Giải pháp hoàn thiện công tác kiểm tra thuế tại Cục thuế tỉnh Thái Bình

97 207 0
  • Loading ...
1/97 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 09:35

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI NGUYỄN TIẾN LỢI GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM TRA THUẾ TẠI CỤC THUẾ TỈNH THÁI BÌNH Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GVC.TS VŨ QUANG Hà Nội - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn công trình nghiên cứu khoa học độc lập riêng tôi, số liệu kết nêu luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng Thái bình, ngày tháng 10 năm 2016 Tác giả luận văn Nguyễn Tiến Lợi i MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC BẢNG v DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ vi LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THUẾ VÀ CÔNG TÁC KIỂM TRA THUẾ 1.1 Nhận thức chung thuế công tác kiểm tra thuế 1.1.1 Nhận thức chung thuế .4 1.1.2 Nhận thức chung công tác kiểm tra thuế .11 1.2 Nội dung công tác kiểm tra thuế Cục thuế địa phương 18 1.2.1 Kiểm tra trụ sở quan thuế 19 1.2.2 Kiểm tra trụ sở người nộp thuế .19 1.2.3 Những vấn đề kiểm tra thuế theo quy định Luật Quản lý thuế 20 1.3 Các tiêu chí đánh giá kết hoạt động kiểm tra thuế 23 1.3.1 Các tiêu chí định tính 24 1.3.2 Các tiêu định lượng .25 1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác kiểm tra thuế 29 1.4.1 Các nhân tố khách quan .29 1.4.2 Các nhân tố chủ quan 30 Tóm tắt chương I .32 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM TRA THUẾ TẠI CỤC THUẾ TỈNH THÁI BÌNH GIAI ĐOẠN 2013 – 2015 33 2.1 Giới thiệu khái quát Cục thuế tỉnh Thái Bình 33 2.1.1 Chức năng, nhiệm vụ Cục thuế tỉnh Thái Bình 33 2.1.2 Cơ cấu tổ chức máy ngành thuế Thái Bình .36 2.1.3.Chức năng, nhiệm vụ cấu tổ chức kiểm tra thuế .38 2.2.Thực trạng công tác kiểm tra thuế Cục thuế tỉnh Thái Bình 41 ii 2.2.1.Công tác kiểm tra trụ sở quan thuế 41 2.2.2 Công tác kiểm tra trụ sở người nộp thuế 48 2.3 Đánh giá chung công tác kiểm tra thuế Cục thuế tỉnh Thái Bình thời gian qua 59 2.3.1 Những kết đạt .59 2.3.2 Những tồn hạn chế nguyên nhân 61 Tóm tắt chương 69 CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM TRA THUẾ TẠI CỤC THUẾ TỈNH THÁI BÌNH 70 3.1 Quan điểm đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác kiểm tra thuế 70 3.1.1 Việc hoàn thiện công tác kiểm tra thuế phải phù hợp với chiến lược cải cách thuế .71 3.1.2 Công tác kiểm tra thuế phải hoàn thiện theo hướng góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quản lý thuế 71 3.1.3 Hoàn thiện công tác kiểm tra thuế phải sở phù hợp với điều kiện thực tế khách quan 72 3.1.4 Hoàn thiện công tác kiểm tra thuế phải hướng tới tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh người nộp thuế 73 3.2 Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kiểm tra thuế Cục thuế tỉnh Thái Bình 73 3.2.1 Giải pháp xây dựng, hoàn thiện sở liệu người nộp thuế 73 3.2.2 Nhóm giải pháp nâng cao hiệu công tác kiểm tra thuế: .75 3.2.3 Giải pháp kết hợp công tác kiểm tra với công tác chuyên môn khác để thu nợ thuế đạt hiệu quả: .82 3.2.4 Nhóm giải pháp bổ sung để hoàn thiện công tác kiểm tra thuế: 84 3.3 Một số kiến nghị sách tạo điều kiện để thực giải pháp 86 3.3.1 Bổ sung thẩm quyền cho quan thuế 86 3.3.2 Đổi chế độ tiền lương công chức nhà nước 86 3.3.3 Xây dựng chế độ đãi ngộ công chức làm công tác kiểm tra thuế 87 KẾT LUẬN 88 TÀI LIỆU THAM KHẢO 89 iii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ Viết tắt Chữ viết đầy đủ CQT Cơ quan thuế GTGT Giá trị gia tăng NNT Người nộp thuế NSNN Ngân sách Nhà nước TNCN Thu nhập cá nhân TTĐB Tiêu thụ đặc biệt TNDN Thu nhập doanh nghiệp XNK Xuất nhập SXKD Sản xuất kinh doanh iv DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Nguồn nhân lực văn phòng Cục Thuế năm 2013 - 2015 37 Hình 2.1: Biểu kết thực dự toán thu ngân sách nhà nước từ năm 2013 đến năm 2015 40 Bảng 2.2: Số lượng sở kinh doanh phải kiểm tra hồ sơ khai thuế giai đoạn 2013 – 2015 Cục thuế tỉnh Thái Bình 44 Bảng 2.3 Kết kiểm tra hồ sơ khai thuế quan thuế giai đoạn 2013-2015 Cục thuế tỉnh Thái Bình 46 Bảng 2.4: Kết kiểm tra trước hoàn thuế giai đoạn 2013 – 2015 49 Bảng 2.5: Kết kiểm tra sau hoàn thuế giai đoạn 2013 – 2015 50 Bảng 2.6: Kết xử lý thuế qua kiểm tra chấp hành luật thuế trụ sở người nộp thuế giai đoạn 2013 – 2015 .51 Bảng 2.7: Số liệu kết kiểm tra chấp hành luật thuế năm 2014 Công ty cổ phần may xuất Việt Thái 54 Bảng 2.8: Tổng hợp kết thực nhiệm vụ kiểm tra thuế trụ sở người nộp thuế từ năm 2013 đến năm 2015 57 v DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Hình 2.1: Biểu kết thực dự toán thu ngân sách nhà nước từ năm 2013 đến năm 2015 40 vi LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Luật Quản lý thuế Quốc hội Khoá XI thông qua kỳ họp thứ 10 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2007 Việc ban hành Luật Quản lý thuế tạo tảng cho việc áp dụng chế quản lý thuế tiên tiến, đại, theo người nộp thuế tự tính, tự khai, tự nộp thuế vào NSNN; quan thuế thực quản lý thuế theo chức dựa hệ thống thông tin người nộp thuế Bên cạnh đó, Luật đề cao quyền trách nhiệm người nộp thuế, tạo điều kiện cho việc cải cách thủ tục hành thuế theo hướng đơn giản, rõ ràng, minh bạch, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế nâng cao hiệu lực Hệ thống thuế Kiểm tra thuế bốn chức quản lý thuế theo mô hình chức (bao gồm chức tuyên truyền hỗ trợ, kê khai, thu nợ kiểm tra) Kiểm tra thuế chức quan trọng quản lý thuế, kiểm tra thuế cách thức để quan thuế cảnh báo, ngăn ngừa, phát xử lý gian lận thuế Kiểm tra thuế giúp phát bất hợp lý sách thuế pháp luật thuế để nghiên cứu bổ sung, sửa đổi kịp thời nhằm phát huy tốt vai trò thuế việc đảm bảo số thu cho ngân sách nhà nước điều tiết vĩ mô kinh tế Bởi vậy, muốn nâng cao hiệu quản lý thuế, việc mà quan thuế cấp phải làm thường xuyên hoàn thiện nâng cao hiệu công tác kiểm tra thuế Trong năm qua, ngành Thuế tỉnh Thái Bình hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách, tốc độ tăng trưởng năm sau cao năm trước Trong kết chung ngành Thuế tỉnh Thái Bình có phần đóng góp không nhỏ công tác kiểm tra thuế Tuy nhiên, công tác kiểm tra thuế Thái Bình hạn chế định, bất cập, hiệu chưa cao, chưa đáp ứng đòi hỏi thực tiễn cần nghiên cứu hoàn thiện để góp phần nâng cao hiệu quản lý thuế Xuất phát từ lý trên, việc nghiên cứu đề tài “Giải pháp hoàn thiện công tác kiểm tra thuế Cục thuế tỉnh Thái Bình” cần thiết có ý nghĩa thực tiễn thiết thực Mục đích nghiên cứu Mục đích tổng quát luận văn tìm giải pháp hoàn thiện công tác kiểm tra thuế Cục thuế tỉnh Thái Bình Các mục tiêu cụ thể luận văn: - Hệ thống hóa vấn đề lý luận kiểm tra thuế - Đánh giá thực trạng công tác kiểm tra thuế Cục thuế tỉnh Thái Bình; thành công hạn chế nguyên nhân chủ quan, khách quan - Đề xuất phương hướng, giải pháp thích hợp để hoàn thiện công tác kiểm tra thuế; qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quản lý thuế Cục thuế tỉnh Thái Bình Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài vấn đề lý luận thực tiễn công tác kiểm tra thuế doanh nghiệp Cục thuế Thái Bình trực tiếp quản lý giai đoạn 2013 – 2015 Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp vật biện chứng, từ sở lý luận đến thực tiễn, lý luận gắn với thực tiễn, điều tra khảo sát thống kê, so sánh, phân tích tổng hợp, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn để làm sáng tỏ vấn đề đặt cần giải Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Về lý luận: Đề tài hệ thống hóa số vấn đề lý luận hoạt động kiểm tra người nộp thuế, tập trung vào vấn đề lý luận hoạt động kiểm tra Về thực tiễn: Đề tài đánh giá thực trạng công tác kiểm tra thuế địa bàn tỉnh Thái Bình; kết đạt được, hạn chế nguyên nhân hạn chế Trên sở đó, đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác kiểm tra thuế doanh nghiệp Cục thuế Thái Bình trực tiếp quản lý Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, phần kết luận, luận văn trình bày chương Cụ thể sau: Chương 1: Cơ sở lý luận thuế công tác kiểm tra thuế Chương 2: Thực trạng công tác kiểm tra thuế Cục thuế tỉnh Thái Bình giai đoạn 2013 - 2015 Chương 3: Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kiểm tra thuế Cục thuế tỉnh Thái Bình + Với lĩnh vực vận tải cần đưa định mức doanh thu tối thiểu chi phí nhiên liệu tối đa để tiến hành kiểm tra đơn vị quan thuế có so sánh với số liệu kê khai đơn vị để làm xác định mức độ rủi ro hồ sơ khai thuế người nộp thuế lĩnh vực kinh doanh vận tải + Đối với lĩnh vực kinh doanh xăng dầu cần kết hợp với Chi cục đo lường chất lượng tỉnh để kẹp chì, dán tem niêm phong đồng hồ công tơ tổng xăng dầu Mục đích để giúp quan thuế quản lý lượng xăng dầu tiêu thụ thông qua kiểm đếm lượng xăng dầu qua đồng hồ công tơ tổng, từ làm kiểm tra đối chiếu với số liệu kê khai đơn vị để phát rủi ro hành vi khai sai, trốn thuế + Đối với doanh nghiệp có hoạt động chuyển nhượng dự án, mở rộng đầu tư: Đề nghị quan cấp phép sở kế hoạch & đầu tư, ban quản lý khu công nghiệp cần trao đổi thông tin với quan thuế việc hoàn thành nghĩa vụ thuế doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động chuyển nhượng dự án hay mở rộng đầu tư Yêu cầu bên có liên quan phải hoàn thành nghĩa vụ thuế trước tham mưu UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư Mục đích để giảm bớt rủi ro trốn tránh nghĩa vụ thuế doanh nghiệp giải thể bán toàn nhà xưởng cho doanh nghiệp khác không kê khai, nộp thuế - Hai xây dựng hệ thống tiêu thức đánh giá rủi ro thuế, tạo điều kiện cho việc đánh giá, xếp hạng rủi ro người nộp thuế việc lập kế hoạch kiểm tra xác Trong trình áp dụng tiêu thức này, cán kiểm tra cần đánh giá mức độ hiệu quả, xác tiêu thức từ đề xuất với Tổng cục Thuế, Bộ Tài để sửa đổi bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế Các tiêu thức cần hoàn chỉnh theo hướng đơn giản, dễ làm, dễ đánh giá có mối quan hệ với nhau, tránh tình trạng sử dụng tiêu thức đánh giá đối tượng lại cho kết rủi ro thuế khác Ví dụ tiêu thức đánh giá loại thuế trực thu cần tập trung vào thu nhập chịu thuế, ngành nghề kinh doanh; tiêu thức đánh giá loại thuế gián thu cần tập trung vào doanh thu, quy mô doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh, từ giúp cho việc đánh giá rủi ro, lựa chọn đối tượng để thực kiểm tra thuế 76 Phải có phân chia tiêu thức đánh giá rủi ro thành tiêu thức động tiêu thức tĩnh rõ ràng, sở đó, áp dụng trọng số nhóm tiêu thức cụ thể để đảm bảo công lĩnh vực, khu vực sản xuất kinh doanh khác Các tiêu thức cần xây dựng hoàn thiện theo hướng đơn giản, dễ đánh giá có mối quan hệ với Nếu tiêu thức đánh giá xem xét đơn lẻ khó đưa nhận định đắn, vậy, cán kiểm tra cần sử dụng kết hợp tiêu thức với nhau, qua nhận định rủi ro thuế xác - Ba xây dựng mô hình phân tích theo ngành theo sắc thuế Trên sở áp dụng tiêu thức đánh giá rủi ro thuế Tổng cục Thuế hướng dẫn, Cục thuế cần xây dựng tiêu thức đánh giá rủi ro phù hợp với tình hình quản lý thuế địa bàn Tuỳ theo hình thức gian lận thuế ngành nghề sắc thuế cụ thể mà qua xây dựng tiêu thức đánh giá rủi ro cho phù hợp sát với thực tế người nộp thuế - Bốn xây dựng sổ tay phương pháp phân tích kiểm tra thuế nhằm hoàn thiện, nâng cao phương pháp phân tích rủi ro Xây dựng sổ tay phương pháp phân tích kiểm tra thuế để cán kiểm tra nghiên cứu thực Nội dung sổ tay cần nêu rõ: Việc phân tích cần thực riêng cho nội dung cần làm rõ kiểm tra doanh nghiệp Chẳng hạn, phân tích doanh thu cần tập trung so sánh doanh thu qua tháng liền kề tháng kỳ năm trước, rà soát khoản thu tiền kỳ, phân tích nợ phải thu, ước tính doanh thu từ sản lượng giá bán, ước tính doanh thu từ sản lượng sản xuất hàng tồn kho, ước tính doanh thu từ chi phí sản xuất tiêu thụ liên quan 3.2.2.2 Giải pháp nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán làm công tác kiểm tra: Để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán làm công tác kiểm tra cần thực tốt số nội dung sau: - Tăng cường đào tạo kỹ kỹ kiểm tra thuế Giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, đặc biệt phương pháp đọc kiểm tra báo cáo tài 77 để từ phát mâu thuẫn truy thu khoản thuế trốn lậu Trong công tác đào tạo cần quan tâm đến việc đào tạo, học tập chỗ nghĩa cán phòng tự bổ sung khiếm khuyết cho đồng chí cán có trình độ chuyên môn sâu truyền đạt hướng dẫn cho đồng chí có chuyên môn yếu - Đổi phương pháp lãnh đạo, đạo công tác kiểm tra nhằm nâng cao trình độ kỹ cho cán cách mạnh dạn giao nhiệm vụ tổng hợp, dự thảo biên kiểm tra cho cán Qua việc tổng hợp kỹ năng, chuyên môn cán nâng lên phải nghiên cứu đối chiếu số liệu thực tế với sách hành - Thường xuyên tổ chức đợt học tập sách pháp luật thuế, kế toán Thực việc thi nghiệp vụ hàng năm, lấy kết thi làm xem xét đánh giá cán để động viên, khuyến khích cán tích cực tham gia nghiên cứu học tập, cập nhật sách để phục vụ tốt cho công tác chuyên môn 3.2.2.3 Giải pháp hoàn thiện hoạt động kiểm tra thuế số lĩnh vực yếu kém: Ngoài giải pháp chung áp dụng cho hoạt động kiểm tra thuế doanh nghiệp, doanh nghiệp lĩnh vực mà công tác kiểm tra để thất thu, công tác kiểm tra chưa hiệu cần có giải pháp đặc thù chuyên môn, nghiệp vụ Ở địa bàn Thái Bình, có ba lĩnh vực có số lượng doanh nghiệp nhiều qua công tác quản lý thực tế cho thấy có nhiều vi phạm cần có giải pháp đặc biệt thực chức kiểm tra thuế, lĩnh vực xây dựng, lắp đặt, lĩnh vực vận tải biển kinh doanh bất động sản a Doanh nghiệp xây dựng lắp đặt: Doanh nghiệp xây dựng lắp đặt tồn số đặc điểm như: toán chậm, thời gian thi công kéo dài, hồ sơ toán phức tạp, chứng từ đầu vào phát sinh nhiều địa phương Việc kê khai nộp thuế doanh nghiệp xây dựng thường phát sinh nhiều hành vi vi phạm, kể đến hành vi sau: - Chủ đầu tư có biên xác nhận khối lượng hoàn thành nhà thầu không kê khai tính thuế giá trị gia tăng toán thuế thu nhập doanh nghiệp mà treo chi phí sản xuất kinh doanh dở dang; 78 - Các công trình thực thời gian dài, không tiến hành nghiệm thu phần mà thực tạm ứng, treo nhiều năm; - Kê khai khống vật tư nguyên vật liệu đầu vào cách lấy hoá đơn sắt thép, cát, đá, sỏi lớn thực tế đưa vào công trình xây dựng làm giảm số thuế Giá trị gia tăng Thu nhập doanh nghiệp phải nộp - Kê khai hạch toán, phân bổ chi phí máy xây dựng, chi phí thuê ngoài, chi phí phân công thời vụ không theo công trình, gây khó khăn công tác kiểm tra Trước hành vi vi phạm khó khăn phức tạp lĩnh vực xây dựng, đòi hỏi cán kiểm tra phải vững chuyên môn nghiệp vụ, đồng thời phải vững nghiệp vụ kế toán nghiệp vụ khác * Một số phương pháp kiểm tra sử dụng: - Yêu cầu cung cấp hợp đồng thực - Kiểm tra đối chiếu hợp đồng xây lắp ký với chủ đầu tư; so sánh với sổ sách kế toán Đối chiếu với hạng mục hoàn thành theo thời gian với việc ghi chép sổ sách kế toán - Đối chiếu với việc toán với hạng mục hoàn thành - Để tăng cường hiệu công tác kiểm tra lĩnh vực cần: - Sử dụng phần mềm để tính toán cụ thể lượng nguyên vật liệu sắt thép, cát, đá, sỏi theo dự toán Đối chiếu chi phí tập hợp toán với chi phí phát sinh theo lần nghiệm thu hoàn thành theo công trình; đối chiếu số liệu dự toán so với toán để bóc khoản hạch toán nguyên vật liệu vượt định mức so với dự toán - Kiểm tra xác định công trình hoàn thành chưa nghiệm thu, công trình hoàn thành chủ đầu tư chưa toán, công trình ghi giảm doanh thu năm trước, ghi giảm năm báo cáo - Xác đinh số tiền người mua ứng trước theo trình tự thời gian để xác định doanh thu tính trước 79 b Doanh nghiệp kinh doanh vận tải biển Các hành vi vi phạm pháp luật thuế lĩnh vực kinh doanh vận tải biển thường gặp sau: - Không kê khai đủ doanh thu đầu dịch vụ vận chuyển Do có nhiều hoạt động thuê vận tải người thuê không lấy hoá đơn nên đơn đơn vị vận tải trốn khoản doanh thu không kê khai nộp thuế - Lấy hoá đơn dầu kê khai khống thuế GTGT đầu vào, khống chi phí làm giảm thuế GTGT thu nhập doanh nghiệp phải nộp * Phát xử lý trường hợp cần triển khai số giải pháp sau: - Khi thực kiểm tra đơn vị yêu cầu xuất trình sổ lịch trình tầu có ghi rõ nơi đi, nơi đến cảng mà tầu neo đậu Đối chiếu hoá đơn mà đơn vị kê khai với quãng đường ghi sổ lịch trình tầu để phát khoản doanh thu trốn thuế không kê khai - Kiểm tra lượng xăng, dầu tiêu hao kỳ, thực đối chiếu với định mức tiêu hao giao thông vận tải quy định, đối chiếu, so sánh với lượng xăng dầu tiêu hao bình quân doanh nghiệp vận tải biển địa bàn số tỉnh lân cận để xem xét đấu tranh loại trừ hoá đơn khống không phù hợp với thực tế 3.2.2.4 Giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho công tác kiểm tra thuế Nguồn nhân lực phục vụ công tác kiểm tra thuế có vai trò, vị trí quan trọng, yếu tố định đến hiệu công tác kiểm tra thuế Để có nguồn nhân lực làm công tác kiểm tra đáp ứng yêu cầu cải cách, đại hóa ngành Thuế, cần không ngừng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ, kỹ chuyên môn phẩm chất đạo đức, tác phong nghề nghiệp cán kiểm tra Đặc biệt lực lãnh đạo, đạo điều hành Công tác phát triển nguồn nhân lực ngành Thuế Thái Bình nói chung phòng kiểm tra Cục thuế tỉnh Thái Bình năm gần coi trọng, nhiên tồn hạn chế Trong thời gian tới, công tác cần đẩy mạnh thông qua số giải pháp cụ thể sau: 80 - Tổ chức xếp, bố trí lại lực lượng cán kiểm tra nhằm đáp ứng yêu cầu đặt thực hiện đại hóa hệ thống Thuế Chuẩn hóa tiêu chuẩn trình độ nghiệp vụ cán làm công tác kiểm tra thuế: trình độ chuyên môn tối thiểu phải đại học lĩnh vực kinh tế, tài - ngân hàng, kế toán – kiểm toán, có thâm niên công tác ngành Thuế ngành kinh tế khác từ 2-3 năm trở lên; có trình độ tin học, ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu công việc cán vào ngành không bố trí xắp xếp vào phận kiểm tra mà cần phải bố trí công việc khác sau tiến hành lựa chọn sở đánh giá chất lượng giải công việc hàng năm đánh giá qua việc kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ định kỳ hàng năm - Bổ sung lực lượng cán cho phòng kiểm tra thuế để số lượng cán làm công tác tra, kiểm tra đạt từ 30% tổng số cán công chức trở lên đảm bảo đủ lực lượng hoàn thành khối lượng công việc tương đối lớn Số lượng cán kiểm tra 84 người cần bổ sung tăng thêm lên thành 105 cán Trong đó, cần bổ sung lực lượng cán trẻ, có lực cho phòng kiểm tra - Xây dựng ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ cán cho loại cán thực chức quản lý thuế, bảo đảm tính chuyên nghiệp để có đánh giá, phân loại bồi dưỡng cán Xây dựng tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc cán phòng kiểm tra Văn phòng Cục Đội kiểm tra Chi cục Thông qua tiêu chí để đánh giá hiệu chất lượng công việc cán bộ, qua thúc đẩy tạo động lực cho cán phấn đấu công việc Bên cạnh đó, cần có chế độ khen thưởng, động viên kịp thời cán hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có sáng kiến, sáng tạo công việc - Thực tốt công tác quy hoạch, tạo nguồn lực lượng cán làm công tác kiểm tra tất phòng Cục Chi cục thuế để bổ nhiệm, bổ sung vào đội ngũ lãnh đạo cán làm công tác kiểm tra kịp thời có yêu cầu - Tăng cường công tác lãnh đạo Lãnh đạo Cục việc thực thi chức trách nhiệm vụ cán kiểm tra doanh nghiệp Thường xuyên chấn 81 chỉnh lề lối, tác phong, thái độ cán thuế thực nhiệm vụ kiểm tra để ngăn chặn tiêu cực xảy ra, nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp cán kiểm tra 3.2.3 Giải pháp kết hợp công tác kiểm tra với công tác chuyên môn khác để thu nợ thuế đạt hiệu quả: Hoạt động kiểm tra hồ sơ khai thuế phận kiểm tra cần phối hợp nhiều phận có liên quan nhằm xác định tính xác số liệu lưu trữ thông tin người nộp thuế, phận quản lý kê khai thuế, phận kế toán thuế, phận tổng hợp xử lý liệu, phận quản lý nợ cưỡng chế thuế Thiếu phối hợp tốt phận này, hoạt động kiểm tra hồ sơ khai thuế quan thuế hiệu Công tác kiểm tra trụ sở người nộp thuế đòi hỏi phối hợp phận chức quan thuế như: Bộ phận kê khai kế toán thuế, phận quản lý nợ thuế Thực tế thời gian qua Cơ quan thuế thực nhiều lệnh cưỡng chế thu nợ thuế qua tài khoản tiền gửi hiệu thấp tổ chức tín dụng thông báo tài khoản doanh nghiệp nợ thuế bị cưỡng chế tiền, nhiên việc hoạt động SXKD đơn vị nợ thuế diễn bình thường Điều thể doanh nghiệp có nợ thuế có dòng tiền toán lưu chuyển qua tài khoản doanh nghiệp Để làm rõ nguyên nhân Cục thuế Thái Bình cần đạo số nội dung chủ yếu sau: - Một là: Chỉ đạo phận kiểm tra kết hợp với phận quản lý nợ thuế tiến hành kiểm tra thuế với việc kiểm tra việc thực định cưỡng chế thu nợ thuế quan thuế yêu cầu tổ chức tín dụng ngân hàng thương mại địa bàn thực cưỡng chế thu nợ thuế qua tài khoản Mục đích để phát xử lý theo quy định tổ chức tín dụng không thực việc cưỡng chế thu nợ thuế tài khoản tiền gửi doanh nghiệp có tiền để cưỡng chế Khi phát tổ chức tính dụng vi phạm quy định thực xử phạt nghiêm minh để cảnh báo tổ chức tín dụng khác buộc phải thực thu nợ thuế qua tài khoản theo yêu cầu quan thuế Theo quy định Điều 114 82 Luật Quản lý thuế Ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác bị xử lý vi phạm trường hợp thời điểm Quyết định cưỡng chế hiệu lực mà tài khoản tiền gửi người nộp thuế có số dư đủ thừa so với số tiền thuế, tiền phạt vi phạm pháp luật thuế mà người nộp thuế phải nộp ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác không thực trích toàn phần tương ứng số tiền phải nộp người nộp thuế Ngân hàng thương mại tổ chức tín dụng bị phạt số tiền tương ứng với số tiền không trích chuyển vào tài khoản ngân sách nhà nước - Hai là: Triển khai liệt việc thu nợ thuế qua bên thứ có nắm giữ tiền, tài sản doanh nghiệp nợ thuế quy định Tiết b, Điều 100 Luật quản lý thuế: “Cưỡng chế biện pháp thu tiền, tài sản khác đối tượng bị cưỡng chế tổ chức, cá nhân khác giữ b) Cơ quan quản lý thuế có xác định bên thứ ba có khoản nợ giữ tiền, tài sản khác đối tượng bị cưỡng chế.” Cách thức sau: + Bộ phận quản lý nợ lập biểu dạng exel danh sách doanh nghiệp nợ thuế gửi phận kiểm tra thuế để thuận tiên tra cứu + Bộ phận kiểm tra thuế tiến hành kiểm tra thuế, kiểm tra hoàn thuế doanh nghiệp kết hợp kiểm tra khoản công nợ phải tra doanh nghiệp kiểm tra để tìm khoản nợ phải trả cho doanh nghiệp nợ thuế để chuyển cho phận quản lý nợ thực biện pháp thu nợ thuế qua bên thứ + Căn kết phận kiểm tra chuyển đến, phận quản lý nợ tiến hành mời doanh nghiệp nợ thuế doanh nghiệp có khoản phải trả với bên nợ thuế để lập biên cam kết trả nợ thay khoản thuế nợ trừ vào số thuế hoàn doanh nghiệp kiểm tra thuế - Ba là: tăng cường công tác kiểm tra nội để giám sát thực chế kết hợp phòng chức năng, đồng thời với việc ban hành công văn đạo, cần kịp thời giải vướng mắc phát sinh trình tổ chức thực nhiệm vụ phận chức quan thuế Dành thời lượng thích đáng họp giao ban để trao đổi, tìm giải pháp giải vướng mắc hoạt động phối hợp phận chức Cục thuế 83 3.2.4 Nhóm giải pháp bổ sung để hoàn thiện công tác kiểm tra thuế: 3.2.4.1 Hoàn thiện sở vật chất điều kiện cần thiết khác phục vụ công tác kiểm tra thuế Hiện tại, điều kiện sở vật chất phục vụ cho công tác quản lý thuế nói chung công tác kiểm tra nói riêng ngành Thuế quan tâm đầu tư trước nghèo nàn Vì vậy, để phục vụ cho công tác quản lý thuế nói chung công tác kiểm tra thuế nói riêng sở vật chất điều kiện cần thiết khác cần tiếp tục đầu tư thêm thiết bị tin học cho cán bộ, cung cấp máy tính xách tay cho cán kiểm tra tạo điều kiện thuận lợi việc nhập phân tích số liệu kiểm tra trụ sở người nộp thuế 3.2.4.2 Phối hợp tốt với ngành có liên quan công tác kiểm tra thuế Đây công việc quan trọng kiểm tra thuế đối tượng điều tiết thuế rộng, lĩnh vực thành phần kinh tế Cơ chế phối hợp với quan, ban ngành liên quan tốt trợ giúp lớn cho kiểm tra, cụ thể: - Phối hợp với Sở Kế hoạch Đầu tư thực tốt công tác đăng ký mã số doanh nghiệp; kịp thời cung cấp mã số cho doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh doanh người nộp thuế - Phối hợp với quan công an cấp nhằm phát kịp thời trường hợp vi phạm pháp luật; đồng thời cung cấp kịp thời, đầy đủ liệu cho quan công an công tác điều tra tội phạm kinh tế - Phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường kiểm tra để phát trường hợp sử dụng đất không mục đích, không hợp đồng việc thực nghĩa vụ tài với Nhà nước - Phối hợp với Kho bạc Nhà nước Ngân hàng công tác đại hóa thu nộp thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế phát sinh phải nộp vào ngân sách nhà nước hay phát sinh vấn đề có liên quan 3.2.4.3 Tăng cường công tác kiểm tra nội đảm bảo kỷ cương, kỷ luật ngành thuế Đặc điểm công tác kiểm tra thuế thường xuyên tiếp xúc với người nộp thuế, dễ bị cám dỗ sa ngã Nếu tính liêm không đảm bảo có 84 thông đồng công chức kiểm tra thuế với người nộp thuế giảm đáng kể hiệu lực hiệu công tác kiểm tra thuế nói riêng quản lý thuế nói chung Để đảm bảo kỷ cương, kỷ luật ngành Thuế, đảm bảo tính liêm công chức thuế, bên cạnh giải pháp khác giáo dục, đổi chế độ tiền lương thu nhập , cần quan tâm mức đến công tác kiểm tra nội ngành Thuế Muốn làm tốt công tác kiểm tra nội đảm bảo kỷ cương, kỷ luật ngành Thuế, cần nghiên cứu thực biện pháp cụ thể sau: - Lựa chọn, bố trí người thích hợp, đủ tiêu chuẩn vào phận kiểm tra nội - Xây dựng tổ chức thực nghiêm túc kế hoạch kiểm tra nội - Quy định rõ trách nhiệm liên đới công chức phận kiểm tra nội có sai phạm xảy phận khác quan thuế thuộc phạm vi nội dung mà phận kiểm tra nội thực kiểm tra - Xử lý nghiêm minh trường hợp vi phạm kỷ luật Ngành công chức thuế nói chung công chức kiểm tra thuế nói riêng Đối với công chức có dấu hiệu vi phạm cần yêu cầu giải trình cụ thể, cần thiết thực điều chuyển vị trí công tác cán - Tổ chức luân phiên công việc, chuyển đổi vị trí công tác cách thường xuyên, khoa học hợp lý để vừa không làm xáo trộn tổ chức đảm bảo ngăn ngừa thông đồng công chức thuế với người nộp thuế 3.2.4.4 Xây dựng chế khen thưởng riêng đơn vị, cán làm công tác kiểm tra: Để động viên kịp thời đơn vị, cá nhân làm công tác kiểm tra cần xây dựng chế khen thưởng riêng, hàng năm Cục thuế tổ chức tổng kết công tác tra, kiểm tra có khen thưởng đơn vị xuất sắc, chưa khuyến khích nhiều mặt công tác kiểm tra, chưa khuyến khích cá nhân làm công tác kiểm tra Để nâng cao hiệu công tác kiểm tra, công tác thi đua khen thưởng cần đưa hình thức khen thưởng sau: Đối với tập thể: 85 - Đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: khen từ đến đơn vị có thành tích toàn diện - Đơn vị tuân thủ tốt thời gian kiểm tra - Đơn vị phát số thuế vi phạm cao Đối với cá nhân: - Cá nhân phát số tiền thuế vi phạm cao 3.3 Một số kiến nghị sách tạo điều kiện để thực giải pháp 3.3.1 Bổ sung thẩm quyền cho quan thuế Hiện nay, theo quy định Luật Quản lý thuế, quan Thuế chưa có chức điều tra thuế, Chiến lược chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 20112020 có định hướng nghiên cứu bổ sung nhiệm vụ điều tra thuế cho quan thuế Để làm việc này, ngành Thuế cần chuẩn bị đầy đủ sở lý luận thực tiễn; làm tốt công tác đề xuất, tham mưu với Bộ Tài chính, Chính phủ đề xuất với Quốc hội sửa đổi Luật Quản lý thuế để giao chức điều tra thuế cho quan thuế, đồng thời có kế hoạch đào tạo nâng cao lực cho đội ngũ cán tiếp nhận nhiệm vụ giao chức điều tra thuế Thêm vào đó, cần hoàn thiện quy định pháp lý kiểm soát giao dịch kinh doanh người nộp thuế; giao quan thuế quyền kiểm tra đột xuất việc bán hàng không xuất hoá đơn, kiểm tra kho hàng đối tượng nộp thuế; Giao quyền kiểm tra đột xuất sổ sách kế toán trường hợp có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng; Hoàn thiện quy định chống chuyển giá 3.3.2 Đổi chế độ tiền lương công chức nhà nước Tiền lương tiền đề định chất lượng công việc lĩnh vực công tác, có công tác thuế Chế độ tiền lương công chức nhà nước nói chung công chức thuế nói riêng bất hợp lý Việc giải toán tiền lương thu nhập công chức thuế nằm toán giải tiền lương thu nhập công chức nhà nước nói chung 86 Phương hướng đổi chế độ tiền lương thu nhập phải tinh giản biên chế, đổi chế tuyển dụng, bố trí cán phương thức chi trả tiền lương, thu nhập Tinh giản biên chế tiền đề quan trọng để tăng thu nhập cho công chức nhà nước Hiện nay, máy nhà nước cồng kềnh, nơi thừa, nơi thiếu; số người đến quan nhà nước làm việc hời hợt nhiều, có công chức làm không hết việc Bởi vậy, bên cạnh việc tinh giản biên chế cần thay đổi chế tuyển dụng theo hướng không tuyển dụng không thời hạn Tuyển dụng công chức theo dạng hợp đồng Nếu không thực tốt nhiệm vụ chấm dứt hợp đồng Việc trả lương không vào thâm niên công tác mà vào đặc điểm, tính chất khối lượng công việc 3.3.3 Xây dựng chế độ đãi ngộ công chức làm công tác kiểm tra thuế Trong thời gian tới hoàn thiện chế độ tiền lương thu nhập công chức nhà nước, cần khẩn trương xây dựng chế độ đãi ngộ thích hợp với công chức làm công tác kiểm tra thuế Công tác kiểm tra thuế có tính chất phức tạp, cán làm công tác kiểm tra thuế phải người am hiểu, giỏi sách pháp luật thuế, kế toán Khi tiến hành nhiệm vụ, va chạm đến quyền lợi người nộp thuế, lĩnh vững vàng thu nhập đảm bảo sống dễ bị sa ngã, mua chuộc làm ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu công tác kiểm tra quan thuế Hiện nay, chưa có quy định chế độ đãi ngộ thỏa đáng nên ảnh hưởng nhiều đến đời sống cán làm công tác kiểm tra Đề nghị Bộ Tài cần sớm ban hành chế độ đãi ngộ cho cán kiểm tra hưởng phụ cấp 25% lương cán tra nhà nước để cán làm công tác kiểm tra thuế yên tâm công tác, hạn chế hành vi tiêu cực: nhận hối lộ, sách nhiễu doanh nghiệp 87 KẾT LUẬN Công tác kiểm tra thuế ngành Thuế Thái Bình với công tác quản lý thuế nói chung dần hoàn thiện số lượng chất lượng, đáp ứng theo yêu cầu, mục tiêu lộ trình cải cách đại hoá ngành Thuế Tuy nhiên, bên cạnh thành tựu đạt không nhắc tới hạn chế tồn công tác kiểm tra thuế Trong thời gian tới, cần phải thúc đẩy mạnh mẽ giải pháp hữu ích để nâng cao chất lượng, hiệu công tác kiểm tra thuế nói riêng quản lý thuế nói chung Bằng trình nghiên cứu qua thực tế làm việc quan thuế thời gian vừa qua, tác giả luận văn “ Giải pháp hoàn thiện công tác kiểm tra thuế Cục thuế tỉnh Thái Bình” hệ thống hóa vấn đề lý luận thuế hoạt động kiểm tra thuế doanh nghiệp, đánh giá thực trạng công tác kiểm tra thuế Cục thuế tỉnh Thái Bình; đồng thời, đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kiểm tra Cục thuế tỉnh Thái Bình thời gian tới Các giải pháp hoàn thiện công tác kiểm tra thuế Cục thuế Thái Bình tập trung khắc phục hạn chế công tác này, đó, quan trọng nhóm giải pháp chuyên môn – nghiệp vụ; giải pháp phát triển số lượng, chất lượng nguồn nhân lực hệ thống kiểm tra Ngoài ra, luận văn đề xuất số giải pháp khác: Hoàn thiện sở vật chất, tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, xây dựng tiêu chí đánh giá hiệu công tác kiểm tra, xây dựng chế khen thưởng riêng đơn vị, cán làm công tác kiểm tra ; số giải pháp điều kiện nhằm góp phần nâng cao hiệu công tác kiểm tra thuế như: Sửa đổi bổ sung Luật Quản lý thuế, giao thêm thẩm quyền cho quan thuế, đổi sách tiền lương thu nhập công chức nhà nước, hoàn thiện chế độ đãi ngộ công chức kiểm tra thuế Với giới hạn mặt thời gian, luận văn không tránh khỏi sai sót, tác giả luận văn mong nhận góp ý nhà khoa học, nhà quản lý độc giả để hoàn thiện luận văn Xin chân thành cám ơn! 88 TÀI LIỆU THAM KHẢO Chính phủ (2011), Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Thanh tra, Hà Nội Chính phủ (2013), Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành thuế cưỡng chế thi hành định hành thuế, Hà Nôi Bộ Tài (2013), Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn chi tiết thi hành Luật thuế Gía trị gia tăng Bộ tài (2014) Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 hướng dẫn chi tiết thi hành Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp Cục thuế tỉnh Thái Bình, Báo cáo tổng kết công tác thuế năm 2013- 2015 Cục thuế tỉnh Thái Bình, Báo cáo tổng kết công tác tra, kiểm tra năm năm 2013, 2014 2015 Học viện Tài (2009), Giáo trình nghiệp vụ thuế, Nhà xuất Tài chính, Hà Nội Học viện Tài (2010), Giáo trình Quản lý thuế, Nhà xuất Tài chính, Hà Nội Luật Quản lý thuế năm 2006; Luật sửa đổi bổ sung Luật Quản lý thuế 10 Tổng cục thuế, Quyết định số 528/QĐ-TCT ngày 29/5/2008 Quyết định số 746/QĐ-TCT ngày 20/4/2015 Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế quy trình kiểm tra thuế 11 Tổng cục thuế, Tổng kết công tác thuế năm 2015 Tổng cục thuế ngày 26/02/2016 12 Các viết, thảo luận, nghiên cứu, trao đổi Trang điện tử Tổng cục Thuế (www.gdt.gov.vn), Bộ Tài (www.mof.gov.vn), Tạp chí Thuế 89 (tapchithue.com.vn) trang điện tử khác 90
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp hoàn thiện công tác kiểm tra thuế tại Cục thuế tỉnh Thái Bình, Giải pháp hoàn thiện công tác kiểm tra thuế tại Cục thuế tỉnh Thái Bình, Giải pháp hoàn thiện công tác kiểm tra thuế tại Cục thuế tỉnh Thái Bình, CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THUẾ VÀ CÔNG TÁC KIỂM TRA THUẾ, 1 Nhận thức chung về thuế và công tác kiểm tra thuế, 4 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác kiểm tra thuế, CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM TRA THUẾ TẠI CỤC THUẾ TỈNH THÁI BÌNH GIAI ĐOẠN 2013 – 2015, 1 Giới thiệu khái quát về Cục thuế tỉnh Thái Bình, Bảng 2.1: Nguồn nhân lực văn phòng Cục Thuế năm 2013 - 2015, Hình 2.1: Biểu kết quả thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước từ năm 2013 đến năm 2015, Bảng 2.3 Kết quả kiểm tra hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế giai đoạn 2013-2015 của Cục thuế tỉnh Thái Bình, Bảng 2.6: Kết quả xử lý về thuế qua kiểm tra chấp hành luật thuế tại trụ sở người nộp thuế giai đoạn 2013 – 2015, Bảng 2.7: Số liệu kết quả kiểm tra chấp hành luật thuế năm 2014 tại Công ty cổ phần may xuất khẩu Việt Thái, Đơn vị tính: Đồng, 3 Đánh giá chung về công tác kiểm tra thuế tại Cục thuế tỉnh Thái Bình thời gian qua, CHƯƠNG 3 CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM TRA THUẾ TẠI CỤC THUẾ TỈNH THÁI BÌNH, 1 Quan điểm đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác kiểm tra thuế, 2 Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kiểm tra thuế tại Cục thuế tỉnh Thái Bình, 3 Một số kiến nghị về chính sách tạo điều kiện để thực hiện giải pháp

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay