Các nhân tố tác động đến chi tiêu bình quân cho giáo dục của hộ gia đình tại các tỉnh đồng bằng sông cửu long

87 146 0
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 09:35

LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan luận văn “Các yếu tố tác động đến chi tiêu bình quân cho giáo dục người dân tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long” nghiên cứu Ngoài trừ tài liệu tham khảo trích dẫn luận văn này, cam đoan toàn phần hay phần nhỏ luận văn chưa công bố sử dụng để nhận cấp nơi khác Không có sản phẩm/nghiên cứu người khác sử dụng luận văn mà không trích dẫn theo quy định Luận văn chưa nộp để nhận cấp trường đại học sở đào tạo khác Thành phố Hồ Chí Minh, 2015 Trương Minh Khánh i    LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, trước tiên xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Lê Thị Thanh Loan, người trực tiếp hướng dẫn khoa học, tận tình hướng dẫn giúp đỡ suốt thời gian nghiên cứu Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu, quý thầy cô Khoa Sau Đại Học quý thầy cô giảng viên tận tâm tổ chức, giảng dạy, truyền đạt kiến thức quý báu, tạo điều kiện tốt cho trình học tập trường Cuối cùng, xin cảm ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, bạn lớp ME4B hỗ trợ, động viên, giúp đỡ suốt trình học tập hoàn thành luận văn Người thực đề tài Trương Minh Khánh ii    TÓM TẮT LUẬN VĂN Đề tài nghiên cứu “Các nhân tố tác động đến chi tiêu bình quân cho giáo dục hộ gia đình tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long” thực nhằm mục đích xác định yếu tố ảnh hưởng đến việc chi tiêu cho giáo dục hộ gia đình Từ đưa kiến nghị, gợi ý sách nhằm nâng cao tầm quan trọng việc chi tiêu cho giáo dục hộ gia đình Nghiên cứu thực thông qua phương pháp nghiên cứu định lượng Nghiên cứu định lượng phương pháp thống kê mô tả phương pháp định lượng để xử lý số liệu sử dụng phương pháp bình phương tối thiểu thông thường (Ordinary Least Square viết tắt OLS) Kết nghiên cứu chi thấy chi tiêu bình quân cho giáo dục hộ gia đình chịu tác động 14 biến độc lập : tỷ trọng chi tiêu cho lương thực, thực phẩm hộ gia đình, tỷ trọng chi tiêu cho y tế hộ gia đình, tuổi chủ hộ, dân tộc chủ hộ, số năm học chủ hộ, thành thị nông thôn, quy mô hộ, tỷ lệ số thành viên độ tuổi từ 6-10 hộ, tỷ lệ số thành viên độ tuổi từ 11-14 hộ, tỷ lệ số thành viên độ tuổi từ 15-17 hộ, tỷ lệ số thành viên độ tuổi từ 18-22 hộ, tổng số làm việc thành viên độ tuổi từ 6-22 tuổi, tiền trợ cấp cho giáo dục mà hộ nhận năm hộ thuộc diện hộ nghèo Trong 14 biến độc lập nói có biến tác động chiều biến tác động ngược chiều với chi tiêu giáo dục bình quân hộ gia đình Các biến giải thích 58,1% thay đổi chi tiêu giáo dục bình quân hộ gia đình tỉnh vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long iii    MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT LUẬN VĂN iii MỤC LỤC iv DANH MỤC HÌNH VÀ ĐỒ THỊ vi DANH MỤC BẢNG vii CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Vấn đề nghiên cứu lý nghiên cứu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.6 Ý nghĩa thực tiễn luận văn 1.7 Kết cấu luận văn CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 Nguồn nhân lực phát triển nguồn nhân lực 2.2 Lý thuyết đầu tư cho giáo dục 2.3 Chi tiêu cho giáo dục hộ gia đình 2.3.1 Mô hình Working’s Engel 2.3.2 Lý thuyết hành vi người tiêu dùng .8 2.4 Hành vi định hộ gia đình 2.5 Sơ lược số nghiên cứu trước 10 2.5.1 Nghiên cứu quốc tế 10 2.5.2 Nghiên cứu Việt Nam 12 Tóm tắt chương 16 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 17 3.1 Phương pháp nghiên cứu 17 3.2 Mô hình nghiên cứu đề nghị: 17 Dựa nghiên cứu trên, tác giả đề xuất mô hình nghiên cứu sau: 17 iv    3.3 Mô tả biến 17 Tóm tắt chương 25 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ 26 4.1 Tổng quan khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long 26 4.2 Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long .28 4.2.1 Về dân số 28 4.2.2 Về nông nghiệp, lâm nghiệp thủy sản 29 4.2.3 Về công nghiệp .30 4.2.4 Về dịch vụ 30 4.3 Tình hình giáo dục Đồng Bằng Sông Cửu Long thông qua kết điều tra khảo sát mức sống 2012 31 4.3.1 Tình hình học, trình độ chuyên môn 31 4.3.2 Thu nhập chi tiêu 33 4.4 Kết mô hình 38 4.5.1 Kiểm định mô hình kiểm định t, kiểm định F mô hình 39 4.5.2 Kiểm tra điều kiện (giả định cần thiết) mô hình 39 4.5.3 Giải thích biến mô hình 41 Tóm tắt chương 44 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ GỢI Ý CHÍNH SÁCH 47 5.1 Kết luận 47 5.2 Gợi ý sách .49 5.2 Hạn chế đề tài 51 PHỤ LỤC I: Kết mô hình hồi quy .56 PHỤ LỤC II: Phương án Khảo sát mức sống dân cư năm 2012 60 v    DANH MỤC HÌNH VÀ ĐỒ THỊ Trang Hình 1: Cơ cấu dân số Việt Nam chia theo khu vực năm 2013 (%) 29 Hình 2: Tỷ lệ nhập học tuổi (%) 31 Hình 3: So sánh thu nhập bình quân chi giáo dục, đào tạo bình quân .34 Hình 4: Cơ cấu chi tiêu cho giáo dục, đào tạo (%) .36 Hình 5: Biểu đồ Q-Q plot 40  vi    DANH MỤC BẢNG Trang Bảng 1: Tỷ lệ học tuổi chia theo cấp học 31 Bảng 2: Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên chia theo cấp cao 32 Bảng 3: Loại trường học năm 2012 33 Bảng 4: Thu nhập bình quân nhân tháng 33 Bảng 5: Chi giáo dục, đào tạo bình quân người học 12 tháng qua .34 Bảng 6: Chi giáo dục, đào tạo bình quân người học năm 2012 chia theo cấp học .36 Bảng 7: Chi giáo dục, đào tạo bình quân người học năm 2012 chia theo loại trường học 37 Bảng 8: Tổng số hộ phân theo số thành viên 21 Bảng 9: Tổng số hộ phân theo dân tộc chủ hộ .22 Bảng 10: Tổng số hộ phân theo khu vực sinh sống hộ 22 Bảng 11: Tổng số hộ phân theo hộ nghèo 23 Bảng 12: Thống kê mô tả số biến định lượng mô hình 24 Bảng 13: Các nhân tố tác động đến chi tiêu bình quân cho giáo dục hộ gia đình 38 vii    CÁC TỪ VIẾT TẮT BHXH: Bảo hiểm xã hội BHYT: Bảo hiểm y tế CIS STAT: Ủy ban Thống kê liên bang Cộng đồng Quốc gia Độc lập CTK: Cục Thống kê EC: Ủy Ban Châu Âu (European Commission) GDP: Tổng sản phẩm quốc nội (Gross Domestic Product) HĐLĐ: Hợp đồng lao động IMF: Quỹ Tiền tệ Quốc tế (International Monetary Fund) NXB: Nhà xuất OECD: Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế (Organization for Economic Co-operation and Development) OLS: Bình phương bé thông thường (Ordinary Least Squares) SXKD: Sản xuất kinh doanh TCTK: Tổng cục Thống kê UN: Liên Hợp Quốc (United Nations) WB: Ngân hàng Thế giới (World Bank) WLS: Bình phương nhỏ có trọng số (Weighted Least Squares) VHLSS: Khảo sát mức sống hộ gia đình viii    CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU Chương trình bày giới thiệu đề tài nghiên cứu, trình bày câu hỏi, mục tiêu, đối tượng, phạm vi, phương pháp nghiên cứu bố cục luận văn 1.1 Vấn đề nghiên cứu lý nghiên cứu Giáo dục hình thành nhân cách tổ chức cách có mục đích, có tổ chức thông qua hoạt động quan hệ nhà giáo dục với người giáo dục nhằm giúp người giáo dục chiếm lĩnh kinh nghiệm xã hội loài người Giáo dục trình khơi gợi tiềm sẵn có người, góp phần nâng cao lực phẩm chất cá nhân thầy trò theo hướng hoàn thiện hơn, đáp ứng yêu cầu tồn phát triển xã hội loài người đương đại Mục đích giáo dục có quan hệ trực tiếp đến việc phát huy nhân tố người, sức mạnh người Đối với nước ta, sức mạnh sức mạnh người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, sức mạnh kinh tế, sức mạnh trị, sức mạnh văn hóa đất nước, đồng thời sức mạnh người đào tạo phát huy mạnh mẽ đầy đủ Do vấn đề mục đích giáo dục vấn đề chiến lược xây dựng người, phát triển nguồn lực, phận hệ thống vấn đề then chốt chiến lược kinh tế - xã hội đất nước Nhận thức tầm quan trọng giáo dục, nước ta, để thực nhiệm vụ ổn định phát triển kinh tế xã hội, Đại hội Đảng lần thứ VII đề mục tiêu giáo dục nước ta giai đoạn sau “Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, hình thành đội ngũ lao động có tri thức, có tay nghề, có lực thực hành, tự chủ, động sáng tạo, có đạo đức cách mạng, tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội Nhà trường đào tạo hệ trẻ theo hướng toàn diện lực chuyên môn sâu, có ý thức khả tự tạo việc làm kinh tế hàng hóa nhiều thành phần” 1    Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ ngày 9/10/2013, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Các sách trung ương đề lần hệ trọng, có tầm ảnh hưởng to lớn việc thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chấn hưng giáo dục – đào tạo, xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước, bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm trường tồn đất nước ta, chế độ ta” Từ ngàn đời nay, với chủ nghĩa yêu nước chủ nghĩa nhân văn, Người Việt Nam có truyền thống hiếu học, thói quen ham thích, coi trọng việc học hành hình thành lâu đời, truyền từ đời sang đời khác Ông bà ta xưa dù nghèo cố cho học kiếm dăm ba chữ để làm người Ngày nay, dù dân thành thị hay nông thôn, dù gia đình có thu nhập hay hộ nghèo, danh mục chi tiêu hộ gia đình có khoản ngân sách dành cho giáo dục Thực tế cho thấy, ngân sách chi tiêu trung bình cho giáo dục hộ gia đình Việt Nam có xu hướng tăng năm gần Cùng với phát triển chung nước, đời sống người dân tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long ngày cải thiện, thu nhập ngày tăng cao, chi tiêu cho giáo dục hộ gia đình tăng qua năm Đồng Bằng Sông Cửu Long có nguồn lực tự nhiên nguồn lực người phong phú, dồi dào, vùng kinh tế, vùng nông nghiệp lớn nước, cung cấp nhiều nông sản hàng hóa cho thị trường nước xuất khẩu, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia Nhưng trình độ văn hóa người dân vùng thấp so với vùng khác nước Một trở lực làm cho kinh tế khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long chậm phát triển vấn đề nguồn nhân lực thiếu trình độ chuyên môn Phần lớn lao động địa phương thiếu tay nghề văn hóa nghề Tỷ lệ học sinh, sinh viên tốt nghiệp phổ thông sở, phổ thông trung học, đại học sau đại học khu vực hạn chế Nhận thức tầm quan trọng giáo dục, để nắm rõ yếu tố ảnh hưởng đến việc định chi tiêu hộ gia đình tỉnh Đồng Bằng Sông 2    Thời gian Thu thập số liệu Tổng số Mẫu khảo sát Mẫu khảo sát thu nhập chi tiêu thu nhập Cộng (hộ) (hộ) Số hộ Số địa bàn 9399  37596 46995 3133 Tháng 3/2012 2352  9408 11760 784 Tháng 6/2012 2349 9396 11745 783 Tháng 9/2012 2349 9396 11745 783 Tháng 12/2012 2349 9396 11745 783 Chia ra: Vụ Thống kê Xã hội Môi trường tiến hành phân bổ gửi danh sách địa bàn chọn theo kỳ khảo sát cho Cục Thống kê tỉnh để rà soát cập nhật 6.2 Phương pháp thu thập số liệu Cuộc khảo sát sử dụng hai loại phiếu vấn: Phiếu vấn hộ Phiếu vấn xã Phiếu vấn hộ gồm Phiếu vấn thu nhập chi tiêu (áp dụng cho mẫu thu nhập chi tiêu) bao gồm tất thông tin nội dung khảo sát Phiếu vấn thu nhập (áp dụng cho mẫu thu nhập) gồm thông tin nội dung khảo sát trừ thông tin chi tiêu hộ Phiếu vấn thiết kế tương đối chi tiết, giúp điều tra viên ghi chép thuận lợi, đồng thời tránh bỏ sót khoản mục tăng tính thống điều tra viên, từ nâng cao chất lượng số liệu khảo sát Cuộc khảo sát áp dụng phương pháp vấn trực tiếp Điều tra viên đến gặp chủ hộ thành viên hộ có liên quan để vấn ghi thông tin vào phiếu vấn hộ Đội trưởng đội khảo sát vấn lãnh đạo xã cán địa phương có liên quan ghi thông tin vào phiếu vấn xã Để bảo đảm chất 65    lượng thông tin thu thập, khảo sát không sử dụng phương pháp điều tra gián tiếp chép thông tin từ nguồn có sẵn khác vào phiếu vấn.  TỔNG HỢP, BIỂU ĐẦU RA VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ Vụ Thống kê Xã hội Môi trường thiết kế biểu đầu chuyển Trung tâm Tin học Thống kê khu vực I tổng hợp từ số liệu khảo sát Các tiêu đầu phân tổ bao gồm: 7.1 Các tiêu đầu 7.1.1 Các tiêu đầu hộ dân cư: - Thu nhập bình quân đầu người tháng cấu thu nhập; - Chi tiêu bình quân đầu người tháng cấu chi tiêu; - Tỷ lệ hộ nghèo tính theo thu nhập; - Tỷ lệ nghèo chung tính theo chi tiêu; - Tỷ lệ trẻ em nghèo đa chiều; - Hệ số bất bình đẳng phân phối thu nhập (hệ số GINI); - Chênh lệch thu nhập bình quân đầu người nhóm hộ có thu nhập cao so với nhóm hộ có thu nhập thấp nhất; - Nhân bình quân hộ cấu nhân khẩu; - Số lao động bình quân hộ; - Tỷ lệ phụ thuộc; - Tình trạng hôn nhân dân số từ 13 tuổi trở lên; - Tình trạng di cư dân số; - Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên chia theo cấp cao nhất; - Tỷ lệ học chung tỷ lệ học tuổi; - Loại trường học; - Tỷ lệ người học 12 tháng qua miễn giảm học phí khoản đóng góp; 66    - Chi giáo dục, đào tạo bình quân người học 12 tháng qua; - Tỷ trọng chi giáo dục, đào tạo chi tiêu cho đời sống hộ gia đình; - Tỷ lệ người có khám chữa bệnh 12 tháng qua; - Tỷ lệ lượt người khám chữa bệnh ngoại trú nội trú; - Tỷ lệ người khám chữa bệnh nội, ngoại trú có bảo hiểm y tế sổ/thẻ khám chữa bệnh miễn phí; - Chi tiêu y tế bình quân người có khám chữa bệnh 12 tháng; - Chi tiêu y tế chăm sóc sức khoẻ bình quân nhân tháng; - Dân số hoạt động kinh tế độ tuổi lao động; - Dân số từ 15 tuổi trở lên làm công việc chiếm nhiều thời gian 12 tháng; - Số làm việc trung bình người tuần dân số từ 15 tuổi trở lên làm công việc chiếm nhiều thời gian 12 tháng; - Tỷ lệ hộ có đồ dùng lâu bền; - Trị giá đồ dùng lâu bền bình quân hộ; - Một số đồ dùng lâu bền tính 100 hộ; - Tỷ lệ hộ có đồ dùng lâu bền chủ yếu; - Tỷ lệ hộ có nhà ở; - Diện tích bình quân nhân khẩu; - Tỷ lệ hộ sử dụng nguồn nước cho ăn uống sinh hoạt; - Tỷ lệ hộ sử dụng nguồn thắp sáng chính; - Tỷ lệ hộ có hố xí; - Tỷ lệ hộ chia theo cách xử lý rác; - Tỷ lệ hộ tự đánh giá sống gia đình; - Hộ nghèo theo bình chọn địa phương hưởng lợi từ dự án/chính sách; 67    - Tỷ lệ hộ có vay nợ 12 tháng qua; - Trị giá khoản vay, nợ gốc trung bình hộ có vay nợ 12 tháng qua; - Tỷ lệ hộ nghèo theo bình chọn địa phương có vay nợ 12 tháng qua; ‐  Trị giá khoản vay trung bình hộ nghèo theo bình chọn địa phương vay 12 tháng qua; - Trị giá trung bình khoản vay phải trả hộ có vay nợ 12 tháng qua; - Hoạt động ngành nghề SXKD dịch vụ phi nông, lâm nghiệp, thủy sản; chế biến sản phẩm nông, lâm nghiệp, thủy sản hộ 7.1.2 Các tiêu đầu xã: - Tỷ lệ xã chia theo nguồn thu nhập chủ yếu dân cư xã; - Cán chủ chốt xã tự đánh giá mức sống nhân dân xã; - Tỷ lệ xã có mức sống lên so với năm trước; - Tỷ lệ xã có loại dự án/chương trình Chính phủ tổ chức khác; - Cơ hội việc làm phi nông, lâm nghiệp, thủy sản xã; - Tỷ lệ xã có suất loại trồng tăng/giảm so với năm trước; - Khoảng cách trung bình từ xã tới địa điểm người dân xã đến bán sản phẩm nông nghiệp; - Cơ cấu loại đất xã; - Tỷ lệ diện tích đất nông nghiệp xã tưới tiêu; - Tỷ lệ đất xã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; - Tiền công bình quân ngày lao động nông nghiệp từ 15 tuổi trở lên xã; - Tỷ lệ xã gặp khó khăn chủ yếu sản xuất nông nghiệp; 68    - Đường ô tô đường thuỷ tới xã thôn/ấp; - Tiếp cận phương tiện giao thông thôn/ấp; - Tiếp cận số sở hạ tầng xã thôn/ấp; - Tiếp cận nguồn nước ăn uống chủ yếu dân cư xã; - Tỷ lệ xã có loại trường; - Tỷ lệ thôn/ấp có loại trường/điểm trường nằm địa bàn; - Khoảng cách trung bình từ thôn/ấp loại trường/ điểm trường nằm địa bàn tới trường/ điểm trường gần mà đa số trẻ em thôn/ ấp học; - Loại phương tiện chủ yếu mà học sinh thôn/ ấp trường/ điểm trường tiểu học đến trường/ điểm trường tiểu học gần nhất; - Tỷ lệ xã có học sinh cấp tiểu học, trung học sở trung họp phổ thông bỏ học không học; - Giáo dục mầm non xã thôn/ấp; - Tỷ lệ xã có bệnh tật đáng quan tâm; - Tỷ lệ xã có sở y tế; - Khoảng cách trung bình từ xã sở y tế tới sở y tế gần mà nhân dân xã thường đến; - Tỷ lệ xã chia theo vấn đề xã hội cộm địa bàn xã; - Tỷ lệ xã chia theo hình thức tiết kiệm dân cư; - Tỷ lệ xã chia theo loại hình vay tiền dân cư; - Khoảng cách trung bình từ xã tới sở cho dân cư xã vay tiền 7.2 Các phân tổ 7.2.1 Các phân tổ tiêu đầu hộ dân cư: - Thành thị/nông thôn; - Vùng; 69    - nhóm thu nhập; - nhóm chi tiêu; - Giới tính; - Nhóm tuổi; - Dân tộc; - Trình độ học vấn; - Quy mô hộ; - Tình trạng đăng ký hộ khẩu; - Tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương; - Ngành kinh tế; - Nguồn thu; - Khoản chi nguồn hình thành; - Cấp học; - Loại trường học; - Loại sở y tế; - Hình thức điều trị; - Loại nhà; - Loại nguồn nước; - Nguồn thắp sáng chính; - Loại hố xí 7.2.2 Các phân tổ tiêu đầu xã: - Vùng; - Tham gia chương trình 135; - Nhóm dân tộc dân cư xã 70    Kết khảo sát công bố dạng báo cáo, ấn phẩm, liệu vi mô trang Web Tổng cục Thống kê KẾ HOẠCH TIẾN HÀNH - Tháng - 9/2011: Nghiên cứu soạn thảo phương án, phiếu khảo sát, biểu tổng hợp nhanh, biểu tổng hợp thức tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ, tổng hợp tiêu; - Tháng 9/2011: Chuẩn bị mẫu khảo sát; - Tháng 10 - 11/2011: Trình duyệt phương án khảo sát in tài liệu tập huấn Trung ương; - Tháng 11/2011: Khảo sát thử; - Tháng 11/2011: Tổng cục Thống kê tập huấn nghiệp vụ cho tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương; - Tháng 12/2011: Các Cục Thống kê tỉnh tập huấn nghiệp vụ cho cán khảo sát thực công tác chuẩn bị cho khảo sát địa bàn; - Tháng 1/2012: In tài liệu khảo sát gửi địa phương; - Tháng 3, 6, tháng 12/2012: Thu thập thông tin địa bàn khảo sát; - Tháng 3/2012 - 3/2013: Tổng cục Thống kê kiểm tra, nghiệm thu phiếu khảo sát địa bàn số liệu gốc; - Tháng 4/2012 - 1/2013: Nhập tin làm số liệu Cục Thống kê tỉnh; - Tháng - 5/2012: Tổng hợp sơ cho kỳ thu thập tháng 3; - Tháng - 8/2012: Tổng hợp sơ cho kỳ thu thập tháng tổng hợp kết sơ cho kỳ; - Tháng 10 - 11/2012: Tổng hợp sơ cho kỳ thu thập tháng tổng hợp kết sơ cho kỳ - Tháng - 3/2013: Tổng hợp sơ cho kỳ thu thập tháng 12 tổng hợp kết sơ cho kỳ - Tháng 4/2013: Công bố kết sơ - Tháng - 7/2013: Tổng hợp kết thức - Tháng 7/2013: Công bố kết thức 71    TỔ CHỨC THỰC HIỆN 9.1 Các cấp thực 9.1.1 Cấp Trung ương Vụ trưởng Vụ Thống kê Xã hội Môi trường chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê tổ chức đạo toàn diện khảo sát Thành lập tổ chuyên viên Vụ để giúp công tác tổ chức, đạo thực công việc khảo sát gồm: thiết kế phương án, biểu mẫu, biên soạn sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ, tập huấn nghiệp vụ cho tỉnh, kiểm tra giám sát trình tập huấn nghiệp vụ cho điều tra viên, đội trưởng, giám sát viên công tác thu thập số liệu địa bàn, nghiệm thu, kiểm tra làm sạch, tổng hợp, phân tích công bố kết khảo sát Trong trình thực hiện, Vụ trưởng Vụ Thống kê Xã hội Môi trường phối hợp với Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính, Chánh Thanh tra Tổng cục Thủ trưởng đơn vị liên quan bố trí chuyên viên địa phương để kiểm tra, giám sát giải vướng mắc nghiệp vụ nhằm bảo đảm khảo sát thực phương án quy định 9.1.2 Cấp tỉnh/thành phố Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê tổ chức, đạo thực toàn diện khảo sát phạm vi địa phương mình, gồm tổ chức lực lượng khảo sát, tập huấn nghiệp vụ, triển khai thực thu thập số liệu địa bàn, kiểm tra, giám sát, phúc tra, nghiệm thu, nhập tin, kiểm tra làm sạch, tổng hợp kết khảo sát theo phương án quy định chịu trách nhiệm chất lượng số liệu khảo sát Trong trình thu thập số liệu địa bàn, ngày đầu, Cục Thống kê tỉnh cần bố trí đủ lực lượng cán huyện, quận để kiểm tra, giám sát nhằm uốn nắn kịp thời sai sót điều tra viên, giải vướng mắc quy trình nghiệp vụ khảo sát 9.1.3 Cấp huyện/quận Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện/quận chịu trách nhiệm đạo việc triển khai thực khảo sát xã/phường chọn thuộc phạm vi phụ trách 9.1.4 Cấp xã/phường Đề nghị lãnh đạo xã/phường có địa bàn khảo sát tạo điều kiện thuận lợi cho đội khảo sát hoàn thành nhiệm vụ Lãnh đạo xã/phường cần họp với hộ chọn để quán triệt mục đích khảo sát động viên hộ tích cực tham gia 72    cung cấp thông tin theo yêu cầu khảo sát Đối với xã vùng sâu, vùng xa, địa bàn gặp khó khăn cần giao trách nhiệm cho Tổ trưởng Tổ dân phố, Trưởng thôn/ấp/bản trực tiếp đến hộ chọn để vận động hộ tích cực tham gia khảo sát Lãnh đạo xã có địa bàn khảo sát cần thống với đội trưởng kế hoạch thu thập thông tin Phiếu vấn xã Những thông tin liên quan đến nhiều người thuộc chuyên môn xã theo dõi lãnh đạo xã cần mời người phụ trách tới họp, nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung cung cấp thông tin cho đội khảo sát 9.2 Tuyển chọn điều tra viên đội trưởng Do khảo sát có nội dung phức tạp, liên quan đến nhiều lĩnh vực đời sống, xã hội, có lĩnh vực nhạy cảm nên điều tra viên đội trưởng phải có trình độ chuyên môn nghiệp vụ thống kê, có kinh nghiệm khai thác thông tin, có tinh thần trách nhiệm cao, biết làm công tác quần chúng, nhiệt tình có sức khoẻ Tại huyện/quận có địa bàn khảo sát cần thành lập đội khảo sát gồm 2-3 điều tra viên đội trưởng Đội trưởng lãnh đạo chuyên viên có kinh nghiệm Chi cục Thống kê huyện/quận Cục Thống kê tỉnh Nhiệm vụ điều tra viên trực tiếp đến hộ phân công để thu thập thông tin cần thiết ghi vào phiếu khảo sát Đội trưởng có trách nhiệm tổ chức thực toàn công việc khảo sát địa bàn phân công; kiểm tra, nghiệm thu toàn phiếu khảo sát điều tra viên thực hiện; thu thập thông tin ghi vào phiếu vấn xã 9.3 Tập huấn nghiệp vụ Tổ chức tập huấn hai cấp: 9.3.1 Cấp Trung ương Tổng cục Thống kê mở lớp tập huấn nghiệp vụ khảo sát với thời gian tối đa ngày Thành phần tham gia tập huấn gồm: - Tổng cục Thống kê: Lãnh đạo chuyên viên Vụ Thống kê Xã hội Môi trường; Vụ Thống kê Giá; Vụ Phương pháp chế độ Công nghệ thông tin; Thanh tra Tổng cục; Vụ Kế hoạch tài chính; Vụ Pháp chế, Tuyên truyền Thi đua – Khen thưởng; Văn phòng Tổng cục; Trung tâm tin học Thống kê khu vực I Tạp chí Con số Sự kiện 73    - Các Cục Thống kê tỉnh: lãnh đạo Cục, lãnh đạo phòng chuyên viên Phòng Dân số Văn xã Giảng viên gồm lãnh đạo chuyên viên Vụ Thống kê Xã hội Môi trường Kết thúc lớp tập huấn có kiểm tra đánh giá kiến thức học viên phương pháp truyền đạt giảng viên để rút kinh nghiệm cho khoá tập huấn sau 9.3.2 Cấp tỉnh/thành phố Mỗi Cục Thống kê tỉnh mở lớp tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng tham gia khảo sát địa phương, gồm giám sát viên, lãnh đạo Chi cục Thống kê huyện/quận có điểm khảo sát, đội trưởng điều tra viên Thời gian tập huấn tối đa ngày, có ngày thực hành địa bàn Giảng viên gồm người tham gia tập huấn cấp Trung ương Nội dung tập huấn gồm quán triệt Phương án khảo sát, kế hoạch thực địa phương, hướng dẫn chọn mẫu hộ, kỹ giao tiếp, kỹ thuật vấn cách ghi chép thông tin vào phiếu vấn hộ xã Trong trình tập huấn cần ý giới thiệu rõ khái niệm, phương pháp tính, phương pháp vấn để thu thập thông tin; kỹ ghi chép thông tin vào phiếu; cách kiểm tra logíc câu hỏi phần phiếu khảo sát; cách kiểm tra đánh giá chất lượng số liệu Cần kết hợp với điều kiện hoàn cảnh thực tế địa phương để giải thích hướng dẫn điều tra viên giải vướng mắc thường gặp thực tế Sau tập huấn cần có kiểm tra đánh giá kết nhận thức học viên bố trí khảo sát học viên đạt yêu cầu qua tập huấn; đồng thời đánh giá phương pháp truyền đạt kiến thức giảng viên để rút kinh nghiệm cho khoá tập huấn sau Đặc biệt hai cấp Trung ương tỉnh cần dành thời gian đáng kể để thảo luận điểm cần rút kinh nghiệm đạo, thực Khảo sát mức sống dân cư năm trước 9.4 Công tác tuyên truyền Tổng cục Thống kê in thư gửi hộ dân cư tham gia khảo sát để động viên, làm rõ mục đích ích lợi khảo sát nhằm giúp hộ xác định trách nhiệm vinh dự, sẵn sàng phối hợp cung cấp thông tin xác cho điều tra viên Tại xã, phường, thị trấn có địa bàn khảo sát cần tổ chức họp hộ dân cư chọn vấn 9.5 Triển khai thu thập số liệu 74    Các Cục Thống kê tỉnh triển khai thu thập số liệu địa bàn theo kỳ vào tháng 3, 6, tháng 12 năm 2012 Tại xã, phường, thị trấn có địa bàn khảo sát, đội trưởng báo cáo thống với lãnh đạo xã, phường, thị trấn kế hoạch vấn hộ thu thập thông tin Phiếu vấn xã Sau thống nhất, đội trưởng cán thôn, ấp, thông báo kế hoạch cho hộ để chủ hộ thành viên có liên quan biết nhiều thông tin hộ chủ động xếp công việc để có mặt nhà tiếp điều tra viên Kế hoạch cần phải thông báo trước thời điểm điều tra viên đến vấn khoảng 3-5 ngày Đội trưởng lập bảng phân công khối lượng công việc cho điều tra viên báo cáo Cục Thống kê tỉnh để bố trí kế hoạch kiểm tra, giám sát địa bàn Căn vào kế hoạch đội trưởng bố trí, điều tra viên phải trực tiếp gặp chủ hộ thành viên hộ để vấn thu thập thông tin, tuyệt đối không sử dụng tài liệu sẵn có để thay cho vấn trực tiếp Điều tra viên phải tuân thủ quy trình vấn hộ Sổ tay Khảo sát mức sống dân cư năm 2012 Quy định từ khâu thu thập thông tin đến hoàn thiện phiếu nghiệm thu, điều tra viên 2,5 ngày khảo sát xong hộ phiếu vấn thu nhập chi tiêu, 1,5 ngày khảo sát xong hộ phiếu vấn thu nhập 75    9.6 Công tác giám sát, kiểm tra, tra Tổng cục Thống kê Cục Thống kê tỉnh thực việc giám sát, kiểm tra kết hợp tra thường xuyên đột xuất suốt thời gian thu thập, tổng hợp số liệu khảo sát Lực lượng giám sát, kiểm tra, tra Tổng cục Thống kê gồm lãnh đạo chuyên viên Vụ Thống kê Xã hội Môi trường, Vụ Kế hoạch tài chính, Thanh tra Tổng cục đơn vị liên quan khác Lực lượng giám sát, kiểm tra, tra địa phương cán Phòng Dân số Văn xã, Thanh tra Cục Thống kê phòng liên quan khác Mục đích công tác giám sát, kiểm tra, tra nhằm phát giải chỗ, kịp thời vấn đề phát sinh trình khảo sát Nội dung kiểm tra, tra gồm việc tổ chức thực quy trình khảo sát, số lượng (đủ hộ theo kế hoạch, đủ phiếu, mục tiêu khảo sát) chất lượng (ghi dòng, cột, mã số, đơn vị tính, tính toán số học; tính logic cột, dòng, tiêu, quan hệ biểu, tính hợp lý đối chiếu số tiêu với thực tế địa phương tài liệu thống kê liên quan khác), cách hỏi ghi phiếu điều tra viên, chấp hành thủ tục hành báo cáo tiến độ theo quy định, điền mẫu phiếu kiểm soát chất lượng, kiểm tra thực địa địa bàn, công tác nhập tin, làm số liệu Đội trưởng chịu trách nhiệm tổ chức kiểm tra tất phiếu khảo sát hoàn thành đội nội dung, phương pháp tính, tính logic, kiểm tra số học, đối chiếu số tiêu với thực tế địa phương tài liệu thống kê liên quan khác, dự vấn điều tra viên để kiểm tra kỹ giao tiếp, việc thu thập ghi thông tin Đối với khâu thu thập số liệu địa bàn, hai cấp Trung ương địa phương phải có kế hoạch đạo chặt chẽ công tác giám sát, kiểm tra nhằm uốn nắn kịp thời sai sót điều tra viên để tránh lỗi hệ thống 9.7 Công tác phúc tra Các Cục Thống kê tỉnh chọn ngẫu nhiên 10% số hộ vấn để phúc tra nhằm đánh giá chất lượng khảo sát Để bảo đảm chất lượng phúc tra, Cục Thống kê tỉnh cần lựa chọn cán có kinh nghiệm, nhiệt tình, nắm vững nghiệp vụ trực tiếp tới hộ chọn để phúc tra Có thể sử dụng điều tra viên thu thập thông tin địa bàn chọn làm cán phúc tra, không phân công người phúc tra hộ họ khảo sát để bảo đảm tính khách quan Cán phúc tra việc thu thập thông tin trực tiếp hộ có 76    thể gặp gỡ cán chủ chốt xã, phường, thị trấn (Chủ tịch Phó Chủ tịch, Trưởng thôn, ấp, bản, cụm dân cư) để thu thập số thông tin liên quan đến công tác phúc tra Khi làm việc này, cán phúc tra tuyệt đối không để lộ thông tin hộ khảo sát, quyền địa phương Sau phúc tra Cục Thống kê tỉnh phải báo cáo kết theo mẫu quy định Tổng cục Thống kê (xem hướng dẫn công tác phúc tra Sổ tay Khảo sát mức sống dân cư năm 2012) 9.8 Nghiệm thu kết Chi cục Thống kê huyện/quận nghiệm thu phiếu khảo sát điều tra viên thực thuộc phạm vi phụ trách Cục Thống kê tỉnh nghiệm thu phiếu khảo sát huyện/quận có điểm khảo sát Vụ Thống kê Xã hội Môi trường nghiệm thu phiếu khảo sát, kết tổng hợp số liệu gốc tất tỉnh 9.9 Xử lý, tổng hợp công bố kết Trung tâm Tin học Thống kê khu vực I xây dựng, tập huấn sử dụng cung cấp cho Cục Thống kê tỉnh chương trình nhập tin lần, chương trình kiểm tra, chương trình tổng hợp số tiêu chủ yếu tổng hợp thức Các Cục Thống kê tỉnh tiến hành nhập tin lần, làm tổng hợp số liệu hộ xã khảo sát theo chương trình hướng dẫn Trung tâm Tin học Thống kê khu vực I để bảo đảm xử lý, tổng hợp thống Tất phiếu khảo sát sau giám sát viên tỉnh nghiệm thu đạt yêu cầu đưa vào nhập tin, làm tổng hợp kết Cục Thống kê tỉnh phân công cán có nghiệp vụ nhập tin có tinh thần trách nhiệm để tham gia tập huấn nhập tin thực nhập tin, đồng thời có biện pháp kiểm tra giám sát nhằm giảm tối đa sai sót khâu nhập tin Khi chương trình nhập tin chương trình kiểm tra số liệu thông báo khả có lỗi số liệu, cán nhập tin cán nghiệp vụ phụ trách khảo sát mức sống Phòng Dân số Văn xã phối hợp để kiểm tra, xác minh kỹ với đội khảo sát sửa lỗi cần Cán nhập tin không tự xử lý khả có lỗi chưa cán nghiệp vụ đồng ý Việc nhập tin làm số liệu cần hoàn thành vòng tháng sau kết thúc kỳ thu thập số liệu địa bàn Sau kết thúc nhập tin làm số liệu, Cục Thống kê tỉnh tổng hợp sơ kết khảo sát Lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh duyệt gửi kết tổng 77    hợp số tiêu chủ yếu biên kiểm tra số liệu sau nhập tin Vụ Thống kê Xã hội Môi trường để thẩm định Việc tổng hợp thẩm định kết tổng hợp sơ cần hoàn thành vòng tháng, tổng hợp sơ 20 ngày thẩm định kết tổng hợp sơ 10 ngày Sau kết tổng hợp sơ thẩm định, Cục Thống kê tỉnh tiến hành tổng hợp thức, đồng thời gửi số liệu gốc nhập tin Trung tâm Tin học Thống kê khu vực I Vụ Thống kê Xã hội Môi trường phối hợp với Trung tâm Tin học Thống kê khu vực I Cục Thống kê tỉnh tổng hợp số liệu nước tỉnh Tổng cục Thống kê công bố kết sơ Khảo sát mức sống dân cư năm 2012 vào tháng 4/2013 công bố kết thức vào tháng 7/2013 Kết khảo sát khai thác phục vụ kiểm điểm thực kế hoạch năm 2012 lập kế hoạch năm 2013 9.10 Chuyển giao tài liệu Điều tra viên đội khảo sát chuyển giao tài liệu khảo sát (Phiếu vấn hộ Phiếu vấn xã) cho Chi cục Thống kê huyện/quận vòng ngày sau kết thúc kỳ vấn Chi cục Thống kê huyện/quận chuyển giao tài liệu khảo sát cho Cục Thống kê tỉnh chậm 10 ngày tính từ ngày kết thúc vấn địa bàn Các Cục Thống kê tỉnh gửi kết tổng hợp sơ Vụ Thống kê Xã hội Môi trường vào ngày 10 tháng 5, 8, 11 năm 2012 ngày 10 tháng năm 2013 Các Cục Thống kê tỉnh gửi số liệu gốc nhập tin đợt Trung tâm Tin học Thống kê khu vực I vào ngày 30/5/2012, đợt vào ngày 30/8/2012, đợt vào ngày 30/11/2012 đợt vào ngày 28/02/2013 Các Cục Thống kê tỉnh chịu trách nhiệm bảo quản phiếu khảo sát Tổng cục Thống kê thông báo huỷ 10 KINH PHÍ Kinh phí Khảo sát mức sống dân cư năm 2012 Ngân sách Nhà nước cấp, chế độ tài Khảo sát mức sống dân cư năm 2012 thực theo quy định tại: - Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày tháng năm 2010 Bộ Tài quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị quan nhà nước đơn vị nghiệp công lập; 78    - Thông tư số 58/2011/TT-BTC ngày 11 tháng năm 2011 Bộ Tài quy định quản lý, sử dụng toán kinh phí thực điều tra thống kê; - Thông tư số 43/2008/TTLT-BTC-BTTTT ngày 26 tháng 05 năm 2008 hướng dẫn việc quản lý sử dụng kinh phí chi ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động quan Nhà nước; - Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21 tháng năm 2010 Bộ Tài quy định việc lập dự toán, quản lý sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; - Một số văn quản lý tài khác Tổng cục Thống kê thông báo kinh phí phân bổ cho địa phương sở quy mô, tính chất phức tạp điều kiện thực tế tổ chức đạo Khảo sát mức sống dân cư năm 2012 Cục Thống kê tỉnh bố trí sử dụng kinh phí hợp lý quy định để bảo đảm khảo sát hoàn thành tiến độ chất lượng cao Kinh phí để chi cho khâu công việc khảo sát, gồm: chọn mẫu, cập nhật mẫu khảo sát, chuẩn bị phương án, biên soạn tài liệu hướng dẫn khảo sát, loại phiếu thu thập số liệu, tập huấn nghiệp vụ, tuyên truyền, tổ chức đạo, công tác kiểm tra, giám sát khảo sát, thù lao cho điều tra viên, người dẫn đường, phiên dịch, quà cho hộ khảo sát, bồi dưỡng làm cho cán làm công tác kiểm tra, phúc tra, sửa chữa, làm phiếu khảo sát, nhập tin, kiểm tra kết nhập tin, tổng hợp nhanh, tổng hợp thức kết khảo sát, kiểm tra kết tổng hợp, nghiệm thu, viết báo cáo phân tích, công bố kết khảo sát, xây dựng sở liệu khảo sát./ TỔNG CỤC TRƯỞNG (Đã ký) Đỗ Thức 79   
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố tác động đến chi tiêu bình quân cho giáo dục của hộ gia đình tại các tỉnh đồng bằng sông cửu long , Các nhân tố tác động đến chi tiêu bình quân cho giáo dục của hộ gia đình tại các tỉnh đồng bằng sông cửu long , Các nhân tố tác động đến chi tiêu bình quân cho giáo dục của hộ gia đình tại các tỉnh đồng bằng sông cửu long

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay