hiệu ứng mùa vụ trên thị trường chứng khoán việt nam

86 258 1
  • Loading ...
1/86 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 09:37

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - NGUYỄN THỊ HẢI HIỆU ỨNG MÙA VỤ TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHỐN VIỆT NAM Chun ngành: Tài – Ngân hàng Mã số chun ngành: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SỸ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN VĂN THUẬN TP Hồ Chí Minh, Năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan luận văn “Hiệu ứng mùa vụ thị trường chứng khốn Việt Nam” nghiên cứu tơi Ngoại trừ tài liệu tham khảo trích dẫn luận văn này, tơi cam đoan tồn phần hay phần nhỏ luận văn chưa cơng bố sử dụng để nhận cấp nơi khác Khơng có nghiên cứu người khác sử dụng luận văn mà khơng trích dẫn theo quy định Luận văn chưa nộp để nhận cấp trường đại học sở đào tạo khác Tp Hồ Chí Minh, Năm 2016 NGUYỄN THỊ HẢI i LỜI CẢM ƠN Xin chân thành cảm ơn TS Nguyễn Văn Thuận vơ tận tình giảng dạy, dẫn chi tiết, truyền đạt kiến thức q báu hướng dẫn cho tơi q trình lựa chọn đề tài hồn thành luận văn “Hiệu ứng mùa vụ thị trường chứng khốn Việt Nam” Xin chân thành cảm ơn tất giảng viên nhiệt tình giảng dạy, chia sẻ kinh nghiệm tận tình hướng dẫn cho tơi q trình học tập Xin chân thành cảm ơn Trần Thị Việt Hà, bạn lớp MFB6 hợp tác hỗ trợ tơi suốt q trình học tập Xin chân thành cảm ơn Khoa sau đại học, Trường đại học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh tạo điều kiện thuận lợi cho tơi hồn thành khóa học hồn thành luận văn Trân trọng TP HCM, 2016 NGUYỄN THỊ HẢI ii TĨM TẮT Luận văn sử dụng phương pháp hồi qui với biến giả nhằm kiểm định hiệu ứng mùa vụ thị trường chứng khốn Việt Nam, tập trung chủ yếu vào hiệu ứng ngày tuần hiệu ứng tháng năm, liệu từ 02/1/2009 đến 12/08/2015 Luận văn tìm thấy tỷ suất lợi nhuận thấp vào thứ Ba cao vào thứ Sáu cho 17/26 số gồm số Largecap, midcap, smallcap, VNindex, HNindex, VN50, cao su, chứng khốn, giáo dục, lượng, ngân hàng-bảo hiểm, nhựa-bao bì, sản xuất kinh doanh, thương mại, vận tải-cảng-taxi, vật liệu xây dựng bất động Có 2/26 số cho kết tỷ suất lợi nhuận thấp vào thứ Ba cao vào thứ Tư cơng nghệ viễn thơng, dược phẩm-y tế-hóa chất, lĩnh vực thủy sản lại cho lợi nhuận cao vào thứ Hai Đồng thời có 6/26 số gồm số Largecap, VNindex, VN50, dầu khí, lượng thực phẩm cho kết tỷ suất lợi nhuận cao vào tháng Một, lĩnh vực ngân hàng-bảo hiểm cho tỷ suất lợi nhuận cao vào tháng Năm Tuy nhiên ln văn khơng tìm thấy chứng hiệu ứng ngày tuần cho 6/26 số : dầu khí, dịch vụ-du lịch, khống sản, thép, thực phẩm xây dựng Đối với hiệu ứng tháng năm Có 19/26 số như: số midcap, smallcap, HNindex, cao su, chứng khốn, cơng nghệ viễn thơng, dịch vụ - du lịch, dược phẩm - y tế - hóa chất, giáo dục, khống sản, nhựa - bao bì, sản xuất kinh doanh, thép, thương mại, thủy sản, vận tải - cảng – taxi, vật liệu xây dựng, xây dựng bất động sản Với kết đạt được, nghiên cứu bước đầu cung cấp cho nhà quản lý nhà đầu tư chứng thị trường chưa hiệu Việt Nam giai đoạn 02/1/2009 đến 12/08/2015 Từ kết giúp cho nhà quản lý đưa sách phù hợp nhà đầu tư đưa chiến lược mua bán thời điểm để đạt hiệu cao iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TĨM TẮT iii MỤC LỤC iv DANH MỤC BẢNG ………………………………………………………… ….vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ……………………………………………………… vii Chương 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Lý nghiên cứu 1.2 Vấn đề nghiên cứu 1.3 Mục tiêu nghiên cứu 1.4 Câu hỏi nghiên cứu 1.5 Phạm vi đối tượng nghiên cứu 1.6 Phương pháp nghiên cứu 1.7 Ý nghĩa nghiên cứu 1.8 Kết cấu nghiên cứu Chương 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC 2.1.Các lý thuyết 2.1.1 Các khái niệm 2.1.2 Lý thuyết thị trường hiệu 2.1.3 Lý thuyết bước ngẫu nhiên 2.2 Cơ sở lý thuyết hiệu ứng mùa vụ 10 2.3 Một số nghiên cứu trước 14 2.3 Nghiên cứu nước ngồi 14 2.3.2 Nghiên cứu hiệu ứng ngày tuần Việt Nam 18 Chương 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 22 3.1.Giả thuyết nghiên cứu 22 3.1.1.Giả thuyết nghiên cứu hiệu ứng ngày tuần 22 3.1.2.Giả thuyết nghiên cứu hiệu ứng tháng năm 23 3.2.Phương pháp nghiên cứu 24 iv 3.2.1.Phương pháp nghiên cứu 24 3.2.2.Dữ liệu nghiên cứu 27 3.3 Mơ hình nghiên cứu 33 Chương 4: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 37 4.1 Thống kê mơ tả 37 4.2 Kiểm định tính dừng chuỗi liệu 38 4.3 Phân tích kết hồi qui 40 4.3.1 Hiệu ứng ngày tuần (phụ lục 3B) 40 4.3.2 Hiệu ứng tháng năm (phụ lục 3A) 47 Chương 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 50 5.1 Kết luận 50 5.1.1 Kết giống ky vọng 50 5.1.2 Kết Khác kỳ vọng 51 5.1.3 Kết khơng có hiệu ứng mùa vụ 51 5.2 Kiến nghị 51 5.2.1 Kiến nghị nhà đầu tư: 51 5.2.2 Kiến nghị nhà quản lý 52 5.3 Hạn chế hướng nghiên cứu 53 TÀI LIỆU THAM KHẢO 55 PHỤ LỤC 59 PHỤ LỤC 01A: Thống kê mơ tả số vốn hóa số thị trường 59 PHỤ LỤC 01B: Thống kê mơ tả số ngành 61 PHỤ LỤC 02A: Kiểm định nghiệm đơn vị Dickey – Fuller bậc cho số vốn hóa số thị trường 65 PHỤ LỤC 02B: Kiểm định nghiệm đơn vị Dickey – Fuller bậc cho số ngành 66 PHỤ LỤC 03A: Kết hồi qui hiệu ứng tháng 70 PHỤ LỤC 03B: Kết hồi qui hiệu ứng ngày 74 v DANH MỤC BẢNG Thứ tự bảng Tên bảng Trang 2.1 Tổng hợp nghiên cứu trước 20 3.1 Thống kê biến động số điểm VNindex từ 24 năm 2009 đến năm 2015 3.2 Phân ngành cơng ty cổ phần Tứ Vấn Đầu Tư 29 Cây Cầu Vàng 3.3 Các số vốn hóa 31 4.1 Bảng kết kiểm định tính dừng liệu 38 vốn hóa số thị trường 4.2 Bảng kết hồi qui hiệu ứng ngày 40 tuần vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT D/P : Divident yield (tỷ suất cổ tức) EMH : Efficient market hypothesis HNX : Sở giao dịch chứng khốn Hà Nội HOSE : Sở giao dịch chứng khốn Thành Phố Hồ Chí Minh ISE : Indonesia stock exchange MP : Market price (lệnh thị trường) NYSE : New York Stock Exchange TTCK : Thị trường chứng khốn SGDCKTPHCM : Sở giao dịch chứng khốn Thành Phố Hồ Chí Minh P/E : Price to earning ration (chỉ số giá thu nhập) vii Chương 1: Giới thiệu đề tài nghiên cứu Chương 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU Trong chương giới thiệu sơ lược lý chọn đề tài, mục tiêu nghiện cứu, câu hỏi nghiên cứu, phạm vi, phương pháp, ý nghĩa kết cấu đề tài 1.1 Lý nghiên cứu Trải qua 15 năm hình thành phát triển, thị trường chứng khốn Việt Nam trải qua nhiều bước thăng trầm khác kinh tế Nhất khủng hoảng kinh tế giới 2008 có ảnh hưởng vơ mạnh đến dòng vốn đầu tư vào Việt Nam thị trường chứng khốn Việt Nam khơng ngoại lệ Sau nhiều năm tích lũy kinh nghiệm kiến thức, hành vi nhà đầu tư thay có thay đổi theo xu hướng thận trọng an tồn Các hiệu ứng mùa vụ thay đổi theo giai đoạn, thị trường khác nhau, thu hút quan tâm nhiều nhà nghiên cứu, hiệu ứng ngày, hiệu ứng tháng số Do đó, nghiên cứu tập trung phân tích hiệu ứng mùa vụ thị trường chứng khốn Việt Nam Theo lý thuyết thị trường hiệu (EMH) thời điểm giá cổ phiếu phản ánh tồn thơng tin có thị trường Tuy nhiên thị trường hiệu có dạng hiệu mạnh (strong) , hiệu vừa (semi-strong form), hiệu yếu (weak) Trong thực tế có nhiều nghiên cứu thực nghiệm chứng cho thấy thị trường hiệu xuất mơi trường đầu tư có nhiều tượng chống lại lý thuyết thị trường hiệu tác động khối lượng lên giá chứng khốn (size effect), tác động phân tách lên giá cổ phiếu (stock split effects), tượng mùa vụ giá chứng khốn (season effect) Một tượng nhắc đến nhiều hiệu ứng ngày thứ Hai, hiệu ứng tháng Giêng Trong bối cảnh thị trường tài hiệu ứng mùa vụ mâu thuẫn với lý thuyết thị trường hiệu ghi nhận nhiều năm nhiều quốc gia giới Những hiệu ứng mùa vụ xu hướng nhìn thấy lợi nhuận cổ phiếu, lợi nhuận cổ phiếu thường có xu hướng cao thấp Trang Chương 1: Giới thiệu đề tài nghiên cứu cách bất thường vào một vài ngày tuần, vài tháng năm đồng thời có khuynh hướng biến động thấp (rủi ro thấp hơn) mạnh (rủi ro cao hơn) số ngày, tháng định thị trường chứng khốn Kết thực nghiệm HaKam Berument Halil Kiymaz (2001), Rosi(2007) xem xét quốc gia Nam Mỹ giai đoạn 1997-2006, Trầm Thị Xn Hương cộng (2014) xem xét thị trường chứng khốn Việt Nam cho kết có hiệu ứng ngày tuần quốc gia Theo Ghana (2006), Pandey (2002), Enowbi cộng (2009) ủng hộ tháng cho tỷ suất lợi nhuận cao Gao Kling (2005) lại cho kết tỷ suất lợi nhuận cao vào tháng tháng Ở Việt Nam có vài cơng trình nghiên cứu hiệu ứng ngày tuần cơng bố chưa có tác giả nghiên cứu hiệu ứng tháng năm.Tuy nhiên hầu hết tác giả nghiên cứu hiệu ứng ngày tuần chung cho thị trường Trong biến động giá nhóm cổ phiếu có giá trị vốn hóa thị trường khác có điểm khác biệt so với biến động chung tồn thị trường tác giả chọn nghiên cứu đề tài “Hiệu ứng mùa vụ thị trường chứng khốn Việt Nam” Như biết thị trường chứng khốn Việt Nam có năm phát triển nóng, năm 2007, đến năm 2008 lao dốc ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế giới, để liệu ổn định cho nghiên cứu tác giả định chọn liệu từ 2009 đến năm 2015 thơng qua số VNindex, HNindex, số largecap, midcap, smallcap, VN50 số ngành để xem xét khác biệt hiệu ứng mùa vụ số này, đồng thời đề xuất số giải pháp cho nhà quản lý nhằm gia tăng tính hiệu thị trường giải pháp cho nhà đầu tư nhằm lựa chọn chiến lược mua bán thích hợp 1.2 Vấn đề nghiên cứu Kiểm định tỷ suất lợi nhuận bất thường thị trường chứng khốn Việt Nam thơng qua số VNindex, Hnindex, largecap, midcap, smallcap, VN50 số ngành Trang SXKD 0.008544 0.019855 0.26141 -0.2087 0.087193 0.063235 3.547874 1.027524 0.598241 78 Thép 0.001897 -8610 0.25885 -0.27976 0.106075 0.00283 3.620146 1.249993 0.535263 78 Thực phẩm 0.012025 0.005845 0.35832 -0.26536 0.086075 0.762666 7.482654 72.86766 0.000000 78 Thương mại 0.000675 -0.28498 0.28487 -0.22006 0.089129 0.436615 4.605883 10.85953 0.004384 78 Thủy sản 0.011694 0.009245 0.31241 -0.21048 0.086277 0.570181 4.462921 11.18183 0.003732 78 Vận tải/cảng/tx -0.006105 -0.001085 0.29419 -0.28562 0.100331 -0.028136 3.742143 1.800314 0.406506 78 VLXD -0.000605 0.009705 0.22037 -0.21101 0.091058 -0.255412 2.976576 0.84984 0.663822 78 XD -0.011025 -0.00325 0.37934 -0.31951 0.121597 0.181332 4.006876 3.722305 1.155493 78 BĐS -0.002572 -0.01213 0.25628 -0.35963 0.104388 -0.141486 4.238261 5.243434 0.072678 78 Trang 64 PHỤ LỤC 02A: Kiểm định nghiệm đơn vị Dickey – Fuller bậc cho số vốn hóa số thị trường largecap midcap smallcap vnindex hnindex vn50 Hiệu ứng ngày T- statistic -33.10435 -35.84796 -32.16933 -33.63755 -36.86625 -33.38765 P- value 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 kết luận dừng bậc dừng bậc dừng bậc dừng bậc dừng bậc dừng bậc Hiệu ứng tháng T- statistic -8.754714 -7.314726 -7.103849 -8.113081 -7.282004 -8.648280 P- value 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 kết luận dừng bậc dừng bậc dừng bậc dừng bậc dừng bậc dừng bậc Trang 65 PHỤ LỤC 02B: Kiểm định nghiệm đơn vị Dickey – Fuller bậc cho số ngành NGÀNH T - Statistic P - Vlue kết luận HIỆU ỨNG NGÀY Cao su -34.19185 0.0000 dừng bậc Chứng khốn -34.18033 0.0000 dừng bậc Cơng nghệ viễn thơng -36.01672 0.0000 dừng bậc Dầu khí -35.86366 0.0000 dừng bậc Dịch vụ - Du lịch -24.67664 0.0000 dừng bậc Dược phẩm/ Y tế/ Hóa chất -35.80908 0.0000 dừng bậc Giáo dục -36.44861 0.0000 dừng bậc Khống sản -18.44476 0.0000 dừng bậc Năng lượng -36.24533 0.0000 dừng bậc Trang 66 Ngân hàng/ Bảo hiểm -3462229 0.0000 dừng bậc Nhựa- bao bì -36.58301 0.0000 dừng bậc Sản xuất kinh doanh -32.55721 0.0000 dừng bậc Thép -33.82747 0.0000 dừng bậc thực phẩm -33.86119 0.0000 dừng bậc Thương mại -32.62782 0.0000 dừng bậc Thủy sản -32.61402 0.0000 dừng bậc Vận tải/ cảng/ taxi -33.89018 0.0000 dừng bậc Vật liệu xây dựng -34.75317 0.0000 dừng bậc Xây dựng -34.01737 0.0000 dừng bậc Bất động sản -32.97950 0.0000 dừng bậc Trang 67 HIỆU ỨNG THÁNG Cao su -9.051834 0.0000 dừng bậc Chứng khốn -7.006179 0.0000 dừng bậc Cơng nghệ viễn thơng -7.114848 0.0000 dừng bậc Dầu khí -7.514625 0.0000 dừng bậc Dịch vụ - Du lịch -6.743479 0.0000 dừng bậc Dược phẩm/ Y tế/ Hóa chất -7.255317 0.0000 dừng bậc Giáo dục -2.794214 0.0641 chưa dừng bậc với mức ý nghĩa 5% Khống sản -11.47040 0.0001 dừng bậc Năng lượng -4.367596 0.0009 dừng bậc Ngân hàng/ Bảo hiểm -7.512604 0.0000 dừng bậc Nhựa- bao bì -5.878250 0.0000 dừng bậc Trang 68 Sản xuất kinh doanh -6.847466 0.0000 dừng bậc Thép -7.221211 0.0000 dừng bậc thực phẩm -7.917043 0.0000 dừng bậc Thương mại -7.457145 0.0000 dừng bậc Thủy sản -7.415049 0.0000 dừng bậc Vận tải/ cảng/ taxi -7.750328 0.0000 dừng bậc Vật liệu xây dựng -7.090536 0.0000 dừng bậc Xây dựng -6.689146 0.0000 dừng bậc Bất động sản -8.500728 0.0000 dừng bậc Trang 69 PHỤ LỤC 03A: Kết hồi qui hiệu ứng tháng largecap Coefficient C D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 P- value midcap Coefficient smallcap P- value Coefficient P- value Vnindex Coefficient Hnindex P- value Coefficient P- value VN50 Coefficient cao su P- value Coefficient P- value 0.089798 0.0067 0.032334 0.4208 0.013621 0.8037 0.070814 0.0192 0.021315 0.5483 0.079286 0.0129 0.030138 0.4181 -0.112748 0.0121 -0.036263 0.5073 -0.023853 0.7494 -0.08846 0.0313 -0.024893 0.6068 -0.099748 0.0212 -0.064271 0.2067 -0.076169 0.0859 -0.003724 0.9456 0.002975 0.9682 -0.049753 0.2203 -0.001009 0.9833 -0.06056 0.1566 0.006235 0.9019 -0.053072 0.2288 -0.012235 0.8227 0.025076 0.7371 -0.028814 0.4761 -0.001107 0.9817 -0.04431 0.2983 0.011719 0.8169 -0.085919 0.0534 -0.04885 0.3724 -0.029546 0.6925 -0.0674 0.0984 -0.031903 0.5098 -0.078959 0.0662 -0.010833 0.8305 -0.078189 0.0781 -0.048595 0.3749 -0.022638 0.7618 -0.058145 0.1529 -0.014399 0.7658 -0.075625 0.0782 -0.031081 0.5396 -0.094804 0.0336 -0.043636 0.4253 -0.027901 0.7088 -0.066475 0.103 -0.035246 0.4666 -0.084044 0.0509 -0.035148 0.488 -0.085903 0.0625 -0.020294 0.7204 -0.005245 0.946 -0.053748 0.2022 -0.028787 0.5664 -0.071226 0.1092 0.026372 0.6158 -0.086619 0.0604 -0.051346 0.3664 0.024614 0.7508 -0.064584 0.1265 -0.03016 0.548 -0.075468 0.09 -0.023258 0.658 -0.081403 0.0772 -0.05795 0.3084 -0.030897 0.6902 -0.072035 0.089 -0.037972 0.4498 -0.075995 0.0878 -0.02859 0.5865 -0.144082 0.0023 -0.095451 0.0956 -0.096232 0.2169 -0.124208 0.0041 -0.085788 0.0906 -0.133415 0.0034 -0.08281 0.1181 -0.086481 0.0608 -0.022387 0.693 -0.02594 0.7379 -0.0676 0.11 0.005542 0.912 -0.075277 0.0908 -0.017667 0.7366 D11 D12 R-squared 0.160599 0.073136 0.055965 0.15164 0.079124 0.149622 0.111688 F-statistic 1.147954 0.473444 0.355696 1.07247 0.515537 1.055686 0.754384 P- value 0.340178 0.913206 0.968281 0.396641 0.886176 0.40997 0.682924 Trang 70 Chứng khốn Cơng nghệ VT Dầu khí Dịch vụ - du lịch Dược phẩm/yt/hc Ztgiaoduc Khống sản Coefficient Pvalue Coefficient Pvalue Coefficient Pvalue Coefficient Pvalue Coefficient Pvalue Coefficient Pvalue Coefficient Pvalue 0.019375 0.74 0.011518 0.7307 0.058908 0.1286 -0.022957 0.5821 0.022542 0.3142 -0.027248 0.507 -0.015498 0.6959 D2 -0.064604 0.4178 -0.043235 0.3446 -0.089634 0.0904 -0.002746 0.9614 -0.045783 0.1354 0.031907 0.5825 -0.00587 0.9134 D3 0.032926 0.6791 0.012326 0.7869 -0.067745 0.1986 0.077408 0.1758 -0.009187 0.7626 0.063227 0.2601 0.030028 0.5786 D4 -0.008174 0.9181 0.032862 0.4719 -0.033053 0.5285 0.055788 0.3277 0.004153 0.8914 0.036711 0.5118 0.016315 0.7626 D5 -0.017642 0.8245 -0.011298 0.8043 -0.059298 0.2598 0.004287 0.9398 -0.031963 0.2951 0.006725 0.9042 0.028571 0.5971 D6 -0.019824 0.8032 0.000173 0.997 -0.059331 0.2595 0.02821 0.6197 -0.020815 0.4943 0.018703 0.7379 -0.020379 0.706 D7 -0.045776 0.5654 0.018959 0.6777 -0.081538 0.1228 0.047547 0.4037 0.002837 0.9257 0.03057 0.5847 -0.030373 0.5743 D8 -0.021348 0.796 0.000762 0.9872 -0.038267 0.4821 0.037488 0.5253 0.001757 0.9556 0.007222 0.9009 0.03245 0.5631 D9 -0.046092 0.577 -0.042897 0.3661 -0.091932 0.0942 0.03886 0.5103 -0.002838 0.9283 0.049065 0.3987 0.034947 0.5335 D10 -0.056063 0.4977 -0.027055 0.5679 -0.086713 0.114 -0.024967 0.672 -0.035387 0.2643 0.029685 0.609 0.052537 0.3501 D11 -0.095747 0.2484 -0.06815 0.1529 -0.130458 0.0188 -0.079125 0.1823 -0.061623 0.0541 -0.021808 0.707 -0.069157 0.2198 D12 -0.02575 0.7551 -0.004282 0.9279 -0.086895 0.1132 0.006012 0.9187 0.002682 0.9323 0.084037 0.1505 0.054427 0.3332 C Rsquared Fstatistic Pvalue 0.056721 0.121273 0.118878 0.150817 0.152147 0.080345 0.130695 0.360791 0.828059 0.809498 1.065612 1.076703 0.516242 0.902062 0.966544 0.612747 0.630418 0.402054 0.393323 0.885573 0.543273 Trang 71 Năng lượng Ngân hàng - BH P- Coefficient C value Nhựa- BB PCoefficient value SXKD P- Coefficient value Thực phẩm Thép P- Coefficient value PCoefficient value Thương mại P- Coefficient P- value Coefficient value 0.05269 0.1414 0.10273 0.0029 0.021158 0.5476 0.036602 0.3234 0.021942 0.6174 0.036577 0.2909 -0.009218 0.8086 D2 -0.028763 0.5531 -0.107653 0.0203 -0.037188 0.4385 -0.046923 0.3527 -0.046252 0.4403 -0.057045 0.2274 -0.008452 0.8705 D3 -0.03605 0.4575 -0.08959 0.052 0.030259 0.5281 0.00086 0.9864 -0.001705 0.9773 0.004436 0.9248 0.050083 0.3358 D4 -0.004031 0.9337 -0.075221 0.1013 0.015035 0.7536 0.01512 0.7639 0.062847 0.2953 -0.005755 0.9025 0.020765 0.689 D5 -0.08757 0.074 -0.096426 0.0369 -0.019597 0.6826 -0.042446 0.4002 -0.030333 0.6123 0.001413 0.976 0.018441 0.7222 D6 -0.049317 0.3104 -0.076167 0.0972 -0.004287 0.9287 -0.017797 0.7237 -0.032096 0.5919 -0.036631 0.4368 0.026025 0.616 D7 -0.055787 0.2517 -0.1314 0.005 0.009252 0.8468 -0.040373 0.4235 -0.0112 0.8515 -0.040262 0.3929 -0.015819 0.7604 D8 -0.01743 0.7288 -0.142298 0.0035 0.004902 0.9214 -0.020095 0.7006 -0.007593 0.9026 0.038002 0.4369 0.031112 0.5636 D9 -0.083115 0.1016 -0.097793 0.0412 -0.021718 0.6623 -0.034103 0.5144 -0.016347 0.7923 -0.016662 0.7327 0.03632 0.5004 D10 -0.082967 0.1022 -0.102222 0.0331 -0.016652 0.7377 -0.042215 0.42 -0.025213 0.6847 -0.042063 0.3897 -0.023677 0.6601 D11 -0.140807 0.0065 -0.172895 0.0005 -0.039895 0.4232 -0.083185 0.1146 -0.108803 0.0831 -0.101932 0.0397 -0.023593 0.6613 D12 -0.081837 0.1069 -0.082765 0.0827 0.008527 0.8638 -0.03167 0.5448 -0.0341 0.5831 -0.040365 0.4091 0.002228 0.967 R-squared 0.191742 F-statistic 1.423371 P- value 0.183604 0.216168 0.064192 0.084525 0.126504 0.1614 0.069924 1.654701 0.411575 0.553974 0.868946 1.154783 0.451088 0.104033 0.946043 0.858503 0.574101 0.335358 0.92605 Trang 72 Thủy sản Coefficient Vận tải/cảng/TX P- value Coefficient Vật liệu xây dựng P- value Coefficient P- value Xây dựng Coefficient Bất động sản P- value Coefficient P- value C 0.001512 0.967 0.002183 0.9596 0.0287 0.4535 0.025427 0.6268 0.042308 0.3439 D2 -0.009725 0.8452 -0.025428 0.6654 -0.016306 0.7542 -0.013141 0.8536 -0.083733 0.1709 D3 0.037978 0.4467 0.026461 0.6527 0.023346 0.6541 0.003109 0.9652 -0.033237 0.5845 D4 0.02789 0.576 0.005815 0.9212 -0.041853 0.4226 -0.031052 0.663 -0.027551 0.6502 D5 0.010544 0.8324 -0.000796 0.9892 -0.034616 0.5068 -0.039104 0.5833 -0.058075 0.3404 D6 0.016351 0.7428 -0.028358 0.6296 -0.013379 0.7972 -0.04174 0.5583 -0.044268 0.4668 D7 0.004275 0.9316 -0.022972 0.696 -0.063367 0.2261 -0.06049 0.3969 -0.056521 0.3534 D8 0.044258 0.3932 0.008015 0.8954 -0.026675 0.6218 -0.044997 0.5431 -0.014512 0.8179 D9 0.050507 0.3302 0.010462 0.8638 -0.03991 0.461 -0.003057 0.967 -0.04516 0.4743 D10 -0.007547 0.8839 -0.022215 0.7157 -0.0445 0.4113 -0.061263 0.4083 -0.04281 0.4975 D11 -0.023657 0.6474 -0.065472 0.285 -0.091355 0.0943 -0.103017 0.1664 -0.105922 0.0962 D12 -0.033062 0.523 0.014285 0.8148 -0.007988 0.8825 -0.048718 0.5104 -0.021087 0.7379 R-squared 0.084113 0.057515 0.101601 0.057563 0.070539 F-statistic 0.551028 0.366149 0.678544 0.366475 0.455353 Trang 73 PHỤ LỤC 03B: Kết hồi qui hiệu ứng ngày largecap midcap P- smallcap P- Vnindex P- Hnindex P- VN50 cao su P- P- P- Coefficient value Coefficient value Coefficient value Coefficient value Coefficient value Coefficient value Coefficient value C -0.001272 0.1319 -0.002338 0.0237 -0.003003 0.0109 -0.001206 0.1174 -0.002129 0.0271 -0.001403 0.0863 -0.001431 0.1116 E1 0.001343 0.2633 0.000524 0.7214 0.00111 0.5078 0.001182 0.28 0.001098 0.4222 0.001222 0.2931 0.001642 0.1991 E3 0.001845 0.122 0.003113 0.033 0.003655 0.0283 0.001752 0.1073 0.002524 0.0636 0.001953 0.091 0.002904 0.0223 E4 0.001724 0.1483 0.002598 0.0749 0.004181 0.0121 0.001928 0.0762 0.002678 0.0489 0.001926 0.0953 0.001208 0.3413 E5 0.002969 0.0132 0.0043 0.0033 0.005073 0.0024 0.003167 0.0037 0.003627 0.0079 0.003171 0.0063 0.003575 0.0051 Rsquared 0.003888 0.007344 0.008031 0.00543 0.005349 0.004877 0.005969 F-statistic 1.598304 3.029765 3.315522 2.235827 2.202306 2.007051 2.458966 P- value 0.172204 0.016753 0.010264 0.063017 0.066542 0.091086 0.043709 Trang 74 Chứng khốn Cơng nghệ VT P- Dầu khí Dịch vụ - du lịch P- P- Coefficient value Coefficient value Coefficient value C -0.003271 0.0153 -0.001595 0.0833 -0.002231 0.0394 E1 0.001361 0.4777 0.00052 0.6911 0.000728 E3 0.004109 0.0311 0.002896 0.0261 E4 0.003469 0.0685 0.002054 E5 0.004824 0.0117 0.00274 Dược phẩm/yt/hc P- Coefficient Khống sản Giaoduc P- P- P- value Coefficient value Coefficient value Coefficient value -0.00122 0.2385 -0.001948 0.0039 -0.001663 0.0499 -0.001369 0.1168 0.6362 0.000915 0.534 0.001836 0.0553 0.001581 0.1896 0.000967 0.4357 0.002957 0.0533 0.000857 0.5579 0.003602 0.0002 0.001378 0.2501 0.001391 0.2593 0.1142 0.002289 0.1344 0.001076 0.4614 0.002307 0.0154 0.002234 0.0622 0.001392 0.2589 0.0358 0.0026 0.0903 0.001661 0.2574 0.003365 0.0004 0.003728 0.0019 0.001643 0.1842 Rsquared 0.005378 0.004929 0.003402 0.000808 0.011046 0.006198 0.001352 2.214191 2.028473 1.397891 0.331135 4.573807 2.553749 0.554253 0.065271 0.088025 0.23232 0.857152 0.001125 0.037354 0.695943 Fstatistic Pvalue Trang 75 Năng lượng Ngân hàng - BH P- Nhựa- BB P- SXKD P- Coefficient value Coefficient value Coefficient C -0.001051 0.3033 -0.001132 0.2404 -0.000487 E1 -0.000976 0.5012 0.000243 0.8595 E3 0.000495 0.7316 0.001629 E4 0.00158 0.2731 E5 0.003443 0.0174 value Thực phẩm Thép P- P- Thương mại P- P- Coefficient value Coefficient value Coefficient value Coefficient value 0.559 -0.001056 0.1903 -0.001182 0.2572 -0.000326 0.6911 -0.002156 0.0153 0.000181 0.8785 0.000742 0.5177 0.00073 0.6224 0.000431 0.7114 0.001277 0.312 0.2318 0.001353 0.2505 0.001536 0.1777 0.001795 0.2234 0.000853 0.4612 0.002937 0.0194 0.001683 0.2164 0.001525 0.1949 0.001733 0.1282 0.001998 0.1749 0.001485 0.1994 0.003245 0.0097 0.003078 0.0244 0.003064 0.0095 0.003261 0.0044 0.001894 0.2001 0.001522 0.1901 0.003441 0.0063 Rsquared 0.006579 0.004039 0.005274 0.005541 0.001734 0.001587 0.006802 2.711773 1.660544 2.170996 2.281543 0.711211 0.650772 2.804512 0.028688 0.156613 0.070003 0.058494 0.584242 0.626361 0.024545 Fstatistic Pvalue Trang 76 Thủy sản Vận tải/cảng/TX P- Vật liệu xây dựng P- Xây dựng P- Bất động sản P- P- Coefficient value Coefficient value Coefficient value Coefficient value Coefficient value -0.002109 0.0187 -0.002607 0.0075 -0.001973 0.0361 -0.000943 0.4442 -0.001965 0.0426 E1 0.00386 0.0025 0.001645 0.2354 0.001667 0.2128 0.001155 0.5099 0.001056 0.4431 E3 0.002264 0.074 0.002878 0.0368 0.002575 0.0529 -0.000742 0.67 0.002016 0.1409 E4 0.003261 0.01 0.002729 0.0475 0.002151 0.1056 3.31E-05 0.9848 0.002476 0.0704 E5 0.003763 0.0031 0.00421 0.0023 0.003296 0.0135 0.001641 0.3475 0.003386 0.0138 C Rsquared 0.007698 0.006289 0.004196 0.00148 0.004393 Fstatistic 3.176954 2.591641 1.725582 0.607112 1.80669 P- value 0.013026 0.035071 0.141705 0.657549 0.12494 Trang 77 [...]... Giới thiệu đề tài nghiên cứu 1.3 Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu của đề tài được xác định như sau:  Phân tích tác động của hiệu ứng mùa vụ và cung cấp bằng chứng về hiệu ứng mùa vụ trên thị trường chứng khốn Việt Nam Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cho nhà đầu tư và tăng tính hiệu quả cho thị trường đối với các nhà quản lý 1.4 Câu hỏi nghiên cứu  Thị trường chứng khốn Việt. .. dấu hiệu cho thấy thị trường hoạt động chưa hiệu quả Chính vì vậy việc nghiên cứu hiệu ứng mùa vụ nằm trong hệ thống các nghiên cứu lý thuyết thị trường hiệu quả Thị trường hoạt động chưa hiệu quả là một trong những ngun nhân dẫn đến sự tồn tại hiệu ứng mùa vụ Lý thuyết thị trường hiệu quả nêu ra những đặc tính và điều kiện để thị trường trở nên hiệu quả, nếu những điều kiện này bị vi phạm thì hiệu ứng. .. bị vi phạm thì hiệu ứng mùa vụ có thể xuất hiện, nếu những điều kiện này được thỏa mãn ở các mức độ khác nhau thì hiệu ứng mùa vụ sẽ dần biến mất và thị trường trở nên hiệu quả Phương pháp nghiên cứu hiệu ứng mùa vụ xuất phát từ phương pháp nghiên cứu lý thuyết thị trường hiệu quả Khi nghiên cứu về lý thuyết thị trường hiệu quả các nhà kinh tế tìm cách chứng minh rằng giá của chứng khốn là ngẫu nhiên... hiêu ứng ngày trong tuần trên thị trường chứng khốn Pakistan, tỷ suất lợi nhuận cao nhất rơi vào ngày thứ Ba Nghiên cứu của Marrett, George (2011) Nghiên cứu về hiệu ứng tháng trên thị trường chứng khốn Úc, Mười hai chỉ số chứng khốn khác nhau được sử dụng để thử nghiệm hiệu ứng tháng trong năm tại thị trường chứng khốn Úc Mỗi loạt chỉ số bắt đầu từ ngày 09/09/1996 và cung cấp 2.635 quan sát trên sàn chứng. .. bình từ thứ 2đến thứ 6 Nghiên cứu này đưa ra bằng chứng cho sự tồn tại hiệu ứng ngày trong tuần ở Tây Phi Các tác dụng hàng ngày được phân tích trong lợi nhuận thị trường chứng khốn của Tây Phi Nghiên cứu Rossi (2007) Nghiên cứu về hiệu ứng mùa vụ trên thị trường chứng khốn Nam Mỹ, các dữ liệu thu thập từ hệ thống DataStream Bao gồm chỉ số thị trường chứng khốn chính ở một số nước thuộc Châu Mỹ Latinh... thơng tin chính xác và định giá chứng khốn một cách hợp lý Đầu tư khơng còn là một trò chơi của sự may rủi Trang 9 Chương 2: Cơ sở lý thuyết và các nghiên cứu trước 2.2 Cơ sở lý thuyết về hiệu ứng mùa vụ Hiệu ứng mùa vụ trên thị trường chứng khốn là một trong những hiện tượng bất thường mâu thuẫn với lý thuyết thị trường hiệu quả Sự tồn tại của hiệu ứng ngày trong tuần, hiêu ứng tháng trong năm là ví dụ... tuần đến mỗi thị trường riêng biệt trên thế giới và họ đã tìm thấy lợi nhuận có biến động mạnh vào ngày thứ Hai trong tuần đối với thị trường chứng khốn của Đức Và Nhật Bản, vào ngày thứ Ba trong tuần của thị trường chứng khốn Anh và vào ngày thứ Sáu của thị trường chứng khốn Canada và Mỹ Tương tự, Basher và Sadorsky (2006) đã phân tích lợi nhuận của chỉ số chứng khốn chính từ 21 thị trường chứng khốn... nghiên cứu  Thị trường chứng khốn Việt Nam có bị tác động bởi hiệu ứng mùa vụ hay khơng? Nếu có thì hiệu ứng mùa vụ tác động như thế nào đến tỷ suất lợi nhuận của chứng khốn thuộc các ngành, các mức vốn hóa trên thị trường chứng khốn Việt Nam? 1.5 Phạm vi và đối tượng nghiên cứu  Đối tượng nghiên cứu của luận văn là tỷ suất lợi nhuận bất thường của danh mục đầu tư chứng khốn qua các ngày trong tuần, các... tồn tại của hiệu ứng mùa vụ Trong thực tế có nhiều nghiên cứu thực nghiệm và bằ ng chứng cho thấy thị trường hiệu quả ít xuất hiện trong mơi trường đầu tư thực tế Trong đó có nhiều hiện tượng chống lại lý thuyết thị trường hiệu quả như tác động của khối lượng lên giá chứng khốn (Size effects), tác động của phân tách lên giá cổ phiếu (Stock split effects), hiện tượng mùa vụ trong giá chứng khốn (Season... hiệu quả, lý thuyết về bước đi ngẫu nhiên và các hiện tượng bất thường trên thị trường chứng khốn Đồng thời giới thiệu về cơ sở lý thuyết của hiệu ứng mùa vụ và một số nghiên cứu trước 2.1 Các lý thuyết cơ bản 2.1.1 Các khái niệm Khái niệm thị trường hiệu quả Theo Eugene Fama (1970), thị trường hiệu quả được định nghĩa là thị trường mà ở đó giá ln phản ánh đầy đủ những thơng tin hiện có” Khái niệm
- Xem thêm -

Xem thêm: hiệu ứng mùa vụ trên thị trường chứng khoán việt nam , hiệu ứng mùa vụ trên thị trường chứng khoán việt nam , hiệu ứng mùa vụ trên thị trường chứng khoán việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay