Nghiên cứu trích ly các hoạt chất chống oxy hóa từ nấm Linh chi bằng sóng siêu âm ứng dụng cho thực phẩm chức năng.

81 250 1
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 09:25

i ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM 3333333333333333333 NGUYỄN VĂN DUNG NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH SẢN XUẤT VIÊN NANG THỰC PHẨM CHỨC NĂNG TỪ NẤM LINH CHI ỨNG DỤNG SÓNG SIÊU ÂM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo Chuyên ngành/Ngành Lớp: 43CNTP Khoa Khóa học : Chính quy : CNSH-CNTP : CNTP : 2011-2015 Thái Nguyên năm 2015 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu Khóa luận trung thực Tôi xin cam đoan rằng, giúp đỡ cho việc thực Khóa luận đƣợc cảm ơn thông tin đƣợc trích dẫn chuyên đề đƣợc ghi rõ nguồn gốc Thái Nguyên, ngày 29 tháng năm 2015 Sinh viên Nguyễn Văn Dung ii LỜI CẢM ƠN Có đƣợc kết nghiên cứu này, xin trình bày lòng biết ơn sâu sắc đến: ThS Nguyễn Đức Tiến - Trƣởng Bộ môn Nghiên cứu Phụ phẩm Môi trƣờng nông nghiệp thuộc Viện Cơ điện Nông nghiệp Công nghệ Sau thu hoạch, ngƣời trực tiếp hƣớng dẫn, bảo, giúp đỡ, động viên, khuyến khích tận tình chu đáo lúc khó khăn, truyền cho kiến thức kinh nghiệm quý báu để hoàn thành đề tài tốt nghiệp ThS Trần Thị Lý thầy cô giáo khác Bộ môn Công nghệ thực phẩm - Khoa Công nghệ sinh học Công nghệ thực phẩm - trƣờng Đại học Nông Lâm Thái Nguyên giúp đỡ, hỗ trợ phƣơng tiện nghiên cứu, kiến thức có góp ý sâu sắc thời gian thực đề tài Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến gia đình ngƣời thân bên động viên suốt thời gian học tập thực đề tài Tôi xin cảm ơn bạn bè động viên, giúp đỡ tôi, chia sẻ tạo điều kiện thuận lợi cho suốt trình học tập hoàn thành đề tài tốt nghiệp Một lần xin chân thành cảm ơn tất giúp đỡ quý báu Thái nguyên,ngày tháng năm 2015 Sinh viên Nguyễn Văn Dung iii MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU .1 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích yêu cầu 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Giới thiệu chung nấm Linh chi 2.1.1 Nguồn gốc nấm Linh chi 2.1.2 Phân loại nấm Linh chi .4 2.1.3 Đặc điểm thực vật nấm Linh chi 2.2 Thành phần hóa học nhóm hoạt chất sinh học nấm Linh chi……… 2.2.1 Thành phần hóa học nấm Linh chi .6 2.2.2 Các nhóm hoạt chất có nấm Linh chi 2.3 Giới thiệu Beta- Glucal Triterpenoid 2.3.1 Beta-glucal 10 2.3.2 Triterpenoid .11 2.3.3 Ứng dụng điều trị hoạt chất sinh học nấm Linh chi 13 2.4 Ứng dụng sóng siêu âm trích ly hoạt chất sinh học 15 2.4.1 Cơ sở khoa học trích ly hoạt chất nấm Linh Chi 15 2.4.2 Phƣơng pháp trích ly Beta - Glucal Triterpenoid nấm Linh chi… 17 2.4.3 Ứng dụng sóng siêu âm trích ly hoạt chất sinh học từ nấm Linh chi… 18 PHẦN 3: NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 20 3.1 Đối tƣợng nghiên cứu .20 3.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 20 3.3 Thiết bị vật tƣ hóa chất nghiên cứu .20 3.3.1 Thiết bị dụng cụ 20 3.3.2 Hóa chất nghiên cứu 20 3.4 Nội dung nghiên cứu 20 iv 3.5 Phƣơng pháp nghiên cứu .21 3.5.1 Phƣơng pháp phân tích 21 3.5.2 Bố trí thí nghiệm .26 PHẦN IV: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 32 4.1 Ảnh hƣởng số yếu tố đến khả trích lyTriterpenoid từ nấm Linh 32 4.1.1 Ảnh hƣởng nồng độ dung môi đến khả trích lyTriterpenoid từ nấm Linh chi .32 4.1.2 Ảnh hƣởng nhiệt độ đến khả trích ly Triterpenoid từ nấm Linh chi33 4.1.3 Ảnh hƣởng tỷ lệ nguyên liệu/dung môi đến khả trích ly triterpenoid nấm Linh Chi 35 4.1.4 Ảnh hƣởng cƣờng độ sóng siêu âm đến khả trích ly tritecpenid từ nấm Linh chi .36 4.1.5 Ảnh hƣởng thời gian xử lý sóng siêu âm đến khả trích ly Triterpenoid từ nấm Linhc chi 37 4.1.6 Ảnh hƣởng thời gian trích ly đến khả trích ly triterpenoid nấm Linh Chi 39 4.2 Ảnh hƣởng số yếu tố đến khả trích ly Beta-glucal từ nấm Linh chi 41 4.2.1 Ảnh hƣởng nhiệt độ đến khả trích ly Beta-glucal từ nấm Linh chi 41 4.2.2 Ảnh hƣởng tỷ lệ nguyên liệu/dung môi đến khả trích ly Beta-glucal từ nấm Linh chi 43 4.2.3 Ảnh hƣởng cƣờng độ sóng siêu âm đến khả trích ly Beta-glucal từ nấm Linh chi .45 4.2.4 Ảnh hƣởng thời gian xử lý sóng siêu âm đến khả trích ly Betaglucal từ nấm Linh chi 46 4.2.5 Ảnh hƣởng thời gian trích ly đến khả trích ly Beta-glucal từ nấm Linh chi .47 4.3 Ứng dụng chế phẩm trích ly sản xuất viên nang 49 4.3.1 Tỉ lệ phối chế 49 v Thang điểm đƣợc xây dựng cho tiêu cảm quan thực nghiệm 50 4.3.2 Xác định thông số thích hợp trình sấy tạo sản phẩ m 51 PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 53 5.1 kết luận 53 5.2 kiến nghị 53 vi DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Các hoạt chất sinh học nấm Linh chi công dụng Bảng 3.1 Công thức phối chế viên nang Linh Chi .31 Bảng 4.1 Ảnh hƣởng nồng độ dung môi(ethanol) tới khả trích ly triterpenoid nấm Linh Chi 32 Bảng 4.2 Ảnh hƣởng nhiệt độ tới khả trích ly triterpenoid nấm Linh Chi .34 Bảng 4.3 Ảnh hƣởng tỷ lệ nguyên liệu/dung môi đến khả trích ly triterpenoid nấm Linh Chi .35 Bảng 4.4 Ảnh hƣởng cƣờng độ sóng siêu âm đến khả trích ly triterpenoid nấm Linh Chi .36 Bảng 4.5 Ảnh hƣởng thời gian xử lý sóng siêu âm đến khả trích ly triterpenoid nấm Linh Chi .38 Bảng 4.6 Ảnh hƣởng thời gian trích ly đến khả trích ly triterpenoid nấm Linh Chi 39 Bảng 4.8 Ảnh hƣởng nhiệt độ tới khả trích ly Beta-glucal nấm Linh Chi .42 Bảng 4.7 Đồ thị biểu diễn khả chống oxy hóa dịch trích ly Triterpenoid từ nấm Linh chi .41 Bảng 4.7 Khảo sát hoạt tính chống oxy hóa dịch trích ly Triterpenoid từ nấm Linh chi .41 Bảng 4.8 Ảnh hƣởng nhiệt độ tới khả trích ly Beta-glucal nấm Linh Chi 44 Bảng 4.9 Ảnh hƣởng nhiệt độ tới khả trích ly Beta-glucal nấm Linh Chi .43 Bảng 4.10 Ảnh hƣởng cƣờng độ sóng siêu âm tới khả trích ly Beta-glucal nấm Linh Chi 47 Bảng 4.11 Ảnh hƣởng thời gian xử lý sóng siêu âm đến khả trích ly Betaglucal từ nấm Linh chi 46 vii Bảng 4.12 Ảnh hƣởng thời gian trích ly đến khả trích ly Beta-glucal từ nấm Linh chi .47 Bảng 4.13 Khảo sát hoạt tính chống oxy hóa dịch trích ly Beta-glucal từ nấm Linh chi .48 Bảng 4.14 Tỉ lệ phối chế tạo sản phẩm viên nang .50 Bảng 4.15 Kết điểm đánh giá cảm quan cho tiêu .50 Bảng 4.16 Ảnh hƣởng thời gian sấy tới độ ẩm viên nang Linh chi 51 viii DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Các loại nấm Linh chi Hình 2.1 Công thức cấu tạo Beta-glucal 10 Hình 2.2 Cấu trúc hóa học lanosterol ba số nhiều hợp chất phân lập từ Ganoderma lucidum 12 Hình 3.1 Công thức DPPH .25 Hình 4.1 Đồ thị biểu diễn ảnh hƣởng nồng độ dung môi ethanol đến khả trích ly triterpenoid nấm Linh Chi 32 Hình 4.2 Đồ thị biểu diễn ảnh hƣởng nhiệt độ tới khả trích ly triterpenoid nấm Linh Chi 34 Hình 4.3 Đồ thị biểu diễn ảnh hƣởng tỷ lệ nguyên liệu/dung môi đến khả trích ly triterpenoid nấm Linh Chi 35 Hình 4.4 Đồ thị biểu diễn ảnh hƣởng cƣờng độ sóng siêu âm đến khả trích ly triterpenoid nấm Linh Chi Error! Bookmark not defined Hình 4.5 Đồ thị biểu diễn ảnh hƣởng thời gian xử lý sóng siêu âm đến khả trích ly triterpenoid nấm Linh Chi 38 Hình 4.6 Đồ thị biểu diễn ảnh hƣởng thời gian trích ly đến khả trích ly triterpenoid nấm Linh Chi .40 Hình 4.7 Ảnh hƣởng nhiệt độ tới khả trích ly Beta-glucal nấm Linh Chi .42 Hình 4.8 Ảnh hƣởng tỉ lệ nguyên liệu/dung môi tới khả trích ly Betaglucal nấm Linh Chi 44 Hình 4.9 Ảnh hƣởng cƣờng độ sóng siêu âm tới khả trích ly Beta-glucal nấm Linh Chi 45 Hình 4.10 Ảnh hƣởng thời gian xử lý sóng siêu âm đến khả trích ly Betaglucal từ nấm Linh chi 46 Hình 4.11 Đồ thị biểu diễn khả chống oxy hóa dịch trích ly Triterpenoid từ nấm Linh chi 49 Hình 4.12 Ảnh hƣởng thời gian trích ly đến khả trích ly Beta-glucal từ nấm Linh chi .48 ix DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Ý nghĩa Cm : Centimet CT : Công thức Da : Dalton g : Gam kHz : Kilohec mm : Minimet pa : Áp suất TCVN : Tiêu chuẩn Việt nam W : Woat 57 30 Yang Gao, Ruhui Zhang, Juan Zhang, Shang Gao, Wenxin Gao, Haifeng Zhang, Haotian Wang and Bing Han (2011) Study of the Extraction Process and Invivo Inhibit ỏy Effect of Ganoderma Triterpen in Oral Mucosa Cancer Jilin University, Jilin, China 58 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Đồ thị xây dựng đƣờng chuẩn Đƣờng chuẩn khảo sát hoạt tính chống oxy hóa tritecpenoid Đƣờng chuẩn khảo sát hoạt tính chống oxy hóa Beta-glucal 59 Đồ thị đƣờng chuẩn Beta-glucal Đồ thị đƣờng chuẩn triterpenoid 60 Phụ lục Trƣờng đại học nông lâm thái Nguyên Khoa CNSH& CNTP PHIẾU CHO ĐIỂM (Phép thử cho điểm thị hiểu) Họ tên: ……………………………………………… Ngày thử: … Sản phẩm: Mẫu trà túi lọc Linh Chi Chữ ký :……………………… Trả lời Chỉ tiêu về: Màu sắc, mùi, vị, trạng thái CT CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 Chỉ tiêu Màu sắc Mùi Vị Trạng thái Màu sắc Mùi Vị Trạng thái Màu sắc Mùi Vị Trạng thái Màu sắc Mùi Vị Trạng thái Màu sắc Mùi Vị Điểm số chất lƣợng Nhận xét 61 Trạng thái 62 Phụ lục 3: Kết xử lý Ảnh hƣởng nồng độ dung môi đến khả trích lytriterpenoid từ nấm Linh chi BALANCED ANOVA FOR VARIATE HL FILE NONGDO 29/ 5/15 2:14 :PAGE Anh huong cua nong ethanol den kha nang trich ly tritecpenoid tu nam Linh chi VARIATE V003 HL LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= T 5.93542 1.97847 ****** 0.000 R 800005E-03 400002E-03 1.00 0.424 * RESIDUAL 240019E-02 400031E-03 * TOTAL (CORRECTED) 11 5.93862 539875 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE NONGDO 29/ 5/15 2:14 :PAGE Anh huong cua nong ethanol den kha nang trich ly tritecpenoid tu nam Linh chi MEANS FOR EFFECT T T NOS 3 3 HL 2.13000 3.74000 3.73000 3.79000 SE(N= 3) 0.115475E-01 5%LSD 6DF 0.399445E-01 MEANS FOR EFFECT R R NOS 4 HL 3.33750 3.34750 3.35750 SE(N= 4) 0.100004E-01 5%LSD 6DF 0.345929E-01 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE NONGDO 29/ 5/15 2:14 :PAGE Anh huong cua nong ethanol den kha nang trich ly tritecpenoid tu nam Linh chi F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |T |R | (N= 12) SD/MEAN | | | NO BASED ON BASED ON % | | | OBS TOTAL SS RESID SS | | | HL 12 3.3475 0.73476 0.20001E-01 0.6 0.0000 0.4237 BALANCED ANOVA FOR VARIATE VAR03 FILE NHIETDO 29/ 5/15 2:20 :PAGE Anh huong cua nhiet den kha nang trich ly tritecpenoid tu nam Linh chi VARIATE V003 VAR03 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= VAR01 3.85360 1.28453 16.65 0.003 VAR02 166867 834334E-01 1.08 0.399 * RESIDUAL 463000 771666E-01 - 63 Ảnh hƣởng nhiệt độ đến khả trích ly tritepenoid từ nấm Linh chi * TOTAL (CORRECTED) 11 4.48347 407588 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE NHIETDO 29/ 5/15 2:20 :PAGE Anh huong cua nhiet den kha nang trich ly tritecpenoid tu nam Linh chi MEANS FOR EFFECT VAR01 VAR01 NOS 3 3 VAR03 3.25000 4.11000 4.01667 4.85000 SE(N= 3) 0.160381 5%LSD 6DF 0.554785 MEANS FOR EFFECT VAR02 VAR02 NOS 4 VAR03 4.13500 4.14500 3.89000 SE(N= 4) 0.138894 5%LSD 6DF 0.480458 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE NHIETDO 29/ 5/15 2:20 :PAGE Anh huong cua nhiet den kha nang trich ly tritecpenoid tu nam Linh chi F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE VAR03 GRAND MEAN (N= 12) NO OBS 12 4.0567 STANDARD DEVIATION C OF V |VAR01 SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 0.63843 0.27779 6.8 0.0032 |VAR02 | | | 0.3987 | | | | Ảnh hƣởng tỉ lệ nguyên liệu/dung môi đên khả trích ly Triterpenoid từ nấm Linh chi BALANCED ANOVA FOR VARIATE HL FILE TILE 29/ 5/15 2:22 :PAGE Anh huong cua ty le nguyen lieu/dung moi den kha nang trich ly Tritepenoid tu nam Linh chi VARIATE V003 HL LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= T 972825 324275 ****** 0.000 R 126667E-02 633333E-03 2.71 0.144 * RESIDUAL 140015E-02 233359E-03 * TOTAL (CORRECTED) 11 975492 886811E-01 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE TILE 29/ 5/15 2:22 :PAGE Anh huong cua ty le nguyen lieu/dung moi den kha nang trich ly Tritepenoid tu nam Linh chi MEANS FOR EFFECT T T NOS HL 5.32000 64 3 5.27000 4.84000 4.64667 SE(N= 3) 0.881966E-02 5%LSD 6DF 0.305086E-01 MEANS FOR EFFECT R R NOS 4 HL 5.01750 5.03250 5.00750 SE(N= 4) 0.763805E-02 5%LSD 6DF 0.264212E-01 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE TILE 29/ 5/15 2:22 :PAGE Anh huong cua ty le nguyen lieu/dung moi den kha nang trich ly Tritepenoid tu nam Linh chi F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE HL GRAND MEAN (N= 12) NO OBS 12 5.0192 STANDARD DEVIATION C OF V |T SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 0.29779 0.15276E-01 0.3 0.0000 |R | | | 0.1442 | | | | Ảnh hƣởng cƣờng độ sóng siêu âm đến khả trích ly triterpenoid từ nấm Linh chi HL FILE CUONGDO 29/ 5/15 2:25 BALANCED ANOVA FOR VARIATE - :PAGE Anh huong cua cuong song sieu am den kha nang trich ly Tritecpenoid tu nam Linh chi VARIATE V003 HL LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= T 7.19903 2.39968 ****** 0.000 R 140000E-02 699998E-03 2.33 0.178 * RESIDUAL 180020E-02 300034E-03 * TOTAL (CORRECTED) 11 7.20223 654748 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE CUONGDO 29/ 5/15 2:25 :PAGE Anh huong cua cuong song sieu am den kha nang trich ly Tritecpenoid tu nam Linh chi MEANS FOR EFFECT T T NOS 3 3 HL 3.55000 4.62000 5.27000 5.57000 SE(N= 3) 0.100006E-01 5%LSD 6DF 0.345935E-01 MEANS FOR EFFECT R R NOS HL 65 4 4.73750 4.75750 4.76250 SE(N= 4) 0.866074E-02 5%LSD 6DF 0.299589E-01 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE CUONGDO 29/ 5/15 2:25 :PAGE Anh huong cua cuong song sieu am den kha nang trich ly Tritecpenoid tu nam Linh chi F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |T |R (N= 12) SD/MEAN | | NO BASED ON BASED ON % | | OBS TOTAL SS RESID SS | | HL 12 4.7525 0.80916 0.17321E-01 0.4 0.0000 0.1775 BALANCED ANOVA FOR VARIATE HL FILE THOIGIAN 29/ 5/15 2:26 :PAGE | | | | Ảnh hƣởng thời gian xử lý sóng siêu âm đến khẳ trích ly triterpenoid từ nấm Linh chi Anh huong cua thoi gian xu ly song sieu am den kha nang trich ly Tritecpenoid tu nam Linh chi VARIATE V003 HL LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= T 19.8424 6.61414 ****** 0.000 R 866663E-03 433332E-03 0.52 0.622 * RESIDUAL 500221E-02 833701E-03 * TOTAL (CORRECTED) 11 19.8483 1.80439 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE THOIGIAN 29/ 5/15 2:26 :PAGE Anh huong cua thoi gian xu ly song sieu am den kha nang trich ly Tritecpenoid tu nam Linh chi MEANS FOR EFFECT T T NOS 3 3 HL 2.53000 5.13000 5.62000 5.63667 SE(N= 3) 0.166703E-01 5%LSD 6DF 0.576654E-01 MEANS FOR EFFECT R R NOS 4 HL 4.71750 4.73750 4.73250 SE(N= 4) 0.144369E-01 5%LSD 6DF 0.499397E-01 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE THOIGIAN 29/ 5/15 2:26 :PAGE Anh huong cua thoi gian xu ly song sieu am den kha nang trich ly Tritecpenoid tu nam Linh chi F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - 66 VARIATE HL GRAND MEAN (N= 12) NO OBS 12 4.7292 STANDARD DEVIATION C OF V |T SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 1.3433 0.28874E-01 0.6 0.0000 |R | | | 0.6225 | | | | Ảnh hƣởng thời gian tríc ly đến khả trích ly triterpenoid từu nấm Linh chi BALANCED ANOVA FOR VARIATE HL FILE TRI6 30/ 5/15 2: :PAGE Anh huong cua thoi gian trich ly den kha nang trich ly tritecpenoid nam Li VARIATE V003 HL LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= T 22.5870 7.52900 ****** 0.000 R 260000E-02 130000E-02 12.99 0.007 * RESIDUAL 600598E-03 100100E-03 * TOTAL (CORRECTED) 11 22.5902 2.05365 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE TRI6 30/ 5/15 2: :PAGE Anh huong cua thoi gian trich ly den kha nang trich ly tritecpenoid nam Li MEANS FOR EFFECT T T NOS 3 3 HL 2.63000 4.50000 5.77000 6.14000 SE(N= 3) 0.577638E-02 5%LSD 6DF 0.199814E-01 MEANS FOR EFFECT R R NOS 4 HL 4.74000 4.76500 4.77500 SE(N= 4) 0.500249E-02 5%LSD 6DF 0.173044E-01 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE TRI6 30/ 5/15 2: :PAGE Anh huong cua thoi gian trich ly den kha nang trich ly tritecpenoid nam Li F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE HL GRAND MEAN (N= 12) NO OBS 12 4.7600 STANDARD DEVIATION C OF V |T SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 1.4331 0.10005E-01 0.2 0.0000 |R | | | 0.0072 BALANCED ANOVA FOR VARIATE HL FILE BETA1 30/ 5/15 2:15 :PAGE | | | | Ảnh hƣởng nhiệt độ đến khả trích ly Beta-glucal từ nấm inh chi Ảnh huong cua nhiet den kha nang trich ly Beta-glucal tu nam Linh chi 67 VARIATE V003 HL LN SOURCE OF VARIATION SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= T 546000E-01 182000E-01 60.67 0.000 R 140000E-02 700000E-03 2.33 0.177 * RESIDUAL 180000E-02 300000E-03 * TOTAL (CORRECTED) 11 578000E-01 525455E-02 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE BETA1 30/ 5/15 2:15 :PAGE Ảnh huong cua nhiet den kha nang trich ly Beta-glucal tu nam Linh chi MEANS FOR EFFECT T T NOS 3 3 DF HL 0.260000 0.270000 0.370000 0.420000 SE(N= 3) 0.100000E-01 5%LSD 6DF 0.345916E-01 MEANS FOR EFFECT R R NOS 4 HL 0.315000 0.335000 0.340000 SE(N= 4) 0.866025E-02 5%LSD 6DF 0.299572E-01 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE BETA1 30/ 5/15 2:15 :PAGE Ảnh huong cua nhiet den kha nang trich ly Beta-glucal tu nam Linh chi F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE HL GRAND MEAN (N= 12) NO OBS 12 0.33000 STANDARD DEVIATION C OF V |T SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 0.72488E-010.17321E-01 5.2 0.0002 |R | | | 0.1775 BALANCED ANOVA FOR VARIATE HL FILE BETA2 30/ 5/15 2:23 :PAGE | | | | Ảnh hƣởng tỷ lệ nguyên liệu/dung môi đến khả trích ly Beta-glucal từ nấm Linh chi Anh huong cua ty le nguyen lieu/dung moi den kha nang trich ly Beta-glucal tu nam Linh chi VARIATE V003 HL LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= T 783000E-01 261000E-01 87.00 0.000 R 140000E-02 700000E-03 2.33 0.177 * RESIDUAL 180001E-02 300002E-03 * TOTAL (CORRECTED) 11 815000E-01 740909E-02 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE BETA2 30/ 5/15 2:23 :PAGE 68 Anh huong cua ty le nguyen lieu/dung moi den kha nang trich ly Beta-glucal tu nam Linh chi MEANS FOR EFFECT T T NOS 3 3 HL 0.230000 0.290000 0.380000 0.440000 SE(N= 3) 0.100000E-01 5%LSD 6DF 0.345917E-01 MEANS FOR EFFECT R R NOS 4 HL 0.320000 0.345000 0.340000 SE(N= 4) 0.866028E-02 5%LSD 6DF 0.299573E-01 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE BETA2 30/ 5/15 2:23 :PAGE Anh huong cua ty le nguyen lieu/dung moi den kha nang trich ly Beta-glucal tu nam Linh chi F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE HL GRAND MEAN (N= 12) NO OBS 12 0.33500 STANDARD DEVIATION C OF V |T SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 0.86076E-010.17321E-01 5.2 0.0001 |R | | | 0.1775 BALANCED ANOVA FOR VARIATE HL FILE BETA3 30/ 5/15 2:27 :PAGE | | | | Ảnh hƣởng cƣờng độ sóng siêu âm đến khả nằng trích ly Beta–glucal từ nấm Linh chi Anh huong cua cuong song sieu am den kha nang trich ly Beta-glucal tu nam Linh chi VARIATE V003 HL LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= R 348222E-01 174111E-01 391.76 0.000 T 328889E-02 164444E-02 37.00 0.004 * RESIDUAL 177775E-03 444437E-04 * TOTAL (CORRECTED) 382889E-01 478611E-02 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE BETA3 30/ 5/15 2:27 :PAGE Anh huong cua cuong song sieu am den kha nang trich ly Beta-glucal tu nam Linh chi MEANS FOR EFFECT R R NOS 3 HL 0.330000 0.340000 0.466667 SE(N= 3) 0.384897E-02 5%LSD 4DF 0.150871E-01 - 69 MEANS FOR EFFECT T T NOS 3 3 HL 0.356667 0.376667 0.403333 SE(N= 3) 0.384897E-02 5%LSD 4DF 0.150871E-01 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE BETA3 30/ 5/15 2:27 :PAGE Anh huong cua cuong song sieu am den kha nang trich ly Beta-glucal tu nam Linh chi F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE HL GRAND MEAN (N= 9) NO OBS 0.37889 STANDARD DEVIATION C OF V |R SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 0.69182E-010.66666E-02 1.8 0.0003 |T | | | 0.0041 BALANCED ANOVA FOR VARIATE HL FILE BETA4 30/ 5/15 2:35 :PAGE | | | | 10 Ảnh hƣởng thời gian xử lý sóng siêu âm đến khả trích ly Beta-glucal từ nấm Linh chi Anh huong cua thoi gain xu ly song sieu am den kha nang trich ly Beta-glucal tu nam Linh chi VARIATE V003 HL LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= T 187425 624750E-01 0.00 1.000 R 320000E-02 160000E-02 0.00 1.000 * RESIDUAL *********** *********** * TOTAL (CORRECTED) 11 190625 173295E-01 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE BETA4 30/ 5/15 2:35 :PAGE Anh huong cua thoi gain xu ly song sieu am den kha nang trich ly Beta-glucal tu nam Linh chi MEANS FOR EFFECT T T NOS 3 3 HL 0.260000 0.430000 0.530000 0.590000 SE(N= 3) 0.000000 5%LSD 6DF 0.000000 MEANS FOR EFFECT R R SE(N= 5%LSD 4) 6DF NOS 4 HL 0.432500 0.452500 0.472500 0.000000 0.000000 70 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE BETA4 30/ 5/15 2:35 :PAGE Anh huong cua thoi gian xu ly song sieu am den kha nang trich ly Beta-glucal tu nam Linh chi F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE HL GRAND MEAN (N= 12) NO OBS 12 0.45250 STANDARD DEVIATION C OF V |T SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 0.13164 0.00000 0.0 1.0000 |R | | | 1.0000 | | | | BALANCED ANOVA FOR VARIATE HL FILE BETA5 30/ 5/15 2:40 :PAGE 11 Ảnh hƣởng thời gian trích ly đến khả trích ly Beta-glucal từ nấm Linh chi Anh huong cua thoi gian trich ly den kha nang trich ly Beta-glucal tu nam Linh chi VARIATE V003 HL LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= VAR01 350300 116767 700.59 0.000 R 326667E-02 163333E-02 9.80 0.013 * RESIDUAL 100002E-02 166670E-03 * TOTAL (CORRECTED) 11 354567 322333E-01 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE BETA5 30/ 5/15 2:40 :PAGE Anh huong cua thoi gian trich ly den kha nang trich ly Beta-glucal tu nam Linh chi MEANS FOR EFFECT VAR01 VAR01 NOS 3 3 HL 0.230000 0.286667 0.580000 0.650000 SE(N= 3) 0.745363E-02 5%LSD 6DF 0.257833E-01 MEANS FOR EFFECT R R NOS 4 HL 0.400000 0.425000 0.440000 SE(N= 4) 0.645504E-02 5%LSD 6DF 0.223290E-01 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE BETA5 30/ 5/15 2:40 :PAGE Anh huong cua thoi gian trich ly den kha nang trich ly Beta-glucal tu nam Linh chi F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN (N= 12) STANDARD DEVIATION C OF V |VAR01 SD/MEAN | |R | | | 71 HL NO OBS 12 0.42167 BASED ON TOTAL SS 0.17954 BASED ON % | RESID SS | 0.12910E-01 3.1 0.0000 | | | | 0.0135 [...]... từ Hàn Quốc và Trung Quốc với giá thành cao Vì những lý do nêu trên và để góp phần thúc đẩy phát triển công nghệ trích ly nấm Linh chi trong nƣớc, tôi thực hiện đề tài: Nghiên cứu trích ly các hoạt chất chống oxy hóa từ nấm Linh chi bằng sóng siêu âm ứng dụng cho thực phẩm chức năng ” 1.2 Mục đích và yêu cầu 1.2.1 Mục đích Nghiên cứu trích ly các hoạt chất chống oxy hóa từ nấm Linh chi bằng sóng siêu. .. có tác dụng chống ung thƣ, chống oxy hóa, kháng khuẩn Do có các tính chất quý báu nhƣ vậy mà nhu cầu sử dụng nấm Linh chi và các sản phẩm thƣơng mại có bổ sung hoạt chất từ nấm Linh chi trong lĩnh vực chế biến thực phẩm, y tế và mỹ phẩm ngày càng tăng[11] Trên thế giới đã có nhiều nghiên cứu về trích ly và ứng dụng các hoạt chất sinh học từ nấm Linh chi Việc trích ly các hoạt chất sinh học bằng công... kiện này hiệu suất trích ly Polysacharide có thể tăng lên 42% đến 75% [27] Gần đây trong nƣớc cũng rất quan tâm và có khá nhiều nghiên cứu về trích ly và ứng dụng các hoạt chất sinh học trong nấm Linh Chi Nhóm nghiên cứu của T.S Trương Thị Hòa (2001), trong nghiên cứu Trích ly hoạt chất sinh học từ nấm Linh Chi ” đã đã xác định đƣợc phƣơng pháp trích ly các hoạt chất sinh học sử dụng cho công nghệ sản... nghệ trích ly có hỗ trợ bằng siêu âm để trích ly các hoạt chất sinh học từ nấm Linh chi vẫn còn rất hạn chế Việc nghiên cứu ứng dụng sóng siêu âm để trích ly các hoạt chất sinh học từ nấm Linh chi nhằm tạo ra các sản phẩm thƣơng mại có ý nghĩa khoa học và có tính thiết thực vì có thể mang lại lợi ích về kinh tế xã hội ở Việt Nam Việt Nam có tiềm năng lớn về sản xuất nấm Linh chi, do có điều kiện thời... học từ nấm Linh Trên thế giới đã có một số nghiên cứu trích ly các hoạt chất đã đƣợc công bố nhƣ: Zhao Li-Yan (2009 ) đƣa ra quy trình trích ly Polysacharide bằng sóng siêu âm với công suất 680 W, tỷ lệ dung môi/ nguyên liệu 28/1, thời gian trích ly chỉ còn 17 phút Xiao Ping Chen và cộng sự (2010), nghiên cứu nâng cao hiệu suất trích ly Polysacharide trong nấm Linh chi bằng việc sử dụng sóng siêu âm. .. hƣởng của nhiệt độ đến khả năng trích ly - Xác định ảnh hƣởng của thời gian xử lý sóng siêu âm đến khả năng trích ly - Xác định ảnh hƣởng của cƣờng độ sóng siêu âm đến khả năng trích ly 3 - Xác định ảnh hƣởng của thời gian trích ly đến khả năng trích ly - Khảo sát hoạt tính chống oxy hóa dịch trích ly Nội dung 3: Ứng dụng chế phẩm trích ly bổ sung vào viên nang thực phẩm chức năng 4 PHẦN 2: TỔNG QUAN... 2.3.1.3 Ứng dụng chống oxy hóa của các hoạt chất sinh học trong nấm Linh chi Theo Collins (2005) các chất chống oxy hóa có thể giúp ngăn ngừa ung thƣ và các bệnh mãn tính khác Chất chống oxy hóa cũng bảo vệ các thành phần tế bào, trong đó có khả năng làm giảm nguy cơ đột biến và gây ung thƣ và bảo vệ các tế bào miễn dịch Trong một nghiên cứu của Lee và cộng sự (2011) chứng tỏ các thành phần trong nấm Linh. .. của các hoạt chất sinh học trong nấm Linh chi Dịch trích ly bằng nƣớc và nƣớc nóng của nấm Linh chi đã đƣợc tìm thấy có tác dụng mạnh về tổn thƣơng gan Trong một nghiên cứu của Shieh và cộng sự (2001) khi trích ly nấm Linh chi bằng nƣớc đã đƣợc đƣa vào đƣờng miệng chuột thấy có tác dụng ức chế chống lại sự hình thành của malondialdehyde (MDA), trong gan và thận chuột 2.4 Ứng dụng sóng siêu âm trong trích. .. năng trích ly Beta- glucal - Xác định ảnh hƣởng của thời gian xử lý sóng siêu âm đến khả năng trích ly Betaglucal - Xác định ảnh hƣởng của cƣờng độ sóng siêu âm đến khả năngtrích ly Betaglucal - Xác định ảnh hƣởng của thời gian trích ly đến khả năng trích ly Beta- glucal - Khảo sát hoạt tính chống oxy hóa của Beta- glucal Nội dung 3: Ứng dụng chế phẩm trích ly trong sản xuất viên nang thực phẩm chức. .. 13 2.3.3 Ứng dụng điều trị các hoạt chất sinh học trong nấm Linh chi 2.3.1.1 Ứng dụng điều trị ung thư các hoạt chất sinh học trong nấm Linh chi Ung thƣ là một căn bệnh rất nguy hiểm và mặc dù có những tiến bộ toàn diện trong chẩn đoán và điều trị nhƣng nó vẫn là một thách thức lớn Nấm Linh chi có tác dụng ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị ung thƣ Trong nấm Linh chi, một số lƣợng lớn các hoạt chất sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu trích ly các hoạt chất chống oxy hóa từ nấm Linh chi bằng sóng siêu âm ứng dụng cho thực phẩm chức năng., Nghiên cứu trích ly các hoạt chất chống oxy hóa từ nấm Linh chi bằng sóng siêu âm ứng dụng cho thực phẩm chức năng., Nghiên cứu trích ly các hoạt chất chống oxy hóa từ nấm Linh chi bằng sóng siêu âm ứng dụng cho thực phẩm chức năng.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay