Phân tích và đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT

134 144 0
  • Loading ...
1/134 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 09:22

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI NGUYỄN VĂN HÙNG PHÂN TÍCH VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH HÀ NỘI, NĂM 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI NGUYỄN VĂN HÙNG PHÂN TÍCH VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC:PGS.TS NGUYỄN ÁI ĐOÀN HÀ NỘI, NĂM 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn công trình nghiên cứu khoa học độc lập Các số liệu, kết đƣa luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng Tôi xin chịu trách nhiệm nghiên cứu TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nguyễn Văn Hùng i LỜI CẢM ƠN Qua năm tháng học tập chƣơng trình đào tạo sau đại học, đƣợc trang bị kiến thức vô quý báu, làm hành trang bƣớc vào sống trình công tác Nhân dịp hoàn thành luận văn, xin gửi gắm lời biết ơn chân thành đến quý Thầy, Cô Giảng viên Trƣờng Đại học Bách Khoa Hà Nội tận tình giảng dạy hƣớng dẫn cho nhiều kiến thức quý báu suốt thời gian theo học lớp QTKD2- Khóa 2014A Xin chân thành đƣợc gửi lời cảm ơn sâu sắc đến PGS-TS Nguyễn Ái Đoàn - ngƣời tận tình giúp đỡ hƣớng dẫn hoàn thành luận văn Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn đến gia đình, bạn bè tận tình giúp đỡ hỗ trợ suốt thời gian học tập nghiên cứu Trân trọng! Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Tác giả luận văn Nguyễn Văn Hùng ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG viii MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Lịch sử nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu 3.1 Mục tiêu chung 3.2 Mục tiêu cụ thể 4 Đối tƣợng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tƣợng nghiên cứu đề tài 4.2 Phạm vi nghiên cứu đề tài Phƣơng pháp nghiên cứu Những đóng góp luận văn Kết cấu luận văn CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Một số khái niệm cạnh tranh 1.1.1.Khái niệm cạnh tranh lợi cạnh tranh 1.1.2.Phân loại cạnh tranh 1.2 Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp 10 1.2.1 Khái niệm lực cạnh tranh 10 1.2.2 Các tiêu đánh giá lực cạnh tranh doanh nghiệp 12 1.2.3 Các yếu tố cấu thành lực cạnh tranh doanh nghiệp 14 1.2.4 Các công cụ cạnh tranh doanh nghiệp 17 1.3 Các nhân tố ảnh hƣởng đến lực cạnh tranh doanh nghiệp 21 iii 1.3.1 Các nhân tố thuộc môi trƣờng bên 21 1.3.1.1 Các nhân tố thuộc môi trƣờng vĩ mô 22 1.3.1.2 Các nhân tố thuộc môi trƣờng vi mô 23 1.3.2 Nhân tố thuộc môi trƣờng nội doanh nghiệp 25 1.4 Một số mô hình phân tích yếu tố ảnh hƣởng tới lực cạnh tranh doanh nghiệp 28 1.4.1 Mô hình lực lƣợng cạnh tranh Porter 28 1.4.2 Mô hình đánh giá lợi so sánh 28 KẾT LUẬN CHƢƠNG 31 CHƢƠNG PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT 32 2.1 Giới thiệu Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT (FIS) 32 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT ( FIS) 32 2.1.2 Lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh công ty TNHH FPT – IS 33 2.1.3 Nguồn lực công ty 38 2.1.4 Kết hoạt động kinh doanh công ty 41 2.2 Thực trạng lực cạnh tranh Công ty 47 2.2.1 Các tiêu đánh giá kết cạnh tranh Công ty 47 2.2.2 Phân tích công cụ cạnh tranh Công ty 52 2.2.3 Phân tích nhân tố cấu thành lực cạnh tranh Công ty 65 2.2.4 Phân tích nhân tố bên ảnh hƣởng đến lực cạnh tranh công ty… ……………………………………………………………………………….82 2.3 Kết luận chung lực cạnh tranh Công ty 94 2.3.1 Một số điểm mạnh Công ty 94 2.3.2 Một số điểm yếu Công ty 95 2.3.3 Nguyên nhân 96 CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT 98 iv 3.1 Định hƣớng phát triển chung Công ty 98 3.1.1 Định hƣớng chung 98 3.1.2 Quan điểm phát triển Công ty TNHH hệ thống thông tin FPT 98 3.1.3 Phƣơng hƣớng nâng cao lực cạnh tranh Công ty TNHH hệ thống thông tin FPT 99 3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh cho Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT 100 3.2.1 Nâng cao chất lƣợng sản phẩm dịch vụ 100 3.2.2 Tăng cƣờng hoạt động nghiên cứu phát triển (R&D) 101 3.2.3 Nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực 102 3.2.4 Tăng cƣờng hoạt động Marketing hỗn hợp 105 3.2.5 Xây dựng phát triển thƣơng hiệu 108 3.2.6 Phát triển văn hóa công ty 108 3.3 Một số kiến nghị với Nhà nƣớc, ngành hiệp hội 109 3.3.1 Nâng cao phát triển sở hạ tầng viễn thông 109 3.3.2 Đảm bảo sở hữu trí tuệ, an toàn thông tin 110 3.3.3 Hỗ trợ doanh nghiệp việc nghiên cứu phát triển thị trƣờng 111 3.3.4 Nâng cao chất lƣợng công tác đào tạo nhân lực cho ngành công nghiệp phần mềm 113 3.3.5 Tăng cƣờng đầu tƣ xây dựng, nâng cấp khu công nghiệp phần mềm tập trung 114 KẾT LUẬN CHƢƠNG 115 KẾT LUẬN 116 TÀI LIỆU THAM KHẢO 117 PHỤ LỤC…………………………………………………………………………119 v DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT STT Ký hiệu Nguyên nghĩa CNTT Công nghệ thông tin DN Doanh nghiệp FPT Công ty Đầu tƣ Phát triển Công nghệ FIS Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hệ thống thông tin FPT FPT – IS Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hệ thống thông tin FPT KQHĐSX Kết hoạt động sản xuất NSLĐ Năng suất lao động NTD Ngƣời tiêu dùng TNHH Trách nhiệm hữu hạn 10 R&D Nghiên cứu phát triển vi DANH MỤC HÌNH, SƠ ĐỒ Hình 1 Mô hình tác lực M Porter 28 Sơ đồ Sơ đồ tổ chức công ty FPT IS 38 Sơ đồ 2 Kết doanh thu lợi nhuận công ty FPT IS qua năm 2013-2015 .49 Sơ đồ Tình hình tài sản Công ty FIS giai đoạn 2013-2015 70 Sơ đồ Tình hình nguồn vốn Công ty FIS giai đoạn 2013-2015 71 Sơ đồ Cơ cấu chức nghiệp vụ FPT-IS năm 2015 .75 vii DANH MỤC BẢNG Bảng 1 Mô hình ma trận cạnh tranh 29 Bảng Bảng báo cáo KQHĐSX kinh doanh công ty năm 2013 - 2015 .42 Bảng 2 Kết doanh thu lợi nhuận công ty FPT IS qua năm 2013 – 2015 48 Bảng Thị phần số Công ty thị trƣờng kinh doanh phần mềm Việt Nam giai đoạn 2013- 2015 50 Bảng Thị phần Công ty FPT IS so với đối thủ mạnh 51 Bảng Giá bán bình quân số sản phẩm chủ yếu công ty FPT IS CMC Sofware năm 2015 .56 Bảng Bảng tổng hợp hình thức xúc tiến bán hàng Công ty FPT IS .59 Bảng Chi phí Công ty dành cho hoạt động xúc tiến bán hàng 61 Bảng 2.8 Chi phí công ty CMC Software dành cho hoạt động xúc tiến bán hàng ………………………………………………………………………………… …62 Bảng Tình hình tài sản nguồn vốn Công ty giai đoạn 2013- 2015 69 Bảng 10 Các tiêu tài Công ty FIS giai đoạn 2013- 2015 71 Bảng 11 Các tiêu tài Công ty TNHH Giải pháp phần mềm CMC giai đoạn 2013- 2015 73 Bảng 12 Cơ cấu chức nghiệp vụ FPT- IS năm 2015 75 Bảng 13 Cơ cấu chức nghiệp vụ Công ty TNHH Giải pháp phần mềm CMC năm 2015 77 viii Cơ sở hạ tầng viễn thông tốt vừa tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phần mềm cạnh tranh thị trƣờng gia công, vừa tạo môi trƣờng tốt cho cá nhân, tổ chức tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý thúc đẩy thị trƣờng phần mềm phát triển, Nhà nƣớc cần: - Tập trung đầu tƣ, áp dụng công nghệ đại, tiên tiến, phát triển hạ tầng viễn thông, Internet băng rộng đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp phần mềm chất lƣợng đƣờng truyền giá cƣớc - Ƣu đãi đƣờng truyền Internet cho khu công nghiệp phần mềm tập trung, doanh nghiệp có doanh số gia công phần mềm dịch vụ cho nƣớc lớn, cho phép số khu công nghiệp phần mềm trọng điểm đƣợc thiết lập cổng kết nối trực tiếp với hệ thống Internet quốc tế - Tiếp tục đầu tƣ nâng cao băng thông chất lƣợng dịch vụ cho hạ tầng Viễn thông internet, đặc bịêt cần có ƣu tiên sở hạ tầng thông tin cho doanh nghiệp phần mềm 3.3.2 Đảm bảo sở hữu trí tuệ, an toàn thông tin Chính phủ Việt Nam có số định thể nhìn xa tâm việc tôn trọng bảo quyền phần mềm Tuy nhiên, lĩnh vực nhạy cảm đòi hỏi cần tiếp tục thực cách chủ động, coi việc mua quyền nhƣ đầu tƣ lâu dài cho công nghiệp phần mềm Ngoài việc xây dựng hành lang pháp lý cho việc trao đổi thƣơng mại tạo điều kiện cho việc xuất phần mềm, Việt Nam phải trọng đến việc thực thi luật quyền cho sản phẩm phần mềm Việc thực thi nghiêm chỉnh luật quyền mặt thúc đẩy công nghiệp phần mềm nƣớc phát triển, mặt khác tạo môi trƣờng kinh doanh lành mạnh cho doanh nghiệp nƣớc đầu tƣ vào công nghiệp phần mềm Việt Nam Các công ty nƣớc không e ngại thuê công ty Việt Nam làm gia công phần mềm Việt Nam lâu đƣợc coi "điểm đen" sử dụng phần mềm lậu, lỗ hổng an toàn thông tin chƣa có đƣợc hƣớng khắc phục Vì thế, 110 với đơn đặt hàng lớn, đòi hỏi tính bảo mật cao, thiếu an toàn nguyên nhân khiến đối tác nƣớc loại Việt Nam công ty phần mềm Việt Nam khỏi danh sách đặt hàng Chính vậy, Nhà nƣớc phải nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện trung tâm liệu đảm bảo độ bảo mật cao, huy động đội ngũ chuyên gia giỏi tích cực tham gia phòng, chống, hạn chế lỗ hổng bảo mật 3.3.3 Hỗ trợ doanh nghiệp việc nghiên cứu phát triển thị trường Hiện qui mô doanh nghiệpViệt Nam nhỏ bên cạnh doanh nghiệp có đủ khả tự tìm kiếm, nghiên cứu thị trƣờng nhỏ, bao quát đƣợc thị trƣờng phần mềm rộng lớn giới Vì vậy, doanh nghiệp cần hỗ trợ, đầu tƣ Nhà nƣớc tổ chức, hiệp hội nhằm cung cấp thông tin xác, đánh giá, nhận định, dự báo thị trƣờng tiềm để doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận Đáp ứng đƣợc nhu cầu thông tin xác yếu tố phát triển bền vững cho ngành Công nghiệp phần mềm Việc đòi hỏi đầu tƣ nhiều mặt phủ liên kết chặt chẽ ngành nghề hiệp hội Sự hỗ trợ Nhà nƣớc thể số khía cạnh sau: - Tiếp tục tổ chức hội thảo, hội nghị tuyên truyền nƣớc sách khuyến khích, kế hoạch thành tựu công nghiệp phần mềm Việt Nam để xây dựng hình ảnh công nghiệp phần mềm Việt Nam thị trƣờng quốc tế Thông báo rộng rãi tới cộng đồng doanh nghiệp có hội thảo, hội nghị hợp tác, giao lƣu doanh nghiệp nƣớc - Tiếp tục nâng cao hoạt động quỹ nghiên cứu hỗ trợ quảng bá, tiếp thị phát triển thị trƣờng cho doanh nghiệp - Phát huy tối đa khả Uỷ ban hợp tác liên phủ công nghệ thông tin sản xuất phần mềm với thị trƣờng chiến lƣợc nhƣ Bắc Mỹ, EU Nhật Bản để nhận đƣợc hợp đồng phân phối lại cho doanh nghiệp - Cải thiện lực dịch vụ đáp ứng tiêu chuẩn xuất vào thị trƣờng châu Âu; chuyển giao kiến thức thông tin kinh doanh; xác định chuẩn 111 hóa doanh nghiệp phần mềm có khả giới thiệu họ thị trƣờng gia công phần mềm quốc tế - Đa dạng hóa, chuyên môn hóa kênh thông tin xúc tiến cho doanh nghiệp phần mềm ngành công nghiệp phần mềm Việt Nam Chính phủ cần thông tin rộng rãi, công khai chƣơng trình, dự án đầu tƣ phần mềm, điều kiện, tiêu chuẩn tham gia dự án tạo điều kiện doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận, có định hƣớng phát triển cho mảng khách hàng lớn Kênh thông tin xúc tiến cho doanh nghiệp tham gia thị trƣờng phần mềm quan xúc tiến ngoại thƣơng, bộ, Hiệp hội công nghệ thông tin nƣớc tổ chức phi phủ Khai thác kênh cần giúp đỡ nhiều từ quan phủ Việt Nam - Tăng cƣờng lực quan quản lý nhà nƣớc việc hỗ trợ tìm kiếm, nghiên cứu phát triển thị trƣờng phần mềm - Tiến hành điều tra, khảo sát, đánh giá, xây dựng cập nhật thƣờng xuyên danh mục sản phẩm, giải pháp công nghệ thông tin đƣợc sản xuất nƣớc để khuyến khích mua sắm, sử dụng, đặc biệt dự án ứng dụng công nghệ thông tin quan, tổ chức, đơn vị sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc vốn có nguồn gốc ngân sách nhà nƣớc; - Xây dựng cổng thông tin công nghiệp phần mềm với nhiều thứ tiếng để cung cấp thông tin doanh nghiệp phần mềm, sản phẩm phần mềm Việt Nam cho khách hàng, đối tác nƣớc, đồng thời cung cấp thông tin thị trƣờng cho doanh nghiệp phần mềm; - Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thƣơng mại, xúc tiến đầu tƣ nƣớc cho công nghiệp phần mềm; hỗ trợ doanh nghiệp việc nghiên cứu, tìm hiểu thị trƣờng, tiếp thị quảng bá cho sản phẩm dịch vụ gia công phần mềm nƣớc ngoài; xây dựng thƣơng hiệu, hình ảnh cho ngành công nghệ thông tin Việt Nam nói chung, công nghiệp phần mềm nói riêng 112 - Khuyến khích hình thức liên doanh, liên kết doanh nghiệp phần mềm vừa nhỏ, hỗ trợ phát triển số doanh nghiệp phần mềm lớn để xây dựng thƣơng hiệu uy tín, đủ sức cạnh tranh thị trƣờng quốc tế; - Cho phép doanh nghiệp Việt Nam có dự án đầu tƣ nghiên cứu phát triển phần mềm nguồn mở, phần mềm ứng dụng phục vụ cho hoạt động quan nhà nƣớc đƣợc hƣởng sách ƣu đãi tín dụng đầu tƣ Nhà nƣớc Các doanh nghiệp Việt Nam có hợp đồng gia công phần mềm dịch vụ phần mềm cho nƣớc đƣợc hƣởng sách ƣu đãi tín dụng xuất Nhà nƣớc 3.3.4 Nâng cao chất lượng công tác đào tạo nhân lực cho ngành công nghiệp phần mềm Hệ thống sở đào tạo nhân lực công nghệ thông tin cần phải đƣợc coi phận quan trọng ngành phần mềm, phát triển đào tạo nhân lực kết hợp chặt chẽ doanh nghiệp Nhà nƣớc nhằm tạo đội ngũ nhân viên chất lƣợng cao, đáp ứng nhu cầu nhân lực doanh nghiệp phần mềm Đào tạo nhân lực không đơn việc đào tạo đủ số lƣợng nhân viên kỹ thuật, lập trình mà bên cạnh phải đào tạo đội ngũ quản lý, đào tạo nâng cao lực quản lý, tố chất lãnh đạo đội ngũ quản lý - Chính sách đào tạo phải phù hợp đảm bảo chất lƣợng đào tạo, gắn liền với thực tế, để làm đƣợc nhƣ vậy, Bộ Giáo dục Đào tạo cho phép trƣờng đào tạo công nghệ thông tin liên tục cập nhật, đổi chƣơng trình, tăng số môn nhƣ thời lƣợng học chuyên môn, loại bỏ môn học lạc hậu; liên kết thuê giáo viên từ viện nghiên cứu, từ công ty phần mềm chuyên gia nƣớc vào để giảng dạy; trang bị thêm sở vật chất phục vụ cho thực hành (máy tính, mạng lƣới, đƣờng truyền internet) v.v - Đối với loại hình đào tạo phi quy Công nghệ thông tin doanh nghiệp trung tâm đào tạo nghề liên kết với công ty nƣớc để đào tạo, Nhà nƣớc cần có sách khuyến khích hỗ trợ 113 - Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp cử nhân viên lao động, học tập công ty phần mềm nƣớc Chính phủ tích cực đặt mối quan hệ tốt đẹp với Chính phủ nƣớc có ngành công nghiệp phần mềm phát triển để tạo điều kiện đơn giản cho doanh nghiệp phần mềm Việt Nam đƣa nhân viên làm - Bộ Bƣu Viễn thông kết hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục Đào tạo ngành liên quan để tận dụng tối đa hỗ trợ Nhật, để doanh nghiệp phần mềm Việt Nam tiếp tục thâm nhập, hợp tác với thị trƣờng phần mềm lớn thứ giới 3.3.5 Tăng cường đầu tư xây dựng, nâng cấp khu công nghiệp phần mềm tập trung - Xúc tiến, quảng bá thƣơng hiệu khu công nghiệp phần mềm tập trung thị trƣờng quốc tế tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp khu tiếp cận, khai thác khách hàng - Thành lập trung tâm hỗ trợ thủ tục pháp lý, trung tâm hỗ trợ chuyển giao công nghệ, phát triển kinh doanh liên kết doanh nghiệp khu 114 KẾT LUẬN CHƢƠNG Chƣơng trình bày định hƣớng phát triển công ty, đƣa số giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh công ty TNHH FPT IS thời gian tới bao gồm: - Nâng cao chất lƣợng sản phẩm dịch vụ - Tăng cƣờng hoạt động nghiên cứu phát triển (R&D) - Nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực - Tăng cƣờng hoạt động Marketing hỗn hợp - Xây dựng phát triển thƣơng hiệu - Phát triển văn hóa công ty Ngoài chƣơng đề xuất số kiến nghị đến quan Nhà nƣớc, ngành hiệp hội để từ giúp cho công ty TNHH FPT IS nói riêng công ty hoạt động lĩnh vực công nghệ thông tin nói chung nâng cao đƣợc lực cạnh tranh 115 KẾT LUẬN Năng lực cạnh tranh đóng vai trò quan trọng doanh nghiệp, định tới thành công hay thất bại doanh nghiệp Đặc biệt Việt Nam hội nhập quốc tế, việc chủ động dành hội nâng cao lực cạnh tranh giúp doanh nghiệp dành thắng lợi sân nhà vƣơn hội nhập với thị trƣờng nƣớc giới Trong trình nghiên cứu với đề tài “Phân tích đề xuất số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT” tác giả giải đƣợc vấn đề sau: - Hệ thống hóa vấn đề lý luận cạnh tranh, lực cạnh doanh nghiệp Đồng thời xác định nhân tố tác động tiêu nhằm đánh giá lực cạnh tranh doanh nghiệp, đánh giá hội thách thức doanh nghiệp Việt Nam cạnh tranh, nhƣ cần thiết phải nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp Ngoài ra, đề tài xem xét tới kinh nghiệm nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp phần mềm số nƣớc nhƣ Trung Quốc, Ấn Độ rút học kinh nghiệm cho FPT- IS - Giới thiệu chung hoạt động kinh doanh FPT- IS Đánh giá nhân tố tác động đến lực cạnh tranh FPT- IS, ba khía cạnh: nhân tố thuộc môi trƣờng vĩ mô, môi trƣờng ngành, môi trƣờng doanh nghiệp tác động đến khả cạnh tranh doanh nghiệp Mặt khác, đề tài cũng đánh giá ƣu điểm hạn chế lực cạnh tranh FPT- IS thông qua tiêu đánh giá - Tổng hợp phân tích, đề tài đề xuất số giải pháp - kiến nghị nhằm nâng cao khả cạnh tranh FPT- IS Trong đặc biệt trọng tới việc: nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực, nâng cao chất lƣợng dịch vụ tăng cƣờng hoạt động nghiên cứu phát triển Do thời gian nghiên cứu hạn chế hiểu biết thân vấn đề chƣa sâu rộng, tác giả mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp quý báu từ quý Thầy cô giáo bạn học viên quan tâm đến đề tài 116 TÀI LIỆU THAM KHẢO Đỗ Đức Bình Nguyễn Thƣờng Lạng (2004), Giáo trình Kinh tế Quốc tế, Nhà xuất Khoa học kỹ thuật, Hà Nội Nguyễn Thành Độ Nguyễn Ngọc Huyền (2002), Giáo trình Chiến lược kinh doanh phát triển doanh nghiệp, Nhà xuất Lao động - Xã hội, Hà Nội Vũ Trọng Lâm (2006), Nâng cao sức cạnh tranh doanh nghiệp tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội Nguyễn Hữu Thắng (2008), Nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp Việt Nam xu hội nhập kinh tế quốc tế nay, Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội Nguyễn Đức Chung (2008), Hoạt động Quỹ hỗ trợ phát triển nhân lực CNTT Tp Hồ Chí Minh, Hội Tin học TP Hồ Chí Minh, TP Hồ Chí Minh Trƣơng Mỹ Dung (2008), Toàn cảnh đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin Việt Nam, Hội Tin học TP Hồ Chí Minh, TP Hồ Chí Minh Nguyễn Trọng Đƣờng (2007), Công nghiệp phần mềm Việt Nam: trạng định hướng phát triển, Vụ Công nghiệp Công nghệ thông tin, Bộ Bƣu viễn thông Đỗ Thắng Hải (2007), Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu cho ngành công nghiệp phần mềm Việt Nam, Cục Xúc tiến thƣơng mại - Bộ Công Thƣơng Hiệp hội doanh nghiệp phần mềm Việt Nam (2008), Tổng quan phát triển thị trường phần mềm Việt Nam, Hà Nội 10 Trần Lạc Hồng (2005), Bức tranh toàn cảnh doanh nghiệp phần mềm ViệtNam 2005, Hội tin học thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh 11 Hoàng Kiếm (2005), Vấn đề R&D doanh nghiệp phần mềm giải pháp thúc đẩy R&D qua mô hình, Viện nghiên cứu phát triển công nghệ thông tin, Thành phố Hồ Chí Minh 12 Hoàng Lê Minh (2007), Năng lực triển vọng mở rộng hoạt động gia công xuất phần mềm doanh nghiệp Việt Nam, Sở Bƣu Viễn thông thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh 117 13 Hội tin học Thành phố Hồ Chí Minh (2014), Báo cáo toàn cảnh Công nghệ thông tin Việt Nam năm 2014, Thành phố Hồ Chí Minh 14 Hội tin học Thành phố Hồ Chí Minh (2015), Báo cáo toàn cảnh Công nghệ thông tin Việt Nam năm 2015, Thành phố Hồ Chí Minh 15 Chính phủ (2000), Nghị Quyết 7/2000/NQ-CP Xây dựng phát triển công nghiệp phần mềm giai đoạn 2000-2005, Hà Nội 16 Thủ Tƣớng Chính phủ (2007), Quyết định 51/2007/QĐ-TTg Phê duyệt chương trình phát triển công nghiệp phần mềm Việt Nam đến năm 2010, Hà Nội 17 Trang http://www.fis.com.vn/ 18 Trang www.ict-hanoi.gov.vn 19 Trang http://hca.org.vn/ 118 PHỤ LỤC 119 120 121 122 123 124
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích và đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT, Phân tích và đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT, Phân tích và đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT, Tài liệu tham khảo

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay