Giá trị mối quan hệ giữa nhà cung cấp và nhà phân phối trong ngành sơn công nghiệp tại thành phố hồ chí minh

116 266 0
  • Loading ...
1/116 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 09:36

i LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan luận văn “Giá trị mối quan hệ nhà cung cấp nhà phân phối ngành sơn công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh” công trình nghiên cứu Ngoại trừ tài liệu tham khảo trích dẫn luận văn này, cam đoan toàn phần hay phần nhỏ luận văn chưa công bố sử dụng để nhận cấp nơi khác Không có sản phẩm/nghiên cứu người khác sử dụng luận văn mà không trích dẫn quy định Luận văn chưa nộp để nhận cấp trường đại học sở đào tạo khác Tôi xin cam đoan lời nêu hoàn toàn thật Tp.Hcm, ngày 04 tháng 05 năm 2016 Lương Thị Thu Hằng ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, xin gửi lời cảm ơn tới: Đầu tiên Ba, Mẹ, Chồng, anh, chị, em gia đình nuôi nấng, dạy dỗ ủng hộ để có ngày hôm Thứ hai Quý thầy, cô trường Đại Học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh, người hết lòng truyền đạt kiến thức quý báu cho suốt thời gian học tập trường Đặc biệt, xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến PGS TS Hoàng Thị Phương Thảo (Khoa Đào Tạo Sau Đại Học, Trường Đại Học Mở thành phố Hồ Chí Minh) hướng dẫn tận tình phương pháp khoa học nội dung đề tài Thứ ba, Tôi xin cảm ơn Quý lãnh đạo Công ty TNHH An Thái Khang Quý lãnh đạo Công ty TNHH Hóa Chất Rồng Đỏ, anh, chị đồng nghiệp tận tình giúp đỡ suốt thời gian thực đề tài Đặc biệt hai bạn vấn viên Nguyễn Thanh Quí Trần Anh Tuấn thuộc phận Marketing Công ty TNHH Hóa Chất Rồng Đỏ tận tình giúp đỡ việc điều tra liệu sơ cấp Cuối cùng, Tôi xin cảm ơn tất bạn bè, đặc biệt bạn học viên lớp MBA13A, người bên cạnh giúp đỡ, động viên, đóng góp ý kiến để hoàn thành luận văn Trong trình thực hiện, cố gắng hoàn thiện luận văn cách tốt nhất, trao đổi tiếp thu ý kiến đóng góp quý thầy, cô, bạn bè, đồng nghiệp, tham khảo nhiều tài liệu liên quan, song tránh khỏi sai sót Rất mong nhận thông tin đóng góp, phản hồi quý báu từ quý thầy, cô bạn đọc Xin chân thành cảm ơn! Tp.Hcm, ngày 04 tháng 05 năm 2016 Lương Thị Thu Hằng iii TÓM TẮT Nghiên cứu khám phá khái niệm mối quan hệ, giá trị, giá trị mối quan hệ nhà cung cấp nhà phân phối từ góc nhìn nhà phân phối sơn công nghiệp Việt Nam Từ đó, nghiên cứu xem xét tác động sáu nhân tố: Chất lượng sản phẩm, Hiệu giao hàng, Dịch vụ hỗ trợ, Tương tác công việc, Chi phí trực tiếp sản phẩm (giá cả), Chi phí lưu kho đến Giá trị mối quan hệ nhà cung cấp nhà phân phối lĩnh vực sơn công nghiệp Dựa sở lý thuyết, mô hình lý thuyết với sáu giả thuyết hình thành Cuộc khảo sát định lượng gồm hai bước: Nghiên cứu khám phá (n=10) nghiên cứu thức (n=167) tiến hành Phương pháp xử lý liệu gồm có: Thống kê mô tả, kiểm định thang đo (Cronbach‟s Alpha), phân tích nhân tố khám phá (EFA), phân tích hồi quy đa biến với phần mềm SPSS 20.0 Kết kiểm định thang đo (Cronbach‟s Alpha) phân tích nhân tố khám phá (EFA) loại ba phát biểu CL4 (sản phẩm X cung cấp có chất lượng đáng tin cậy), TT5 (X xem cửa hàng/ đại lý đối tác kinh doanh quan trọng) GT3 (quan hệ kinh doanh với X tạo giá trị cao cho cửa hàng/ đại lý chúng tôi) Cuối cùng, số biến quan sát đưa vào phân tích hồi quy sau: Chất lượng sản phẩm thể phát biểu, Hiệu giao hàng thể phát biểu, Dịch vụ hỗ trợ thể phát biểu, Tương tác công việc thể phát biểu, Giá thể phát biểu, Chi phí lưu kho thể phát biểu cuối Giá trị mối quan hệ phát biểu Kết phân tích hồi quy đa biến cho thấy mối liên hệ mô hình lý thuyết sáu giả thuyết H1, H2, H3, H4, H5, H6 chấp nhận với độ tin cậy 95% Trong đó, Chất lượng sản phẩm, Hiệu giao hàng, Dịch vụ hỗ trợ, Tương tác công việc có ảnh hưởng tích cực đến Giá trị mối quan hệ nhà cung cấp nhà phân phối lĩnh vực sơn công nghiệp Còn lại, Giá Chi iv phí lưu kho có tác động tiêu cực đến Giá trị mối quan hệ nhà cung cấp nhà phân phối lĩnh vực sơn công nghiệp Kết nghiên cứu có ý nghĩa đáng kể nhà nghiên cứu thị trường nhà sản xuất sơn công nghiệp việc đưa đánh giá cụ thể xác giá trị mối quan hệ nhà cung cấp nhà phân phối thang đo để đo lường chúng Từ đó, đưa gợi ý sách quản lý góp phần gia tăng hiệu kinh doanh mặt hàng sơn công nghiệp thông qua việc trì nâng cao giá trị mối quan hệ với nhà phân phối v MỤC LỤC CHƢƠNG I: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Lý nghiên cứu 1.3 Mục tiêu nghiên cứu 1.4 Các câu hỏi nghiên cứu 1.5 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu .4 1.5.1 Đối tượng nghiên cứu: 1.5.2 Đối tượng khảo sát 1.5.3 Phạm vi nghiên cứu 1.6 Phƣơng pháp nghiên cứu 1.7 Ý nghĩa thực tiễn đề tài nghiên cứu 1.8 Kết cấu luận văn 1.9 Tóm tắt chƣơng ……………………………………………………………… CHƢƠNG II: CƠ SỞ LÝ LUẬN .8 2.1 Giới thiệu sơ lƣợc ngành sơn 2.1.1 Chuỗi cung ứng sơn Việt Nam 2.1.2 Tổng quan ngành sơn 11 2.2 Cơ sở lý thuyết 15 vi 2.2.1 Mối quan hệ 15 2.2.2 Giá trị 16 2.2.3 Giá trị mối quan hệ 17 2.3 Tổng quan tình hình nghiên cứu 18 2.3.1 Nghiên cứu nước 18 2.3.2 Nghiên cứu nước 22 2.4 Tổng hợp đánh giá nghiên cứu trƣớc 24 2.4.1 Tổng hợp nghiên cứu trước 24 2.4.2 Đánh giá nghiên cứu trước 25 2.5 Các giả thuyết nghiên cứu mô hình nghiên cứu đề xuất 26 2.5.1 Giả thuyết nghiên cứu 26 2.5.2 Mô hình nghiên cứu đề xuất 30 2.6 Tóm tắt chƣơng 31 CHƢƠNG III: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .32 3.1 Thiết kế nghiên cứu 32 3.1.1 Quy trình nghiên cứu 32 3.1.2 Nghiên cứu sơ (định tính) 33 3.1.3 Nghiên cứu thức (định lượng) 35 3.2 Xây dựng thang đo 35 3.3 Thang đo nghiên cứu thức 38 vii 3.4 Mẫu nghiên cứu 39 3.5 Phƣơng pháp thu thập xử lý liệu 40 3.6 Tóm tắt chƣơng .41 CHƢƠNG IV: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 42 4.1 Thông tin chung mẫu nghiên cứu .42 4.2 Thống kê mô tả biến 44 4.3 Kiểm định độ tin cậy phù hợp thang đo 47 4.3.1 Kiểm định độ tin cậy Cronbach‟s Alpha 47 4.3.2 Phân tích nhân tố EFA thang đo 51 4.4 Phân tích hồi qui .56 4.4.1 Phân tích tương quan tuyến tính 56 4.4.2 Xây dựng phương trình hồi qui 57 4.4.3 Kiểm định giả định mô hình hồi qui 59 4.4.4 Kiểm định giả thuyết mô hình 61 4.4.5 Thảo luận kết nghiên cứu 62 4.5 Tóm tắt 67 CHƢƠNG V: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 69 5.1 Kết luận 69 5.2 Hàm ý quản trị 71 5.2.1 Nâng cao chất lượng sản phẩm sơn 71 viii 5.2.2 Ổn định giá 73 5.2.3 Tăng mức độ tương tác công việc 74 5.2.4 Nâng cao hiệu giao hàng 74 5.2.5 Tăng cường dịch vụ hỗ trợ 75 5.2.6 Giúp khách hàng ổn định chi phí lưu kho 76 5.3 Hạn chế đề tài hƣớng nghiên cứu 76 TÀI LIỆU THAM KHẢO 78 PHỤ LỤC 1: NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH 82 PHỤ LỤC 2: BẢN CÂU HỎI ĐỊNH LƢỢNG .87 PHỤ LỤC 3: MÔ TẢ MẪU 92 PHỤ LỤC 4: PHÂN TÍCH CRONBACH’S ALPHA 95 PHỤ LỤC 5: PHÂN TÍCH EFA 99 PHỤ LỤC 6: PHÂN TÍCH TƢƠNG QUAN PEARSON’S 104 PHỤ LỤC 7: PHÂN TÍCH HỒI QUY 105 ix DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình Dòng dịch chuyển kênh phân phối (Bert Rosenbloom, 1983) 12 Hình 2 Cấu trúc kênh phân phối sơn Petrolimex 13 Hình Cấu trúc kênh phân phối sơn Lucky House Việt Nam 14 Hình Mô hình nghiên cứu Ulaga Eggert, 2001 19 Hình Mô hình nghiên cứu Ulaga, 2003 .20 Hình Mô hình nghiên cứu Ulaga Eggert, 2006 21 Hình Mô hình nghiên cứu Nguyễn Đình Thọ cộng sự, 2008 22 Hình Mô hình nghiên cứu giá trị mối quan hệ Trần Thanh Tùng Phạm Ngọc Thúy, 2009 .23 Hình Mô hình nghiên cứu đề xuất 30 Hình Quy trình nghiên cứu……………………………………………………… 32 Hình Giới tính 42 Hình Thâm niên làm việc lĩnh vực sơn công nghiệp 43 Hình Vị trí công việc .43 Hình 4 Biểu đồ phân tán Scatterplot 60 Hình Biểu đồ tần số Histogram 60 Hình Tóm tắt kết nghiên cứu giá trị mối quan hệ nhà cung cấp nhà phân phối ngành sơn công nghiệp 71 x DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng Các thành phần giá trị mối quan hệ với nhà cung cấp (Ulaga Eggert, 2006) 21 Bảng 2 Tổng hợp nghiên cứu trước .24 Bảng Thang đo nghiên cứu sơ .35 Bảng Thống kê mô tả biến định lượng .44 Bảng Hệ số Cronbach’s Alpha thang đo biến độc lập 48 Bảng Hệ số Cronbach’s Alpha thang đo biến phụ thuộc 50 Bảng 4 Thống kê kiểm định độ tin cậy Cronbach’s Alpha 51 Bảng Kết phân tích EFA thang đo biến độc lập 53 Bảng Kết phân tích EFA thang đo biến phụ thuộc 56 Bảng Ma trận tương quan Pearson 57 Bảng Các hệ số xác định mô hình hồi quy 58 Bảng Hệ số phương sai ANOVA mô hình hồi quy tuyến tính 58 Bảng 10 Hệ số hồi quy Coefficients 58 Bảng 11 Kết luận giả thuyết nghiên cứu 67 91 C3: Thâm niên làm việc lĩnh vực sơn Anh/chị là:  Từ đến năm  Từ đến năm  Từ đến 10 năm  Trên 10 năm C4: Vị trí công việc Anh/Chị:  Chủ cửa hàng/ đại lý  Trưởng phòng thu mua  Kế toán trưởng  Khác:……………… Xin chân thành cảm ơn Anh/Chị tham gia khảo sát! 92 PHỤ LỤC MÔ TẢ MẪU Phụ lục 3a: Mô tả mẫu theo giới tính Frequency Valid Giới tính Percent Valid Percent Cumulative Percent NAM 87 52.1 52.1 52.1 NU Total 80 167 47.9 100.0 47.9 100.0 100.0 Phụ lục 3b: Mô tả mẫu theo thâm niên Thâm niên Frequency Percent Valid Valid Percent Cumulative Percent Từ đến năm 69 41.3 41.3 41.3 Từ đến năm Từ đến 10 năm Từ 10 năm trở lên Total 71 20 167 42.5 12.0 4.2 100.0 42.5 12.0 4.2 100.0 83.8 95.8 100.0 Phụ lục 3c: Mô tả mẫu theo vị trí làm việc Vị trí công việc Frequency Percent Chủ cửa hàng/đại lý Trưởng phòng thu mua Valid Kế toán trưởng Khác Total Valid Percent Cumulative Percent 118 70.7 70.7 70.7 13 26 10 167 7.8 15.6 6.0 100.0 7.8 15.6 6.0 100.0 78.4 94.0 100.0 93 Phụ lục 3d: Thống kê mô tả biến định lƣợng CL1 CL2 CL3 CL4 CL5 HQ1 HQ2 HQ3 HT1 HT2 HT3 HT4 TT1 TT2 TT3 TT4 TT5 GC1 GC2 GC3 LK1 LK2 LK3 GT1 GT2 GT3 GT4 GT5 Valid N (listwise) Trị trung bình biến định lƣợng N Minimum Maximum Mean 167 3.53 167 3.23 167 3.43 167 1.93 167 3.05 167 3.71 167 3.73 167 3.47 167 3.60 167 3.53 167 3.59 167 3.64 167 3.61 167 3.47 167 3.64 167 3.84 167 3.64 167 3.30 167 3.35 167 3.43 167 4.04 167 4.19 167 4.04 167 3.61 167 3.72 167 3.44 167 3.65 167 3.47 167 Std Deviation 1.057 1.081 1.009 960 1.102 1.032 1.032 1.145 879 904 989 913 917 1.118 1.019 912 1.065 1.259 1.188 1.324 1.094 1.018 1.041 1.005 999 1.062 975 999 94 Trị trung bình khái niệm nghiên cứu N Minimum Maximum Mean Std Deviation Chất lượng sản phẩm 167 1.00 5.00 3.0335 76163 Hiệu giao hàng 167 1.00 5.00 3.6347 95426 Dịch vụ hỗ trợ 167 1.00 5.00 3.5883 69804 Tương tác công việc 167 1.40 5.00 3.6419 71569 Giá 167 1.33 5.00 3.3613 1.11963 Chi phí lưu kho 167 1.67 5.00 4.0898 91940 Giá trị mối quan hệ 167 1.40 5.00 3.5772 82357 Valid N (listwise) 167 95 PHỤ LỤC PHÂN TÍCH CRONBACH’S ALPHA Phụ lục 4a Thang đo chất lƣợng sản phẩm Chạy lần Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 781 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Item Deleted Total Correlation CL1 CL2 CL3 CL4 CL5 11.64 11.93 11.74 13.24 12.12 9.244 8.978 9.617 12.051 9.058 644 673 618 229 638 Cronbach's Alpha if Item Deleted 710 699 720 833 711 Chạy lần Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 833 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Item Deleted Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted CL1 9.71 7.218 654 793 CL2 10.01 6.982 683 780 CL3 9.81 7.397 663 790 CL5 10.19 7.023 653 794 Phụ lục 4b Thang đo hiệu giao hàng Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 870 96 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected ItemItem Deleted if Item Deleted Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted HQ1 7.20 4.039 746 823 HQ2 7.17 3.964 770 802 HQ3 7.44 3.633 745 828 Phụ lục 4c Thang đo dịch vụ hỗ trợ Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 752 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected ItemItem Deleted if Item Deleted Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted HT1 10.75 4.982 521 708 HT2 10.83 4.626 605 662 HT3 10.77 4.493 554 691 HT4 10.71 4.893 512 713 Phụ lục 4d Thang đo tƣơng tác công việc Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 752 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected ItemItem Deleted if Item Deleted Total Correlation TT1 TT2 TT3 TT4 TT5 14.60 14.74 14.57 14.37 14.57 8.965 7.774 9.066 8.486 9.223 546 606 440 657 378 Cronbach's Alpha if Item Deleted 700 674 736 663 761 97 Phụ lục 4e Thang đo giá Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 869 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected ItemItem Deleted if Item Deleted Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted GC1 6.78 5.291 761 804 GC2 6.73 5.704 735 830 GC3 6.65 5.035 756 810 Phụ lục 4f Thang đo chi phí lƣu kho Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 846 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected ItemItem Deleted if Item Deleted Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted LK1 8.23 3.418 740 760 LK2 8.08 3.952 648 846 LK3 8.23 3.554 757 744 Phụ lục 4g Thang đo giá trị mối quan hệ Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 875 98 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected ItemItem Deleted if Item Deleted Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted GT1 14.28 10.635 810 823 GT2 14.17 10.598 824 819 GT3 14.45 13.393 314 939 GT4 14.23 10.566 858 812 GT5 14.42 10.763 793 827 99 PHỤ LỤC PHÂN TÍCH EFA Phụ lục 5a: Phân tích EFA biến độc lập lần KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .833 Approx Chi-Square 1622.169 Bartlett's Test of Sphericity df Sig 231 000 Total Variance Explained Com pone nt Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Total 6.694 2.001 30.429 9.094 30.429 39.523 6.694 2.001 30.429 9.094 30.429 39.523 2.954 2.491 13.429 11.324 13.429 24.753 1.822 1.607 1.405 1.317 8.281 7.305 6.384 5.985 47.804 55.109 61.493 67.478 1.822 1.607 1.405 1.317 8.281 7.305 6.384 5.985 47.804 55.109 61.493 67.478 2.373 2.368 2.356 2.303 10.786 10.763 10.709 10.468 35.538 46.302 57.011 67.478 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 846 735 697 644 583 526 481 438 385 351 308 275 261 248 196 181 % of Cumulat Total Variance ive % Rotation Sums of Squared Loadings % of Cumulat Total Variance ive % 3.845 71.323 3.340 74.663 3.170 77.833 2.926 80.759 2.648 83.407 2.390 85.797 2.187 87.983 1.993 89.976 1.748 91.725 1.594 93.318 1.402 94.720 1.252 95.972 1.188 97.161 1.126 98.286 893 99.179 821 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis % of Variance Cumulati ve % 100 CL2 CL3 CL1 CL5 TT5 TT2 TT4 TT1 TT3 GC1 GC2 GC3 HQ1 HQ2 HQ3 HT3 HT2 HT4 HT1 LK3 LK1 LK2 Rotated Component Matrixa Component 792 791 736 698 404 807 774 675 648 874 838 827 853 838 815 777 762 679 624 881 839 807 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Phụ lục 5b: Phân tích EFA biến độc lập lần KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity df Sig .831 1559.235 210 000 101 Total Variance Explained Com pone nt Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Total 6.444 30.685 30.685 6.444 30.685 30.685 2.775 13.214 13.214 1.973 9.395 40.079 1.973 9.395 40.079 2.377 11.318 24.532 1.822 8.674 48.753 1.822 8.674 48.753 2.373 11.300 35.832 1.607 7.652 56.405 1.607 7.652 56.405 2.364 11.259 47.090 1.394 6.636 63.042 1.394 6.636 63.042 2.359 11.235 58.325 1.313 6.250 69.292 1.313 6.250 69.292 2.303 10.966 69.292 795 3.787 73.079 700 3.331 76.410 646 3.076 79.486 10 587 2.793 82.279 11 526 2.504 84.783 12 486 2.312 87.095 13 457 2.174 89.269 14 390 1.859 91.127 15 358 1.707 92.834 16 322 1.532 94.366 17 276 1.312 95.678 18 271 1.289 96.967 19 252 1.198 98.165 20 21 201 185 % of Cumulat Total Variance ive % Rotation Sums of Squared Loadings % of Cumul Total Variance ative % % of Variance 955 99.120 880 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis CL2 CL3 CL1 CL5 TT2 TT4 TT1 Rotated Component Matrixa Component 795 784 743 709 813 764 681 Cumulati ve % 102 TT3 656 GC1 875 GC2 836 GC3 830 HQ1 854 HQ2 841 HQ3 820 HT3 777 HT2 760 HT4 682 HT1 630 LK3 LK1 LK2 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations .882 840 806 Phụ lục 5c: Phân tích EFA biến phụ thuộc lần KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square Df Sig .866 610.696 10 000 Total Variance Explained Com Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared pone Loadings nt Total % of Cumulativ Total % of Cumulative Variance e% Variance % 3.519 70.379 70.379 3.519 70.379 70.379 869 17.372 87.751 270 5.399 93.149 191 3.825 96.975 151 3.025 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis 103 Component Matrixa Component GT4 GT2 GT1 GT5 GT3 935 918 907 896 419 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Phụ lục 5d: Phân tích EFA biến phụ thuộc lần KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square Df Sig .857 594.099 000 Total Variance Explained Com Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared pone Loadings nt Total % of Cumulative Total % of Cumulative % Variance % Variance 3.387 84.664 84.664 3.387 84.664 84.664 270 6.749 91.413 191 4.782 96.195 152 3.805 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa Component GT4 939 GT2 926 GT1 913 GT5 902 104 PHỤ LỤC PHÂN TÍCH TƢƠNG QUAN PEARSON’S Correlations CL HQ HT TT Pearson 462** 390** 361** Correlation CL Sig (2-tailed) 000 000 000 N 167 167 167 167 Pearson 462** 339** 322** Correlation HQ Sig (2-tailed) 000 000 000 N 167 167 167 167 Pearson 390** 339** 397** Correlation HT Sig (2-tailed) 000 000 000 N 167 167 167 167 Pearson 361** 322** 397** Correlation TT Sig (2-tailed) 000 000 000 N 167 167 167 167 Pearson -.380** -.241** -.346** -.265** Correlation GC Sig (2-tailed) 000 002 000 001 N 167 167 167 167 Pearson -.321** -.297** -.258** -.226** Correlation LK Sig (2-tailed) 000 000 001 003 N 167 167 167 167 Pearson 640** 508** 524** 534** Correlation GT Sig (2-tailed) 000 000 000 000 N 167 167 167 167 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) GC LK GT -.380** -.321** 640** 000 167 000 167 000 167 -.241** -.297** 508** 002 167 000 167 000 167 -.346** -.258** 524** 000 167 001 167 000 167 -.265** -.226** 534** 001 167 003 167 000 167 327** -.566** 167 000 167 000 167 327** -.454** 000 167 167 000 167 -.566** -.454** 000 167 000 167 167 105 PHỤ LỤC PHÂN TÍCH HỒI QUY Model Summaryb Model R R Square Adjusted R Std Error of the DurbinSquare Estimate Watson a 818 668 656 53668 1.503 a Predictors: (Constant), LK, TT, GC, HQ, HT, CL b Dependent Variable: GT ANOVAa Sum of Squares df Model Regression 92.873 Mean Square 15.479 53.741 Residual 46.085 160 Total 138.957 166 a Dependent Variable: GT b Predictors: (Constant), LK, TT, GC, HQ, HT, CL Model Coefficientsa Unstandardized Standardized T Coefficients Coefficients B Std Error Beta (Constant) 1.747 445 CL 304 059 HQ 142 051 1HT 190 070 TT 267 063 GC -.216 042 LK -.142 050 a Dependent Variable: GT 288 148 145 222 -.265 -.143 F 3.923 5.121 2.773 2.703 4.273 -5.111 -2.842 Sig .000b 288 Sig .000 000 006 008 000 000 005 Collinearity Statistics Toleranc VIF e 654 727 724 770 771 818 1.529 1.375 1.381 1.299 1.297 1.222 [...]... (2) Phân tích mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố đến giá trị mối quan hệ giữa nhà cung cấp và nhà phân phối trong ngành sơn công nghiệp trên địa bàn Tp.HCM (3) Đưa ra hàm ý quản trị giúp nhà quản trị duy trì và tăng cường mối quan hệ với các nhà phân phối sơn công nghiệp tại Tp.HCM 1.4 Các câu hỏi nghiên cứu (1) Các yếu tố nào ảnh hưởng đến giá trị mối quan hệ giữa nhà cung cấp và nhà phân phối sơn công. .. cứu: Giá trị mối quan hệ giữa nhà cung cấp và nhà phân phối trong ngành sơn công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh là rất cần thiết và khả thi để triển khai 1.3 Mục tiêu nghiên cứu Trong quá trình cung ứng về sản phẩm và dịch vụ, cần có sự gắn kết chặt chẽ giữa các “mắt xích” để tạo nên tính tương tác và đồng bộ trong dây chuyền cung cấp và phân phối sản phẩm Vì thế, quan hệ phối hợp giữa nhà phân phối. .. gay gắt, nhà cung cấp đang đối mặt với nguy cơ mất khách hàng Vì vậy, đề tài nghiên cứu này là rất cần thiết để khám phá thực tiễn ngành sơn công nghiệp trong việc đo lường giá trị mối quan hệ giữa nhà cung cấp và nhà phân phối Nghiên cứu này có các mục tiêu cụ thể như sau: (1) Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị mối quan hệ giữa nhà cung cấp và nhà phân phối trong ngành sơn công nghiệp tại Tp.HCM... nghiên cứu định lượng với nhiều công cụ phổ biến hiện nay để phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị mối quan hệ giữa nhà cung cấp và nhà phân phối trong ngành sơn công nghiệp Nghiên cứu khám phá định tính Sau khi tìm hiểu, tham khảo các nghiên cứu có liên quan đến giá trị mối quan hệ giữa nhà cung cấp và nhà phân phối trong ngành sơn công nghiệp, tác giả tiến hành phỏng vấn tay đôi để xây dựng mô... công nghiệp trên địa bàn Tp.HCM? (2) Các yếu tố đó ảnh hưởng như thế nào đến giá trị mối quan hệ giữa nhà cung cấp và nhà phân phối sơn công nghiệp trên địa bàn Tp.HCM? (3) Giải pháp nào đề xuất cho nhà quản trị duy trì và tăng cường mối quan hệ với các nhà phân phối sơn công nghiệp tại Tp.HCM? 1.5 Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 1.5.1 Đối tƣợng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu là Giá trị mối quan hệ giữa. .. thành phần lợi ích và chi phí 2.2.3 Giá trị mối quan hệ Giá trị mối quan hệ được dự kiến sẽ có một tác động tích cực đến hiệu suất phân phối, có thể định nghĩa là "thành tựu - thực tế và nhận thức - đó là kết quả của mối quan hệ nhà sản xuất - nhà phân phối" (Rosson và Ford, 1982) Theo Wilkinson và Young (1994), rất khó để xác định giá trị mối quan hệ, vì ảnh hưởng gián tiếp của giá trị trong một mối. .. nhóm yếu tố thành phần của giá trị mối quan hệ đó là lợi ích mối quan hệ và chi phí mối quan hệ Việc tạo ra giá trị được xem là chìa khóa quan trọng trong mối quan hệ hợp tác giữa khách hàng và nhà cung ứng Mặc dù công cuộc nghiên cứu ngày càng phát triển, nhưng kiến thức vẫn rất cần thiết để xây dựng giá trị quan hệ và vận hành những giá trị đó Những kiến thức định nghĩa về giá trị mối quan hệ được thể... tạo ra giá trị trong mối quan hệ kinh doanh: Quan điểm của khách hàng Chi phí trực tiếp Chi phí mua lại Sự khác biệt dựa trên nền tảng giá trị trong mối quan hệ kinh doanh: Duy trì và nâng cao mối quan hệ với nhà cung cấp chính Tiền đề quan trọng và kết quả giá trị mối quan hệ giữa nhà cung ứng và nhà phân phối trong ngành công nghiệp gạch trong thị trường chuyển tiếp – tại Việt Nam Lợi ích chiến lược... hiện nghiên cứu về giá trị mối quan hệ giữa nhà cung cấp và nhà phân phối, có thể kể đến nghiên cứu của Nguyễn Đình Thọ và cộng sự (2008), nghiên cứu của Trần Thanh Tùng và Phạm Ngọc Thúy (2009) Tuy nhiên, ngành sơn công nghiệp tuy xuất hiện lâu đời nhưng thuộc nhóm ngành mới nổi gần đây tại Việt Nam, nên rất hạn chế các nghiên cứu về giá trị mối quan hệ giữa nhà cung cấp và nhà phân phối Xuất phát từ... hưởng lên giá trị mối quan hệ giữa nhà cung cấp và nhà phân phối – Ngành sản phẩm điện máy gia dụng tại Tp.HCM Nguồn: Tổng hợp, 2015 25 2.4.2 Đánh giá các nghiên cứu trƣớc Các nghiên cứu ở nước ngoài về lĩnh vực dịch vụ B2B điều khẳng định giá trị mối quan hệ giữa nhà cung cấp và nhà phân phối chịu tác động bởi 2 thành phần chính đó là: lợi ích và chi phí (Ulaga và Eggert, 2001; Ulaga, 2003; Ulaga và Eggert,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giá trị mối quan hệ giữa nhà cung cấp và nhà phân phối trong ngành sơn công nghiệp tại thành phố hồ chí minh , Giá trị mối quan hệ giữa nhà cung cấp và nhà phân phối trong ngành sơn công nghiệp tại thành phố hồ chí minh , Giá trị mối quan hệ giữa nhà cung cấp và nhà phân phối trong ngành sơn công nghiệp tại thành phố hồ chí minh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay