Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái tại việt nam

101 218 0
  • Loading ...
1/101 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 09:35

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP HỒ CHÍ MINH TRẦN THỊ THU HOÀNG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI TẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ HỌC Thành phố Hồ Chí Minh, Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan luận văn “Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái Việt Nam” nghiên cứu Những tài liệu tham khảo trích dẫn luận văn theo quy định Ngoài ra, nghiên cứu người khác sử dụng luận văn mà không trích dẫn Các số liệu nêu luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng Luận văn chưa nộp để nhận cấp trường đại học sở đào tạo khác Tôi xin cam đoan lời nêu hoàn toàn thật Tp Hồ Chí Minh, năm 2015 Trần Thị Thu Hoàng i LỜI CẢM ƠN Lời xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Lê Phan Thị Diệu Thảo, người tận tình quan tâm hướng dẫn, bảo suốt trình thực đề tài Xin cảm ơn quý Thầy, Cô Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, người trang bị cho kiến thức quý báu thời gian theo học Trường Cuối cùng, Tôi xin chân thành cảm ơn tất người thân gia đình, bạn bè, đồng nghiệp tận tình hỗ trợ, góp ý động viên Tôi suốt thời gian học tập nghiên cứu Một lần xin gửi lời tri ân đến toàn thể quý Thầy Cô, đồng nghiệp, gia đình bạn bè TP Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2015 Trân trọng, Trần Thị Thu Hoàng ii TÓM TẮT Dựa sở lý thuyết liên quan, nghiên cứu tỷ giá nước nước ngoài, luận văn thực phân tích đo lường tác động biến số vĩ mô: tỷ lệ lãi suất, cung tiền, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, tỷ lệ lạm phát, tỷ lệ xuất nhập đến tỷ giá Để đánh giá tác động ngắn hạn, dài hạn yếu tố ảnh hưởng đến tỷ giá, tác giả sử dụng liệu theo quý từ quý năm 2001 quý năm 2014 chọn mô hình ARDL xử lý phần mềm Eviews 6.0 để ước lượng tác động biến nghiên cứu đến tỷ giá hối đoái Nghiên cứu thực kiểm định cần thiết trước ước lượng mô hình ARDL gồm có: kiểm định xử lý yếu tố mùa (phương pháp Kruskal), kiểm định tính dừng (phương pháp ADF), lựa chọn độ trễ tối ưu (phương pháp AIC), kiểm định tương quan Correlation, kiểm định đồng liên kết (phương pháp Bound test) kiểm định tính ổn định mô hình nhằm đảm bảo độ tin cậy kết mô hình ARDL Kết nghiên cứu cho thấy, tỷ giá chịu ảnh hưởng nhiều yếu tố cung tiền, chênh lệch lãi suất, chênh lệch lạm phát, vốn đầu tư trực tiếp nước kỳ vọng thay đổi tỷ giá Qua đó, tác giả đưa số khuyến nghị, giải pháp hướng đến mục tiêu ổn định tỷ giá điều chỉnh cách linh hoạt việc ổn định tỷ giá dài hạn đòi hỏi sách tiền tệ phải điều hành theo hướng quán, ưu tiên ổn định đồng nội tệ, lạm phát mức thấp trì tỷ lệ lạm phát tương ứng với lạm phát Mỹ Từ khóa: tỷ giá hối đoái, yếu tố ảnh hưởng, ARDL,… iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i TÓM TẮT iii MỤC LỤC iv DANH MỤC HÌNH vii DANH MỤC BẢNG viii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ix CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU .1 1.1 Đặt vấn đề lý nghiên cứu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Ý nghĩa thực tiễn nghiên cứu .3 1.7 Kết cấu nghiên cứu CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM .5 2.1 Khái niệm tỷ giá 2.2 Các lý thuyết nghiên cứu tỷ giá 2.2.1 Lý thuyết ngang giá sức mua (PPP) 2.2.2 Lý thuyết ngang giá lãi suất (IRP) .7 2.2.3 Hiệu ứng Fisher quốc tế .8 2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái 2.3.1 Lạm phát .8 2.3.2 Lãi suất 2.3.3 Xuất nhập 10 2.3.4 Các yếu tố khác 10 2.4 Các nghiên cứu trước có liên quan 11 2.4.1 Các nghiên cứu nước 11 2.4.2 Các nghiên cứu nước 13 Tóm tắt chương 14 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 16 3.1 Phương pháp nghiên cứu 16 iv 3.2 Giả thuyết nghiên cứu 16 Nguồn: tác giả tổng hợp xây dựng 17 3.3 Mô hình nghiên cứu 17 3.3.1 Thiết kế mô hình nghiên cứu 17 3.3.2 Mô hình đề xuất 19 3.3.3 Lý lựa chọn mô hình ARDL 20 3.4 Mẫu nghiên cứu liệu nghiên cứu 21 3.5 Trình tự nghiên cứu 22 3.5.1 Kiểm định xử lý yếu tố mùa 23 3.5.2 Kiểm định tính dừng bậc tích hợp 24 3.5.3 Lựa chọn độ trễ tối ưu 26 3.5.4 Kiểm định đồng liên kết 26 3.5.5 Ước lượng mô hình 27 3.5.6 Kiểm định phần dư .28 Tóm tắt chương 28 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 29 4.1 Khái quát thực trạng tỷ giá yếu tố kinh tế vĩ mô liên quan 29 4.1.1 Khái quát thực trạng tỷ giá hối đoái Việt Nam 29 4.1.2 Xuất nhập Việt Nam 34 4.1.3 Tỷ lệ lạm phát Việt Nam .35 4.1.4 Cung tiền Việt Nam 36 4.1.5 Lãi suất Việt Nam 37 4.1.6 FDI Việt Nam 39 4.2 Kết thống kê mô tả 40 4.3 Kiểm định xử lý yếu tố mùa liệu theo quý 41 4.4 Kiểm định tương quan 42 4.5 Kiểm định tính dừng biến 44 4.6 Lựa chọn độ trễ tối ưu cho mô hình 45 4.7 Kiểm định đồng liên kết 46 4.8 Kết mô hình ARDL .47 4.9 Kết ước lượng ngắn hạn điều chỉnh cân dài hạn 51 4.10 Kết ước lượng dài hạn 53 4.11 Kiểm chứng phù hợp mô hình 54 v Tóm tắt chương 55 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 56 5.1 Kết luận 56 5.2 Một số khuyến nghị 57 5.3 Hạn chế hướng nghiên cứu 58 Tóm tắt chương 58 TÀI LIỆU THAM KHẢO 60 Tiếng Việt 60 Tiếng Anh 63 PHỤ LỤC 66 PHỤ LỤC 91 vi DANH MỤC HÌNH Hình 4.1: Giá trị xuất – nhập Việt Nam 2001-2014 35 Hình 4.2: Lạm phát Việt Nam Mỹ giai đoạn 2001 - 2014 36 Hình 4.3: Cung Tiền Việt Nam giai đoạn 2001 - 2014 36 Hình 4.4: Lãi suất cho vay Việt Nam Mỹ giai đoạn 2001 - 2014 37 Hình 4.5: Đầu tư trực tiếp nước cấp phép thời kỳ 2001 – 2013 39 Hình 4.6: Kết thống kê mô tả biến nghiên cứu 41 Hình 4.7: Kết xác định độ trễ thích hợp cho mô hình 45 Hình 4.8: Kết tổng tích lũy phần dư 54 Hình 4.9: Kết tổng tích lũy hiệu chỉnh phần dư 55 vii DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Tóm lược yếu tố tác động đến tỷ giá .11 Bảng 3.1: Tóm tắt biến độc lập kỳ vọng dấu mô hình 16 Bảng 4.1: Tổng kết chế điều hành tỷ giá Việt Nam từ 1989 đến .33 Bảng 4.2: Thống kê mô tả biến nghiên cứu 40 Bảng 4.3: Kiểm định yếu tố mùa liệu nghiên cứu .42 Bảng 4.4: Ma trận hệ số tương quan .43 Bảng 4.5: Kết kiểm định tính dừng cho chuỗi mô hình 44 Bảng 4.6: Kết kiểm định đường bao 46 Bảng 4.7: Kết mô hình hồi quy 47 Bảng 4.8: Kết ước lượng ngắn hạn điều chỉnh cân dài hạn 52 Bảng 4.9: Kết mô hình hồi quy dài hạn 53 viii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ADF Kiểm định nghiệm đơn vị AIC Tiêu chuẩn thông tin Akaike ARDL Tự hồi quy phân phối trễ FDI Vốn đầu tư trực tiếp nước GDP Tổng sản phẩm quốc nội IMF Quỹ tiện tệ quốc tế IRP Ngang giá lãi suất NHTM Ngân hàng thương mại NHNN Ngân hàng nhà nước NHTW Ngân hàng trung ương NSLD Năng suất lao động PPP Ngang giá sức mua TCTD Tổ chức tín dụng USD Đô la Mỹ VECM Vector Error Correction Model (Mô hình hiệu chỉnh sai số) VND Việt Nam đồng ix D(INF(-1),2) D(INF(-2),2) C R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.403944 0.387188 6.187690 0.511965 0.481462 184.7772 1638846 -343.0995 16.78450 0.000000 0.173415 0.133454 25.66092 2.329348 2.901282 0.241133 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.0241 0.0056 0.8105 -1.324712 256.6010 13.34998 13.50008 13.40753 2.134501 => INF dừng bậc TRB (tỷ lệ giá trị xuất nhập khẩu) Null Hypothesis: TRB_S has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: (Automatic - based on SIC, maxlag=10) Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level t-Statistic Prob.* -3.074419 -3.555023 -2.915522 -2.595565 0.0344 *MacKinnon (1996) one-sided p-values Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(TRB_S) Method: Least Squares Date: 10/06/15 Time: 08:36 Sample (adjusted): 2001Q2 2014Q4 Included observations: 55 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob TRB_S(-1) C -0.304810 26.92105 0.099144 8.801597 -3.074419 3.058655 0.0033 0.0035 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.151349 0.135337 7.054162 2637.344 -184.4720 9.452049 0.003330 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.019737 7.586158 6.780799 6.853793 6.809026 2.069945 Null Hypothesis: D(TRB_S) has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: (Automatic - based on SIC, maxlag=10) t-Statistic Prob.* 77 Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level -7.027440 -3.565430 -2.919952 -2.597905 0.0000 *MacKinnon (1996) one-sided p-values Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(TRB_S,2) Method: Least Squares Date: 10/06/15 Time: 08:36 Sample (adjusted): 2002Q2 2014Q4 Included observations: 51 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob D(TRB_S(-1)) D(TRB_S(-1),2) D(TRB_S(-2),2) D(TRB_S(-3),2) C -2.127241 0.835264 0.711947 0.463198 0.476533 0.302705 0.246261 0.190915 0.121860 0.919613 -7.027440 3.391778 3.729126 3.801061 0.518189 0.0000 0.0014 0.0005 0.0004 0.6068 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.702581 0.676719 6.555657 1976.925 -165.6314 27.16604 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat -0.059895 11.52991 6.691428 6.880823 6.763801 2.000633 FDI (Đầu tư trực tiếp) Null Hypothesis: L_FDI_S has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: (Automatic - based on SIC, maxlag=10) Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level t-Statistic Prob.* -2.123173 -3.555023 -2.915522 -2.595565 0.2366 *MacKinnon (1996) one-sided p-values Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(L_FDI_S) Method: Least Squares Date: 10/06/15 Time: 08:37 Sample (adjusted): 2001Q2 2014Q4 Included observations: 55 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob L_FDI_S(-1) -0.146320 0.068916 -2.123173 0.0384 78 C R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 1.134493 0.078387 0.060998 0.598211 18.96639 -48.76333 4.507862 0.038427 0.522404 2.171676 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.0344 0.038640 0.617335 1.845939 1.918933 1.874167 2.417028 Null Hypothesis: D(L_FDI_S) has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: (Automatic - based on SIC, maxlag=10) Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level t-Statistic Prob.* -9.783974 -3.557472 -2.916566 -2.596116 0.0000 *MacKinnon (1996) one-sided p-values Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(L_FDI_S,2) Method: Least Squares Date: 10/06/15 Time: 08:37 Sample (adjusted): 2001Q3 2014Q4 Included observations: 54 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob D(L_FDI_S(-1)) C -1.294804 0.044439 0.132339 0.081797 -9.783974 0.543289 0.0000 0.5893 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.647997 0.641228 0.600058 18.72365 -48.02437 95.72615 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat -0.002217 1.001808 1.852754 1.926420 1.881164 2.142641 LEN (Tỷ lệ lãi suất cho vay) Null Hypothesis: LEN has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: (Automatic - based on SIC, maxlag=10) Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level t-Statistic Prob.* -1.539153 -3.560019 -2.917650 0.5062 79 10% level -2.596689 *MacKinnon (1996) one-sided p-values Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(LEN) Method: Least Squares Date: 10/06/15 Time: 08:37 Sample (adjusted): 2001Q4 2014Q4 Included observations: 53 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob LEN(-1) D(LEN(-1)) D(LEN(-2)) C -0.049665 0.723473 -0.347749 15.10402 0.032268 0.128333 0.131748 9.601249 -1.539153 5.637481 -2.639509 1.573131 0.1302 0.0000 0.0111 0.1221 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.416410 0.380680 26.31913 33942.14 -246.4499 11.65437 0.000007 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 2.151321 33.44369 9.450941 9.599642 9.508124 1.804399 Null Hypothesis: D(LEN) has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: (Automatic - based on SIC, maxlag=10) Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level t-Statistic Prob.* -5.219727 -3.560019 -2.917650 -2.596689 0.0001 *MacKinnon (1996) one-sided p-values Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(LEN,2) Method: Least Squares Date: 10/06/15 Time: 08:38 Sample (adjusted): 2001Q4 2014Q4 Included observations: 53 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob D(LEN(-1)) D(LEN(-1),2) C -0.661576 0.393499 1.422661 0.126745 0.130096 3.678633 -5.219727 3.024680 0.386736 0.0000 0.0039 0.7006 R-squared Adjusted R-squared 0.355201 0.329409 Mean dependent var S.D dependent var -0.275472 32.57678 80 S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 26.67701 35583.13 -247.7011 13.77175 0.000017 Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 9.460420 9.571946 9.503307 1.812893 MSD (Cung tiền) Null Hypothesis: L_MSD_S has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: (Automatic - based on SIC, maxlag=10) Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level t-Statistic Prob.* -1.057568 -3.560019 -2.917650 -2.596689 0.7258 *MacKinnon (1996) one-sided p-values Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(L_MSD_S) Method: Least Squares Date: 10/06/15 Time: 08:38 Sample (adjusted): 2001Q4 2014Q4 Included observations: 53 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob L_MSD_S(-1) D(L_MSD_S(-1)) D(L_MSD_S(-2)) C -0.003118 0.723225 -0.391352 0.060131 0.002948 0.131710 0.131811 0.022826 -1.057568 5.491030 -2.969042 2.634296 0.2954 0.0000 0.0046 0.0113 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.398723 0.361910 0.020119 0.019835 133.8974 10.83108 0.000014 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.057287 0.025187 -4.901788 -4.753086 -4.844604 1.876759 Null Hypothesis: D(L_MSD_S) has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: (Automatic - based on SIC, maxlag=10) Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level t-Statistic Prob.* -5.083543 -3.560019 -2.917650 -2.596689 0.0001 81 *MacKinnon (1996) one-sided p-values Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(L_MSD_S,2) Method: Least Squares Date: 10/06/15 Time: 08:38 Sample (adjusted): 2001Q4 2014Q4 Included observations: 53 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob D(L_MSD_S(-1)) D(L_MSD_S(-1),2) C -0.655651 0.390700 0.037499 0.128975 0.131965 0.007952 -5.083543 2.960621 4.715778 0.0000 0.0047 0.0000 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.343095 0.316819 0.020143 0.020288 133.2993 13.05727 0.000027 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat -0.000410 0.024370 -4.916955 -4.805429 -4.874067 1.864253 Tỷ giá USD/VND Null Hypothesis: L_REC has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: (Automatic - based on SIC, maxlag=10) Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level t-Statistic Prob.* -0.176525 -3.557472 -2.916566 -2.596116 0.9348 *MacKinnon (1996) one-sided p-values Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(L_REC) Method: Least Squares Date: 09/16/15 Time: 09:13 Sample (adjusted): 2001Q3 2014Q4 Included observations: 54 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob L_REC(-1) D(L_REC(-1)) C -0.002209 0.340492 0.026067 0.012516 0.133484 0.122037 -0.176525 2.550815 0.213597 0.8606 0.0138 0.8317 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid 0.113591 0.078830 0.011450 0.006686 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion 0.006892 0.011930 -6.047701 -5.937202 82 Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 166.2879 3.267749 0.046203 Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat -6.005086 1.956810 Null Hypothesis: D(L_REC) has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: (Automatic - based on SIC, maxlag=10) Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level t-Statistic Prob.* -5.057929 -3.557472 -2.916566 -2.596116 0.0001 *MacKinnon (1996) one-sided p-values Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(L_REC,2) Method: Least Squares Date: 09/16/15 Time: 09:13 Sample (adjusted): 2001Q3 2014Q4 Included observations: 54 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob D(L_REC(-1)) C -0.662693 0.004527 0.131021 0.001796 -5.057929 2.519786 0.0000 0.0149 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.329747 0.316858 0.011343 0.006690 166.2714 25.58265 0.000006 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat -0.000121 0.013724 -6.084128 -6.010461 -6.055717 1.954001 1.4 Lựa chọn độ trễ tối ưu cho nghiên cứu Model Selection Criteria Table Dependent Variable: L_REC Date: 09/16/15 Time: 10:20 Sample: 2001Q1 2014Q4 Included observations: 53 Model 3903 2879 1855 3902 3934 3899 3950 LogL 187.210890 188.407451 189.477938 188.094401 189.381870 187.948803 187.871387 AIC -6.661957 -6.669517 -6.672228 -6.657477 -6.668533 -6.651877 -6.648899 BIC -6.136622 -6.106659 -6.071846 -6.094618 -6.068151 -6.089018 -6.086041 HQ* -6.460556 -6.453731 -6.442056 -6.441690 -6.438361 -6.436090 -6.433113 Adj R-sq 0.996235 0.996307 0.996357 0.996262 0.996344 0.996241 0.996230 Specification ARDL(1, 0, 3, 0, 0, 1) ARDL(2, 0, 3, 0, 0, 1) ARDL(3, 0, 3, 0, 0, 1) ARDL(1, 0, 3, 0, 0, 2) ARDL(1, 0, 2, 2, 0, 2) ARDL(1, 0, 3, 0, 1, 1) ARDL(1, 0, 2, 1, 0, 2) 83 3998 3887 3966 3230 1887 4030 3886 2623 3294 2863 2878 3647 2875 3967 1839 1823 3963 3870 1599 2910 3694 3951 2847 3901 1919 4062 2974 3646 3949 1903 2911 3231 2943 3883 3898 3965 3678 3871 4014 3119 3935 3933 1851 1886 1854 3947 831 3166 1951 3630 3229 3246 2926 3918 3643 3310 3930 187.823912 187.684787 186.259058 191.719349 190.333215 184.795153 188.911573 188.820963 190.137954 188.751949 188.729522 187.349723 188.720901 184.549743 190.031469 191.345363 185.831242 189.898818 189.894690 189.881670 188.491182 185.729065 189.828524 188.433051 187.050573 185.662209 188.395623 188.379842 188.377974 188.362990 188.359898 189.723131 185.595948 188.335071 188.328149 186.953397 189.683861 188.273132 185.507571 190.991691 186.847736 189.579872 189.578497 190.929991 189.518990 186.743060 189.483743 192.217304 188.081201 189.444923 192.189462 189.439107 188.049870 189.401607 188.009192 188.008767 189.381906 -6.647074 -6.641723 -6.625348 -6.681513 -6.666662 -6.607506 -6.650445 -6.646960 -6.659152 -6.644306 -6.643443 -6.628836 -6.643112 -6.598067 -6.655057 -6.667129 -6.608894 -6.649955 -6.649796 -6.649295 -6.634276 -6.604964 -6.647251 -6.632040 -6.617330 -6.602393 -6.630601 -6.629994 -6.629922 -6.629346 -6.629227 -6.643197 -6.599844 -6.628272 -6.628006 -6.613592 -6.641687 -6.625890 -6.596445 -6.653527 -6.609528 -6.637687 -6.637634 -6.651154 -6.635346 -6.605502 -6.633990 -6.662204 -6.618508 -6.632497 -6.661133 -6.632273 -6.617303 -6.630831 -6.615738 -6.615722 -6.630073 -6.084215 -6.078864 -6.100014 -6.006083 -6.028756 -6.119695 -6.050062 -6.046577 -6.021245 -6.043923 -6.043060 -6.065977 -6.042729 -6.110256 -6.017150 -5.991699 -6.083559 -6.012048 -6.011889 -6.011388 -6.033894 -6.079629 -6.009344 -6.031658 -6.054471 -6.077058 -6.030218 -6.029611 -6.029539 -6.028963 -6.028844 -6.005291 -6.074509 -6.027889 -6.027623 -6.050733 -6.003780 -6.025507 -6.071110 -5.978096 -6.046670 -5.999781 -5.999728 -5.975723 -5.997439 -6.042644 -5.996084 -5.949250 -6.018125 -5.994590 -5.948179 -5.994367 -6.016920 -5.992924 -6.015355 -6.015339 -5.992167 -6.431287 -6.425936 -6.423947 -6.422569 -6.422104 -6.420491 -6.420273 -6.416788 -6.414594 -6.414133 -6.413271 -6.413049 -6.412939 -6.411052 -6.410498 -6.408185 -6.407493 -6.405396 -6.405237 -6.404737 -6.404104 -6.403563 -6.402693 -6.401868 -6.401543 -6.400992 -6.400428 -6.399821 -6.399750 -6.399173 -6.399054 -6.398639 -6.398443 -6.398099 -6.397833 -6.397805 -6.397129 -6.395717 -6.395044 -6.394582 -6.393742 -6.393129 -6.393076 -6.392209 -6.390787 -6.389716 -6.389432 -6.388874 -6.388335 -6.387939 -6.387803 -6.387715 -6.387130 -6.386273 -6.385566 -6.385549 -6.385515 0.996223 0.996203 0.996094 0.996462 0.996375 0.995974 0.996277 0.996264 0.996347 0.996254 0.996251 0.996154 0.996250 0.995936 0.996332 0.996410 0.996030 0.996313 0.996313 0.996311 0.996216 0.996014 0.996304 0.996208 0.996109 0.996004 0.996203 0.996200 0.996200 0.996198 0.996197 0.996288 0.995993 0.996194 0.996193 0.996094 0.996283 0.996185 0.995980 0.996361 0.996079 0.996268 0.996268 0.996353 0.996259 0.996063 0.996254 0.996424 0.996156 0.996249 0.996420 0.996248 0.996152 0.996242 0.996146 0.996146 0.996239 ARDL(1, 0, 1, 2, 0, 2) ARDL(1, 0, 3, 1, 0, 1) ARDL(1, 0, 2, 0, 0, 2) ARDL(1, 3, 1, 2, 0, 2) ARDL(3, 0, 2, 2, 0, 1) ARDL(1, 0, 1, 0, 0, 2) ARDL(1, 0, 3, 1, 0, 2) ARDL(2, 1, 3, 0, 0, 1) ARDL(1, 3, 0, 2, 0, 2) ARDL(2, 0, 3, 1, 0, 1) ARDL(2, 0, 3, 0, 0, 2) ARDL(1, 1, 3, 0, 0, 1) ARDL(2, 0, 3, 0, 1, 1) ARDL(1, 0, 2, 0, 0, 1) ARDL(3, 0, 3, 1, 0, 1) ARDL(3, 0, 3, 2, 0, 1) ARDL(1, 0, 2, 0, 1, 1) ARDL(1, 0, 3, 2, 0, 2) ARDL(3, 1, 3, 0, 0, 1) ARDL(2, 0, 2, 2, 0, 2) ARDL(1, 1, 2, 1, 0, 2) ARDL(1, 0, 2, 1, 0, 1) ARDL(2, 0, 3, 2, 0, 1) ARDL(1, 0, 3, 0, 0, 3) ARDL(3, 0, 2, 0, 0, 1) ARDL(1, 0, 0, 2, 0, 2) ARDL(2, 0, 1, 2, 0, 2) ARDL(1, 1, 3, 0, 0, 2) ARDL(1, 0, 2, 1, 0, 3) ARDL(3, 0, 2, 1, 0, 1) ARDL(2, 0, 2, 2, 0, 1) ARDL(1, 3, 1, 2, 0, 1) ARDL(2, 0, 2, 0, 0, 1) ARDL(1, 0, 3, 1, 1, 1) ARDL(1, 0, 3, 0, 1, 2) ARDL(1, 0, 2, 0, 0, 3) ARDL(1, 1, 2, 2, 0, 2) ARDL(1, 0, 3, 2, 0, 1) ARDL(1, 0, 1, 1, 0, 2) ARDL(1, 3, 3, 1, 0, 1) ARDL(1, 0, 2, 2, 0, 1) ARDL(1, 0, 2, 2, 0, 3) ARDL(3, 0, 3, 0, 1, 1) ARDL(3, 0, 2, 2, 0, 2) ARDL(3, 0, 3, 0, 0, 2) ARDL(1, 0, 2, 1, 1, 1) ARDL(4, 0, 3, 0, 0, 1) ARDL(1, 3, 2, 2, 0, 2) ARDL(3, 0, 1, 2, 0, 1) ARDL(1, 1, 3, 1, 0, 2) ARDL(1, 3, 1, 2, 0, 3) ARDL(1, 3, 1, 1, 0, 2) ARDL(2, 0, 2, 1, 0, 2) ARDL(1, 0, 2, 3, 0, 2) ARDL(1, 1, 3, 0, 1, 1) ARDL(1, 3, 0, 1, 0, 2) ARDL(1, 0, 2, 2, 1, 2) 84 2942 2927 3946 3962 3895 2862 3900 4029 1950 3631 2607 3710 3182 3295 3997 2877 3982 1583 3994 1631 2622 3742 3885 3006 2846 3135 3118 3226 3278 4026 2939 863 3167 3183 2859 4046 2206 3103 3882 3293 2619 3214 3391 3774 1871 1883 1902 3247 4094 3931 2367 2654 4078 1567 1647 2941 3245 186.612401 186.607868 187.969924 186.591497 187.950581 189.314755 185.191149 185.186728 189.308192 187.923183 189.290055 186.538535 190.641307 187.892501 187.872397 189.242650 187.866966 190.609612 187.839423 190.586621 189.211047 187.836431 189.207395 185.079684 190.574297 189.191322 191.909204 191.901237 190.509038 184.992737 186.365238 190.486876 190.465531 189.082728 189.031404 186.280405 191.767042 191.756089 189.006385 190.375535 188.997257 191.744700 187.596793 184.843349 190.336202 190.335064 188.951590 187.570647 182.070269 187.555978 188.924705 190.292039 183.417848 191.660149 188.911452 187.526492 190.272603 -6.600477 -6.600303 -6.614228 -6.599673 -6.613484 -6.627491 -6.584275 -6.584105 -6.627238 -6.612430 -6.626541 -6.597636 -6.640050 -6.611250 -6.610477 -6.624717 -6.610268 -6.638831 -6.609209 -6.637947 -6.623502 -6.609094 -6.623361 -6.579988 -6.637473 -6.622743 -6.650354 -6.650048 -6.634963 -6.576644 -6.590971 -6.634111 -6.633290 -6.618566 -6.616592 -6.587708 -6.644886 -6.644465 -6.615630 -6.629828 -6.615279 -6.644027 -6.599877 -6.570898 -6.628315 -6.628272 -6.613523 -6.598871 -6.541164 -6.598307 -6.612489 -6.626617 -6.554533 -6.640775 -6.611979 -6.597173 -6.625869 -6.037618 -6.037444 -6.013845 -6.036814 -6.013101 -5.989584 -6.058940 -6.058770 -5.989332 -6.012047 -5.988634 -6.034777 -5.964620 -6.010867 -6.010094 -5.986811 -6.009885 -5.963401 -6.008826 -5.962516 -5.985595 -6.008711 -5.985455 -6.054653 -5.962042 -5.984837 -5.937400 -5.937093 -5.959532 -6.051309 -6.028112 -5.958680 -5.957859 -5.980660 -5.978686 -6.024849 -5.931932 -5.931511 -5.977724 -5.954398 -5.977373 -5.931073 -5.999494 -6.045563 -5.952885 -5.952841 -5.975616 -5.998488 -6.090877 -5.997924 -5.974582 -5.951186 -6.066722 -5.927821 -5.974072 -5.996790 -5.950439 -6.384690 -6.384516 -6.384055 -6.383886 -6.383311 -6.382932 -6.382874 -6.382704 -6.382680 -6.382258 -6.381982 -6.381849 -6.381106 -6.381077 -6.380304 -6.380159 -6.380095 -6.379887 -6.379036 -6.379003 -6.378943 -6.378921 -6.378803 -6.378587 -6.378529 -6.378185 -6.377024 -6.376718 -6.376019 -6.375243 -6.375184 -6.375167 -6.374346 -6.374008 -6.372034 -6.371921 -6.371556 -6.371135 -6.371072 -6.370884 -6.370721 -6.370697 -6.369704 -6.369497 -6.369371 -6.369328 -6.368964 -6.368699 -6.368535 -6.368134 -6.367930 -6.367673 -6.367517 -6.367445 -6.367421 -6.367000 -6.366925 0.996043 0.996042 0.996140 0.996040 0.996137 0.996230 0.995931 0.995930 0.996229 0.996133 0.996226 0.996032 0.996312 0.996128 0.996125 0.996219 0.996125 0.996307 0.996120 0.996304 0.996215 0.996120 0.996214 0.995913 0.996302 0.996212 0.996381 0.996380 0.996293 0.995899 0.996005 0.996290 0.996287 0.996196 0.996188 0.995992 0.996361 0.996360 0.996185 0.996274 0.996183 0.996358 0.996084 0.995876 0.996268 0.996268 0.996177 0.996080 0.995641 0.996078 0.996173 0.996262 0.995755 0.996346 0.996171 0.996073 0.996259 ARDL(2, 0, 2, 0, 0, 2) ARDL(2, 0, 2, 1, 0, 1) ARDL(1, 0, 2, 1, 1, 2) ARDL(1, 0, 2, 0, 1, 2) ARDL(1, 0, 3, 0, 2, 1) ARDL(2, 0, 3, 1, 0, 2) ARDL(1, 0, 3, 0, 1, 0) ARDL(1, 0, 1, 0, 0, 3) ARDL(3, 0, 1, 2, 0, 2) ARDL(1, 1, 3, 1, 0, 1) ARDL(2, 1, 3, 1, 0, 1) ARDL(1, 1, 2, 0, 0, 2) ARDL(1, 3, 2, 1, 0, 2) ARDL(1, 3, 0, 2, 0, 1) ARDL(1, 0, 1, 2, 0, 3) ARDL(2, 0, 3, 0, 0, 3) ARDL(1, 0, 1, 3, 0, 2) ARDL(3, 1, 3, 1, 0, 1) ARDL(1, 0, 1, 2, 1, 2) ARDL(3, 1, 2, 2, 0, 1) ARDL(2, 1, 3, 0, 0, 2) ARDL(1, 1, 1, 2, 0, 2) ARDL(1, 0, 3, 1, 0, 3) ARDL(2, 0, 1, 0, 0, 2) ARDL(2, 0, 3, 2, 0, 2) ARDL(1, 3, 3, 0, 0, 1) ARDL(1, 3, 3, 1, 0, 2) ARDL(1, 3, 1, 2, 1, 2) ARDL(1, 3, 0, 3, 0, 2) ARDL(1, 0, 1, 0, 1, 2) ARDL(2, 0, 2, 0, 1, 1) ARDL(4, 0, 2, 2, 0, 1) ARDL(1, 3, 2, 2, 0, 1) ARDL(1, 3, 2, 1, 0, 1) ARDL(2, 0, 3, 1, 1, 1) ARDL(1, 0, 0, 3, 0, 2) ARDL(2, 3, 1, 2, 0, 2) ARDL(1, 3, 3, 2, 0, 1) ARDL(1, 0, 3, 1, 1, 2) ARDL(1, 3, 0, 2, 0, 3) ARDL(2, 1, 3, 0, 1, 1) ARDL(1, 3, 1, 3, 0, 2) ARDL(1, 2, 3, 0, 0, 1) ARDL(1, 1, 1, 0, 0, 2) ARDL(3, 0, 2, 3, 0, 1) ARDL(3, 0, 2, 2, 1, 1) ARDL(3, 0, 2, 1, 0, 2) ARDL(1, 3, 1, 1, 0, 1) ARDL(1, 0, 0, 0, 0, 2) ARDL(1, 0, 2, 2, 1, 1) ARDL(2, 2, 3, 0, 0, 1) ARDL(2, 1, 2, 2, 0, 2) ARDL(1, 0, 0, 1, 0, 2) ARDL(3, 1, 3, 2, 0, 1) ARDL(3, 1, 2, 1, 0, 1) ARDL(2, 0, 2, 0, 0, 3) ARDL(1, 3, 1, 1, 0, 3) 85 2874 3614 1822 2909 2831 3038 3438 1838 1983 2670 3102 2270 1918 3290 3867 2871 1915 3711 2591 1183 2207 1663 815 1835 3693 3695 2925 2975 3904 3897 4027 1807 799 3869 3961 3311 2687 2606 3422 3854 3181 1819 3707 2655 1598 2923 3959 2095 879 2894 2907 3455 3645 3165 1630 1899 2843 188.865053 190.198363 191.572247 190.197273 190.196450 186.071551 188.813089 190.179592 184.682513 188.800395 192.908172 190.154553 187.404348 190.149949 188.772404 188.770799 187.392405 184.639202 190.133573 191.501053 190.126456 187.360310 190.102486 190.093323 188.717435 185.963909 188.707352 185.946171 183.182431 188.670415 183.162172 191.404475 191.404385 190.029599 187.278749 185.900593 185.895353 190.015542 190.004410 190.001139 191.367308 191.347423 185.851152 188.591570 189.963458 187.212121 185.837024 191.331078 188.582913 189.945706 188.570736 185.822049 188.569854 192.674176 191.299292 188.549488 189.921791 -6.610194 -6.623014 -6.637394 -6.622972 -6.622940 -6.579675 -6.608196 -6.622292 -6.564712 -6.607707 -6.650314 -6.621329 -6.592475 -6.621152 -6.606631 -6.606569 -6.592016 -6.563046 -6.620522 -6.634656 -6.620248 -6.590781 -6.619326 -6.618974 -6.604517 -6.575535 -6.604129 -6.574853 -6.545478 -6.602708 -6.544699 -6.630941 -6.630938 -6.616523 -6.587644 -6.573100 -6.572898 -6.615982 -6.615554 -6.615428 -6.629512 -6.628747 -6.571198 -6.599676 -6.613979 -6.585082 -6.570655 -6.628118 -6.599343 -6.613296 -6.598874 -6.570079 -6.598841 -6.641314 -6.626896 -6.598057 -6.612377 -5.972288 -5.947583 -5.924440 -5.947542 -5.947510 -6.016816 -5.970289 -5.946861 -6.039377 -5.969801 -5.899836 -5.945898 -5.992092 -5.945721 -5.968724 -5.968663 -5.991633 -6.037711 -5.945092 -5.921701 -5.944818 -5.990398 -5.943896 -5.943543 -5.966610 -6.012676 -5.966222 -6.011994 -6.057667 -5.964802 -6.056888 -5.917987 -5.917983 -5.941093 -5.987262 -6.010241 -6.010039 -5.940552 -5.940124 -5.939998 -5.916557 -5.915793 -6.008339 -5.961769 -5.938549 -5.984699 -6.007796 -5.915164 -5.961436 -5.937866 -5.960968 -6.007220 -5.960934 -5.890836 -5.913941 -5.960151 -5.936946 -6.365636 -6.364070 -6.364064 -6.364028 -6.363996 -6.363888 -6.363637 -6.363348 -6.363311 -6.363149 -6.362599 -6.362385 -6.362302 -6.362208 -6.362073 -6.362011 -6.361843 -6.361645 -6.361578 -6.361326 -6.361304 -6.360609 -6.360382 -6.360030 -6.359958 -6.359748 -6.359571 -6.359066 -6.358463 -6.358150 -6.357684 -6.357611 -6.357608 -6.357579 -6.357472 -6.357313 -6.357111 -6.357038 -6.356610 -6.356484 -6.356182 -6.355417 -6.355411 -6.355117 -6.355035 -6.354909 -6.354868 -6.354788 -6.354784 -6.354352 -6.354316 -6.354292 -6.354282 -6.353599 -6.353566 -6.353499 -6.353432 0.996164 0.996249 0.996334 0.996248 0.996248 0.995960 0.996156 0.996246 0.995850 0.996154 0.996409 0.996242 0.996055 0.996242 0.996150 0.996150 0.996053 0.995843 0.996239 0.996324 0.996238 0.996048 0.996235 0.996233 0.996142 0.995943 0.996141 0.995940 0.995716 0.996135 0.995713 0.996310 0.996310 0.996224 0.996036 0.995933 0.995932 0.996222 0.996220 0.996220 0.996305 0.996302 0.995925 0.996123 0.996214 0.996026 0.995923 0.996300 0.996122 0.996212 0.996120 0.995921 0.996120 0.996376 0.996295 0.996117 0.996208 ARDL(2, 0, 3, 0, 1, 2) ARDL(1, 1, 3, 2, 0, 2) ARDL(3, 0, 3, 2, 0, 2) ARDL(2, 0, 2, 2, 0, 3) ARDL(2, 0, 3, 3, 0, 1) ARDL(2, 0, 0, 2, 0, 2) ARDL(1, 2, 2, 1, 0, 2) ARDL(3, 0, 3, 1, 0, 2) ARDL(3, 0, 1, 0, 0, 1) ARDL(2, 1, 2, 1, 0, 2) ARDL(1, 3, 3, 2, 0, 2) ARDL(2, 3, 0, 2, 0, 2) ARDL(3, 0, 2, 0, 0, 2) ARDL(1, 3, 0, 2, 1, 2) ARDL(1, 0, 3, 2, 1, 1) ARDL(2, 0, 3, 0, 2, 1) ARDL(3, 0, 2, 0, 1, 1) ARDL(1, 1, 2, 0, 0, 1) ARDL(2, 1, 3, 2, 0, 1) ARDL(3, 3, 1, 2, 0, 1) ARDL(2, 3, 1, 2, 0, 1) ARDL(3, 1, 2, 0, 0, 1) ARDL(4, 0, 3, 1, 0, 1) ARDL(3, 0, 3, 1, 1, 1) ARDL(1, 1, 2, 1, 0, 3) ARDL(1, 1, 2, 1, 0, 1) ARDL(2, 0, 2, 1, 0, 3) ARDL(2, 0, 1, 2, 0, 1) ARDL(1, 0, 3, 0, 0, 0) ARDL(1, 0, 3, 0, 1, 3) ARDL(1, 0, 1, 0, 1, 1) ARDL(3, 0, 3, 3, 0, 1) ARDL(4, 0, 3, 2, 0, 1) ARDL(1, 0, 3, 2, 0, 3) ARDL(1, 0, 2, 0, 1, 3) ARDL(1, 3, 0, 1, 0, 1) ARDL(2, 1, 2, 0, 0, 1) ARDL(2, 1, 3, 1, 0, 2) ARDL(1, 2, 2, 2, 0, 2) ARDL(1, 0, 3, 3, 0, 2) ARDL(1, 3, 2, 1, 0, 3) ARDL(3, 0, 3, 2, 1, 1) ARDL(1, 1, 2, 0, 1, 1) ARDL(2, 1, 2, 2, 0, 1) ARDL(3, 1, 3, 0, 0, 2) ARDL(2, 0, 2, 1, 1, 1) ARDL(1, 0, 2, 0, 2, 1) ARDL(2, 3, 3, 1, 0, 1) ARDL(4, 0, 2, 1, 0, 1) ARDL(2, 0, 2, 3, 0, 2) ARDL(2, 0, 2, 2, 1, 1) ARDL(1, 2, 2, 0, 0, 1) ARDL(1, 1, 3, 0, 0, 3) ARDL(1, 3, 2, 2, 0, 3) ARDL(3, 1, 2, 2, 0, 2) ARDL(3, 0, 2, 1, 1, 1) ARDL(2, 0, 3, 2, 1, 1) 86 1595 3222 575 3866 2906 3309 1343 4031 4013 2973 4058 3642 2111 1982 3806 2958 3690 4090 3227 3945 2671 3454 189.921760 192.659608 189.900844 189.900669 189.899872 188.521671 189.894709 181.647101 185.768568 188.514977 185.766503 188.508056 189.877954 185.755062 185.754979 188.502207 188.496587 182.996677 189.863995 188.482902 187.107667 187.103287 -6.612375 -6.640754 -6.611571 -6.611564 -6.611534 -6.596987 -6.611335 -6.524888 -6.568022 -6.596730 -6.567942 -6.596464 -6.610691 -6.567502 -6.567499 -6.596239 -6.596023 -6.538334 -6.610154 -6.595496 -6.581064 -6.580896 -5.936945 -5.890276 -5.936140 -5.936134 -5.936103 -5.959081 -5.935904 -6.074601 -6.005163 -5.958823 -6.005084 -5.958557 -5.935260 -6.004644 -6.004640 -5.958332 -5.958116 -6.050523 -5.934723 -5.957590 -5.980681 -5.980513 -6.353431 -6.353038 -6.352627 -6.352620 -6.352589 -6.352429 -6.352391 -6.352259 -6.352235 -6.352172 -6.352156 -6.351905 -6.351746 -6.351716 -6.351712 -6.351680 -6.351464 -6.351319 -6.351210 -6.350938 -6.350892 -6.350723 0.996208 0.996374 0.996205 0.996205 0.996205 0.996113 0.996204 0.995569 0.995912 0.996112 0.995912 0.996111 0.996202 0.995910 0.995910 0.996110 0.996109 0.995686 0.996200 0.996107 0.996010 0.996009 ARDL(3, 1, 3, 0, 1, 1) ARDL(1, 3, 1, 2, 2, 2) ARDL(4, 1, 3, 0, 0, 1) ARDL(1, 0, 3, 2, 1, 2) ARDL(2, 0, 2, 2, 1, 2) ARDL(1, 3, 0, 1, 0, 3) ARDL(3, 2, 3, 0, 0, 1) ARDL(1, 0, 1, 0, 0, 1) ARDL(1, 0, 1, 1, 0, 3) ARDL(2, 0, 1, 2, 0, 3) ARDL(1, 0, 0, 2, 1, 2) ARDL(1, 1, 3, 0, 1, 2) ARDL(2, 3, 3, 0, 0, 1) ARDL(3, 0, 1, 0, 0, 2) ARDL(1, 1, 0, 2, 0, 2) ARDL(2, 0, 1, 3, 0, 2) ARDL(1, 1, 2, 1, 1, 2) ARDL(1, 0, 0, 0, 1, 2) ARDL(1, 3, 1, 2, 1, 1) ARDL(1, 0, 2, 1, 1, 3) ARDL(2, 1, 2, 1, 0, 1) ARDL(1, 2, 2, 0, 0, 2) 1.5 Kiểm định đa cộng tuyến chuỗi liệu Variance Inflation Factors Date: 09/16/15 Time: 09:54 Sample: 2001Q1 2014Q4 Included observations: 56 Coefficient Uncentered Variance VIF Variable INF TRB_S L_FDI_S LEN L_MSD_S C 2.03E-10 1.50E-07 2.57E-05 1.87E-09 3.79E-05 0.001061 9.167655 139.9477 174.6725 19.28284 223.4029 125.3239 Centered VIF 3.609068 1.632520 4.105948 2.968351 4.356885 NA 1.6 Kiểm định đồng liên kết chuỗi liệu ARDL Bounds Test Date: 09/16/15 Time: 10:02 Sample: 2001Q4 2014Q4 Included observations: 53 Null Hypothesis: No long-run relationships exist Test Statistic F-statistic Value k 3.738267 87 Critical Value Bounds Significance 10% 5% 2.5% 1% I0 Bound I1 Bound 2.08 2.39 2.7 3.06 3.38 3.73 4.15 Test Equation: Dependent Variable: D(L_REC) Method: Least Squares Date: 09/16/15 Time: 10:02 Sample: 2001Q4 2014Q4 Included observations: 53 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob D(TRB_S) D(TRB_S(-1)) D(TRB_S(-2)) D(L_MSD_S) @QUARTER=1 @QUARTER=2 @QUARTER=3 C INF TRB_S(-1) L_FDI_S(-1) LEN(-1) L_MSD_S(-1) L_REC(-1) 0.000301 -7.70E-06 -0.000426 -0.185591 0.006048 -0.000331 0.000835 2.013215 -1.11E-05 0.000222 -0.001917 9.94E-05 0.022420 -0.223471 0.000240 0.000340 0.000267 0.082737 0.004064 0.004006 0.004030 0.720934 1.05E-05 0.000361 0.003330 3.66E-05 0.010276 0.080617 1.251913 -0.022636 -1.600064 -2.243142 1.488117 -0.082626 0.207277 2.792510 -1.058303 0.613957 -0.575786 2.716137 2.181660 -2.772028 0.2181 0.9821 0.1177 0.0306 0.1448 0.9346 0.8369 0.0081 0.2964 0.5428 0.5681 0.0098 0.0352 0.0085 R-squared Adjusted Rsquared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.443655 Mean dependent var 0.007003 0.258207 0.010349 S.D dependent var Akaike info criterion 0.012016 -6.082272 0.004177 175.1802 2.392341 0.017832 Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat -5.561817 -5.882130 1.599620 88 Biểu đồ đồng liên kết 00 -.02 -.04 -.06 -.08 -.10 -.12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 89 PHỤ LỤC SỐ LIỆU TRONG NGHIÊN CỨU Thời gian Cung tiền (Triệu USD) Tỷ giá (USD/VND) FDI (Triệu USD) Tỷ lệ lãi suất Tỷ lệ lạm phát (%) 2001 Q1 216.185 14547.7 273.02 123.52 -57.073 Tỷ lệ xuất nhập 100.11% 2001 Q2 226.933 14643.3 695.12 127.38 -31.733 94.46% 2001 Q3 235.255 14658.3 972.82 137.06 11.425 103.61% 2001 Q4 250.846 15051.333 250.93 168.33 11.316 76.99% 2002 Q1 256.0184 15164.7 215.06 179.3 153.144 85.56% 2002 Q2 263.877 15253.3 258.45 184.21 302.782 82.86% 2002 Q3 269.684 15323.667 401.13 200 296.445 90.27% 2002 Q4 284.144 15376.3 458.53 213.03 263.74 80.73% 2003 Q1 300.781 15426 178.66 221.49 195.749 85.02% 2003 Q2 324.527 15472 531.53 222.8 185.433 76.68% 2003 Q3 341.30271 15522 466.15 238.58 137.416 82.46% 2003 Q4 378.06 15618.3 318.54 237.92 130.763 76.68% 2004 Q1 404.093 15717.3 297.56 238.5 192.213 87.01% 2004 Q2 420.263 15735 509.05 238.5 254.91 82.20% 2004 Q3 445.393 15750.7 796.6 219 339.315 85.86% 2004 Q4 495.447 15781 481.27 205.06 319.721 76.71% 2005 Q1 517.024 15808.7 1310.19 198.71 287.199 84.85% 2005 Q2 544.601 15842 557.4 183.83 268.425 78.59% 2005 Q3 577.793 15878 776.32 172.41 226.8 95.93% 2005 Q4 648.574 15907 4195.89 162.51 250.918 89.06% 2006 Q1 699.988 15920.7 1625.21 150.34 255.667 100.89% 2006 Q2 727.165 15964 635.02 141.52 222.221 83.54% 2006 Q3 753.012 16015.3 1589.57 135.45 233.192 87.86% 2006 Q4 841.011 16077 -2649.5 135.52 251.907 87.42% 2007 Q1 949.181 16022.3 1978.51 135.5152 217.442 86.06% 2007 Q2 1029.56 160708 1951.22 135.52 266.852 80.50% 2007 Q3 1110.98 16205.8 4361.12 136.73 358.004 79.29% 2007 Q4 1254 16122.3 13056.95 148.6 428.757 74.74% 2008 Q1 1300.25 16059.3 5155.98 198.26 851.304 61.47% 2008 Q2 1295.49 16109.7 25790.92 327.48 1322.825 74.29% 2008 Q3 1347.51 16503.3 25321.6 402 1262.575 92.08% 2008 Q4 1513.54 16536.7 7742.5 347.08 1242.388 86.63% 2009 Q1 1645.31 16974 2200 293.54 989.117 111.14% 2009 Q2 1775.95 16941.7 2521.8 294.46 738.401 77.93% 2009 Q3 1842.32 169717 2951.6 313.54 1215.565 74.55% 2009 Q4 1910.59 17373.7 15433.9 337.72 1292.173 72.91% 2010 Q1 1982.39 18242.7 1924.3 369.231 1629.474 80.71% 90 2010 Q2 2166.59 18544 5981 413.54 786.996 86.63% 2010 Q3 2325.02 18733 3501.2 405.14 550.832 89.41% 2010 Q4 2478.31 18932 8479.6 428.74 610.096 84.73% 2011 Q1 2495.42 19974.3 2037.6 493.703 685.279 85.09% 2011 Q2 2544.74 20671.3 2361.6 554.462 898.739 87.15% 2011 Q3 2673.76 20618.7 3838.6 551.077 977.338 97.09% 2011 Q4 2774.28 20774.7 7360.3 487.385 1027.176 92.84% 2012 Q1 2827.35 20828 2267.4 470.769 791.057 99.23% 2012 Q2 2987.09 20828 2494.7 426.6667 491.663 98.79% 2012 Q3 3149.68 20828 1346.3 384.4103 351.777 101.04% 2012 Q4 3455.22 20828 10239.6 376.2051 379.354 103.26% 2013 Q1 3670.34 20828 2927 364.513 414.213 101.58% 2013 Q2 3798.45 20833.7 2885.1 313.8462 444.697 95.75% 2013Q3 3911.27 21036 3482 302.1538 495.137 101.71% 2013Q4 4194.62 21036 5005.9 296.3077 423.573 101.16% 2014 Q1 4498.23 21036 2046.7 294.769 352.812 101.78% 2014Q2 4627.26 21064 2811.6 264.6154 288.325 101.00% 2014Q3 4775.21 21246 2779.5 256 272.901 101.11% 2014Q4 5013.56 21246 8004.8 251.08 203.907 98.86% 91
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái tại việt nam , Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái tại việt nam , Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái tại việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay