ảnh hưởng của nhận thức trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đến sự gắn bó của nhân viên tại thành phố hồ chí minh

143 186 0
  • Loading ...
1/143 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 09:34

Ƣ Ọ Ố Ồ NGUYỄN HUY BA Ƣ Ủ Ứ CỦA Ệ Ệ ẾN SỰ GẮN BÓ CỦA NHÂN VIÊN T I THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH N TRỊ KINH DOANH TP H Ch Minh N m ii L Tôi cam đoan luận v n “Ảnh hưởng nhận thức trách nhiệm xã hội doanh nghiệp đến gắn bó nhân viên thành phố Hồ Chí Minh.” nghiên cứu Ngoài trừ tài liệu tham khảo đƣợc trích dẫn luận v n cam đoan toàn phần hay phần nhỏ luận v n chƣa đƣợc công bố đƣợc sử dụng để nhận cấp nơi khác Không có sản phẩm/nghiên cứu ngƣời khác đƣợc sử dụng luận v n mà không đƣợc trích dẫn theo quy định Luận v n chƣa đƣợc nộp để nhận cấp trƣờng đại học sở đào tạo khác Tp H Chí Minh, ngày 24 tháng 11 n m Ngƣời thực luận v n Nguyễn Huy Ba iii L IC Ơ - Đề tài nghiên cứu “Ảnh hƣởng nhận thức trách nhiệm xã hội doanh nghiệp đến gắn bó nhân viên tổ chức, nghiên cứu thành phố H Chí Minh ” đƣợc hoàn thành với hỗ trợ thầy cô gia đình bạn bè đ ng nghiệp Tôi xin trân trọng cám ơn Khoa Đào tạo Sau đại học, quý thầy cô nhiệt tình truyền đạt kiến thức quý báo thời gian học trƣờng Tôi chân thành cảm ơn anh/chị công tác tại doanh nghiệp địa bàn Thành Phố H Chí Minh tạo điều kiện, hỗ trợ giúp hoàn thành bảng khảo sát có chất lƣợng Tôi đặc biệt gửi lời cám ơn đến TS Lê Thành Long tận tình hƣớng dẫn thực đề tài, hỗ trợ mặt lý thuyết nhƣ phƣơng pháp triển khai nghiên cứu thực tế Trong trình thực hiện, trao đổi, tiếp thu ý kiến đóng góp quý thầy cô bạn bè, tham khảo nhiều tài liệu cố gắng để hoàn thiện luận v n song tránh khỏi sai sót Rất mong nhận đƣợc thông tin đóng góp phản h i từ quý thầy cô bạn bè iv TÓM TẮT NGHIÊN CỨU Đề tài đƣợc thực với mục đ ch đo lƣờng ảnh hƣởng nhận thức thức trách nhiệm xã hội doanh nghiệp nhân viên đến gắn bó tổ chức nhân viên làm việc doanh nghiệp địa bàn thành phố H Ch Minh Đề tài dựa sở lý thuyết Carroll (1999) trách nhiệm xã hội doanh nghiệp, thang đo nhận thức trách nhiệm xã hội doanh nghiệp đƣợc xây dựng dựa thang đo Maigan Ferrell đƣa n m Sự gắn bó nhân viên tổ chức đƣợc xây dựng tảng lý thuyết thang đo của Meyer Allen (1991) Trong nghiên cứu này, khái niệm “sự gắn bó” đƣợc dịch từ “Organazational commitment” theo lý thuyết Meyer Allen, khái niệm bao g m gắn bó với công ty gắn kết vào công việc nhƣ mục tiêu tổ chức Mô hình nghiên cứu bao g m bốn biến độc lập g m (1) Nhận thức trách nhiệm xã hội kinh tế; (2) Nhận thức trách nhiệm xã hội pháp lý; (3) Nhận thức trách nhiệm xã hội đạo đức (4) Nhận thức trách nhiệm xã hội từ thiện Trong trách nhiệm xã hội từ thiện nghiên cứu mang ý nghĩa rộng bao g m hoạt động từ thiện cộng đ ng, hoạt động tự nguyện công ty nỗ lực bảo vệ môi trƣờng, chung tay cộng đ ng xây dựng sống tốt đẹp Biến phụ thuộc mô hình Sự gắn bó nhân viên tổ chức Với giả thuyết nghiên cứu bốn thành phần trách nhiệm xã hội doanh nghiệp ảnh hƣởng chiều đến gắn bó nhân viên Các giả thuyết nghiên cứu đƣợc tiến hành kiểm định dựa phân tích 268 mẫu quan sát đƣợc chọn theo phƣơng pháp phi xác xuất thuận tiện Các mẫu đƣợc kiểm định chuẩn hóa trƣớc đƣa phân t ch h i quy đễ tìm hiểu tác động lên bến phụ thuộc Kết nghiên cứu đề tài phù hợp với kỳ vọng giả thuyết nghiên cứu theo yếu tố nhận thức trách nhiệm xã hội doanh nghiệp có tác động tích cực đến gắp bó nhân viên, mức độ tác động giảm dần theo thứ tự nhƣ sau: ( ) Nhận thức trách nhiệm xã hội kinh tế, (2) Nhận thức trách nhiệm xã hội pháp lý, (3) Nhận thức trách nhiệm xã hội đạo đức, (4) Nhận thức trách nhiệm xã hội từ thiện v Đề tài tiến hành kiểm định khác biệt gắn bó nhân viên theo đặc điểm nhân chủng học loại hình doanh nghiệp, kết cho thấy: + Có khác biệt gắn bó với công ty nhân viên nam nhân viên nữ Trong nhân viên nữ có mức độ gắn bó cao lao động nam + Có khác biệt mức độ gắn bó nhân viên theo độ tuổi theo độ tuổi cao mức độ gắn bó cao + Có khác biệt mức độ gắn bó nhân viên theo trình độ theo Phổ thông trung học có mức độ gắn bó cao Đại học có mức độ gắn bó thấp + Có khác biệt mức độ gắn bó nhân viên theo mức thu nhập thu nhập cao mức độ gắn bó cao + Về loại hình doanh nghiệp, nghiên cứu cho thấy có khác biệt mức độ gắn bó nhân viên loại hình doanh nghiệp khác Trong nhân viên doanh nghiệp nhà nƣớc có mức độ gắn bó cao nhân viên doanh nghiệp tƣ nhân có mức độ gắn bó thấp Kết nghiên cho thấy cách khách quan tác động hoạt động xã hội doanh nghiệp đến gắn bó nhân viên, giúp cho doanh nghiệp nhận thức có chiến lƣợc thích hợp để giữ chân nhân tài Đề tài gợi ý số hƣớng nghiên cứu để hoàn thiện lý thuyết nhƣ thực nghiệm trách nhiệm xã hội doanh nghiệp gắn bó ngƣời lao động vi M CL C LỜI CAM ĐOAN ii LỜI CẢM ƠN iii TÓM TẮT NGHIÊN CỨU iv MỤC LỤC vi DANH MỤC HÌNH x DANH MỤC CÁC BẢNG xi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT xiii CHƢƠNG I: TỔNG QUAN 1.1 Lý nghiên cứu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 1.5 Phƣơng pháp nghiên cứu 1.6 Ý nghĩa thực tiễn đề tài 1.7 Kết cấu nghiên cứu CHƢƠNG II: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 Khái niệm trách nhiệm xã hội doanh nghiệp 2.2 Các mô hình trách nhiệm xã hôi doanh nghiệp 11 2.2.1 Mô hình Kim tự tháp CSR Carroll (1991) 11 2.2.2 Mô hình vòng tròn giao (The Intersecting Circles Model – IC) 13 2.2.3 Mô hình vòng tròn đ ng tâm (The concentric-circle (CON) model) 15 2.2.4 Đánh giá mô hình CSR 17 vii 2.2.5 Vai trò CSR nhân viên 18 2.2.6 Các tiêu chuẩn công cụ quản lý CSR 19 2.2.6.1 Tiêu chuẩn SA 8000 20 2.2.6.2 Tiêu chuẩn AA1000AS 22 2.2.6.3 Tiêu chuẩn ISO 26000 22 2.3 Nhận thức trách nhiệm xã hội doanh nghiệp gắn bó nhân viên với tổ chức 23 2.3.1 Sự gắn bó nhân viên tổ chức 23 2.3.2 Nhận thức trách nhiệm xã hội doanh nghiệp gắn bó nhân viên với tổ chức 26 2.4 Các giả thuyết nghiên cứu mô hình nghiên cứu đề xuất 33 2.5 Tóm tắt chƣơng II 37 CHƢƠNG III: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 38 3.1 Thiết kế nghiên cứu 38 3.1.1 Nghiên cứu sơ 38 3.1.2 Nghiên cứu thức 39 3.2 Thiết kế thang đo 39 3.3 Thiết kế mẫu 43 3.4 Phƣơng pháp xử lý liệu 43 3.5 Quy trình nghiên cứu 45 3.6 Tóm tắc chƣơng III 46 CHƢƠNG IV: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 47 4.1 Đặc điểm mẫu nghiên cứu 47 4.2 Thống kê mô tả biến liệu định lƣợng 49 4.3 Kiểm định độ tin cậy độ phù hợp thang đo 53 viii 4.3.1 Kiểm định độ tin cậy thang đo Cronbach’s Alpha 53 4.3.1.1 Thang đo CSR kinh tế: 53 4.3.1.2 Thang đo CSR Pháp lý: 54 4.3.1.3 Thang đo CSR Đạo đức: 54 4.3.1.4 Thang đo CSR từ thiện: 55 4.3.1.5 Thang đo gắn bó nhân viên tổ chức 56 4.3.2 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) 57 4.3.2.1 Phân tích thang đo yêu tố CSR 57 4.3.2.2 Phân tích thang đo yêu tố gắn bó nhân viên 59 4.4 Hiệu chỉnh mô hình nghiên cứu giả thuyết 60 4.5 Phân t ch tƣơng quan h i qui 60 4.5.1 Phân t ch tƣơng quan 60 4.5.2 Phân tích h i quy 61 4.6 Kiểm định giả thuyết mô hình nghiên cứu 65 4.7 Kiểm định khác biệt theo biến định tính 67 4.7.1 Kiểm định khác biệt theo giới tính 67 4.7.2 Kiểm định khác biệt theo độ tuổi 68 4.7.3 Kiểm định khác biệt theo trình độ 69 4.7.4 Kiểm định khác biệt theo thu nhập 71 4.7.5 Kiểm định khác biệt theo loại hình doanh nghiệp 73 4.8 Thảo luận kết nghiên cứu 75 4.9 Tóm tắt chƣơng IV 78 CHƢƠNG V: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 80 5.1 Tóm tắt kết nghiên cứu 80 5.2 Một số kiến nghị 81 ix 5.3 Các hạn chế đề tài 84 5.4 Hƣớng nghiên cứu 84 5.5 Tóm tắt chƣơng V 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC A: DÀN BÀI THẢO LUẬN NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH a PHỤ LỤC B: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH d PHỤ LỤC C: BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT i PHỤ LỤC D: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU m x DANH M C HÌNH Hình 2.1 Mô hình Kim tự tháp CSR Caroll (1991) 13 Hình 2.2 Mô hình vòng tròn giao (Carroll Schawartz, 2003) 14 Hình 2.3 Mô hình vòng tròn đ ng tâm (CON-CSR) 16 Hình 2.4 Mô hình gắn bó tổ chức O'Reilly (1989) 24 Hình 2.5 Mô hình gắn bó tổ chức Mowday cộng (1974) 24 Hình 2.6 Mô hình gắn bó tổ chức Meyer Allen (1991) 25 Hình 2.7 Mô hình khảo sát Maignan cộng (1991) 27 Hình 2.8 Mô hình nghiên cứu Peterson (2004) 28 Hình 2.9 Mô hình nghiên cứu Choi Yu (2013) 29 Hình 2.10 Mô hình nghiên cứu Osveh cộng (2015) 30 Hình 2.11 Mô hình nghiên cứu Ali cộng (2010) 31 Hình 2.12 Mô hình nghiên cứu đề xuất 37 Hình 3.1 Quy trình nghiên cứu 45 Hình 4.1 Kiểm định giả định liên hệ tuyến tính biến độc lập 63 Hình 4.2 Kiểm định giả định phân phối chuẩn phần dƣ 64 z 4.2 Phân tích nhân tố thang đo yếu tố gắn bó nhân viên  Kiểm định Bartlett KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 718 360.196 df 10 Sig .000  Tổng phƣơng sai tr ch cho yếu tố OC Total Variance Explained Compon Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared ent Loadings Total % of Cumulativ Variance e% 2.568 51.358 51.358 996 19.926 71.285 650 13.005 84.290 409 8.177 92.467 377 7.533 100.000 Total 2.568 Extraction Method: Principal Component Analysis  Bảng ma trận xoay nhân tố cho yếu tố OC Component Matrixa Component OC1 713 OC2 765 OC3 693 OC4 666 OC5 742 Extraction Method: Principal Component Analysis % of Cumulativ Variance e% 51.358 51.358 aa ân tíc tƣơn quan v ồi quy Correlations OC KT PL DD TT Pearson OC 1.000 707 606 614 540 Correlation KT 707 1.000 449 512 399 PL 606 449 1.000 428 415 DD 614 512 428 1.000 376 TT 540 399 415 376 1.000 Sig (1-tailed) OC 000 000 000 000 KT 000 000 000 000 PL 000 000 000 000 DD 000 000 000 000 TT 000 000 000 000 OC 268 268 268 268 268 KT 268 268 268 268 268 PL 268 268 268 268 268 DD 268 268 268 268 268 TT 268 268 268 268 268 N Phân tích hồi quy Model Summaryb Model R R Adjusted Std Square R Error of Square the Change Statistics R F df1 df2 Square Change DurbinSig F Watson Change Estimate Change 824a 678 673 41182 a Predictors: (Constant), TT, DD, PL, KT b Dependent Variable: OC 678 138.549 263 000 1.878 bb ANOVAa Model Sum of df Mean Squares Sig Square Regression 93.987 Residual 44.603 263 138.590 267 Total F 000b 23.497 138.549 170 a Dependent Variable: OC b Predictors: (Constant), TT, DD, PL, KT Coefficientsa Model Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B (Constant) Std Error -.245 185 KT 379 041 PL 248 DD TT t Sig Correlations Beta Zero-order -1.319 188 402 9.252 000 707 042 248 5.926 000 606 192 036 230 5.391 000 614 238 050 191 4.736 000 540 Coefficientsa Model Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B (Constant) Std Error -.245 185 KT 379 041 PL 248 DD TT Beta t Sig -1.319 188 402 9.252 000 042 248 5.926 000 192 036 230 5.391 000 238 050 191 4.736 000 cc Coefficientsa Model Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B (Constant) Std Error -.245 185 KT 379 041 PL 248 DD TT Beta t Sig -1.319 188 402 9.252 000 042 248 5.926 000 192 036 230 5.391 000 238 050 191 4.736 000 a Dependent Variable: OC Coefficientsa Model Collinearity Correlations Zero-order Partial Statistics Part Tolerance VIF (Constant) KT 707 496 324 649 1.540 PL 606 343 207 701 1.427 DD 614 315 189 672 1.488 TT 540 280 166 753 1.328 a Dependent Variable: OC Kiểm tra vi phạm giả định hồi qui tuyến tính 7.1 Giả định mối tƣơng quan biến độc lập dd Coefficientsa Model Collinearity Correlations Statistics Partial Part Tolerance VIF KT 496 324 649 1.540 PL 343 207 701 1.427 DD 315 189 672 1.488 TT 280 166 753 1.328 (Constant) a Dependent Variable: OC 7.2 Giả định liên hệ tuyến tính ee 7.3 Giả định phƣơng sai phần dƣ không đổi Correlations ABS_R ES KT PL DD 1.000 019 -.002 010 -.036 759 969 870 558 N 268 268 268 268 268 Correlation 019 1.000 430** 512** 413** Spearman's ABS_R Correlation rho Coefficient ES Sig (2-tailed) KT TT Coefficient PL Sig (2-tailed) 759 000 000 000 N 268 268 268 268 268 Correlation -.002 430** 1.000 440** 393** Coefficient DD Sig (2-tailed) 969 000 000 000 N 268 268 268 268 268 Correlation 010 512** 440** 1.000 414** Coefficient TT Sig (2-tailed) 870 000 000 000 N 268 268 268 268 268 Correlation -.036 413** 393** 414** 1.000 Coefficient Sig (2-tailed) 558 000 000 000 N 268 268 268 268 268 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 7.4 Giả định phân phối chuẩn phần dƣ ff Kiểm định khác biệt theo biến định tính 8.1 Kiểm định khác biệt theo giới tính Group Statistics Gioi tinh N Mean Std Deviation Std Error Mean Nam 164 3.6659 74211 05795 Nu 104 3.8808 66742 06545 OC Independent Samples Test Levene's Test for Equality of Variances F Sig t df t-test for Equality of Means 95% Confidence Sig Std Interval of the (2Mean Error Difference taile Differen Differen d) ce ce Lower Upper OC Equal variances 2.099 149 -2.401 266 017 -.21492 08952 -.39116 -.03867 -2.459 236.11 015 -.21492 08741 -.38713 -.04270 assumed Equal variances not assumed gg 8.2 Kiểm định khác biệt theo độ tuổi Descriptives 95% Confidence Interval for Mean Std N 18 tuổi - 30 tuổi 31 tuổi - 40 tuổi 41 tuổi - 50 tuổi Tren 50 tuổi Total Deviati Std Lower Upper Minim Maxi on Error Bound Bound um mum Mean 143 3.5902 71732 05999 3.4716 3.7088 2.00 5.00 62 3.7871 62712 07964 3.6278 3.9464 2.40 5.00 45 4.0178 70301 10480 3.8066 4.2290 2.40 5.00 18 4.2111 72752 17148 3.8493 4.5729 3.00 5.00 268 3.7493 72046 04401 3.6626 3.8359 2.00 5.00 Test of Homogeneity of Variances Levene df1 df2 Sig Statistic 1.245 264 294 ANOVA Sum of df Mean Squares Between Groups Within Groups Total F Sig Square 10.790 3.597 127.800 264 484 138.590 267 7.430 000 hh  Phân tích Tukey Multiple Comparisons OC Tukey HSD (I) Do tuổi (J) Do tuổi Mean Std Difference Error Sig Interval (I-J) 31 tuổi - 40 tuổi 18 tuổi - 30 tuổi 41 tuổi - 50 tuổi Tren 50 tuổi 18 tuổi - 30 tuổi 31 tuổi - 40 tuổi 41 tuổi - 50 tuổi Tren 50 tuổi 18 tuổi - 30 tuổi 41 tuổi - 50 tuổi 31 tuổi - 40 tuổi Tren 50 tuổi 18 tuổi - 30 tuổi Tren 50 tuổi 31 tuổi - 40 tuổi 41 tuổi - 50 tuổi 95% Confidence Lower Upper Bound Bound -.19689 10580 248 -.4704 0766 -.42757* 11892 002 -.7350 -.1201 -.62090* 17401 002 -1.0708 -.1710 19689 10580 248 -.0766 4704 -.23068 13625 329 -.5830 1216 -.42401 18628 106 -.9056 0576 42757* 11892 002 1201 7350 23068 13625 329 -.1216 5830 -.19333 19404 752 -.6950 3084 62090* 17401 002 1710 1.0708 42401 18628 106 -.0576 9056 19333 19404 752 -.3084 6950 ii 8.3 Kiểm định khác biệt theo trình độ Descriptives 95% Confidence Interval for Mean Std N Pho thong trung hoc Trung cap / Cao dang Dai hoc Tren dai hoc Total Std Lower Upper Mean Deviation Error Bound Bound Minim Maxi um 4.9500 10000 05000 4.7909 5.1091 4.80 5.00 42 4.3143 55020 08490 4.1428 4.4857 3.00 5.00 210 3.6010 67448 04654 3.5092 3.6927 2.00 5.00 12 3.9667 78083 22541 3.4706 4.4628 2.40 5.00 268 3.7493 72046 04401 3.6626 3.8359 2.00 5.00 Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic df1 2.431 df2 Sig 264 066 ANOVA Sum of Squares Between Groups Within Groups Total mum Mean df Square 24.362 8.121 114.228 264 433 138.590 267 F 18.768 Sig .000 jj  Phân tích Tukey Multiple Comparisons OC Tukey HSD (I) Trinh (J) Trinh 95% Confidence Interval Mean Pho thong trung Trung cap / Cao hoc dang Dai hoc Tren dai hoc Trung cap / Cao Pho thong trung dang hoc Dai hoc Tren dai hoc Dai hoc Pho thong trung hoc Trung cap / Cao dang Tren dai hoc Tren dai hoc Pho thong trung hoc Trung cap / Cao dang Dai hoc Difference Std (I-J) Error Sig Lower Upper Bound Bound 63571 34420 254 -.2542 1.5256 1.34905* 33201 000 4906 2.2074 98333* 37977 050 0014 1.9652 -.63571 34420 254 -1.5256 2542 71333* 11119 000 4259 1.0008 34762 21531 372 -.2091 9043 -1.34905* 33201 000 -2.2074 -.4906 -.71333* 11119 000 -1.0008 -.4259 -.36571 19524 242 -.8705 1391 -.98333* 37977 050 -1.9652 -.0014 -.34762 21531 372 -.9043 2091 36571 19524 242 -.1391 8705 kk 8.4 Kiểm định khác biệt theo thu nhập Descriptives 95% Confidence Interval for Mean Std N Dƣới triệu triệu - 10 triệu 11 triệu - 15 triệu 16 triệu - 20 triệu Tren 20 triệu Total Deviati Std Lower Upper on Error Bound Bound Mean Minim Maxi um mum 22 3.3091 74764 15940 2.9776 3.6406 2.40 5.00 156 3.6449 65749 05264 3.5409 3.7489 2.00 5.00 58 3.9138 73424 09641 3.7207 4.1069 2.00 5.00 23 4.1913 70189 14635 3.8878 4.4948 2.80 5.00 4.4444 48762 16254 4.0696 4.8193 3.40 5.00 268 3.7493 72046 04401 3.6626 3.8359 2.00 5.00 Test of Homogeneity of Variances OC Levene Statistic df1 1.031 df2 Sig 263 392 ANOVA OC Sum of Squares Between Groups Mean df Square 16.376 4.094 Within Groups 122.214 263 465 Total 138.590 267 F 8.810 Sig .000 ll  Phân tích Tukey Multiple Comparisons OC Tukey HSD (I) Thu nhap (J) Thu nhap Mean Difference (I-J) Dƣới triệu triệu - 10 95% Confidence Interval Lower Upper Std Error Sig Bound Bound -.33578 15525 197 -.7622 0906 -.60470* 17069 004 -1.0735 -.1359 -.88221* 20329 000 -1.4406 -.3238 -1.13535* 26973 000 -1.8762 -.3945 33578 15525 197 -.0906 7622 -.26892 10484 080 -.5569 0190 -.54643* 15226 004 -.9647 -.1282 Tren 20 triệu -.79957* 23369 006 -1.4415 -.1577 11 triệu - 15 Dƣới triệu 60470* 17069 004 1359 1.0735 triệu triệu - 10 26892 10484 080 -.0190 5569 -.27751 16798 466 -.7389 1839 Tren 20 triệu -.53065 24422 193 -1.2015 1402 16 triệu - 20 Dƣới triệu 88221* 20329 000 3238 1.4406 triệu triệu - 10 54643* 15226 004 1282 9647 27751 16798 466 -.1839 7389 triệu 11 triệu - 15 triệu 16 triệu - 20 triệu Tren 20 triệu triệu - 10 Dƣới triệu triệu 11 triệu - 15 triệu 16 triệu - 20 triệu triệu 16 triệu - 20 triệu triệu 11 triệu - 15 triệu mm Tren 20 triệu Tren 20 triệu Dƣới triệu -.25314 26802 879 -.9893 4831 1.13535* 26973 000 3945 1.8762 79957* 23369 006 1577 1.4415 53065 24422 193 -.1402 1.2015 25314 26802 879 -.4831 9893 triệu - 10 triệu 11 triệu - 15 triệu 16 triệu - 20 triệu * The mean difference is significant at the 0.05 level 8.5 Kiểm định khác biệt theo loại hình doanh nghiệp Descriptives OC 95% Confidence Interval for Mean Std N Mean Deviati Std Lower Upper on Error Bound Bound Minimu Maxim m um Nha nuoc 39 4.0974 67570 10820 3.8784 4.3165 2.60 5.00 Nuoc ngoai 85 3.9176 64756 07024 3.7780 4.0573 2.00 5.00 Co phan 88 3.6568 70332 07497 3.5078 3.8058 2.40 5.00 Tu nhan 56 3.3964 71502 09555 3.2049 3.5879 2.00 5.00 268 3.7493 72046 04401 3.6626 3.8359 2.00 5.00 Total Test of Homogeneity of Variances OC Levene Statistic 1.220 df1 df2 264 Sig .303 nn ANOVA OC Sum of Mean Squares Between Groups Total Square F 14.861 4.954 123.728 264 469 138.590 267 Groups Within df Sig 10.570 000  Phân tích Tukey Multiple Comparisons OC Tukey HSD (J) Loai hinh (J) Loai hinh doanh nghiep doanh nghiep Nha nuoc Nuoc ngoai Co phan Nuoc ngoai Interval Mean Difference Std (I-J) Error Sig Lower Upper Bound Bound 17979 13240 527 -.1625 5221 Co phan 44062* 13169 005 1001 7811 Tu nhan 70101* 14278 000 3319 1.0702 Nha nuoc -.17979 13240 527 -.5221 1625 Co phan 26083 10411 061 -.0084 5300 Tu nhan 52122* 11783 000 2166 8259 Nha nuoc -.44062* 13169 005 -.7811 -.1001 -.26083 10411 061 -.5300 0084 26039 11703 119 -.0422 5630 Nha nuoc -.70101* 14278 000 -1.0702 -.3319 Nuoc ngoai -.52122* 11783 000 -.8259 -.2166 -.26039 11703 119 -.5630 0422 Nuoc ngoai Tu nhan Tu nhan 95% Confidence Co phan
- Xem thêm -

Xem thêm: ảnh hưởng của nhận thức trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đến sự gắn bó của nhân viên tại thành phố hồ chí minh , ảnh hưởng của nhận thức trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đến sự gắn bó của nhân viên tại thành phố hồ chí minh , ảnh hưởng của nhận thức trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đến sự gắn bó của nhân viên tại thành phố hồ chí minh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay