nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng công trình xây dựng trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư đối với các dự án dân dụng nhóm b c, nguồn vốn ngân sách, địa bàn tỉnh long an

159 205 0
  • Loading ...
1/159 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 09:34

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN VĂN HÙNG NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRONG GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN DÂN DỤNG NHÓM B & C, NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH, ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN Chuyên ngành : Xây dựng Công trình dân dụng và Công nghiệp Mã số chuyên ngành : 60 58 02 08 LUẬN VĂN THẠC SỸ XÂY DỰNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS LƯU TRƯỜNG VĂN Tp Hồ Chí Minh, năm 2016 Luận văn Thạc sĩ: Nguyễn Văn Hùng LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan luận văn “ Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng công trình xây dựng giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án dân dụng nhóm B & C, nguồn vốn ngân sách, địa bàn tỉnh Long An ” nghiên cứu Ngoài trừ tài liệu tham khảo trích dẫn luận văn này, cam đoan toàn phần hay phần nhỏ luận văn chưa công bố sử dụng để nhận cấp nơi khác Không có sản phẩm/nghiên cứu người khác sử dụng luận văn mà không trích dẫn theo quy định Luận văn chưa nộp để nhận cấp trường đại học sở đào tạo khác Tp Hồ Chí Minh, năm 2016 Nguyễn Văn Hùng i Luận văn Thạc sĩ: Nguyễn Văn Hùng LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận vặn này, trước tiên tác giả xin gởi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến thầy PGS.TS Lưu Trường Văn định hướng, truyền đạt kinh nghiệm nhiệt tình hướng dẫn suốt trình thực Xin gửi lời cảm ơn đến quý thầy cô khoa Đào tạo sau đại học, thầy cô môn khoa Xây dựng, đặc biệt thầy cô giảng dạy thuộc chuyên ngành xây dựng truyền đạt cho kiến thức kinh nghiệm quý báu suốt trình học tập trường Xin gửi lời cảm ơn đến bạn học viên lớp CHXD03, người bạn đồng hành, chia sẻ giúp đỡ suốt trình học tập Xin cảm ơn đến lãnh đạo Sở Xây Dựng Long An, bạn bè, đồng nghiệp người tạo điều kiện giúp đỡ nhiều suốt trình học tập thực luận văn Sau cùng, xin cảm ơn vợ, hai người thân bên cạnh quan tâm, động viên, giúp đỡ vượt qua khó khăn để hoàn thành việc học tập hoàn tất luận văn Trân trọng! ii Luận văn Thạc sĩ: Nguyễn Văn Hùng TÓM TẮT Từ sau ngày Miền nam hoàn toàn giải phóng đến tỉnh Long An xây dựng nhiều công trình dân dụng (hầu hết công trình thuộc nhóm B nhóm C) có nhiều công trình đạt chất lượng cao phần lớn công trình đến trình sử dụng tốt Nhưng bên cạnh có số công trình gặp cố chất lượng nhiều nguyên nhân khác nhau, có yếu tố chủ quan khách quan, theo đánh giá quan quản lý nhà nước địa bàn tỉnh Long An đa số cố công trình có nguyên nhân từ khâu giai đoạn chuẩn bị đầu tư Vì việc “Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng công trình xây dựng giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án dân dụng nhóm B & C, nguồn vốn ngân sách, địa bàn tỉnh Long An” mang tính thực tế cần thiết Mục tiêu nghiên cứu xác định yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng công trình xây dựng giai đoạn chuẩn bị đầu tư Phân tích mức độ ảnh hưởng yếu tố nói đến chất lượng công trình xây dựng giai đoạn chuẩn bị đầu tư Đề giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công trình xây dựng giai đoạn chuẩn bị đầu tư Kết nghiên cứu xác định yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng công trình giai đoạn chuẩn bị đầu tư Qua phân tích đánh giá luận văn đề nghị 10 giải pháp ứng phó để nâng cao chất lượng công trình xây dựng giai đoạn chuẩn bị đầu tư Luận văn góp phần làm sáng tỏ thêm hạn chế yếu chủ thể tham gia hoạt động xây dựng giúp cho họ tự soi rọi lại thân cá nhân tổ chức công tác để có kế hoạch cụ thể nhằm ngăn ngừa sai sót thường hay xảy ra, hướng tới tính hiệu dự án đầu tư chất lượng công trình iii Luận văn Thạc sĩ: Nguyễn Văn Hùng MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC iii DANH MỤC HÌNH ẢNH x DANH MỤC BẢNG BIỂU xii CHƯƠNG ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Giới thiệu chung 1.2 Xác định vấn đề nghiên cứu 1.3 Các mục tiêu nghiên cứu 1.4 Phạm vi nghiên cứu CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG 11 2.1 Những khái niệm chất lượng quản lý chất lượng công trình xây dựng 11 2.1.1 Khái niệm chất lượng sản phẩm 11 2.1.2 Những yếu tố ảnh hưởng đến quản lý chất lượng công trình 13 2.1.2.1 Nhóm yếu tố bên tổ chức 13 2.1.2.2 Nhóm yếu tố bên tổ chức 14 2.2 Giới thiệu số mô hình quản lý đầu tư xây dựng quản lý chất lượng xây dựng giới [13] 15 2.2.1 Mô hình quản lý đầu tư xây dựng Nga [13] 16 iv Luận văn Thạc sĩ: Nguyễn Văn Hùng 2.2.2 Mô hình quản lý đầu tư xây dựng Mỹ[13] 17 2.2.3 Mô hình quản lý đầu tư xây dựng Pháp [13] 18 2.2.4 Mô hình quản lý đầu tư xây dựng Singapore [13] 18 2.2.5 Mô hình quản lý đầu tư quản lý chất lượng xây dựng Nhật [11] 19 2.3 Công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng Việt Nam 21 2.4 Công tác QLCL công trình xây dựng tỉnh Long An 34 2.4.1 Tình hình chung 34 2.4.2 Tình hình cụ thể 35 2.4.2.1 Công tác quản lý đầu tư xây dựng 35 2.4.2.2 Công tác quản lý chi phí đầu tư 37 2.4.2.3 Công tác quản lý hợp đồng hoạt động xây dựng 39 2.4.3 Các mô hình, hệ thống quản lý chất lượng công trình xây dựng 40 2.5 Thực trạng hoạt động chủ thể tham gia công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng địa bàn tỉnh Long An 41 2.5.1 Chủ đầu tư (đại diện Ban quản lý dự án) 41 2.5.2 Việc chọn lựa đơn vị tư vấn xây dựng 43 2.5.2.1 Tư vấn lập dự án 43 2.5.2.2 Tư vấn thiết kế 45 2.5.2.3 Tư vấn thẩm tra 46 2.5.2.4 Tư vấn giám sát 47 2.5.2.5 Tư vấn kiểm định 48 2.5.2.6 Tư vấn thiết kế công tác giám sát tác giả 48 v Luận văn Thạc sĩ: Nguyễn Văn Hùng 2.5.3 Việc chọn lựa đơn vị khảo sát địa chất 48 2.5.4 Việc chọn lựa nhà thầu thi công xây lắp 49 2.5.5 Việc cân đối phân bổ vốn chưa hợp lý quan có thẩm quyền 51 2.5.6 Hồ sơ thủ tục dự án ảnh hưởng đến chất lượng xây dựng hiệu dự án 53 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 54 3.1 Qui trình nghiên cứu 54 3.2 Thu thập liệu 55 3.3 Các công cụ nghiên cứu 56 3.3.1 Thang đo 56 3.3.2 Kiểm định thang đo 56 3.3.2.1 Hệ số Cronbach Anpha 57 3.3.2.2 Hệ số tương quan biến tổng 58 3.3.3 Kỹ thuật vấn [14] 58 3.4 Khảo sát thử nghiệm 59 3.5 Khảo sát thức 66 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 71 4.1 Thống kê mô tả 71 4.1.1 Về giới tính 71 4.1.2 Về tuổi đối tượng khảo sát 72 4.1.3 Về trình độ đào tạo đối tượng khảo sát 73 4.1.4 Về kinh nghiệm ngành xây dựng đối tượng khảo sát 74 vi Luận văn Thạc sĩ: Nguyễn Văn Hùng 4.1.5 Về vị trí công tác đối tượng khảo sát 75 4.1.6 Về lĩnh vực công tác đối tượng khảo sát 76 4.1.7 Về nhận xét đối tượng khảo sát biến tổng (R33) 77 4.2 Kết kiểm định thang đo 77 4.2.1 Nhận xét kết kiểm định thang đo 77 4.2.2 Sắp xếp yếu tố theo thứ tự ưu tiên 80 4.3 Phân tích nguyên nhân theo nhóm yếu tố 86 4.3.1 Nhóm yếu tố liên quan công tác quản lý nhà nước 87 4.3.2 Nhóm yếu tố liên quan tư vấn lập dự án 90 4.3.3 Nhóm yếu tố liên quan tư vấn thẩm tra 91 4.3.4 Nhóm yếu tố liên quan tư vấn thiết kế 92 4.3.5 Nhóm yếu tố liên quan tư vấn giám sát tư vấn kiểm định 94 4.3.6 Nhóm yếu tố liên quan chủ đầu tư ban quản lý dự án 95 4.4 Phân tích cụ thể yếu tố ảnh hưởng quan trọng đề xuất giải pháp đối phó 97 4.4.1 Công đoạn lập dự án quan trọng dự án đầu tư xây dựng 98 4.4.2 Hồ sơ thủ tục dự án thực đầy đủ, kỹ lưỡng yếu tố quan trọng giúp dự án đạt hiệu cao 99 4.4.3 Hàng năm cần tổ chức đào tạo ngắn hạn quản lý dự án quản lý chất lượng xây dựng địa phương 100 vii Luận văn Thạc sĩ: Nguyễn Văn Hùng 4.4.4 Bộ Xây Dựng nên thường xuyên tổ chức tập huấn hướng dẫn địa phương có qui định quản lý chất lượng công trình xây dựng 101 4.4.5 Tình trạng điều chỉnh thiết kế trình thi công xảy phổ biến 102 4.5 Tham khảo ý kiến chuyên gia 103 4.5.1 Kết phân tích thống kê tần suất 104 4.5.2 Kết phân tích thống kê mô tả 106 4.5.2.1 Giải pháp cho nhân tố “Công đoạn lập dự án quan trọng dự án đầu tư xây dựng” 107 4.5.2.2 Giải pháp cho nhân tố “Hồ sơ thủ tục dự án thực đầy đủ, kỹ lưỡng yếu tố quan trọng giúp dự án đạt hiệu cao” 108 4.5.2.3 Giải pháp cho nhân tố “Hàng năm cần tổ chức đào tạo ngắn hạn quản lý dự án quản lý chất lượng xây dựng địa phương” 109 4.5.2.4 Giải pháp cho nhân tố “Bộ Xây Dựng nên thường xuyên tổ chức tập huấn hướng dẫn địa phương có qui định quản lý chất lượng công trình xây dựng” 111 4.5.2.5 Giải pháp cho nhân tố “Tình trạng điều chỉnh thiết kế trình thi công xảy phổ biến” 112 CHƯƠNG KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ 115 5.1 Tóm tắt kết nghiên cứu 115 5.2 Một số kiến nghị 116 5.3 Đóng góp đề tài 118 5.4 Hạn chế đề tài 119 viii Luận văn Thạc sĩ: Nguyễn Văn Hùng TÀI LIỆU THAM KHẢO 120 PHỤ LỤC 122 ix Luận văn Thạc sĩ: Nguyễn Văn Hùng Phần lớn BQLDA không tuân thủ đầy đủ qui tắc tài theo qui định 5 5 Năng lực cá nhân BQLDA thường nhiều hạn chế Hầu hết chủ đầu tư chưa thực nghiêm việc thưởng phạt theo hợp đồng ký kết Việc lựa chọn nhà thầu tư vấn chủ đầu tư nhìn chung thiếu tính khách quan Vấn đề tiêu cực, tham nhũng phổ biến đầu tư xây dựng vốn ngân sách nhà nước NHÓM YẾU TỐ LIÊN QUAN TƯ VẤN LẬP DỰ ÁN Công đoạn lập dự án 10 quan trọng dự án đầu tư 5 xây dựng Vẫn không dự án chưa 11 phù hợp nhu cầu sử dụng đơn vị thụ hưởng chưa phù hợp văn hóa xã hội địa phương Thiết bị khảo sát nhiều đơn 12 vị tư vấn lập dự án thường lạc hậu NHÓM YẾU TỐ LIÊN QUAN TƯ VẤN THIẾT KẾ 132 Luận văn Thạc sĩ: Nguyễn Văn Hùng Đa số đơn vị tư vấn thiết kế 13 thiên an toàn tính toán kết cấu dẫn đến lãng phí đầu 5 5 5 5 tư Đã có nhiều công trình xãy 14 cố mà nguyên nhân tư vấn thiết kế sai sót Vẫn nhiều đơn vị tư vấn 15 thiết kế chưa cập nhật kịp thời tiêu chuẩn qui chuẩn hồ sơ thiết kế Vẫn tình trạng cạnh tranh 16 không lành mạnh công tác tư vấn thiết kế Các qui định hành việc cấp phép đăng ký kinh doanh lĩnh 17 vực tư vấn xây dựng dễ dãi nên có nhiều đơn vị tư vấn lực Phần lớn sản phẩm tư vấn thiết 18 kế chất lượng thiếu nhiều chi tiết Tình trạng điều chỉnh thiết kế 19 trình thi công xãy phổ biến Vẫn tình trạng đơn vị tư 20 vấn thiết kế chưa quan tâm đến công tác giám sát tác giả 133 Luận văn Thạc sĩ: Nguyễn Văn Hùng NHÓM YẾU TỐ LIÊN QUAN TƯ VẤN THẨM TRA Nội dung thẩm tra nhiều 21 đơn vị mang cảm tính, chưa đáp ứng yêu cầu tối ưu đánh 5 giá phương án thiết kế Không đơn vị tư vấn thẩm tra chạy theo lợi nhuận, chạy theo tiến 22 độ không hợp lý mà chủ đầu tư yêu cầu dẫn đến sản phẩm thẩm tra nhiều sai sót Các qui định hành chế 23 tài lĩnh vực tư vấn xây dựng chưa đủ sức răn đe NHÓM YẾU TỐ LIÊN QUAN TƯ VẤN GIÁM SÁT VÀ TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH Việc chọn lựa tư vấn giám sát chưa quan tâm mức 24 nên nhiều đơn vị tư vấn giám sát lực hoạt động 5 phổ biến Nhiều cán tư vấn giám sát 25 chưa nắm qui định quản lý chất lượng công trình Hiện thiếu sở đào 26 tạo công tác kiểm định để đáp ứng nhu cầu thực tế NHÓM YẾU TỐ LIÊN QUAN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 134 Luận văn Thạc sĩ: Nguyễn Văn Hùng Công tác lựa chọn nhà thầu thi 27 công tình trạng thiếu nghiêm túc cần quản lý tốt 5 5 5 Việc phân bổ vốn quan thẩm quyền chưa phù hợp 28 thực tiễn dẫn đến nợ đọng, tạm ngưng thi công, làm ảnh hưởng chất lượng công trình Việc hạn chế vốn làm ảnh 29 hưởng không tốt đến công sử dụng hiệu đầu tư Hàng năm cần tổ chức đào tạo 30 ngắn hạn QLDA quản lý chất lượng xây dựng địa phương Bộ Xây Dựng nên thường xuyên tổ chức tập huấn hướng dẩn 31 địa phương có qui định quản lý chất lượng công trình xây dựng Hồ sơ thủ tục dự án thực 32 đầy đủ, kỹ lưỡng yếu tố quan trọng giúp dự án đạt hiệu cao ĐÁNH GIÁ VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRONG GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN DÂN DỤNG NHÓM B & C, NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI LONG AN 135 Luận văn Thạc sĩ: Nguyễn Văn Hùng Đối với dự án A (dự án dân dụng nhóm B & C, nguồn vốn Rất chất lượng: 12345: ngân sáchđã hoàn thành gần STT Chất lượng cao mà anh/chị thật có liên quan) Cho biết đánh giá anh/chị chất lượng công trình xây dựng 33 CỦA DỰ ÁN A giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án dân dụng nhóm B & C, nguồn vốn ngân sách II Anh/Chị vui lòng cho biết đôi nét thân Tôi xin cam kết giữ bí mật thông tin cá nhân Anh/Chị 34 Giới tính: Nam Nữ 35 Tuổi Anh/Chị: Dưới 30 Từ 30 đến 40 Từ 40 đến 50 Từ 50 trở lên 36 Trình độ học vấn, chuyên môn: Trung cấp, Cao đẳng Đại học Thạc sĩ Tiến sĩ 37 Thời gian Anh/Chị làm việc công ty(cơ quan, đơn vị): Dưới năm Từ năm đến 10 năm Từ 10 năm đến 20 năm Từ 20 năm trở lên 38 Chức danh Anh/Chị công ty: Nhân viên Trưởng nhóm (tổ, đội) 136 Luận văn Thạc sĩ: Nguyễn Văn Hùng Quản lý (trưởng phòng) Thành viên Ban Giám đốc 39 Lĩnh vực công tác anh/chị: Quản lý nhà nước QLDA xây dựng Tư vấn xây dựng Thi công khác Xin trân trọng cảm ơn cộng tác Anh/Chị nhiều Chúc Anh/Chị thành công sống! Phụ lục kết khảo sát tương quan biến tổng (R33) Case Processing Summary 100% đối tượng khảo sát có đánh giá biến tổng R33 r33 * r34 r33 * r35 r33 * r36 r33 * r37 r33 * r38 r33 * r39 N 106 106 106 106 106 106 Valid Percent 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Cases Missing N Percent 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% N 106 106 106 106 106 106 Total Percent 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% r33 * r34 Crosstabulation Các đối tượng có giới tính khác đánh giá biến tổng R33 Count r34 NAM r33 Kem chat luong Total NU 137 Luận văn Thạc sĩ: Nguyễn Văn Hùng Binh thuong 49 52 Chat luong cao 39 44 4 96 10 106 Chat luong rat cao Total r33 * r35 Crosstabulation Các đối tượng có độ tuổi khác đánh giá biến tổng R33 Count r35 Tuoi duoi 30 Tu 30 den 40 Total Tu 40 den 50 Tu 50 tro len Kem chat luong 0 Binh thuong 31 10 52 Chat luong cao 31 44 Chat luong rat cao 0 18 71 13 106 r33 Total r33 * r36 Crosstabulation Các đối tượng có trình độ chuyên môn khác đánh giá biến tổng R33 Count r36 Total Trung cap Dai hoc Thac si - Cao dang Kem chat luong 6 Binh thuong 45 52 r33 Chat luong cao 41 44 Chat luong rat cao Total 95 106 138 Luận văn Thạc sĩ: Nguyễn Văn Hùng r33 * r37 Crosstabulation Các đối tượng có kinh nghiệm khác đánh giá biến tổng R33 Count r37 Thoi Total Tu Tu 10 Tu gian cong nam den den duoi 20 nam tac duoi duoi 10 20 nam nam nam Kem chat luong tro len Binh thuong 15 14 18 52 Chat luong cao 11 21 44 2 28 40 30 106 r33 Chat luong rat cao Total r33 * r38 Crosstabulation Các đối tượng có vị trí công tác khác đánh giá biến tổng R33 Count r38 Nhan vien Kem chat luong Truong nhom Total Quan ly Ban giam doc Binh thuong 29 11 52 Chat luong cao 29 44 1 64 10 23 106 r33 Chat luong rat cao Total 139 Luận văn Thạc sĩ: Nguyễn Văn Hùng r33 * r39 Crosstabulation Các đối tượng có lĩnh vực công tác khác đánh giá biến tổng R33 Count r39 QL NN QLD A Total Tu Van TC hoac Khac Kem chat luong Binh thuong 14 22 11 52 Chat luong cao 17 12 44 Chat luong rat cao 2 15 34 37 20 106 r33 Total BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT - LẦN CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ Xin chào Anh/Chị, Tôi Nguyễn Văn Hùng, học viên cao học chuyên ngành Quản Lý Xây Dựng trường đại học Mở Tp HCM Tôi thực đề tài “Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng công trình xây dựng giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án dân dụng nhóm B & C, nguồn vốn ngân sách, địa bàn tỉnh Long An” Sau xác định 32 nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng công trình xây dựng giai đoạn chuẩn bị đầu tư, nghiên cứu tìm nhân tố có mức độ ảnh hưởng quan trọng đề 20 giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công trình từ ảnh hưởng nhân tố Để đánh giá mức độ khả thi giải pháp cách khách quan, tiến hành khảo sát mức độ khả thi giải pháp Những ý kiến đóng góp quý báu anh chị liệu quan trọng cho thành công nghiên cứu Vì vậy, mong anh/ chị 140 Luận văn Thạc sĩ: Nguyễn Văn Hùng sẵn lòng dành chút thời gian để đánh giá, đóng góp chia kinh nghiệm quý báu vào bảng khảo sát Mọi thông tin mà anh chị cung cấp giữ kín sử dụng cho mụch đích nghiên cứu Nếu anh/chị quan tâm đến kết nghiên cứu, xin vui lòng để lại email địa liên lạc vào cuối bảng khảo sát Sau hoàn thành việc nghiên cứu, kết gởi đến anh chị thời gian sớm Những phản hồi mà anh chị đóng góp quan trọng dẫn đến thành công nghiên cứu ứng dụng vào thực tế Rất mong nhận quan tâm giúp đỡ anh/chị Xin chân thành cảm ơn ! Mọi thông tin ý kiến đóng góp, xin anh/ chị vui lòng liên hệ: Nguyễn Văn Hùng, học viên cao học Khóa 03- Ngành Xây Dựng Dân Dụng & Công Nghiệp, Trường Đại Học Mở Tp Hồ Chí Minh Điện Thoại: 0918976666 Email: vanhungsxd@gmail.com PHẦN A ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ KHẢ THI CỦA CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ Anh/Chị vui lòng cho biết đánh giá anh/ chị mức độ khả thi giải phápnhằm nâng cao chất lượng công trình xây dựng giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án dân dụng nhóm B & C, nguồn vốn ngân sách Khả thi mạnh Khả thi mạnh Khả thi trung bình Khả thi Khả thi Trả lời cách đánh dấu vào ô trước số tương ứng với lựa chọn Anh/Chị Từ trái sang phải mức độ Khả thi 141 Khả thi Khả thi Khả Khả trung thi thi bình mạnh Luận văn Thạc sĩ: Nguyễn Văn Hùng khả thi tăng dần mạnh Công đoạn lập dự án quan trọng dự án đầu tư xây dựng Các đơn vị tư vấn lập dự án phải bước nâng cao lực cách xây dựng kế hoạch phát triển sở vật chất 5 5 nhân lực phù hợp Lãnh đạo đơn vị tư vấn lập dự án cần xây dựng tiêu chí chất lượng sản phẩm có qui chế nội nhằm khuyến khích việc nâng cao chất lượng sản phẩm Các cán chủ trì lĩnh vực tư vấn lập dự án phải tuyệt đối trọng công tác khảo sát thực địa để phát huy tối đa hiệu dự án Các chủ đầu tư cần nghiên cứu kỹ lưỡng hồ sơ lực đơn vị tư vấn lập dự án cần có kiểm tra thực tiễn để xem xét trước định lựa chọn Hồ sơ thủ tục dự án thực đầy đủ, kỹ lưỡng yếu tố quan trọng giúp dự án đạt hiệu cao Cơ quan quản lý nhà nước xây dựng chuyên ngành cần nâng cao trách nhiệm kiểm soát hồ sơ khâu thẩm định dự án 142 Luận văn Thạc sĩ: Nguyễn Văn Hùng Cơ quan quản lý nhà nước cần tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm việc không tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật quản lý đầu 5 tư xây dựng chủ thể tham gia hoạt động xây dựng địa phương Cần phải xây dựng kế hoạch thường niên liên ngành để tra, kiểm tra công tác chọn lựa nhà thầu tư vấn, thi công đến tổ chức quản lý chất lượng công trình xây dựng chủ đầu tư Xây dựng chế phối hợp chặt chẽ cấp, ngành để kịp thời phát xử lý đơn vị không đủ lực so với qui mô dự án mà họ thực Hàng năm cần tổ chức đào tạo ngắn hạn quản lý dự án quản lý chất lượng xây dựng địa phương Hàng năm, Sở Xây Dựng cần chủ trì mời chuyên gia tổ chức tập huấn ngắn hạn quản lý dự án đầu tư xây dựng quản lý chất lượng việc bảo trì công trình xây dựng địa bàn toàn tỉnh 143 Luận văn Thạc sĩ: Nguyễn Văn Hùng Hàng năm, Sở Kế Hoạch Đầu Tư cần chủ trì mời chuyên gia tổ 10 chức đào tạo ngắn hạn đấu thầu, 5 lựa chọn nhà thầu đầu tư xây dựng địa bàn toàn tỉnh Hàng năm, Sở tài Chính cần chủ trì mời chuyên gia tổ chức đào tạo 11 ngắn hạn việc thương thảo ký hợp đồng việc toán đầu tư xây dựng địa bàn toàn tỉnh Hàng năm UBND tỉnh cần giao cho đơn vị chủ trì làm đầu mối xây 12 dựng kế hoạch tổ chức thực việc đào tạo ngắn hạn tất nội dung nêu cho toàn tỉnh Bộ Xây Dựng nên thường xuyên tổ chức tập huấn hướng dẩn địa phương có qui định quản lý chất lượng công trình xây dựng Bộ xây dựng cần chuẩn bị tài liệu 13 hướng dẫn qui định quản lý chất lượng xây dựng dạng 5 tóm tắc, dễ hiểu Sở Xây Dựng tỉnh cần chủ động mời Bộ Xây Dựng tập huấn hướng dẫn cho tổ chức cá nhân tham 14 gia hoạt động xây dựng địa phương giúp cho công tác quản lý chất lượng công trình ngày tốt 144 Luận văn Thạc sĩ: Nguyễn Văn Hùng Trang Web Bộ Xây Dựng cần thường xuyên đưa tin giải đáp 15 khó khăn vướng mắc 5 địa phương việc áp dụng qui định lĩnh vực xây dựng Bộ Xây Dựng nên tổ chức họp trực tuyến để triển khai qui định 16 quản lý dự án quản lý chất lượng xây dựng cho cán quản lý xây dựng cấp Tình trạng điều chỉnh thiết kế trình thi công xãy phổ biến Các chủ đầu tư phải tăng cường 17 trách nhiệm mình, tăng cường công tác kiểm tra hồ sơ 5 nhận từ tư vấn thiết kế Chủ đầu tư nên chủ trì mời tổ chức cá nhân có liên quan để tham gia góp ý hồ sơ thiết kế, 18 qua xem xét định nội dung cần sửa đổi cho hoàn thiện trước nghiệm thu hồ sơ thiết kế Các đơn vị tư vấn thiết kế cần bố trí người có đủđiều kiện lực để 19 làm chủ nhiệm đồ án thiết kế, chủ trì thiết kế phù hợp với qui mô dự án giao 145 Luận văn Thạc sĩ: Nguyễn Văn Hùng Cần qui định bắt buộc đơn vị tư vấn thiết kế phải có hệ thống quản lý chất lượng, tránh tình trạng “mua bán dấu” hồ sơ thiết kế Sản 20 phẩm thiết kế phải kiểm tra kỹ đảm bảo chất lượng trước bàn giao Bỏ quan niệm có sai sót hồ sơ thiết kế sửa chữa giai đoạn thi công PHẦN B THÔNG TIN CHUNG Anh/ Chị vui lòng chọn câu trả lời thích hợp cách đánh dấu X vào ô ☐ tương ứng với lựa chọn anh/ chị Hiện anh/ chị công tác cho đơn vị: Chủ đầu tư/ Ban quản lý dự án ☐ 2.Tư vấn giám sát ☐ 3.Nhà thầu thi công ☐ Tư vấn thiết kế ☐ Kinh nghiệm làm việc anh/ chị đến thời điểm tại: Từ đến 10 năm ☐ Từ 10 đến 15 năm ☐ Từ 15 đến 20 năm ☐ Trên 20 năm ☐ Một lần xin cảm ơn giúp đỡ nhiệt tính ý kiến đóng góp quý báu anh /chị Trân trọng gởi lời chúc sức khỏe! 146
- Xem thêm -

Xem thêm: nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng công trình xây dựng trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư đối với các dự án dân dụng nhóm b c, nguồn vốn ngân sách, địa bàn tỉnh long an , nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng công trình xây dựng trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư đối với các dự án dân dụng nhóm b c, nguồn vốn ngân sách, địa bàn tỉnh long an , nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng công trình xây dựng trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư đối với các dự án dân dụng nhóm b c, nguồn vốn ngân sách, địa bàn tỉnh long an

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay