các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất lao động đáng bắt cá ngừ đại dương tại bắc hoài nhơn tỉnh bình định

103 125 0
  • Loading ...
1/103 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 09:35

ă TR N ă Oă ă ăVĨă ĨOăT O ăM ăT ĨN ăP ă ă ệăM N - BÙI TR NG NHÂN CÁC Y U T N ă N ă LAOă N ă T CÁ NG T IB NG ă OĨ ăN u năn Ơn Mƣăs ă u năn Ơn NăN N ăSU T ă Năậ T N ă ỊN ă N ă NH : Kinh t h c : 60 31 01 01 LU NăV NăT ăS KINH T H C N ă n ă nă o ă TS TR N TI N KHAI TP H íăM n ,ăN mă2016 : L ă AMă OAN Tôi cam đoan r ng lu n v n ắ ă u t đán ăb t cá ng đ ă n ăt i B ă oƠ ăN n ă n ăđ năn n ăsu t l oăđ ng năậ T n ă ìn ă n ” nghiên c u c a Ngo i tr nh ng tài li u tham kh o đ c trích d n lu n v n này, cam đoan r ng toàn ph n hay nh ng ph n nh c a lu n v n ch a t ng đ đ c s d ng đ nh n b ng c p nh ng n i khác Không có s n ph m/nghiên c u c a ng mà không đ c công b ho c i khác đ c s d ng lu n v n c trích d n theo quy đ nh Lu n v n ch a bao gi đ c n p đ nh n b t k b ng c p t i tr đ i h c ho c c s đào t o khác Thành Ph H Chí Minh, 2016 BÙI TR NG NHÂN i ng L ă Mă N Trong trình th c hi n lu n v n l i đ u tiên chân thành bày t s bi t n sâu s c nh t đ n TS Tr n Ti n Khai v t t c s h ng d n h t s c t n tình c a th y, th y đư có nh ng g i ý quan tr ng v n i dung c ng nh ph su t th i gian t th c hi n đ c ng pháp đ th c hi n lu n v n ng cho đ n lúc hoàn thành lu n v n ng th i qua trình h c t p c ng xin c m n th y cô tr ng iH c M Thành Ph H Chí Minh đư gi ng d y cho nh ng ki n th c r t quí báu t t c môn h c đ có đ c nh ng ki n th c quan tr ng đư giúp cho r t nhi u trình h c t p, trình th c hi n lu n v n công vi c c ng nh cu c s ng c a b n thân L i cu i c ng xin g i l i c m n chân thành đ n nh ng ý ki n ng h , đ ng viên t gia đình b n bè đư giúp đ cho có đ ng l c đ hoàn thành lu n v n h n n a nh ng h ng dân đư giúp đ trình th c hi n lu n v n Thành Ph H Chí Minh, 2016 BÙI TR NG NHÂN ii TịMăT T Hoài Nh n m t nh ng huy n có s l nh t n c Hàng n m, s n l l i r t l n Cá ng đ i d đói gi m nghèo v ng cá ng đ i d ng tàu đánh b t cá ng đ i d ng l n ng mang đ n cho Hoài Nh n m t ngu n ng lo i h i s n không nh ng giúp cho ng i dân n i xóa n lên làm giàu Tuy nhiên th i gian gân ngu n l i t lo i h i s n không h p d n nh tr c ng i dân g n bó v i cá ng đ i d ng ph i nâng cao thu nh p cho h Y u t quy t đ nh đ nâng cao n ng l c c nh tranh c i thi n thu nh p cho ng dân n ng su t lao đ ng đánh b t cá ng đ i d ng Tìm ki m gi i pháp nâng cao n ng su t lao đ ng thách th c c a nhà sách th c hi n u c n nh n di n y u t ng dân đánh b t cá ng đ i d ng c a h ng dân nh h ng đ n n ng xu t lao đ ng đánh b t cá B c Hoài Nh n – T nh Bình nh m nâng cao n ng xu t đánh b t cá ng đ i d t ng đ n n ng su t lao đ ng c a h ng V i m c tiêu xác đ nh y u t ng đ i d nh h ng ng nh ng h ng dân đánh b t cá ng đ i d Quan Nam, Hoài H nh g i Ủ sách tài đ c th c hi n đ i ng t i xư: Tam Quan B c, Tam ng c a Huy n Hoài Nh n Thông qua vi c t ng h p lỦ thuy t liên quan đ n n ng su t lao đ ng v i vi c tham kh o Ủ ki n c a chuyên gia, ng dân hành ngh lâu n m đư nh n di n 18 y ut nh h ng đ n n ng su t đánh b t cá ng đ i d ng C n c vào gi thuy t nghiên c u, ti n hành thi t l p b ng câu h i u tra, ph ng v n th u ch nh b ng b ng câu h i u tra tr c ti n hành thu th p s li u th c Sau u tra kh o sát, phi u thu th p s đ thông tin Nh ng b ng kh o sát không đ y đ thông tin đ hóa, nh p li u làm s ch d li u tr li u đ c xem xét m c đ hoàn ch nh c lo i b , sau ti n hành mư c ti n hành phân tích Quá trình phân tích d c th c hi n thông qua công c h tr nh ph n m m SPSS Excel đ : Phân tích th ng kê mô t d li u, phân tích đ nh l ki m đ nh c n thi t K t qu ng v i mô hình h i qui đa bi n th c hi n phân tích d li u nghiên c u b ng ph ng pháp đ nh l cho th y có 14 nhân t tác đ ng đ n NSL c a h ng dân đánh b t cá ng đ i d iii ng ng là: nhân t kinh nghi m, nhân t trình đ h c v n, nhân t tu i c a ch h , nhân t th i gian chuy n bi n, chi phí x ng d u, chi phí đá p l nh, chi phí khác, nhân t ng tr ng, nhân t công su t tàu, nhân t công ngh , nhân t hình th c đánh b t câu đen, nhân t m i câu m c, nhân t h tr Ngoài ra, phân tích th ng kê mô t c ng cho th y m t s v n đ đáng quan tâm khác nh : trình đ dân trí th p c a h ng dân, thi u thông tin ti p c n sách c a nhà n c, thi u cán b th y s n gi i… C n c vào k t qu c a phân tích d li u nghiên c u, g i Ủ nh ng sách nh m nâng cao n ng su t lao đ ng cho h ng dân đánh b t cá ng đ i d iv ng M ăL ă AMă OAN i L L I C Mă N ii TÓM T T iii M C L C v DANH M C HÌNH VĨă TH viii DANH M C B NG ix DANH M C CÁC CH n ă1:ăăă VI T T T xi T V Nă 1.1 Lý ch n đ tài: 1.2 Xác đ nh v n đ nghiên c u: 1.3 M c tiêu nghiên c u: 1.4 Câu h i nghiên c u: it 1.5 ng, ph m vi nghiên c u: 1.6 ụ ngh a đ tài nghiên c u: 1.7 K t c u c a lu n v n: n ă2:ăăăă ăS LÝ THUY T 2.1 Khái ni m v n ng su t: 2.2 Khái ni m v hàm s n xu t Cobb-Douglas: 2.2.1 Khái ni m hàm s n su t 2.2.2 Hàm s n su t Cobb- Douglas dài h n: 2.3 Các khái ni m v ng nghi p: 2.4 Mô hình đánh b t c a m t s ngh khai thác h i s n: 12 2.5 Các nghiên c u tr c: 14 n ă3:ăăăăăăăăăăMỌă ỊN ăN 3.1 Ph ÊNă U: 18 ng pháp nghiên c u: 18 3.1.1 Ph ng pháp thu th p d li u: 18 3.1.2 Ph ng pháp l y m u: 18 3.1.3 Ph ng pháp phân tích đ nh tính: 20 3.1.4 Ph ng pháp phân tích d li u phân tích đ nh l v ng 21 3.2 Nh n di n y u t nh h ng: 21 3.3 Các gi thuy t nghiên c u: 23 3.4 Mô hình nghiên c u: 23 3.5 Di n gi i mô hình – k v ng tác đ ng c a bi n đ c l p: 25 3.6 Phân tích đ nh l n ă4.ă ng v i mô hình h i qui đa bi n: 26 PHÂN TÍCH K T QU NGHIÊN C U 29 4.1 Khái quát th c tr ng khai thác cá ng : 29 4.1.1 C c u tàu ngh khai thác: 29 4.1.2 Lao đ ng khai thác cá ng : 29 4.1.3 Công ngh khai thác b o qu n s n ph m cá ng : 29 4.1.4 Công ngh b o qu n s n ph m: 30 4.1.5 Hình th c t ch c s n xu t: 30 4.1.6 S n l ng n ng su t khai thác: 31 4.2 Mô t hi n tr ng ho t đ ng ngh khai thác h i s n ven b c a t nh Bình nh: 32 4.2.1 i u ki n t nhiên: 32 4.2.2 Ho t đ ng ngh khai thác th y s n Bình inh: 33 4.2.2.1 C c u tàu thuy n thuy n viên: 33 4.2.2.2 N ng su t, s n l 4.2.3 ng ng tr ng khai thác h i s n: 34 c m ho t đ ng khai thác h i s n t nh Bình 4.2.3.1 c m ngh cá Bình nh: 35 nh: 35 4.2.3.2 T ch c s n xu t khai thác h i s n: 35 4.2.3.3 Thu n l i khó kh n s n xu t khai thác h i s n: 36 4.3 i u ki n t nhiên ho t đ ng đánh b t th y s n c a Huy n Hoài Nh n: 37 4.3.1 i u ki n t nhiên: 37 4.3.2 Ho t đ ng đánh b t th y s n c a Huy n Hoài Nh n: 38 4.4 Các đ c m c a ng dân hành ngh đánh b t cá ng đ i đ ng: 40 4.4.1 K t qu d li u phân tích th ng kê mô t : 40 4.4.2 K t qu h i qui: 53 4.4.3 ánh giá s phù h p mô hình: 55 4.4.4 Các gi đ nh c n thi t mô hình h i qui n tính 56 4.4.4.1 Gi đ nh liên h n tính 56 vi 4.4.4.2 Gi đ nh v phân ph i chu n ph n d 57 4.4.5 Ki m đ nh đa c ng n: 59 4.4.6 Phân tích t m quan tr ng c a bi n mô hình: 60 n ă5:ăăăK T LU N VÀ KI N NGH 68 5.1 K t lu n k t qu nghiên c u: 68 5.2 G i ý sách: 69 5.2.1 V phía h ng dân: 70 5.2.2 V phía nhà ho ch đ nh sách đ a ph ng nhà n c: 70 5.2.3 M t s g i ý v sách v i v n đ khác: 71 5.3 H n ch 71 5.4 G i ý nghiên c u ti p theo: 72 TÀI LI U THAM KH O 73 PH L C 76 PH L C 82 PH L C 83 PH L C 90 vii DANH M C HÌNH VĨă ìn /ăđ ăt Hình 4.1 TH T nă ìn ă/đ ăt S nl Trang ng khai thác cá ng đ i d ng tháng tháng đ u n m 2015 32 Hình 4.2 B n đ huy n Hoài Nh n 38 Hình 4.3 C c u v chí phí 44 Hình 4.4 C c u ng tr 45 Hình 4.5 C c u v công ngh 46 Hình 4.6 C c u m i đánh b t 47 Hình 4.7 C c u v h tr 47 Hình 4.8 ng đánh b t th phân tán Scatterplot ph n d chu n hóa giá tr d đoán mô hình 57 Hình 4.9 Bi u đ Histogram ph n d 58 Hình 4.10 Bi u đ P-P Plot 59 viii DANH M C B NG n B ng 3.1 T năb n T ng s h đánh b t cá ng đ i d ng c a t nh Bình nh giai đo n (2012- 2014) B ng 3.2 T ng s h đánh b t cá ng đ i d B ng 3.3 Phân b s quan sát m u ng c a xã S nl 19 20 20 nh ngh a bi n k v ng v d u c a h s B ng 3.4 B ng 4.1 Trang ng khai thác cá ng đ i d 25 ng tháng tháng đ u n m 2015 B ng 4.2 S l B ng 4.3 C c u tàu thuy n khai thác h i s n theo công su t máy 33 B ng 4.4 Hi n tr ng s n l 34 B ng 4.5 S nl B ng 4.6 Thâm niên c a ch h 40 B ng 4.7 Trình đ h c v n c a ch h ng dân 41 B ng 4.8 S lao đ ng c a tàu 41 B ng 4.9 Tu i c a ch h ng dân 42 B ng 4.10 Th i gian chuy n bi n 42 B ng 4.11 L ng x ng d u 43 B ng 4.12 L ng đá 43 B ng 4.13 Chi phí 44 B ng 4.14 Công su t tàu đánh b t 45 B ng 4.15 Hình th c đánh b t 46 B ng 4.16 N ng su t lao đ ng đánh b t cá ng 48 B ng 4.17 ng tàu cá thuy n viên theo huy n, thành ph 32 33 ng khai thác th y s n ng giá tr khai thác 2011-2014 39 p l nh So sánh n ng su t lao đ ng đánh b t cá ng đ i d bi n phân lo i ix ng theo 48 S chuy n bình quân/n m Chuy n Mùa v Tháng T tháng……… đ n tháng… Mùa v ph Tháng T tháng…… đ n tháng…… S l ng thuy n viên tham gia m i chuy năđán ăb t? Laoăđ n S ăl n K n ăn (Lao đ ng) Thuy n tr Máy tr mălƠmăv ătu ă(Tu i) (S n m hành ngh ) ng ng Thuy n viên H c vi c THÔNG TIN V TRANG B N CHI PHI HO Tă ă ,ăp năv ă tính Tàu, thuy n s t Chi c Tàu, thuy n g Chi c Tàu, thuy n composite Chi c Thuy n thúng Chi c l S ă nă n (1.000đ) Máy tàu, thuy n Máy Chi c Máy ph Chi c Máy phát n Chi c Máy đ nh v Chi c Máy ICOM Chi c Máy t m ng (máy dò cá) N ăT Nă N ă T VÀ n ăt năđán ăb t Tàu, thuy n (máy b đàm) ,ăP NG: Thông tin v trang v ng ă Lo ăn ă Chi c 77 T Ơn ăt n N mătr n ă (1.000đ) b Máy h i đ Chi c Thi t b câu đứn Bóng đèn Chi c L Chi c i câu C n câu Chi c Ph tùng B Thi t b câu vàng L i câu Chi c Ph tùng B Thi t b khác Ch a cá (kh u cá) Chi c C n tr c máy Chi c Thông tin v chi phí ho tăđ ng (tính theo chuy năđán ăb t) Lo ă ăp í năv ă tính l S ă nă n (1.000đ) Nhiên li u D u diesel lít D u nh n lít X ng lít B o qu n N c đá Hóa ch t Cây b o qu n L Kg ng th c th c ph m G o Kg Cá Kg Th t Kg Mì tôm Thùng 78 T Ơn ăt n (1.000đ) Ghi Rau c Kg h p H p/ thùng Th c ph m khác N c ng t Lít M i câu P Kg N ăT ă N ă T Ông vui lòng cho bi tămôă ìn ăđán ăb t cá ng đ ă n ă n t i gì?  Câu đèn  Câu vàng truy n th ng  Câu k t h p Ông vui lòng cho bi t m ăđán ăb t cá ng đ ă n ă y u gì? M c  Cá chu n, cá n c  H i s n khác:…………………………………………………………… Ông vui lòng cho bi t thuy n ho tăđ n ăđ năl hay t p trung h tr trình đán ăb t?  nl  T p trung THÔNG TIN V S NăL S năl N ă N ă n ăđán ăb t c a ông m t chuy năn ăt T VÀ GIÁ: nào? năv ă Lo ăt Cá ng đ i d ăs n tính ng - Lo i (Cá xu t kh u) Kg - Lo i (Cá d t) Kg - Lo i (Cá ch ) Kg M c Kg Cá th ng m i khác H i s n khác S ăl Kg Kg 79 n nă T Ơn ăt n THÔNG TIN V TH TR Cá ng đ ă n ăbánă NG: oă ?ă S ăl N ăbán Lo ă1 n Lo ă2 T ăl ă(%) Lo ă3 Lo ă1 Lo ă2 Lo ă3 V a cá Công ty th y s n Xu t kh u tr c ti p Kênh tiêu th khác Lý bán cho kênh tiêu th trên: V a cá: Công ty th y s n: Xu t kh u tr c ti p: Kênh tiêu th khác: Có ràng bu c v vi c b t bu c ph i bán theo kênh hay không?  Không  Có, lý ràng bu c gì? N THÔNG TIN NGH NGHI P: ătr n ăđán ăb t vùng bi n: Có v n t …………đ n…… …; kinh n t ………….đ n ……….…… … Th i gian th câu: Th i gian th câu Sau câu cá s đ c x lý mu ă p sao? n ă n ăđ n ch tăl n ă áăn ăt nào? Tiêu chu n cá c ăn ăt uămu :  Chi u dài:  Màu s c da: 80  Màu th t cá:  Tr ng l ng: tr y x  c: Có tham gia l p t p hu n k thu tăđán ăb t ca ng đ ă n ă ôn ?  Không  Có, t ch c? N i dung h c gì? THÔNG TIN V CÁC CHÍNH SÁCH C AăN ĨăN Ông có bi t sách h tr v áă x n ,ă C VÀ MONG MU N u, v nă đón ă tƠuă m , mua s m trang thi t b (Quy tă đ nh s 48/2010/Q -TTg 13/7/2010 c a Th t ng Chính ph ) cho đán ăb t xa b vƠăđán ăb t cá ng hay không?  Không  Có Ông có tham gia sách hay không?  Không  Có án ă áăm ăđ óă nă ă dàng v i ti p c n v n lãi su t th p t sách này? Các mong mu n c a ông v sách c ăn Ơăn c? 81 P ăL ă2 Model Summary Std Error of the Model R R Square Adjusted R Square 901a 811 808 Estimate 18517 a Predictors: (Constant), Htro, HT1, LnCP, NT3, LnD, LnSC, LnT, NT2, LnHV, MC2, LnXD, LnKN, MC1, NT1, LnTG, HT2, LnCS, CN Coefficientsa Standardi zed Coefficie nts Unstandardized Coefficients Model (Constant) Std Error B Beta 2.096 1.181 Kinh nghiem hanh nghe 005 003 Trinh hoc van 020 Tuoi chu ho ngu dan Collinearity Statistics t Sig Tolerance VIF 1.775 000 097 1.806 027 434 2.306 005 157 3.669 000 686 1.457 007 002 163 3.583 000 601 1.663 -.012 004 -.183 -2.723 007 277 3.611 LnXD 276 083 151 3.329 001 605 1.654 LnD 232 076 128 3.070 002 718 1.393 LnCP -.309 102 -.123 -3.024 003 762 1.312 NT1 077 035 110 2.188 030 496 2.015 NT2 095 034 141 2.831 005 504 1.983 NT3 026 032 038 801 424 554 1.805 LnCS 383 103 224 3.700 000 341 2.931 CN 157 044 255 3.536 000 241 2.147 HT1 150 034 247 4.399 000 397 2.518 HT2 -.011 040 -.017 -.282 778 358 2.794 MC1 069 031 112 2.228 027 499 2.004 MC2 -.023 035 -.035 -.649 517 422 2.368 LnTT -.106 071 -.060 -1.496 136 786 1.271 Htro 068 029 112 2.377 018 561 1.781 Thoi gian chuyen danh bat a Dependent Variable: LnY 82 P ăL ă3 N n ăsu tăl oăđ n ăđán ăb tă áăn ăđ ă n ăt eoăm ă ăv n Descriptives Nang suat lao dong 95% Confidence Interval for Mean Std N Tieuhoc Mean Deviation Std Error Lower Bound Upper Bound Maximu Minimum m 90 2.8342E2 89.85265 9.47130 264.5991 302.2376 114.29 498.57 THCS 176 3.3578E2 81.11837 6.11453 323.7088 347.8442 114.29 498.57 THPT 30 3.7127E2 62.25265 11.36573 348.0248 394.5159 200.00 456.25 Total 296 3.2345E2 86.78894 5.04450 313.5263 333.3819 114.29 498.57 Test of Homogeneity of Variances Nang suat lao dong Levene Statistic df1 5.660 df2 Sig 293 004 ANOVA Nang suat lao dong Sum of Squares Between Groups df Mean Square 239573.413 119786.707 Within Groups 1982461.032 293 6766.079 Total 2222034.445 295 F Sig 17.704 000 Multiple Comparisons Nang suat lao dong Tukey HSD 95% Confidence Interval Mean Difference (I) Mahoa (J) Mahoa (I-J) Tieuhoc THCS -52.35814* 10.65938 000 -77.4683 -27.2480 THPT -87.85200* 17.34112 000 -128.7023 -47.0017 Tieuhoc 52.35814* 10.65938 000 27.2480 77.4683 THPT -35.49386 16.24745 076 -73.7678 2.7800 Tieuhoc 87.85200* 17.34112 000 47.0017 128.7023 35.49386 16.24745 076 -2.7800 73.7678 THCS THPT THCS Std Error Sig 83 Lower Bound Upper Bound ANOVA Nang suat lao dong Sum of Squares Between Groups Within Groups df Mean Square 239573.413 119786.707 1982461.032 293 6766.079 F Sig 17.704 000 * The mean difference is significant at the 0.05 level Nang suat lao dong ho ngu dan Tukey HSD Subset for alpha = 0.05 Mahoa N Tieuhoc 90 THCS 176 THPT 30 2.8342E2 3.3578E2 3.7127E2 Sig 1.000 1.000 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed N n ăsu tăl oăđ n ăđán ăb tă áăn ăđ ă n ăt eoăn ătr n ă Descriptives Nang suat lao dong 95% Confidence Interval for Mean Std N Mean Deviation Std Error Lower Bound Maxim Upper Bound Minimum um Truong Sa 72 3.5934E2 68.50047 8.07286 343.2397 375.4333 158.33 498.57 Hoang Sa 82 3.4924E2 67.22875 7.42417 334.4691 364.0126 158.33 482.86 Trung Bo 83 3.0075E2 96.97148 10.64400 279.5750 321.9236 114.29 487.50 Dong Nam Bo 59 2.7577E2 85.85399 11.17724 253.3933 298.1406 114.29 483.75 296 3.2345E2 86.78894 5.04450 313.5263 333.3819 114.29 498.57 Total Test of Homogeneity of Variances Nang suat lao dong Levene Statistic 12.669 df1 df2 Sig 292 000 84 ANOVA Nang suat lao dong Sum of Squares Between Groups df Mean Square F 324186.990 108062.330 Within Groups 1897847.455 292 6499.478 Total 2222034.445 295 Sig 16.626 000 Multiple Comparisons Nang suat lao dong Tukey HSD 95% Confidence Interval (I) Ngu truong (J) Ngu truong danh bat danh bat Truong Sa Hoang Sa 10.09567 13.02046 866 -23.5477 43.7391 Trung Bo 58.58725* 12.98374 000 25.0387 92.1358 Dong Nam Bo 83.56958* 14.15737 000 46.9885 120.1506 Truong Sa -10.09567 13.02046 866 -43.7391 23.5477 Trung Bo 48.49158* 12.55264 001 16.0570 80.9262 Dong Nam Bo 73.47390* 13.76309 000 37.9117 109.0362 Truong Sa -58.58725* 12.98374 000 -92.1358 -25.0387 Hoang Sa -48.49158* 12.55264 001 -80.9262 -16.0570 24.98233 13.72835 266 -10.4902 60.4548 Truong Sa -83.56958* 14.15737 000 -120.1506 -46.9885 Hoang Sa -73.47390* 13.76309 000 -109.0362 -37.9117 Trung Bo -24.98233 13.72835 266 -60.4548 10.4902 Hoang Sa Trung Bo Mean Difference (I-J) Dong Nam Bo Dong Nam Bo Std Error Sig Lower Bound Upper Bound * The mean difference is significant at the 0.05 level N n ăsu tăl oăđ n ăđán ăb tă áăn ăđ ă n ăt eoă ôn ăn Group Statistics Cong nghe Nang suat lao dong N Mean Std Deviation Std Error Mean Co 178 3.6204E2 64.46275 4.83169 Khong 118 2.6524E2 83.79809 7.71424 85 Independent Samples Test Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means 95% Confidence Sig (2- F Nang suat Equal variances lao dong Sig t Df 27.565 000 11.205 assumed Equal variances not assumed N n ăsu tăl oăđ n ăđán ăb tă áăn ăđ ă Interval of the Mean Difference Differenc Std Error tailed) e Difference Lower 294 000 96.80184 8.63932 79.79909 10.635 205.861 000 96.80184 9.10246 78.85585 n ăt eoă ìn ăt Upper 113.804 60 114.747 ăđán ăb t Descriptives Nang suat lao dong 95% Confidence Interval for Mean Std N Cau den Mean Lower Deviation Std Error Bound Upper Bound Minimum Maximum 155 3.4349E2 77.20833 6.20152 331.2421 355.7441 180.00 498.57 Cau vangTT 83 2.8154E2 86.45312 9.48946 262.6626 300.4177 114.29 432.21 Cau ket hop 58 3.2988E2 91.83223 12.05816 305.7360 354.0281 158.33 474.29 296 3.2345E2 86.78894 5.04450 313.5263 333.3819 114.29 498.57 Total Test of Homogeneity of Variances Nang suat lao dong Levene Statistic 5.883 df1 df2 Sig 293 003 ANOVA Nang suat lao dong Sum of Squares Between Groups 210451.385 df Mean Square 105225.692 86 F 15.327 Sig .000 83 Within Groups 2011583.060 293 Total 2222034.445 295 6865.471 Multiple Comparisons Nang suat lao dong Tukey HSD 95% Confidence Interval (I) Hinh thuc (J) Hinh thuc danh bat danh bat (I-J) Cau den Cau vangTT 61.95298* 11.26987 000 35.4047 88.5013 Cau ket hop 13.61103 12.75396 535 -16.4333 43.6554 Cau den -61.95298* 11.26987 000 -88.5013 -35.4047 Cau ket hop -48.34195* 14.18050 002 -81.7468 -14.9371 Cau den -13.61103 12.75396 535 -43.6554 16.4333 Cau vangTT 48.34195* 14.18050 002 14.9371 81.7468 Cau vangTT Cau ket hop Mean Difference Std Error * The mean difference is significant at the 0.05 level Nang suat lao dong Tukey HSD Subset for alpha = 0.05 Hinh thuc danh bat N Cau vangTT 83 Cau ket hop 58 329.8821 155 343.4931 Cau den 281.5401 Sig 1.000 537 Means for groups in homogeneous subsets are displayed N n ăsu tăl oăđ n ăđán ăb tă áăn ăđ ă n ăt eoăm ă ơu Descriptives Nang suat lao dong 87 Sig Lower Bound Upper Bound 95% Confidence Interval for Mean Std N Muc Ca nuc,ca chuon Hai san khac Total Mean Deviation Std Error Lower Bound Upper Bound Minimum Maximum 114 3.6780E2 69.94193 6.55066 354.8206 380.7767 180.00 498.57 100 2.8561E2 83.69284 8.36928 269.0040 302.2170 114.29 498.57 82 3.0796E2 85.25358 9.41468 289.2229 326.6874 158.33 487.50 296 3.2345E2 86.78894 5.04450 313.5263 333.3819 114.29 498.57 Test of Homogeneity of Variances Nang suat lao dong Levene Statistic df1 8.700 df2 Sig 293 000 ANOVA Nang suat lao dong Sum of Squares Between Groups df Mean Square 387086.113 193543.057 Within Groups 1834948.332 293 6262.622 Total 2222034.445 295 F Sig 30.904 000 Multiple Comparisons Nang suat lao dong Tukey HSD 95% Confidence Interval Mean Difference Upper (I) Moi cau (J) Moi cau (I-J) Muc Ca nuc,ca chuon 82.18818* 10.84258 000 56.6465 107.7299 Hai san khac 59.84356* 11.45900 000 32.8497 86.8374 -82.18818* 10.84258 000 -107.7299 -56.6465 -22.34462 11.78981 142 -50.1177 5.4285 -59.84356* 11.45900 000 -86.8374 -32.8497 22.34462 11.78981 142 -5.4285 50.1177 Ca nuc,ca chuon Muc Hai san khac Hai san khac Muc Ca nuc,ca chuon Std Error 88 Sig Lower Bound Bound Multiple Comparisons Nang suat lao dong Tukey HSD 95% Confidence Interval Mean Difference Upper (I) Moi cau (J) Moi cau (I-J) Muc Ca nuc,ca chuon 82.18818* 10.84258 000 56.6465 107.7299 Hai san khac 59.84356* 11.45900 000 32.8497 86.8374 -82.18818* 10.84258 000 -107.7299 -56.6465 -22.34462 11.78981 142 -50.1177 5.4285 -59.84356* 11.45900 000 -86.8374 -32.8497 22.34462 11.78981 142 -5.4285 50.1177 Ca nuc,ca chuon Muc Hai san khac Hai san khac Muc Ca nuc,ca chuon Std Error Sig Lower Bound * The mean difference is significant at the 0.05 level Nang suat lao dong Tukey HSD Subset for alpha = 0.05 Moi cau N Ca nuc,ca chuon Hai san khac Muc 100 285.6105 82 307.9551 114 367.7987 Sig .123 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed N n ăsu tăl oăđ n ăđán ăb tă áăn ăđ ă n ( / u n/l oăđ n )ăt eoăs ă ătr Group Statistics Ho tro tren bien Nang suat lao dong N Mean Std Deviation Std Error Mean Co 161 3.6153E2 67.21726 5.29746 Khong 135 2.7804E2 85.83675 7.38765 Independent Samples Test Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means 89 Bound 95% Confidence Sig (2- Mean Std Error taile Differenc Differenc F Nang suat Equal variances lao dong assumed Equal variances not assumed P ăL Sig t 26.421 000 9.380 df d) e e Interval of the Difference Lower Upper 294 000 83.48843 8.90056 65.97155 101.00531 9.184 251.534 000 83.48843 9.09068 65.58488 101.39198 ă4 90 91
- Xem thêm -

Xem thêm: các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất lao động đáng bắt cá ngừ đại dương tại bắc hoài nhơn tỉnh bình định , các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất lao động đáng bắt cá ngừ đại dương tại bắc hoài nhơn tỉnh bình định , các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất lao động đáng bắt cá ngừ đại dương tại bắc hoài nhơn tỉnh bình định

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay