Giải quyết việc làm ở các loại hình doanh nghiệp giai đoạn 2005 2014

68 178 0
  • Loading ...
1/68 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 09:37

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - ĐỖ THỊ TƯỜNG VY GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM Ở CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2005-2014 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ HỌC Tp Hồ Chí Minh, năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan luận văn “Giải việc làm loại hình doanh nghiệp giai đoạn 2005-2014” nghiên cứu Ngoài tài liệu tham khảo trích dẫn luận văn này, cam đoan toàn phần hay phần nhỏ luận văn chưa công bố sử dụng để nhận cấp nơi khác Không có sản phẩm/nghiên cứu người khác sử dụng luận văn mà không trích dẫn theo quy định Luận văn chưa nộp để nhận cấp trường Đại học sở đào tạo khác TP Hồ Chí Minh, năm 2016 Đỗ Thị Tường Vy LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn quý Thầy Cô tận tình giảng dạy truyền đạt kiến thức quý báo cho suốt trình học tập nghiên cứu Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh Trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu, quý Thầy Cô Khoa Đào tạo sau đại học Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh giúp đỡ tạo điều kiện giúp hoàn thành khóa học Và đặc biệt xin gửi lời cảm ơn chân thành đến người hướng dẫn khoa học - PGS TS Nguyễn Văn Phúc tận tình hướng dẫn góp ý cho suốt thời gian thực luận văn Tôi chân thành bày tỏ lòng biết ơn đến gia đình, quan, bạn bè đồng nghiệp động viên, hỗ trợ tạo điều kiện tốt cho suốt thời gian học tập Cuối cùng, xin chúc quý Thầy Cô, gia đình, bạn bè đồng nghiệp sức khỏe thành đạt Tác giả Đỗ Thị Tường Vy MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU CHƯƠNG I: TỔNG QUAN Error! Bookmark not defined 1.1 Vấn đề nghiên cứu Error! Bookmark not defined 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Error! Bookmark not defined 1.3 Câu hỏi nghiên cứu Error! Bookmark not defined 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Error! Bookmark not defined 1.5 Đóng góp luận văn Error! Bookmark not defined 1.6 Kết cấu luận văn Error! Bookmark not defined CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ NGHIÊN CỨU TRƯỚCError! Bookmark not defined 2.1 Việc làm, tạo việc làm giải việc làm Error! Bookmark not defined 2.2 Lý thuyết tăng trưởng lao động doanh nghiệpError! Bookmark not defined 2.3 Tóm tắt số nghiên cứu trước Error! Bookmark not defined 2.4 Tổng hợp biến số tác động tới tăng trưởng lao động doanh nghiệp Error! Bookmark not defined 2.5 Giả thuyết nghiên cứu Error! Bookmark not defined Tóm tắt chương Error! Bookmark not defined CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP VÀ DỮ LIỆU NGHIÊN CỨUError! Bookmark not defined 3.1 Mô hình nghiên cứu Error! Bookmark not defined 3.2 Mô tả biến số mô hình Error! Bookmark not defined 3.3 Phương pháp phân tích Error! Bookmark not defined 3.4 Mô tả liệu nghiên cứu Error! Bookmark not defined Tóm tắt chương Error! Bookmark not defined CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Error! Bookmark not defined 4.1 Thực trạng lao động Việt Nam Error! Bookmark not defined 4.2 Thống kê mô tả biến mô hình nghiên cứuError! Bookmark not defined 4.3 Phân tích ma trận tương quan biến độc lập mô hình nghiên cứu Error! Bookmark not defined 4.4 Phân tích kết hồi quy từ mô hình nghiên cứuError! Bookmark not defined 4.4.1 Kiểm định đa cộng tuyến phương sai sai số thay đổi.Error! Bookmark not defined 4.4.2 Kết hồi quy sau xử lý sai phạm Error! Bookmark not defined Tóm tắt chương Error! Bookmark not defined CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Error! Bookmark not defined 5.1 Kết luận Error! Bookmark not defined 5.2 Các khuyến nghị Error! Bookmark not defined 5.3 Hạn chế đề tài Error! Bookmark not defined 5.4 Hướng nghiên cứu Error! Bookmark not defined TÀI LIỆU THAM KHẢO Error! Bookmark not defined PHỤ LỤC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH Thống kê mô tả Ma trận tương quan 11 Hồi quy 12 Các kiểm định 13 4.1 Kiểm định đa cộng tuyến 13 4.2 Kiểm định phương sai sai số thay đổi 13 Xử lý sai phạm mô hình 14 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ILO Tổ chức Lao động quốc tế MNE Công ty đa quốc gia WB Ngân hàng giới WTO Tổ chức thương mại giới FDI Đầu tư trực tiếp nước SXKD Sản xuất kinh doanh NSLĐ Năng suất lao động CNXD Công nghiệp xây dựng TMDV Thương mại dịch vụ OLS Phương pháp bình phương bé WLS Bình phương tối thiểu có trọng số DN Doanh nghiệp ĐB Đồng NN Nhà nước DNTN Doanh nghiệp tư nhân DNNN Doanh nghiệp nhà nước LLLĐ Lực lượng lao động CMKT Chuyên môn kỹ thuật CNH-HĐH Công nghiệp hóa – đại hóa HTX Hợp tác xã DNLD Doanh nghiệp liên doanh DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 3.1 Tổng hợp biến số tác động tới tăng trưởng lao động Bảng 3.2 Tổng hợp biến mô hình nghiên cứu Bảng 4.1 Dân số hoạt động kinh tế Việt Nam giai đoạn 2005 -2014 Bảng 4.2 Cơ cấu lao động phân theo độ tuổi giai đoạn 2005-2014 Bảng 4.3 Tỷ lệ người độ tuổi lao động qua đào tạo CMKT theo giới tính khu vực Bảng 4.4 Cơ cấu lao động phân theo thành phần kinh tế nước ta giai đoạn 1998-2013 Bảng 4.5 Kết thống kê mô tả biến mô hình nghiên cứu Bảng 4.6 Thống kê mô tả biến qua năm (2009-2014) Bảng 4.7 Sự phân bố lao động vùng Bảng 4.8 Lao động tham gia lĩnh vực ngành kinh tế Bảng 4.9 Lực lượng lao động loại hình doanh nghiệp Bảng 4.10 Ma trận tương quan biến độc lập mô hình Bảng 4.11 Kết mô hình hồi quy mô hình gốc trước kiểm định Bảng 4.12 Kết kiểm định đa cộng tuyến Bảng 4.13 Kết mô hình hồi quy sau xử lý sai phạm PHỤ LỤC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH Thống kê mô tả d.region Valid Vùng Đông Bắc Vùng Tây Bắc Vùng ĐB sông Hồng Vùng Bắc Trung Bộ Vùng Duyên hải miền Trung Vùng Tây Nguyên Vùng Đông Nam Bộ Vùng ĐB sông Cửu Long Total Frequency Percent 22777 8.4 5405 2.0 74168 27.2 30317 11.1 Valid Cumulative Percent Percent 8.4 8.4 2.0 10.3 27.2 37.5 11.1 48.7 34025 12.5 12.5 61.1 11922 64757 4.4 23.8 4.4 23.8 65.5 89.3 29254 10.7 10.7 100.0 272625 100.0 100.0 Frequency 8908 Percent 3.3 Valid Cumulative Percent Percent 3.3 3.3 15411 5.7 5.7 8.9 13185 4.8 4.8 13.8 39261 182352 14.4 66.9 14.4 66.9 28.2 95.0 10449 3.8 3.8 98.9 3059 1.1 1.1 100.0 272625 100.0 100.0 d.firm Valid DNNN DN có vốn góp NN lớn 50% ND có vốn góp NN nhỏ 50% HTX DNTN DN 100% vốn nước DN liên doanh Total d.industry Valid Nông nghiệp Công nghiệp Xây dựng Kinh doanh Dịch vụ Total Missing System Total Frequency Percent 17006 6.2 81393 29.9 42254 15.5 65332 24.0 64285 23.6 270270 99.1 2355 272625 100.0 Valid Cumulative Percent Percent 6.3 6.3 30.1 36.4 15.6 52.0 24.2 76.2 23.8 100.0 100.0 Descriptive Statistics Labour Income Asset Sales lgrowth Age Valid (listwise) Minimum Maximum 8666.9 31000000 16000000 1.0 40,000,00.0 -1.00 5.00 68 Mean 97.00 51,497.16 7652.63 21,544 0317 12.70 Std Deviation 572.353 698925.263 960776.451 849198.5254 70379 6.685 N year Labour Income Asset Sales 2009 Mean 108 34,224 5993.2 16486.075 lgrowth 12 2010 2011 2012 Mean Mean Mean 110 110 111 42,321 51,595 68,460 7150.5 8966.7 9595.8 20250.325 23989.275 26373.475 07 07 05 2013 Mean 111 58,320 10513.7 26788.125 2014 Mean 82 54170 6829.2 14699.05 04 -.09 10 d.firm DNNN DN có vốn góp NN lớn 50% ND có vốn góp NN nhỏ 50% HTX DNTN DN 100% vốn nước DN liên doanh Labour Standard Mean Deviation 364 1247 lgrowth Standard Mean Deviation -.12 51 85 303 06 76 349 1474 -.10 62 21 61 80 201 05 04 74 72 439 1764 09 46 235 695 03 51 Ma trận tương quan Correlations Age Age LnIncome LnAsset LnSale Pearson Correlation Sig (2-tailed) LnIncome LnAsset LnSale 041** 192** 154** 000 000 000 N Pearson Correlation Sig (2-tailed) 272625 272625 041** N Pearson Correlation Sig (2-tailed) 272625 272625 192** 466** 000 000 000 N Pearson Correlation Sig (2-tailed) 272625 272625 272625 272625 154** 441** 475** 000 000 000 000 N 272625 272625 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 272625 272625 466** 441** 000 000 267741 272625 475** 272625 272625 11 hình hợp tác xã > loại hình DN có 50% vốn NN > DNTN > loại hình DN có 50% vốn NN > DN liên doanh > DNNN Ở loại hình DN có 100% vốn nước ý nghĩa thống kê, điều có nghĩa khác biệt tăng trưởng lao động loại hình DN có 100% vốn nước DNNN Tóm tắt chương Trong chương này, luận văn thực thống kê mô tả biến định lượng giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất, giá trị trung bình độ lệch chuẩn biến mô hình nghiên cứu Ngoài ra, luận văn thực thống kê mô tả biến số theo thời gian nhằm làm rõ tốc độ tăng trưởng lao động qua năm Phân tích kinh tế lượng sử dụng phương pháp ước lượng hồi quy đa biến OLS, kết cho thấy hầu hết biến số (doanh thu, tài sản, tiền lương, độ tuổi, vùng hoạt động, ngành nghề sản xuất kinh doanh, loại hình doanh nghiệp) có ý nghĩa thống kê với mức độ tác động đáng kể đến tăng trưởng lao động doanh nghiệp Như vậy, kết phân tích chứng tỏ đặc điểm, hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp có tác động đến vấn đề tạo việc làm xã hội, phù hợp với nhiều nghiên cứu trước với kỳ vọng ban đầu tác giả Đồng thời, kết ước lượng sở quan trọng để đề tài gợi ý đưa khuyến nghị liên quan 41 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Để giải mục tiêu nghiên cứu đặt ra, với liệu gồm 272.625 quan sát thu thập từ 63 tỉnh thành Việt Nam từ năm 2009 đến năm 2014 Đề tài sử dụng biến số tăng trưởng lao động, doanh thu, tài sản, tiền lương, ngành nghề sản xuất kinh doanh, vùng hoạt động, độ tuổi doanh nghiệp sử dụng kỹ thuật thống kê mô tả mô hình hồi quy để tiến hành phân tích, kết sau: Thống kê mô tả biến số mô hình cho thấy, giai đoạn từ năm 2009-2013, lượng lao động bình quân năm không biến động lớn, thu nhập người lao động, tài sản, doanh thu doanh nghiệp tăng, riêng năm 2014 yếu tố giảm; nhiên tỷ lệ tăng trưởng lao động giảm dần qua năm, năm 2009 tăng trưởng lao động 12%, năm 2010 năm 2011 7%, năm 2012 5%, năm 2013 4%, năm 2014 -9% Kết phân tích cho thấy tài sản doanh thu doanh nghiệp có tác động chiều đến tăng trưởng lao động doanh nghiệp Điều có nghĩa doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, sản phẩm làm nhiều doanh nghiệp thuê thêm lao động Ngược lại, độ tuổi doanh nghiệp, thu nhập người lao động có tác động ngược chiều đến tăng trưởng lao động doanh nghiệp Điều có nghĩa doanh nghiệp hoạt động lâu đời chi phí phải trả cho người lao động cao doanh nghiệp có xu hướng thuê lao động Bên cạnh có khác biệt tăng trưởng lao động vùng, miền ngành nghề sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Từ kết nghiên cứu này, đề tài đưa số gợi ý sách nhằm giải việc làm cho lực lượng lao động doanh nghiệp Qua đó, để giải việc làm cho lao động doanh nghiệp Việt Nam, trước hết phải để hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, từ làm tăng doanh thu cho doanh nghiệp Tiếp hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh Khi doanh nghiệp phải thuê thêm lao động để đảm bảo hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh đơn vị Có thể thấy loại hình doanh nghiệp doanh nghiệp có vốn nhà nước lớn 50%, loại hình hợp tác xã doanh nghiệp tư nhân loại hình doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng lao động cao loại hình doanh nghiệp khác Vì việc phát triển loại hình doanh nghiệp điều cần thiết 5.2 Các khuyến nghị Đối với nhà nước Thứ nhất, cần nhận thấy doanh nghiệp có độ tuổi lớn tốc độ tăng trưởng lao động giảm, việc khuyến khích doanh nghiệp thành lập tạo môi trường thuận lợi cho họ phát triển giai đoạn đầu Việc phát triển tốt giai đoạn đầu giúp cho tốc độ tăng trưởng lao động tăng nhanh từ giảm bớt áp lực cho việc làm quốc gia Thứ hai, cần nhận định tiền lương chi phí theo lương phận cấu thành chi phí lớn doanh nghiệp Nếu nhà nước có xu hướng tăng chi phí lên tương lai thông qua biện pháp kỹ thuật bảo hiểm hay thuế thu nhập cá nhân gia tăng thêm gánh nặng chi phí lớn làm cho tốc độ tăng trưởng lao động giảm nhanh Thứ ba, tăng trưởng lao động khác vùng miền, vùng kinh tế như đồng sông Hồng, Bắc Trung Bộ, hay duyên hải miền Trung có tốc độ tăng trưởng lao động cao so với vùng lại, điều tạo nên áp lực di chuyển lao động vùng miền tạo nên áp lực cân đối lao động vùng kinh tế trọng điểm phía Nam Đông Nam Bộ Việc tăng trưởng lao động cao kéo theo vấn đề di cư nhiều vấn đề xã hội khác cần lưu tâm Thứ tư, tỷ trọng lao động ngành nông nghiệp thấp có tốc độ tăng trưởng lao động cao so với ngành lại dao hai lưỡi Nông nghiệp truyền thống cần nhiều lao động hay nói cách khác thâm dụng lao động lao động đại dựa công nghệ Vì nhà nước cần có khảo sát kỷ lưỡng việc tăng trưởng lao động hoạt động nông nghiệp truyền thống đem lại lợi ích cao việc Việt Nam bắt đầu bùng nổ hoạt động nông nghiệp công 43 nghiệp dựa công nghệ cao cần số lượng lớn lao động vận hành ban đầu Thứ năm, khối doanh nghiệp Nhà nước có yếu tố nhà nước, đáng lưu ý doanh nghiệp sở hữu 50% vốn Nhà nước lại tăng trưởng lao động cao doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước cao doanh nghiệp sở hữu 50% vốn Nhà nước Doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước có tốc độ tăng trưởng không cao dễ giải thích trì trệ mang tính đặc thù vốn có loại hình Đối với doanh nghiệp cởi trói khỏi yếu tố nhà nước tốc độ tăng trưởng lao động không cao điều hợp lý Tuy nhiên, điều bất cập tốc độ tăng trưởng loại hình doanh nghiệp sở hữu 50% vốn Nhà nước lại cao loại hình doanh nghiệp sở hữu 50% vốn Nhà nước Nhà nước cần rà soát kỹ lại việc quản trị doanh nghiệp sở hữu 50% vốn Nhà nước để xem xét xem việc tăng trưởng lao động loại hình hoàn toàn bình thường dựa khả doanh nghiệp, hay dựa việc sử dụng đặc quyền ban phát, hay tồi tệ loại hình nơi lý tưởng để giải việc làm không cần thiết cho doanh nghiệp doanh nghiệp nhận Xét mặt tổng thể, kết thống kê cho thấy, khu vực kinh tế tư nhân nước nơi giải lượng lao động việc làm lớn (66.9%), điều lần báo để Nhà nước cần có sách tốt nhằm phát triển lực lượng doanh nghiệp tư nhân nước Đối với doanh nghiệp Thứ nhất, doanh nghiệp cần xây dựng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp Con người yếu tố quan trọng hàng đầu định đến thành bại doanh nghiệp Khi doanh nghiệp có đội ngũ nhân viên làm việc chuyên nghiệp, chất lượng sản phẩm doanh nghiệp nâng cao, đồng thời doanh nghiệp tiết kiệm nhiều chi phí, từ hạ giá thành sản phẩm, doanh thu tăng cao Doanh thu tăng giúp doanh nghiệp mở rộng đầu tư từ kéo theo việc gia tăng quy mô lao động góp phần giải công ăn việc làm cho quốc gia 44 Thứ hai, doanh nghiệp cần chủ động tiết giảm chi phí khác để giảm bớt gánh nặng chi phí lương chi phí theo lương để từ linh hoạt hoạt động gia tăng quy mô lao động cần thiết 5.3 Hạn chế đề tài Nghiên cứu số hạn chế sau: Thứ nhất, sở liệu Việt Nam chưa công khai minh bạch, nên sở liệu quan sát mô hình nhiều hạn chế, có sai số định khiến cho kết mô hình chưa chuẩn, bám sát với tình hình thực tế Thứ hai, giới hạn liệu mà nghiên cứu chưa đưa nhân tố khác vào mô hình nghiên cứu, ví dụ: lợi nhuận doanh nghiệp Thứ ba, nghiên cứu chưa đưa yếu tố thời gian vào để phân tích mô hình nhằm tìm hiểu diễn biến theo thời gian tăng trưởng lao động 5.4 Hướng nghiên cứu Đề tài gợi ý số hướng nghiên cứu sau: Thứ nhất, bổ sung thêm biến vào mô hình nghiên cứu Thứ hai, vừa nghiên cứu theo chiều không gian tỉnh chiều thời gian năm để hình thành nên liệu bảng để việc phân tích có chất lượng 45 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bhalotra, S R (1998) The puzzle of jobless growth in Indian manufacturing.Oxford bulletin of economics and statistics, 60(1), 5-32 Brixy, U., & Kohaut, S (1999) Employment growth determinants in new firms in Eastern Germany Small Business Economics, 13(2), 155-170 Capelleras, J L., & Rabetino, R (2008) Individual, organizational and environmental determinants of new firm employment growth: evidence from Latin America International Entrepreneurship and Management Journal, 4(1), 79-99 Chính phủ, 2015, “Nghị định số 05/2015-NĐ/CP quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số nội dung Bộ Luật Lao động”, http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpqtoanvan.aspx?ItemID=48298, truy cập ngày 16/6/2015 Chử Thị Lân Quyền Đình Hà, 2014,“Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng việc làm người lao động sở sản xuất kinh doanh phi thức Hà Nội”, Tạp chí Khoa học Phát triển năm 2014, Tập 12, số 6:955-963 David Begg, Stanley Rudiger Dornbusch, 1995, “Kinh tế học”, Hà Nội: Nhà xuất Thống kê Davis S.J and Haltiwanger J., 1990, “Gross job flows”, Handbook of Labor Economic, volume 3, 2711-2805, Trần Đình Triết trích dẫn, 2015, “Các yếu tố ảnh hưởng đến tạo việc làm ròng doanh nghiệp địa bàn tỉnh Gia Lai”, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh, số (43) 2015 Faly Hery Rakotomanana, 2013, “Nghiên cứu khu vực kinh tế phi thức Antananarivo, Madagasca”,trích Nguyễn Thanh Bình (2014), Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Kinh tế học, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh Haris, J & Todaro, M, 1970, “Migration, Unemployment, and Development: A TwoSector Analysis”, American Economic Review, 60: 126142 Hijzen A and Lehmann H., 2010, “Job Creation, Job Destruction and the Role of Small Firms: Firm-Level Evidence for the UK”, Oxford Bullettin op Economic and Statistics, 72, (2010) 621-647, Trần Đình Triết trích dẫn, 2015, “Các yếu tố ảnh hưởng đến tạo việc làm ròng doanh nghiệp địa bàn tỉnh Gia Lai”, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh, số (43) 2015 Hồ Đức Hùng cộng sự, 2012,“Từ việc làm khu vực kinh tế phi thức đến việc làm phi thức Việt Nam”, Tạp chí Phát triển Hội nhập, số (13)Tháng 3-4/2012 Lê Thanh Hà, 2012, “Quan hệ lao động doanh nghiệp có vốn đầu tư nước Việt Nam vai trò công đoàn”, Nhà xuất lao động Lê Thị Hồng Dự, 2003, “Cầu lao động giải pháp kích cầu Việt Nam”, http://123doc.org/document/274563-cau-lao-dong-va-cac-giai-phap-kich-cau-oviet-nam.htm Lê Thị Thanh Loan, 2014, “Tài liệu giảng môn Kinh tế lượng”, Chương trình Cao học, chuyên ngành Kinh tế học, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh Marvin J Cetron Owen Davies, 2001, “Việc làm, quản trị thể chế: Những xu hướng làm thay đổi giới”, The Futurist, Vol.5, Mar/Arp, trích Lê Văn Toan, 2007, “Lao động, việc làm xu toàn cầu hóa”, Hà Nội: Nhà xuất lao động xã hội Masso J., Eamets R and Philip K., 2005, “Job Creation and Job Destruction in Estonia: Labuor Rellocation and Structural Changes”, IZA Discussion Paper No.1707, Trần Đình Triết trích dẫn, 2015, “Các yếu tố ảnh hưởng đến tạo việc làm ròng doanh nghiệp địa bàn tỉnh Gia Lai”, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh, số (43) 2015 Michael P Todaro, “Kinh tế học cho giới thứ ba”, Bản dịch năm 1999, Hà Nội: Nhà xuất Giáo dục, trích Trần Xuân Cầu Mai Quốc Chánh, 2012, 47 “Giáo trình Kinh tế nguồn nhân lực”, Hà Nội: Nhà xuất Đại học Kinh tế quốc dân Ngô Thu Hà, 2008, “Chính sách thu hút đầu tư vào Trung Quốc khả vận dụng vào Việt Nam”, Luận án tiến sỹ kinh tế, Trường Đại học kinh tế quốc dân Nguyễn Đức Thành, 2009, “Lý thuyết kinh tế vĩ mô kể từ Keynes hàm ý sách cho Việt Nam”,http://ube.vnu.edu.vn/Sub/20/newsdetai/ NC_TD/2111/ly-thuyet-kinh-te-vi-mo-ke-tu-keynes-va-nhung-ham-y-cho-tamnhin-chinh-sach-o-viet-nam.htm, truy cập ngày 03/5/2015 Nguyễn Minh Hà, 2010, “Job creation and destruction of firms in Viet Nam”, SME and entrepreneurship in sustainable economic and enhancement of quality of life, Hotel Equatorial, Kuala Lumpur, Malaysia, 26-27 Agugust 2010, Global Conference On SME and Entrepreneurship, 021-1-10 Nguyễn Minh Hà, 2014, “Tài liệu giảng môn Phương pháp nghiên cứu khoa học”, Chương trình Cao học, chuyên ngành Kinh tế học, Khoa Đào tạo sau Đại học, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thúy Hà, 2013, “Chính sách việc làm: Thực trạng giải pháp”,http://vnclp.gov.vn/ct/cms/tintuc/Lists/ChinhSach/View_Detail.aspx?Ite mID=178, truy cập ngày 10/5/2015 N.Gregory Mankiw,“Principles of Microeconomic”, Nguyên lý kinh tế học,Tập 1, Dịch từ tiếng Anh, Người dịch Vũ Đình Bách cộng sự, 1997, Đại học kinh tế quốc dân Hà Nội Quốc hội, 2014), “Luật doanh nghiệp”,số 64/2014/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2014 Quốc hội, 2013, “Luật lao động”, số 10/2012/QH13 ngày 18 tháng năm 2012 Quốc hội, 2014, “Luật Đầu tư”, số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Robert S Pindyck Daniel L Rubinfeld, 1999, “Kinh tế học vi mô”, Dịch từ tiếng Anh nhóm giảng viên Trường Đại học Kinh tế quốc dân cộng sự, Hà Nội: Nhà xuất Thống kê 48 Samuelson, Paul và William D Nordhaus (2012), “Kinh tế ho ̣c”, Viê ̣n Quan hệ Quố c tế , Hà Nô ̣i Storey, D J (1994) Understanding the small business sector University of Illinois at Urbana-Champaign's Academy for Entrepreneurial Leadership Historical Research Reference in Entrepreneurship Tổng Cục Thống kê, 2014, “Báo cáo điều tra lao động việc làm năm 2014” Tổng Cục Thống kê, “Niên giám thống kê năm 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014” Tạ Đức Khánh, 2009, “Giáo trình kinh tế lao động”, Hà Nội: Nhà xuất Giáo dục The Worldbank, 2014, “Việc làm tảng cho phát triển theo Báo cáo phát triển Thế giới năm 2013”, Báo cáo phát triển Thế giới năm 2013 Trần Đình Triết, 2015, “Các yếu tố ảnh hưởng đến tạo việc làm ròng doanh nghiệp địa bàn tỉnh Gia Lai”, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh, số (43) 2015 Trần Tiến Khai, 2012, “Phương pháp nghiên cứu kinh tế kiến thức bản”, Hà Nội: Nhà xuất Lao động xã hội Trần Xuân Cầu Mai Quốc Chánh, 2012, “Giáo trình Kinh tế nguồn nhân lực”, Hà Nội: Nhà xuất Đại học Kinh tế quốc dân Trung tâm Khoa học xã hội Nhân văn quốc gia, “Báo cáo phát triển người Việt Nam 2001-Đổi nghiệp phát triển: Sự chuyển dịch hội việc làm cho người lao động-một số kết đáng khích lệ”, Hà Nội: Nhà xuất Chính trị quốc gia, trích Trần Xuân Cầu Mai Quốc Chánh, 2012, “Giáo trình Kinh tế nguồn nhân lực”, Hà Nội: Nhà xuất Đại học Kinh tế quốc dân 49 PHỤ LỤC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH Thống kê mô tả d.region Valid Vùng Đông Bắc Vùng Tây Bắc Vùng ĐB sông Hồng Vùng Bắc Trung Bộ Vùng Duyên hải miền Trung Vùng Tây Nguyên Vùng Đông Nam Bộ Vùng ĐB sông Cửu Long Total Frequency Percent 22777 8.4 5405 2.0 74168 27.2 30317 11.1 Valid Cumulative Percent Percent 8.4 8.4 2.0 10.3 27.2 37.5 11.1 48.7 34025 12.5 12.5 61.1 11922 64757 4.4 23.8 4.4 23.8 65.5 89.3 29254 10.7 10.7 100.0 272625 100.0 100.0 Frequency 8908 Percent 3.3 Valid Cumulative Percent Percent 3.3 3.3 15411 5.7 5.7 8.9 13185 4.8 4.8 13.8 39261 182352 14.4 66.9 14.4 66.9 28.2 95.0 10449 3.8 3.8 98.9 3059 1.1 1.1 100.0 272625 100.0 100.0 d.firm Valid DNNN DN có vốn góp NN lớn 50% ND có vốn góp NN nhỏ 50% HTX DNTN DN 100% vốn nước DN liên doanh Total d.industry Valid Nông nghiệp Công nghiệp Xây dựng Kinh doanh Dịch vụ Total Missing System Total Frequency Percent 17006 6.2 81393 29.9 42254 15.5 65332 24.0 64285 23.6 270270 99.1 2355 272625 100.0 Valid Cumulative Percent Percent 6.3 6.3 30.1 36.4 15.6 52.0 24.2 76.2 23.8 100.0 100.0 Descriptive Statistics Labour Income Asset Sales lgrowth Age Valid (listwise) Minimum Maximum 8666.9 31000000 16000000 1.0 40,000,00.0 -1.00 5.00 68 Mean 97.00 51,497.16 7652.63 21,544 0317 12.70 Std Deviation 572.353 698925.263 960776.451 849198.5254 70379 6.685 N year Labour Income Asset Sales 2009 Mean 108 34,224 5993.2 16486.075 lgrowth 12 2010 2011 2012 Mean Mean Mean 110 110 111 42,321 51,595 68,460 7150.5 8966.7 9595.8 20250.325 23989.275 26373.475 07 07 05 2013 Mean 111 58,320 10513.7 26788.125 2014 Mean 82 54170 6829.2 14699.05 04 -.09 d.firm DNNN DN có vốn góp NN lớn 50% ND có vốn góp NN nhỏ 50% HTX DNTN DN 100% vốn nước DN liên doanh Labour Standard Mean Deviation 364 1247 lgrowth Standard Mean Deviation -.12 51 85 303 06 76 349 1474 -.10 62 21 61 80 201 05 04 74 72 439 1764 09 46 235 695 03 51 Ma trận tương quan Correlations Age Age LnIncome LnAsset LnSale Pearson Correlation Sig (2-tailed) LnIncome LnAsset LnSale 041** 192** 154** 000 000 000 N Pearson Correlation Sig (2-tailed) 272625 272625 041** N Pearson Correlation Sig (2-tailed) 272625 272625 192** 466** 000 000 000 N Pearson Correlation Sig (2-tailed) 272625 272625 272625 272625 154** 441** 475** 000 000 000 000 N 272625 272625 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 272625 272625 466** 441** 000 000 267741 272625 475** 272625 272625 3 Hồi quy Source SS df MS Model Residual 435160.09 21 77825982270236 20721.9091 287.992651 Total 78261142270257 289.580444 Std Err Number of obs F( 21,270236) Prob > F R-squared Adj R-squared Root MSE t P>|t| = = = = = = 270258 71.95 0.0000 0.0056 0.0055 16.97 lgrowth Coef [95% Conf Interval] age lnincome lnasset lnsale -.0457498 -.1349397 5945996 1830768 0054098 0487285 0303218 0244891 -8.46 -2.77 19.61 7.48 0.000 0.006 0.000 0.000 -.0563529 -.2304462 5351698 1350788 -.0351467 -.0394331 6540294 2310748 dregion Tay Bac DB song Hong Bac Trung Bo DH mien Trung Tay Nguyen DNB DB song CL 0845781 5549018 5447352 5238828 2681726 3377734 -.151525 2412247 1298388 1173317 1134167 1697581 0956337 1203437 0.35 4.27 4.64 4.62 1.58 3.53 -1.26 0.726 0.000 0.000 0.000 0.114 0.000 0.208 -.3882157 3004212 3147682 3015892 -.0645487 150334 -.3873953 5573719 8093823 7747022 7461764 6008939 5252128 0843453 dindustry Cong nghiep Xay dung Kinh doanh Dich vu -1.306206 -.9695337 -.7752059 -.1046107 1631907 1752158 1661806 1629738 -8.00 -5.53 -4.66 -0.64 0.000 0.000 0.000 0.521 -1.626056 -1.312952 -1.100915 -.424035 -.9863569 -.6261156 -.4494964 2148135 dfirm DNNN tren 50% DNNN duoi 50% HTX DNTN DN 100% NN DN Lien doanh 1.741726 6270367 2.319581 1.292433 1205483 0717625 2354992 2447935 2145476 2020049 2596989 3626657 7.40 2.56 10.81 6.40 0.46 0.20 0.000 0.010 0.000 0.000 0.643 0.843 1.280154 1472482 1.899074 8965086 -.3884545 -.6390524 2.203298 1.106825 2.740088 1.688357 6295512 7825773 _cons -5.246196 5280183 -9.94 0.000 -6.281097 -4.211294 4 Các kiểm định 4.1 Kiểm định đa cộng tuyến Variable VIF 1/VIF age lnincome lnasset lnsale dregion dindustry dfirm 1.22 1.46 2.87 2.80 0.820048 0.685927 0.347982 0.357522 1.06 1.21 1.28 1.31 1.13 1.56 1.29 0.940844 0.823687 0.781470 0.764763 0.884577 0.640561 0.776840 5.26 3.80 4.75 4.52 0.190124 0.263155 0.210520 0.221321 2.72 2.60 5.27 8.45 2.35 1.38 0.367847 0.383917 0.189590 0.118317 0.425217 0.725162 Mean VIF 2.78 4.2 Kiểm định phương sai sai số thay đổi Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity Ho: Constant variance Variables: fitted values of lgrowth chi2(1) = 1.82e+06 Prob > chi2 = 0.0000  Phương sai sai số thay đổi 5 Xử lý sai phạm mô hình Linear regression Number of obs F( 15, 8783) Prob > F R-squared Root MSE Robust Std Err t P>|t| = = = = = 8799 5.75 0.0000 0.0041 12.677 lgrowth Coef [95% Conf Interval] age lnincome lnasset lnsale -.0170646 -.1464022 1586168 1826924 0079013 10583 0442246 076356 -2.16 -1.38 3.59 2.39 0.031 0.167 0.000 0.017 -.0325529 -.3538539 0719262 0330168 -.0015762 0610495 2453074 3323681 dregion Tay Bac DB song Hong Bac Trung Bo DH mien Trung Tay Nguyen DNB DB song CL -.079395 -.1851625 -.095861 -.6066657 0179257 -.6547962 -.6839111 2305201 3088909 4156257 3720068 2909839 4968371 4414897 -0.34 -0.60 -0.23 -1.63 0.06 -1.32 -1.55 0.731 0.549 0.818 0.103 0.951 0.188 0.121 -.5312684 -.7906609 -.9105846 -1.335886 -.5524709 -1.628713 -1.549334 3724785 4203359 7188626 1225547 5883223 3191209 1815121 dindustry Cong nghiep Xay dung Kinh doanh Dich vu -.3279666 -.3154213 4689591 2090689 1276827 2007371 5446699 2846795 -2.57 -1.57 0.86 0.73 0.010 0.116 0.389 0.463 -.5782545 -.708913 -.5987214 -.3489696 -.0776788 0780704 1.53664 7671074 _cons -1.149931 1.507934 -0.76 0.446 -4.105836 1.805973
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải quyết việc làm ở các loại hình doanh nghiệp giai đoạn 2005 2014 , Giải quyết việc làm ở các loại hình doanh nghiệp giai đoạn 2005 2014 , Giải quyết việc làm ở các loại hình doanh nghiệp giai đoạn 2005 2014

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay