đánh giá hiệu quả hoạt động tái cơ cấu ngân hàng tmcp tiên phong

109 131 0
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 09:36

TRƢỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP HỒ CHÍ MINH KHOA ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT ***** KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: TÀI CHÍNH ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÁI CƠ CẤU NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG SVTH : Đặng Trần Anh Tỷ MSSV : 1254062360 Ngành : Tài – Ngân hàng GVHD : ThS Vũ Bích Ngọc Thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2016 LỜI CẢM ƠN Trƣớc trình bày nội dung đề tài này, em xin chân thành gửi lời cảm ơn tới thầy cô Khoa Đào tạo đặc biệt trƣờng Đại học Mở Tp Hồ Chí Minh trang bị cho em kiến thức suốt bốn năm học vừa qua Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Cô ThS Vũ Bích Ngọc tận tình giúp đỡ, trực tiếp hƣớng dẫn tạo điều kiện thuận lợi cho em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp Xin cám ơn Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh Sài Gòn tạo điều kiện cho em đƣợc thực tập, dẫn công việc giúp em học hỏi nhiều kinh nghiệm thực tế cung cấp nguồn thông tin, số liệu cần thiết trình làm báo cáo thực tập nhƣ khóa luận tốt nghiệp Sự tận tình nhƣ chia sẻ quý báu anh chị yếu tố giúp em hình thành đề tài thực khóa luận Xin chân thành cảm ơn gia đình, Mẹ, em trai, ngƣời thân yêu quý ủng hộ, tạo điều kiện để em học tập hoàn thành khóa luận Và cuối xin cảm ơn ngƣời bạn nhóm Đại học đồng hành em suốt năm học nhƣ trình thực khóa luận Sự góp ý, lời động viên trao đổi, chia sẻ kiến thức bạn giúp em có thêm niềm tin động lực để hoàn thành khóa luận Tp HCM, ngày tháng năm 2016 Sinh viên thực Đặng Trần Anh Tỷ i NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN Tp Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2016 GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN Vũ Bích Ngọc ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TPBank: Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Tiên Phong PVCombank: Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam HDBank: Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Phát triển nhà TP Hồ Chí Minh LienVietPostBank: Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Bƣu điện Liên Việt NaviBank: Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Nam Việt SHB: Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Sài Gòn Hà Nội Vietinbank: Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Công thƣơng Việt Nam Vietcombank: Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Ngoại thƣơng Việt Nam VIB: Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Quốc tế Việt Nam SCB: Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Sài Gòn TinNghiaBank: Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Tín Nghĩa Ficombank: Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Đệ Nhất NCB: Ngân hàng Quốc dân TrustBank: Ngân hàng Đại Tín DaiABank: Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Đại Á WTO: World Trade Organization TPP: The Trans – Pacific Partnership BASEL: Basel Capital Accord DEA: Data Envelopment Analysis DMUs: Decision making units WB: World Bank M&A: Mergers and Acquisitions CAR: Capital Adequacy Ratio NHTMCPVN: Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Việt Nam NHTMCP: Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần NHNN: Ngân hàng Nhà nƣớc CP: Chính phủ NH: Ngân hàng KH: Khách hàng PGD: Phòng giao dịch iii CNTT: Công nghệ thông tin VAMC: Công ty Quản lý tài sản Việt Nam AMC: Công ty TNHH Quản lý nợ Khai thác tài sản Tiên Phong TW: Trung ƣơng UBND: Ủy ban Nhân dân KT – XH: Kinh tế - Xã hội DN: Doanh nghiệp HĐQT: Hội đồng quản trị BKS: Ban kiểm soát BĐH: Ban điều hành CBNV: Cán nhân viên TCTD: Tổ chức tín dụng TCTC: Tổ chức tài TCKT: Tổ chức kinh tế KHCN: Khách hàng cá nhân BCTC: Báo cáo tài TSĐB: Tài sản đảm bảo VCSH: Vốn chủ sở hữu iv MỤC LỤC CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 LÝ DO CHỌN LĨNH VỰC VÀ CHỦ ĐỀ NGHIÊN CỨU: 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU VÀ CÂU HỎI NGHIÊN CỨU: 1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu: .3 1.2.2 Câu hỏi nghiên cứu: .3 1.3 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: 1.3.1 Phƣơng pháp thu thập liệu, số liệu: 1.3.2 Phƣơng pháp xử lý phân tích liệu, số liệu: 1.4 GIỚI HẠN PHẠM VI NGHIÊN CỨU: 1.4.1 Không gian: 1.4.2 Thời gian: .4 1.5 KẾT CẤU ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN: CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT CÁC VẤN ĐỀ VỀ HOẠT ĐỘNG TÁI CẤU TRÚC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 2.1.KHÁI NIỆM TÁI CẤU TRÚC HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI: 2.1.1 Khái niệm: 2.1.2 Nội dung tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thƣơng mại: 2.1.3 Vai trò NHNN trình tái cấu trúc hệ thống NHTM: .14 2.2 PHƢƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐỊNH LƢỢNG ĐỂ ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH TÁI CẤU TRÚC: 16 2.3 THỰC TRẠNG TÁI CẤU TRÚC HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM: 21 2.3.1.Lý thúc đẩy Tái cấu trúc hệ thống Ngân hàng thƣơng mại Việt Nam: 21 2.3.2.Thống kê hoạt động Tái cấu trúc Ngân hàng thƣơng mại Việt Nam: 24 CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG TÁI CẤU TRÚC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG 27 3.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG TRƢỚC KHI TÁI CẤU TRÚC: .27 3.1.1 Tổng quan Ngân hàng TMCP Tiên Phong: 27 v 3.1.2 Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Tiên Phong: 32 3.1.3 Đánh giá vị Ngân hàng TMCP Tiên Phong: 36 3.2 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÁI CẤU TRÚC NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG: .39 3.2.1 Động tiến hành tái cấu trúc: 39 3.2.2 Tái cấu trúc tài chính: 41 3.2.3 Tái cấu trúc kinh doanh: .46 3.2.4 Tái cấu trúc hệ thống quản trị: .64 3.3 HIỆU QUẢ CỦA HOẠT ĐỘNG TÁI CẤU TRÚC NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG: 65 3.3.1 Kết đạt đƣợc: 65 3.3.2 Các mặt tồn nguyên nhân: 67 3.3.3 Đánh giá kết tái cấu trúc: .69 CHƢƠNG 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SAU TÁI CẤU TRÚC CỦA NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG .76 4.1 NHẬN XÉT: .76 4.1.1 Thuận lợi trình tái cấu trúc: 76 4.1.2 Khó khăn trình tái cấu trúc: 76 4.2 GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ: 77 4.2.1 Đối với Ngân hàng Nhà nƣớc quan quản lý Nhà nƣớc: .77 4.2.2 Đối với NHTMCP Tiên Phong: 78 KẾT LUẬN 81 vi DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Số lƣợng Ngân hàng thƣơng mại Việt Nam giai đoạn 2011 – 2014 23 Bảng 3.1 Một số tiêu hoạt động kinh doanh TPBank giai đoạn 2008 2010 33 Bảng 3.2: Một số tiêu tài TPBank 35 Bảng 3.3: Một số khoản mục tài sản TPBank 38 Bảng 3.4 Tỷ lệ nợ xấu Ngân hàng TMCP Tiên Phong giai đoạn Quý III/2011 – 2013 42 Bảng 3.5 Cổ đông sáng lập ban đầu NHTMCP Tiên Phong 44 Bảng 3.6 Cổ đông hành NHTMCP Tiên Phong 45 Bảng 3.7 Kết hoạt động kinh doanh giai đoạn 2012 - 2014 46 Bảng 3.8: Cơ cấu vốn huy động theo kỳ hạn 47 Bảng 3.9: Cơ cấu vốn huy động theo thành phần giai đoạn 2012 – 2014 .49 Bảng 3.10: Doanh số cho vay theo thời hạn tín dụng giai đoạn 2012 - 2014 .52 Bảng 3.11: Doanh số cho vay theo ngành kinh tế giai đoạn 2012 - 2014 .53 Bảng 3.12: Doanh số cho vay theo thành phần kinh tế giai đoạn 2012 - 2014 .56 Bảng 3.13: Tình hình chất lƣợng nợ vay TPBank giai đoạn 2012 - 2014 58 Bảng 3.14 Kết mô hình đánh giá hiệu lợi nhuận TPBank NHTM khác theo mô hình Malmquist 70 Bảng 3.15 Kết mô hình đánh giá hiệu sản xuất TPBank NHTM khác theo mô hình Malmquist 72 vii DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Đƣờng giới hạn khả sản xuất ứng với hai hàng hóa H1 H2 .18 Hình 2.2 Quy mô Vốn điều lệ Ngân hàng thƣơng mại Việt Nam tháng 7/2014 24 Hình 3.1 Kết hoạt động kinh doanh TPBank giai đoạn 2008 – 2010 .34 Hình 3.2: Cơ cấu vốn huy động theo kỳ hạn 47 Hình 3.3 Hoạt động huy động vốn TPBank năm 2012 50 Hình 3.4, 3.5 Hoạt động huy động vốn TPBank năm 2013, 2014 50 Hình 3.6 Doanh số cho vay theo thời hạn tín dụng giai đoạn 2012 - 2014 52 Hình 3.7 Doanh số cho vay theo ngành kinh tế giai đoạn 2012 - 2014 54 Hình 3.8 Doanh số cho vay theo thành phần kinh tế giai đoạn 2012 – 2014 57 Hình 3.9 Tình hình chất lƣợng nợ vay giai đoạn 2012 - 2014 .59 viii CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU Chƣơng giới thiệu chủ đề nghiên cứu hoạt động tái cấu trúc NH lý lựa chọn lĩnh vực Để thực đƣợc chủ đề nghiên cứu khóa luận cần xác định đƣợc mục tiêu nghiên cứu, đƣa phƣơng pháp thực hiện, đồng thời xác định đƣợc đối tƣợng, phạm vi đề tài nghiên cứu kết cấu khóa luận 1.1 LÝ DO CHỌN LĨNH VỰC VÀ CHỦ ĐỀ NGHIÊN CỨU: Đất nƣớc ta thời kỳ hội nhập sâu rộng vào kinh tế khu vực giới, đánh dấu cho phát triển vững mạnh kiện Việt Nam gia nhập tổ chức WTO (2007) gần tiến tới ký kết hiệp định TPP (2015) Để hội nhập kinh tế quốc tế thành công, điều kiện phải phát huy nội lực kinh tế đất nƣớc Năm 2014, đánh dấu bƣớc chuyển kinh tế Việt Nam, đóng góp cho lớn mạnh này, không kể đến vai trò ngành NH kinh tế NHTM giữ vai trò huyết mạch kinh tế, yếu tố thiếu để tập trung vốn cho phát triển đất nƣớc NHTM với vai trò tổ chức tài trung gian với chức huy động vốn, cho vay, luân chuyển đồng tiền từ nơi nhàn rỗi đến nơi đầu tƣ,… Những thành tựu kinh tế xã hội đạt đƣợc có đóng góp lớn ngành NH Cũng mà hoạt động NH trở nên nhạy cảm, tác động tiêu cực đến tăng trƣởng kinh tế Chịu ảnh hƣởng nặng nề khủng hoảng tài Mỹ, kinh tế Việt Nam phải đƣơng đầu với khó khăn không nhỏ Năm 2008, khủng hoảng tài chính, tín dụng Mỹ diễn phức tạp, kéo theo hoạt động ngành ngân hàng bị ảnh hƣởng nặng nề, nhiều ngân hàng tỏ bối rối hoạt động huy động cho vay diễn biến thị trƣờng nhƣ Kết năm 2008, tăng trƣởng ngân hàng bị chậm lại, chất lƣợng nợ suy giảm, tỷ lệ nợ xấu gia tăng, điều đe dọa trực tiếp đến phát triển hệ thống ngân hàng Thêm vào việc mở cửa thị trƣờng tài chính, ngân hàng bối cảnh toàn cầu hóa Thế giới, cho phép NH có vốn nƣớc tham gia vào hoạt động NH Việt Nam, làm cho NHTM Việt Nam chịu cạnh tranh gay gắt tác động mạnh thị trƣờng tài quốc tế Từ đầu năm 2010, sách khôi phục kinh tế sau khủng hoảng đƣợc bƣớc thực Tuy nhiên, chịu tác động Phụ lục 2: Bảng cân đối kế toán kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Tiên Phong năm 2008 – 2009 ĐVT: VNĐ CHỈ TIÊU A TÀI SẢN I Tiền mặt, vàng bạc, đá quý II Tiền gửi NHNN III Tiền, vàng gửi TCTD khác cho vay TCTD khác Tiền, vàng gửi TCTD khác IV Chứng khoán kinh doanh Chứng khoán kinh doanh Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh V Cho vay khách hàng Cho vay khách hàng Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng VI Chứng khoán đầu tƣ Chứng khoán đầu tƣ sẵn sàng để bán VII Góp vốn, đầu tƣ dài hạn Đầu tƣ dài hạn khác VIII Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình a Nguyên giá TSCĐ b Hao mòn TSCĐ Tài sản cố định vô hình a Nguyên giá TSCĐ b Hao mòn TSCĐ IX Tài sản Có khác Các khoản phải thu Các khoản lãi, phí phải thu Tài sản Có khác TỔNG TÀI SẢN CÓ B NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU I Các khoản nợ Chính phủ NHNN II Tiền gửi vay TCTD khác Tiền gửi TCTD khác Vay TCTD khác III Tiền gửi khách hàng 31/12/2009 31/12/2008 92.990.782.000 122.950.498.000 19.702.761.000 25.823.028.000 1.156.808.654.000 1.156.808.654.000 138.738.229.000 147.113.098.000 1.156.808.654.000 1.156.808.654.000 - (8.374.869.000) 3.171.529.528.000 3.192.581.909.000 (21.052.381.000) 4.828.328.195.000 4.828.328.195.000 3.000.000.000 3.000.000.000 106.605.479.000 85.605.743.000 100.500.883.000 (14.895.140.000) 20.999.736.000 27.295.719.000 (6.295.983.000) 1.107.580.966.000 728.029.049.000 179.088.286.000 200.543.631.000 10.728.532.331.000 275.340.560.000 275.492.869.000 (152.309.000) 583.613.870.000 583.613.870.000 - 417.974.904.000 3.751.975.969.000 3.751.975.969.000 4.230.310.564.000 58.512.951.000 41.535.911.000 45.405.443.000 (3.869.532.000) 16.977.040.000 18.745.409.000 (1.768.369.000) 111.240.012.000 22.145.028.000 56.908.998.000 32.185.986.000 2.418.642.400.000 196.258.422.000 196.258.422.000 1.171.843.665.000 86 IV Các công cụ tài phái sinh khoản nợ tài khác V Các khoản Nợ khác Các khoản lãi, phí phải trả Các khoản phải trả công nợ khác Dự phòng rủi ro khác Tổng Nợ phải trả VI Vốn quỹ Vốn TCTD a Vốn điều lệ b Thặng dư vốn cổ phần Quỹ TCTD Lợi nhuận chƣa phân phối TỔNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU 8.188.480.000 - 681.994.917.000 75.014.895.000 606.980.022.000 9.090.444.834.000 1.638.087.497.000 1.489.222.225.000 1.250.000.000.000 239.222.225.000 8.508.958.000 140.356.314.000 29.812.417.000 20.228.805.000 9.383.595.000 200.017.000 1.397.914.504.000 1.020.727.896.000 1.000.000.000.000 1.000.000.000.000 8.576.658.000 12.151.238.000 10.728.532.331.000 2.418.642.400.000 Nguồn: Báo cáo tài TPBank năm KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHỈ TIÊU Thu nhập lãi khoản thu nhập tƣơng tự Chi phí lãi chi phí tƣơng tự I Thu nhập lãi Thu nhập từ hoạt động dịch vụ Chi phí hoạt động dịch vụ II Lãi/lỗ từ hoạt động dịch vụ III Lỗ từ hoạt động kinh doanh ngoại hối IV Lãi từ mua bán chứng khoán kinh doanh IV Lãi/lỗ từ mua bán chứng khoán đầu tƣ Thu nhập từ hoạt động khác Chi phí hoạt động khác V Lãi từ hoạt động khác VI Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần VII Chi phí hoạt động VIII Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trƣớc chi phí dự phòng rủi ro tín dụng IX Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng X Tổng lợi nhuận trƣớc thuế 31/12/2009 31/12/2008 496.277.209.000 279.807.394.000 216.469.815.000 23.954.340.000 5.593.304.000 18.361.036.000 198.427.177.000 68.075.069.000 130.352.108.000 1.886.627.000 5.376.131.000 (3.489.504.000) (31.157.884.000) (1.276.107.000) 21.422.924.000 - 79.449.064.000 4.392.646.000 345.124.000 4.047.522.000 (381.176.000) 332.302.000 332.302.000 658.797.000 123.838.413.000 52.808.877.000 185.412.861.000 67.728.746.000 20.700.055.000 164.712.806.000 352.479.000 67.376.267.000 87 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành XI Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp XII Lợi nhuận sau thuế XIII Lãi cổ phiếu 36.507.730.000 16.865.213.000 36.507.730.000 128.205.076.000 1.166 16.865.213.000 50.511.054.000 505 Nguồn: Báo cáo tài TPBank năm Phụ lục 3: Bảng cân đối kế toán kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Tiên Phong năm 2009 – 2010 ĐVT: VNĐ CHỈ TIÊU 31/12/2010 31/12/2009 I Tiền mặt, vàng bạc, đá quý 198.470.769.000 92.990.782.000 II Tiền gửi NHNN III Tiền, vàng gửi TCTD khác cho vay TCTD khác 412.926.476.000 122.950.498.000 3.103.061.224.000 1.156.808.654.000 Tiền, vàng gửi TCTD khác 3.103.061.224.000 1.156.808.654.000 IV Chứng khoán kinh doanh 117.599.758.000 138.738.229.000 Chứng khoán kinh doanh Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 124.962.915.000 147.113.098.000 (7.363.157.000) (8.374.869.000) V Cho vay khách hàng 5.155.958.641.000 3.171.529.528.000 Cho vay khách hàng 5.224.778.899.000 3.192.581.909.000 (68.820.258.000) (21.052.381.000) VI Chứng khoán đầu tƣ 6.805.339.066.000 4.828.328.195.000 Chứng khoán đầu tƣ sẵn sàng để bán 6.805.339.066.000 4.828.328.195.000 VII Góp vốn, đầu tƣ dài hạn 10.000.000.000 3.000.000.000 Đầu tƣ dài hạn khác 10.000.000.000 3.000.000.000 112.685.220.000 92.861.052.000 106.605.479.000 A TÀI SẢN Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng VIII Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình 88 85.605.743.000 a Nguyên giá TSCĐ 123.364.747.000 100.500.883.000 b Hao mòn TSCĐ (30.503.695.000) (14.895.140.000) Tài sản cố định vô hình 19.824.168.000 20.999.736.000 a Nguyên giá TSCĐ 32.537.981.000 27.295.719.000 (12.713.823.000) (6.295.983.000) IX Tài sản Có khác 4.973.213.063.000 1.107.580.966.000 Các khoản phải thu 533.279.443.000 728.029.049.000 Các khoản lãi, phí phải thu 309.194.989.000 179.088.286.000 4.130.738.631.000 200.543.631.000 TỔNG TÀI SẢN CÓ B NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU I Các khoản nợ Chính phủ NHNN 20.889.254.217.000 10.728.532.331.000 516.412.603.000 417.974.904.000 II Tiền gửi vay TCTD khác 7.205.182.308.000 3.751.975.969.000 Tiền gửi TCTD khác Vay TCTD khác 7.205.182.308.000 - 3.751.975.969.000 - III Tiền gửi khách hàng IV Các công cụ tài phái sinh khoản nợ tài khác V Phát hành giấy tờ có giá 7.557.456.566.000 4.230.310.564.000 46.395.555.000 1.781.939.859.000 8.188.480.000 VI Các khoản Nợ khác 584.285.617.000 681.994.917.000 Các khoản lãi, phí phải trả 109.085.452.000 75.014.895.000 Các khoản phải trả công nợ khác Dự phòng rủi ro khác 475.200.165.000 - 606.980.022.000 - 17.691.672.508.000 9.090.444.834.000 3.197.581.709.000 1.638.087.497.000 b Hao mòn TSCĐ Tài sản Có khác Tổng Nợ phải trả VI Vốn quỹ 89 Vốn TCTD 3.000.001.340.000 1.489.222.225.000 a Vốn điều lệ 3.000.000.000.000 1.250.000.000.000 1.340.000 239.222.225.000 18.533.397.000 8.508.958.000 179.046.972.000 140.356.314.000 20.889.254.217.000 10.728.532.331.000 b Thặng dư vốn cổ phần Quỹ TCTD Lợi nhuận chƣa phân phối TỔNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU Nguồn: Báo cáo tài TPBank năm KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHỈ TIÊU Thu nhập lãi khoản thu nhập tƣơng tự Chi phí lãi chi phí tƣơng tự I Thu nhập lãi Thu nhập từ hoạt động dịch vụ Chi phí hoạt động dịch vụ II Lãi/lỗ từ hoạt động dịch vụ III Lỗ từ hoạt động kinh doanh ngoại hối IV Lãi từ mua bán chứng khoán kinh doanh IV Lãi/lỗ từ mua bán chứng khoán đầu tƣ Thu nhập từ hoạt động khác Chi phí hoạt động khác V Lãi từ hoạt động khác VI Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần VII Chi phí hoạt động VIII Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trƣớc chi phí dự phòng rủi ro tín dụng IX Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng X Tổng lợi nhuận trƣớc thuế Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành XI Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp XII Lợi nhuận sau thuế 31/12/2010 31/12/2009 1.218.926.366.000 1.006.220.326.000 212.706.040.000 37.036.744.000 15.630.802.000 21.385.942.000 496.277.209.000 279.807.394.000 216.469.815.000 23.954.340.000 5.593.304.000 18.361.036.000 (5.489.641.000) (31.157.884.000) 1.806.881.000 21.422.924.000 11.522.128.000 228.608.360.000 17.742.099.000 210.866.261.000 79.449.064.000 4.392.646.000 345.124.000 4.047.522.000 6.229.732.000 196.628.394.000 658.797.000 123.838.413.000 262.398.839.000 185.412.861.000 48.905.260.000 213.493.579.000 20.700.055.000 164.712.806.000 51.815.962.000 36.507.730.000 51.815.962.000 161.677.617.000 36.507.730.000 128.205.076.000 90 XIII Lãi cổ phiếu 830 1.166 Nguồn: Báo cáo tài TPBank năm Phụ lục 4: Bảng cân đối kế toán kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Tiên Phong năm 2012 – 2013 ĐVT: VNĐ CHỈ TIÊU 31/12/2013 31/12/2012 I Tiền mặt, vàng bạc, đá quý 294.799.238.485 65.320.769.847 II Tiền gửi NHNN III Tiền, vàng gửi TCTD khác cho vay TCTD khác 226.461.114.920 364.312.238.382 5.855.557.092.577 2.188.579.540.838 Tiền, vàng gửi TCTD khác 4.709.214.236.243 1.804.442.040.838 Cho vay TCTD khác Dự phòng rủi ro cho vay/tiền gửi TCTD khác 1.330.160.800.000 515.000.000.000 (183.717.943.666) (220.862.600.000) IV Chứng khoán kinh doanh 174.361.159.453 21.572.710.001 Chứng khoán kinh doanh Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 212.816.549.813 34.328.094.136 (38.455.490.360) (12.755.384.135) 7.965.500.225 - VI Cho vay khách hàng 11.809.048.776.524 5.990.357.682.851 Cho vay khách hàng 11.925.991.430.338 6.083.030.002.893 (116.942.653.814) (92.672.320.042) VII Chứng khoán đầu tƣ 12.183.871.217.431 5.463.320.269.504 Chứng khoán đầu tƣ sẵn sàng để bán Chứng khoán đầu tƣ giữ đến ngày đáo hạn Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tƣ 11.776.267.873.922 5.540.302.142.409 437.603.343.509 200.000.000.000 (30.000.000.000) (285.981.872.905) 10.000.000.000 10.000.000.000 91 A TÀI SẢN V Các công cụ tài phái sinh tài sản tài khác Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng VIII Góp vốn, đầu tƣ dài hạn Vốn góp liên doanh Đầu tƣ vào công ty liên kết - - Đầu tƣ dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tƣ dài hạn 10.000.000.000 - 10.000.000.000 - IX Tài sản cố định 68.365.474.042 69.065.687.663 Tài sản cố định hữu hình 55.108.714.333 50.853.140.844 a Nguyên giá TSCĐ 127.687.896.827 116.746.798.458 b Hao mòn TSCĐ (72.578.182.494) (65.893.657.614) Tài sản cố định vô hình 13.255.759.709 18.212.548.819 a Nguyên giá TSCĐ 47.340.203.328 44.852.628.743 (34.084.443.619) (26.640.081.924) X Tài sản Có khác 1.457.509.243.290 957.840.783.888 Các khoản phải thu 1.307.300.483.743 812.873.453.251 Các khoản lãi, phí phải thu 525.497.387.571 359,133.836.871 Tài sản Có khác Dự phòng rủi ro tài sản Có nội bảng khác 595.168.758.157 703.323.108.664 (571.457.386.311) (917.489.614.908) TỔNG TÀI SẢN CÓ B NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU I Các khoản nợ Chính phủ NHNN 32.088.038.816.947 15.120.369.682.994 - 833.787.253.030 II Tiền gửi vay TCTD khác 11.393.516.645.604 762.944.387.317 Tiền gửi TCTD khác 6.678.191.105.604 35.476.387.317 Vay TCTD khác 4.715.325.540.000 727.468.000.000 14.331.681.384.239 9.269.925.440.111 b Hao mòn TSCĐ III Tiền gửi khách hàng IV Các công cụ tài phái sinh khoản nợ tài khác V Phát hành giấy tờ có giá - 7.436.054.809 2.341.440.000.000 92 752.248.000.000 VI Các khoản Nợ khác 320.730.394.833 175.021.793.493 Các khoản lãi, phí phải trả 234.940.889.017 151.158.193.436 77.565.018.359 19.205.537.101 8.224.487.457 4.557.962.958 28.387.368.424.676 11.801.362.928.760 Vốn 4.527.197.780.000 4.527.197.780.000 Vốn điều lệ Vốn đầu tư xây dựng 5.550.000.000.000 - 5.550.000.000.000 - Các khoản phải trả công nợ khác Dự phòng rủi ro khác Tổng Nợ phải trả VI Vốn quỹ Thặng dư vốn cổ phần (1.019.998.660.000) (1.019.998.660.000) Cổ phiếu quỹ Cổ phiếu ưu đãi Trái phiếu chuyển đổi Vốn khác (2.803.560.000) - (2.803.560.000) Các quỹ dự trữ TỔNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU 42.132.785.732 42.132.785.732 32.088.038.816.947 15.120.369.682.984 Nguồn: Báo cáo tài TPBank năm KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHỈ TIÊU Thu nhập lãi khoản thu nhập tƣơng tự Chi phí lãi chi phí tƣơng tự I Thu nhập lãi Thu nhập từ hoạt động dịch vụ Chi phí hoạt động dịch vụ II Lãi/lỗ từ hoạt động dịch vụ III Lỗ từ hoạt động kinh doanh ngoại hối 31/12/2013 1.680.004.044.367 31/12/2012 1.380.295.709.283 (1.069.425.914.340) (1.105.678.079.315) 610.578.130.027 274.617.629.968 31.642.179.729 17.592.294.173 (14.704.908.788) 16.937.270.941 (27.937.864.552) (103.455.603.790) 11.716.516.984 5.664.387.624 93 IV Lãi từ mua bán chứng khoán kinh doanh IV Lãi/lỗ từ mua bán chứng khoán đầu tƣ Thu nhập từ hoạt động khác Chi phí hoạt động khác V Lãi từ hoạt động khác VI Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần VII Chi phí hoạt động VIII Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trƣớc chi phí dự phòng rủi ro tín dụng IX Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng X Chi phí DPRR cho khoản vay KH cam kết ngoại bảng 20.378.756.249 6.818.746.329 21.023.896.432 (3.303.417.854) 212.066.551.891 280.292.478.520 (6.856.462.001) (41.128.451.790) 205.210.088.890 236.164.026.730 3.462.426.773 1.879.152.229 (423.135.265.711) (325.551.587.707) 466.171.800.605 188.943.376.940 (3.960.027.000) (3.862.600.000) (77.259.998.351) (68.728.252.078) XI Tổng lợi nhuận trƣớc thuế Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành XI Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 381.385.250.753 115.352.624.862 - - - - XII Lợi nhuận sau thuế XIII Lãi cổ phiếu 381.385.250.753 688 115.352.624.862 386 Nguồn: Báo cáo tài TPBank năm Phụ lục 5: Bảng cân đối kế toán kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Tiên Phong năm 2013 – 2014 ĐVT: VNĐ CHỈ TIÊU 31/12/2014 31/12/2013 A TÀI SẢN I Tiền mặt, vàng bạc, đá quý II Tiền gửi NHNN III Tiền, vàng gửi TCTD khác cho vay TCTD khác Tiền, vàng gửi TCTD khác 386.694.554.302 294.799.238.485 5.048.039.626.868 226.461.114.920 10.888.929.609.412 9.308.205.026.079 5.855.557.092.577 94 4.709.214.236.243 Cho vay TCTD khác Dự phòng rủi ro cho vay/tiền gửi TCTD khác 1.599.120.000.000 1.330.160.800.000 (18.395.416.667) (183.717.943.666) IV Chứng khoán kinh doanh 145.167.340.310 174.361.159.453 Chứng khoán kinh doanh Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 145.167.340.310 212.816.549.813 - (38.455.490.360) V Các công cụ tài phái sinh tài sản tài khác - 7.965.500.225 VI Cho vay khách hàng 19.639.835.560.472 11.809.048.776.524 Cho vay khách hàng 19.838.991.454.134 11.925.991.430.338 (199.157.893.662) (116.942.653.814) VII Chứng khoán đầu tƣ 13.988.825.030.958 12.183.871.217.431 Chứng khoán đầu tƣ sẵn sàng để bán Chứng khoán đầu tƣ giữ đến ngày đáo hạn Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tƣ 13.710.686.687.947 11.776.267.873.922 509.486.415.901 437.603.343.509 (231.348.072.890) (30.000.000.000) 9.435.959.317 - 10.000.000.000 - Đầu tƣ dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tƣ dài hạn 10.000.000.000 (564.040.683) 10.000.000.000 - IX Tài sản cố định 79.023.491.682 68.365.474.042 Tài sản cố định hữu hình 59.387.678.297 55.108.714.333 a Nguyên giá TSCĐ 147.448.752.526 127.687.896.827 b Hao mòn TSCĐ (88.061.074.229) (72.578.182.494) Tài sản cố định vô hình 19.635.813.385 13.255.759.709 a Nguyên giá TSCĐ 59.377.813.156 47.340.203.328 Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng VIII Góp vốn, đầu tƣ dài hạn Vốn góp liên doanh Đầu tƣ vào công ty liên kết 95 b Hao mòn TSCĐ (39.741.999.771) (34.084.443.619) 1.291.606.545.836 1.457.509.243.290 Các khoản phải thu 914.165.189.147 1.307.300.483.743 Các khoản lãi, phí phải thu 594.085.395.879 526.497.387.571 Tài sản Có khác Dự phòng rủi ro tài sản Có nội bảng khác 669.702.421.984 595.168.758.157 (886.346.361.174) (571.457.386.311) TỔNG TÀI SẢN CÓ B NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU I Các khoản nợ Chính phủ NHNN 51.477.555.719.157 32.088.038.816.947 II Tiền gửi vay TCTD khác 25.101.617.553.726 11.393.516.645.604 Tiền gửi TCTD khác 12.191.045.253.726 6.678.191.105.604 Vay TCTD khác 12.910.572.300.000 4.715.325.540.000 III Tiền gửi khách hàng IV Các công cụ tài phái sinh khoản nợ tài khác 21.623.430.396.773 14.331.681.384.239 X Tài sản Có khác V Phát hành giấy tờ có giá - 17.939.807.656 - - 2.341.440.000.000 VI Các khoản Nợ khác 408.786.918.268 320.730.394.833 Các khoản lãi, phí phải trả 283.258.913.515 234.940.889.017 Các khoản phải trả công nợ khác 125.528.004.753 77.565.018.359 - 8.224.487.457 47.241.008.648.928 28.387.368.424.676 Vốn 4.527.197.780.000 4.527.197.780.000 Vốn điều lệ Vốn đầu tư xây dựng 5.550.000.000.000 - 5.550.000.000.000 - Dự phòng rủi ro khác Tổng Nợ phải trả VI Vốn quỹ 96 Thặng dư vốn cổ phần (1.019.998.660.000) (1.019.998.660.000) Cổ phiếu quỹ Cổ phiếu ưu đãi Trái phiếu chuyển đổi Vốn khác (2.803.560.000) - (2.803.560.000) - Các quỹ dự trữ TỔNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU 42.132.785.732 42.132.785.732 51.477.555.719.157 32.088.038.816.947 Nguồn: Báo cáo tài TPBank năm KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHỈ TIÊU Thu nhập lãi khoản thu nhập tƣơng tự Chi phí lãi chi phí tƣơng tự I Thu nhập lãi Thu nhập từ hoạt động dịch vụ Chi phí hoạt động dịch vụ 31/12/2014 2.331.539.133.146 31/12/2013 1.680.004.044.367 (1.352.367.904.771) (1.069.425.914.340) 979.171.228.375 610.578.130.027 66.300.114.098 31.642.179.729 (20.656.230.150) (14.704.908.788) 45.643.883.948 16.937.270.941 35.254.924.848 11.716.516.984 II Lãi/lỗ từ hoạt động dịch vụ III Lỗ từ hoạt động kinh doanh ngoại hối IV Lãi từ mua bán chứng khoán kinh doanh IV Lãi/lỗ từ mua bán chứng khoán đầu tƣ 34.457.099.919 20.378.756.249 (21.116.401.453) 21.023.896.432 Thu nhập từ hoạt động khác 133.654.037.784 212.066.551.891 Chi phí hoạt động khác (28.734.659.155) (6.856.462.001) V Lãi từ hoạt động khác VI Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần 104.919.378.639 205.210.088.890 4.154.566.000 3.462.426.773 (665.222.164.528) (423.135.265.711) VII Chi phí hoạt động VIII Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trƣớc chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 486.251.125.748 466.171.800.605 97 IX Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng X Chi phí DPRR cho khoản vay KH cam kết ngoại bảng 165.322.526.999 (3.960.027.000) (123.921.462.246) (77.259.998.351) XI Tổng lợi nhuận trƣớc thuế Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành XI Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 535.876.677.968 381.385.250.753 - - - - XII Lợi nhuận sau thuế 535.876.677.958 381.385.250.753 966 688 XIII Lãi cổ phiếu Nguồn: Báo cáo tài TPBank năm 98 Phụ lục 6: Dữ liệu đầu vào tính toán hiệu lợi nhuận TPBank NH khác năm 2011, 2013 Đơn vị: Tỷ đồng Năm 2011 Chi phí lãi vay Chi phí hoạt Thu nhập lãi Thu nhập động vay hoạt động TPBank 1.215 30 1.325 14 HDBank 4.032 39 5.341 103 LienVietPostBank 3.135 80 5.193 39 NaviBank 1.951 15 2.691 35 SHB 5.890 38 7.781 256 PVComBank 1.609 2.022 11 35.700 771 55.775 1.923 Vietinbank Năm 2013 Chi phí lãi vay Chi phí hoạt Thu nhập lãi Thu nhập hoạt động vay động TPBank 1.069 15 1.667 45 HDBank 4.575 29 4.884 89 LienVietPostBank 3.856 234 6.127 50 NaviBank 1.548 17 2.444 16 SHB 7.070 86 9.174 219 PVComBank 1.224 52 1.156 57 Vietinbank 26.004 577 44.280 2.097 Nguồn: BCTC TPBank NH khác năm 2011 2013 99 Phụ lục 7: Dữ liệu đầu vào tính toán hiệu sản xuất TPBank NH khác năm 2011, 2013 Đơn vị: Tỷ đồng Năm 2011 Thanh toán Thanh toán cho Tiền gửi Cho vay cho nhân viên nhà cung cấp Khách hàng Khách hàng TPBank 107 1.005 8.965 6.083 HDBank 267 4.032 19.090 13.707 LienVietPostBank 120 3.135 26.000 12.600 NaviBank 264 1.951 14.822 12.755 SHB 490 5.800 34.814 28.803 PVComBank 542 713 24.603 11.729 3.085 4.800 257.273 290.000 Vietinbank Năm 2013 Thanh toán Thanh toán cho Tiền gửi Cho vay cho nhân viên nhà cung cấp Khách hàng Khách hàng TPBank 192 1.069 14.331 11.809 HDBank 546 4.575 62.384 43.333 LienVietPostBank 379 3.856 55.553 28.954 NaviBank 603 4.548 18.377 13.267 1.538 7.071 90.761 75.322 863 1.200 49.181 40.013 4.501 26.004 364.497 372.989 SHB PVComBank Vietinbank Nguồn: BCTC TPBank NH khác năm 2011 2013 100
- Xem thêm -

Xem thêm: đánh giá hiệu quả hoạt động tái cơ cấu ngân hàng tmcp tiên phong , đánh giá hiệu quả hoạt động tái cơ cấu ngân hàng tmcp tiên phong , đánh giá hiệu quả hoạt động tái cơ cấu ngân hàng tmcp tiên phong

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay