đo lường các yếu tố năng lực cạnh tranh cấp tỉnh pci tác động đến thu hút dòng vốn fdi tại khu vực phía nam giai đoạn 2005 2014

98 178 0
  • Loading ...
1/98 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 09:36

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐOÀN THỊ MINH THANH ĐO LƯỜNG CÁC YẾU TỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH PCI TÁC ĐỘNG ĐẾN THU HÚT DÒNG VỐN FDI TẠI KHU VỰC PHÍA NAM GIAI ĐOẠN 2005-2014 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ HỌC TP Hồ Chí Minh, Năm 2016 LỜI CAM ĐOAN * Tôi cam đoan luận văn “Đo lường yếu tố lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI tác động đến thu hút dòng vốn FDI khu vực phía Nam giai đoạn 2005-2014” nghiên cứu Ngoại trừ tài liệu tham khảo trích dẫn luận văn này, cam đoan toàn phần hay phần nhỏ luận văn chưa công bố sử dụng để nhận cấp nơi khác Không có sản phẩm nghiên cứu người khác sử dụng luận văn mà không trích dẫn theo quy định Luận văn chưa nộp để nhận cấp trường đại học sở đào tạo khác TP.Hồ Chí Minh, năm 2016 Đoàn Thị Minh Thanh i LỜI CẢM ƠN Luận văn hoàn thành giúp đỡ hỗ trợ, động viên từ giảng viên hướng dẫn, Thầy Cô trường người bạn Tôi vô biết ơn người đồng hành suốt thời gian qua Tôi xin gửi lời cảm ơn đến giảng viên hướng dẫn tôi, TS Dương Quỳnh Nga Cô định hướng, gợi mở cho ý tưởng mới, giúp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, Cô quan tâm, nhắc nhở hoàn thành luận văn Tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất Thầy Cô giảng dạy, công tác Khoa Sau đại học trường tận tình dạy giúp đỡ bạn khóa hoàn thành tốt môn học chương trình Sau cùng, gửi lời cảm ơn đến bạn học lớp Cao học kinh tế Khóa người bạn thân thiết động viên giúp đỡ suốt trình học tập ii TÓM TẮT Tên đề tài: “Đo lường yếu tố lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI tác động đến thu hút dòng vốn FDI khu vực phía Nam giai đoạn 2005-2014” Sự cần thiết mục tiêu nghiên cứu đề tài Một mối quan tâm nhiều nhà nghiên cứu trước tiếp cận yếu tố lực cạnh tranh tranh tác động đến khả thu hút dòng vốn FDI nhằm tạo môi trường đầu tư vô hình quản lý nguồn lực cấp tỉnh Chính phủ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nước khía cạnh: (1) Gia nhập thị trường; (2) Tiếp cận đất đai; (3) Tính minh bạch; (4) Chi phí thời gian; (5) Chi phí không thức; (6) Tính động; (7) Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp; (8) Đào tạo lao động; (9) Thiết chế pháp lý Trước khác biệt khả thu hút vốn FDI địa phương đặc biệt khu vực phía Nam (khu vực Đông Nam Bộ Đồng sông Cửu Long), mục tiêu nghiên cứu đề tài phân tích mối quan hệ dài hạn số lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI – Provincial Competitiveness Index) khả thu hút dòng vốn FDI khu vực phía Nam nhằm khám phá yếu tố lực quản lý điều hành địa phương đem lại hiệu việc thu hút vốn FDI Quy trình thiết kế thảo luận kết nghiên cứu Quy trình thiết kế nghiên cứu đề tài thực gồm 03 bước: Bước 1: Xây dựng mô hình giả thuyết nghiên cứu Ở bước này, tác giả lược khảo tài liệu chứng thực nghiệm từ nghiên cứu trước ảnh hưởng đến việc thu hút đến dòng vốn FDI, trọng nhiều đến chứng thực nghiệm lực cạnh tranh cấp tỉnh ảnh hưởng đến dòng vốn FDI địa phương Kế thừa lý thuyết kết nghiên cứu trước, tác giả đề xuất mô hình giả nghiên cứu đo lường mối quan hệ dài hạn số lực cạnh tranh khả thu hút dòng vốn FDI Bước 2: Thu thập liệu thứ cấp liệu thô Ở bước này, số liệu nghiên cứu FDI lấy từ nguồn Tổng cục thống kê, số lực cạnh tranh PCI lấy từ nguồn Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Sau xử lý đồng đơn vị đo số liệu qua năm, mô hình phân tích dạng số liệu bảng phương pháp nghiên cứu cần lựa chọn phù hợp để phân tích số liệu bảng nhằm đánh giá biến động theo không gian (sự khác biệt địa phương thu hút dòng vốn FDI) thời gian (giai đoạn 2005-2014) nhằm tìm kiếm mối quan hệ số PCI khả thu hút vốn FDI Bước 3: Sử dụng công cụ định lượng phân tích kết nghiên cứu Trên sở vận dụng 03 phương pháp pooled-OLS, FE RE Park H.M (2011) phân tích liệu bảng Trên sở liệu đưa vào mô hình, kết nghiên cứu cho thấy phương pháp định lượng FE RE phù hợp với liệu bảng, hai phương pháp cho thấy khác iii    biệt khả thu hút dòng vốn FDI địa phương Mục đích phương pháp định lượng phù hợp với mục tiêu nghiên cứu đề tài nhằm đo lường mối quan hệ PCI FDI địa phương Kết nghiên cứu mối quan hệ số PCI khả thu hút vốn FDI địa phương dựa 02 tiêu chí biến phụ thuộc: (1) vốn đăng ký địa phương (lnFDI), ý nghĩa đơn vị đo xem xét số lực cạnh PCI thay đổi 01 điểm dẫn đến thay đổi 100 * hệ số (%) vốn đăng ký FDI; (2) số dự án đăng ký địa phương (lnNOP), ý nghĩa đơn vị đo xem xét số lực cạnh PCI thay đổi 01 điểm dẫn đến thay đổi 100 * hệ số hồi quy (%) số dự án đăng ký FDI Kết phương trình hồi quy FE RE sau: - Biến phụ thuộc vốn đăng ký (lnFDI): FE: lnFDI = 2.0104 + 0.1378*gianhap – 0.0745*tiepcandd – 0.1389*minhbach + 0.1782*thoigian – 0.0708*khongct + 0.0577*nangdong – 0.0796*hotro + 0.2261*daotao + 0.1064*phaply + 1 RE: lnFDI = 1.7202 + 0.1309*gianhap – 0.1151*tiepcandd – 0.0884*minhbach + 0.1709*thoigian – 0.0656*khongct + 0.0503*nangdong – 0.0417*hotro + 0.2234*daotao + 0.1045*phaply + 2 Kết kiểm định cho thấy số đào tạo lao động (daotao) có mối quan hệ đồng biến với vốn đăng ký FDI địa phương Hàm ý cho biết sách đào tạo lao động hỗ trợ doanh nghiệp tốt mức độ ảnh hưởng đến quy mô vốn đăng ký FDI địa phương khu vực phía Nam gia tăng - Biến phụ thuộc số dự án đăng ký (lnNOP): FE: lnNOP = 1.4391 – 0.0287*gianhap – 0.0219*tiepcandd – 0.0653*minhbach + 0.1799*thoigian + 0.0717*khongct – 0.0283*nangdong + 0.0002*hotro + 0.0664*daotao – 0.0673*phaply + 3 RE: lnNOP = 1.2479 – 0.0311*gianhap – 0.0297*tiepcandd – 0.0487*minhbach + 0.1792*thoigian + 0.0697*khongct – 0.0295*nangdong + 0.0114*hotro + 0.0645*daotao – 0.0715*phaply + 4 Kết kiểm định cho thấy số chi phí thời gian (thoigian) có mối quan hệ đồng biến với số dự án đăng ký FDI địa phương Hàm ý cho thấy yếu tố chi phí thời gian (tức đơn giản hóa thủ tục nhằm tiết kiệm thời gian chi phí cho doanh nghiệp) tăng mức độ ảnh hưởng đến số dự án đăng ký FDI địa phương khu vực phía Nam tăng Ngoài ra, nội dung nghiên cứu đề tài rút ra: (1) hàm ý thứ đo lường mối quan hệ tiêu chí xây dựng số sách đào tạo lao động (daotao) với khả thu hút dòng vốn FDI địa phương Kết cho thấy quyền địa phương khu vực phía Nam thực tốt sách cung cấp dịch vụ việc làm nguồn lực lao động cho iv    doanh nghiệp FDI; (2) hàm ý thứ hai đo lường mối quan hệ tiêu chí xây dựng số chi phí thời gian (thoigian) với khả thu hút dòng vốn FDI địa phương Kết cho thấy số chi phí thời gian (thoigian) phát huy tác dụng việc tra, kiểm tra đối tượng mục đích, dẫn đến việc tiết kiệm thời gian chi phí cho doanh nghiệp, không cần thiết triển khai đồng loạt công tác Kết luận Với kết phân tích, ta thấy nguồn nhân lực đóng vai trò quan trọng chiến lược thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, yếu tố định đến hiệu kinh doanh doanh nghiệp Chính vậy, địa phương cần có nhiều hỗ trợ để nâng cao lực chuyên môn trình trình độ học vấn người lao động thông qua trung tâm đào tạo, giới thiệu việc làm, trường cao đẳng, đại học, Tập trung đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực thông thạo nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học, am hiểu luật pháp quốc tế, tập quán nước, nâng cao kỹ đàm phán, khai thác thông tin thị trường quốc tế, nhằm đáp ứng yêu cầu ngày cao trình hội nhập Tăng cường liên kết trung tâm đào tạo với doanh nghiệp tỉnh, thành lập quỹ đào tạo phát triển nguồn nhân lực Ngoài ra, địa phương cần có nhiều chế độ, sách, cải thiện môi trường làm việc để thu hút nhiều nhân tài có trình độ cao công tác lâu dài tỉnh Bên cạnh đó, cần tiếp tục cải tiến máy hành dân chủ, sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, đại hóa, hoạt động có hiệu lực hiệu Thực chế "một cửa liên thông" giải hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp thủ tục chứng nhận đầu tư, xóa bỏ thủ tục hành quan liêu, rườm rà; tạo hệ thống thủ tục đơn giản, công khai, thuận lợi cho nhà đầu tư Nâng cao lực đội ngũ cán cấp xã, phường, đẩy mạnh cải cách việc thực thi luật giảm bớt thủ tục hành phiền hà Cải cách tiền lương, xây dựng chế tài thích hợp, áp dụng điện tử hóa, tin học hóa hành nhà nước Xây dựng cấu gọn nhẹ với cấp quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, tập trung thực chức quản lý nhà nước Thời gian thực quy định Nhà nước cần rút ngắn để doanh nghiệp thực thủ tục hành đơn giản, dễ hiểu đồng thời đảm bảo quan Nhà nước địa phương thực tốt việc tra, kiểm tra Ngoài cần phải công khai minh bạch văn pháp lý, phí, lệ phí đơn giản thủ tục giấy tờ đồng thời có thay đổi đáng kể cần đảm bảo thông tin doanh nghiệp dễ dàng truy cập Tuy tồn nhiều hạn chế định, kết nghiên cứu tài liệu có giá trị tham khảo cho người quan tâm đến yếu tố lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI tác động đến việc thu hút dòng vốn FDI dài hạn, nhà hoạch định sách người làm công tác nghiên cứu v    MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC vi DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC BẢNG BIỂU viii DANH MỤC HÌNH VẼ ix CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 1.1 Lý hình thành đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Ý nghĩa thực tiễn khoa học đề tài 1.7 Kết cấu đề tài CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 Các khái niệm 2.1.1 Khái niệm FDI thu hút FDI 2.1.2 Khái niệm cạnh tranh 2.1.3 Khái niệm lực cạnh tranh 11 2.1.4 Các số lực cạnh tranh 11 2.2 Lý thuyết cạnh tranh quốc gia 16 2.3 Các yếu tố lực cạnh tranh ảnh hưởng đến đầu tư 17 2.4 Các nghiên cứu trước 20 2.4.1 Nghiên cứu nước 25 2.4.2 Nghiên cứu nước 27 vi CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 25 3.1 Quy trình nghiên cứu 25 3.1.1 Sơ đồ nghiên cứu 25 3.1.2 Thu thập liệu xử lý liệu 25 3.1.3 Sử dụng thống kê mô tả, công cụ hối quy 27 3.2 Xây dựng giả thuyết đề xuất mô hình nghiên cứu 30 3.2.1 Xây dựng giả thuyết 30 3.2.1.1 Chi phí gia nhập thị trường 36 3.2.1.2 Tiếp cận đất đai ổn định sử dụng đất 36 3.2.1.3 Tính minh bạch tiếp cận thông tin 37 3.2.1.4 Chi phí thời gian để thực quy định Nhà nước 38 3.2.1.5 Chi phí không thức 39 3.2.1.6 Tính động tiên phong lãnh đạo 39 3.2.1.7 Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp 40 3.2.1.8 Dịch vụ đào tạo lao động 41 3.2.1.9 Thiết chế pháp lý 42 3.2 Mô hình nghiên cứu đề tài 43 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 45 4.1 Tình hình đầu tư FDI 45 4.1.1 Tình hình thu hút vốn FDI Việt Nam 45 4.1.2 Tình hình thu hút dòng vốn FDI khu vực phía Nam 46 4.1.2.1 Thống kê mô tả: 46 4.1.2.2 Mối tương quan PCI FDI: 49 4.2 Phân tích kết nghiên cứu 50 4.2.1 Thống kê mô tả số thành phần PCI 50 4.2.2 Kết hồi quy: 53 4.2.2.1 Phương pháp hồi quy pooled OLS: 53 4.2.2.2 Phương pháp hồi quy FE (hiệu ứng cố định): 55 4.2.2.3 Phương pháp hồi quy RE (hiệu ứng ngẫu nhiên): 57 vii 4.2.2.4 Kiểm định Hausman: 60 4.2.3 Kiểm định giả thuyết ban đầu hàm ý rút 61 4.2.3.1 Kiểm định giả thuyết ban đầu 61 4.2.3.2 Các hàm ý rút từ kết nghiên cứu 62 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 68 5.1 Kết luận 68 5.2 Đề xuất số kiến nghị 68 5.2.1 Đào tạo phát triển nguồn nhân lực 68 5.2.2 Hoàn thiện máy hành 69 5.2.3 Hoàn thiện sở hạ tầng pháp lý 70 5.2.4 Hình thành số tập đoàn kinh tế 71 5.3 Hạn chế đề tài 71 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC viii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DN Doanh nghiệp FDI Đầu tư trực tiếp nước PCI Chỉ số lực cạnh tranh cấp tỉnh GDP Tổng sản phẩm nước IMF Quỹ tiền tệ quốc tế LDCs Các quốc gia phát triển NAFTA Hiệp định Thương mại tự Bắc Mỹ OECD Tổ chức hợp tác phát triển quốc tế RIA Thỏa thuận hội nhập khu vực TWMNCs Các công ty đa quốc gia UNCTAD Diễn đàn thương mại phát triển liên hiệp quốc WTO Tổ chức Thương mại giới ix Công trình nghiên cứu khoa học có hạn chế định sử dụng số liệu bảng (data panel): Thứ nhất, nghiên cứu xem xét cách tổng quát tác động số thành phần lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) đo lường khả thu hút vốn FDI hạn chế phân tích định lượng Do cần mở rộng phạm vi nghiên cứu thêm biến vĩ mô mô hình nhằm nhằm đánh giá đầy đủ tình hình biến động giới Thứ hai, nghiên cứu xem xét đánh giá lực cạnh tranh cấp tỉnh, thành phố dựa điểm số chung tỉnh, thành phố nên chưa thấy rõ nhân tố cụ thể tác động đến dòng vốn FDI địa phương Cần thu thập thêm số đo lường xác thực khả thu hút vốn FDI địa phương nhằm nâng cao hiệu đơn vị đo lường biến phụ thuộc; Thứ ba, phương pháp định lượng đề tài chủ yếu sử dụng công cụ pooled-OLS, hiệu ứng cố định FE hiệu ứng ngẫu nhiên RE phân tích liệu bảng Trên sở liệu đưa vào mô hình, kết nghiên cứu cho thấy phương pháp định lượng FE RE phù hợp với liệu bảng, hai phương pháp cho thấy khác biệt khả thu hút dòng vốn FDI địa phương Mục đích phương pháp định lượng phù hợp với mục tiêu nghiên cứu đề tài nhằm đo lường mối quan hệ PCI FDI địa phương Tuy nhiên, thời gian có hạn nghiên cứu phương pháp khác để so sánh với phương pháp hồi quy phân tích liệu bảng 72 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Agarwal, J.P., 1980, Determinants of Foreign Direct Investment: A Survey Weltwirtschaftliches Archiv/Review of World Economics, 116; Anderson, O, 1997, Internationalization and Market Entry Mode: A Review of Theories and Conceptual Frameworks, Management International Review, 37, 2742; Anh and Thang, 2007, Foreign direct investment in Vietnam: An overview and analysis the determinants of spatial distribution across provinces Munich Personal RePEc Archive, 10, 1921; Aliber, R.Z., 1970, A theory of direct foreign investment, The International Corporation MIT Press, Cambridge, MA, United States; Ansoff, I., 1965, Corporate strategy, McGraw Hill, New York; Boermans, M & ctg, 2011, Regional Determinants of FDI in China: A Factorbased Approach; Bora, B., 2002, Foreign Direct Investment Research Issues, Routledge London, New York; Botric V & Skuflic L., 2006, Main Determinants of Foreign Direct Investment in the Southeast European Countries Transition Studies Review, 13, 359-377; Brainard S L., 1993, A Simple Theory of Multinational Corporations and Trade with Trade-Off between Proximity and Concentration NBER Working Paper Series National Bureau of Economic Research; 10 Brozen Y., 1958, Means for Maintaining Economic Stability Journal of Farm Economics, 40, 1069-1078; 11 Buckley & Casson, 1976, The future of the multinational enterprise, London, Macmillan; 12 Buckley & Casson, 1998, Analyzing Foreign Market Entry Strategies: Extending the Internalization Approach Journal of International Business Studies, 29, 539561; 13 Calof, J & Beamish, P.,, 1995, Adapting to foreign markets: explaining internationalisation, International Business Review, 2, 115-31; 14 Caves R E., 1971, International Corporations: The Industrial Economics of Foreign Investment Economica, 38, 1-27; 15 Chenery H B., 1952, Overcapacity and the Acceleration, Econometrica, 20(1, 1– 28; 16 Chiến & cộng sự, 2012, FDI Bắc Trung Bộ Duyên Hải Miền Trung Việt Nam: Mối quan hệ hai chiều với GDP, cạnh tranh tỉnh thành ảnh hưởng luật pháp Tạp chí Khoa học Đại học Huế, tập 72, số 3; 17 Cleeve E., 2008, How Effective Are Fiscal Incentives to Attract FDI to SubSaharan Africa? The Journal of Developing Areas, 42, 135-153; 18 Coviello, N E & McAuley A , 1999, Internationalization and the Small Firm: A Review of Contemporary Empirical Research, Management International Review, 3, 223-237; 19 Dalsgaard M., 2013, An Assessment of FDI Attractiveness: A comparative study of emerging economies; 20 Daniels, J D & Radebaugh, L H., 1998, International business: environments and operations New York : Addison-Wesley Longmont; 21 Dunning J H., 1988, The Eclectic Paradigm of International Production: A Restatement and Some Possible Extensions Journal of International Business Studies, 19, 1-31; 22 Dunning J H., 1998, Location and the Multinational Enterprise: A Neglected Factor? Journal of International Business Studies, 29, 45-66; 23 Dunning J H., 2000, The eclectic paradigm as an envelope for economic and business theories of MNE activity International Business Review, 9; 24 Dunning J H., 2001, The eclectic, OLI) paradigm of international production: Past, present and future International Journal of the Economics of Business, 8; 25 Dunning, J.H., 2002, Relational assets, networks and international business activity’, in F.J Contractor and P Lorange, eds.) Cooperative Strategies and Alliances, Pergamon: New York, 569–594; 26 Dunning J H., 2003, Some antecedents of internalization theory, International Journal of the Economics of Business Studies, 34, 108-115; 27 Dunning & Zhang, 2007, Meeting of Experts on “FDI, Technology and Competitiveness” United Nations Conference On Trade And Development; 28 Egger, P & Pfaffermayr, M., 2000, Foreign Direct Investment and European Integration in the 90´s, Institute of Public Finance; 29 Feng Yin, Mingque Ye and Lingli Xu, 2014, Location Determinants of Foreign Direct Investment in Services: Evidence from Chinese Provincial-level data 30 Gastanaga & ctg, 1998, Host Country Reforms and FDI Inflows: How Much Difference Do They Make? World Development, 26, 7, 1299-1314; 31 Graham, E M & Wada, E., 2001, Foreign Direct Investment in China: Effects on Growth and Economic Performance, Oxford University Press; 32 Hausman & Taylor, 1981, Panel Data and Unobservable Individual Effects, Economitrica, 6, 1377-1398; 33 Heiduk, G & Kerlen-Prinz, J., 1999): Direktinvestitionen in der Außenwirtschaftstheorie, in: Döhrn, R./Heiduk, G., Hrsg.): Theorie und Empirie der Direktinvestitionen, Schriftenreihe des Rheinisch-Westfälischen Instituts für Wirtschaftsforschung Essen, RWI, Neue Folge Heft 65, , 23-54 34 Helpman E., 1984, A Simple Theory of International Trade with Multinational Corporations The Journal of Political Economy, 92, 451-471; 35 Hennart, J F., 1982, Theories of the Multinational Enterprise; 36 Horstmann & Markusen, 1987, Strategic Investments and the Development of Multinationals International Economic Review, 28, 109-121; 37 Horstmann & Markusen, 1992) Endogenous market structures in international trade, natura facit saltum) Journal of International Economics, 32, 109-129; 38 Hymer, S H., 1976, The International Operations of National Firms: A Study of Direct Foreign Investment, The MIT Press; 39 Ietto-Gillies, 2005, Transnational Corporations and International Production: Concepts, Theories and Effects, 40 IMF, 1993, Balance of Payments Manual 5th Edition, Washington DC; 41 IMF, 2012, New Setbacks, Further Policy Action Needed World Economic Outlook Update Washington, D.C : International Monetary Fund; 42 Johanson, J and Vahlne, J., 1997, The internationalization process of the Firm – A Model of Knowledge Development and Increasing Foreign Market Commitment, Journal of International Business studies; 43 Jones, J & Wren, C., 2006, Foreign Direct Investment and the Regional Economy, Ashgate, Basingstoke; 44 Jorgenson W., 1963, Capital Theory and investment behavior University of California 45 Katić A et al., 2012, Review of Competitiveness Indices that Use Knowledge as a Criterion, Acta Polytechnica Hungarica, 5, 25-44; 46 Katić A et al., 2015, Modelling the Composite Competitiveness Index of the Knowledge-based Society, Acta Polytechnica Hungarica, 1, 229-249; 47 Kemp, M.C., 1964) The Theory of International Trade Prentice Hall, London; 48 Khadaroo & Seetanah, 2010) Transport infrastructure and foreign direct investment Journal of International Development, 22, 103-123; 49 Kindleberger C P., 1969, American Business Abroad: Six Lectures on Direct Investment, Yale University Press; 50 Knickerbocker F.T., 1973, Oligopolistic reaction and multinational enterprise Division of Research, Harvard University, Cambridge, MA, United States; 51 Kojima, K., 1973, A Macroeconomic Approach to Foreign Direct Investment Hitotsubashi Journal of Economics, 1, 1-21; 52 Kojima, K., 1975, International trade and foreign investment: substitutes or complements, Hitotsubashi Journal of Economics, 16, 1-12; 53 Luật đầu tư số 59/2005/QH11, 2005, Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; 54 Luật đầu tư số 67/2014/QH13, 2014, Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; 55 MacDougall G.D.A., 1958, The benefits and cost of private foreign investment abroad: A theoretical approach Economic Record, 36; 56 Malesky E., 2007, Provincial Governance and Foreign Direct Investment in Vietnam, Saigon Economic Times; 57 Markusen J R., 1984, Multinationals, multi-plant economies, and the gains from trade Journal of International Economics, 16, 205-226; 58 Markusen J R., 1996, A unified treatment of horizontal direct investment, vertical direct investment, and the pattern of trade in goods and services Cambridge, Mass., National Bureau of Economic Research; 59 Markusen J R., 1997, Trade versus investment liberalization, Cambridge, Mass National Bureau of Economic Research 60 Markusen, J R., 2001, Estimating the Knowledge-Capital Model of the Multinational Enterprise The American Economic Review, 91, 693-708; 61 Mintzberg, H., Lampel, J., Quinn, J.B., Goshal, S., 2003, The strategy process, Fourth Edition, Pearson Education International; 62 Mohamed & Sidiropoulos, 2010, another look at the determinants of foreign direct investment in Mena countries: an empirical investigation Journal of Economic Development, 35; 63 Moosa I A., 2002, Foreign direct investment: theory, eviedence, and practice New York, Palgrave; 64 Moosa I A., 2009, The determinants of foreign direct investment in MENA countries: an extreme bounds analysis; 65 Morrissey & Udomkerdmongkol, 2012, Governance, Private Investment and Foreign Direct Investment in Developing Countries World Development, 40, 437445; 66 Nghị định số 115-CP, 1977, Ban hành điều lệ đầu tư nước Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; 67 Vuong Thi Minh Hieu & Kenji Yokoyama, 2011, Is Vietnam attractive to Japanese FDI comparing to Thailand and China? An attribute-based and holistic analysis Ritsumeikan Annual Review of International Studies, 10, 19-46; 68 North D C., 1991, Institutions The Journal of Economic Perspectives, 5, 97-112; 69 OECD, 2008, OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment Organisation for Economic Cooperation and Development, OECD); 70 Park, M H., 2011, Practical Guides To Panel Data Modeling: A Step by Step Analysis Using Stata, Public Management and Policy Analysis Program; 71 Phúc & Hiệp, 2011, Các yếu tố ảnh hưởng đến thu hút đầu tư nước tỉnh/thành phố Việt Nam: Một phân tích liệu chéo; 72 Porter, M E., 1990, The Competitive Advantage of Nations, Havard Business Review; 73 Rugman A M., 1998, Multinational Enterprises and Public Policy Journal of International Business Studies, 29, 115-136; 74 Rugman A M & Verbeke A., 2004, A Perspective on Regional and Global Strategies of Multinational Enterprises Journal of International Business Studies, 35, 3-18; 75 Schneider & Frey, 1985, Economic and political determinants of foreign direct investment World Development, 13, 161-175; 76 Teece, D J.; Pisano, G; Shuen, A., 1997, Dynamic Capabilities and Strategic Management, Strategic Management Journal, 7, 509-533; 77 Tuman & Emmert, 1999, The political economy of U.S foreign direct investment in latin America: A Reappraisal; 78 Tran Thi Anh Dao, 2013, FDI and Growth in Vietnam: A Critical Survey Journal of Economics and Development, 15, 3, 91-116; 79 UNCTAD, 1999, World Investment Report 1999: Foreign Direct Investment and the Challenge of Development United Nations Conference on Trade and Development; 80 Vernon R., 1966, International Investment and International Trade in the Product Cycle The Quarterly Journal of Economics, 80, 190-207 81 Vernon, R., 1994, Contributing to An International Business Curriculum: An Approach from the Flank, Journal of International Business Studies, 2, 215; 82 Việt & cộng sự, 2014, Đánh giá tác động chất lượng thể chế cấp tỉnh tới khả thu hút FDI vào địa phương Việt Nam Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế Kinh doanh, tập 30, số 1, trang 53-62; 83 Vijayakumar & Ctg, 2010, Determinants of FDI in BRICS Countries: A panel analysis Int Journal of Business Science and Applied Management, 5; 84 Võ Hùng Dũng, 2011, Chỉ số lực cạnh tranh cấp tỉnh, PCI) thu hút đầu tư trực tiếp nước Đồng Bằng Sông Cửu Long Tạp chí Khoa học Kinh tế, số 3, tập 21; 85 Wei S J., 2000, How Taxing is Corruption on International Investors? Review of Economics and Statistics, 82, 1-11; 86 Welch, L S & Luostarinen, R., 1988, Internationalization: Evolution of a concept Journal of General Management, 2, 34–55; 87 Wheeler D & Mody A., 1992, International investment location decisions Journal of International Economics, 33, 57-76; 88 WTO, 1996, The World Trade Organization Annual Report 1996 89 Yeaple S R., 2003, The complex integration strategies of multinationals and cross country dependencies in the structure of foreign direct investment Journal of International Economics, 60, 293-314 Số liệu: 90 Phòng Công nghiệp Thương mại Việt Nam VCCI, từ 2005 đến 2014, Báo cáo Chỉ số lực cạnh tranh cấp tỉnh Việt Nam từ năm 2005 đến 2014; 91 Tổng cục thống kê, từ 2005 đến 2014, Niêm giám thống kê nước từ năm 2005 đến năm 2014 NXB Thống kê Phụ lục 1: Số liệu đề tài Thu thập liệu thứ cấp liệu thô Ở bước này, số liệu nghiên cứu FDI lấy từ nguồn Tổng cục thống kê, số lực cạnh tranh PCI lấy từ nguồn Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam (VCCI) giai đoạn 2005-2014 nam  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  tentinh  BinhDuong  BinhDuong  BinhDuong  BinhDuong  BinhDuong  BinhDuong  BinhDuong  BinhDuong  BinhDuong  BinhDuong  BinhPhuoc  BinhPhuoc  BinhPhuoc  BinhPhuoc  BinhPhuoc  BinhPhuoc  BinhPhuoc  BinhPhuoc  BinhPhuoc  BinhPhuoc  BRVT  BRVT  BRVT  BRVT  BRVT  BRVT  BRVT  nop  181  173  292  127  101  123  80  122  125  148  7  14  30  1  6  13  15  14  12  14  14  23  18  4  27  39  25  fdi  833.4  1342.7  2258  1026.1  2722.4  730.4  1006.2  2798.4  1070  1477.1  17.8  45.5  105.2  1  104.2  164.5  86.9  95.3  112.6  157.3  740.3  1881.1  1126.9  9376  6803.5  2558  954.6  pci  76.2334 77.1971 71.7572 74.0055 65.7214 63.99 59.6364 58.1539 58.8243 46.2935 50.3761 53.7069 56.1518 57.2351 65.87 55.8196 57.4651 57.7875 55.9521 65.6337 60.5126 65.9649 60.5507 66.13 gianhap  tiepcandd minhbach thoigian  khongct  nangdong hotro  daotao  phaply  kv  7.6517 7.88457 6.04791 6.28672  8.84511 9.30059 6.92033 7.39413 1  8.49264 6.20518 8.5035 7.1222  6.4646 9.07964 8.86253 6.52362 5.45536 1  7.94543 7.01559 7.44323 7.33628  7.17448 9.19612 8.38415 7.75198 5.48338 1  8.49648 7.7434 7.71863 6.24606  6.98461 8.45178 6.14389 6.76486 6.24114 1  8.37548 7.47865 7.55134 8.076  6.83809 9.38895 5.683 6.3166 5.94461 1  6.34426 7.16162 6.57084 6.992  7.0537 7.68746 5.60064 5.90896 5.61445 1  8.12473 6.83614 6.60784 6.85255  7.94417 4.70346 4.07443 5.44027 6.38676 1  8.0137 6.21205 6.65837 5.41787  7.83222 5.15718 3.18665 5.47816 3.06825 1  6.20251 7.24663 5.94948 6.48915  6.54137 6.23049 4.86178 5.72347 5.49119 1  7.82568 6.27756 6.26542 6.59248  4.7682 4.32453 5.56953 6.47926 5.47369 1  4.04762 6.07941 2.77793 5.15906  4.36668 5.28344 5.27224 6.99277 1  4.95528 6.82366 4.35733 5.28356  6.11658 4.7208 4.36363 4.13046 2.51979 1  7.95826 7.16128 5.00483 5.45059  6.72086 4.5583 4.02794 3.92768 4.75828 1  7.21385 7.53852 5.98689 6.52465  6.32333 5.21916 2.56612 3.85608 6.54662 1  7.77663 6.42767 5.60432 6.6439  5.43648 5.66372 4.25043 3.98797 5.57089 1  5.23443 6.84993 6.07536 6.51416  5.00056 5.88737 5.67094 5.09454 5.48259 1  9.0111 7.6193 6.56576 6.50641  8.62024 6.68527 4.49423 4.74372 5.8833 1  8.30319 6.8316 6.16046 5.07235  7.09684 4.40005 3.8742 4.40913 3.83776 1  6.89168 6.67017 6.64837 6.12217  6.83815 6.01994 4.93067 4.77445 5.41761 1  8.13599 5.84901 7.0757 7.14419  5.22716 5.06968 5.10491 4.96126 5.17693 1  5.33284 7.06254 4.68949 6.42945  6.70421 6.53808 5.92815 6.53833 1  7.49421 5.38218 5.42992 5.59287  5.8506 5.46024 5.82296 5.56309 4.73158 1  7.59465 5.50155 7.20565 7.79701  6.95681 5.73513 6.84204 6.30911 5.13119 1  8.52259 6.50909 6.88557 5.66614  7.23408 6.0907 5.17237 5.32629 5.10568 1  8.36383 5.80875 5.81004 8.49016  7.14318 5.58163 4.59646 5.82399 7.3407 1  6.35266 5.52031 5.24204 6.97244  6.17127 6.0306 6.48331 5.73336 7.16981 1  8.40584 6.72618 6.01944 7.9321  7.52086 7.13724 3.92935 4.98067 6.99747 1  nam  2012  2013  2014  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  tentinh  BRVT  BRVT  BRVT  DongNai  DongNai  DongNai  DongNai  DongNai  DongNai  DongNai  DongNai  DongNai  DongNai  TayNinh  TayNinh  TayNinh  TayNinh  TayNinh  TayNinh  TayNinh  TayNinh  TayNinh  TayNinh  Tp.HCM  Tp.HCM  Tp.HCM  Tp.HCM  Tp.HCM  Tp.HCM  Tp.HCM  Tp.HCM  nop  21  11  9  108  82  116  45  37  47  33  54  80  86  30  15  22  16  18  17  7  10  16  24  296  239  312  418  409  337  359  436  fdi  487  199.9  304.7  1153.2  1006.9  2414.8  1928.6  2644.6  544.1  850.9  1133.9  1163.5  1832.7  79.4  44.3  138.9  112.6  114.2  133.6  538.3  209.2  184.8  749.2  899  2025.7  2278.7  9071.6  1617.1  2118  3144.6  1340  pci  59.1403 56.9903 59.0523 64.6356 62.3267 59.6169 63.1597 59.487 64.77 62.2865 56.9266 57.2586 48.3497 53.9202 45.0911 59.0284 57.9252 60.43 51.9508 61.1476 59.617 63.3852 64.8256 60.1468 63.2202 59.6671 61.93 61.1935 gianhap  tiepcandd minhbach thoigian  khongct  nangdong hotro  daotao  phaply  kv  9.3418 6.34566 5.77629 5.41179  6.02102 6.11471 4.11524 5.50568 3.50145 1  7.24828 5.3104 5.70113 5.96403  6.13814 4.40155 6.04252 5.86971 4.24121 1  7.88233 5.53681 5.09058 5.92359  5.52788 4.28511 6.03729 6.89635 5.35989 1  6.51955 6.41608 5.19138 7.88393  6.88222 7.74285 4.5817 5.30409 1  7.01841 6.26864 6.18191 4.95229  6.99036 6.00204 7.76276 8.45346 3.79128 1  8.46001 6.61156 5.79713 6.4227  6.64848 6.03447 6.05135 7.3312 4.21417 1  8.17711 6.45298 6.80313 6.2666  7.20313 5.89174 4.67345 6.01866 3.80859 1  7.87616 5.05011 6.80083 7.57188  6.26306 4.90794 6.58171 5.32624 5.36936 1  6.63509 5.65867 6.26047 6.26551  5.76458 5.26401 5.87127 5.66199 5.63039 1  8.49349 6.70437 6.47483 6.80256  7.69165 5.86296 4.95872 5.16686 6.46962 1  8.79681 7.23566 6.42354 6.00803  7.84894 5.89269 3.24604 5.23097 4.3723 1  7.11772 6.97103 4.93128 6.93089  8.40172 5.25196 4.73753 5.25732 4.81008 1  7.40652 5.48339 6.47484 6.53289  4.87298 4.21567 5.05309 6.26834 5.28748 1  5.20866 7.22221 3.25368 6.31761  6.84909 4.95038 7.79595 6.2621 1  8.49273 6.26142 4.55962 3.69988  6.12293 4.11157 4.42304 4.30166 5.08906 1  7.46722 6.77982 6.33517 5.48177  6.98868 4.73658 4.59928 4.64531 4.47921 1  7.27562 7.1702 4.15227 5.99385  6.96457 4.26522 3.21252 3.2118 2.85106 1  9.33289 6.62186 4.70552 7.16262  7.50743 4.55741 3.03206 5.00388 5.28203 1  7.5778 7.8155 5.67548 5.42403  6.65736 5.39284 4.15491 5.14347 5.07619 1  8.53343 7.33668 5.78808 5.55296  8.56876 5.76854 3.48588 4.51045 6.19825 1  8.58891 8.33949 4.07212 5.45173  5.18367 3.15931 4.40572 5.31129 3.40388 1  8.48689 8.0774 5.18441 6.31387  7.35907 6.45767 5.65831 5.60849 6.07886 1  8.93279 6.33922 5.85734 7.10264  5.69384 5.43119 5.87677 5.17111 5.92074 1  6.23093 8.32496 5.57063 6.56417  3.37558 6.11467 4.98925 4.55 1  7.07435 5.07299 6.97415 5.11665  6.01733 6.1777 7.63198 7.34717 3.81322 1  6.99404 5.89477 7.14993 6.23804  5.78963 5.99515 8.73447 6.59259 3.53653 1  8.10514 5.36404 6.98102 5.07247  6.18777 6.6429 6.35091 5.18719 4.07158 1  7.95644 4.92168 6.33845 6.48273  5.16388 5.22028 8.54696 6.52372 5.39369 1  5.95229 4.04163 6.47906 5.59111  6.24556 4.42658 8.75475 6.27935 5.48197 1  8.27118 6.11533 6.28395 5.98345  7.2233 3.78083 6.78639 5.77032 5.88748 1  8.43018 6.17373 6.25778 6.40751  6.66652 4.24141 5.80129 5.81568 4.21938 1  nam  2013  2014  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  tentinh  Tp.HCM  Tp.HCM  AnGiang  AnGiang  AnGiang  AnGiang  AnGiang  AnGiang  AnGiang  AnGiang  AnGiang  AnGiang  BacLieu  BacLieu  BacLieu  BacLieu  BacLieu  BacLieu  BacLieu  BacLieu  BacLieu  BacLieu  BenTre  BenTre  BenTre  BenTre  BenTre  BenTre  BenTre  BenTre  BenTre  nop  fdi  pci  gianhap  tiepcandd minhbach thoigian  khongct  nangdong hotro  daotao  phaply  kv  491  1983.1  61.1921 7.01146 6.4298 5.63911 5.9382  6.00555 4.65175 7.14159 6.21746 4.94506 1  457  3269.1  62.7278 7.24509 5.04137 6.88963 5.9309  4.67462 3.91978 7.14038 7.18815 4.90994 1  0  0  6.35585 7.06951 4.09631 4.63637  3.43967 5.60503 4.18189 7.96266 2  1  0.3  60.4468 7.64235 6.37329 6.64253 4.57286  6.99572 7.5909 7.05852 4.55257 3.38488 2  0  0  66.4688 7.76405 6.62981 6.92679 6.9286  6.5729 7.7069 7.4449 4.94396 5.05207 2  1  2  61.1247 7.63662 7.33239 6.99991 4.62247  6.65156 7.63321 4.86637 4.89697 5.43808 2  0  0  62.4729 9.06444 8.34515 6.10942 6.4939  6.97006 7.21436 4.01296 4.46568 4.30784 2  5  65.4  61.9379 6.92181 7.64326 6.34037 6.32607  6.23718 6.99305 5.13884 5.49191 4.48235 2  6  39.3  62.22 9.13053 6.25122 5.62229 7.85585  6.75562 6.7197 5.14236 4.01323 4.84116 2  2  0.4  63.42 9.00066 7.77856 6.12787 6.75099  7.01615 6.42495 4.91343 5.20725 3.67114 2  3  7.4  59.0731 7.65416 6.40872 5.7321 7.8113  6.7578 7.58975 5.04018 4.90234 5.32543 2  10  168.8  58.103 8.89593 6.90653 5.91579 7.5406  6.16357 5.12351 5.40085 4.75163 6.13195 2  0  0  0 0 0  0 0 2  1  9  42.8854 5.66578 6.91054 2.5345 4.24045  6.33857 4.17151 4.31873 4.29589 3.40513 2  1  1.8  42.4917 6.55978 6.43605 4.39837 5.28738  5.81906 3.37066 2.25957 3.8431 3.96122 2  0  0  40.9184 7.01806 7.4737 4.44612 4.60659  6.46364 3.35112 1.39723 3.36505 4.00137 2  1  3  52.0399 8.35871 7.37109 4.69113 5.98346  6.29542 3.32576 3.0508 3.98017 5.06251 2  1  0.2  58.1996 6.2749 7.62803 4.8705 6.28728  7.72482 6.10446 5.18877 5.00426 5.01323 2  5  13.1  57.92 8.68672 7.46332 5.43756 7.01078  8.28594 5.07412 1.75322 3.96766 3.13951 2  0  5  62.8512 8.34752 7.45823 5.75266 8.11686  6.46215 6.47636 4.47973 5.10681 3.40395 2  1  0.4  59.8916 8.02581 7.89024 5.31958 7.73482  7.64928 6.75151 5.29828 4.95004 6.51221 2  1  5  59.4958 8.35736 7.05326 6.12084 7.29398  5.26537 5.19626 5.91912 4.51387 7.36239 2  1  0.5  7.01691 6.7264 4.92416 7.75206  6.77158 7.50052 5.50134 6.82577 2  2  19.9  53.1104 7.64901 6.20031 4.90038 3.73331  8.34786 6.37776 4.42179 5.46539 3.53697 2  2  68.8  62.879 8.85323 7.22703 6.53117 7.90187  7.63325 6.06603 4.7026 5.78412 5.53567 2  2  7.5  62.4173 7.96688 7.37582 6.78117 6.40496  7.3612 6.92037 3.79551 6.04456 5.9716 2  2  12.5  64.0939 8.16009 7.11372 6.50264 6.3564  8.1453 6.28174 4.07893 5.16733 6.07194 2  9  38.7  63.1086 7.59469 7.2977 5.83546 7.17801  8.22175 6.67999 3.88051 4.90421 5.55335 2  2  19.6  59.9 8.13204 7.00118 6.14715 6.14111  7.79143 4.86553 3.84121 4.68354 5.29455 2  8  84.4  58.353 8.51586 6.56547 5.66036 5.18954  6.71638 6.59079 3.46536 5.239 3.86304 2  6  65.2  62.7801 7.70177 7.80846 5.34727 8.02656  8.31157 6.23731 5.78638 5.39538 5.77236 2  nam  2014  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  tentinh  BenTre  CaMau  CaMau  CaMau  CaMau  CaMau  CaMau  CaMau  CaMau  CaMau  CaMau  CanTho  CanTho  CanTho  CanTho  CanTho  CanTho  CanTho  CanTho  CanTho  CanTho  DongThap  DongThap  DongThap  DongThap  DongThap  DongThap  DongThap  DongThap  DongThap  DongThap  nop  fdi  pci  gianhap  tiepcandd minhbach thoigian  khongct  nangdong hotro  daotao  phaply  kv  9  82.8  59.7049 8.83945 7.19511 5.4754 7.71488  6.73979 5.84708 5.34315 5.35195 5.97789 2  0  0  0 0 0  0 0 2  2  1  43.9884 5.98553 5.74335 5.07007 4.329  6.97483 4.10229 3.47026 3.65257 3.00081 2  1  5  56.194 7.12044 6.0461 6.35133 7.76374  6.06634 4.66778 4.28326 5.26138 4.63941 2  1  0.1  58.6385 8.40486 7.1213 7.07044 4.76541  6.63269 6.28464 4.60016 5.73645 3.60001 2  0  0  61.9613 9.12366 8.41868 6.49755 5.70713  6.96611 5.48472 4.52711 5.0708 4.43314 2  1  773  53.5729 6.66666 6.05184 6.09918 5.0165  6.3722 3.98905 4.85355 4.83662 3.39194 2  1  0.2  59.43 7.72764 7.11963 5.96988 7.76473  6.96257 3.5542 3.14597 4.43394 6.63333 2  1  0.5  53.7582 8.43101 7.01113 6.19296 4.75977  5.88637 3.72475 3.57852 4.41526 4.1304 2  1  5  53.8044 7.43344 7.0809 4.56195 7.31403  7.39622 4.60007 4.84647 4.47928 5.6285 2  1  3  53.2206 8.64279 5.93495 5.07692 7.4348  5.71646 3.6212 5.34807 4.09568 5.40171 2  3  3.9  6.12786 6.011 5.14726 6.75467  7.00797 5.62256 8.13971 5.96613 2  4  2.4  58.3017 6.5488 6.70268 6.82944 4.86633  5.70153 3.516 8.67951 5.55981 3.79691 2  6  28.6  61.762 8.50363 6.48775 5.95428 6.73841  6.62699 4.56667 6.85633 6.66631 5.06285 2  4  540.1  56.32 8.54587 6.91753 6.41176 5.71739  6.14602 4.55681 4.05035 5.78777 5.07797 2  7  13.9  62.1692 7.77254 5.3741 6.72422 8.16815  6.08168 3.97664 5.97232 4.99338 5.95538 2  6  71.5  62.4605 7.30843 5.52529 5.97669 7.65036  6.26049 5.17513 6.06116 5.66445 6.33075 2  7  143.5  62.66 8.83543 5.46865 6.1938 8.27154  5.94997 4.95901 4.251 5.02157 6.26378 2  4  31.1  60.3225 9.18492 6.10879 5.97604 6.83092  6.80704 4.97483 3.88531 5.04617 4.13582 2  7  9.7  61.4649 7.37961 6.5835 5.2475 6.33643  7.84354 6.45701 6.22574 5.48913 4.99819 2  8  35.7  59.9398 8.47797 5.66401 5.96442 6.7191  5.61442 4.03411 6.11195 6.22418 6.3832 2  1  0.3  6.26691 6.7618 4.72122 5.59665  7.87208 5.90975 4.52949 6.0087 2  1  2  58.1317 7.92486 6.37999 5.81143 3.87424  7.44221 6.06416 6.2964 6.14213 3.19965 2  4  25.2  64.8908 8.08504 7.05639 7.12166 6.48995  6.63754 5.98584 6.38993 6.39749 5.06779 2  0  0  66.64 7.95612 8.0541 7.20992 5.48472  7.3264 7.52395 4.59812 6.78153 6.39359 2  2  0.7  68.5397 8.77261 6.58461 7.30107 8.38419  7.59592 6.76139 4.48887 4.58694 7.04144 2  0  0  67.2198 7.09335 7.36545 6.26244 8.08131  7.56547 7.3785 6.03071 5.12628 7.17 2  1  10  67.06 9.27431 7.03701 6.6051 6.77329  7.78766 8.14173 3.16348 5.11182 6.31995 2  0  0  63.791 8.83833 8.50282 6.61008 6.01544  7.78713 7.1737 2.94529 4.90883 4.41353 2  3  14.7  63.3506 7.01982 7.7486 6.75606 6.75991  7.55423 6.33896 5.91863 5.2235 5.68226 2  1  30  65.2797 9.3717 7.08016 6.86783 8.44554  6.68812 6.61955 5.60828 5.3027 7.90937 2  nam  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2005  tentinh  HauGiang  HauGiang  HauGiang  HauGiang  HauGiang  HauGiang  HauGiang  HauGiang  HauGiang  HauGiang  KienGiang  KienGiang  KienGiang  KienGiang  KienGiang  KienGiang  KienGiang  KienGiang  KienGiang  KienGiang  LongAn  LongAn  LongAn  LongAn  LongAn  LongAn  LongAn  LongAn  LongAn  LongAn  SocTrang  nop  fdi  pci  gianhap  tiepcandd minhbach thoigian  khongct  nangdong hotro  daotao  phaply  kv  1  0.3  0 0 0  0 0 2  1  0.7  52.6062 7.67088 6.00969 5.115 3.96943  7.73991 6.79325 3.97564 4.67066 4.05534 2  2  629  59.4081 6.23005 7.1705 5.71061 6.65509  6.52585 7.121 4.98768 5.43435 5.04664 2  0  0  55.3569 8.72344 7.21425 6.08524 5.48977  6.11715 6.94949 3.09455 4.00286 5.16397 2  2  1.2  64.3812 8.10583 7.2904 6.28524 7.0015  6.9928 8.03265 4.11907 4.85821 5.51217 2  2  6.1  63.9134 7.57729 8.34922 5.95521 7.42589  8.07661 6.73853 3.46311 5.0417 4.96433 2  1  34  57.4 7.9986 6.6175 5.73678 5.86401  6.56143 5.86959 3.71436 4.27472 5.69042 2  3  6.8  62.0103 9.09454 7.07442 6.49027 6.78043  7.68105 6.29496 2.86217 4.58403 3.30434 2  5  12.3  59.2945 8.1514 7.74905 5.38572 7.40811  7.41624 8.05817 4.66398 4.85281 6.4279 2  1  5  58.9138 8.75231 6.03469 6.78688 7.69198  4.65122 5.18098 5.68099 4.54447 6.93207 2  0  0  6.43581 6.27904 4.73753 7.25541  7.27931 6.3892 5.05367 7.68058 2  0  0  51.2702 7.87236 7.71953 4.86393 4.42072  6.63153 5.59521 4.87814 3.89207 3.88919 2  0  0  52.8228 6.44668 6.58586 5.77605 6.67339  5.88593 4.16838 4.53193 4.22021 6.20319 2  2  2304  52.2544 8.2134 6.79458 5.80545 6.00909  6.95172 5.91338 2.35763 2.78075 6.53837 2  2  10.5  63.0368 8.72128 8.11082 6.33631 7.43781  7.20989 5.61934 4.27126 4.24803 5.93981 2  7  17.6  58.8979 6.7639 7.23886 5.73609 5.50378  7.03782 5.85654 5.06014 4.93574 6.98159 2  6  234  59.98 8.83734 6.19492 5.3387 7.1224  7.31551 4.60406 5.59241 4.28224 6.33776 2  7  28.3  62.9566 9.53621 8.83945 5.03491 7.2055  8.61132 6.34246 3.69739 4.53271 4.50931 2  2  76.3  63.5547 7.33921 7.8652 5.02521 8.36103  8.94258 6.28675 5.46215 5.7066 6.40233 2  4  9.5  61.0999 8.64371 6.38252 6.13534 8.10313  7.01585 5.09787 5.64106 5.18114 7.33273 2  15  126.7  7.24121 6.37489 3.50893 6.23083  6.90819 5.88706 5.16539 5.33544 2  17  274  50.4036 7.8799 7.06889 3.62386 3.87619  5.68171 5.58562 5.62758 4.8544 3.16318 2  66  816.5  58.8176 8.28435 7.70904 6.31735 6.69296  7.04224 5.75523 3.61406 5.74994 5.10065 2  65  929.2  63.9916 8.20427 7.58914 7.22152 6.01868  7.0236 6.94633 4.08007 5.91634 6.37093 2  46  113  64.4411 9.11889 6.66698 6.87001 7.22754  6.90193 6.33008 3.99245 4.75101 5.35423 2  38  628.8  62.7368 7.18899 6.98473 6.50233 7.06978  6.98345 5.55329 4.89852 5.58345 4.58641 2  66  135.6  67.12 8.46902 8.37474 6.8311 7.89111  7.89856 5.98133 4.16353 4.83378 6.53386 2  61  180.6  60.2102 9.44398 7.11132 6.74862 4.48053  6.5802 6.60571 3.76405 4.85907 4.41299 2  46  220.3  59.3605 7.3175 6.75791 5.42721 6.51475  6.82083 6.07303 6.38964 5.07062 5.79715 2  90  444.3  61.3718 8.18504 6.36498 6.47354 7.20714  5.89622 4.91618 5.39661 5.75219 7.20533 2  0  0  7.35334 6.03228 4.0326 5.25643  4.21038 5.78713 4.80452 6.97277 2  nam  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2005  2006  tentinh  SocTrang  SocTrang  SocTrang  SocTrang  SocTrang  SocTrang  SocTrang  SocTrang  SocTrang  TienGiang  TienGiang  TienGiang  TienGiang  TienGiang  TienGiang  TienGiang  TienGiang  TienGiang  TienGiang  TraVinh  TraVinh  TraVinh  TraVinh  TraVinh  TraVinh  TraVinh  TraVinh  TraVinh  TraVinh  VinhLong  VinhLong  nop  fdi  pci  gianhap  tiepcandd minhbach thoigian  khongct  nangdong hotro  daotao  phaply  kv  0  0  55.3439 7.82284 7.97915 5.77916 4.0013  6.30245 7.31245 4.50307 4.15982 4.05943 2  2  19.3  64.6842 9.1041 6.77677 5.81915 7.35003  5.96172 7.11139 5.9206 5.91316 5.73371 2  1  4.7  54.2411 8.50825 8.00702 3.65381 5.60225  6.76697 6.45097 3.68054 4.94181 5.23266 2  0  0  56.6324 9.31022 7.93914 4.16512 6.2265  7.40066 6.24081 4.0569 3.61246 5.57555 2  3  0.4  61.4941 6.0652 6.91223 5.65821 8.37877  7.0227 6.90971 4.53688 4.41456 6.11654 2  0  0  62.68 8.7032 7.94933 5.30601 8.25691  8.40249 5.47703 2.25227 4.3251 6.48169 2  1  0.4  55.0114 7.99311 7.02164 5.98216 5.01009  7.35027 4.85462 2.8543 4.06069 4.54918 2  1  5.5  58.9738 7.84946 6.31047 5.38985 7.12549  7.80302 6.52159 5.03656 5.36285 5.45132 2  1  70  58.1338 8.7141 6.50646 5.60271 7.81784  5.80025 6.41089 5.11407 4.73829 6.96026 2  0  0  6.40045 6.71498 3.23457 6.57828  8.10387 5.50759 3.71512 8.26838 2  2  10.1  52.1806 5.84673 6.42726 4.47945 4.58619  7.24839 5.31338 5.76339 5.04816 3.60363 2  5  127.2  64.6269 8.80678 7.09541 6.39182 7.48775  7.70627 6.76235 5.44498 4.97232 6.09646 2  2  14  57.2726 9.1348 6.64286 6.7397 5.99237  6.85653 5.63763 4.09111 4.62551 4.55777 2  2  35.5  65.8088 8.97476 8.84191 6.90955 5.71087  8.02788 7.42665 3.06984 5.34431 4.69927 2  15  160.8  59.6317 6.92128 7.48091 6.19205 5.38123  7.0377 6.27193 4.53047 5.37045 4.39644 2  11  379.2  59.58 8.791 6.97193 5.83261 7.3081  8.35771 1.92984 2.49088 4.72957 6.86931 2  11  240.7  57.6288 8.96124 7.02373 5.77675 5.17424  6.799 6.59688 2.8788 4.24416 5.03447 2  8  217.9  57.1949 7.30766 7.03941 5.43247 7.40048  8.1741 5.60669 3.68366 5.13323 7.29563 2  11  93.8  55.1076 8.60535 6.04186 5.71141 7.12961  5.708 4.1261 5.4383 4.67359 5.88015 2  2  6  4.52635 7.95534 3.79956 4.00773  8.39002 6.19793 5.53611 7.61361 2  4  14  56.8315 6.85359 6.35176 5.78639 3.80956  6.85694 6.30615 6.14173 5.85389 3.62847 2  1  5.5  56.3034 7.74673 7.14647 5.32124 5.64997  6.08521 6.78144 3.95374 5.16702 5.16719 2  2  17  55.1734 8.85357 8.01214 5.69348 4.63798  6.44995 4.95206 3.37325 5.30379 5.99663 2  6  14.8  63.2196 9.0841 7.79949 6.27315 5.8932  8.10286 7.54393 2.84472 4.55366 5.34634 2  7  54.2  65.7979 7.37173 8.65426 6.07499 7.04422  8.53303 7.75085 3.57689 5.35735 5.1914 2  8  29.3  57.56 9.02351 7.09355 5.57795 6.32008  8.5053 3.61789 2.20476 4.1465 5.10525 2  2  3.8  62.7528 8.92682 7.74214 6.1714 7.06349  7.51752 6.72712 2.61117 5.01485 2.87387 2  3  73.2  60.8696 9.46846 8.67735 5.67263 7.47928  7.7912 7.51956 4.21273 5.36851 6.4072 2  2  10.1  58.5843 8.96301 7.29685 5.80994 7.72818  5.59355 4.8406 5.82079 4.72877 6.40209 2  1  11.1  5.66057 7.49634 5.57578 5.51509  7.20783 8.55596 7.83989 6.62427 2  3  4.4  64.6696 8.43842 6.80334 6.24515 4.90589  6.79842 5.10228 7.50444 7.96237 4.85721 2  nam  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  tentinh  VinhLong  VinhLong  VinhLong  VinhLong  VinhLong  VinhLong  VinhLong  VinhLong  nop  fdi  pci  gianhap  tiepcandd minhbach thoigian  khongct  nangdong hotro  daotao  phaply  kv  1  16  70.142 8.02154 6.67157 7.54133 6.2015  6.43277 6.71409 6.97908 8.05387 5.32502 2  0  0  66.971 8.58682 7.35388 7.44974 6.25297  7.10487 6.93945 4.39347 7.92846 5.16312 2  2  8.6  67.2409 9.04321 7.61336 6.40196 8.00647  7.11362 7.24414 4.31978 5.10072 5.71664 2  4  4.8  63.3993 7.03568 6.61787 6.64612 7.08448  7.52509 5.99793 4.19175 5.40126 5.4287 2  0  0  54.1 8.38326 5.42249 6.30005 5.07324  6.43589 3.95853 2.99788 3.85292 5.2888 2  4  22.1  62.9651 8.82426 7.53075 5.52219 6.91013  7.03559 6.91322 4.75396 5.2549 4.26053 2  3  0.9  59.7289 8.07391 7.77771 5.74944 7.41311  7.25922 5.72237 5.17317 5.00161 5.66765 2  3  33.8  59.5437 8.89189 6.60909 6.45434 6.82827  6.04471 5.1823 5.6739 4.96337 6.03867 2  [...]... hút dòng vốn FDI tại khu vực phía Nam giai đo n 2005- 2014 nhằm mục đích làm rõ nguyên nhân các yếu tố nào thu c trong năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI ảnh hưởng đến thu hút dòng vốn FDI 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Xem xét mối quan hệ giữa các yếu tố năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI và dòng vốn FDI tại khu vực phía Nam giai đo n 2005 - 2014 1.3 Câu hỏi nghiên cứu Các thành phần của chỉ số PCI có tác động. .. chiều đến dòng vốn FDI của địa phương khu vực phía nam trong giai đo n 2005 - 2014? Mức độ tác động của các yếu tố năng lực cạnh tranh này tác động như thế nào đến dòng vốn FDI? 1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu của luận văn này là mối quan hệ của các yếu tố năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI và dòng vốn đầu tư FDI tại khu vực phía Nam trong giai đo n 2005- 2014. .. cứu tại Việt Nam thì các nghiên cứu trước đây chỉ sử dụng dữ liệu chéo và dữ liệu bảng về 1 chỉ số chung PCI đo lường yếu tố năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tác động đến thu hút dòng vốn FDI trong ngắn hạn và cho đến nay chưa có nghiên cứu nào sử dụng dữ liệu bảng với khía cạnh tiếp cận là đo lường các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI tác động đến thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp FDI cấp tỉnh. .. cấp tỉnh Quỳnh, Hiền tới khả năng thu hút (2014) FDI địa phương: Sử Hồi quy OLS Tiếp cận đất đai và với dữ liệu gộp chi phí thời gian tác động đến FDI tại 20 tỉnh/ thành phố dụng chỉ số PCI 20062010 với 20 tỉnh Nguồn: Tổng hợp của tác giả Tóm tắt Chương 2 trình bày cơ sở lý thuyết về thu hút dòng vốn FDI và các yếu tố năng lực cạnh tranh cấp tỉnh ảnh hưởng đến dòng vốn FDI địa phương 24 ... trong khu vực hay quốc gia sẽ ảnh hưởng đến tính cạnh tranh của ngành, của khu vực và của cả quốc gia đây chúng ta nhấn mạnh đến chất lượng của các yếu tố đầu vào được tạo ra chứ không phải là nguồn lực ban đầu như trình độ của các chuyên gia và các nhà quản lý, kỹ năng của người lao động 2.3 Các yếu tố năng lực cạnh tranh ảnh hưởng đến đầu tư Trên cơ sở tổng hợp các chi số đo lường năng lực cạnh tranh. .. học Đến năm 2014, báo cáo WEF (2014) các giai đo n phát triển được phân loại như sau: Giai đo n 1: Nền kinh tế được xem xét ở giai đo n định hướng nhân tố khi quốc gia đó chủ yếu dựa vào nguồn lực cơ bản (lao động không kỹ năng, nguồn tài nguyên thiên nhiên); các công ty thu c quốc gia này cạnh tranh dựa trên giá bán các sản phẩm thông thường với năng suất lao động thấp Khả năng cạnh tranh ở giai đo n... biệt trong việc thu hút FDI giữa khu vực phía Bắc, khu vực phía Nam và các khu vực khác Nghiên cứu của Việt, Nhường, Quỳnh, Hiền (2014) phân tích tác động của chất lượng thể chế cấp tỉnh tới khả năng thu hút FDI địa phương, sử dụng chỉ số PCI 2006-2010 với dữ liệu bảng của 20 tỉnh, thành phố Chất lượng thể chế thấp trong xếp hạng năng lực cạnh tranh quốc gia cùng với mức phân bổ dòng vốn đầu tư trực... Tác giả ngoài tại Việt Nam: sử Phòng và Đồng Nai là dụng chỉ số năng lực những địa điểm thu cạnh tranh cấp tỉnh PCI hút đầu tư FDI (2005- 2007) và so sánh mức độ thu hút giữa các tỉnh, thành 22 Tác giả Phương pháp Nội dung Kết quả nghiên cứu Feng Yin, Vị trí đầu tư FDI trong Hồi quy GMM Dòng vốn FDI tập Mingque Ye lĩnh và Lingli Xu Nghiên (2014) nghiệp tại các tỉnh ở vực dịch cứu vụ: trung vào các tỉnh. .. 4.1 Xu thế vốn đăng ký FDI địa phương tại khu vực phía Nam 47 Hình 4.2 Mật độ vốn đăng ký FDI địa phương tại khu vực phía Nam 48 Hình 4.3 Xu thế số dự án đăng ký FDI địa phương tại khu vực phía Nam 49 Hình 4.4 Mật độ số dự án đăng ký FDI địa phương tại khu vực phía Nam 49 Hình 4.5 Mối tương quan chỉ số PCI và vốn, số dự án đăng ký FDI 50 x DANH MỤC BẢNG BIỂU Trang Bảng 2.1 Các nghiên... sách có cơ sở để đề ra các biện pháp, chính sách để nâng cao việc thu hút dòng vốn FDI địa phương tại khu vực phía Nam Ý nghĩa khoa học: các nghiên cứu trước đây về năng lực cạnh tranh và dòng vốn FDI địa phương chỉ tiếp cận trong ngắn hạn chẳng hạn như Malesky (2007) nghiên cứu về khía cạnh quản trị cấp tỉnh và đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI tại Việt Nam với dữ liệu bảng giai đo n 2005- 2007, Nguyễn Ngọc
- Xem thêm -

Xem thêm: đo lường các yếu tố năng lực cạnh tranh cấp tỉnh pci tác động đến thu hút dòng vốn fdi tại khu vực phía nam giai đoạn 2005 2014 , đo lường các yếu tố năng lực cạnh tranh cấp tỉnh pci tác động đến thu hút dòng vốn fdi tại khu vực phía nam giai đoạn 2005 2014 , đo lường các yếu tố năng lực cạnh tranh cấp tỉnh pci tác động đến thu hút dòng vốn fdi tại khu vực phía nam giai đoạn 2005 2014

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay