Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua quần áo trực tuyến của người tiêu dùng thành phố hồ chí minh

108 259 1
  • Loading ...
1/108 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 09:35

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN NGỌC TÂM CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH MUA QUẦN ÁO TRỰC TUYẾN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH TP Hồ Chí Minh, Năm 2016 i LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan luận văn “Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua quần áo trực tuyến người tiêu dùng thành phố Hồ Chí Minh” nghiên cứu Ngoài trừ tài liệu tham khảo trích dẫn luận văn này, cam đoan toàn phần hay phần nhỏ luận văn chưa công bố sử dụng để nhận cấp nơi khác Không có sản phẩm/nghiên cứu người khác sử dụng luận văn mà không trích dẫn theo quy định Luận văn chưa nộp để nhận cấp trường đại học sở đào tạo khác Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2016 Tác giả luận văn Nguyễn Ngọc Tâm ii LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, tác giả chân thành cảm ơn Quý thầy, cô trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh tận tình truyền đạt kiến thức chia kinh nghiệm suốt thời gian tác giả học tập, tạo tảng kiến thức để tác giả thực nghiên cứu Hơn hết, tác giả đặc biệt chân thành cảm ơn TS Nguyễn Đức Trí, người tận tình hướng dẫn để tác giả hoàn thành luận văn Tác giả xin chân thành cảm ơn anh Nguyễn Hoàng Minh – người bạn lớp – người anh có ý kiến đóng góp, giúp tác giả hoàn thành luận văn nhanh chóng hiệu Cuối cùng, tác giả xin gửi lời tri ân sâu sắc đến bố mẹ, người thân yêu động viên, chia sẻ khó khăn suốt trình tác giả học tập thực luận vặn./ Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2016 Nguyễn Ngọc Tâm iii TÓM TẮT Với bùng nổ công nghệ thông tin, gia tăng số lượng người sử dùng internet phát triển không ngừng trang web thương mại điện tử cung cấp cho người tiêu dùng phương tiện để mua sắm sản phẩm, dịch vụ cách nhanh chóng, thuận tiện Một mặt hàng người tiêu dùng lựa chọn mua trực tuyến nhiều Việt Nam mặt hàng quần áo Với hàng trăm website mua bán lớn nhỏ khác nhau, hàng ngàn cửa hàng bán quần áo qua mạng xã hội Tuy nhiên, phát triển nóng loại hình kinh doanh quần áo trực tuyến chưa thật thu hút người tiêu dùng thành phố Hồ Chí Minh, vốn ưa chuộng “Shopping” cửa hàng truyền thống Việc phân tích yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua sắm quần áo trực tuyến vấn đề quan trọng cho doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng bối cảnh thị trường đầy tiềm nhiều thách thức Vì vậy, tác giả chọn nghiên cứu đề tài “Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua quần áo trực tuyến người tiêu dùng thành phố Hồ Chí Minh” Mô hình nghiên cứu gồm biến độc lập: Nhận thực hữu ích, Nhận thức tính dễ dàng sử dụng, Tác động xã hội, Sự để tâm vào thời trang quần áo Kinh nghiệm mua sắm biến phụ thuộc ý định mua quần áo trực tuyến Thang đo nhân tố xây dựng với thang đo Likert năm mức độ Dữ liệu thu thập phân tích phần mềm SPSS 20.0, mẫu quan sát đưa vào phân tích liệu 312 mẫu Thang đo thức gồm 25 biến quan sát, sau đánh giá độ tin cậy Cronbach’s Alpha phân tích nhân tố EFA loại biến quan sát Kết là, năm nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua quần áo trực tuyến gồm 20 biến quan sát, ý định mua gồm biến quan sát đưa vào phân tích tương quan hồi quy tuyến tính Kết phân tích hồi quy tuyến tính cho thấy nhân tố thỏa mãn điều kiện Sig < 5% với R2 hiệu chỉnh 52,5% Trong đó, nhân tố Nhận thức hữu ích yếu tố tác động mạnh đến ý định mua quần áo trực tuyến người tiêu dùng thành phố Hồ Chí Minh, nhận thức tính dễ dàng sử dụng, yếu tố kinh nghiệm mua sắm trực tuyến, ảnh hưởng xã hội để tâm đến thời trang quần áo Trên sở kết nghiên cứu, đề tài kiến nghị hàm ý quản trị giúp cho doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng quần áo trực tuyến đưa chiến lược kinh doanh phù hợp với thực tế thị hiếu người tiêu dùng iv MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Tóm tắt iii Mục lục iv Danh mục hình đồ thị vii Danh mục bảng viii Danh mục từ viết tắt x Chương I Tổng quan 01 1.1 Đặt vấn đề 01 1.2 Lý nghiên cứu 03 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 04 1.4 Mục tiêu nghiên cứu 05 1.5 Phạm vi, đối tượng nghiên cứu đối tượng khảo sát 05 1.6 Ý nghĩa nghiên cứu 06 1.7 Kết cấu luận văn 06 Chương II Cơ sở lý thuyết mô hình nghiên cứu 07 2.1 Các khái niệm 08 2.2 Một số sở lý thuyết liên quan 11 2.2.1 Thuyết hành động hợp lý 11 2.2.2 Thuyết hành vi dự định 12 2.2.3 Mô hình chấp nhận công nghệ 13 v 2.3 Các nghiên cứu trước 14 2.3.1 Nghiên cứu Kim Lennon 15 2.3.2 Nghiên cứu Kim, E Y., Kim, Y K 16 2.3.3 Nghiên cứu Watchravesringkan Shim 17 2.3.4 Nghiên cứu Kim cộng 18 2.3.5 Nghiên cứu Hirst Omar 19 2.3.6 Nghiên cứu Almousa 20 2.3.7 Nghiên cứu Edwards Eriksson 21 2.3.8 Nghiên cứu Napompech 22 2.4 Mô hình nghiên cứu đề xuất 23 2.4.1 Nhận thức hữu ích 25 2.4.2 Nhận thức tính dễ dàng sử dụng 26 2.4.3 Tác động xã hội 27 2.4.4 Sự để tâm đến thời trang quần áo 27 2.4.5 Kinh nghiệm mua sắm trực tuyến 28 Chương III Phương pháp nghiên cứu 32 3.1 Qui trình nghiên cứu 32 3.2 Nghiên cứu định tính 33 3.2.1 Thiết kế nghiên cứu định tính 33 3.2.2 Kết nghiên cứu định tính 34 3.3 Nghiên cứu định lượng 34 3.3.1 Xây dựng thang đo 35 3.3.2 Mẫu nghiên cứu phương pháp thu thập thông tin 39 3.3.3 Phương pháp thống kê 40 vi Chương IV Phân tích kết khảo sát 43 4.1 Thông tin chung mẫu nghiên cứu 43 4.1.1 Đặc điểm cá nhân đáp viên 43 4.1.2 Thói quen sử dụng internet 45 4.2 Kiểm định thang đo 47 4.2.1 Đánh giá thang đo hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha 47 4.2.2 Phân tích nhân tố EFA 49 4.3 Phân tích tương quan 52 4.4 Phân tích hồi quy 53 4.4.1 Kiểm định mối quan hệ nhân tố 53 4.5 Thống kê mô tả biến định lượng 61 4.6 Thảo luận kết nghiên cứu 62 4.6.1 Đối với nhân tô nhận thức Sự hữu ích mua quần áo trực tuyến 62 4.6.2 Đối với nhân tố nhận thức tính dễ dàng sử dụng hệ thống 63 4.6.3 Đối với nhân tố Kinh nghiệm mua sắm trực tuyến 64 4.6.4 Đối với nhân tố Tác động xã hội 64 4.6.5 Đối với nhân tố Sự để tâm vào thời quần áo 65 Chương V Kết luận Hàm ý quản trị 67 5.1 Tóm tắt kết nghiên cứu 67 5.2 Ý nghĩa đóng góp nghiên cứu 68 5.3 Hàm ý quản trị 70 5.3.1 Cung cấp giá trị hữu ích 71 5.3.2 Dễ dàng sử dụng, hệ thống giao dịch đơn giản 71 5.3.3 Tác động xã hội kinh nghiệm mua sắm 71 vii 5.3.4 Sự để tâm vào thời quần áo 72 5.4 Hạn chế hướng nghiên cứu đề tài 72 Tài liệu tham khảo 74 Phụ lục 79 Phụ lục 83 Phụ lục 87 Phụ lục 90 Phụ lục 93 Phụ lục 94 Phụ lục 95 viii DANH MỤC HÌNH VÀ ĐỒ THỊ Hình 2.1 Thuyết hành động hợp lý (TRA) 11 Hình 2.2 Thuyết hành vi dự định (TPB) 12 Hình 2.3 Mô hình chấp nhận công nghệ (TAM) 13 Hình 2.4 Mô hình chấp nhận công nghệ (TAM) 14 Hình 2.5 Mô hình nghiên cứu Eun Young Kim, Youn Kyung Kim 17 Hình 2.6 Mô hình nghiên cứu Youn-Kyung cộng 19 Hình 2.7 Mô hình nghiên cứu Edwards Eriksson 22 Hình 2.8 Mô hình nghiên cứu Napompech 23 Hình 2.9 Mô hình chấp nhận công nghệ TAM 24 Hình 2.10 Mô hình nghiên cứu đề tài 30 Hình 3.1 Quy trình nghiên cứu 32 Hình 4.1 Mức độ sử dụng internet 45 Hình 4.2 Thời gian truy cập internet thường xuyên 45 Hình 4.3 Địa điểm truy cập internet 46 Hình 4.4 Mục đích sử dụng internet 46 Biểu đồ 4.1 Biểu đồ phân tán Scatterplot 57 Biểu đồ 4.2 Biểu đồ Histogram 58 Biểu đồ 4.3 Đồ thị P- P plot 58 Hình 5.1 Kết mô hình nghiên cứu 68 ix DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Thang đo để tâm vào thời trang quần áo 35 Bảng 3.2 Thang đo Ảnh hưởng xã hội 36 Bảng 3.3 Thang đo Kinh nghiệm mua sắm 37 Bảng 3.4 Thang đo Nhận thức hữu ích 38 Bảng 3.5 Thang đo Nhận thức tính dễ dàng sử dụng 39 Bảng 4.1 Đặc điểm mẫu nghiên cứu 44 Bảng 4.2 Hệ số cronbach alpha khái niệm nghiên cứu 48 Bảng 4.3 Phân tích nhân tố EFA 50 Bảng 4.4 Kết phân tích nhân tố EFA biến ý định 51 Bảng 4.5 Bảng tóm tắt kiểm định thang đo 51 Bảng 4.6 Sự tương quan yếu tố nghiên cứu 52 Bảng 4.6 Các thông số thống kê mô hình hồi quy 55 Bảng 4.7 Đánh giá giá trị Eigen số điều kiện 59 Bảng 4.8 Thống kê mô tả biến quan sát 61 83 PHỤ LỤC BẢN CÂU HỎI ĐỊNH LƯỢNG Kính chào Anh/Chị! Tôi Nguyễn Ngọc Tâm, học viên lớp cao học MBA13A Trường Đại Học Mở TP.HCM Tôi thực đề tài nghiên cứu “Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua quần áo trực tuyến” cho luận văn tốt nghiệp Sự đóng góp Anh/Chị việc tham gia trả lời câu hỏi thật có giá trị góp phần tạo nên thành công cho đề tài nghiên cứu Mọi thông tin Anh/Chị bảo mật công bố kết tổng hợp Xin chân thành cảm ơn hợp tác Anh/Chị BCH số:………PV lúc:… giờ… ngày… tháng 07 năm 2015 PHẦN CÂU HỎI GẠN LỌC C1 Anh/Chị vui lòng cho biết tuổi anh/chị?  Trên 18 tuổi (tiếp tục)  18 tuổi nhỏ (dừng lại) C2 Anh/Chị vui lòng cho biết nơi sinh sống anh/chị?  Tp.Hcm (tiếp tục)  Nơi khác (dừng lại) C5 Anh/Chị cho biết anh/chị mua sản phẩm trực tuyến chưa?  Có (tiếp tục)  Chưa (dừng lại) C5 Anh/Chị vui lòng cho biết anh/chị mua quần áo trực tuyến chưa?  Có (dừng lại)  Chưa (tiếp tục) PHẦN CÂU HỎI CHÍNH Những phát biểu bao gồm đặc điểm liên quan đến yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua quần áo trực tuyến Vui lòng cho biết mức độ đồng tình anh/chị cách khoanh tròn (hoặc đánh x, v…) số phát biểu Những số thể mức độ anh/chị đồng ý hay không đồng ý với phát biểu quy định sau: 84 Rất không đồng ý Không đồng ý Bình thường Đồng ý Rất đồng ý TT Quan điểm MỨC ĐÁNH GIÁ Câu hỏi nhận thức hữu ích mua quần áo trực tuyến C1 Mua quần áo trực tuyến giúp tiết kiệm thời gian C2 Mua quần áo trực tuyến giúp tiết kiệm tiền C3 Tôi thấy mua quần áo trực tuyến thuận tiện C4 Phương thức toán linh hoạt C5 Tôi thấy mẫu quần áo mạng đa dạng, phong phú Câu hỏi nhận thức tính dễ dàng sử dụng C6 Tôi dễ dàng truy cập vào trang web mua sắm quần áo C7 Với thủ tục mua quần áo trực tuyến dễ hiểu C8 Tôi dễ dàng so sánh sản phẩm C9 Tôi dễ dàng so sánh giá sản phẩm C10 Tôi dễ dàng tìm thấy sản phẩm muốn mua Câu hỏi Tác động xã hội C11 Gia đình khuyên nên mua quần áo trực tuyến có ảnh hưởng đến lựa chọn C12 Bạn bè, người biết khuyên nên mua quần áo trực tuyến có ảnh hưởng đến lựa chọn C13 Các website, mạng xã hội khuyến khích mua hàng trực tuyến có ảnh hưởng đến lựa chọn Câu hỏi kinh nghiệm mua sắm trực tuyến C14 Tôi thường truy cập internet C15 Tôi thường tìm kiếm thông tin sản phẩm internet C16 Tôi chọn website uy tín để mua hàng C17 Tôi thường tham khảo ý kiến phản hồi trước mua 85 Câu hỏi để tâm đến thời trang quần áo C18 Thời trang quần áo quan trọng với C19 Tôi thích thời trang quần áo C20 Tôi nghĩ nhiều thời trang quần áo C21 Tôi cảm thấy có hiểu biết thời trang quần áo Câu hỏi ý định mua quần áo trực tuyến C23 Tôi mua quần áo trực tuyến vòng tháng tới C24 Tôi mua quần áo trực tuyến có nhu cầu C25 Tôi mua quần áo trực tuyến nhìn thấy sản phẩm thích C26 Tôi giới thiệu bạn bè mua quần áo trực tuyến THÓI QUEN MUA SẮM TRỰC TUYẾN C1 Vui lòng cho biết mức độ anh/chị sử dụng internet? (chọn trả lời)  Mỗi ngày  Vài lần/ 1tuần  lần/ 1tuần  Vài lần/ 1tháng C2 Mức độ sử dụng internet ngày anh/chị? (chọn trả lời)  Dưới tiếng  Từ đến tiếng  Từ đến tiếng  Trên tiếng C3 Thời điểm truy cập internet ngày thường xuyên nhất?(chọn trả lời)  8h - 12h  12h - 16h  20h - 24h  0h - 8h  16h - 20h C4 Anh/Chị thường sử dụng internet đâu? (chọn trả lời)  Tại nhà  Nơi làm việc  Khác 86 C5 Mục đích sử dụng internet anh/chị là: (có thể đánh dấu nhiều lựa chọn)  Giải trí  Cập nhật thông tin  Mua sắm  Công việc C6 Thời gian gần nhất, anh/chị mua sản phẩm trực tuyến (chọn trả lời)  < tháng  Từ - tháng  Từ tháng - năm  > năm  Từ - tháng THÔNG TIN CÁ NHÂN Giới tính:  Nam  Nữ Tuổi:  18 - 30 tuổi  31 - 40 tuổi  41 - 50 tuổi  > 50 tuổi Trình độ học vấn  Dưới Trung học phổ thông  Trung học phổ thông  Trung cấp  Cao đẳng/Đại học  Trên đại học Nghề nghiệp:  Học sinh/ sinh viên  Nhân viên văn phòng  Nghề nghiệp chuyên môn (Giáo viên, dược sĩ, bác sĩ, luật sư, kỹ sư…)  Công chức/viên chức  Khác Mức thu nhập/ tháng:  < triệu  Từ - triệu  Từ 11 - 15 triệu  > 15 triệu Chân thành cảm ơn Anh/Chị  Từ - 11 triệu 87 PHỤ LỤC Kiểm định Cronbach’s Alpha Nhận thức hữu ích mua quần áo trực tuyến Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,701 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Corrected Cronbach's Variance if Item-Total Alpha if Item Item Deleted Correlation Deleted MQATT giúp tiết kiệm thời gian 14,57 8,933 ,669 ,554 MQATT giúp tiết kiệm tiền 14,61 8,921 ,694 ,545 MQATT thuận tiện 15,00 9,820 ,531 ,620 Phương thức toán linh hoạt 14,89 9,847 ,583 ,600 Các mẫu quần áo mạng đa dạng, phong phú 14,90 14,409 -,068 ,837 Nhận thức tính dễ dàng sử dụng Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,881 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted Tôi dễ dàng truy cập vào trang web 12,39 15,769 ,754 ,846 Thủ tục mua quần áo trực tuyến dễ hiểu 12,32 16,719 ,713 ,856 Tôi dễ dàng so sánh sản phẩm 12,15 18,761 ,655 ,869 Tôi dễ dàng so sánh giá sản phẩm 12,37 19,437 ,657 ,870 Tôi dễ dàng tìm thấy sản phẩm muốn mua 12,39 15,564 ,824 ,827 88 Tác động xã hội Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,882 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted Gia đình khuyên nên mua 7,08 3,473 ,841 ,769 Bạn bè, người biết khuyên nên mua 7,17 3,940 ,737 ,863 Các website, mạng xã hội khuyến khich mua 7,15 3,835 ,739 ,861 Kinh nghiệm mua sắm trực tuyến Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,805 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Tôi thường truy cập internet 9,53 6,025 ,664 ,735 Tôi thường tìm kiếm thông tin sản phẩm 9,20 6,033 ,578 ,776 Tôi chọn website uy tin để mua hàng 9,44 5,977 ,694 ,722 Tôi thường tham khảo ý kiến phản hồi trước mua 9,70 6,018 ,556 ,789 Sự để tâm đến thời trang quần áo Reliability Statistics Cronbach's Alpha ,816 N of Items Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted 89 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted Thời trang quần áo quan trọng với 11,24 7,802 ,761 ,707 Tôi thích thời trang quần áo 11,35 8,812 ,615 ,779 Tôi nghĩ nhiều đến thời trang quần áo 11,09 8,815 ,606 ,782 Tôi cảm thấy có hiểu biết thời trang quần áo 11,40 8,570 ,572 ,801 Ý định mua quần áo trực tuyến Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,838 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Tôi mua quần áo trực tuyến vòng tháng tới Tôi mua quần áo trực tuyến có nhu cầu Tôi mua quần áo trực tuyến nhìn thấy sản phẩm thích Tôi giới thiệu bạn bè mua quần áo trực tuyến Scale Corrected Cronbach's Variance if Item-Total Alpha if Item Item Deleted Correlation Deleted 8,63 6,491 ,761 ,753 8,94 7,401 ,660 ,800 8,89 6,865 ,688 ,788 9,27 7,922 ,580 ,833 90 PHỤ LỤC Phân tích nhân tố EFA Phân tích nhân tố EFA cho nhân tố độc lập: HI, DD, XH, KN, TT KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy ,814 Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 3315,090 df 190 Sig ,000 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings Comp onent Total % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative Variance % 5,482 27,411 27,411 5,482 27,411 27,411 3,491 17,453 17,453 3,226 16,128 43,539 3,226 16,128 43,539 2,751 13,755 31,208 2,181 10,907 54,445 2,181 10,907 54,445 2,690 13,448 44,656 1,892 9,459 63,904 1,892 9,459 63,904 2,636 13,178 57,834 1,275 6,375 70,279 1,275 6,375 70,279 2,489 12,444 70,279 ,719 3,593 73,872 ,689 3,446 77,319 ,639 3,194 80,512 ,529 2,643 83,155 10 ,491 2,457 85,613 11 ,440 2,199 87,812 12 ,385 1,926 89,738 13 ,342 1,709 91,447 14 ,326 1,632 93,080 15 ,320 1,600 94,679 16 ,274 1,369 96,048 17 ,262 1,311 97,359 18 ,186 ,932 98,291 19 ,179 ,894 99,184 20 ,163 ,816 100,000 Extraction Method: Principal Component Analysis 91 Rotated Component Matrixa Component Mua quần áo trực tuyến giúp tiết kiệm thời gian ,763 Mua quần áo trực tuyến giúp tiết kiệm tiền ,829 Mua quần áo trực tuyến thuận tiện ,599 Phương thức toán linh hoạt ,797 Tôi dễ dàng truy cập vào trang web ,809 Thủ tục mua quần áo trực tuyến dễ hiểu ,846 Tôi dễ dàng so sánh sản phẩm ,742 Tôi dễ dàng so sánh giá sản phẩm ,783 Tôi dễ dàng tìm thấy sản phẩm muốn mua ,880 Gia đình khuyên nên mua ,911 Bạn bè, người biết khuyên nên mua ,866 Các website, mạng xã hội khuyến khich mua ,859 Tôi thường truy cập internet ,794 Tôi thường tìm kiếm thông tin sản phẩm ,707 Tôi chọn website uy tin để mua hàng ,824 Tôi thường tham khảo ý kiến phản hồi trước mua ,743 Thời trang quần áo quan trọng với ,891 Tôi thích thời trang quần áo ,787 Tôi nghĩ nhiều thời trang quần áo ,687 Tôi cảm thấy có hiểu biết thời trang quần áo ,735 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations 92 Phân tích EFA cho nhân tố ý định mua trực tuyến KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy ,786 Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 504,957 df Sig ,000 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Component Total % of Variance Cumulative % 2,695 67,375 67,375 ,575 14,365 81,740 ,452 11,292 93,033 ,279 6,967 100,000 Total 2,695 % of Variance Cumulative % 67,375 67,375 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa Component Tôi mua quần áo trực tuyến vòng tháng tới ,881 Tôi mua quần áo trực tuyến có nhu cầu ,813 Tôi mua quần áo trực tuyến nhìn thấy sản phẩm thích ,834 Tôi giới thiệu bạn bè mua quần áo trực tuyến ,750 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted 93 PHỤ LỤC Phân tích tương quan Correlations Ý định Pearson Correlation Ý định Pearson Correlation Dễ dàng Xã hội Kinh nghiệm 357** 000 000 000 000 000 312 312 312 312 312 312 ** 656 312 ** 426 ** 284 353 ** ** 434 ** 401 000 000 000 000 312 312 312 312 312 ** 284 Sig (2-tailed) 000 000 N 312 312 308** Sig (2-tailed) N -.038 ** ** 197 * 137 503 000 016 312 312 312 312 353** -.038** 195** 106** 000 000 503 001 060 312 312 312 312 312 312 ** ** 431 ** 434 ** 197 195 ** 275 Sig (2-tailed) 000 000 000 001 N 312 312 312 312 312 312 357** 401** 137* 106** 275** Sig (2-tailed) 000 000 016 060 000 N 312 312 312 312 312 Pearson Correlation Thời trang 431** N Pearson Correlation Kinh nghiệm Thời trang 308** 000 Pearson Correlation Xã hội 426** Sig (2-tailed) Pearson Correlation Dễ dàng 656** Sig (2-tailed) N Hữu ích Hữu ích ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) .000 312 94 PHỤ LỤC Phân tích hồi quy Mô hình hồi quy tuyến tính bội Variables Entered/Removeda Model Variables Entered Variables Removed Thời trang, Xã hội, Dễ dàng, Kinh nghiệm, Hữu íchb Method Enter a Dependent Variable: Ý định b All requested variables entered Model Summaryb Model R R Square ,730a Adjusted R Square ,532 Std Error of the Estimate ,525 ,599 a Predictors: (Constant), Thời trang, Xã hội, Dễ dàng, Kinh nghiệm, Hữu ích b Dependent Variable: Ý định ANOVAa Sum of Model df Squares Mean Square Regression 125,181 25,036 Residual 109,912 306 ,359 Total 235,093 311 F Sig ,000b 69,702 a Dependent Variable: Ý định b Predictors: (Constant), Thời trang, Xã hội, Dễ dàng, Kinh nghiệm, Hữu ích Coefficientsa Model Unstandardized Coefficients B (Constant) Standardized Coefficients Std Error -,436 ,214 Hữu ích ,401 ,046 Dễ dàng ,226 Xã hội t Sig Beta Collinearity Statistics Tolerance VIF -2,040 ,042 ,437 8,802 ,000 ,619 1,615 ,035 ,266 6,425 ,000 ,890 1,124 ,117 ,039 ,127 2,987 ,003 ,849 1,178 Kinh nghiệm ,152 ,048 ,139 3,155 ,002 ,790 1,265 Thời trang ,087 ,040 ,094 2,184 ,030 ,825 1,213 a Dependent Variable: Ý định 95 PHỤ LỤC Thống kê mô tả Thống kê mô tả thông tin cá nhân đáp viên Statistics Giới tính Valid Tuổi Trình độ học vấn Nghề nghiệp Mức thu nhập 312 312 312 312 312 0 0 N Missing Giới tính Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Nam 150 48,1 48,1 48,1 Nữ 162 51,9 51,9 100,0 Total 312 100,0 100,0 Tuổi Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Từ 18 đến 30 tuổi 151 48,4 48,4 48,4 Từ 31 đến 40 tuổi 94 30,1 30,1 78,5 Từ 41 đến 50 tuổi 58 18,6 18,6 97,1 2,9 2,9 100,0 312 100,0 100,0 Lớn 50 tuổi Total Trình độ học vấn Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Dưới Trung học phổ thông 1,0 1,0 1,0 Trung học phổ thông 2,9 2,9 3,8 277 88,8 88,8 92,6 23 7,4 7,4 100,0 312 100,0 100,0 Cao đẳng/Đại học Trên đại học Total 96 Nghề nghiệp Frequency Học sinh/sinh viên Percent Valid Percent Cumulative Percent 57 18,3 18,3 18,3 105 33,7 33,7 51,9 Nghề nghiệp chuyên môn 67 21,5 21,5 73,4 Công chức/ viên chức 62 19,9 19,9 93,3 Khác 21 6,7 6,7 100,0 Total 312 100,0 100,0 Nhân viên văn phòng Valid Mức thu nhập Frequency Dưới triệu Percent Valid Percent Cumulative Percent 92 29,5 29,5 29,5 Từ đến triệu 117 37,5 37,5 67,0 Từ đến 11 triệu 57 18,3 18,3 85,3 Từ 11 đến 15 triệu 24 7,7 7,7 92,9 Trên 15 triệu 22 7,1 7,1 100,0 312 100,0 100,0 Valid Total Thời gian mua sản phẩm trực tuyến gần Frequency Dưới tháng Percent Valid Percent Cumulative Percent 28 9,0 9,0 9,0 Từ đến tháng 111 35,6 35,6 44,6 Từ đến tháng 88 28,2 28,2 72,8 Từ đến năm 22 7,1 7,1 79,8 Trên năm 63 20,2 20,2 100,0 312 100,0 100,0 Valid Total 97 Thống kê mô tả biến quan sát Descriptive Statistics Mean Std Deviation Mua quần áo trực tuyến giúp tiết kiệm thời gian 3,92 1,188 Mua quần áo trực tuyến giúp tiết kiệm tiền 3,89 1,164 Mua quần áo trực tuyến thuận tiện 3,49 1,173 Phương thức toán linh hoạt 3,60 1,104 Tôi dễ dàng truy cập vào trang web 3,02 1,406 Thủ tục mua quần áo trực tuyến dễ hiểu 3,09 1,322 Tôi dễ dàng so sánh sản phẩm 3,25 1,095 Tôi dễ dàng so sánh giá sản phẩm 3,04 ,993 Tôi dễ dàng tìm thấy sản phẩm muốn mua 3,01 1,351 Gia đình khuyên nên mua 3,62 1,069 Bạn bè, người biết khuyên nên mua 3,53 1,020 Các website, mạng xã hội khuyến khich mua 3,54 1,048 Tôi thường truy cập internet 3,09 ,953 Tôi thường tìm kiếm thông tin sản phẩm 3,42 1,033 Tôi chọn website uy tin để mua hàng 3,19 ,937 Tôi thường tham khảo ý kiến phản hồi trước mua 2,92 1,061 Thời trang quần áo quan trọng với 3,79 1,184 Tôi thích thời trang quần áo 3,68 1,134 Tôi nghĩ nhiều đến thời trang quần áo 3,94 1,144 Tôi cảm thấy có hiểu biết thời trang quần áo 3,62 1,236 Tôi mua quần áo trực tuyến vòng tháng tới 3,28 1,121 Tôi mua quần áo trực tuyến có nhu cầu 2,97 1,019 3,02 1,110 Tôi giới thiệu bạn bè mua quần áo trực tuyến 2,64 ,982 Hữu ích 3,73 ,949 Dễ dàng 3,08 1,023 Xã hội 3,57 ,941 Kinh nghiệm 3,16 ,792 Thời trang 3,76 ,943 Ý định 2,98 ,869 Tôi mua quần áo trực tuyến nhìn thấy sản phẩm thích Valid N (listwise) [...]... cứu: Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua quần áo trực tuyến của người tiêu dùng tại thành phố Hồ Chí Minh là cần thiết và khả thi để triển khai 1.3 Mục tiêu nghiên cứu Trên thế giới đã có nhiều nghiên cứu về ý định mua trực tuyến, các nghiên cứu trước đã khám phá ra nhiều yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua quần áo trực tuyến của người tiêu dùng Tuy nhiên, do sự khác biệt về văn hóa, lối sống, hành vi tiêu. .. thấp, lừa đảo trực tuyến và bảo mật thông tin kém là những yếu tố ảnh hưởng tiêu cực đến thái độ mua của họ 2.3.6 Nghiên cứu của Almousa Nghiên cứu của Almousa, 2011 Ảnh hưởng của nhận thức rủi ro tác động đến ý định mua quần áo trực tuyến của người tiêu dùng Vương quốc Arập Saudi Nghiên cứu này nhằm điều tra nhận thức rủi ro ảnh hưởng đến ý định mua sản phẩm may mặc trực tuyến của người tiêu dùng Vương... hành vi tiêu dùng và sự phát triển của nền kinh tế nên những mô hình trước đây có thể không hoàn toàn phù hợp với điều kiện Việt Nam Nghiên cứu này nhằm đạt những mục tiêu sau (1) Xác định các nhân tố tác động đến ý định mua quần áo trực tuyến của người tiêu dùng tại thành phố Hồ Chí Minh 5 (2) Xác định mức độ tác động của các yếu tố đến ý định mua quần áo trực tuyến (3) Gợi ý một số hàm ý quản trị... những động cơ thúc đẩy người tiêu dùng tìm đến với kênh mua sắm này, những yếu tố nào tác động mạnh mẽ đến ý định mua hàng trực tuyến của người tiêu dùng, từ đó doanh nghiêp xây dựng lên các chương trình thu hút khách hàng có hiệu quả hơn Như vậy, việc phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua sắm quần áo trực tuyến của người tiêu dùng là một trong những vấn đề quan trọng cho các doanh nghiệp kinh... (Privacy risk) người tiêu dùng lo sợ thông tin cá nhân của họ sẽ bị tiết lộ khi họ mua hàng trực tuyến Kết quả nghiên cứu chỉ ra nhận thức rủi ro có ảnh hưởng tiêu cực 21 mạnh mẽ đến ý định mua quần áo trực tuyến của người tiêu dùng Saudi Người tiêu dùng cảm nhận rủi ro riêng tư và rủi ro xã hội có ảnh hưởng ít hơn đến ý định mua quần áo trực tuyến so với rủi ro hiệu năng và rủi ro thời gian, những người có... thông tin nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của đề tài là các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua quần áo của người tiêu dùng thành phố Hồ Chí Minh Đối tượng khảo sát: Với đề tài nghiên cứu này, tác giả lựa chọn đối tượng khảo sát là các cá nhân, trên 18 tuổi, đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, đã từng mua hàng trực tuyến nhưng chưa từng mua quần áo trực tuyến Thời gian thực hiện khảo sát trong năm... kiểm định thang đo các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua Chương IV phân tích kết quả nghiên cứu để kết luận các giả thuyết nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua của người tiêu dùng Chương V tóm tắt những kết quả chính của nghiên cứu, ý nghĩa của nghiên cứu đối với các nhà quản trị doanh nghiệp đang kinh doanh mặt hàng quần áo trực tuyến, đồng thời trình bày những giới hạn của nghiên cứu và định. .. Thành phố Hồ Chí Minh? Câu hỏi 2: Mức độ tác động của các yếu tố này đến ý định mua quần áo trực tuyến như thế nào? Cậu hỏi 3: Giải pháp nào để thúc đẩy người tiêu dùng có ý định mua quần áo trực tuyến? 1.5 Phạm vi, đối tượng nghiên cứu và đối tượng khảo sát Phạm vi nghiên cứu: Người bán” hay “doanh nghiệp” trong nghiên cứu này được hiểu là các cá nhân, tổ chức có kinh doanh các mặt hàng quần áo trực. .. không ảnh hưởng trực tiếp đến ý định mua quần áo trực tuyến, nhưng ảnh hưởng đến ý định tìm kiếm thông tin trực tuyến, giới tính nữ chiếm tỉ lệ tìm kiếm thông tin về sản phẩm may mặc cao hơn nam, trình độ giáo dục không đóng một vai trò quan trọng trong việc tìm kiếm sản phẩm may mặc trên internet Nghiên cứu cũng chỉ ra, có bốn yếu tố ảnh hưởng đến thái độ mua quần áo trực tuyến của người tiêu dùng. .. phẩm nhưng không có ý định mua sản phẩm trực tuyến 2.3.4 Nghiên cứu của Kim và cộng sự Nghiên cứu của Kim và cộng sự (2003), kiểm tra Mô hình dự báo ý định thực hiện hành vi của Fishbein, nghiên cứu trường hợp mua quần áo trực tuyến của người tiêu dùng Hoa Kỳ Nghiên cứu này nhằm kiểm tra khả năng dự báo của mô hình ý định hành vi của Fishbein, trong bối cảnh mua sắm quần áo trực tuyến tại Hoa Kỳ Cụ
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua quần áo trực tuyến của người tiêu dùng thành phố hồ chí minh , Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua quần áo trực tuyến của người tiêu dùng thành phố hồ chí minh , Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua quần áo trực tuyến của người tiêu dùng thành phố hồ chí minh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay