hân tích và giải pháp nhằm nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần gạch men cosevco

82 145 0
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 09:37

TRƢỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT -o0o - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: KẾ TOÁN ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN COSEVCO SVTH: NGUYỄN THỊ MINH TRÂM MSSV: 1254042499 NGÀNH: KẾ TOÁN GVHD: THS NGUYỄN BẢO CHÂU Thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2016 SVTH: Nguyễn Thị Minh Trâm ii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Bảo Châu LỜI CẢM ƠN Đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể thầy cô trƣờng Đại học Mở Tp Hồ Chí Minh quý thầy cô khoa Đào tạo đặc biệt dạy dỗ, truyền đạt cho em kiến thức quý báu suốt thời gian vừa qua Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy ThS Nguyễn Bảo Châu tận tình hƣớng dẫn em suốt trình làm đề tài Em xin chân thành Ban lãnh đạo Công ty cổ phần gạch men Cosevco tạo điều kiện sinh viên chúng em đƣợc tiếp xúc với môi trƣờng làm việc thực tế Xin chân thành cảm ơn chị phòng Kế toán giúp đỡ, hƣớng dẫn tận tình cho em suốt thời gian vừa qua Mặc dù cố gắng để hoàn thành đề tài cách hoàn chỉnh nhất, song lần đầu thực khóa luận với kiến thức nhiều hạn hẹp làm tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp quý báu thầy cô để kiến thức em lĩnh vực đƣợc hoàn thiện Cuối cùng, em xin kính chúc thầy cô dồi sức khỏe thành công nghiệp Kính chúc quý Công ty Cổ phần gạch men Cosevco ngày phát triển nữa, kính chúc chị phòng kế toán sức khỏe dồi dào, hạnh phúc sống thành công nghiệp TP Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2016 Sinh viên Nguyễn Thị Minh Trâm SVTH: Nguyễn Thị Minh Trâm i Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Bảo Châu NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Thành phố Hồ Chí Minh, ngày… tháng … năm… Xác nhận giảng viên hƣớng dẫn SVTH: Nguyễn Thị Minh Trâm iv Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Bảo Châu DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Ý nghĩa DT Doanh thu DTT Doanh thu DTTC Doanh thu tài CKTM Chiết khấu thƣơng mại GGHB Giảm giá hàng bán HBBTL Hàng bán bị trả lại GVHB Giá vốn hàng bán CP Chi phí CPQLDN Chi phí quản lý doanh nghiệp CPBH Chi phí bán hàng CPTC Chi phí tài CPNVLTT Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp CPNCTT Chi phí nhân công trực tiếp CPSXC Chi phí sản xuất chung TN Thu nhập LNT Lợi nhuận LNTT Lợi nhuận trƣớc thuế LNST Lợi nhuận sau thuế HĐTC Hoạt động tài VCSH Vốn chủ sở hữu CN Chi nhánh TSCĐ Tài sản cố định SVTH: Nguyễn Thị Minh Trâm iii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Bảo Châu Mục lục GIỚI THIỆU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu câu hỏi cần nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Nội dung đề tài: CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN COSEVCO 1.1 Phƣơng pháp luận 1.1.1 Một số vấn đề chung phân tích kết hoạt động kinh doanh 1.1.2 Khái quát doanh thu, chi phí, lợi nhuận báo cáo kết hoạt động kinh doanh 1.1.3 Các tỷ số phản ánh kết hoạt động kinh doanh 10 1.2 Phƣơng pháp phân tích 11 1.2.1 Phƣơng pháp so sánh 11 1.2.2 Phƣơng pháp phân tích chi tiết 13 1.2.3 Phƣơng pháp đồ thị 13 CHƢƠNG 2: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN COSEVCO 15 2.1 Quá trình hình thành phát triển công ty 15 2.2 Đặc điểm hoạt động công ty 16 2.2.1 Hình thức sở hữu vốn 16 2.2.2 Lĩnh vực kinh doanh 16 2.2.3 Loại hình kinh doanh hàng hóa chủ yếu 16 2.3 Chức nhiệm vụ công ty 17 2.3.1 Chức 17 2.3.2 Nhiệm vụ 17 2.4 Tổ chức máy quản lý công ty 17 2.4.1 Sơ đồ tổ chức máy quản lý công ty 17 2.4.2 Trách nhiệm quyền hạn phòng ban 18 2.4.3 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh 20 2.5 Tổ chức kế toán công ty 21 2.5.1 Chế độ kế toán 21 2.5.2 Chính sách kế toán áp dụng 21 2.5.3 Hình thức kế toán 22 2.5.4 Sơ đồ máy kế toán công ty 22 SVTH: Nguyễn Thị Minh Trâm iv Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Bảo Châu CHƢƠNG 3: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN COSEVCO 24 3.1 Tổng quát kết hoạt động kinh doanh công ty giai đoạn 2013 - 2015 24 3.1.1 Phân tích tổng quát tình hình doanh thu 25 3.1.2 Phân tích tổng quát tình hình chi phí 26 3.2 Phân tích hoạt động kinh doanh bán hàng cung cấp dịch vụ 28 3.2.1 Phân tích doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 28 3.2.2 Phân tích biến động giá vốn hàng bán qua năm 36 3.2.3 Phân tích chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp 39 3.2.4 Phân tích lợi nhuận từ bán hàng cung cấp dịch vụ 44 3.3 Phân tích hoạt động tài 46 3.3.1 Phân tích doanh thu hoạt động tài 46 3.3.2 Phân tích chi phí hoạt động tài 47 3.3.3 Phân tích lợi nhuận từ hoạt động tài 47 3.4 Phân tích hoạt động khác 49 3.4.1 Phân tích thu nhập khác 49 3.4.2 Phân tích chi phí khác 49 3.4.3 Phân tích lợi nhuận khác ba năm qua 49 3.5 Phân tích lợi nhuận trƣớc thuế 50 3.5.1 Phân tích lợi nhuận trƣớc thuế ba năm qua 50 3.5.2 Phân tích lợi nhuận trƣớc thuế theo kỳ kế hoạch 51 3.6 Phân tích kết hoạt động kinh doanh qua số 54 3.6.1 Tỷ số phản ánh mức độ sử dụng chi phí 54 3.6.2 Tỷ số phản ánh hiệu kinh doanh công ty 57 CHƢƠNG 4: NHẬN XÉT VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN COSEVCO 66 4.1 Nhận xét giải pháp doanh thu 66 4.2.1 Về công tác tiêu thụ 66 4.2.2 Về chiến lƣợc sản phẩm 67 4.2 Nhận xét giải pháp chi phí 68 4.2.1 Giải pháp chi phí sản xuất 68 4.2.2 Quản lý tồn kho để giảm thiểu chi phí lƣu kho 69 4.2.3 4.3 Tăng cƣờng công tác quản lý khoản phải thu 69 Một số nhận xét giải pháp khác 70 KẾT LUẬN 71 SVTH: Nguyễn Thị Minh Trâm v Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Bảo Châu DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ Bảng 3.1: Phân tích thành phần tổng doanh thu qua năm ( 2013-2015) Bảng 3.2: Phân tích thành phần tổng chi phí qua ba năm (2013 – 2015) Bảng 3.3: Phân tích cấu doanh thu theo sản phẩm từ hoạt động kinh doanh ba năm vừa qua Bảng 3.4: Phân tích khoản giảm trừ doanh thu qua ba năm vừa qua Bảng 3.5: Phân tích chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp chi phí sản xuất chung qua ba năm vừa qua Bảng 3.6: Phân tích giá thành bình quân đơn vị sản phẩm qua ba năm ( 20132015) Bảng 3.7: Phân tích tình hình lợi nhuận từ bán hàng cung cấp dịch vụ ba năm vừa qua Bảng 3.8: Phân tích chi phí hoạt động tài ba năm vừa qua Bảng 3.9: Phân tích tình hình lợi nhuận tài ba năm vừa qua Bảng 3.10: Phân tích tình hình lợi nhuận khác ba năm vừa qua Bảng 3.11: Phân tích tình hình lợi nhuận trƣớc thuế ba năm vừa qua Bảng 3.12: Lợi nhuận thực so với kế hoạch năm 2013 Bảng 3.13: Lợi nhuận thực so với kế hoạch năm 2014 Bảng 3.14: Lợi nhuận thực so với kế hoạch năm 2015 Bảng 3.15: Bảng tỷ số phản ánh mức độ sử dụng chi phí ba năm (2013- 2015) Bảng 3.16: Các tỷ số phản ánh hiệu kinh doanh công ty ba năm qua Biểu đồ 3.1: Kết hoạt động kinh doanh công ty ba năm qua (2013-2015) Biểu đồ 3.2: Cơ cấu chi phí công ty ba năm qua (2013 – 2015) Biểu đồ 3.3: Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ công ty qua năm (20132015) SVTH: Nguyễn Thị Minh Trâm vi Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Bảo Châu Biểu đồ 3.4: Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ văn phòng chi nhánh qua năm Biểu đồ 3.5: Cơ cấu doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ công ty theo vùng thị trƣờng qua ba năm Biểu đồ 3.6: Giá vốn hàng bán công ty qua năm (2013 -2015) Biểu đồ 3.7: Biến động chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp công ty giai đoạn 2013 – 2015 Biểu đồ 3.8: Tình hình khoản mục chi phí bán hàng ba năm vừa qua Biểu đồ 3.9: Tình hình khoản mục chi phí quản lý doanh nghiệp ba năm qua Biểu đồ 3.10: Doanh thu từ hoạt động tài qua năm Biểu đồ 3.11: Tỷ lệ giá vốn hàng bán doanh thu (2013-2015) Biểu đồ 3.12: Tỷ lệ chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp doanh thu (2013 -2015) Biểu đồ 3.13: Tỷ lệ lãi gộp doanh nghiệp ngành gạch men (2013-2015) Biểu đồ 3.14: Tỷ suất lợi nhuận trƣớc thuế lãi vay doanh thu (2013 – 2015) Biểu đồ 3.15: Tỷ suất lợi nhuận trƣớc thuế lãi vay tổng tài sản bình quân (2013- 2015) Biểu đồ 3.16: Tỷ suất sinh lợi doanh thu Cosevco, Taicera, Thanh Thanh trung bình ngành vật liệu xây dựng (2013 -2015) Biểu đồ 3.17: Tỷ suất sinh lợi vốn chủ sở hữu Cosevco, Taicera, Thanh Thanh trung bình ngành vật liệu xây dựng (2013 -2015) Sơ đồ 2.1: Sơ đồ máy quản lý Công ty cổ phần gạch men Cosevco Sơ đồ 2.2: Sơ đồ máy kế toán công ty SVTH: Nguyễn Thị Minh Trâm vii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Bảo Châu GIỚI THIỆU Lý chọn đề tài Trải qua giai đoạn bất động sản đóng băng gây ảnh hƣởng xấu đến ngành xây dựng ngành sản xuất vật liệu xây dựng Từ năm 2011 đến 2015, ngành gạch men gặp nhiều biến động Vào giai đoạn khó khăn năm 2011- 2013, nhiều công ty lâm vào tình trạng thua lỗ trầm trọng Điển hình nhƣ công ty cổ phần Vitaly, công ty Viglacera Thăng Long lỗ gần hết vốn chủ sở hữu Tình trạng chƣa hết lỗ lũy kế liên tục ngấp nghé thua lỗ diễn với công ty Viglacera Hà Nội Tại công ty cổ phần gạch men Cosevco rơi vào tình trạng thua lỗ nhƣ doanh nghiệp ngành Vào giai đoạn 2014- 2015, ngành gạch men bắt đầu hồi phục với hồi phục thị trƣờng bất động sản Hầu hết công ty gạch ốp lát đầu tƣ mạnh, tăng công suất để đáp ứng nhu cầu thị trƣờng Độ cạnh tranh tập trung nhiều với vào phân khúc gạch Ceramic Do từ năm 2016 năm tới, mức độ cạnh trạnh ngành gạch ốp lát khốc liệt Hiện nay, doanh nghiệp Việt Nam không cạnh tranh với mà phải cạnh tranh với nhiều đối thủ đến từ quốc gia khác Điển hình nhất, phải kể đến doanh nghiệp Trung Quốc Sự cạnh tranh diễn từ phân khúc giá rẻ đến phân khúc giá cao, nhiên chủ yếu mặt hàng giá rẻ Ngoài ra, gạch ốp lát tới từ Malaysia, Indonesia, Ấn Độ,… đƣợc nhập với số lƣợng nhỏ, chủ yếu mẫu mã nƣớc Tuy nhiên, gạch nội chiếm ƣu nhờ sử dụng dây chuyền sản xuất tiên tiến từ châu Âu đảm bảo chất lƣợng sản phẩm, lợi địa lý giúp giảm giá thành bên cạnh có ƣu thuế suất nhập so với doanh nghiệp nƣớc Công ty cổ phần gạch men Cosevco đƣợc biết đến với chỗ đứng vững thị trƣờng miền Trung có chi nhánh khắp nƣớc Với việc áp dụng công nghệ Sacmi Italya, công ty cho mắt thị trƣờng sản phẩm bền, đẹp đáp ứng phần nhu cầu thị trƣờng Với cạnh tranh diễn nay, Công ty cổ phần gạch men Cosevco để giữ đƣợc chỗ đứng phát triển tƣơng lai công ty cần có giải pháp chiến lƣợc kinh doanh đắn Nhận SVTH: Nguyễn Thị Minh Trâm Trang Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Bảo Châu thấy đƣợc cần thiết này, em thực đề tài: “ Phân tích giải pháp nhằm nâng cao kết hoạt động kinh doanh Công ty cổ phần gạch men Cosevco” để nhìn nhận lại kết kinh doanh công ty từ năm 2013 đến 2015 dƣới nhìn phân tích để hiểu rõ nhân tố tác động đến kết hoạt động kinh doanh công ty đƣa giải pháp nhằm góp phần làm nâng cao kết kinh doanh công ty năm tới Mục tiêu câu hỏi cần nghiên cứu  Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu việc nghiên cứu đề tài nhằm phân tích bảng báo cáo kết hoạt động kinh doanh công ty cổ phần gạch men Cosevco qua năm 2013, 2014, 2015 để thấy đƣợc yếu tố ảnh hƣởng đến kết kinh doanh năm Qua việc phân tích đó, đề giải pháp nhằm nâng cao kết kinh doanh, tăng doanh thu kiểm soát tốt chi phí công ty  Các câu hỏi cần nghiên cứu - Doanh thu qua năm 2013, 2014, 2015 công ty tăng giảm nhƣ nào? Tốc độ tăng giảm sao? - Các yếu tố tác động đến tăng giảm doanh thu? - Chi phí công ty qua năm 2013, 2014, 2015 tăng giảm nhƣ nào? Tỷ lệ tăng giảm sao? - Các yếu tố tác động đến tăng giảm chi phí? - Giải pháp cần thiết để nâng cao kết hoạt động kinh doanh thời gian tới Phƣơng pháp nghiên cứu - Thu thập số liệu báo cáo kết hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán công ty cổ phần gạch men Cosevco vào năm 2012, 2013, 2014, 2015 phòng kế toán công ty - Từ số liệu thu thập đƣợc, thực trình so sánh, tính toán tìm hiểu yếu tố tác động SVTH: Nguyễn Thị Minh Trâm Trang Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Bảo Châu doanh thu công ty Cosevco tốn nhiều chi phí quản lý doanh nghiệp chi phí bán hàng hai doanh nghiệp lại Tuy nhiên, tỷ số lợi nhuận trƣớc thuế lãi vay doanh thu Cosevco tăng qua năm, điều phần gia tăng lợi nhuận gộp chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng thấp cho thấy hiệu kinh doanh năm 2015 tốt hẳn năm trƣớc 3.5.2.3 Tỷ suất lợi nhuận trước thuế lãi vay tổng tài sản bình quân (ROA) Tỷ suất cho biết đƣợc 100 đồng tài sản công ty tạo đồng lợi nhuận trƣớc thuế lãi vay Chúng ta đem so sánh lợi nhuận trƣớc thuế lãi vay với tổng tài sản bình quân (bỏ qua ảnh hƣởng lãi vay thuế) để biết đƣợc hiệu sử dụng tài sản công ty Biểu đồ 3.15: Tỷ suất lợi nhuận trƣớc thuế lãi vay tổng tài sản bình quân ba năm qua (2013 – 2015) 20 14,57% 15 12,21% 9,7% 10 9,17% 6,16% 3,5% 2,65% Năm 2013 -1,43% -5 Năm 2014 Năm 2015 -4,28% -10 Cosevco Taicera Thanh Thanh (Nguồn: Trang web: www.cophieu68.vn) SVTH: Nguyễn Thị Minh Trâm Trang 60 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Bảo Châu Từ biểu đồ trên, cho thấy tỷ số lợi nhuận trƣớc thuế lãi vay doanh thu Công ty cổ phần gạch men Cosevco tăng liên tục qua năm Điều cho thấy hiệu sử dụng tài sản đầu tƣ ngày tăng Năm 2013, ROA Cosevco âm 4,28% điều cho thấy bỏ đầu tƣ 100 đồng tài sản công ty bị lỗ 4,28 đồng, đến năm 2015 tỷ suất đƣợc cải thiện đáng kể lên 9,17% lúc 100 đồng tài sản đầu tƣ tạo đƣợc 9,17 đồng lợi nhuận trƣớc thuế lãi vay Tỷ số phụ thuộc vào lợi nhuận trƣớc thuế lãi vay tổng tài sản bình quân Tỷ suất tăng năm 2014, 2015 lợi nhuận trƣớc thuế lãi vay công ty ngày tăng đồng thời tổng tài sản bình quân giảm lƣợng hàng tồn kho giảm tài sản cố định giảm phần khấu hao lũy kế tăng lên Tỷ suất cao qua năm cho thấy đƣợc hiệu sử dụng tài sản Cosevco ngày tốt Trong thời gian tới, công ty cần đầu tƣ thêm máy móc thiết bị đại có công suất cao đồng thời tiết kiệm đƣợc nguyên liệu để phục vụ tốt cho trình sản xuất kinh doanh công ty Tuy ban đầu chi phí đầu tƣ lớn nhƣng tốt cho trình phát triển mở rộng công ty, đáp ứng đƣợc kịp thời nhu cầu ngƣời tiêu dùng So với hai doanh nghiệp ngành, tỷ suất lợi nhuận trƣớc thuế lãi vay tổng tài sản bình quân Cosevco cao Taicera nhƣng thấp Thanh Thanh Điều cho thấy, Cosevco hiệu sử dụng tài sản mức độ tốt so với doanh nghiệp ngành, không thấp 3.5.2.4 Tỷ suất sinh lợi doanh thu (ROS) Tỷ suất đƣợc tính cách lấy lợi nhuận sau thuế chia cho doanh thu công ty Tỷ số phản ánh quan hệ lợi nhuận doanh thu nhằm cho biết trăm đồng doanh thu tạo đồng lợi nhuận sau thuế Xét cho mục tiêu nhà quản trị doanh thu mà lợi nhuận sau thuế Do vậy, để tăng lợi nhuận sau thuế cần phải trì tốc độ tăng doanh thu nhanh tốc độ tăng chi phí, tăng trƣởng bền vững Sau phần phân tích ROS Cosevco năm qua so sánh kết với Taicera, Thanh Thanh trung bình ngành SVTH: Nguyễn Thị Minh Trâm Trang 61 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Bảo Châu Biểu đồ 3.16: Tỷ suất sinh lợi doanh thu Cosevco, Taicera, Thanh Thanh trung bình ngành vật liệu xây dựng ba năm qua 7% 5,58% 4,32% 3,57% 4% 3,34% 2,07% 0% 0,11% 0,08% Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 -2 -3,05% -4 -4,29% -6 Cosevco Taicera Thanh Thanh TB ngành (Nguồn: Trang web: www.cophieu68.vn) Kết phân tích cho thấy, giai đoạn vừa qua, từ năm 2013 đến năm 2015, tỷ suất lợi nhuận sau thuế doanh thu (ROS) có xu hƣớng tăng lên Cụ thể, năm 2013, ROS công ty âm 4,29% có nghĩa năm 2013, 100 đồng doanh thu công ty bị lỗ 4,29 đồng lợi nhuận sau thuế So ROS với doanh nghiệp ngành tình hình công ty không khả quan.Tại Taicera ROS công ty bị âm nhƣ Cosevco nhƣng Taicera bị âm nhỏ âm 3,05% Bên cạnh doanh nghiệp bị lỗ vào năm 2013 có số doanh nghiệp không lâm vào tình trạng này, Thanh Thanh ROS 4,32% Với mức ROS dƣơng cho thấy công ty Thanh Thanh kinh doanh hiệu Cosevco, Taicera Tình hình ROS trung bình ngành vật liệu xây dựng không đƣợc tốt vào năm này, ROS mức 0% Qua phân tích cho thấy năm 2013 năm khó SVTH: Nguyễn Thị Minh Trâm Trang 62 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Bảo Châu khăn không với công ty Cosevco mà với nhiều doanh nghiệp khác ngành Nhƣng sang năm 2014 ROS Cosevco tăng lên 0,11%, điều cho thấy năm 2014 công ty sản xuất kinh doanh có lời Tuy bỏ 100 đồng doanh thu tạo 0,11 đồng lợi nhuận thấp nhƣng kết tốt năm 2013 Tƣơng tự nhƣ Cosevco, Taicera có mức ROS dƣơng 0,08% Tại Thanh Thanh tỷ suất lại giảm xuống 3,57% Năm 2014, ROS trung bình ngành đến 4% cho thấy thị trƣờng ngành vật liệu xây dựng khởi sắc năm 2013 Năm 2015, ROS Cosevco tăng cao đến 3,34%, 100 đồng doanh thu đem 3,34 đồng lợi nhuận cho công ty năm Tƣơng tự Taicera có mức tăng lên 2,07% ROS Thanh Thanh tăng lên mức 5,58% Nếu so ROS Cosevco với trung bình ngành thấy đƣợc tỷ số công ty thấp nhiều Từ phân tích ta thấy đƣợc rằng, chi phí doanh nghiệp chiếm tỷ trọng tƣơng đối lớn cấu doanh thu, làm cho lợi nhuận kiếm đƣợc thấp so với trung bình ngành Vì vậy, thời gian tới công ty cần tập trung vào việc tiết kiệm chi phí nhƣ tăng doanh thu điều quan trọng nhằm tăng ROS đồng thời làm tăng hiệu hoạt động kinh doanh 3.5.2.5 Tỷ suất sinh lợi vốn chủ sở hữu (ROE) ROE đƣợc tính cách lấy lợi nhuận sau thuế chia cho vốn chủ sở hữu bình quân Tỷ số doanh lợi vốn chủ sở hữu cho biết khả sinh lời dựa vốn tự có doanh nghiệp Tỷ số cao chứng tỏ doanh nghiệp sinh lời nhiều từ vốn chủ sở hữu Sau phần phân tích tỷ suất sinh lợi vốn chủ sở hữu Công ty cổ phần gạch men Cosevco ba năm qua SVTH: Nguyễn Thị Minh Trâm Trang 63 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Bảo Châu Biểu đồ 3.17: Tỷ suất sinh lợi vốn chủ sở hữu qua ba năm Cosevco, Taicera, Thanh Thanh trung bình ngành vật liệu xây dựng ba năm qua 30 23,8% 25 20,54% 20 18% 16,86% 15 12,43% 10% 10 6,9% 1% 0,35% 0,32% Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 -5 -10 -15 -10,9% -9,3% Cosevco Taicera Thanh Thanh TB ngành (Nguồn: Trang web: www.cophieu68.vn) Cũng tƣơng tự nhƣ ROA, ROS tỷ số lợi nhuận vốn chủ sở hữu (ROE) công ty có xu hƣớng tăng Cụ thể vào năm 2013, ROE Cosevco mức âm 10,9% tức 100 đồng vốn chủ sở hữu bỏ bị lỗ hết 10,9 đồng ROE bị âm năm 2013 công ty có lợi nhuận sau thuế âm So với doanh nghiệp ngành theo nhƣ biểu đồ cho thấy Taicera lâm vào tình trạng giống Cosevco, Thanh Thanh ROE tốt đạt đến 20,54% cao hẳn so với trung bình ngành Trong giai đoạn 2014 đến 2015 ROE công ty tăng mạnh, khả sinh lời vốn chủ sở hữu tăng lên Năm 2015 ROE Cosevco lên tới 12,43%, 100 đồng vốn chủ sở hữu tạo 12,43 đồng lợi nhuận ròng Tuy so với trung bình ngành tỷ số thấp nhƣng dấu hiệu tích cực cho thấy công ty hoạt động hiệu Công ty cần giữ vững nâng cao tỷ số SVTH: Nguyễn Thị Minh Trâm Trang 64 Khóa luận tốt nghiệp  GVHD: ThS Nguyễn Bảo Châu Phân tích mô hình tài Dupont × ROE = = ROS × Số vòng quay tài sản × × Hệ số tài sản so với VCSH ROE (2013) = - 4,29% × 0,85 × 2,97 = -10,9% ROE (2014) = 0,11% × 1,43 × 2,27 = 0,35% ROE (2015) = 3,34%× 1,72 ×2,16 = 12,43% Nhƣ ta thấy tiêu ROE năm 2015 tăng nhiều so với năm 2013, 2014 chứng tỏ hiệu sử dụng vốn chủ sở hữu nâng cao Việc tăng ảnh hƣởng ba nhân tố: - Tỷ suất sinh lời doanh thu (ROS) năm 2015 tăng so với năm 2013, chứng tỏ công ty mở rộng thị phần, kiểm soát chi phí tốt hơn, nhân tố tích cực cần phát huy - Số vòng quay tài sản năm 2015 tăng 0,87 vòng so với năm 2013, chứng tỏ vận động tài sản nhanh, nhân tố tích cực đóng góp vào tăng ROE - Hệ số tài sản so với vốn chủ sở hữu năm 2015 giảm so với năm 2013, 2014 SVTH: Nguyễn Thị Minh Trâm Trang 65 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Bảo Châu CHƢƠNG 4: NHẬN XÉT VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN COSEVCO 4.1 Nhận xét giải pháp doanh thu Sau trình phân tích doanh thu công ty qua ba năm cho thấy tình hình hoạt động kinh doanh công ty ngày phát triển trƣớc Doanh thu công ty tăng đáng kể qua năm Doanh thu từ hoạt động bán hàng cung cấp dịch vụ công ty vào năm 2013 139.863 triệu đồng đến năm 2015 tăng lên 237.569 triệu đồng, tăng 1,7 lần Nhƣng để công ty cạnh tranh với thƣơng hiệu có danh tiếng nhƣ: Prime, Đồng tâm,… công ty cần có giải pháp để mở rộng thị phần đem lợi nhuận ngày cao cho công ty Sau đây, em xin trình bày số giải pháp nhằm nâng cao doanh thu công ty nhƣ sau: 4.2.1 Về công tác tiêu thụ Để tăng doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ năm tới công ty cần thúc đẩy sản lƣợng tiêu thụ sách kinh doanh nhƣ sau: - Công ty cần xác định thị trƣờng tiêu thụ trọng điểm, thị trƣờng tiềm thị trƣờng để phân bổ hợp lý nguồn lực để tạo nguồn doanh thu cao Hiện tại, thị trƣờng Miền Trung – Tây Nguyên thị trƣờng trọng điểm từ lâu công ty miền Nam thị trƣờng tiềm Tại Quảng Nam, Đà Nẵng gạch công ty có đƣợc tin tƣởng khách hàng nên công ty cần gia tăng sản lƣợng vùng thị trƣờng 90.000 / tháng Mở rộng mạng lƣới khách hàng đặc biệt khu vực Quảng Nam nhiều thị trƣờng vùng huyện trống Công ty cần tiếp tục trì quan hệ với đối tác công trình khu vực Quảng Nam, Đà Nẵng bám sát công trình làm việc đƣa hàng vào thời gian tới Công ty cần triển khai mối quan hệ có đến chi nhánh để nắm đƣợc công trình thi công địa bàn chi nhánh quản lý Tại chi nhánh Vinh, tình hình tiêu SVTH: Nguyễn Thị Minh Trâm Trang 66 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Bảo Châu thụ gạch sân vƣờn gạch 30×45cm tiềm nên công ty cần trì tăng sản lƣợng tiêu thụ hai sản phẩm gạch Vinh Về quan hệ với đại lý: Hiện nay, hàng hóa công ty đƣợc thực tiêu thụ - qua đại lý chiếm phần lớn tạo nguồn doanh thu công ty Công ty cần mở rộng quan hệ với đại lý, gắn lợi nhuận đại lý với số lƣợng hàng bán để nâng cao sản lƣợng tiêu thụ Bên cạnh đó, công ty cần xây dựng hệ thống nhiều cửa hàng phân phối riêng để với đại lý đẩy nhanh tốc độ bán hàng Tuy nhiên, việc mở rộng đại lý thƣờng xảy tình trạng chậm toán, cố tình dây dƣa công nợ để chiếm dụng vốn công ty, công ty cần đặt quy định toán chặt chẽ để tránh thất thoát tiền công ty 4.2.2 Về chiến lƣợc sản phẩm - Chiến lƣợc quảng cáo: Công ty cần thực tốt công tác quảng cáo theo quảng bá trực tiếp quảng bá gián tiếp Quảng bá trực tiếp phƣơng tiện thông tin đại chúng, internet Thƣờng ngƣời tiêu dùng có ấn tƣợng tốt với sản phẩm thƣờng xuyên đƣợc quảng cáo truyền hình, báo chí phổ biến thƣơng hiệu đời sống Chính công ty cần có hoạt động quảng cáo để nâng cao giá trị cho công ty Theo quảng bá gián tiếp, bán hàng cho nhiều đại lý Đại lý kênh truyền bá tốt cho công ty Công ty cần tăng cƣờng công tác trƣng bày đại lý lớn hình thức kệ, mảng tƣờng để thu hút đƣợc ý ngƣời tiêu dùng Công ty cần có ƣu đãi đối để đại lý, gắn lợi ích đại lý với số lƣợng bán đƣợc để có đƣợc hiệu nhiều doanh số bán hàng - Chiến lƣợc giá: Đa số ngƣời tiêu dùng Việt Nam lựa chon mua hàng họ quan tâm giá bán Hiện nay, thị trƣờng ngành gạch men cạnh tranh, có nhiều hãng nên công ty phải có giá hợp lý cạnh tranh với doanh nghiệp ngành Hiện nay, giá gạch công ty cao số doanh nghiệp ngành Mặc dù sản phẩm công ty có chất lƣợng tốt nhƣng ngƣời tiêu dùng thƣờng đòi hỏi hai yếu tố giá thấp nhƣng chất lƣợng phải cao Để đáp ứng điều công ty cần có biện pháp tiết kiệm sản xuất để đƣa sản phẩm chất lƣợng nhƣng giá thành cạnh tranh SVTH: Nguyễn Thị Minh Trâm Trang 67 Khóa luận tốt nghiệp - GVHD: ThS Nguyễn Bảo Châu Về mẫu mã, kích thƣớc: Ngành hàng gạch men ngành hàng đòi hỏi mẫu mã phải đa dạng, phong phú phù hợp với thị hiếu ngƣời tiêu dùng giai đoạn khác Vì vậy, công ty cần có đội ngũ chuyên nghiên cứu nhu cầu mẫu mã ngƣời tiêu dùng mắt kịp thời sản phẩm đạt yêu cầu thẩm mỹ ngƣời tiêu dùng Theo kết khảo sát yêu cầu mong đợi ngƣời tiêu dùng nhƣ sau:  Ngƣời thành thị thích mẫu vân đá, màu nhạt  Ngƣời nông thôn thích mẫu hoa văn, màu đậm  Ngƣời lớn tuổi thích mẫu có hoa văn, màu đậm, nhám  Ngƣời trẻ tuổi thích mẫu vân đá hay màu trơn, nhạt bóng Hiện nay, loại gạch gạch viền có kích thƣớc nhỏ không đƣợc nhiều ngƣời sử dụng tốn nhiều chi phí việc xây dựng Ngày nay, sản phẩm gạch có kích thƣớc 60×60cm đƣợc ƣa chuộng có nhiều mẫu mã đẹp tốn chi phí Công ty nên nghiên cứu thêm sản phẩm kích thƣớc sớm mắt sản phẩm để đáp ứng đƣợc nhu cầu ngƣời tiêu dùng 4.2 Nhận xét giải pháp chi phí Lợi nhuận doanh nghiệp phụ thuộc vào yếu tố doanh thu chi phí Dù cho doanh thu có tăng nhiều nhƣng chi phí tăng cao doanh thu công ty làm ăn hiệu Chính việc kiểm soát chi phí vô quan trọng doanh nghiệp Tình hình chi phí Cosevco tăng năm vừa qua, tỉ lệ tăng năm 2015 so với năm 2014 giảm với tỷ lệ tăng năm 2014 so với năm 2013 nhƣng công ty cần có biện pháp kiểm soát tốt chi phí thời gian tới 4.2.1 Giải pháp chi phí sản xuất Việc tiết kiệm chi phí sản xuất nhiều nhƣng chất lƣợng sản phẩm đảm bảo điều mà doanh nghiệp quan tâm Vì điều thƣờng mang lại nhiều lợi nhuận cho doanh nghiệp Tại công ty cổ phần gạch men Cosevco giá thành sản phẩm sản xuất ngày hạ nhƣng công ty cần phải trì để giảm bớt giá bán để tăng khả cạnh tranh với SVTH: Nguyễn Thị Minh Trâm Trang 68 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Bảo Châu doanh nghiệp ngành mang lại cho công ty nhiều lợi nhuận Quá trình sản xuất cần đƣợc diễn liên tục tốn chi phí nguyên vật liệu, nhân công trình sản xuất gián đoạn phận kế hoạch cần nghiên cứu chặt chẽ nhu cầu thị trƣờng lƣợng hàng công ty cung ứng để có kế hoạch sản xuất cho phân xƣởng hợp lý để giúp giảm chi phí thành phẩm 4.2.2 Quản lý tồn kho để giảm thiểu chi phí lƣu kho Hiện nay, lƣợng hàng tồn kho tƣơng đối cao phần ảnh hƣởng tình hình kinh doanh năm trƣớc Số lƣợng hàng tồn kho nhiều gây thiếu hụt chỗ chứa phải thuê kho công ty khác làm tăng chi phí công ty Để khắc phục đƣợc tình trạng thiếu kho lƣu trữ, công tác điều tra thị trƣờng ƣớc lƣợng xác số lƣợng sản phẩm cần sản xuất Công ty cần lập kế hoạch cho hoạt động kinh doanh sở tình hình năm báo cáo, chi tiết số lƣợng theo tháng, quý Sự xét duyệt, kiểm tra kĩ lƣỡng ban lãnh đạo cần thiết trƣớc lệnh sản xuất Khi nhập nguyên liệu, công cụ dụng cụ về, phận kho cần kiểm tra chất lƣợng trƣớc nhập kho Nếu chất lƣợng nguyên vật liệu phẩm chất phải đề nghị ngƣời bán đền bù, tránh thiệt hại cho công ty Bảo quản tốt hàng tồn kho sản xuất Hàng tháng, kế toán hàng hóa cần đối chiếu sổ sách để kiểm soát số lƣợng hàng tồn đọng để có biện pháp xử lý, giải phóng số hàng hóa tồn đọng để nhanh chóng thu hồi vốn giảm chi phí thuê kho Các thành phẩm gạch men lƣu kho lỗi thời lạc hậu, công ty nên thực bán giảm giá nhắm đến thị trƣờng thôn quê (những thị trƣờng thƣờng dễ tính thị trƣờng thành phố) để giải dần lƣợng tồn kho 4.2.3 Tăng cƣờng công tác quản lý khoản phải thu Trong năm vừa qua, khoản dự phòng nợ phải thu chiếm tỷ lệ đáng kể chi phí quản lý doanh nghiệp Để giảm thiểu chi phí này, công ty cần đề sách toán chặt chẽ hơn, hạn chế tối đa lƣợng vốn bị chiếm dụng Với khách hàng mua lẻ với khối lƣợng nhỏ, công ty tiếp tục thực sách toán tiền ngay, không để nợ cung cấp chiết khấu mức thấp với khách hàng nhỏ nhƣng thƣờng xuyên Với khách hàng lớn, trƣớc ký hợp đồng công ty cần phân loại khách hàng, tìm hiểu kĩ khả toán họ Hợp đồng phải quy định chặt chẽ thời gian, phƣơng thức toán hình thức phạt vi phạm hợp đồng Nếu SVTH: Nguyễn Thị Minh Trâm Trang 69 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Bảo Châu khách hàng chậm toán công ty cần xem xét cụ thể để đƣa sách phù hợp nhƣ gia hạn nợ, giảm nợ nhằm giữ gìn mối quan hệ sẵn có nhờ quan chức can thiệp áp dụng biện pháp không mang lại hiệu 4.3 Một số nhận xét giải pháp khác  Giải pháp nâng cao nguồn nhân lực Nguồn nhân lực yếu tố then chốt định đến hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Dù ngày công nghệ kĩ thuật đại nhƣng yếu tố ngƣời đóng vai trò quan trọng trình hoạt động sản xuất kinh doanh Để nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực, công ty cần thực biện pháp sau: - Thƣờng xuyên mở lớp đào tạo để nâng cao tay nghề công nhân viên Các lớp học ứng dụng công nghệ đại vào công việc để đạt đƣợc suất sản xuất cao - Cần có sách khuyến khích thù lao tƣơng ứng với công sức bỏ ngƣời lao động để họ nỗ lực làm việc, gắn bó lâu dài với công ty - Cần nâng cao trình độ quản lý ban lãnh đạo Ban lãnh đạo đóng vai trò vô quan trọng công ty, ngƣời đứng đầu đƣa định hƣớng hoạt động kiểm soát toàn trình hoạt động công ty Cán quản lý tốt giúp công ty hoạt động ngày hiệu - Tuyển dụng lao động cách công khai, rộng rãi để tuyển đƣợc nhân viên có trình độ chuyên môn cao, đặc biệt nhà quản lý có kinh nghiệm sáng tạo SVTH: Nguyễn Thị Minh Trâm Trang 70 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Bảo Châu KẾT LUẬN Trong thời điểm nay, tình hình ngành vật liệu xây dựng trở nên sôi động qua thời kỳ khó khăn trƣớc Chính cạnh tranh ngành ngày gay gắt hơn, cạnh tranh doanh nghiệp nƣớc mà có doanh nghiệp nƣớc Chính để công ty tiếp tục hoạt động tốt cần có chiến lƣợc kinh doanh để gia tăng sức cạnh tranh với doanh nghiệp ngành Hiện nay, Công ty Cổ phần gạch men Cosevco có chỗ đứng vững thị trƣờng miền Trung có chi nhánh khắp nƣớc Để đạt đƣợc thành tích này, công ty nỗ lực tìm kiếm phƣơng án sản xuất tiết kiệm chi phí, nâng cao chất lƣợng, thúc đẩy sản xuất tìm kiếm, mở rộng thị trƣờng tiêu thụ Tuy nhiên để cạnh tranh tốt với doanh nghiệp ngành công ty cần hoàn thiện chiến lƣợc kinh doanh để đạt đƣợc mục tiêu lợi nhuận mong muốn Để thành công không thị trƣờng nội địa mà thị trƣờng quốc tế môi trƣờng cạnh tranh khốc liệt nhƣ ngày nay, thân doanh nghiệp cần nỗ lực để phát huy yếu tố tích cực hạn chế yếu tố tiêu cực SVTH: Nguyễn Thị Minh Trâm Trang 71 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Bảo Châu PHỤ LỤC Phụ lục 1: Kết hoạt động kinh doanh công ty ba năm qua (2013 -2015) Chỉ tiêu DTBH CCDV Các khoản GTDT DTT từ BH CCDV GVHB LN gộp từ BH CCDV DT TC CPTC CPBH CP QLDN LNT từ HĐKD Thu nhập khác Chi phí khác Lợi nhuận khác LNTT Thuế TNDN LNST Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Chênh lệch 2014/2013 Giá trị 139.863 195.218 237.569 55.355 416 309 837 (107) 139.447 194.909 236.732 116.656 22.791 163.794 31.115 189.319 47.413 22 5.400 15.519 14.244 (12.350) 6.390 23 6.367 28 4.580 17.307 9.054 202 55 48 (5.983) (5.983) 209 209 528 170,9 55.462 39,8 41.823 21,5 47.138 8.324 40,4 25.525 36,5 16.298 15,6 52,4 49 4.755 (820) 22.661 1.788 12.140 (5.190) 7.906 12.552 - (6.335) 25 (4) (6.360) 7.902 7.902 Chênh lệch 2015/2014 Giá % % trị 39,6 42.351 21,7 6.912 6.912 (25,8) 27,3 (15,2) 11,5 (36,4) (99,1) 108,7 (99,9) - 21 75 175 3,8 5.354 30,9 3.086 34,1 7.704 3813,9 (55) (100) (44) (91,7) (11) 7.693 3680,9 - 7.693 3680,9 Đơn vị tính: triệu đồng (Nguồn: Phòng kế toán tài Công ty cổ phần gạch men Cosevco) SVTH: Nguyễn Thị Minh Trâm Trang 72 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Bảo Châu Phụ lục 2: Tỷ trọng loại doanh thu qua ba năm vừa qua (2013 -2015) Đơn vị tính: Triệu đồng Năm 2013 139.447 22 Chỉ tiêu DT Doanh thu tài Thu nhập khác Tổng doanh thu Tỷ lệ (%) 95,604% 0,015% Năm 2014 4,381% 55 0.028% - - 100% 194.992 100% 236.781 100% 6.390 145.859 194.909 28 Tỷ lệ Năm 2015 (%) 99,957% 236.732 0.015% 49 Tỷ lệ (%) 99,979% 0.021% (Nguồn: Phòng kế toán tài Công ty cổ phần gạch men Cosevco) Phụ lục 3: Phân tích doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ văn phòng chi nhánh qua năm Đơn vị tính: triệu đồng Chỉ tiêu Văn phòng CN Hà Nội CN Vinh CN Quảng Ngãi CN Nha Trang CN HCM CN Cần Thơ Tổng Năm 2013 Chênh lệch 2014/2013 Năm 2014 Năm 2015 65.412 3.021 6.671 13.700 104.151 3.119 12.404 15.343 120.735 4.256 16.155 17.231 38.739 98 5.733 1.643 59,2 3,2 85,9 12 14.184 30.028 6.847 139.863 14.224 38.417 7.561 195.219 19.143 48.605 11.444 237.569 40 8.389 714 55.356 0,3 27,9 10,4 39,6 Giá trị Tỷ lệ (%) Chênh lệch 2015/2014 Tỷ lệ Giá trị (%) 16.584 15,9 1.137 36,4 3.751 30,2 1.888 12,3 4.919 10.188 3.883 42.350 34,6 26,5 51,4 21,7 (Nguồn: Phòng kế toán tài Công ty cổ phần gạch men Cosevco) SVTH: Nguyễn Thị Minh Trâm Trang 73 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Bảo Châu Danh mục tài liệu tham khảo Báo cáo tài Công ty cổ phần gạch men Cosevco năm 2013, 2014, 2015 Thông tƣ 200/2014/TT-BTC TS Phan Đức Dũng (2014), Phân tích báo cáo tài chính, NXB Lao động xã hội Th.S Hồ Sỹ Tuy Đức, Giáo trình kế toán quản trị Th.S Nguyễn Công Bình Đặng Kim Cƣơng (2009), Phân tích báo cáo tài chính, NXB Giao thông – vận tải Tuấn Dƣơng ( 08/05/2012), “Cuộc chiến sinh tồn công ty gạch ốp lát”, xem địa chỉ: http://cafef.vn/doanh-nghiep/cuoc-chien-sinh-ton-cua-cac-cong-ty-gach-op-lat20120517111253830.chn P.H, “ Ngành gạch ốp lát với chiến sinh tồn”, xem địa chỉ: http://www.fico.com.vn/p/26-nganh-gach-op-lat-voi-cuoc-chien-sinh-ton.html Vũ Hữu Đức tác giả (2012), Nguyên lý kế toán, NXB Lao động SVTH: Nguyễn Thị Minh Trâm Trang 74 [...]... Công ty Cổ phần gạch men Cosevco tại Cần Thơ, Chi nhánh Công ty Cổ phần gạch men Cosevco tại Nha Trang, Chi nhánh Công ty Cổ phần gạch men Cosevco tại Vinh và Chi nhánh Công ty Cổ phần gạch men Cosevco tại Hà Nội 2.2.2 Lĩnh vực kinh doanh - Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng - Kinh doanh dịch vụ vận tải 2.2.3 Loại hình kinh doanh và các hàng hóa chủ yếu Công ty cổ phần gạch men Cosevco là công ty. .. HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN COSEVCO 1.1 Phƣơng pháp luận 1.1.1 Một số vấn đề chung về phân tích kết quả hoạt động kinh doanh 1.1.1.1 Khái niệm về phân tích kết quả hoạt động kinh doanh Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh là quá trình nghiên cứu tất cả các yếu tố có liên quan trực tiếp và gián tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Phân tích kết quả hoạt. .. men Cosevco - Chƣơng 2: Giới thiệu về Công ty Cổ phần gạch men Cosevco - Chƣơng 3: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần gạch men Cosevco - Chƣơng 4: Nhận xét và giải pháp nhằm nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần gạch men Cosevco - Kết luận SVTH: Nguyễn Thị Minh Trâm Trang 3 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Bảo Châu CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ PHÂN TÍCH... phƣơng pháp phân tích kết quả hoạt động kinh doanh - Phản ánh và phân tích những vấn đề liên quan đến doanh thu, chi phí và lợi nhuận tại công ty - Từ những phân tích đƣa ra những giải pháp nhằm nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh 5 Nội dung đề tài: Đề tài đƣợc thực hiện gồm các phần nhƣ sau: - Giới thiệu - Chƣơng 1: Cơ sở lý thuyết về phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần gạch men. .. kinh doanh trong thời gian tới 1.1.1.2 Vai trò và ý nghĩa của phân tích kết quả hoạt động kinh doanh Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh có ý nghĩa rất lớn đối với doanh nghiệp Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh không chỉ là công cụ để phát hiện những khả năng tiềm tàng trong hoạt động kinh doanh mà còn là công cụ cải tiến cơ chế quản lý trong kinh doanh Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh. .. Đặc điểm hoạt động của công ty 2.2.1 Hình thức sở hữu vốn Công ty Cổ phần gạch men Cosevco có hình thức sở hữu vốn là vốn cổ phần hóa Trụ sở chính và nhà máy của Công ty đóng tại đƣờng số 9, Khu công nghiệp Hòa Khánh, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng Công ty có các đơn vị thành viên sau: Chi nhánh Công ty Cổ phần gạch men Cosevco tại Hồ Chí Minh, Chi nhánh Công ty Cổ phần gạch men Cosevco tại Quảng... đó Nhìn chung, công ty có cơ cấu tổ chức nhân sự hợp lý, các nhân viên kế toán hầu hết có năng lực và trình độ chuyên môn cao, có trách nhiệm và tận tụy với công việc SVTH: Nguyễn Thị Minh Trâm Trang 23 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Bảo Châu CHƢƠNG 3: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN COSEVCO 3.1 Tổng quát kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong giai... địa điểm và phạm vi kinh doanh Kết quả hoạt động kinh doanh do nhiều bộ phận, nhiều phạm vi, địa điểm kinh doanh khác nhau tạo nên Việc phân tích chi tiết giúp chúng ta đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh từng bộ phận, phạm vi và địa điểm khác nhau nhằm khai thác các mặt mạnh và khắc phục các mặt yếu 1.2.3 Phƣơng pháp đồ thị Đồ thị là phƣơng pháp nhằm phản ánh trực quan các số liệu phân tích bằng... hoạt động kinh doanh là tiến hành phân tích các chỉ tiêu về sản lƣợng tiêu thụ, doanh thu, các chi phí, lợi nhuận sau thuế và các tỷ số tài chính liên quan đến hiệu quả hoạt động kinh doanh Quá trình phân tích đƣợc tiến hành qua các bƣớc: quan sát thực tế, thu thập thông tin số liệu, xử lý số liệu, tìm hiểu nguyên nhân sau đó đề ra các giải pháp và phƣơng hƣớng hoạt động để nâng cao kết quả hoạt động kinh. .. do Hội đồng quản trị công ty bổ nhiệm, là ngƣời đại diện theo pháp luật của công ty, chịu trách nhiệm trƣớc Hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Nhà nƣớc về toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, liên hệ chặt chẽ với các Phó Tổng giám đốc, Đảng ủy công ty, Ban chấp hành công đoàn để giải quyết các chủ trƣơng lớn và điều hành các hoạt động của công ty  Phó Tổng giám đốc kinh doanh: có trách
- Xem thêm -

Xem thêm: hân tích và giải pháp nhằm nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần gạch men cosevco , hân tích và giải pháp nhằm nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần gạch men cosevco , hân tích và giải pháp nhằm nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần gạch men cosevco

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay