Đánh giá hiệu quả đầu tư qua tỷ số pe của các cổ phiếu trên thị trường chứng khoán

72 261 0
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 09:36

LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan luận văn “Đánh giá hiệu đầu tư qua tỷ số p/e cổ phiếu thị trường chứng khoán” nghiên cứu Ngoại trừ tài liệu tham khảo trích dẫn luận văn này, cam đoan toàn phần hay phần nhỏ luận văn chưa công bố sử dụng để nhận cấp nơi khác Không có sản phẩm/nghiên cứu người khác sử dụng luận văn mà không trích dẫn theo quy định Luận văn chưa nộp để nhận cấp trường đại học sở đào tạo khác TP.Hồ Chí Minh, 2016 Hồ Thị Mỹ Linh i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành khóa luận này, em xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thầy TS Mai Hữu Minh, tận tình hướng dẫn suốt trình viết Báo cáo tốt nghiệp Tôi chân thành cảm ơn quý Thầy, Cô tận tình hướng dẫn, truyền đạt kiến thức năm học tập Với vốn kiến thức tiếp thu trình học không tảng cho trình nghiên cứu luận văn mà hành trang quí báu để bước tiếp vào đời cách vững tự tin Tôi xin gởi lời cảm ơn chân thành đến Cô Trần Thị Việt Hà, giáo viên chủ nhiệm lớp MFB5A Cô giúp đỡ hướng dẫn tận tình suốt trình học cao học tôi, lời khuyên chân thành cô dành cho Tôi xin gởi lời cảm ơn đến gia đình, ba mẹ anh, người thân yêu ủng hộ tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành luận văn Cuối em kính chúc quý Thầy, Cô dồi sức khỏe thành công nghiệp cao quý Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 27 tháng 05 năm 2016 Hồ Thị Mỹ Linh ii TÓM TẮT Luận văn “Đánh giá hiệu đầu tư qua tỷ số P/E cổ phiếu thị trường chứng khoán Việt Nam” thực để nghiên cứu Mối quan hệ hiệu đầu tư danh mục so với hiệu đầu tư thị trường nói chung Và mức P/E khác có ảnh hưởng đến hiệu sinh lời danh mục đầu tư tương ứng Phương pháp nghiên cứu sử dụng đề tài phương pháp nghiên cứu định lượng với số liệu cấu trúc theo thời gian Số liệu giá đóng cửa sau điều chỉnh, tỷ số P/E cổ phiếu sàn HOSE từ năm 2009 đến 2015 Nghiên cứu sử dụng phương pháp ước lượng OLS kiểm định t-test để kiểm định giả thuyết đưa Kết kiểm định t-test giả thuyết cho thấy khác biệt lợi nhuận vượt trội cổ phiếu có tỷ số P/E thấp tỷ số có P/E cao, tập danh mục thị trường Rủi ro thị trường lợi nhuận chênh lệch theo Jensen có xu hướng tăng ứng với tập danh mục có tỷ số P/E thấp Tỷ số lợi nhuận lợi nhuận rủi ro hệ thống tỷ số lợi nhuận rủi ro phi hệ thống có xu hướng tăng ứng với tập danh mục có tỷ số P/E giảm dần Tuy nhiên, kết hồi qui cho thấy lợi nhuận chênh lệch theo Jensen tập danh mục ý nghĩa thống kê, hiệu ứng tỷ số P/E thấp chưa tìm thấy thị trường chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn nghiên cứu Như chiến lược đầu tư vào cổ phiếu dựa vào tỷ số P/E không mang hiệu Nghiên cứu cung cấp hiểu biết mối quan hệ hiệu đầu tư chứng khoán với tỷ số P/E Do đó, kết luận tạo tiền đề cho nghiên cứu hiệu đầu tư chứng khoán, tạo sở để xây dựng danh mục đầu tư hiệu tương lai iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii DANH MỤC HÌNH vii DANH MỤC BẢNG viii CHỮ VIẾT TẮT ix CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Lý nghiên cứu 1.2 Câu hỏi nghiên cứu 1.3 Mục tiêu nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Ý nghĩa đề tài 1.7 Kết cấu luận văn CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 Giới thiệu tiêu sử dụng phổ biến đầu tư chứng khoán 2.1.1 Hệ số giá thu nhập cổ phiếu (P/E - viết tắt cụm từ Price to Earning Ratio) 2.1.2 Giá chứng khoán 2.1.3 Danh mục đầu tư 2.1.4 Rủi ro tỷ suất sinh lợi chứng khoán 2.2 Một số giả thuyết hệ số P/E iv 2.2.1 Một giả thuyết hệ số P/E – Nghịch đảo giá trị trung bình (Mean Reversion) 2.2.2 Một giả thuyết Sự Phóng Đại Nhà Đầu Tư Hệ Số P/E 2.2.3 Một giả Thuyết Hệ số P/E – Giả thuyết Định giá nhầm – Điều chỉnh (MCH) 10 2.3 Lý thuyết Thị trường hiệu (EMH) 12 2.4 Mô hình định giá tài sản vốn CAPM 13 2.5 Một số nghiên cứu trước có liên quan 15 CHƯƠNG 21 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 21 3.1 Giả thuyết nghiên cứu 21 3.1.1 Mối quan hệ lợi nhuận vượt trội trung bình cổ phiếu có P/E thấp, P/E cao so với thị trường 21 3.1.2 Mối quan hệ lợi nhuận điều chỉnh rủi ro của cổ phiếu có P/E thấp, P/E cao so với 21 3.1.3 Mối quan hệ lợi nhuận điều chỉnh rủi ro tập danh mục có tỷ số P/E thấp loại công ty phá sản so với tập danh mục có tỷ số P/E thấp chưa loại công ty phá sản 22 3.2 Phương pháp nghiên cứu 22 3.2.1 Mẫu nghiên cứu 23 3.2.2 Mô hình nghiên cứu 23 3.2.3 Tính toán số mô hình: 24 3.2.4 Phương pháp xử lý số liệu: 26 CHƯƠNG 30 PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 30 4.1 Phân tích thống kê mô tả cho tập danh mục 31 4.2 Kiểm định tính dừng chuỗi liệu 31 v 4.3 Kiểm định phương sai sai số thay đổi 33 4.4 Kiểm định tượng tương quan chuỗi 33 4.5 Kiểm định phân phối chuẩn phần dư 34 4.6 Kiểm định giả thuyết 35 4.6.1 Kiểm định giả thuyết H1 35 4.6.2 Kiểm định giả thuyết H2: 36 4.6.3 Kiểm định giả thuyết H 37 4.7 Thảo luận kết 38 CHƯƠNG 42 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 42 5.1 Kết luận nghiên cứu 42 5.2 Khuyến nghị 43 5.3 Giới hạn hướng nghiên cứu 44 5.3.1 Giới hạn nghiên cứu 44 5.3.2 Hướng nghiên cứu 44 vi DANH MỤC HÌNH Hình 2.1: Mối liên hệ lợi nhuận cổ phiếu beta 15 Hình 4.1: Đồ thị hàm tự tương quan mẫu tập danh mục G1 30 vii DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1: Số lượng công ty tập danh mục hàng năm 29 Bảng 4.1: Thống kê mô tả cho lợi nhuận vượt trội trung bình tập danh mục 32 Bảng 4.2: Kết kiểm định Harvey- Godfrey 33 Bảng 4.3: Kết kiểm định nhân tử Lagrange (Breush-Godfrey) 33 Bảng 4.4: Kết kiểm định nhân tử Lagrange (Breush-Godfrey) cho mô hình 34 Bảng 4.5: Kết kiểm định phân phối chuẩn phần dư 35 Bảng 4.6: Kết kiểm định giả thuyết H1 35 Bảng 4.7: Kết kiểm định giả thuyết H2 36 Bảng 4.8: Kết kiểm định giả thuyết H3 37 Bảng 4.9: Kết hồi quy để kiểm định giả thuyết H2 H3 mô hình 38 viii CHỮ VIẾT TẮT CSH : Chủ sở hữu EBIT : Lợi nhuận trước thuế lãi vay EMH : Lý thuyết thị trường hiệu HOSE : Sàn chứng khoán Hồ Chí Minh MCH : Gỉa thuyết định giá nhầm VN : Việt Nam TTCK : Thị trường chứng khoán ix Chương 1: Mở đầu CHƯƠNG MỞ ĐẦU Chương giới thiệu lý nghiên cứu Từ lý nghiên cứu, mục tiêu nghiên cứu cụ thể đặt câu hỏi nghiên cứu trả lời cho mục tiêu đề Trong chương cho thấy phương pháp nghiên cứu, ý nghĩa nghiên cứu kết cấu nghiên cứu 1.1 Lý nghiên cứu Thị trường chứng khoán kênh tạo vốn quan trọng kinh tế, tạo điều kiện cho doanh nghiệp sử dụng vốn linh hoạt có hiệu Thị trường chứng khoán phát triển cách hiệu làm kinh tế phát triển cách động, doanh nghiệp có vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh, nhà đầu tư thu cổ tức, từ phát huy tối đa nguồn lực tổ chức cá nhân kinh tế huy động nguồn vốn nước vào phát triển kinh tế đất nước Hơn thị trường chứng khoán tiềm ẩn rủi ro lớn thành viên thị trường Vì đánh giá tính hiệu đầu tư chứng khoán tiền đề quan trọng để tạo thị trường chứng khoán hiệu cho kinh tế Tại Việt Nam, thị trường chứng khoán phát triển mức sơ khai chưa hoàn thiện Đa số nhà đầu tư sàn chứng khoán tảng vững vàng phân tích tài Một người tham gia thị trường chứng khoán dạy thứ quan trọng bậc để xem xét đánh giá cổ phiếu số P/E, xem xét P/E cao hay thấp để định mua bán mã cổ phiếu Nói chung hướng dẫn chung cho nên tập trung vào cổ phiếu có P/E thấp không nên đầu tư vào số có P/E cao P/E số nhà phân tích sử dụng nhiều năm liền để định giá cổ phiếu Tuy nhiên, TTCK có nhiều mã cổ phiếu có P/E cao tiếp tục tăng giá, nhiều cổ phiếu có P/E thấp giá tăng lên thời gian dài Vậy nhà đầu tư nên chọn cổ phiếu có P/E nào? Điều đặt nghi vấn tính hiệu RP_RF_G3 -.1 -.2 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 Sử dụng tất quan sát, tiến hành tính toán hệ số tự tương quan mẫu (SAC) hệ số tự tương quan riêng phần mẫu (SPAC) cho 32 độ trễ chuỗi rpt-rft_G3 54 Một chuỗi xem có tính dừng SAC = f(t) giảm nhanh tắt dần Nhìn đồ thị SAC ta thấy 32 độ trễ có độ trễ độ trễ thứ 26 giá trị SAC nằm đường giới hạn sigma, biểu diễn giá trị SAC giảm nhanh tắt dần nên ta nói chuỗi rpt-rft_G3 có tính dừng Kiểm tra tính dừng chuỗi liệu rpt-rft_G4 55 RP_RF_G4 -.1 -.2 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 Sử dụng tất quan sát, tiến hành tính toán hệ số tự tương quan mẫu (SAC) hệ số tự tương quan riêng phần mẫu (SPAC) cho 32 độ trễ chuỗi rpt-rft_G4 56 Một chuỗi xem có tính dừng SAC = f(t) giảm nhanh tắt dần Nhìn đồ thị SAC ta thấy 36 độ trễ có độ trễ 26 giá trị SAC nằm đường giới hạn sigma, biểu diễn giá trị SAC giảm nhanh tắt dần nên ta nói chuỗi rpt-rft_G4 có tính dừng Kiểm tra tính dừng chuỗi liệu rpt-rft_G1_ALT RP_RF_G1_ALT -.1 -.2 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 Sử dụng tất quan sát, tiến hành tính toán hệ số tự tương quan mẫu (SAC) hệ số tự tương quan riêng phần mẫu (SPAC) cho 32 độ trễ chuỗi rpt-rft_G1_ALT 57 Một chuỗi xem có tính dừng SAC = f(t) giảm nhanh tắt dần Nhìn đồ thị SAC ta thấy 32 độ trễ có độ trễ giá trị SAC nằm đường giới hạn sigma, biểu diễn giá trị SAC giảm nhanh tắt dần nên ta nói chuỗi rpt-rft_G1_ALTcó tính dừng Như chuỗi liệu sử dụng cho phân tích hồi quy để kiểm định giả thuyết H2 H3 có tính dừng PHỤ LỤC 3: KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI Kiểm định Harvey- Godfrey (G1) Heteroskedasticity Test: Harvey F-statistic Obs*R-squared Scaled explained SS 0.313185 0.320200 0.244846 Prob F(1,75) Prob Chi-Square(1) Prob Chi-Square(1) 0.5774 0.5715 0.6207 Test Equation: Dependent Variable: LRESID2 58 Method: Least Squares Date: 11/03/15 Time: 11:50 Sample: 77 Included observations: 77 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C RM_RF -7.714196 1.833277 0.223893 3.275875 -34.45478 0.559630 0.0000 0.5774 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.004158 -0.009119 1.964176 289.3490 -160.2257 0.313185 0.577400 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat -7.716966 1.955281 4.213653 4.274531 4.238004 2.129732 Kiểm định Harvey- Godfrey (G2) Heteroskedasticity Test: Harvey F-statistic Obs*R-squared Scaled explained SS 0.618892 0.630195 1.016029 Prob F(1,75) Prob Chi-Square(1) Prob Chi-Square(1) 0.4339 0.4273 0.3135 Test Equation: Dependent Variable: LRESID2 Method: Least Squares Date: 11/03/15 Time: 12:03 Sample: 77 Included observations: 77 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C RM_RF -8.370237 3.734521 0.324445 4.747091 -25.79861 0.786697 0.0000 0.4339 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.008184 -0.005040 2.846299 607.6065 -188.7886 0.618892 0.433938 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat -8.375881 2.839154 4.955547 5.016425 4.979898 1.842045 Kiểm định Harvey- Godfrey (G3) Heteroskedasticity Test: Harvey F-statistic Obs*R-squared Scaled explained SS 0.241622 0.247268 0.286243 Prob F(1,75) Prob Chi-Square(1) Prob Chi-Square(1) 0.6245 0.6190 0.5926 Test Equation: Dependent Variable: LRESID2 Method: Least Squares 59 Date: 11/03/15 Time: 12:15 Sample: 77 Included observations: 77 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C RM_RF -8.207026 1.982207 0.275610 4.032564 -29.77767 0.491550 0.0000 0.6245 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.003211 -0.010079 2.417877 438.4598 -176.2276 0.241622 0.624473 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat -8.210022 2.405783 4.629288 4.690166 4.653638 2.307830 Kiểm định Harvey- Godfrey (G4) Heteroskedasticity Test: Harvey F-statistic Obs*R-squared Scaled explained SS 0.955962 0.969102 1.117268 Prob F(1,75) Prob Chi-Square(1) Prob Chi-Square(1) 0.3313 0.3249 0.2905 Test Equation: Dependent Variable: LRESID2 Method: Least Squares Date: 11/03/15 Time: 12:47 Sample: 77 Included observations: 77 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C RM_RF -8.221892 3.916161 0.273750 4.005349 -30.03430 0.977733 0.0000 0.3313 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.012586 -0.000580 2.401560 432.5616 -175.7062 0.955962 0.331350 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat -8.227811 2.400864 4.615745 4.676623 4.640095 1.911520 Kiểm định Harvey- Godfrey (G1-Alt) Heteroskedasticity Test: Harvey F-statistic Obs*R-squared Scaled explained SS 3.200526 3.151391 2.411535 Prob F(1,75) Prob Chi-Square(1) Prob Chi-Square(1) 0.0777 0.0759 0.1204 Test Equation: Dependent Variable: LRESID2 Method: Least Squares Date: 11/03/15 Time: 12:28 60 Sample: 77 Included observations: 77 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C RM_RF -7.717096 5.753454 0.219802 3.216015 -35.10929 1.789001 0.0000 0.0777 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.040927 0.028140 1.928284 278.8710 -158.8056 3.200526 0.077652 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat -7.725791 1.956001 4.176769 4.237647 4.201120 1.857501 PHỤ LỤC 4:KIỂM ĐỊNH HIỆN TƯỢNG TƯƠNG QUAN CHUỖI Dùng kiểm định nhân tử Lagrange (G1) Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic Obs*R-squared 0.372569 0.778027 Prob F(2,73) Prob Chi-Square(2) 0.6903 0.6777 Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 11/03/15 Time: 11:55 Sample: 77 Included observations: 77 Presample missing value lagged residuals set to zero Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C RM_RF RESID(-1) RESID(-2) -5.38E-05 0.003890 0.074814 0.062525 0.004501 0.066280 0.117553 0.118346 -0.011955 0.058689 0.636427 0.528326 0.9905 0.9534 0.5265 0.5989 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.010104 -0.030576 0.039480 0.113780 141.6574 0.248380 0.862238 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat -2.52E-18 0.038889 -3.575518 -3.453761 -3.526816 1.980969 Dùng kiểm định nhân tử Lagrange (G2) Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic Obs*R-squared 0.907928 1.868868 Prob F(2,73) Prob Chi-Square(2) 0.4079 0.3928 Test Equation: 61 Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 11/03/15 Time: 12:06 Sample: 77 Included observations: 77 Presample missing value lagged residuals set to zero Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C RM_RF RESID(-1) RESID(-2) -8.88E-05 0.003745 0.128074 0.075054 0.003894 0.058170 0.117841 0.119834 -0.022799 0.064375 1.086835 0.626317 0.9819 0.9488 0.2807 0.5331 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.024271 -0.015827 0.034159 0.085178 152.8040 0.605286 0.613667 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 2.07E-18 0.033892 -3.865039 -3.743283 -3.816337 1.994259 Dùng kiểm định nhân tử Lagrange (G3) Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic Obs*R-squared 1.733649 3.491452 Prob F(2,73) Prob Chi-Square(2) 0.1838 0.1745 Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 11/03/15 Time: 12:19 Sample: 77 Included observations: 77 Presample missing value lagged residuals set to zero Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C RM_RF RESID(-1) RESID(-2) -4.24E-05 0.005747 0.191745 0.062720 0.003833 0.056852 0.116917 0.118626 -0.011063 0.101081 1.640014 0.528723 0.9912 0.9198 0.1053 0.5986 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.045344 0.006111 0.033623 0.082527 154.0213 1.155766 0.332563 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat -2.61E-18 0.033726 -3.896656 -3.774900 -3.847955 2.003280 Dùng kiểm định nhân tử Lagrange (G4) Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 62 F-statistic Obs*R-squared 5.739613 10.46293 Prob F(2,73) Prob Chi-Square(2) 0.0048 0.0053 Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 11/03/15 Time: 12:51 Sample: 77 Included observations: 77 Presample missing value lagged residuals set to zero Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C RM_RF RESID(-1) RESID(-2) -2.14E-05 0.034616 0.291709 0.157660 0.003705 0.056143 0.115683 0.119935 -0.005774 0.616559 2.521626 1.314545 0.9954 0.5394 0.0139 0.1928 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.135882 0.100371 0.032502 0.077117 156.6320 3.826409 0.013260 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat -1.94E-19 0.034267 -3.964468 -3.842712 -3.915766 2.021504 Dùng kiểm định nhân tử Lagrange (G4-bậc 1) Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic Obs*R-squared 0.693778 1.456801 Prob F(2,71) Prob Chi-Square(2) 0.5030 0.4827 Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 11/03/15 Time: 13:02 Sample: 77 Included observations: 76 Presample missing value lagged residuals set to zero Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C RM_RF AR(1) RESID(-1) RESID(-2) -9.03E-05 0.016538 0.251479 -0.294452 0.046938 0.005746 0.060214 0.974694 0.997647 0.357930 -0.015714 0.274660 0.258008 -0.295146 0.131138 0.9875 0.7844 0.7971 0.7687 0.8960 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.019168 -0.036090 0.033029 0.077453 153.9356 0.346889 0.845348 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat -3.42E-13 0.032448 -3.919359 -3.766021 -3.858078 2.010344 63 Dùng kiểm định nhân tử Lagrange (G1-Alt) Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic Obs*R-squared 0.338793 0.708140 Prob F(2,73) Prob Chi-Square(2) 0.7137 0.7018 Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 11/03/15 Time: 12:32 Sample: 77 Included observations: 77 Presample missing value lagged residuals set to zero Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C RM_RF RESID(-1) RESID(-2) -6.49E-05 -0.003004 0.089751 0.028753 0.004371 0.064127 0.118480 0.118450 -0.014855 -0.046848 0.757522 0.242743 0.9882 0.9628 0.4512 0.8089 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.009197 -0.031521 0.038343 0.107324 143.9064 0.225862 0.878120 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 1.62E-18 0.037753 -3.633932 -3.512176 -3.585230 1.970028 PHỤ LỤC 4: KIỂM ĐỊNH PHÂN PHỐI CHUẨN CỦA PHẦN DƯ G1 12 Series: Residuals Sample 77 Observations 77 10 Mean Median Maximum Minimum Std Dev Skewness Kurtosis -2.52e-18 -0.000888 0.117663 -0.108948 0.038889 0.336167 3.999559 Jarque-Bera Probability 4.655778 0.097501 -0.10 -0.05 0.00 0.05 0.10 G2 64 24 Series: Residuals Sample 77 Observations 77 20 16 12 -0.10 -0.05 0.00 0.05 Mean Median Maximum Minimum Std Dev Skewness Kurtosis 2.07e-18 -0.006679 0.102935 -0.094400 0.033892 0.450378 3.923444 Jarque-Bera Probability 5.339022 0.069286 0.10 G3 12 Series: Residuals Sample 77 Observations 77 10 Mean Median Maximum Minimum Std Dev Skewness Kurtosis -2.61e-18 -0.001762 0.101010 -0.102932 0.033726 0.114923 3.800816 Jarque-Bera Probability 2.227017 0.328405 -0.10 -0.05 0.00 0.05 0.10 G4 65 12 Series: Residuals Sample 77 Observations 76 10 Mean Median Maximum Minimum Std Dev Skewness Kurtosis -3.42e-13 7.39e-05 0.080559 -0.073992 0.032448 0.055280 2.748011 Jarque-Bera Probability 0.239785 0.887016 -0.06 -0.04 -0.02 0.00 0.02 0.04 0.06 0.08 G1-Alt 10 Series: Residuals Sample 77 Observations 77 Mean Median Maximum Minimum Std Dev Skewness Kurtosis 1.62e-18 -0.000456 0.091534 -0.101171 0.037753 0.044720 2.967081 Jarque-Bera Probability 0.029142 0.985535 -0.10 -0.05 0.00 0.05 0.10 PHỤ LỤC 5: KẾT QUẢ HỒI QUY G1 Dependent Variable: RP_RF_G1 Method: Least Squares Date: 11/03/15 Time: 11:27 Sample: 77 Included observations: 77 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C RM_RF 0.002501 1.120481 0.004462 0.065291 0.560368 17.16126 0.5769 0.0000 R-squared Adjusted R-squared 0.797028 0.794322 Mean dependent var S.D dependent var 0.000807 0.086320 66 S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.039148 0.114942 141.2664 294.5088 0.000000 Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat -3.617310 -3.556432 -3.592959 1.821750 G2 Dependent Variable: RP_RF_G2 Method: Least Squares Date: 11/03/15 Time: 11:59 Sample: 77 Included observations: 77 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C RM_RF 0.005140 1.070917 0.003889 0.056901 1.321633 18.82084 0.1903 0.0000 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.825266 0.822936 0.034117 0.087297 151.8580 354.2240 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.003521 0.081078 -3.892416 -3.831538 -3.868066 1.709339 G3 Dependent Variable: RP_RF_G3 Method: Least Squares Date: 11/03/15 Time: 12:11 Sample: 77 Included observations: 77 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C RM_RF 0.000481 0.964260 0.003870 0.056623 0.124276 17.02951 0.9014 0.0000 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.794523 0.791783 0.033950 0.086447 152.2347 290.0041 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat -0.000976 0.074402 -3.902201 -3.841323 -3.877850 1.582544 G4 Dependent Variable: RP_RF_G4 Method: Least Squares Date: 11/03/15 Time: 12:42 Sample: 77 Included observations: 77 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C -0.003064 0.003932 -0.779359 0.4382 67 RM_RF R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 1.011215 0.804659 0.802054 0.034495 0.089243 151.0092 308.9435 0.000000 0.057531 17.57679 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.0000 -0.004593 0.077533 -3.870370 -3.809491 -3.846019 1.323790 G1 (Alt) Dependent Variable: RP_RF_G1_ALT Method: Least Squares Date: 11/03/15 Time: 12:22 Sample: 77 Included observations: 77 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C RM_RF 0.005980 1.110351 0.004332 0.063383 1.380323 17.51816 0.1716 0.0000 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.803606 0.800988 0.038004 0.108321 143.5507 306.8859 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.004301 0.085189 -3.676641 -3.615763 -3.652290 1.797069 68 [...]... (giá cổ phiếu thị trường chứng khoán) và tỷ số thu nhập trên cổ phần, hay cho biết nhà đầu tư sẵn sàng trả giá bao nhiêu cho một cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Theo Bodie và ctg (2009b), tỷ số P/E của cổ phiếu i tại thời điểm t được tính bằng cách lấy thị giá của cổ phiếu i tại thời điểm t chia cho thu nhập trên một cổ phần của cổ phiếu I tại thời điểm t (EPS được tính bằng cách lấy lợi nhuận... xem xét, đánh giá hiệu quả đầu tư qua tỷ số P/E của các doanh nghiệp niêm yết TTCK Việt Nam và từ đó đề xuất các giải pháp tối ưu cho việc xây dựng danh mục đầu tư thông qua tỷ số P/E 1.4 Đối tư ng và phạm vi nghiên cứu Đối tư ng nghiên cứu của đề tài là các chỉ tiêu P/E, diễn biến thị giá, EPS, Số lượng cổ phiếu, vốn chủ sở hữu, lợi nhuận và chỉ số VnIndex, Khả năng sinh lời của các chứng khoán, khả... trong việc định giá doanh nghiệp, định giá cổ phiếu của các nhà đầu tư 1.2 Câu hỏi nghiên cứu Đề tài nghiên cứu sẽ trả lời câu hỏi sau: (i) Mối quan hệ giữa hiệu quả đầu tư của các danh mục so với hiệu quả đầu tư của thị trường nói chung thế nào? (ii) Các mức P/E khác nhau thì có ảnh hưởng thế nào đến hiệu quả sinh lời của các danh mục đầu tư tương ứng? 1.3 Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu của luận văn này... lưới (net effect), cổ phiếu tệ nhất sẽ thu lợi cao nhất trên thị trường (cổ phiếu có hệ số P/E thấp) và cổ phiếu tốt nhất sẽ thu lợi thấp trên thị trường (cổ phiếu có hệ số P/E cao) Tất cả các đặc điểm trên của nhà đầu tư ám chỉ một cách bất hợp lý về phản ứng thái quá của nhà đầu tư (hoặc ít phản ứng) theo một vài cách này hay cách khác Phản ứng thái quá của nhà đầu tư được gây ra khi các thông tin mẫu... cao trong tư ng lai; cổ phiếu có rủi ro thấp nên nhà đầu tư thõa mãn với tỷ suất vốn hóa thị trường thấp Hệ số P/E rất có ích cho việc định giá cổ phiếu Giả sử một nhà đầu tư có cổ phiếu X không được giao dịch sôi động trên thị trường, vậy cổ phiếu đó có giá bao nhiêu là hợp lý? Lúc đó cần nhìn vào hệ số P/E được công bố với nhóm các loại cổ phiếu tư ng tự cổ phiếu X, sau đó nhân thu nhập của công ty... trong tư ng lai của công ty và ngược lại Theo Chairatanawan (2008), hệ số P/E là chỉ tiêu phổ biến để chỉ định giá trị thị trường của công ty Hệ số PE là một trong những chỉ số phân tích quan trọng trong quyết định đầu tư chứng khoán của nhà đầu tư Thu nhập từ cổ phiếu sẽ có ảnh hưởng quyết định đến giá thị trường của cổ phiếu đó Nếu hệ số P/E cao thì điều đó có nghĩa là nhà đầu tư dự kiến tốc độ tăng cổ. .. mối quan hệ cùng chiều giữa hệ số giá trên thu nhập (PE) và suất sinh lợi cổ phiếu Alroaia và ctg (2012) cũng cho rằng, mối quan hệ giữa hệ số PE và suất sinh lợi cổ phiếu là dương Có nghĩa là, hệ số PE có khả năng giải thích sự thay đổi của suất sinh lợi cổ phiếu Hệ số PE của mỗi cổ phiếu là nhân tố ảnh hưởng đế quyết định đầu tư Mỗi nhà đầu tư có cách phân tích và khả năng dự đoán khác nhau Hệ số PE. .. biến thì tỷ số P/E có thể giúp nhà đầu tư đạt được điều này và có thể coi P/E là chỉ số hiệu quả đầu tư trong tư ng lai - Danh mục P/E thấp sẽ thu được hiệu quả đầu tư cao hơn danh mục có P/E cao Cùng quan điểm trên nghiên cứu của Basu (1983) cho rằng, quan hệ giữa hệ số PE và suất sinh lợi cổ phiếu là ngược chiều Hệ số PE thấp sẽ có xu hướng nhận được suất sinh lợi cổ phiếu cao hơn hệ số PE cao Nghiên... gợi ý cho các nhà đầu tư trong việc chọn thời điểm đẻ xây dựng danh mục đầu tư qua P/E theo phương pháp của Basu (1997) Trái ngược với các quan điểm trên, Lau và ctg (2002) nghiên cứu mối quan hệ giữa suất sinh lợi cổ phiếu của các tỷ số tài chính trên thị trường chứng khoán singapore và 163 công ty ở Malaysia thì lại có mối quan hệ cùng chiều với hệ số PE Nghiên cứu của SEZGIN (2010) cho thấy tỷ lệ P/E... mang lại hiệu quả cao; giảm thiểu các rủi ro thị trường, rủi ro hệ thống Xuất phát từ các vấn đề lý luận và thực tiễn; kế thừa các nghiên cứu trước đây đặc biệt là của Basu (1977) và Kelly, Clean và Namara (2008) tác giả lựa chọn đề tài Đánh giá hiệu quả đầu tư qua tỷ số P/E của các cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam” với mong muốn tìm hiểu những ưu và nhược điểm khi sử dụng chỉ số P/E trong
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiệu quả đầu tư qua tỷ số pe của các cổ phiếu trên thị trường chứng khoán , Đánh giá hiệu quả đầu tư qua tỷ số pe của các cổ phiếu trên thị trường chứng khoán , Đánh giá hiệu quả đầu tư qua tỷ số pe của các cổ phiếu trên thị trường chứng khoán

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay