báo cáo tốt nghiệp kế toán công cu dụng cu

74 166 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 09:17

CHÖÔNG I :NHÖÕNG LYÙ LUAÄN CHUNG VEÀ KEÁ TOAÙN NGUYEÂN LIEÄU VAÄT LIEÄU – COÂNG CUÏ DUÏNG CUÏ1.1 Nhöõng vaán ñeà chung veà keá toaùn NLVLCCDC:1.1.1 Khaùi nieäm, ñaëc ñieåm cuûa NLVLCCDC:1.1.1.1 Khaùi nieäm, ñaëc ñieåm cuûa NLVL :Khaùi nieäm : Vaät lieäu laø ñoái töôïng lao ñoäng ñöôïc theå hieän döôùi daïng vaät hoùa laø moät trong nhöõng yeáu toá cô baûn cuûa quaù trình saûn xuaát kinh doanh, aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán chaát löôïng cuûa saûn phaåm ñöôïc saûn xuaát.Vaät lieäu laø cô sôû vaät chaát caáu thaønh neân thöïc theå saûn phaåm. Ñaëc ñieåm : Trong quaù trình tham gia hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh döôùi taùc ñoäng cuûa lao ñoäng vaø tö lieäu lao ñoäng, vaät lieäu bò tieâu hao toaøn boä vaø thay ñoåi hình thaùi vaät chaát ban ñaàu ñieàu naøy coù yù nghóa laø : Vaät lieäu thay ñoåi, hình thaùi vaät chaát ban ñaàu khi tham gia vaøo quaù trình saûn xuaát. Vaät lieäu chuyeån dòch moät laàn toaøn boä giaù trò vaøo giaù thaønh saûn phaåm. Vaät lieäu chæ tham gia vaøo moät chu kyø saûn xuaát.Thoâng thöôøng trong caáu taïo cuûa quaù trình saûn phaåm thì chi phí veà vaät lieäu chieám tyû troïng khaù lôùn, neân vieäc söû duïng tieát kieäm vaät lieäu vaø söû duïng ñuùng muïc ñích, ñuùng keá hoaïch coù yù nghóa quan troïng trong vieäc haï thaáp giaù thaønh saûn phaåm vaø thöïc hieän toát keá hoaïch saûn xuaát kinh doanh.1.1.1.2Khaùi nieäm, ñaëc ñieåm coâng cuï, duïng cuï : Khaùi nieäm : Coâng cuï duïng cuï, bao goàm caùc loaïi tö lieäu lao ñoäng ñöôïc söû duïng cho caùc hoaït ñoäng SXKD khaùc nhau nhöng khoâng ñuû tieâu chuaån trôû thaønh TSCÑ. Tham gia nhieàu mlaàn vaøo quaù trình saûn xuaát. Giöõ nguyeân hình thaùi ban ñaàu cho ñeán khi hö hoûng. Gía trò keát chuyeån 1 laàn vaø phaân boá nhieàu laàn trong quaù trình saûn xuaát.1.1.2 Yeâu caàu quaûn lyù NLVLCCDC : Xuaát phaùt töø vai troø, ñaëc ñieåm cuûa NLVLCCDC trong quaù trình tham gia saûn xuaát kinh doanh ñoøi hoûi phaûi quaûn lyù chaët cheõ ôû moïi giai ñoaïn töø thu mua, vaän chuyeån, baûo quaûn, söû duïng vaø döõ tröõ saûn xuaát.NLVLCCDC laø taøi saûn döï tröõ saûn xuaát thöôøng bieán ñoäng. Caùc doanh nghieäp phaûi thöôøng xuyeân tieán haønh mua NLVLCCDC ñeå ñaùp öùng kòp thôøi quaù trình saûn xuaát cheá taïo saûn phaåm vaø caùc nhu caàu khaùc trong doanh nghieäp. ÔÛ khaâu thu mua ñoøi hoûi phaûi quaûn lyù veà khoái löôïng chaát löôïng, quy caùch, chuûng loaïi, giaù mua vaø chi phí thu mua, theo ñuùng tieán ñoä thôøi gian phuø hôïp vôùi tình hình saûn xuaát cuûa doanh nghieäp . Vieäc toå chöùc kho taøng, beán baõi trong bò ñaày ñuû caùc phöông tieän caàn ño, thöïc hieän ñuùng cheá ñoä baûo quaûn, ñoái vôùi töøng NLVLCCDC traùnh hö hoûng, maát maùt, hao huït ñaûm baûo an toaøn laø trong yeâu caàu quaûn lyù vôùi NLVLCCDC. Trong khaâu söû duïng ñoøi hoûi phaûi thöïc hieän söû duïng hôïp lyù tieát kieäm treân cô sôû caùc ñònh möùc, döï toaùn chi phí nhaèm haï thaáp chi phí vaät lieäu trong quaù giaù thaønh saûn phaåm, taêng thu nhaäp tích luõy cho doanh nghieäp .ÔÛ khaâu döï tröõ doanh nghieäp phaûi xaùc ñònh ñöôïc ñònh möùc, döõ tröõ toái ña, toái thieåu cho töøng loaïi NLVLCCDC ñaûm baûo cho quaù trình saûn xuaát kinh doanh ñöôïc bình thöôøng, khoâng ñöôïc ngöng treä, giaùn ñoaïn do vieäc cung öùng hoaëc gaây tình traïng öù ñoïng voán do döï tröõ quaù nhieàu. Đề tài : Kế toán NVL – CCDC Báo cáo thực tập tốt nghiệp CHƯƠNG I : NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU – CÔNG CỤ DỤNG CỤ 1.1- Những vấn đề chung kế toán NLVL-CCDC: 1.1.1- Khái niệm, đặc điểm NLVL-CCDC: 1.1.1.1- Khái niệm, đặc điểm NLVL : *Khái niệm : Vật liệu đối tượng lao động thể dạng vật hóa yếu tố trình sản xuất kinh doanh, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản phẩm sản xuất Vật liệu sở vật chất cấu thành nên thực thể sản phẩm * Đặc điểm : Trong trình tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh tác động lao động tư liệu lao động, vật liệu bò tiêu hao toàn thay đổi hình thái vật chất ban đầu điều có ý nghóa : - Vật liệu thay đổi, hình thái vật chất ban đầu tham gia vào trình sản xuất - Vật liệu chuyển dòch lần toàn giá trò vào giá thành sản phẩm - Vật liệu tham gia vào chu kỳ sản xuất Thông thường cấu tạo trình sản phẩm chi phí vật liệu chiếm tỷ trọng lớn, nên việc sử dụng tiết kiệm vật liệu sử dụng mục đích, kế hoạch có ý nghóa quan trọng việc hạ thấp giá thành sản phẩm thực tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh 1.1.1.2-Khái niệm, đặc điểm công cụ, dụng cụ : GVHD : Phạm Đình Văn SVTH : Lê Hoàng Xuân Tước Đề tài : Kế toán NVL – CCDC Báo cáo thực tập tốt nghiệp * Khái niệm : Công cụ dụng cụ, bao gồm loại tư liệu lao động sử dụng cho hoạt động SXKD khác không đủ tiêu chuẩn trở thành TSCĐ - Tham gia nhiều mlần vào trình sản xuất - Giữ nguyên hình thái ban đầu hư hỏng - Gía trò kết chuyển lần phân bố nhiều lần trình sản xuất 1.1.2- Yêu cầu quản lý NLVL-CCDC : - Xuất phát từ vai trò, đặc điểm NLVL-CCDC trình tham gia sản xuất kinh doanh đòi hỏi phải quản lý chặt chẽ giai đoạn từ thu mua, vận chuyển, bảo quản, sử dụng trữ sản xuất NLVL-CCDC tài sản dự trữ sản xuất thường biến động Các doanh nghiệp phải thường xuyên tiến hành mua NLVL-CCDC để đáp ứng kòp thời trình sản xuất chế tạo sản phẩm nhu cầu khác doanh nghiệp - Ở khâu thu mua đòi hỏi phải quản lý khối lượng chất lượng, quy cách, chủng loại, giá mua chi phí thu mua, theo tiến độ thời gian phù hợp với tình hình sản xuất doanh nghiệp - Việc tổ chức kho tàng, bến bãi bò đầy đủ phương tiện cần đo, thực chế độ bảo quản, NLVL-CCDC tránh hư hỏng, mát, hao hụt đảm bảo an toàn yêu cầu quản lý với NLVL-CCDC - Trong khâu sử dụng đòi hỏi phải thực sử dụng hợp lý tiết kiệm sở đònh mức, dự toán chi phí nhằm hạ thấp chi phí vật liệu giá thành sản phẩm, tăng thu nhập tích lũy cho doanh nghiệp Ở khâu dự trữ doanh nghiệp phải xác đònh đònh mức, trữ tối đa, tối thiểu cho loại NLVL-CCDC đảm bảo cho trình sản xuất kinh doanh bình thường, không ngưng trệ, gián đoạn việc cung ứng gây tình trạng ứ đọng vốn dự trữ nhiều GVHD : Phạm Đình Văn SVTH : Lê Hoàng Xuân Tước Đề tài : Kế toán NVL – CCDC Báo cáo thực tập tốt nghiệp 1.1.3- Nhiệm vụ kế toán NLVL-CCDC Qủan lý chặt chẽ tình hình cung cấp, bảo quản, dự trữ sử dụng vật liệu nội dung quan trọng công tác quản lý hoạt động SXKD doanh nghiệp Để góp phần nâng cao chất lượng hiệu quản lý vật liệu, kế toán vật liệu cần thực tốt nhiệm vụ sau : -Tổ chức ghi chép, phản ánh xác kòp thời số lượng, chất lượng giá trò thực tế loại, vật liệu CCDC nhập xuất tồn kho NLVLCCDC tiêu hao sử dụng cho sản xuất -Vận dụng đắn phương pháp hạch toán NLVL-CCDC, hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành nguyên tắc, thủ tục nhập, xuất Thực đầy đủ, chế độ hạch toán ban đầu NLVL-CCDC (lập chứng từ, luân chuyển chứng từ) mở loại sổ sách, thẻ chi tiết NLVL-CCDC chế độ, phương pháp quy đònh giúp cho việc lãnh đạo đạo công tác kế toán, phạm vi ngành toàn kinh tế - Kiểm tra việc chấp hành chế độ bảo quản, nhập xuất NLVL-CCDC, loại đònh mức dự trữ, đònh mức tiêu hao, phát đề xuất biện pháp, xử lý kòp thời NLVL-CCDC thừa, thiếu, ứ đọng, phẩm chất, ngăn ngừa việc sử dụng NLVL-CCDC phi pháp, lãng phí - Tham gia kiểm kê, đánh giá lại NLVL-CCDC theo chế độ quy đònh nhà nước, lập báo cáo kế toán NLVL-CCDC phục vụ công tác lãnh đạo quản lý, điều hành phân tích kinh tế 1.1.4- Phân loại NLVL-CCDC 1.1.4.1- Phân loại NLVL : Việc sử dụng vật liệu doanh nghiệp bao gồm nhiều loại có công dụng khác nhau, sử dụng nhiều phận khác Do để thống công tác quản lý vật liệu phận có liên quan, phục vụ cho yêu GVHD : Phạm Đình Văn SVTH : Lê Hoàng Xuân Tước Đề tài : Kế toán NVL – CCDC Báo cáo thực tập tốt nghiệp cầu phân tích, đánh giá tình hình cung cấp, sử dụng vật liệu cần phải có cách phân loại thích hợp Nếu vào công dụng chủ yếu vật liệu vật liệu chia thành loại : + Vật liệu : Bao gồm loại nguyên liệu, vật liệu tham gia trực tiếp vào trình sản xuất để cấu tạo nên thực thể thân sản phẩm : Xi măng, sắt, thép, … + Vật liệu phụ : Bao gồm loại vật liệu sủ dụng kết hợp với vật liệu để nâng cao chất lượng tính năng, tác dụng sản phẩm loại vật liệu lao động, phục vụ cho công việc lao động công nhân dầu nhờn, hồ keo, thuốc nhuộm… + Nhiên liệu bao gồm loại vật liệu dùng để tạo lượng phục vụ cho hoạt động loại máy móc thiết bò dùng trực tiếp cho sản xuất (nấu, luyện, sấy ủi, hấp …) Như : Than, củi, xi măng, dầu, khí đốt … + Phụ tùng thay : Bao gồm loại vật liệu sử dụng cho việc thay thế, sữa chữa loại TSCĐ máy móc thiết bò, phương tiện vận tải, truyền dẫn + Vật liệu thiết bò xây dựng :gồm loại vật liệu thiết bò mà doanh nghiệp mua vào nhằm mục đích xây dựng + Phế liệu : loại vật liệu thu trình sản xuất hay lý tài sản cố đònh sử dụng bán + Các loại vật liệu khác : bao gồm loại vật liệu không thuộc loại vật liệu nêu bao bì đóng gói sản phẩm, phế liệu thu trình sản xuất lý tài sản Nếu vào nguồn cung cấp vật liệu vật liệu phân thành : GVHD : Phạm Đình Văn SVTH : Lê Hoàng Xuân Tước Đề tài : Kế toán NVL – CCDC Báo cáo thực tập tốt nghiệp + Vật liệu mua + Vật liệu tự sản xuất + Vật liệu có từ nguồn khác (được cấp, nhận vốn góp …) 1.1.4.2- Phân loại CCDC : CCDC doanh nghiệp sản xuất khác có phân chia khác nhau, song nhìn chung CCDC chia thành loại sau : - Dụng cụ đồ nghề - Dụng cụ quản lý - Dụng cụ quần áo bảo hộ lao động - Khuôn mẫu đúc loại - Lán trại tạm thời - Các loại bao bì để đựng hàng hóa Trong công tác quản lý, CCDC chia thành loại - CCDC lao động - Bao bì luân chuyển - Đồ dùng cho thuê Ngoài phân chia dụng cụ dùng CCDC kho 1.1.5- Đánh giá VL-CCDC theo giá thực tế : 1.1.5.1- Gía thực tế VL-CCDC nhập kho : - Đối với NLVL-CCDC mua Gía thực tế nhập kho Gía hoá = đơn + Các loại thuế không hoàn lại + Chi thu - mua CKTM, giảm giá hàng mua - Đối bới NLVL, CCDC tự sản xuất : giá thực tế vật liệu nhập kho tính theo giá thành sản xuất cảu VL-CCDC từ sản xuất - Đối với VL-CCDC thuê chế biến : Gía thực tế = Gía thực tế NLVL,CCDC GVHD : Phạm Đình Văn + Tiền thuê + Chi phí liên quan SVTH : Lê Hoàng Xuân Tước Đề tài : Kế toán NVL – CCDC nhập kho Báo cáo thực tập tốt nghiệp xuất chế biến chế biến thuê chế biến - Đối với NLVL-CCDC nhận vốn góp từ đơn vò tham gia liên doanh, giá thực tế nhập kho giá thoả thuận bên xác đònh - Đối với NLVL-CCDC biếu tặng : giá thực tế nhập kho giá thò trường tương đương 1.1.5.2- Gía thực tế NLVL-CCDC xuất kho : Đối với vật liệu xuất dùng kỳ, tuỳ theo đặc điểm hoạt động doanh nghiệp vào yêu cầu quản lý trình độ kế toán, sử dụng phương pháp sau : - Phương pháp thực tế đích danh : Theo phương pháp NLVL-CCDC xác đònh theo giá trò, theo đơn hay lô giữ nguyên tử lúc nhập vào lúc xuất dùng Phương pháp sử dụng với loại NLVL-CCDC có giá trò cao tính cá biệt - Phương pháp nhập trước, xuất trước (FIFO) Theo phương pháp số NLVL-CCDC nhập vào kho trước xuất trước, xuất hết số nhập trước đến số nhập sau giá thực tế số hàng xuất Nói cách khác sở phương pháp giá thực tế NLVL-CCDC mua trước dùng làm giá để tính giá thực tế NLVLCCDC xuất trước giá trò CCDC tồn cuối kỳ giá thực tế số NLVL-CCDC mua vào sau Phương pháp thích hợp trường hợp giá ổn đònh xu hướng giảm - Phương pháp nhập sau xuất trước (LIFO) Phương pháp giả đònh NLVL-CCDC mua sau xuất trước tiên, ngược lại với phương pháp nhập trước xuất trước GVHD : Phạm Đình Văn SVTH : Lê Hoàng Xuân Tước Đề tài : Kế toán NVL – CCDC Báo cáo thực tập tốt nghiệp Gía thực tế NLVL-CCDC xuất kho tính hết cho lần nhập tính cho lần nhập Như vậy, giá thực tế NVL tồn kho tính cho lần nhập kho Phương pháp nhập sau xuất trước thích hợp trường hợp lạm phát - Phương pháp đơn giá bình quân gia quyền Theo phương pháp giá thực tế NLVL-CCDC xuất dùng kỳ hoạch toán theo giá trò bình quân cho đợt nhập kỳ Đơn giá bình quân NLVL- = CCDC Gía trò thực tế NLVLCCDC tồn đầu kỳ Số dư NLVL-CCDC tồn kho đầu kỳ Gía thực tế NLVLCCDC trích dùng = + + Số lượng NLVL-CCDC trích dùng Gía trò thực tế NLVLCCDC nhập kỳ Số lượng NLVL-CCDC nhập kho kỳ x Đơn giá bình quân NLVL-CCDC 1.2- Kế toán chi tiết NLVL-CCDC 1.2.1- Chứng từ kế toán sử dụng : * Các chứng từ bắt buộc : - Hóa đơn bán hàng, hoá đơn GTGT - Phiếu nhập kho (mẫu 01-VT) - Phiếu xuất kho (mẫu 02-VT) - Phiếu xuất vận chuyển nội (mẫu 03-VT) - Biên kiểm vật tư sản phẩm hàng hóa (mẫu 08-VT) - Hóa đơn kiểm phiếu xuất kho (mẫu 02-BH) * Các chứng từ hướng dẫn : - Phiếu xuất theo hạn mức (mẫu 04-VT) GVHD : Phạm Đình Văn SVTH : Lê Hoàng Xuân Tước Đề tài : Kế toán NVL – CCDC Báo cáo thực tập tốt nghiệp - Biên kiểm nghiệm vật tư (mẫu 05-VT) - Phiếu báo vật tư lại cuối kỳ (mẫu 07-VT) 1.2.2- Kế toán sổ chi tiết NLVL-CCDC : Kế toán chi tiết NLVL-CCDC phải theo dõi chất lượng số lượng giá trò thứ vật liệu theo kho, người phụ trách vật chất - Thẻ kho (mẫu số 06-VT) thủ ghi số lượng - Sổ kế toán chi tiết NLVL-CCDC : Phòng kế toán ghi số lượng số tiền - Sổ đối chiếu luân chuyển : ghi cuối tháng - Sổ số du NLVL-CCDC 1.2.3- Các phương pháp kế toán chi tiết NLVL-CCDC : 1.2.3.1- Phương pháp thẻ song song : Sơ đồ phương pháp thẻ song song Phiếu nhập kho Thẻ kho Số chi tiết vật liệu Bảng tổng hợp nhập xuất, tồn Phiếu xuất kho Ghi : Ghi ngày Ghi cuối tháng Đối chiếu kiểm tra 1.2.3.2- Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển : Sơ đồ phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển GVHD : Phạm Đình Văn SVTH : Lê Hoàng Xuân Tước Đề tài : Kế toán NVL – CCDC Báo cáo thực tập tốt nghiệp Phiếu nhập Bảng nhập Thẻ kho Sổ đối chiếu luân chuyển Phiếu xuất Bảng xuất Ghi : Ghi ngày Ghi cuối tháng Đối chiếu kiểm tra Ghi đònh kỳ Nhập kho Giấy giao nhận chứng từ nhập Bảng luỹ kế nhập Thẻ kho Sổ số dư Bảng tổng hợp N-X-T Phiếu xuất Giấy giao nhận chứng từ xuất Bảng luỹ kế xuất Ghi : Ghi ngày Ghi cuối tháng Đối chiếu số liệu 1.2.3.4- Phân bổ CCDC : GVHD : Phạm Đình Văn SVTH : Lê Hoàng Xuân Tước Đề tài : Kế toán NVL – CCDC Báo cáo thực tập tốt nghiệp - Phân bổ lần (100%) áp dụng cho CCDC xuất dùng có giá trò nhỏ tính hết lần vào CP SXKD - Phân bổ lần (50%) áp dụng cho CCDC xuất dùng có giá trò tương đối lớn + Khi xuất dùng phân bổ 50% giá trò Mức phân bổ lần = Tổng giá trò CCDC xuất dùng + Khi hỏng, mất, hết thời gian sử dụng phân bổ giá trò lại CCDC vào chi phí Mức phân bổ lần = Gía trò lại CCDC chưa phân bổ - Phế liệu thu hồi - Bồi thường (nếu có) - Phân bổ nhiều lần : áp dụng CCDC xuất dùng có giá trò lớn (trang bò toàn CCDC) Trong trường hợp kế toán phải vào giá trò CCDC xuất dùng thời gian sử dụng, mức độ thời gian CCDC sản xuất để xác đònh số lần phân bổ mức phân bổ lần Mức phân bổ lần Tổng gía trò CCDC xuất dùng = Số lần phân bổ 1.3- Kế toán tổng hợp NLVL-CCDC : 1.3.1- Kế toán tổng hợp NLVL-CCDC theo phương pháp kế toán thường xuyên : 1.3.1.1- Tài khoản sử dụng : * Tài khoản 151 : Hàng mua đường GVHD : Phạm Đình Văn 10 SVTH : Lê Hoàng Xuân Tước Đề tài : Kế toán NVL – CCDC 22 23 31/12 31/12 Báo cáo thực tập tốt nghiệp SPS tháng Mua gỗ cốt pha nhập kho Phân bổ 50% giá trò CCDC vào Cộng số phát sinh Số dư cuối tháng 153 627 2.641.600 2641.600 1320.800 1320.800 1320.800 Ngày 31 tháng 12 năm 2007 Kế toán trường Người vào sổ (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) CHƯƠNG III : MỘT CỐ NHẬN XÉT VÀ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NLVL-CCDC TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỒNG TÂM 3.1- Nhận xét : 3.1.1- Nhận xét chung công tác kế toán công ty : Công ty TNHH Xây dựng Đồng Tâm thành lập tảng hợp tác xã Đồng Tâm, bước đầu công ty hoạt động gặp nhiều khó khăn, với nổ lực không ngừng lãnh đạo phận công ty Do công ty có trưởng thành rõ rệt Tuy nhiên trình phát triển hoàn thiện em xin có vài nhận xét sau : * Ưu điểm : - Bộ phận kế toán công ty thực tốt trình ghi chép, phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh, việc ghi chép kế toán phản ánh cụ thể ngày Do việc kiểm tra đối chiếu, luân chuyển chứng từ thuận tiện sở cho việc đối chiếu số liệu sau GVHD : Phạm Đình Văn 60 SVTH : Lê Hoàng Xuân Tước Đề tài : Kế toán NVL – CCDC Báo cáo thực tập tốt nghiệp - Công ty coi trọng phát triển công tác kế toán để thích ứng với phát triển công ty bước nâng cao trình độ chuyên môn cán kế toán, áp dụng tiến khoa học công tác kế toán Tuy máy kế toán đơn giản, gọn nhẹ đảm bảo hoàn thiện công tác kế toán, hoàn thành nghóa vụ với nhà nước Công ty áp dụng hình thức chứng từ ghi sổ việc ghi sổ rõ ràng, dễ kiểm tra đối chiếu, kế toán sử dụng chứng từ ghi sổ với bảng cân đối số phát sinh đồng thời đối chiếu số cuối tháng - Do đặc điểm ngành nghề hoạt động công ty Bộ phận kế toán sử dụng tốt tài khoản chi tiết cấp I, II theo hệ thống tài khoản áp dụng thống cho doanh nghiệp Việc áp dụng phù hợp tài khoản tạo điều kiện cho kế toán giảm bớt khối lượng ghi chép ngày Với đội ngũ nhân viên trẻ, giàu lực tinh thần nhiệt huyết đặc biệt vơi dày dặn kinh nghiệm kế toán trưởng qua nhiều năm gắn bó với nghề Công ty tạo điều kiện thuận lợi cho việc cập nhật thông tin, sách để áp dụng vào công tác kế toán công ty, sách để áp dụng vào công tác kế toán công ty, nâng cao hiệu sản xuất góp phần đưa công ty ngày phát triển * Nhược điểm : Bên cạnh ưu điểm công ty tránh khỏi nhược điểm cần khắc phục công tác kế toán Công ty chưa áp dụng phần mềm kế toán vào công tác kế toán nên khối lượng ghi chép nhiều việc xử lý chứng từ tốn nhiều thời gian, sức lực nhân viên - Vì công ty TNHH Xây dựng Đồng Tâm công ty hoạt động lónh vực xây dựng nên nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhiều đa dạng GVHD : Phạm Đình Văn 61 SVTH : Lê Hoàng Xuân Tước Đề tài : Kế toán NVL – CCDC Báo cáo thực tập tốt nghiệp Nhưng máy kế toán công ty đơn giản, đòi hỏi cần nhiều kế toán cho phận khác nhằm giảm bớt khối lượng công việc, đồng thời quản lý chặt chẽ mặt số lượng giá nhằm tránh khoản thất thu nảy sinh 3.1.2- Nhận xét công tác kế toán NLVL-CCDC công ty: * Ưu điểm : - Công ty áp dụng phương pháp kế toán tổng hợp NLVL khai thường xuyên phù hợp với tình hình SXKD đơn vò - Cán vật tư có kế hoạch thăm dò thò trường theo dõi giá NLVL khu vực nhằm tìm kiếm nguồn vật tư có chất lượng góp phần nâng cao lợi nhuận cho công ty Kế toán tổng hợp sau đối chiếu cập nhật số lượng vật tư, CCDC cho công trình tiến hành tổng hợp hóa đơn, bảng khai thuế GTGT hàng tháng Đến cuối quý từ sổ kế toán chi tiết, kế toán lập bảng tổng hợp chi tiết, đối chiếu số liệu hai bảng lên bảng cân đối kế toán Về điểm công ty thực tương đối đạt yêu cầu *Nhược điểm : Số lượng thực nhập xuất công trình lớn biến động tình hình thu mua vật liệu phụ thường diễn đột xuất công trình, việc ghi chép số liệu phụn thuộc vào thủ kho, nên phận kế toán toán gặp trở ngại tiến hành toán trả tiền cho người bán - Khi tiến hành kiểm vật liệu, công ty không lập báo cáo kiểm vật tư thừa thiếu, mà báo cáo với cấp lời gây khó khăn cho việc kiểm tra sau GVHD : Phạm Đình Văn 62 SVTH : Lê Hoàng Xuân Tước Đề tài : Kế toán NVL – CCDC Báo cáo thực tập tốt nghiệp - Vật liệu nhập xuất thường xuyên ngày đến tháng tiến hành kiểm lần dẫn đến việc phát mát hư hỏng không kòp thời, khó xác đònh nguyên nhân 3.2- Một số kiến nghò nhằm hoàn thiện công tác kế toán : Hơn tuần thực tập công ty em luôn cố gắng học hỏi tìm hiểu công tác tổ chức máy quản lý phận kế toán nói chung công việc hạch toán NLVL-CCDC nói riêng Mặc dù trình độ chuyên môn thân nhiều hạn chế cần học hỏi nhiều Nhưng bên cạnh em muốn đưa vài ý kiến mong ban giám đốc phận kế toán, công ty tham khảo nhằm hoàn thiện cách tốt * Biện pháp 1: NLVL-CCDC công ty chủ yếu mua phận kỹ thuật cần lấy số lượng vật tư dự toán công trình nhằm giảm bớt khoản chi phí không cần thiết để phấn đấu hạ thấp giá thành sản phẩm đem lại lợi nhuận cao Vật tư phải tận dụng triệt để, tiết kiệm để giảm bớt chi phí Tránh việc buông lỏng quản lý vật tư để vật tư thừa dễ bò đối tượng khác lạm dụng đem bán làm ảnh hưởng đến uy tín công ty Thường xuyên tổ chức kiểm (3 tháng lần) để có biện pháp xử lý kòp thời có phát thừa thiếu Khi mua vật liệu nhập kho cần tổ chức kiểm nghiệm vật liệu trước nhập kho để phát kòp thời gian lận trình nhận hàng *Biện pháp 2: Trong kinh tế thò trường phát triển thay đổi liên tục đòi hỏi ngành kế toán phải nhạy bén công việc tổ chức quản GVHD : Phạm Đình Văn 63 SVTH : Lê Hoàng Xuân Tước Đề tài : Kế toán NVL – CCDC Báo cáo thực tập tốt nghiệp lý có lực trình độ chuyên môn Do công ty cần phải tổ chức thường xuyên trao đổi vấn đề chuyên môn, đồng thời thường xuyên kiểm tra, tổ chức buổi tập huấn nghiệp vụ, tháo gỡ vướn mắc công tác kế toán Tạo điều kiện cho cán công nhân viên theo học lớp có trình độ cao để quản lý tốt, nâng cao tay nghề mà không làm ảnh hưởng đến công việc Phải trích quỹ, khen thưởng cho cá nhân có thành tích xuất sắc trình làm việc, phấn đấu hết khả hoàn thành tốt nhiệm vụ *Biện pháp : Để công tác kế toán thực chức nhiệm vụ công ty cần có phân công trách nhiệm rõ ràng hơn, tránh tình trạng đùn đẩy lẫn làm cho tình trạng kiêm nhiệm cán kế toán không * Biện pháp 4: Bộ phận kế toán cần trang bò phương tiện kỹ thuật ghi chép tính toán đại cho việc tính toán tổng hợp, xử lý số liệu, chứng từ nhanh chóng nhằm để đơn giản bớt sổ sách ghi chép công ty cần đưa phần mềm kế toán để từ sẵn sàng cung cấp kòp thời đầy đủ số liệu cần thiết cho lãnh đạo * Biện pháp : Bộ phận kế toán nên lập báo cáo số lượng loại vật tư mặt giá theo tháng quý Để lãnh đạo công ty, nắm bắt tình hình thu mua, giá cả, số lượng vật tư thực nhập xuất cho công trình nhằm kiểm tra giá cả, số lượng công ty hoạt động lónh vực xây dựng nên NLVL-CCDC ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận công ty GVHD : Phạm Đình Văn 64 SVTH : Lê Hoàng Xuân Tước Đề tài : Kế toán NVL – CCDC Báo cáo thực tập tốt nghiệp Lời Kết Qua thời gian thực tập công ty, TNHH xây dựng Đồng Tâm em tiếp cận với thực tế công tác kế toán nói chung hạch toán công ty nói riêng Đây sở để em củng cố thêm kiến thức đồng thời làm quen với phong cách làm việc kỷ cương chấp hành công ty Thấy thực tế tầm quan trọng công tác kế toán doanh nghiệp với thực tế chế thò trường Mặc dù thời gian thực tập giới hạn, trình độ chuyên môn bước đầu hạn chế nên trình thực tập viết báo cáo không tránh khỏi thiếu sót Rất mong góp ý chân thành thầy (cô), anh (chò) để đề tài báo cáo hoàn thiện Một lần em xin chân thành cảm ơn nhiệt tình giúp đỡ thầy Phạm Đình Văn thầy (cô) khoa kinh tế GVHD : Phạm Đình Văn 65 SVTH : Lê Hoàng Xuân Tước Đề tài : Kế toán NVL – CCDC Báo cáo thực tập tốt nghiệp Ban lãnh đạo, anh (chò) công ty TNHH xây dựng Đồng Tâm tạo điều kiện thuận lợi để em hoàn thành đề tài Cuối em xin chúc ban lãnh đạo công ty, anh (chò) phòng kế toán người tận tình giúp em đợt thực tập thầy Phạm Đình Văn lời chúc sức khỏe thành đạt hạnh phúc Tuy Hòa, ngày tháng năm 2008 Sinh viên thực Lê Hoàng Xuân Tước DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1- Kế toán tài – Trường Đại học kinh tế TP HCM Nhà xuất tài 2- Tài liệu sổ sách công ty TNHH xây dựng Đồng Tâm - Sổ chi tiết nguyên vật liệu - Bảng nhập xuất tồn NLVL-CCDC - Và sổ sách có liên quan khác GVHD : Phạm Đình Văn 66 SVTH : Lê Hoàng Xuân Tước Đề tài : Kế toán NVL – CCDC Báo cáo thực tập tốt nghiệp MỤC LỤC CHƯƠNG I : Trang NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NLVL-CCDC 1.1- Những vấn đề chung kế toán NLVL-CCDC 1.1.1- Khái niệm, đặc điểm NLVL-CCDC 1.1.2- Yêu cầu quản lý NLVL-CCDC 1.1.3- Nhiệm vụ kế toán NLVL-CCDC 1.1.4- Phần loại NLVL-CCDC 1.1.5- Đánh giá NLVL-CCDC theo giá thực tế 1.2- Kế toán chi tiết NLVL-CCDC 1.2.1- Chứng từ kế toán sử dụng 1.2.2- Kế toán sổ chi tiết NLVL-CCDC 1.2.3- Phương pháp kế toán chi tiết NLVL-CCDC 1.3- Kế toán tổng hợp NLVL-CCDC 1.3.1- Kế toán tổng hợp NLVL-CCDC theo phương pháp khai thường xuyên 1.3.2- Kế toán tổng hợp NLVL-CCDC theo phương pháp kiểm đònh kỳ CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NLVL-CCDC TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỒNG TÂM 2.1- Tổng quan công ty TNHH xây dựng Đồng Tâm GVHD : Phạm Đình Văn 67 SVTH : Lê Hoàng Xuân Tước Đề tài : Kế toán NVL – CCDC Báo cáo thực tập tốt nghiệp 2.1.1- Qúa trình hình thành phát triển công ty 2.1.2- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn công ty 2.1.3- Đặc điểm tổ chức sản xuất 2.1.4- Cơ cấu tổ chức máy quản lý công ty 2.1.5- Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh công ty 2.1.6- Phân tích khái quát tình hình tài công ty 2.1.7- Những thuận lợi khó khăn phương hướng phát triển 2.1.8- Đặc điểm, tổ chức máy kế toán công ty 2.1.9- Chế độ kế toán áp dụng công ty 2.2- Thực trạng công tác kế toán NLVL-CCDC công ty 2.2.1- Đặc điểm phân loại NLVL-CCDC công ty 2.2.2- Phương pháp đánh giá NLVL-CCDC 2.2.3- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho 2.2.4- Kế toán tổng hợp NLVL-CCDC công ty CHƯƠNG III : MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NLVL-CCDC TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỒNG TÂM 3.1- - Nhận xét 3.1.1- Nhận xét chung công tác kế toán công ty 3.1.2- Nhận xét công tác kế toán NLVL-CCDC công ty 3.2Một số ý kiến kiến nghò nhằm hoàn thiện công tác kế toán LỜI CẢM ƠN GVHD : Phạm Đình Văn 68 SVTH : Lê Hoàng Xuân Tước Đề tài : Kế toán NVL – CCDC Báo cáo thực tập tốt nghiệp Sau khoảng thời gian thực tập tiếp cận với công tác kế toán Công ty TNHH xây dựng Đồng Tâm, kết hợp với kế toán Công ty TNHH Xây dựng Đồng Tâm, kết hợp với kiến thức học trường thực tập thực tế giúp em củng cố thêm kiến thức Em xin chân thành cảm ơn quan tâm, giúp đỡ nhiệt tình Ban lãnh đạo toàn thể anh chò nhiệt tình hướng dẫn tạo điều kiện để em học hỏi, nghiên cứu thời gian thực tập Em xin chân thành cám ơn thầy cô tận tình dạy bảo dìu dắt em tháng năm học trường Đặc biệt thầy (cô) giảng dạy ngành kế toán truyền đạt cho em kiến thức chuyên môn quý báu, giúp em hoàn thành tốt đề tài báo cáo Cuối em xin kính chúc quý thầy cô dồi sức khỏe tràn đầy hạnh phúc Chúc cô (chú) anh (chò) công tác tốt, chúc công ty ngày lớn mạnh thu hoạch nhiều thành thắng lợi Tuy Hòa, ngày tháng năm 2007 Sinh viên thực Lê Hoàng Xuân Tước GVHD : Phạm Đình Văn 69 SVTH : Lê Hoàng Xuân Tước Đề tài : Kế toán NVL – CCDC Báo cáo thực tập tốt nghiệp BẢN NHỮNG TỪ VIẾT TẮT NVL : Nguyên liệu vật liệu CCDC : Công cụ dụng cụ SXKD : Sản xuất kinh doanh TSCĐ : Tài sản cố đònh XDCB : Xây dựng TNHH : Trách nhiệm hữu hạn TSLĐ : Tài sản lưu động ĐTNH : Đầu tư ngắn hạn ĐTDH : Đầu tư dài hạn N-X-T CHXD GVHD : Phạm Đình Văn : Nhập – xuất – tồn : Cửa hàng xăng dầu 70 SVTH : Lê Hoàng Xuân Tước Đề tài : Kế toán NVL – CCDC Báo cáo thực tập tốt nghiệp Lời Nói Đầu Việt Nam thời kỳ đổi mới, chuyển đổi sang kinh tế thò trường theo đònh hướng XHCN , bước hội nhập với kinh tế khu vực giới có biến đổi sâu sắc chế thò trường quản lý, điều hành kinh tế xã hội Quy trình đổi chế quản lý đặt yêu cầu cấp bách phải đổi hệ thống công cụ quản lý Qua kế toán phận cấu thành quan trọng hệ thống công cụ quản lý tài chính, lónh vực khoa học nghiệp vụ quản lý kinh tế cần thiết thiếu hoạt động tài doanh nghiệp Hiện nhiều doanh nghiệp vươn lớn mạnh cạnh tranh lẫn doanh nghiệp theo kiểu “cá lớn nuốt cá bé” kết hoạt động kinh doanh điều quan tâm nhiều doanh nghiệp Nó thước đo chất lượng phản ánh trình độ quản lý doanh nghiệp mà vấn đề tồn doanh nghiệp Điều phụ thuộc vào nhiều yếu tố yếu tố quan trọng NLVL-CCDC Như điều biết Nguyên liệu vật liệu – công cụ dụng cụ đối tượng lao động, ba yếu tố trình sản xuất, để tạo số sản phẩm buộc phải có số nguyên liệu vật liệu công cụ dụng cụ đònh Như vậy, kế toán NLVL-CCDC phản ánh ghi chép Phản ánh số với tượng kinh tế phát sinh trình hoạt động sản xuất cung cấp cách kòp thời đầy đủ xác thông tin Nó thúc đẩy việc sử dụng NLVLGVHD : Phạm Đình Văn 71 SVTH : Lê Hoàng Xuân Tước Đề tài : Kế toán NVL – CCDC Báo cáo thực tập tốt nghiệp CCDC tiết kiệm, tránh hư hỏng, mát, lãng phí góp phần đưa doanh nghiệp ngày vững mạnh Xuất phát từ tầm quan trọng đó, thời gian thực tập công ty TNHH xây dựng Đồng Tâm em đònh chọn đề tài kế toán NLVL-CCDC làm đề tài báo cáo thực tập tốt nghiệp Nội dung kết cấu đề tài bao gồm phần Chương I : Những lý luận chung kế toán NLVL-CCDC Chương II : Thực trạng công tác kế toán công ty TNHH Xây dựng Đồng Tâm Chương III : Một số nhận xét ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán kế toán công ty Công tác kế toán NLVL-CCDC lónh vực rộng lớn đa dạng Vì trang bò đầy đủ kiến thức trường cố gắng thân với giúp đỡ tận tình, chu đáo giáo viên hướng dẫn: Phạm Đình Văn, ban lãnh đạo công ty TNHH Xây dựng Đồng Tâm anh (chò) công ty đề tài báo cáo em không tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận góp ý quý thầy (cô) khoa kinh tế, cô (chú) , anh (chò) công ty bạn đọc để kiến thức em ngày hoàn thiện GVHD : Phạm Đình Văn 72 SVTH : Lê Hoàng Xuân Tước Đề tài : Kế toán NVL – CCDC GVHD : Phạm Đình Văn Báo cáo thực tập tốt nghiệp 73 SVTH : Lê Hoàng Xuân Tước Đề tài : Kế toán NVL – CCDC GVHD : Phạm Đình Văn Báo cáo thực tập tốt nghiệp 74ng Xuân Tước SVTH : Lê Hoà [...]... Kế toán NVL – CCDC Báo cáo thực tập tốt nghiệp Sơ đồ bộ máy kế toán của công ty Kế toán trưởng Kế toán vật tư (TSCĐ) Kế toán tiền lương Kế toán tiêu thụ và tính giá thành Thủ quỹ 2.1.8.2- Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận : - Kế toán trưởng : Là người đứng đầu phòng tài chính kế toán có nhiệm vụ tổ chức, phân công và chỉ đạo toàn bộ công tác tài chính kế toán của công ty như : + Kiểm tra, theo dõi... th kế c kếtoá toá Việc lựa chọn hình thức kế toán rất có ý nghóa trong công tác kế toán Chính vì vậy để làm tốt công tác quản lý, theo dõi chặt chẽ tổng hợp được tìnhSổhình a cô Hiệ y dự quỹthanh toán tài chính củBả ngngtổty ng hợ pn nay công ty TNHH Sổ thẻx kế toánng chứ g từngkếtừ ghi sổ chi tiết Đồng Tâm áp dụng hình thức kế toá n nchứ toán cùng loại Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế. .. thầu các công trình có giá trò lớn 2.1.8- Cơ cấu bộ máy kế toán tại công ty : 2.1.8.1 Tổ chức bộ máy kế toán tại Công Ty: Công ty TNHH xây dựng Đồng Tâm là Công ty TNHH mới thành lập nên bộ máy kế toán đơn giản, nhẹ gọn, nhưng vẫn đảm bảo việc ghi chép, phản ánh đầy đủ, chính xác, kòp thời mọi hoạt động của công ty GVHD : Phạm Đình Văn 28 SVTH : Lê Hoàng Xuân Tước Đề tài : Kế toán NVL – CCDC Báo cáo thực... Hoàng Xuân Tước Đề tài : Kế toán NVL – CCDC Báo cáo thực tập tốt nghiệp - Kỳ kế toán bắt đầu từ ngày 01/01 đến ngày 31/12/ năm dương lòch - Công ty TNHH xây dựng Đồng Tâm là doanh nghiệp vừa và nhỏ nên việc kiểm tra công tác kế toán theo hình thức nội bộ công ty - Tổ chức và lưu trữ chứng từ những chứng từ có liên quan đến việc đối chiếu kiểm tra khi sai sót, do vậy chứng từ tại công ty bảo quản rất ngăn... nhằm kiểm tra đối chiếu thuận lợi và đơn giản, kế toán sử dụng các chứng từ do Bộ tài chính quy đònh sau : + Phiếu thu, chi, giấy tạm ứng, giấy thanh toán tiền mặt + Phiếu nhập kho, hàng hóa + Giấy báo nợ, báo có nhận hàng + Các bảng thu mua nông lâm chưa qua chế biến 2.1.9.2- Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán : - Công ty áp dụng công tác kế toán hàng tồn kho theo phương pháp khai thường... bên có : Số tiền còn phải trả cho người bán Ngoài ra trong quá trình hạch toán, kế toán còn sử dụng một số tài khoản liên quan khác như tài khoản 311,111, 112, 142, 242… 1.3.1.2- Sơ đồ kế toán tổng hợp NLVL-CCDC : GVHD : Phạm Đình Văn 11 SVTH : Lê Hoàng Xuân Tước Đề tài : Kế toán NVL – CCDC Báo cáo thực tập tốt nghiệp Sơ đồ kế toán NLVL-CCDC theo phương pháp khai thường xuyên TK 111,112,331 TK 152... giao, chưa hoàn thành 2.1.6.4- Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh : Từ khi thành lập và đi vào hoạt động đến nay, công ty luôn hoạt động không ngừng, trong 2 năm qua tình hình hoạt động công ty có thể khái quát như sau : GVHD : Phạm Đình Văn 25 SVTH : Lê Hoàng Xuân Tước Đề tài : Kế toán NVL – CCDC Báo cáo thực tập tốt nghiệp Bảng 3 : Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Chỉ tiêu... toán theo hình thức kế toán chứng từ ghi sổ Sổ đăng ký CHỨNG TỪ GHI SỔ chứng từ ghi sổ Bảng tổng hợp chi tiết SỔ CÁI GVHD : Phạm Đình Văn Bảng cân đối 32t sinh số phá SVTH : Lê Hoàng Xuân Tước BÁO CÁO TÀI CHÍNH Đề tài : Kế toán NVL – CCDC Báo cáo thực tập tốt nghiệp Ghi chú : Ghi hàng ngày Quan hệ, đối chiếu, kiểm tra Ghi cu i tháng 2.2- Thực trạng công tác kế toán NLVL-CCDC tại Công ty TNHH xây dựng... những công trình như : Cầu cống, nhà cửa, kênh mương để có được những thông tin về tổng NLVL tăng, giảm hiện có tại kho kế toán phải theo dõi theo một nguyên tắc nhất đònh Do đặc điểm của NLVL-CCDC ở công ty nên công ty đã ứng dụng phương pháp đánh giá NLVL-CCDC theo giá thực tế GVHD : Phạm Đình Văn 34 SVTH : Lê Hoàng Xuân Tước Đề tài : Kế toán NVL – CCDC Báo cáo thực tập tốt nghiệp Công ty hạch toán. .. khoản này không có số dư cu i kỳ - Có 2 tài khoản cấp 2 GVHD : Phạm Đình Văn 13 SVTH : Lê Hoàng Xuân Tước Đề tài : Kế toán NVL – CCDC Báo cáo thực tập tốt nghiệp 6111 : Mua NLVL 6112 : Mua hàng hóa * Các tài khoản hàng tồn kho : 151, 152, 153 đều được sử dụng nhưng kết cấu khác : - Kết cấu : + Bên nợ : Gía thực tế của NLVL-CCDC tồn cu i kỳ(theo kết quả kiểm kê) + Bên có : Kết chuyển giá thực tế của
- Xem thêm -

Xem thêm: báo cáo tốt nghiệp kế toán công cu dụng cu, báo cáo tốt nghiệp kế toán công cu dụng cu, báo cáo tốt nghiệp kế toán công cu dụng cu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay