Tuyển tập 10 đề luyện thi học sinh giỏi môn Hóa học lớp 12 THPT (Có đáp án chi tiết)

103 416 3
  • Loading ...
1/103 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 09:37

Tuyển tập 10 đề thi luyện thi học sinh giỏi môn Hóa học lớp 12 THPT có kèm đáp án và hướng dẫn chấm chi tiết. Tài liệu luyện thi học sinh giỏi môn hóa học. Tuyển tập 10 đề thi luyện thi học sinh giỏi môn Hóa học lớp 12 THPT. TUYN TP 10 THI LUYN THI HC SINH GII MễN HểA HC LP 12 THPT (Cể P N) Hi Dng 2016 S Cõu I (3,0 im): 1) Vit phng trỡnh hoỏ hc ca cỏc phn ng xy cho a) Etylamin tỏc dng vi HNO2 nhit thng b) Anilin tỏc dng vi hn hp HNO2 v HCl nhit - 5oC c) Triolein tỏc dng vi H2 (d) nhit cao v ỏp sut cao cú Ni xỳc tỏc d) imetyl xeton tỏc dng vi HCN 2) Vit phng trỡnh hoỏ hc (Ghi rừ iu kin ca phn ng) CO2 (C6H10O5)n C12H22O11 C6H12O6 C2H5OH 3) Khi thu phõn hon ton mol pentapeptit X thu c mol glyxin, mol alanin, mol valin, mol tyrosin Khi thu phõn khụng hon ton X thy hn hp sn phm cú cỏc ipeptit Gly-Ala, Ala-Gly, tripeptit Tyr-Val-Gly Cho X tỏc dng vi HNO2 nhit thng khụng thy gii phúng khớ N Xỏc nh (cú lp lun) trỡnh t cỏc amino axit phõn t X Cõu II (3,0 im): 1) Cú l hoỏ cht b mt nhón, mi l ng mt cỏc dung dch sau: NaCl, NaHCO3, Na2CO3, NaHSO4, NaOH, BaCl2 Trỡnh by phng phỏp hoỏ hc nhn bit cỏc dung dch trờn, ch c dựng thờm thuc th l qu tớm, cỏc dng c cn thit cú Vit cỏc phng trỡnh hoỏ hc xy 2) Ho tan Al dung dch HNO loóng, d c dung dch D v khớ E khụng mu, khụng hoỏ nõu ngoi khụng khớ v c iu ch bng un núng dung dch bóo ho NH4NO2 Chia dung dch D lm phn: - Nh t t dung dch NH3 n d vo phn th nht - Nh t t dung dch NaOH n d vo phn th hai, thy cú khớ thoỏt Vit phng trỡnh hoỏ hc ca cỏc phn ng xy 3) Hon thnh cỏc phng trỡnh hoỏ hc theo s sau õy: a) NaCl + H2SO4 c, núng b) KMnO4 + H2SO4 + HNO2 c) FeSO4 + KHSO4 + KMnO4 d) Fe3O4 + HNO3 Fe(NO3)3 + NxOy + H2O Cõu III: (3,0 im): 1) Hon thnh cỏc phng trỡnh hoỏ hc theo s chuyn hoỏ sau (Ghi rừ iu kin phn ng, cỏc cht vit dng cụng thc cu to thu gn) C8H14O4 + NaOH X1 + X2 + H2O X1 + H2SO4 X3 + Na2SO4 X3 + X4 nilon-6,6 + H2O X2 + X3 X5 + H2O (t l s mol X2: s mol X3 = 2:1) 2) Cht X l mt amino axit cú mch cacbon khụng phõn nhỏnh Cho 0,02 mol X tỏc dng va vi 80 ml dung dch HCl 0,25M Sau phn ng, em cụ cn dung dch thu c 3,67 gam mui khan Mt khỏc, em trung ho 1,47 gam X vi mt lng va dung dch NaOH Cụ cn dung dch sau phn ng thu c 1,91 gam mui khan Xỏc nh cụng thc cu to ca X (Gi thit cỏc phn ng xy hon ton) Cõu IV (3,0 im): 1) in phõn Al2O3 núng chy vi in cc bng than chỡ, thu c m gam Al v V lớt (ktc) hn hp A ch gm khớ CO2, CO Gi thit ton b lng oxi sinh tham gia vo quỏ trỡnh oxi hoỏ cacbon a) Vit cỏc quỏ trỡnh oxi hoỏ - kh xy ti mi in cc b) Tỡm khong xỏc nh ca m theo giỏ tr V c) Cho V = 1,12 lớt (ktc) Tớnh m Bit t ca A so vi hiro bng 18,8 2) t chỏy hon ton mt lng cht X l anehit cú mch cacbon khụng phõn nhỏnh thu c 38,72 gam CO2 v 7,92 gam nc Bit rng, c th tớch hi cht X phn ng ti a vi th tớch khớ H2, sn phm thu c nu cho tỏc dng ht vi Na (d) s cho th tớch khớ H sinh bng th tớch hi X tham gia phn ng ban u Cỏc th tớch khớ o cựng iu kin nhit , ỏp sut a) Xỏc nh cụng thc phõn t, cụng thc cu to ca X b) Vit phng trỡnh hoỏ hc xy cho X ln lt phn ng vi lng d dung dch AgNO3 NH3, nc Br2 d Cõu V (4,0 im): Cho 3,6 gam hn hp A gm Fe v Cu tỏc dng vi 200 ml dung dch AgNO3 Sau cỏc phn ng xy hon ton, thu c dung dch B v 9,92 gam cht rn C Cho ton b dung dch B tỏc dng vi dung dch NaOH d, phn ng xong, lc kt ta nung khụng khớ n lng khụng i c 3,2 gam cht rn 1) Tớnh phn trm lng cỏc kim loi A 2) Tớnh nng mol ca dung dch AgNO3 ban u 3) Cho ht 3,6 gam A vo 200 ml dung dch H 2SO4 0,5 M, sau phn ng hon ton cho tip m gam NaNO3 vo hn hp phn ng Tớnh giỏ tr m ti thiu thu c lng khớ NO (sn phm kh nht) ln nht Cõu VI (4,0 im): Hn hp X gm este ca cựng mt axit hu c n chc v ancol n chc ú cú ancol no l ng ng k tip v mt ancol khụng no mch h cha mt liờn kt ụi Cho hn hp X tỏc dng vi 250 ml dung dch NaOH 1M, un núng Sau phn ng xy hon ton, cụ cn dung dch thu c 20,8 gam cht rn khan Ngng t ton b phn ancol ó bay hi, lm khan ri chia thnh phn bng nhau: Phn 1: cho tỏc dng ht vi Na (d) thu c 1,12 lớt khớ H2 (ktc) Phn 2: em t chỏy hon ton thu c 3,584 lớt khớ CO2 (ktc) v 4,32 gam H2O 1) Xỏc nh cụng thc cu to thu gn ca axit 2) Xỏc nh cụng thc cu to thu gn ca cỏc ancol 3) Vit cụng thc cu to v gi tờn este Cho: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; Ag = 108 -HT -H v tờn thớ sinh: S bỏo danh H v tờn giỏm th s 1: H v tờn giỏm th s 2: Cõu I 3,0 II 3,0 P N Ni dung ý i m C a) C2H5NH2 + HNO2 C2H5OH + N2 + H2O 0,25 (1) t, p 0,25 , Ni b) C6H5NH2 + HNO2 + HCl C6H5N2+Cl- + 2H2O 0,25 c) (C17H33COO)3C3H5 + 3H2 (C17H35COO)3C3H5 0,25 anhsang, clorophin d) CH3COCH3 + HCN CH3 - C(OH)(CN)CH3 enzim 6CO2 + 5H2O 0,25 (C6H10O5)n + 6O2 enzim (1) 2(C6H10O5)n + 2nH2O 0,25 nC12H22O11 0,25 enzim C12H22O11 + H2O 2C6H12O6 0,25 C6H12O6 C2H5OH + H2O X cú th cú cu to l: Tyr - Val - Gly - Ala - Gly (1) Tuy nhiờn X tỏc dng vi HNO2 khụng thy gii phúng khớ N2 chng t X khụng cũn nhúm NH2 t 0,5 Do ú, X phi cú cu to mch vũng vi trỡnh t nh sau: Tyr - Val - Gly 0 0,5 Gly - Ala -Cho qu tớm ln lt vo cỏc dung dch: (1) + Qu tớm khụng i mu l : NaCl, BaCl2 (nhúm I) + Qu tớm chuyn thnh xanh l: NaHCO 3, NaOH, Na2CO3 (nhúm 0,25 II) + Qu tớm chuyn mu l NaHSO4 - Dựng NaHSO4 cho vo cỏc cht nhúm I + Trng hp no cú kt ta trng l BaCl2: NaHSO4 + BaCl2 BaSO4 + HCl + NaCl + Cht cũn li nhúm I l NaCl - Dựng BaCl2 cho vo cỏc cht nhúm (II) +Cht p/ to kt ta trng l Na2CO3 BaCl2 + Na2CO3 BaCO3 + 2NaCl +Cũn hai cht: NaHCO3, NaOH (nhúm III) - Dựng NaHSO4 nhn c trờn cho vo cỏc cht nhúm III + Trng hp cú khớ thoỏt l NaHCO3, NaHSO4 + NaHCO3 Na2SO4 + CO2 + H2O +Trng hp khụng thy hin tng gỡ l NaOH 0,25 0,25 0,25 Khớ E l N2, c iu ch theo phn ng : (1,0 NH4NO2 N2 + 2H2O ) 10Al + 36HNO3 10Al(NO3)3 + 3N2 + 18H2O 8Al + 30HNO3 8Al(NO3)3 + 3NH4NO3 + 9H2O Dung dch D cha: Al(NO3)3, HNO3 d, NH4NO3 NH3 + HNO3 NH4NO3 3NH3 + 3H2O + Al(NO3)3 Al(OH)3 + 3NH4NO3 NaOH + HNO3 NaNO3 + H2O 3NaOH + Al(NO3)3 Al(OH)3 + 3NaNO3 NaOH + Al(OH)3 Na[Al(OH)4] NaOH + NH4NO3 NH3 + H2O + NaNO3 NaCl + H2SO4 (c, núng) HCl + NaHSO4 (1) hoc: 2NaCl + H2SO4 (c, núng) 2HCl + Na2SO4 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 KMnO4 + H2SO4 + HNO2 K2SO4 + MnSO4 + 5HNO3 + 0,25 H2O 0,25 10FeSO4 +16 KHSO4 + 2KMnO4 5Fe2(SO4)3 + 9K2SO4 + 2MnSO4 + 8H2O 0,25 (5x-2y) Fe3O4 + (46x-18y)HNO3 3.(5x-2y) Fe(NO3)3 + NxOy + (23x9y)H2O t III 3,0 HOOC - [CH2]4-COOC2H5 + 2NaOH (1) NaOOC- [CH2]4-COONa + C2H5OH + H2O (X1) (X2) NaOOC- [CH2]4-COONa + H2SO4 HOOC- [CH2]4-COOH + Na2SO4 (X1) (X3) 0,25 0,25 t nHOOC- [CH2]4-COOH + nH2N - [CH2]6 - NH2 (X3) (X4) [-NH- [CH2]6 - NH-CO-[CH2]4-CO-]n + 2nH2O (nilon -6,6) SO4 c,t H 2C2H5OH + HOOC- [CH2]4-COOH (X2) (X3) C2H5OOC- [CH2]4-COOC2H5 + 2H2O (X5) TN1: Vỡ nX = 0,02 = n HCl X cú nhúm NH2 0,25 0,25 0,25 (2) t CT ca X l: H2NR(COOH)x H2NR(COOH)x + HCl ClH3NR(COOH)x (1) 0,25 0,02mol 0,02mol 0,02mol Mmui = 3,67/0,02 =183,5 g/mol MX = 183,5 - 36,5 = 147 0,25 g/mol 0,25 TN2: H2NR(COOH)x + xNaOH H2NR(COONa)x + xH2O (2) nX = 1,47/147 = 0,01 mol Theo (2): C mol X chuyn hoỏ thnh 1mol mui thỡ m tng = 22x (g) 0,25 0,01 mol X chuyn hoỏ thnh 0,01mol mui thỡ m tng = 0,25 0,22x (g) Theo cú: 0,22x = 1,91-1,47=0,44g x = MR = 147-16-90 = 41 R l C3H5 0,25 0,25 => Cỏc CTCT ca X l : IV 3,0 HOOC-CH2CH2CH(NH2)COOH ; HOOC-CH2CH(NH2)CH2-COOH a) - Ti anot (cc dng) : 2O2- O2 + 4e (1,5 C + O2 CO2 ) CO2 + C 2CO (hoc 2C + O2 2CO) - Ti catot (cc õm): Al3+ + 3e Al b) Cỏc PTHH 2Al2O3 4Al + 3O2 (1) C + O2 CO2 (2) 2C + O2 2CO (3) Gi x l t l % theo th tớch ca CO hn hp (0 < x < 1) => nCO = x.V/22,4; nCO = (1-x).V/22,4 0,5 V 4 V 22,4 22,4 3 2 nAl = nO = (nCO + nCO ) = [(1-x) V 22,4 = (1-0,5x) 27 = 18V 36V 22,4 22,4 Do 0< x < nờn: nhh khớ = 0,05 mol x ]= 0,25 (1-0,5x) 36V V 22,4 22,4 => mAl = + (1-0,5x) 0,25 0,5 d A/H2 = 18,8 => s mol CO2 : s mol CO = 3:2 => s mol CO l 0,02 mol, s mol CO2 l 0,03 mol;=> m = 1,44 gam a) X + H2 ancol, m ancol + Na => s mol H = nX => anehit X 0,25 (1,5 cú nhúm CHO Vỡ Vhiro = 3Vanehit => Trong phõn t X cú liờn kt , ) ú cú liờn kt nhúm CHO, liờn kt gc hirocacbon => 0,25 Cụng thc ca X cú dng: CmH2m-2(CHO)2 P/ chỏy : CmH2m-2(CHO)2 + (1,5m + 2) O2 (m+2)CO2 + mH2O m + 0,88 m 0,44 => 0,25 = => m = => CT ca X l C2H2(CHO)2 CTPT: C4H4O2, CTCT ca X: OHC - CH = CH - CHO 0,25 b) Cỏc PTHH OHC - CH = CH - CHO + 4[Ag(NH3)2]OH H4NOOC-CH=CH-COONH4 + 4Ag + 6NH3 + 2H2O 0,25 0,25 OHC - CH = CH - CHO + 3Br + 2H2O HOOC - CHBr - CHBr COOH + 4HBr V 4,0 a) Fe + 2Ag+ Fe2+ + 2Ag (1) Cu + 2Ag+ Cu2+ + 2Ag (2) - Gi a, b ln lt l s mol ca Fe v Cu hh u Ta cú (a+b) > 3,6/64 = 0,05625 mol - Nu Fe v Cu ht thỡ mAg > 0,05625.108 = 12,15 g > mcht rn thu c = 9,92 gam => AgNO3 ht, kim loi hh ban u cũn d 9,92 3,6 2.108 56 - Nu ch cú Fe p/ thỡ theo (1): n Fe p/ = = 0,0395 0,25 0,25 0,25 0,25 mol 0,25 Fe2+ Fe(OH)2 Fe(OH)3 Fe2O3 0,0395mol 0,01975mol => mcht rn = 0,01975 160 = 3,16 gam < 3,2 gam => Cu ó phn ng (2) : Cu2+ Cu(OH)2 CuO - Gi b' l s mol Cu ó p/ 0,25 0,25 0,5 56a + 64b = 3,6 2(a + b' ).108 + 64(b b' ) = 9,92 a 160 + b'.80 = 3,2 T gi thit, ta cú h pt: a = 0,03mol b = 0,03mol b' = 0,01mol 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 => Trong hh u: %mFe = (0,03.56)/3,6 = 46,67%; %mCu = 53,33% 0,25 b) S mol Ag+ p/ = 2a+2b' = 0,08 mol => CM(AgNO3) = 0,08/0,2 = 0,4M c) S mol H+ ban u = 0,2 mol Ch cú Fe tan dd H2SO4 loóng: Fe + 2H+ Fe2+ + H2 0,03 0,06 0,03mol Khi cho tip NaNO3 vo, xy p/: 3Cu + 8H+ + 2NO3- 3Cu2+ + 2NO + 4H2O 0,03 0,08 0,02 2+ + 3Fe + 4H + NO3- 3Fe3+ + NO + 2H2O 0,03 0,04 0,01 => Tng s mol H+ p/ = 0,06 + 0,08 + 0,04 = 0,18 mol => H+ d => S mol NaNO3 cn dựng = s mol NO3- p/ = 0,02+0,01 = 0,03 mol => Khi lng NaNO3 = 0,03.85 = 2,55gam VI 4,0 1) Gi CTTQ ca este l RCOOR', ta cú cỏc PTHH RCOOR' + NaOH RCOONa + R'OH (1) 0,25 R'OH + Na R'ONa + 1/2 H2 (2) Trong phn: nR'OH = 1,12/22,4 = 0,1 mol ; S mol CO = 0,16 0,25 mol; s mol H2O = 0,24 mol; nNaOH ban u = 0,25 mol 0,25 Vỡ nNaOH > nR'OH (ton b) = 0,2 mol => este ht nRCOONa = 0,2 mol; nNaOH d = 0,05 mol => mcht rn = (R+67).0,2 + 0,05.40 = 20,8 0,5 => R = 27 => axit l : CH2=CH-COOH n 2) Gi l s nguyờn t cacbon trung bỡnh ca ancol 0,75 n => = 0,16/0,1 = 1,6 => cú mt ancol l CH3OH => ancol ng ng k tip l C2H5OH t CT ca ancol khụng no l CxH2x-1OH 0,25 Cỏc p/ chỏy: CH3OH + 1,5O2 CO2 + 2H2O (3) C2H5OH + 3O2 2CO2 + 3H2O (4) 3x CxH2x-1OH + O2 xCO2 + xH2O (5) Gi a, b,c ln lt l s mol ca cỏc ancol: CH3OH, C2H5OH, CxH2x1OH a + b + c = 0,1 a + 2b + cx = 0,16 2a + 3b + xc = 0,24 Ta cú h pt: => c =0,02 ; b = 0,08 - 0,02x >0 => x x=3 => ancol khụng no l: CH2 = CH - CH2OH 3) CTCT este: CH2=CH-COOCH3 : metyl acrylat; CH2=CH-COOC2H5 : etyl acrylat; CH2=CH-COOCH2-CH=CH2 : anlyl acrylat Ghi chỳ: Hc sinh lm ỳng theo cỏch khỏc cho im tng ng - Ht 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 S Cõu (4,0 im) Cho ln lt cỏc qung st: hematit, xierit, manhetit, pirit st tỏc dng vi dung dch HNO3 c núng d, bit to sn phm kh nht l NO Vit cỏc phng trỡnh phn ng xy dng ion Vit phng trỡnh dng ion cỏc thớ nghim sau (cỏc phn ng xy hon ton): a) un núng dung dch NaHCO3, ngui ri em tỏc dng ln lt vi dung dch Ba(NO3)2, AlCl3 b) Dung dch Na2S d tỏc dng ln lt vi dung dch MgCl2, FeCl3 c) Dung dch NH3 d tỏc dng ln lt vi dung dch ZnCl2, AlCl3 Vit tt c cỏc phng trỡnh phn ng cú th xy cỏc trng hp sau: a) Cho khớ Cl2 tỏc dng vi Ca(OH)2 b) Sc khớ H2S vo dung dch hn hp K2Cr2O7 v H2SO4 to kt ta vng X v Y l cỏc nguyờn t thuc phõn nhúm chớnh, u to hp cht vi hiro cú dng RH (R l kớ hiu ca nguyờn t X hoc Y) Gi A v B ln lt l hiroxit ng vi húa tr cao nht ca X v Y Trong B, Y chim 35,323% lng Trung hũa hon ton 50 gam dung dch A 16,8% cn 150 ml dung dch B 1M Xỏc nh cỏc nguyờn t X v Y Cõu (4,0 im) Nờu hin tng, vit phng trỡnh phn ng dng ion gii thớch cỏc thớ nghim sau: a) Hũa tan mt mu K2Cr2O7 vo ng nghim bng nc ct, sau ú thờm vo vi git dung dch Ba(OH)2 b) Hũa tan mt mu Fe 3O4 bng dung dch H2SO4 loóng, d, sau ú thờm vo lng d dung dch NaNO3 Cho hn hp A gm Cu v Fe2O3 vo 400 ml dung dch HCl aM thu c dung dch B v cũn li gam Cu khụng tan Nhỳng Mg vo dung dch B, thy lng Mg tng thờm gam so vi lng Mg ban u v cú 1,12 lớt khớ H (ktc) thoỏt Cho cỏc phn ng xy hon ton Vit cỏc phng trỡnh phn ng xy ra, tớnh a v lng Cu A Hũa tan hon ton m gam hn hp gm Al, Al 2O3 v Al(OH)3 bng mt lng va dung dch H2SO4 20% Sau phn ng kt thỳc, thu c 273,75 gam dung dch Al2(SO4)3 21,863% v 5,04 lớt H2 (ktc) Vit cỏc phng trỡnh húa hc xy v tớnh giỏ tr m Dung dch M(NO3)2 c chia thnh phn bng Phn tỏc dng ht vi dung dch K3PO4, thu c kt ta M3(PO4)2 cú lng khỏc lng M(NO3)2 ban u l 13,65 gam in phõn phn bng dũng in mt chiu cú cng l ampe ti thy lng catot khụng tng thờm na thỡ dng li, bit hiu sut quỏ trỡnh in phõn l 100 % Vit cỏc phng trỡnh phn ng xy v tớnh thi gian ó in phõn Cõu (4,0 im) 10 Cõu P N í Ni dung t Z, N ln lt l s ht p, n cú nguyờn t M ta cú h phng trỡnh im 0,5 2Z + N = 79 + Z = 26 2Z N = 19 + N = 30 2 Cu hỡnh electron nguyờn t ca M l: 1s22s22p63s23p63d64s2 M ụ th 26, chu kỡ nhúm VIIIB bng tun hon Cu hỡnh electron ca ion Fe2+ l: 1s22s22p63s23p63d6 Cu hỡnh electron ca ion Fe3+ l: 1s22s22p63s23p63d5 BaSO4 +NaCl + HCl BaCl2 + NaHSO4 BaSO4 Ba2+ + SO22- BaSO4 + KHCO3 + CO2 + H2O Ba(HCO3)2 + KHSO4 BaSO4 + CO2 + H2O Ba2+ + HCO3- + HSO42- CaHPO4 + KH2PO4 + H2O Ca(H2PO4)2 + KOH CaHPO4 + H2O Ca2+ + H2PO4- + OH- CaCO3 + NaOH + H2O Ca(OH)2 + NaHCO3 CaCO3 + H2O Ca2++ OH- + HCO3- A CaCO3 , CaO ; B CO2 ; C.NaHCO3 , Na2CO3 CaCO3 CaO + CO2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 CO2 + NaOH NaHCO3 CO2 + 2NaOH Na2CO3 + H2O 0,5 Na2CO3 + BaCl2 BaCO3 + 2HCl 2NaHCO3 + 2KOH K2CO3 + Na2CO3 +2H2O 0,5 CaCO3 + 2HCl CaCl2 + CO2 + H2O CaO + 2HCl CaCl2 + H2O Qung hematit cha Fe2O3 khan Qung hematit nõu cha Fe2O3.nH2O Qung manhetit cha Fe3O4 Qung xierit cha FeCO3 Qung pirit st cha FeS2 - Thờm Cu vo dd A thy dd cú mu xanh m, vy cú quỏ trỡnh Cu Cu2+ +2e, nhng khụng cú khớ bay chng t dd A khụng cũn ion NO3- vỡ nu cú NO3- thỡ cú khớ thoỏt Vy Cu ó kh Fe3+ A theo phng trỡnh: Cu + 2Fe3+ Cu2+ + 2Fe2+ - Cỏc phng trỡnh húa hc: + To NO2: 2FeS2 + 30HNO3 30NO2 + Fe2(SO4)3 +H2SO4 +14H2O 0,5 0,5 0,5 89 + To NO: 2FeS2 + 10HNO3 10NO + Fe2(SO4)3 + H2SO4 + 4H2O + To N2O: 8FeS2 + 30HNO3 15N2O + 4Fe2(SO4)3 + 4H2SO4 + 11H2O + To N2: 2FeS2 + 6HNO3 3N2 + Fe2(SO4)3 + H2SO4 + 2H2O - Cho hn hp rn vo dung dch HCl c d C oxit u tan HCl Fe2O3 + 6HCl 2FeCl3 + 3H2O Al2O3 + 6HCl 2AlCl3 + 3H2O BaO + 2HCl BaCl2 + H2O CuO + 2HCl CuCl2 + H2O - Cho tip dung dch NH3 d vo, phn dung dch thu c sau lc gm: BaCl2, [Cu(NH3)4](OH)2, NH4Cl, NH3 d Phn kt ta gm:Al(OH)3 v Fe(OH)3 Do cỏc phn ng xy NH3 + HCl NH4Cl AlCl3 + 3NH3 + 3H2O Al(OH)3 + 3NH4Cl FeCl3 + 3NH3 + 3H2O Fe(OH)3 + 3NH4Cl Cu2+ + 4NH3 [Cu(NH3)4]2+ - Cho phn kt ta vo dung dch NaOH d, ch cú Al(OH)3 b hũa tan Al(OH)3 + NaOH Na[Al(OH)4] Lc ly phn khụng tan l Fe(OH) em sy khụ ri nung nhit cao n lng khụng i, thu c Fe2O3 2Fe(OH)3 Fe2O3 + 3H2O - Phn nc lc gm Na[Al(OH)4] v NaOH d, tip tc sc khớ CO d vo: CO2 + NaOH NaHCO3 CO2 + Na[Al(OH)4] Al(OH)3 + NaHCO3 Lc ly kt ta Al(OH)3 em sy khụ ri nung nhit cao n lng khụng i, thu c Al2O3 2Al(OH)3 Al2O3 + 3H2O - Phn nc lc gm: BaCl2, [Cu(NH3)4](OH)2, NH4Cl, NH3 d em un nhe, lc ly kt ta l Cu(OH) ri sy khụ v nung n lng khụng i Thu c CuO [Cu(NH3)4](OH)2 Cu(OH)2 + 4NH3 Cu(OH)2 CuO + H2O - Cho dung dch Na2CO3 d vo dung dch sau lc cha: BaCl 2, NH4Cl, NH3 d Ch cú BaCl2 b kt ta bi Na2CO3 BaCl2 + Na2CO3 BaCO3 + 2NaCl Lc ly kt ta BaCO3 nung nhit cao n lng khụng i, thu c BaO BaCO3 BaO + CO2 Chỳ ý: + Thớ sinh cú th trỡnh by theo cỏch khỏc nhng ỳng thỡ cho im ti a + Tỏch c mt cht hp lý cho 0,5 im 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 90 Gi x l s mol ca Cl2 hn hp sn phm s mol ca CO2 v H2O ln lt l 2x v x mol Theo nh lut bo ton lng ta cú : m X + mO2 = mCO2 + m H 2O + mCl 2,58 + 0,96 = mCO2 + m H 2O + mCl 2 3,54 = 88x + 18x +71x x = 0,02 mol Theo nh lut bo ton nguyờn t oxi , d dng tỡm c nO X = 0,04 Gi CTTQ ca X cú dng : CxHyOzClt Ta cú : x : y : z : t = 0,04 : 0,04 : 0,04 : 0,04 = : : : Vy CTGN ca X l CHOCl CxHy + O2 xCO2 + y/2H2O 0,2 0,2x CO2 + Ca(OH)2 CaCO3 + H2O 0,4 0,4 2CO2 + Ca(OH)2 Ca(HCO3)2 0,2 0,1 Ca(HCO3)2 CaCO3 + CO2 + H2O 0,1 0,1 Suy 0,2x = 0,6 x = m X l hidrocacbon no nờn X cú CTPT l C3H8 v CTCT l CH3 CH2 CH3 : propan C3H6 v CTCT l : xiclopropan 0,5 0,5 0,5 0,5 a Trong 8,9 gam A cú : 0,3 mol C, 0,7 mol H, 0,1 mol N, 0,2 mol O t cụng thc ca A l CxHyOzNt x: y : z : t = 0,3 : 0,7 : 0,2 : 0,1 =3 : :2 :1 - Vỡ l axit n chc nờn A l C3H7O2N - CTCT: H2N-CH2-CH2-COOH: axit 3-aminopropanoic hoc axit aminopropionic CH3-CH(NH2)-COOH: axit 2-aminopropanoic; axit -aminopropionic hoc alanin - Phn ng to polime n H2N (CH2)2 COOH t (-NH-CH2-CH2-CO-) n + n H2O t0 0,5 (-NH-CH(CH3)-CO-) n + n H2O n H2N CH(CH3) COOH b Gii thớch: - A l aminoaxit, chỳng tn ti ch yu dng ion lng cc (hay mui +H3NRCOO-, ú chỳng kt tinh ni) theo cõn bng: H2NRCOOH dng rn iu kin thng - Nc l dung mụi phõn cc nờn d hũa tan A A, B tỏc dng vi NaOH theo t l mol 1: to mt mui v mt ancol suy A, B l este chc H3COOC-COOCH3 + 2NaOH NaOOC-COONa + 2CH3OH (A) 0,5 91 HCOOCH2-CH2OOCH + 2NaOH 2HCOONa + HOCH2-CH2OH (B) C, D tỏc dng vi NaOH theo t l mol : to mui, ancol v nc nờn C, D cha c chc este v chc axit Mui C to chỏy khụng to nc ú C l: HOOC-COOC2H5, cũn D l HOOC-CH2-COOCH3 HOOC-COOC2H5 + 2NaOH NaOOC-COONa + C2H5OH + H2O HOOC-CH2-COOCH3 + 2NaOH NaOOC-CH2-COONa + CH3OH + H2O ng 1: Benzen ni lờn trờn mt nc vỡ benzen khụng tan dung mụi phõn cc nc 0,5 0,5 ng 2: Du lc tan benzen thnh hn hp ng nht vỡ du lc l este tan c cỏc dung mụi khụng phõn cc nh bezen ng 3: Crep tan dn benzen vỡ Benzen l dung mụi i vi cao su sng 0,5 ng 4: Cht lng ng nghim chia thnh lp, lp di cú mu tớm, lp trờn khụng mu vỡ Bezen khụng phn ng vi KMnO4 v nú nhe hn 0,5 ng 5: Iot tan Benzen thnh cht lng ng nht mu tớm 0,5 ng 6: Lu hunh tan Benzen thnh cht lng ng nht mu vng 0,5 92 - Cỏc phn ng húa hc xy HQ, LLN ,1500 C C2H2 + 3H2 2CH4 C , 600 C C6H6 3C2H2 a) iu ch 1,3-iclobenzen H SO ,t C6H6 + HNO3 C6H5NO2 + H2O H SO ,t C6H5NO2 + HNO3 C6H4(NO2)2 + H2O 1,3-initrobenzen Zn + HCl C6H4(NO2)2 + 12H C6H4(NH2)2 + 4H2O 1,3-iaminobenzen C C6H4(NH2)2 + 2HNO2 + 2HCl C6H4(N2Cl)2 + 4H2O 1,3-iazonicloruabenzen t C6H4(N2Cl)2 C6H4Cl2 + 2N2 1,3-iclobenzen b) iu ch Cao su Buna S 120 200 C C2H2 + HCl CH2=CH-Cl AlCl ,t C6H5-CH=CH2 + HCl C6H6 + CH2=CH-Cl CuCl , NH Cl ,100 C 2C2H2 CH2=CH-CCH Pd ,t ,1:1 CH2=CH-CH=CH2 CH2=CH-CCH + H2 trunghop (-CH2-CH=CH-CH2nCH2=CH-CH=CH2+nC6H5-CH=CH2 CH(C6H5)-CH2-)n 0 4 0 0,5 0 0,5 Ca o su buna S * Khi lng mi phn l: * t chỏy phn 1: nCO2 = 7,1 = 3,55 gam 7, 2, 25 = 0,175 mol ; nH 2O = = 0,125 mol 44 18 p dng nh lut bo ton nguyờn t: mO = 3,55 12.nCO2 2.nH 2O = 3,55 12.0,175 2.0,125 = 1, gam n2 andehit phần = nO = n Ag = 1, = 0, 075 mol 16 n Ag 0, 21, = = >2 = 0, mol n2 andehit phần 0, 075 108 * Phn : phi cú mt andehit l HCHO andehit fomic (metanal) t CT ca andehit cũn li l : Cn H mCHO Gi mi phn gm: x mol HCHO v y mol Cn H mCHO AgNO3 / NH HCHO Ag Ta cú : x mol 0,5 AgNO3 / NH ; Cm H m+1 k CHO Ag x mol y mol y mol x + y = 0, 075 x = 0, 025 x + y = 0, y = 0, 05 Bo ton nguyờn t C v H ta cú: 93 0, 025 + 0,05( n + 1) = 0,175 n = nC = nHCHO + (n + 1)nCn H mCHO = 0,175 nH = 2nHCHO + (m + 1)nCn H mCHO = 2.0,125 0, 025.2 + 0,05( m + 1) = 0, 25 m = CTCT ca andehit cũn li l : CH 2=CH-CHO andehit acrylic hay propenal 0,5 10 Dựng nc brom cú th nhn bit c tt c cỏc khớ trờn ng cỏc bỡnh riờng r: - Vi khớ H2S cho kt ta vng v dung dch brom b nht mu Br2 + H2S 2HBr + S (vng) - Vi khớ SO2 thỡ dung dch brom ch b nht mu Br2 + SO2 + 2H2O 2HBr + H2SO4 - Vi khớ C2H4 lm nc brom nht mu, ngoi ta thy cht lng d th bỏm lờn thnh ng nghim (C2H4Br2) C2H4 + Br2 C2H4Br2 - Vi khớ NH3 lm nc brom nht mu, ngoi ta thy bt khớ i bỡnh cha nc brom 2NH3 + 3Br2 6HBr + N2 - Cho hn hp tỏc dng vi CaO Ch cú CH3COOH phn ng vi CaO 2CH3COOH + CaO (CH3COO)2Ca + H2O un núng, ru v ete bay hi, thu c mui (CH 3COO)2Ca Sau ú cho H2SO4 loóng vo mui ri un núng thu c CH3COOH (CH3COO)2Ca + H2SO4 2CH3COOH + CaSO4 - Hn hp hi ru v ete cho tỏc dng vi Na 2C2H5OH + 2Na 2C2H5ONa + H2 Chng ct cho ete (C2H5)2O bay hi v thu li - Natri etylat C2H5ONa c cụ cn v cho tỏc dng vi dung dch H 2SO4 loóng, chng ct thu C2H5OH 2C2H5ONa + H2SO4 2C2H5OH + Na2SO4 0,5 0,5 0,5 0,5 Chỳ ý: Hc sinh lm cỏch khỏc nu ỳng cho im ti a 94 S 10 Cõu I (2 im) Ch dựng thờm phng phỏp un núng, hóy nờu cỏch phõn bit cỏc dung dch mt nhón cha tng cht sau: NaHSO4, KHCO3, Mg(HCO3)2, Na2SO3, Ba(HCO3)2 Cho s cỏc phng trỡnh phn ng: (1) (X) + HCl (X1) + (X2) + H2O (5) (X2) + Ba(OH)2 (X7) (2) (X1) + NaOH (X3) + (X4) (6) (X7) +NaOH (X8) + (X9) + (3) (X1) + Cl2 (X5) (7) (X8) + HCl (X2) + (4) (X3) + H2O + O2 (X6) (8) (X5) + (X9) + H2O (X4) + Hon thnh cỏc phng trỡnh phn ng v cho bit cỏc cht X, X1,, X9 Cõu II (2 im) Cho s chuyn húa gia cỏc cht hu c nh sau: A dd KMnO4 B C D dd H2SO4 c t0C CH3CHO F (Mui amoni) E (Cỏc ch cỏi A, B, C, D, E, F l kớ hiu cỏc cht khỏc cựng cú nguyờn t Cacbon phõn t) Tỡm cụng thc cu to ca cỏc cht A, B, C, D, E, F v vit cỏc phng trỡnh phn ng xy theo s bin húa trờn, ghi rừ iu kin phn ng xy (nu cú) Tin hnh lờn men gim 200ml dung dch ancol etylic 5,75 thu c 200ml dung dch Y Ly 100ml dung dch Y cho tỏc dng vi Na d thỡ thu c 60,648 lớt H (ktc) Tớnh hiu sut ca phn ng lờn men gim (Bit dC H OH = 0,8 g/ml; d H O = g/ml) Cõu III (2 im) Tng s ht proton, ntron, electron nguyờn t ca nguyờn t M v X ln lt l 82 v 52 M v X to thnh hp cht MX a (a: nguyờn dng, hp cht MXa thỡ X cú s oxi húa bng -1), phõn t ca hp cht MX a cú tng s ht proton bng 77 Xỏc nh cụng thc phõn t MXa (Cho bit mt s nguyờn t: 7N, 8O, 9F, 16S, 15P, 17Cl, 29Cu, 26Fe, 30Zn, 24Cr, 25Mn) Mt hn hp lng gm cht: C6H5OH, C6H6, C6H5NH2, C2H5OH Nờu phng phỏp tỏch riờng tng cht hn hp Cõu IV (2 im) Cho 10,62 gam hn hp gm Fe, Zn vo 800 ml dung dch hn hp X gm NaNO3 0,45 M v H2SO4 0,9M un núng cho phn ng xy hon ton thu c dung dch Y v 3,584 lớt khớ NO (sn phm kh nht, o ktc) Dung dch Y hũa tan ti a m1 gam bt Cu v thu c V lớt khớ NO (ktc, sn phm kh nht ca NO3-) Tớnh % lng tng kim loi hn hp ban u 95 2 Tớnh giỏ tr m1 v V Cho m2 gam Zn vo dung dch Y (to khớ NO l sn phm kh nht ca NO 3-), sau phn ng thu c 3,36 gam cht rn Tớnh giỏ tr m2 Cõu V (2 im) Este A to bi axit cacboxylic X, Y u mch h, khụng phõn nhỏnh v ancol Z X phũng húa hon ton a gam A bng 140 ml dung dch NaOH, trung hũa NaOH d sau phn ng cn dựng 80ml dung dch HCl 0,25M, thu c dung dch B Cụ cn dung dch B thu c b gam hn hp mui khan M, nung M NaOH khan, d cú xỳc tỏc CaO, thu c cht rn R v hn hp khớ K gm hidrocacbon cú t so vi O2 l 0,625 Dn khớ K li qua dung dch nc brom d thy cú 5,376 lớt mt cht khớ thoỏt Cho ton b lng cht rn R thu c trờn tỏc dng vi dung dch H2SO4 loóng, d, cú 8,064 lớt khớ CO2 thoỏt (Gi thit cỏc phn ng u xy hon ton, cỏc khớ u o iu kin tiờu chun) Xỏc nh cụng thc cu to ca X, Y, Z, A Bit rng t chỏy hon ton 2,76 gam ancol Z cn dựng 2,352 lớt O2 (ktc), sau phn ng khớ CO2 v hi nc to thnh cú t l lng tng ng l 11/6 Tớnh giỏ tr a, b v nng dung dch NaOH ó dựng phn ng x phũng húa ban u **** Cho nguyờn t cỏc nguyờn t: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Cl = 35,5; S = 32; Na = 23; Ca = 40; Fe = 56; Zn = 65; Cu = 64 - Ht H v tờn thớ sinh:S bỏo danh: Ch ky giỏm th s 1: Ch ky giỏm th s 2: 96 Cõu í 1 P N P N im (1) - Ly mu thớ nghim - un núng cỏc mu thớ nghim thỡ thy: + Mt mu ch cú khớ khụng mu thoỏt l KHCO3 0,25 2KHCO3 K2CO3 + CO2 + H2O + Hai mu va cú khớ thoỏt va cú kt ta trng l dung dch Mg(HCO3)2, dung dch Ba(HCO3)2.(Nhúm I) t0 t0 Mg(HCO3)2 MgCO3 + CO2 + H2O Ba(HCO3)2 BaCO3 + CO2 + H2O + Hai mu khụng cú hin tng gỡ l dung dch NaHSO 4, dung dch Na2SO3 (Nhúm II) - Ln lt cho dung dch KHCO3 ó bit vo dung dch nhúm II + Dung dch cú si bt khớ l NaHSO4: 2NaHSO4 + 2KHCO3 Na2SO4 + K2SO4 + CO2 + 2H2O + Dung dch khụng cú hin tng l Na2SO3 - Ln lt cho dung dch NaHSO4 vo dung dch nhúm I + Dung dch va cú si bt khớ, va cú kt ta trng l Ba(HCO3)2: 2NaHSO4 + Ba(HCO3)2 BaSO4 + Na2SO4 +2 CO2 + 2H2O + Dung dch ch cú si bt khớ l Mg(HCO3)2 2NaHSO4 + Mg(HCO3)2 MgSO4 + Na2SO4 +2 CO2 + 2H2O 0,25 t0 0,25 0,25 Chỳ ý: Hc sinh cú th cú cỏc cỏch gii khỏc nhau, nu ỳng cho im ti a (1) Cỏc phng trỡnh phn ng: (1) FeCO3 + 2HCl FeCl2 + CO2 + H2O (X) (X1) (X2) (2) FeCl2 + 2NaOH Fe(OH)2 + 2NaCl (X1) (X3) (4) 2FeCl2 + Cl2 2FeCl3 (X1) 0,25 (X4) (X5) (5) 4Fe(OH)2 + 2H2O + O2 4Fe(OH)3 (X3) (7) 2CO2 + Ba(OH)2 Ba(HCO3)2 (X6) 0,25 97 (X2) (X7) (8) Ba(HCO3)2 + 2NaOH BaCO3 + Na2CO3 + 2H2O 0,25 (X7) (X8) (X9) (10) BaCO3 + 2HCl BaCl2 + CO2 + H2O (X8) (11) (X2) 2FeCl3 + 3Na2CO3 + 3H2O 2Fe(OH)3 + 3CO2 + 6NaCl (X5) (X9) Cỏc cht: X: FeCO3 X1: FeCl2 X2 :CO2 X 3: Fe(OH)2 X4: NaCl X 5: FeCl3 X6: Fe(OH)3 X7: Ba(HCO3)2 X8: BaCO3 X9: Na2CO3 (1) Cụng thc cu to cỏc cht: A CH2=CH2 B HOCH2-CH2OH C CH3-CH2-Cl 0,25 0,25 D CH3-CH2-OH E CH3-COOH F CH3-COONH4 AB: 3CH2=CH2 + 2KMnO4 + 4H2O HOCH2-CH2OH + 2KOH + 2MnO2 BCH3CHO: HOCH2-CH2OH dd H2SO4 c t0C A C: CH2=CH2 + HCl 0,25 CH3-CHO + H2O CH3-CH2-Cl 0,25 t0C C D: CH3-CH2-Cl + NaOH D E: CH3-CH2-OH + O2 CH3-CH2-OH + NaCl Men gim CH3-COOH + H2O 0,25 CH3-CHO F: CH3-CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2Ot0 2NH4NO3 CH 3-COONH4 + 2Ag + E F: CH3COOH + NH3 CH3COONH4 Chỳ ý: Hc sinh chn cht tỏc dng khỏc m ỳng cho im tng ng 98 2 (1) 0,25 bõn u 200.5, 75 = 100 = 11,5 ml => mC2 H5OH = 11,5.0,8 = 9,2 gam nC2 H5OH ban u VH 2O VC2 H 5OH = 0,2 mol = 200 11,5 = 188,5 ml => nH O ban u = 10,47 mol Gi s cú x (mol) ancol b chuyn hoỏ, ta cú ban u 0,25 C2H5OH + O2 CH3COOH + H2O x mol x mol x mol Vy sau phn ng dung dch Y cú: x(mol)CH3COOH ; (0,2 -x) mol C2H5OH v (x+10,47)mol H2O Cho Na d vo 100 ml dung dch Y: CH3COOH + Na CH3COONa + 1/2H2(1) C2H5OH + Na C2H5ONa + 1/2H2(2) H2O + Na NaOH + 1/2H2(3) nH 0,25 = ẳ(x + 0,2 x + 10,47 + x) = ẳ(10,67 + x) Theo bi nH = 2,7075 mol => ẳ(10,67 + x) = 2,7075 => x = 0,16 mol 0,25 0,16 x100% = 80% Hphn ng = 0,2 (1) Gi p, n, e l s ht c bn ca X ( p, n, e nguyờn dng) Cú: 2p + n = 52 n = 52 -2p Ta luụn cú p n 1,524p p 52-2p 1,524p 14,75 p 17,33 Vỡ p nguyờn p = 15, 16, 17 Cu hỡnh electron ca X l: p = 15: 1s22s22p63s23p3 p = 16: 1s22s22p63s23p4 p = 17: 1s22s22p63s23p5 Trong hp cht X cú s oxi húa bng -1 => X l Cl Vy X cú 17p, 17e, 18n X l Clo (Cl) Gi p; n; e l s ht c bn ca M Tng t ta cú n = 82-2p 3p 82 3,524p 23,26 p 27,33 M MXa cú 77 ht proton p + 17.a = 77 p = 77-17a 0,25 0,25 0,25 0,25 82 82 77 17.a 3,5 2,92 a 3,16 99 Vỡ a nguyờn a = Vy p = 26 Do ú M l Fe Cụng thc hp cht l FeCl3 (1) Cho hn hp vo dung dch NaOH d, chit tỏch phn khụng tan ta c hn hp gm C6H6, C6H5NH2 (hn hp I) C6H5OH + NaOH C6H5ONa + H2O Phn dung dch gm: C6H5ONa, C2H5OH, NaOH d ( dung dch II) Chng ct dung dch (II), hi ngng t lm khụ c C2H5OH vỡ C6H5ONa, NaOH khụng bay hi Cho CO2 d vo dung dch C6H5ONa, NaOH, lc tỏch phn kt ta c C6H5OH NaOH + CO2 NaHCO3 C6H5ONa + CO2 + H2O C6H5OH + NaHCO3 Cho hn hp (I) vo dung dch HCl d, chit tỏch phn khụng tan ta c C6H6 C6H5NH2 + HCl C6H5NH3Cl (tan) Cho dung dch thu c gm C6H5NH3Cl, HCl d vo dung dch NaOH d, chit tỏch phn cht lng trờn ta c C6H5NH2 HCl + NaOH NaCl + H2O C6H5NH3Cl + NaOH C6H5NH2 + NaCl + H2O 1 S mol NaNO3 = 0,36 mol s mol H2SO4 = 0,72 mol => s mol H+ = 1,44 mol Ta cú cỏc bỏn phn ng: NO3- + 4H+ + 3e NO + 2H2O (1) mol 0,16 0,16 0,16 0,16 S mol NO = 0,16 mol => H+ v NO3- d, kim loi phn ng ht S mol NO3- phn ng = 0,16 mol; s mol H+ phn ng = 0,64 mol Fe Fe3+ + 3e(1) Zn Zn2+ + 2e(2) Gi s mol Fe l x mol, s mol Zn l y mol Theo lng hn hp ban u ta cú phng trỡnh 56 x + 65 y = 10,62 (I) Theo nh lut bo ton electron ta cú phng trỡnh 3x + 2y = 0,16.3 (II) 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 100 Gii h phng trỡnh (I), (II) ta cú: x = 0,12 v y = 0,06 mol mFe = 0,12.56 = 6,72 g => % mFe = 63,28% => % mZn =100% - 63,28 % = 36,72 % 4 (0,5) Dung dch Y cú 0,2 mol NO3-; 0,8 mol H+; 0,12 mol Fe3+; 0,06 mol Zn2+, thờm bt Cu vo dung dch Y: 3Cu + 8H+ + 2NO3- 3Cu2+ + 2NO + H2O (3) 0,3 0,8 0,2 0,2 (mol) 3+ 2+ 2+ 2Fe + Cu 2Fe + Cu (4) 0,12 0,06 T phn ng (3), (4) cú tng s mol Cu = 0,36 mol m1 = 0,36.64 = 23,04 gam VNO = 4,48 lớt (0,5) Thờm m2 gam Zn vo dung dch Y cú 0,2 mol NO 3-; 0,8 mol H+; 0,12 mol Fe3+; 0,06 mol Zn2+: Do lng Fe3+ = 0,12.56 = 6,72 gam > lng cht rn bng 3,36 gam Nờn 3,36 gam cht rn sau phn ng ch cú Fe, Zn ht nFe = 3,36/56 = 0,06 mol 3Zn + 8H+ + 2NO3- 3Zn2+ + 2NO + H2O 0,3 0,8 0,2 Zn + 2Fe3+ Zn2+ + 2Fe2+ 0,06 0,12 0,12 Zn + Fe2+ Zn2+ + Fe 0,06 0,06 0,06 Tng s mol Zn ó phn ng bng 0,3 + 0,12 = 0,42 mol => mZn = 27,3 gam m = nCO2 11 => = nH 2O Khi t chỏy Z cho H O no, mch h: CnH2n+2Ok (kn) 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 (1,5) * Xỏc nh cụng thc phõn t ca ancol Z mCO2 0,25 Vy nH O > nCO => Z l ancol 2 3n + k CnH2n+2Ok + O2 nCO2 + (n+1)H2O 0,25 101 3n + k x(mol) x n.x (n+1).x n.x = => n = (n + 1).x phn ng = 0,105 mol Ta cú Bi cho nO mZ = (14n + + 16k).x = 2,76 nO2 0,25 3n + k = x = 0,105 => (3n + k).x = 0,21 44 + 16k 2, 76 = => k = 10 k 0, 21 Thay n = vo ta cú Vy Z l C3H8O3 CH2OHCHOHCH2OH: Glixerol Xỏc nh axit X, Y: Vỡ lng trung bỡnh K = 32.0,625 = 20, vy chc chn cú CH 4, khớ cũn li l RH Cho K qua dung dch Br2 d ch thu c khớ bay cú s mol bng 5,376/22,4 = 0,24 mol Cht rn R cú cha Na2CO3 ú phn ng vi dung dch H2SO4 loóng d cú phn ng: Na2CO3 + H2SO4 Na2SO4 + CO2 + H2O 0,36 0,36 nCH = 0,24 mol => axit tng ng X l CH3COOH CH3COONa + NaOH Na2CO3 + CH4 0,24 0,24 0,24 0,24 Cht cũn li: R(COOH)t cú mui R(COONa)t (t=1 hoc t = 2) R(COONa)t + t.NaOH t.Na2CO3 + RH 0,12 0,12/t 16.0, 24 + M R ' Ht Ta cú: Khi lng trung bỡnh khớ K = M R ' Ht 0, 24 + 0,12 t M R ' Ht t = => 0,25 CaO, t0 0,12 t = 20 = 20 +8.t; Vỡ mch khụng phõn nhỏnh nờn t = hoc t = t=1 => 0,25 0,25 = 28 => C2H4 => axit Y: CH2=CH- COOH (0,12 mol) M R ' Ht = 36 (loi) C2H3COONa + NaOH C2H4 + Na2CO3 0,12 0,12 0,12 0,12 (0,5) Trung hũa NaOH d sau x phũng húa 0,25 102 NaOH + HCl NaCl + H2O 0,02 0,02 0,02 0,02 Vy mui M gm: CH3COONa (0,24 mol) C2H3COONa (0,12 mol) NaCl (0,12 mol) mM = b = 82.0,24 + 94.0,12 + 58,5.0,02 = 32,13 gam A l: C3H5(OCOCH3)2(OCOC2H3) nA = 0,12 mol => a = 230.0,12 = 27,6 gam Cụng thc cu to A l: CH3COO -CH2 0,25 CH3COO -CH2 CH3COO - CH CH2=CH- COO - CH CH2=CH- COO -CH2 CH3COO -CH2 Chỳ ý: Hc sinh cú th lm theo cỏch khỏc, nu ỳng, cú lp lun cht ch cho im ti a 103 [...]... 4nHNO3 Số mol M = 0,02.4:n = 0,08:n ⇒M = 8,64:0,08.n = 108 n Chọn n = 1; M= 108 ; M là Ag 48 phút 15 giây: số mol O2 = 0,02.3 = 0,06 số mol khí = 2,688/22,4 = 0 ,12 ⇒ số mol H2 = 0 ,12 – 0,06 = 0,06 ⇒ Đã có H2O bị điện phân ⇒ AgNO3 hết Số mol H2O bị điện phân = số mol H2 = 0,06 Gọi x là số mol AgNO3 : Bảo tồn e x + 0,06.2 = 0,06.4 ⇒ x = 0 ,12 a = 0 ,12 .108 = 12, 96 b/ 26 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 ne = 0,06.4... khan còn lại chứa 2 muối của Na 23 chi m khối lượng 22,2 gam Nung nóng 2 muối này trong O 2 dư, sau khi phản ứng hồn tồn, ta thu được 15,9 gam Na 2CO3; 24,2 gam CO2 và 4,5 gam H2O Tìm cơng thức phân tử, cơng thức cấu tạo của M Cho: Na = 23; K = 39; Al = 27; Fe = 56; Ag = 108 ; N = 14; C = 12; O = 16; H = 1 Học sinh khơng được sử dụng bảng hệ thống tuần hồn -Hết- 24 ĐÁP ÁN Câu 1 : (4 điểm) Câu 1.1/ Nội... Xác định cơng thức cấu tạo của X Cho: H=1, C =12, N=14, O=16, Na=23, Mg=24, Al=27, K=39, Cl=35,5; Fe=56, Cu=64, Ag =108 -Hết Thí sinh khơng được dùng bảng HTTH và tính tan 12 Câ u ĐÁP ÁN Nội dung Ý Điểm 4 điểm 1 1 Các phương trình phản ứng xảy ra: Fe2O3 + 6H+ → 2Fe3+ + 3H2O FeS2 + 14H+ + 15 NO3- → Fe3+ + 2SO42- + 15NO2 + 7H2O Fe3O4 + 10H+ + NO3- → 3Fe3+ + NO2 + 5H2O FeCO3 + 4H+ +... vừa có nhóm –CHO F phải có nhóm – COOH và -CHO Gọi cơng thức của các chất là CxHyOz Điểm 0,5 12x + y + 16z = 74   y ≤ 2x + 2  y : chẵn  - Khi z=1 → 12x + y = 58 → x=4, y = 10 C4H10O đây có thể là chất rượu (chất A) họăc ete ( chất B) ⇒ Chất A là CH3CH2CH2CH2OH và B là CH3CH2 – O-CH2CH3 - Khi z =2 ta có 12x + y + 32 = 74 → x = 3; y = 6 CTPT C3H6O2 có thể là axit, este, 1 nhóm –CHO + 1 nhóm rượu... nhánh và khi oxi hóa tạo sản phẩm tráng gương, B có tính đối xứng, oxi hóa E tạo hợp chất đa chức Biện luận xác định nhóm chức, cơng thức phân tử, cấu tạo của A, B, C, D, E, F và viết các phương trình phản ứng xảy ra 2 Đốt cháy hồn tồn m gam chất hữu cơ A 1 cần dùng vừa đủ 15,4 lít khơng khí (đktc) thu được hỗn hợp B1 gồm CO2, H2O và N2 Dẫn hỗn hợp B1 vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 10. .. phân: Vậy t = 0,225 × 96500 = 21 712, 5 (giây) 4 điểm 3 1 Gọi số mol N2O và N2 lần lượt là x, y mol có: 44x + 28y = 18.2.0, 06  x = 0, 03 ⇒   x + y = 0, 06  y = 0, 03 0,5 Q trình cho e: Al → Al3+ + 3e 0,46 → 1,38 Suy ra: tổng số mol e nhận còn thi u = 1,38 - 0,54 = 0,84 mol Vậy sản phẩm khử còn có muối NH4NO3 +5 −3 + 8e → N (NH4+) 0,84 → 0 ,105 Kết luận: m = 0 ,105 ·80 =106 ,38 g N 0,5 mAl(NO3)3 +m NH4NO3=0,46·213+... 06(mol ) 22,4 ; m (dd KOH) = 13,95.1,147 = 16 (gam) 0.25 0.25 0 .125 0 .125 0.25 => mKOH = 0,28.16 = 4,48 (gam)=> nKOH = 0,08 (mol)=> 1< 0,25 nKOH tạo ra hỗn hợp 2 muối: KHCO3: 0,04 (mol) và K2CO3: 0,02 (mol) Khối lượng dung dịch sau pu = 16 + 0,06.44 = 18,64 gam => C %( KHCO 3 ) = C %( K 2CO3 ) = 0,04 .100 100 % = 21, 45% 18,64 0,02.138 100 % = 14,80% 18, 64 b → 2Fe(OH)3 ↓ + 3Ba(NO3)2 2Fe(NO3)3 +... tan hồn tồn D vào nước, dung dịch D phản ứng hết với 100 ml dung dịch HCl 1M giải phóng 1 ,12 lít khí CO2 (đktc) Hãy xác định A, B, C, D và viết các phương trình phản ứng xảy ra Biết C chứa 45,07% B theo khối lượng, D khơng bị phân tích khi nóng chảy 3 Thuỷ phân hồn tồn 0,1 mol este E (chỉ chứa một loại nhóm chức) cần dùng vừa đủ 100 gam dung dịch NaOH 12% , thu được 20,4 gam muối của một axit hữu cơ và... R + 67 = 47  R=-20 < 0 ⇒ loại Vậy: Este X là C2H3COOCH3 Ghi chú: Thí sinh có thể làm cách khác, nếu đúng vẫn đạt điểm tối đa trong mỗi câu Nếu thi u điều kiện hoặc thi u cân bằng hoặc thi u cả hai thì trừ một nửa số điểm của PTHH đó ………………………HẾT…………………… 21 ĐỀ 3 Câu 1 : (4 điểm) 1.1/ Hồn thành các phương trình phản ứng sau : (A) + (X) → (B) + (C) (B) + Cl2 → (D) (D) + (C) → (B) + (E) + (X) (D) + KI... hợp B Trộn đều hỗn hợp B rồi chia làm 2 phần - Phần một cho tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được dung dịch X, thốt ra 8,064 lít khí (ở đktc) và còn lại 60,48 gam chất rắn khơng tan - Phần hai cho tác dụng với dung dịch HCl dư thấy thốt ra 8,064 lít khí (ở đktc) Tính khối lượng hỗn hợp A b) Tính thể tích CO2 (đktc) thốt ra khi đổ dung dịch A có chứa 0 ,105 mol Na2CO3 và 0,09 mol KHCO3 100 ml từ từ
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyển tập 10 đề luyện thi học sinh giỏi môn Hóa học lớp 12 THPT (Có đáp án chi tiết), Tuyển tập 10 đề luyện thi học sinh giỏi môn Hóa học lớp 12 THPT (Có đáp án chi tiết), Tuyển tập 10 đề luyện thi học sinh giỏi môn Hóa học lớp 12 THPT (Có đáp án chi tiết), 2) Hoà tan Al trong dung dịch HNO3 loãng, dư được dung dịch D và khí E không màu, không hoá nâu ngoài không khí và được điều chế bằng đun nóng dung dịch bão hoà NH4NO2. Chia dung dịch D làm 2 phần:

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay