THUYẾT MINH THIẾT KẾ CƠ SỞ DAĐTXD KHU NHÀ Ở HIM LAM (PHẦN HẠ TẦNG)

59 689 1
  • Loading ...
1/59 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 09:16

Được sự đồng thuận về chủ trương của UBND thành phố, UBND quận Long Biên, các Sở ban ngành, địa phương và sự nhất trí của dân cư trong khu vực, dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở Himlam Vĩnh Tuy hình thành sẽ tạo tiền đề phát triển hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật và tạo quỹ đất nhà ở cho nhân dân trong vùng. Trong đó ưu tiên chỉnh trang nâng cấp và khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật khu làng xóm theo quy hoạch đã phê duyệt, đầu tư xây mới nhà ở, công trình công cộng (nhà trẻ ). CN CƠNG TY TNHH Cộng hòa – Xã hội- Chủ nghĩa- Việt Nam Độc lập – Tự – Hạnh phúc -o0o - -o0o Số : ./ TKCS-201… Tp.HCM, ngày tháng năm 201 THUYẾT MINH THIẾT KẾ CƠ SỞ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH : KHU NHÀ Ở HIM LAM VĨNH TUY ĐỊA ĐIỂM : PHƯỜNG LONG BIÊN QUẬN LONG BIÊN TP.HÀ NỘI HẠNG MỤC: SAN NỀN - GIAO THƠNG – THỐT NƯỚC – CÂY XANH – CHIẾU SÁNG – CẤP NƯỚC – CỐNG HỘP – THƠNG TIN LIÊN LẠC Chủ đầu tư CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VĨNH TUY Tư vấn thiết kế CN CƠNG TY TNHH …………… Trang - MỤC LỤC CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG I TÊN DỰ ÁN: - Tên dự án : KHU NHÀ Ở HIM LAM VĨNH TUY - Vị trí: Thuộc phường Long Biên quận Long Biên thành phố Hà Nội II ĐƠN VỊ THỰC HIỆN: CƠ QUAN CHỦ ĐẦU TƯ: CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VĨNH TUY Địa : 109 Trần Hưng Đạo tầng 21 tòa nhà Capital quận Hồn Kiếm thành phố Hà Nội Trang - Điện thoại : (04) 35.720.656 Fax : (04) 35.720.655 CƠ QUAN TƯ VẤN LẬP DỰ ÁN: CN CƠNG TY TNHH Địa : 234 Ngơ Tất Tố, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM Điện thoại : 514 6293 Fax : 514 6295 III GIỚI THIỆU DỰ ÁN Khu vực nghiên cứu lập Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu nhà Tư Đình mới, tỷ lệ 1/500 thuộc ranh giới hành phường: Phường Long Biên - quận Long Biên, thành phố Hà Nội - Phía Bắc phía Đơng giáp khu vực dự án sân Golf -Dịch vụ Long Biên - Phía Nam giáp khu dân cư có phường Long Biên - Phía Nam giáp khu đất qn đội dự án trường học - Phía Tây giáp khu nhà Minh Tâm Diện tích đất nghiên cứu quy hoạch : 189.262 m2 ( Thuộc phần đất DA3 khu C2-5 theo điều chỉnh QHCT quận Long Biên tỷ lệ 1/2000 khu vực Tây Nam quận Long Biên ) a Phần đất khơng quy hoạch: có diện tích khoảng 26.871 m2 Bao gồm đất ( phần đất DC1, DC2, DC3, NO4, phần đất đường giao thơng ) Số dân khu vực nghiên cứu có: 586 người b Phần đất lập quy hoạch có diện tích khoảng: 162.391 m2, Bao gồm : + Phần đất hạ tầng kỹ thuật khu ( mương CL5) có diện tích khoảng: 35.391 m2 + Phần đất xây dựng khu nhà trường học ( gồm đất : NO1, NO2, NO3, NT2, CXDVO ) có diện tích khoảng :127.000 m2 Quy mơ lập dự án : - Tổng diện tích đất xây dựng khu nhà Tư Đình khoảng : 162.391 m2 - Số dân dự kiến khoảng : 678 người - Các hạng mục cơng trình nghiên cứu: + San + Đường giao thơng + Hệ thống nước mưa + Hệ thống bẩn + Hệ thống cấp nước, chiếu sáng Trang - + Hệ thống cống hộp thay mương nước hữu + Cây xanh đường phố, cơng viên cù ly ®i­ 500m ­ chui cÇu hµnh lang an toµn giao th«ng ® êng s¾t ®­ ­ ngu êng ­(QL5) ­Linh n­ v¨n Õn m ¬ng quy ho ¹ch ®Ị xu 150M ¸ ng ho Êt cè 315M ph­ êng­gia­th B¶N §å VÞ TRÝ Vµ GIíI H¹N KHU §ÊT Qh-01 ph­ êng­phó c­®ång ii- ranh giíi lËp Dù ¸N: KHU §ÊT NGHI£N CøU LËP QUY HO¹CH Cã DIƯN TÝCH ph­ êng­phóc­® ång ®­ êng Ơ n­v¨ ­nguy : 26.871 M2 BAO GåM mét phÇn « ®Êt dc1, vµ c¸c « ®Êt dc2, dc3, no4 , mét phÇn ®Êt thc tt tdtt long biªn ) n­Linh­(Q 2- phÇn ®Êt lËp quy ho¹ch chi tiÕt 1/500 cã diƯn tÝch kho¶ng : L5) s©n­b ay­gia ­l©m : 189.262 M2 TRONG §ã: 1- KHU §ÊT KH¤NG LËP QUY HO¹CH Cã DIƯN TÝCH KHO¶NG 162.391 m2 ­®é­b» ã­c ao ao­® é­®­ kh« ng­c cã­c ran ao ­® h­gi é­b» íi­t ng­c Ünh­ ph­ êng­bå­®Ị ph­ êng­phó c­® ång êng ­c Êt­h ¹­c¸ ng­c nh­+4 5m ao­® é­®­ êng ­cÊt­h ¹­c¸nh ( bao gåm : mét phÇn « ®Êt no1, vµ c¸c « ®Êt « ®Êt no2, no3, cxdvo, nt2 , m ¬ng cl5 ) íi ­t Ünh­ kh« ng­ s©n golf vµ dÞch vơ long biªn thùc hi Ưn theo dù ¸ n riªng 7539 h­gi ® ỵc cÊp thÈm qun phª dut ran khu I VÞ TRÝ Dù ¸N: HIM LAM VINH TUY 55119 ph­ êng­phóc­® ång tỉng diƯn tÝch hå ®iỊu hoµ ph¹ m vi s©n golf kho¶ng 18.71ha v¨n­L inh­( QL5) êng ­cÊ t­h¹­c¸ nh­+ 45m ®­ êng ­ ngu n­ ao­® é­®­ hµnh lang an toµn gia o th«ng ® êng s¾t é­b» ng­c ph­ ên g­phóc­®ång ¬ng cã­c ­ngÇm ao­® ph­ êng­sµi­®ång v­h¹ kh« ng­ khu II ¬ng ­d­ íi­t Ünh­ ­ch ­ ­cao ­t hÕ­1 10k cÇu khu c«ng viªn c«ng nghƯ th«ng tin hµ néi thùc hiƯn theo dù ¸n riªng ® ỵc cÊp thÈm qun p hª dut Õn ­® ran iƯn h­gi ®i­ ®i­h¶i trung t©m v¨n ho¸ tdtt qn long biªn p ­phßng thùc hiƯn theo dù ¸n riªng p ph­ êng­ long­biªn p ph­ êng­th¹ch­bµn p h­ êng­long­biªn khu iII tû lƯ 1/500 khu c«ng viªn g i¶i trÝ sinh th¸i cù ly khu t¸i ®Þnh c cÇu vÜnh 500m b·i­s «ng­hång p ®ª­ p vµ­ ®­ ên ång ng­h ª­s« g­® khu vùc nhµ m¸y g¹ch th¹ch bµn thùc hiƯn theo dù ¸n riªng p p p ph­ êng­th¹ch­bµn ph­ êng­ long­biªn p d ù ¸n t¸i ®Þnh c khu d©n c phơc vơ dù ¸n k hu c«ng viªn c«ng nghƯ th«ng tin hµ néi khu vùc thùc hiƯn theo quy ho¹ch chi tiÕt tû lƯ 1/500 khu c «ng viªn gi¶ i trÝ sinh th¸i ph­ ên g­long­biªn ® Êt gi·n d©n ph êng long biªn thùc hiƯn t heo ®ª ­vµ­®­ qut ®Þnh sè 1202/q®-ubnd d ù ¸n t¸i ®Þnh c khu d©n c ph ơc vơ dù ¸n k hu c«ng viªn c«ng nghƯ th«ng tin hµ néi p ên g­®ª­s« ng­hång p b·i­s«n g­hång ®ª­vµ­®­ êng­®ª­s«ng­hå ng thùc hiƯn theo d ù ¸n riªng ph­ êng­th¹ch­bµn ®i ­cÇu k hu nhµ ë ph êng long biªn tû lƯ 1/500 ­vÜnh ­tuy quy ho¹ch chi tiÕt c¶i t¹o vµ x©y dùng míi b·i­s«ng­hång ®i­ cÇu ­th anh­ tr× Hình 1: vị trí khu đất IV.CÁC CĂN CỨ LẬP DỰ ÁN 4.1 Căn pháp lý đầu tư xây dựng: - Căn Luật xây dựng số 16/2003/QH11 Quốc Hội khóa XI nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thơng qua ngày 26/11/2003; - Luật sửa đổi, bổ sung số điều luật liên quan đến đầu tư xây dựng số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 Quốc Hội khóa XII, kỳ họp thứ 5; - Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơng trình; Thơng tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010 Bộ Xây dựng hướng dẫn lập quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơng trình; Thơng tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008 Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự tốn xây dựng cơng trình; - Nghị định 12/2009/NĐ-CP ban hành ngày 12 tháng 02 năm 2009 quản lý dự án xây dựng cơng trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 Chính phủ quản lý dự án xây dựng cơng trình; Trang - - Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 Chính phủ quản lý chất lượng cơng trình xây dựng; - Thơng tư số 27/2009/TT-BXD ký ngày 31/07/2009 Bộ Xây Dựng hướng dẫn số nội dung Quản lý chất lượng cơng trình xây dựng; - Thơng tư số 04/2010/TT-BXD ký ngày 26/05/2010 Bộ Xây Dựng hướng dẫn việc lập quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơng trình; - Quyết định số 228/2005/QĐ-UB ngày 19/12/2005 Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết quận Long Biên tỷ lệ 1/2000 (phần quy hoạch sử dụng đất giao thơng) - Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND ngày 21/3/2008 Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết quận Long Biên tỷ lệ 1/2000 (phần quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật) - Quyết định số 3856/QĐ-UBND UBND thành phố Hà Nội ngày 06/8/2010 việc Điều chỉnh quy hoạch chi tiết quận Long Biên tỷ lệ 1/2000 khu vực Tây Nam quận Long Biên - Cơng văn số 2938/ CHK- QLHĐB ngày 09/ 12/ 2005 Cục hàng khơng VN việc thỏa thuận chiều cao xây dựng khu đất Cơng ty Thực phẩm miền Bắc phường Long Biên, quận Long Biên - Quyết định số 5189/ QĐ- UBND ngày 13/ 8/ 2013 UBND Quận Long Biên việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/ 500 khu nhà Tư Đình, tỷ lệ 1/ 500 phường Long Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội - Văn số 161/ UBND-QLĐT ngày 24/ 1/ 2014 UBND Quận Long Biên việc chấp thuận đầu tư dự án khu nhà HimLam Vĩnh Tuy phường Long Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội; - Hợp đồng kinh tế số: 135/HĐKT-2013 ký ngày 25/12/2013 Cơng ty Cổ phần đầu tư Vĩnh TuyTNHH CN Cơng ty TNHH V/việc lập thiết kế sở TKBVTC cơng trình “Khu nhà Him Lam Vĩnh Tuy” thuộc phường Long Biên, Quận Long Biên, Tp.Hà Nội gồm hạng mục: san nền, giao thơng, nước mưa, nước bẩn, cấp nước, chiếu sáng, cống hộp, xanh đường phố, cơng viên ; 4.2 Các tài liệu tham khảo: - Căn hồ sơ báo cáo khảo sát địa hình CN Cơng ty TNHH thực tháng 6/2013; - Căn hồ sơ báo cáo khảo sát địa chất CN Cơng ty TNHH thực tháng 10/2013; - Một số hồ sơ, văn khác liên quan; Trang - Trang - CHƯƠNG II SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ, MỤC TIÊU ĐẦU TƯ I SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ - Trong nhiều năm qua, nhà vấn đề kinh tế - xã hội quan trọng Đặc biệt, thành phố Hà Nộ, nhu cầu nhà vấn đề thiết người dân - Trước tình hình đó, cần thiết phải có biện pháp khắc phục, mặt hạn chế gia tăng dân số, đặc biệt gia tăng dân số học, mặt phải tổ chức tái cấu trúc tái bố trí dân cư hợp lý, đơi với việc cải tạo xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật để đáp ứng nhu cầu xã hội - Vì vậy, việc đầu tư xây dựng nhà ở, đặc biệt khu nhà đại định hướng đầu tư đắn, đáp ứng nhu cầu thị trường - Quận Long Biên với diện tích 6.038,24 (60,38 km²) có vị trí nhiều điều kiện thuận lợi để hình thành thị xác định quận trung tâm Tp Hà Nội tương lai - Hàng loạt khu thị, khu dân cư đầu tư xây dựng với khu nhà biệt thự đẹp sang trọng dần hình thành diện mạo cho khu vực với cao ốc chót vót cảnh quang thiên nhiên xinh đẹp Đây nơi tái định cư hộ dân bàn giao mặt phục vụ dự án Tại khu tái định cư này, hàng loạt cao ốc xây tiện nghi đại với chức khu nhà ở, khu thương mại - Đầu tư dự án Khu nhà Him Lam Vĩnh Tuy nối kết hòa hợp với dự án nhà kế cận xây dựng, tạo thành tổng thể quy hoạch chi tiết thống tiện ích xã hội hạ tầng kỹ thuật thị cách hài hòa đại - Qua đó, việc đầu tư xây dựng Khu nhà Him Lam Vĩnh Tuy cần thiết, hình thành nên khu mới, đại với mơi trường sống lành mạnh, góp phần hồn thiện tranh sinh động cho khu thị quận Long Biên II.MỤC TIÊU ĐẦU TƯ Được đồng thuận chủ trương UBND thành phố, UBND quận Long Biên, Sở ban ngành, địa phương trí dân cư khu vực, dự án đầu tư xây dựng Khu nhà Himlam Vĩnh Tuy hình thành tạo tiền đề phát triển hồn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật tạo quỹ đất nhà cho nhân dân vùng Trong ưu tiên chỉnh trang nâng cấp khớp nối đồng hạ tầng kỹ thuật khu làng xóm theo quy hoạch phê duyệt, đầu tư xây nhà ở, cơng trình cơng cộng (nhà trẻ ) Cụ thể hóa Quy hoạch chung Thủ Hà Nội đến năm 2030 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Quy hoạch chi tiết quận Long Biên tỷ lệ 1/2000 UBND thành phố Hà Nội phê duyệt Điều chỉnh cục quy hoạch chi tiết 1/2000 khu vực Tây Nam quận Long Biên quy hoạch chi tiết quận Long Biên tỷ lệ 1/2000 Trang - - Góp phần chỉnh trang quy hoạch phát triển kinh tế tồn khu vực - Tăng thu ngân sách, tạo lợi nhuận cho nhà đầu tư CHƯƠNG III HIỆN TRẠNG TUYẾN I VỊ TRÍ: Khu vực nghiên cứu lập Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu nhà Him Lam Vĩnh Tuy, tỷ lệ 1/500 thuộc phường Long Biên - quận Long Biên, thành phố Hà Nội - Phía Bắc phía Đơng giáp khu vực dự án sân Golf -Dịch vụ Long Biên - Phía Nam giáp khu dân cư có phường Long Biên - Phía Nam giáp khu đất qn đội dự án trường học - Phía Tây giáp khu nhà Minh Tâm II HIỆN TRẠNG: II.1 Hiện trạng sử dụng đất: Với tổng diện tích phạm vi nghiên cứu khoảng: 189.262 m2 trạng sử dụng đất phân bổ sau: A - Khu vực xây dựng: ( khu dân cư có đề nghị cải tạo chỉnh trang) Có diện tích đất khoảng :26.871 m2 Khu dân cư có thuộc Tập thể cơng ty thực phẩm Miền Bắc khu dân cư phường Long Biên có B - Khu vực đất chưa xây dựng: ( xây dựng khu nhà tư Đình ) Có diện tích khoảng : 162.391 m2 Phía Bắc khu đất khu sinh thái gồm nhiều vườn cây, ao hồ, xung quanh gồm nhiều hệ thống mương nước, đường dạo bê tơng, đường đất Trong khu vực có số nhà dân tầng nhiều nhà tạm ( nhà ) Dự kiến di dời giải tỏa đền bù giải phóng bằng, tái định cư chỗ Phía Nam khu đất ( phần tiếp giáp khu dân cư có phía Nam, có xưởng sản xuất chiếu nhựa gồm nhà xưởng ( tầng số nhà tạm, dự kiến đền bù di dời lập quy hoạch.) Phía Tây, Tây Nam, Tây Bắc khu đất ( phần giáp ranh với khu dự án sân Glof Long Biên xây dựng ) mương đất có rộng 2-3 m Trang - BẢNG TỔNG HỢP HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT: TT A B Chức đất trạng Đất dự án riêng Đất lập quy hoạch Đất ao hồ Đất vườn xanh có Diện tích đất (m2) 26.871 162391 64903 21756 Tỷ lệ ( %) Ghi Đất dự án khu dân cư có DC1, DC2, DC3 100 40 13 Đất cơng trình có 6166 4 Đất đường giao thơng Đất trống 37928 31638 23 19 Bao gồm số nhà dân, xưởng sản xuất chiếu nhựa, Nhà dịch vụ khu du lịch sinh thái, đề xuất di dời, số nhà dân, Đường đất đường bê tơng khu sinh thái Tổng đất (A)+ (B) 189.262 II.2 Hiện trạng dân cư : Trong khu vực nghiên cứu chủ yếu dân cư thuộc khu tập thể Cơng ty thực phẩm miền Bắc khu dân cư phường Long Biên , nguồn gốc đất quan tự phân cho cán cơng nhân viên, cơng trình nhà gạch bê tơng từ đến bốn tầng Trong khu tập thể Cơng ty thực phẩm miền Bắc có 108 hộ, khu dân cư phường Long Biên - phía Đơng Nam khu đất có 34 hộ; Dân số độ tuổi lao động chiếm 60%, chủ yếu lao động cơng nhân viên quan , cán nhà máy; Tổng số người phạm vi nghiên cứu 568 người (142 hộ); II.3 Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật: a) Hiện trạng địa hình địa mạo : Khu đất có cao độ trung bình 5,2 địa hình có độ cao khơng ổn định, gồm nhiều ao hồ có độ sâu 1-2 m, xung quanh gồm nhiều ao hồ Khu đất dốc từ Đơng nam sang Tây Bắc khu đất Cao độ khu đất ao hồ từ : 3,0-4,2 m; cao độ khu đất trống từ : 5,2-6,2 m Khu vực dân cư giáp khu vực quy hoạch có cao độ từ 3,6 ÷6,3m b) Hiện trạng giao thơng: Khu vực dự án nằm phường Long Biên, quận Long Biên Khu vực thuận lợi giao thơng đối ngoại, gần với trung tâm thành phố Hà Nội Khu đất có lối tiếp cận từ phía Tây Nam đường thành phố rộng 40m (đi Cầu Chương Dương) xây dựng hồn thiện Trang - Hướng Đơng tiếp cận với đường Cầu Vĩnh Tuy Ngồi khu đất tiếp cận với hướng đường từ phía Nam khu đất (phần giáp khu dân cư có.) bãi đỗ xe cơng cộng thành phố Khu vực nằm vị trí khu dân cư có mật độ xây dựng thấp, xung quanh khu sân Golf có cảnh quan đẹp Hệ thống hạ tầng xung quanh khu vực xây dựng hồn thiện đồng Giao thơng khu vực đường đất đường gạch xuống cấp vào khu hồ câu cá, khu du lịch sinh thái c) Hiện trạng nước mặt: Khu đất nghiên cứu phần lớn đất thuộc khu du lịch sinh thái gồm nhiều ao hồ, mương, phần lại phần đất dân cư có, nhà xưởng Cao độ khu đất ao hồ từ : 3,0-4,2 m Cao độ khu đất trống từ : 5,2-6 m Khu vực dân cư giáp khu vực quy hoạch có cao độ từ 3.6 ÷6,3m Khu vực dân cư có hệ thống nước thải thơng qua cơng ngầm chảy mương xung quanh khu vực lập quy hoạch Hệ thống nước theo mương cống nước có chảy sơng Cầu Bây phía Đơng Nam khu vực d) Hiện trạng nước sinh hoạt vệ sinh mơi trường: Xung quanh khu đất hệ thống mương nước bẩn rơng 5-15m, nước bẩn chưa qua xử lý Khu vực gần chưa có hệ thống nước bẩn vệ sinh mơi trường Chỉ có 01 tuyến mương nước khu vực dân cư thuộc khu tập thể cơng ty Thực phẩm miền Bắc Nước bẩn đổ trục tiếp mương xung quanh đất e) Hiện trạng cấp nước: Hiện khu vực nghiên cứu quy hoạch có trạm cấp nước Sài Đồng B với chất lượng nước đảm bảo tiêu chuẩn nước sinh hoạt Bộ Y tế Theo trạng sử dụng đất khu vực nghiên cứu bao gồm chủ yếu đất ao hồ ,cây xanh thuộc khu du lịch sinh thái ruộng, phần đất dân cư Việc sử dụng nước cho nhu cầu sinh hoạt hộ dân cư khu vực chủ yếu nhờ nước giếng khoan tự khai thác, chưa qua xử lý hầu hết chưa đảm bảo chất lượng nước sinh hoạt theo tiêu chuẩn Bộ Y tế f) Hiện trạng cấp điện, thơng tin liên lạc: Trang - 10 c Lắp nối ống : - Mương sau đào đến cốt thiết kế , kiểm tra mái dốc để mương đạt u cầu.Chuẩn bị lắp đặt lấy giẻ lau đầu ống , bơi trơn đầu ống thả xuống mương ống Dùng dầu bơi trơn xà phòng kem , bơi trơn mặt ngồi joint cao su mép đầu đực đến chiều dài đánh dấu (định mức mỡ thoa ống xà bơng kem theo định nhà sản xuất ghi hộp ) - Cân chỉnh tim hai ống , dùng cảo để thúc đầu đực vào đầu đến vạch đánh dấu tiếp tục lắp ống - Ở chổ đặt phụ tùng tê , khuỷu , ống nối mà ống phải cắt phải mài nhẵn chổ bị cắt - Chú ý góc lệch tối đa mối nối hai ống ≤ 3o d Thử áp lực khử trùng ống : Thử áp lực : - Quy định Cơng ty Cấp nước : Đường ống cấp nước sau lắp đặt phải thử áp lực để đảm bảo độ kín nước : Khi đường ống cấp nước lắp đặt xong với chiều dài tối đa 600 mét , phải kiểm tra độ kín nước cách bịt kín hai đầu ống , bơm nước vào với áp lực tối thiểu 6KG/cm2 Đường ống đạt u cầu cấp nước với hai điều kiện sau :  Trong thời gian tối thiểu sau ngưng bơm , áp lực đoạn ống thử giữ ngun 6KG/cm2  Trong thời gian tối thiểu sau ngưng bơm ,áp lực đoạn ống thử có sụt giảm sau bơm thêm nước vào để đưa áp suất lên trở lại 6KG/cm2 Số nước bơm thêm tối đa khơng q số lượng nước tính theo cơng thức sau : V = (S x D ) / 14750 Trong đó: V = Số lượng nước hao hụt rò rỉ cho phép /02 gờ thử ( lít ) S = Chiều dài đoạn ống thử D = Đường kính chuẩn đoạn ống tính mm Cơng trình đơn vị trực thuộc Cơng ty Cấp nước thi cơng tạm giao Ban Quản lý Dự án Cấp nước thử Cơng trình nhà thầu thi cơng nhà thầu thử với giám sát bên quy định mục Trước thực cơng tác thử áp lực , đơn vị thi cơng lắp đặt phải thực đầy đủ điều kiện sau :  Gửi văn u cầu thử áp lực trước ngày đến đơn vị thực cơng tác thử áp lực đơn vị chứng kiến mục  Ống xã , khơng có cặn bẩn , khơng có khơng khí ống , chứa đầy nước thời gian tối thiểu 12 Trang - 45 -  Ống thử lập hồn tồn ống khác phạm vi chung quanh , bịt kín hai đầu ống chèn neo chặt để chịu áp lực tối thiểu KG/cm2  Để dễ phát rò rỉ , đoạn ống thử nên chèn neo kỹ , lấp cát thân ống đoạn chừa mối nối  Khoan lắp đặt hai corporation cock 20 ly hai đầu đoạn ống thử gần sát vị trí bịt đầu ống  Chuẩn bị đủ nguồn nước để bơm , dụng cụ chứa nước có sức chứa tối thiểu 400 lít  Cung cấp : xăng , nhớt sử dụng cho bơm , phương tiện vận chuyển bơm dụng cụ thử theo bơm Các thành phần chứng kiến thử áp lực gồm :  Đơn vị thi cơng đặt ống  Đơn vị giám sát thi cơng ( Giám sát A )  BQL Dự án Cấp nước  Đơn vị sử dụng quản lý cơng trình Tất ký xác nhận vào biên thử áp lực ( theo mẫu Cơng ty Cấp nước ban hành ) đơn vị thử áp lực lập trình Ban Giám đốc Cơng ty kết luận để bổ túc hồ sơ nghiệm thu cơng trình Khử trùng Sau đường ống thử áp lực xong , chấp nhận đạt u cầu trước ráp nối đưa vào sử dụng phải khử trùng Giao đơn vị thực cơng tác thử áp lực thực cơng tác khử trùng đường ống với hỗ trợ đơn vị thi cơng Trước thực cơng tác khử trùng , đơn vị thi cơng phải chuẩn bị đầy đủ điều kiện sau :  Gửi văn khử trùng đường ống trước ngày đến đơn vị thực cơng tác khử trùng  Đoạn ống nối đầu với ống hữu có van chận điểm nối ( corporation cock lắp đặt cơng tác thử áp lực sau van chận tính theo chiều nước chảy )  Xã nước ống đến ghi nhận ống ( mắt ) : khơng lẫn cặn bẩn , khơng đục bịt lại đầu ống thử áp lực ( trước vị trí bịt đầu ống gắn corporation cock thử áp lực )  Ống chứa đầy nước bên với áp lực tương đương áp lực nước hữu mạng lưới chổ  Chuẩn bị nguồn nước lớn , dụng cụ chứa nước có sức chứa tối thiểu 400 lít pha trộn dung dịch khử trùng  Chuẩn bị xăng nhớt sử dụng cho bơm , phương tiện vận chuyển bơm dụng cụ theo bơm Trang - 46 - Thực khử trùng cách bơm vào đoạn ống ( vị trí đầu ống nối với ống qua corporation cock lấy sẵn điều kiện van chận đóng chặt ) dung dịch khử trùng ( thường sử dụng clorua vơi 70 % ) để đoạn ống cần khử trùng có phân lượng 50 mg/lít Trong bơm dung dịch khử trùng vào nên xả nước qua corporation cock lấy cuối đoạn ống lúc nhận biết mùi dung dịch khử trùng đóng chặt corporation cock lại tốt - Ngâm dung dịch 24 , lấy mẫu nước cuối ống xét nghiệm - Dùng nước hữu hệ thống ống để xả nước ống ( việc phải thực biện pháp cần thiết để tránh nước bẩn trở vào ống ) trước nối vào hệ thống - Đường ống chấp nhận sau đáp ứng đủ hai điều kiện :  Lấy mẫu nước cuối ống có chứa dung dịch khử trùng sau 24 xét nghiệm có clor dư  Lấy mẫu nước cuối ống sau xả dung dịch khử trùng xét nghiệm thấy có chất lượng giống chất lượng nước hệ thống hữu Các tiêu xét nghiệm gồm có : độ trong, màu, độ pH ,mùi vị , độ cứng, lượng ơxy tiêu thụ, amoniac, nitit, nitrat, clorua natri, sulfar, Fe - Cơng tác khử trùng lập biên có thành viên ký xác nhận trước, sau đơn vị thi cơng đặt ống tạo điều kiện để đơn vị thử áp lực khử trùng hướng dẫn đơn vị có chức đến trường lấy mẫu kiểm nghiệm điểm nêu mục Kết kiểm nghiệm mẫu nước kèm theo biên khử trùng lập trình Ban Giám đốc Cơng ty kết luận để bổ túc hồ sơ nghiệm thu cơng trình IV Thi cơng hệ thống đường giao thơng 4.1 Đào đắp khn đường : Cơng tác thi cơng nghiệm thu đường theo TCVN 4447-2012 cơng tác đấtThi cơng nghiệm thu Tùy thuộc vào tiến độ lực lượng xe máy, thiết bị thi cơng, phân đoạn thi cơng dọc tuyến bố trí cụ thể theo thiết kế tổ chức thi cơng đơn vị nhận thầu xây lắp thực - Phải thực khn đào vị trí, cao độ hạ theo thiết kế Đáy đào phải phẳng, khơng úng nước - Lu lèn khn đường đạt độ chặt K=>0.95 4.2 Thi cơng vỉa hè : - Thi cơng bó vĩa hè, bó nền, bó vĩa dãy phân cách - Thi cơng kết cấu vĩa hè 4.3 Thi cơng lớp móng đá mi: Áp dụng tiêu chuẩn AASHTO: M145-91 (1995) Tuần tự thi cơng thi cơng lớp cấp phối đá dăm loại & Trang - 47 4.4 Thi cơng lớp cấp phối đá dăm : Sau hồn thiện xong đường đá mi, tiến hành thi cơng lớp móng CPĐD theo trình tự sau: - Chuẩn bị mặt bằng, định vị lại cọc tuyến phạm vi thi cơng - Kiểm tra vật liệu CPĐD loại I (D max=25mm) CPĐD loại II (Dmax=37.5mm) trạm trộn phù hợp với quy định tiêu chuẩn TCVN 8859:2011 Chỉ dẫn kỹ thuật dự án - Thi cơng lớp CPĐD loại II (D max=37.5mm) dày 30cm (20cm): Q trình thi cơng cung phải tn thủ theo TCVN 8859: 2011- Kết cấu móng CPĐD kết cấu áo đường ơtơ vật liệu -thi cơng nghiệm thu dẫn kỹ thuật dự án + Để đảm bảo độ chặt lu lèn tồn bề rộng móng thiết kế, phải rải vật liệu CPĐD rộng thêm bên 25cm so với bề rộng thiết kế móng khơng có khn đường đá vỉa Tại vị trí tiếp giáp với vệt rải trước, phải tiến hành loại bỏ vật liệu CPĐD rời rạc mép vệt rải trước trước rải vệt + Phải thường xun kiểm tra cao độ, độ phẳng, độ dốc ngang, độ dốc dọc, độ ẩm, đặc biệt độ đồng vật liệu CPĐD suốt q trình san rải - Thi cơng cấp phối đá dăm loại I (D max=25mm) dày 20cm (15cm): Q trình thi cơng cung phải tn thủ theo TCVN 8859: 2011- Kết cấu móng CPĐD kết cấu áo đường ơtơ vật liệu -thi cơng nghiệm thu dẫn kỹ thuật dự án Q trình thi cơng lớp cấp phối đá dăm loại I tương tự thi cơng lớp cấp phối đá dăm loại II + Cơng tác lu lèn: Cơng tác lu lèn khâu quan trọng cuối giải pháp kỹ thuật thi cơng để đạt chất lượng cao Do cần phải thực u cầu thơng qua tiến trình thực bước sau đây: + u cầu lu lèn: Phải có sơ đồ lu lèn để thi cơng tránh lu lèn theo cảm tính để dẫn đến độ nén ép mặt đường khơng đều, phát sinh hư hỏng cục lan dần Dùng lu có trọng lượng thích ứng theo bước tiến trình lu + Các bước tiến trình lu: - Bước 1: Lu giai đoạn đầu có kết hợp điều chỉnh, bù phụ vật liệu nơi thừa thiếu (nếu có) nên dùng xe lu nhẹ; Loại bánh cứng có trọng lượng: - tấn, lu - lần /điểm với vận tốc lu: V = 1,5 - 2km/h - Bước 2: u cầu lu đạt độ chặt thiết kế u cầu nên dùng loại lu nặng; Loại lu bánh cứng có trọng lượng: P=10 – 12 (18 tấn), Số lần: 15 - 20 lần/điểm, Vận tốc lu: V = 2km/h - lượt đầu, sau tăng vận tốc V = - 5km/h 4.5 Thi cơng lớp mặt đường bêtơng nhựa nóng : Sau hồn thiện xong lớp móng CPĐD, tiến hành thi cơng lớp Bêtơng nhựa theo trình tự sau: Trang - 48 - Chuẩn bị mặt bằng, định vị lại cọc tuyến, định vị vị trí cao độ rải Bêtơng nhựa tim mép đường theo hồ sơ thiết kế phạm vi thi cơng - Kiểm tra chất lượng hỗn hợp BTN sử dụng cho thi cơng, kiểm tra chất lượng, cơng suất trạm trộn cự ly vận chuyển phù hợp theo qui định tiêu chuẩn TCVN 8819:2011- Mặt đường BTNN u cầu thi cơng nghiệm thu dẫn kỹ thuật dự án - Vệ sinh, thổi bụi lớp mặt lớp CPĐD loại I trước tưới nhựa thấm bám - Tưới thấm bám lớp CPĐD loại I với tỷ lệ 1kg/m Chờ thời gian phân tách nhũ tương nhựa pha dầu (nếu tưới dính bám nhũ tương nhựa pha dầu) đạt thời gian theo qui định thi cơng lớp BTN - Thi cơng lớp BTNC : Q trình thi cơng phải tn thủ theo TCVN 8819:2011Mặt đường BTNN u cầu thi cơng nghiệm thu dẫn kỹ thuật dự án + Dùng ơtơ tự đổ vận chuyển hổn hợp BTN Chọn trọng tải số lượng ơtơ cho phù hợp với cơng suất trạm trộn máy rải cự ly vận chuyển, bảo đảm liên tục, nhịp nhàng khâu Cự ly vận chuyển phải chọn cho nhiệt độ hỗn hợp đến nơi rải khơng thấp 1200C + Chỉ rải bêtơng nhựa nóng máy chun dùng, chỗ hẹp khơng rải máy chun dùng cho phép rải thủ cơng phải tn theo quy định + Sơ đồ lu lèn, tốc độ lu lèn, phối hợp loại lu, số lần lu lèn qua điểm loại lu để đạt độ chặt u cầu, xác định đoạn thử Sử dụng lu bánh kết hợp với lu bánh cứng, lu rung lu bánh cứng phối hợp, lu rung lu bánh kết hợp + Cơng tác lu lèn: Cơng tác lu lèn khâu quan trọng cuối giải pháp kỹ thuật thi cơng để đạt chất lượng cao Do cần phải thực u cầu thơng qua tiến trình thực bước sau đây: + u cầu lu lèn: Phải có sơ đồ lu lèn để thi cơng tránh lu lèn theo cảm tính để dẫn đến độ nén ép mặt đường khơng đều, phát sinh hư hỏng cục lan dần Dùng lu có trọng lượng thích ứng theo bước tiến trình lu + Các bước tiến trình lu: - Bước 1: Lu giai đoạn đầu có kết hợp điều chỉnh, bù phụ vật liệu nơi thừa thiếu (nếu có) nên dùng xe lu nhẹ; Loại bánh cứng có trọng lượng: - tấn, lu - lần /điểm với vận tốc lu: V = 1,5 - 2km/h - Bước 2: u cầu lu đạt độ chặt thiết kế u cầu nên dùng loại lu nặng; Loại lu bánh cứng có trọng lượng: P=10 – 12 (18 tấn), Số lần: 15 - 20 lần/điểm, Vận tốc lu: V = 2km/h - lượt đầu, sau tăng vận tốc V = - 5km/h V Thi cơng hệ thống cấp điện chiếu sáng đường phố cơng viên: - Gia cơng, cung cấp trụ đèn kiểu trụ liền cần cao Trang - 49 - - Gia cơng, cung cấp, lắp dựng trụ đèn trang trí Thực trồng trụ đèn đường Cung cấp, thực đóng cọc tiếp đất lặp lại: tiếp đất an tồn thực hệ thống cọc dây tiếp địa Hệ thống dây tiếp đất chơn ngầm mương cáp nối liền vỏ trụ đèn, vỏ tủ ĐK (tại trụ nguồn điện) Thực mương chơn cáp ngầm: Cung cấp ống bảo hộ luồn cáp ngầm: Cung cấp, thực kéo rải đường dây cáp ngầm Cung cấp, luồn dây cáp đồng dẫn từ lỗ đấu dây chân trụ lên đèn: Cung cấp, luồn Dây điều khiển cáp đồng cáp dọc tuyến từ tủ điều khiển dẫn đến ballast đèn cơng cộng HPS-150W để tiết giảm điện đêm khuya) Cung cấp, lắp đặt hộp phân phối điện Thi cơng hạng mục VI xanh : * Cơng tác chuẩn bị mặt thi cơng: - Phải giải phóng mặt hồn tất tạo thuận lợi tránh trở ngại thi cơng, mặt dọn dẹp vệ sinh đồ phế thải đơn vị thi cơng khác để lại xà bần, rác v.v… - Đơn vị thi cơng phải chuẩn bị nhân cơng, nguồn vật tư theo u cầu thiết kế chất lượng đảm bảo số lượng - Nguồn nước tưới phải đảm bảo chất lượng cho sống phát triển tốt - Xây dựng lán trại khu vực tập kết trồng để dể dàng việc quản lý chăm sóc thi cơng trồng xanh * Định vị mặt thi cơng: - Đối với xanh bóng mát: Định vị hố trồng theo vẽ, kỹ thuật trồng theo quy định - Đối với bụi, thảm cỏ: Sau nhận bàn giao mặt xác định cốt thiết kế hồn thiện, tiến hành đổ đất trồng cỏ kiểng ln phải thấp mặt bó vỉa nhằm tránh việc tưới nước cho bị chảy tràn mặt đường * Trình tự thi cơng: - Thi cơng mặt rộng nên tổ chức thi cơng theo kiểu chiếu, thi cơng theo tuyến đường hay khu vực xong chuyển qua làm việc khác, khơng làm lúc nhiều việc dể gây rối loạn thi cơng, phối hợp chặt chẽ chủ đầu tư tư vấn giám sát, đơn vị thi cơng từ khâu nghiệm thu vật tư, thi cơng hồn thành hạng mục cơng trình, đảm bảo chất lượng cơng việc, giá thành cơng trình tiến độ thi cơng phê duyệt - Các phương án thi cơng, tiến độ thực phải nhà thầu lập, trình chủ đầu tư xem xét chấp thuận trước thi cơng - Sau san lấp mặt có cao độ tương đương bó vỉa đường giao thơng khu vực tiến hành trồng xanh Trang - 50 VII Thi cơng hạng mục an tồn giao thơng: - Lắp đặt biển báo, sơn loại sơn phân mặt đường … Theo quy định điều lệ báo hiệu đường QCVN 41: 2012/BGTVT VIII Hồn thiện bàn giao đưa vào sử dụng : - Hồn thiện, nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng II TỔ CHỨC THI CƠNG: Căn vẽ đồ án thiết kế, đơn vị thầu phải trình cho Chủ đầu tư tư vấn giám sát phương án tổ chức thi cơng, chứng vật liệu kế hoạch cơng tác kiểm tra chất lượng hạng mục cơng trình Ngồi nhà thầu trình gửi tư vấn mẫu vật liệu cho loại để kiểm tra xem xét cho phép sử dụng - Cơng tác tổ chức thi cơng bao gồm: - Chuẩn bị xây lắp; - Tổ chức cung ứng vật tư kỹ thuật vận tải giới hóa; - Tổ chức lao động, lập kế hoạch tác nghiệp, điều độ sản xuất; - Tổ chức kiểm tra chất lượng xây lắp - Tất đất đào bùn phải tập kết lên xe vận chuyển đỗ bãi đổ Trong q trình thi cơng phải làm theo vẽ thi cơng, thay đổi q trình thi cơng phải thỏa thuận quan giao thầu, quan thiết kế phải theo qui định điều lệ việc lập, thẩm tra, xét duyệt thiết kế dự tốn cơng trình xây dựng Cần tn thủ an tồn lao động xây dựng (Qui phạm kỹ thuật an tồn lao động xây dựng TCVN –5308 – 91 theo định số 256/BXD/KHKT ngày 31/12/1990) III NGUỒN VẬT LIỆU XÂY DỰNG: Các nguồn cung cấp vật liệu thành phố phong phú giá thành vật liệu tính đến chân cơng trình Trong q trình thi cơng cơng trình đơn vị thi cơng lấy vật liệu nguồn cung cấp phải đảm bảo u cầu tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy trình thi cơng - nghiệm thu tư vấn giám sát nghiệm thu đưa vào cơng trình CHƯƠNG VIII Trang - 51 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MƠI TRƯỜNG VÀ PHỊNG CHỐNG CHÁY NỔ I ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MƠI TRƯỜNG & KINH TẾ - Xà HỘI TRONG VÀ SAU KHI THỰC HIỆN DỰ ÁN : Ảnh hưởng thời gian thực dự án : Q trình thực dự án bao gồm cơng tác: xây dựng hạng mục dự án (đường vỉa hè, nước, chiếu sáng, ) Các hoạt động gây nên số tác động liệt kê sau: - Bụi đất, đá q trình đào đất, tập kết vật liệu xây dựng - Khí thải từ phương tiện vận tải, phương tiện máy móc thi cơng, chủ yếu loại khí thải từ động máy móc Loại nhiễm ảnh hưởng đến dân cư xung quanh dọc theo tuyến đường - Tiếng ồn phương tiện máy móc thi cơng cơng trường - Các phương tiện chun vật liệu rời vào cơng trường làm rơi vãi suốt dọc đường Nhìn chung tác động nói khơng ảnh hưởng nhiều đến mơi trường sống dân cư khu vực xung quanh khu đất qui hoạch giải tỏa mặt trước, thuận lợi cho q trình thi cơng cơng trình Tuy nhiên, cần có biện pháp thích hợp để kiểm sốt tác động xấu đến mơi trường tác động khơng ảnh hường tới cơng nhân tham gia xây dựng cơng trình mà ảnh hưởng tới nhân dân sinh sống khu vực lân cận Các tác động đánh giá giai đoạn bao gồm: Các tác động đến người mơi trường : Tính chất tác động nhiễm loại đến người & mơi trường xung quanh giai đoạn xây dựng, thực dự án giống tất hoạt động thi cơng cơng trình kỹ thuật hạ tầng thị, khác mức độ tác động, phụ thuộc vào biện pháp tổ chức thi cơng a) Trong thi cơng xây dựng nhiễm mơi trường, nhiễm bụi tiếng ồn… tác động xấu đến sức khoẻ cơng nhân trực tiếp thi cơng người dân sinh sống gần khu vực thi cơng Theo thống kê Phân Viện Bảo Hộ Lao Động nồng độ bụi cơng trường thi cơng có lên đến - 12mg/m3 (so với nồng độ cho phép 0,3mg/m3), cơng nhân trực tiếp thi cơng tiếp xúc với bụi lâu ngày bị nhiễm bệnh đường hơ hấp b) Mật độ phương tiện vận chuyển máy móc phục vụ thi cơng : máy đào xe lu… tăng giảm tùy giai đoạn thi cơng có khoảng thời gian cao điểm tập trung thi cơng, khơng có biện pháp tổ chức thi cơng tốt cơng đoạn gây ảnh hưởng lẫn nhiều gây ảnh hưởng đến mơi trường Nồng độ bụi, tiếng ồn, nhiễm nhiệt tai nạn lao động gia tăng theo lượng xe máy thi cơng cơng trường Tai nạn lao động : Trang - 52 Trong cơng trường xây dựng nào, dù với qui mơ lớn hay nhỏ, cơng tác an tồn lao động vấn đề đặc biệt quan tâm từ nhà thầu đầu tư người lao động trực tiếp thi cơng cơng trường Các vấn đề có khả phát sinh tai nạn lao động, phần nhiều trình bày phần trên, chủ yếu là: a) Các nhiễm mơi trường có khả làm ảnh hường xấu đến sức khỏe người lao động cơng trường Một vài nhiễm tùy thuộc vào thời gian mức độ tác dụng có khả làm ảnh hưởng nặng đến người lao động, gây chống váng, mệt mỏi, chí ngất xỉu cần cấp cứu kịp thời (thường xảy cơng nhân nữ người có sức khỏe yếu) b) Cơng trường thi cơng có nhiều phương tiện vận chuyển vào, dẫn đến tai nạn thân xe cộ c) Khi cơng trường thi cơng ngày mưa khả gây tai nạn lao động tăng cao: đất trơn dẫn đến trượt té cho người lao động đống vật liệu xây dựng dễ gây cố cho người thiết bị thi cơng Nói chung q trình thi cơng xây dựng, thực dự án tất cơng trường xây dựng khác, có ảnh hưởng đến mơi trường người khu vực Nhưng hoạt động khơng gây ảnh hưởng xấu đến mơi trường mức trầm trọng mức độ ảnh hưởng giảm bớt có biện pháp tổ chức thi cơng hợp lý Ngồi ra, q trình thi cơng khơng có ảnh hưởng đến nơng nghiệp tài ngun mơi trường khác II ĐỐI VỚI SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG : Đối cơng nhân trực tiếp thi cơng : Đây vấn đề đáng quan tâm cơng nhân thi cơng thường lại cơng trường từ sáng đến chiều, bữa trưa ăn cơm cơng trường.Trong điều kiện đảm bảo tối thiểu cho sinh hoạt cơng nhân lán trại, nước sạch, nước uống chưa đáp ứng đầy đủ Cơng nhân lại thi cơng ngồi trời điều kiện thời tiết khơng thuận lợi cho sức khỏe Vì vậy, sức khỏe cơng nhân dễ bị tác động xấu Đối với quanh khu vực thi cơng : Tiếng ồn tác nhân nhiễm khác bụi, khói xe (đã phân tích trên) nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe người dân sinh sống quanh khu vực thi cơng Thời gian thi cơng kéo dài gây tượng căng thẳng thần kinh, ngủ cụ già, bệnh đường hơ hấp trẻ em Đối với kinh tế xã hội : Các hộ dân sinh sống lân cận, ngồi phạm vị cơng trình bị ảnh hưởng đến sinh hoạt thời gian thi cơng bụi, khói, tiếng ồn… đường xe vận chuyển Tất hoạt động mua bán, làm ăn hoạt động bình thường sau giải tỏa xây dựng xong sở hạ tầng III BIỆN PHÁP HẠN CHẾ Ơ NHIỄM MƠI TRƯỜNG : Trang - 53 Phun nước chống bụi vào ngày nắng nóng, gió mạnh khu vực phát sinh nhiều bụi Đối với phương tiện vận chuyển đất cát, cần phải có bạt che phủ để chống bụi bị gió vào khơng khí Sàn xe cần kiểm tra thường xun nhằm hạn chế rơi vãi đất cát q trình vận chuyển Áp dụng biện pháp thi cơng tiên tiến, giới hóa thao tác q trình thi cơng Tn thủ quy định an tồn lao động lập đồ án tổ chức thi cơng biện pháp thi cơng đất; vấn đề bố trí máy móc thiết bị; biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, vấn đề chống sét, thứ tự bố trí kho, bãi ngun vật liệu, lán trại tạm, hậu cần phục vụ (Các sở vật chất phục vụ cho cơng nhân thi cơng xây dựng nhà ăn, nghỉ ngơi, tắm rửa, y tế, nhà vệ sinh, xe đưa đón …) Cơng nhân làm việc cơng trường sử dụng thiết bị bảo hộ lao động trang, găng tay, ủng, kính hàn dụng cụ bảo hộ khác cần thiết phải chủ đầu tư cung cấp Thiết bị máy móc khí phải bảo trì thường xun để giảm thiểu nhiễm khí thải Hạn chế vận chuyển vào có mật độ người qua lại cao Việc sử dụng thiết bị máy móc khí có độ ồn phải giới hạn làm việc hàng ngày Các thiết bị máy móc khí phải bảo trì thường xun thời hạn Các thiết bị có độ ồn cao máy nén khí cần phải lắp đặt thiết bị giảm Nghiêm cấm đốt chất thải độc hại, hóa chất cơng trường IV PHỊNG CHỐNG CHÁY NỔ: Khả cháy nổ : Q trình thi cơng xây dựng cơng trình thường phát sinh nhiều khả gây cháy nổ: - Các nguồn ngun liệu (dầu FO, DO) thường chứa phạm vi cơng trường nguồn cháy nổ quan trọng Đặc biệt kho (bãi) chứa nằm gần nơi có gia nhiệt, nơi có nhiều người, xe cộ lại; - Sự cố điện có khả gây cháy nổ Biện pháp phòng chống cháy nổ : - Khơng đốt ngun vật liệu loại bỏ khu vực dự án - Khơng tích lũy chất thải dễ cháy khu vực thi cơng, cần bố trí khoảng cách an tồn Chủ đầu tư xem xét cơng trình thường ngày, mắt phương tiện đơn giản để phát kịp thời dấu hiệu xuống cấp - Hạn chế nguồn dễ phát sinh cháy, nổ lửa, chập điện, hàn điện, đun nấu cơng trường, hút thuốc Lập rào chắn cách ly khu vực nguy hiểm trạm biến thế, kho xăng dầu Trang - 54 - Xây dựng nội quy phòng cháy chữa cháy kế hoạch ứng cứu cố cháy nổ V TÁC ĐỘNG SAU KHI THỰC HIỆN XONG DỰ ÁN Tác động đến mơi trường : Mặt đường rộng thảm bê tơng nhựa nóng nên ảnh hưởng bụi giảm nhiều so với trước xây dựng Cây xanh chiếu sáng dọc tuyến đường tạo cảnh quan tốt, hạn chế tiếng ồn xe lưu thơng Đối với u cầu kinh tế - kỹ thuật : Dự án thực nhằm mục đích hồn thiện cơng tác hạ tầng cho khu dân cư mới, góp phần đẩy nhanh tiến độ thị hóa, chỉnh trang thị theo qui hoạch thành phố Đối với xã hội : Ngồi ra, dự án đem lại lợi ích thiết thực cho khai thác giao thơng thị khu vực Quận Long Biên nói riêng góp phần nâng cao lực giao thơng cho Thành phố nói chung CHƯƠNG IX: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ – NGUỒN VỐN TỔNG MỨC ĐẦU TƯ : Căn lập : 1.1 Định mức: I - Định mức dự tốn xây dựng cơng trình phần xây dựng theo định số 1091/QĐBXD ngày 26/12/20011 Bộ xây dựng - Định mức dự tốn xây dựng cơng trình phần lắp đặt theo văn số 1777/BXD-VP ngày 16/8/2007 Bộ xây dựng - Định mức dự tốn xây dựng chun ngành cơng tác lắp đặt trạm biến áp theo định số 6060/QĐ-BCT ngày 14/11/2008 Bộ Cơng Thương - Định mức dự tốn xây dựng chun ngành cơng tác xây lắp đường dây tải điện theo định số 6061/QĐ-BTC ngày 14/11/2008 Bộ Cơng Thương 1.2 Đơn giá: - Đơn giá xây dựng cơng trình phần xây dựng lắp đặt theo cơng văn số 1299/SXDQLKTXD ngày 29/02/2008 Sở xây dựng TPHCM; - Đơn giá khảo sát cơng trình theo cơng văn số 1297/SXD-QLKTXD ngày 29/02/2008 Sở xây dựng TPHCM; 1.3 Giá vật tư: - Đơn giá xây dựng cơng trình phần xây dựng theo định số 5481/QĐ-UBND ngày 24/11/20011 Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội - Đơn giá xây dựng cơng trình phần lắp đặt theo định số 5479/QĐ-UBND ngày 24/11/20011 Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trang - 55 - Đơn giá xây dựng cơng trình phần khảo sát theo định số 5478/QĐ-UBND ngày 24/11/20011 Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội - Đơn giá chiếu sáng theo định số 67/2008 QĐ-UBND ngày 31/12/2008 Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Đơn giá xanh theo định số 68/2008 QĐ-UBND ngày 31/12/2008 Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Đơn giá xây dựng chun ngành xây lắp cơng trình đường dây trạm biến áp điện theo định 7606/BCT-NL ngày 05/08/2009 Đơn giá sửa đổi bổ sung 462/QĐ-UBND ngày 21 tháng năm 2014 áp dụng mức lương sở theo Nghị định số 66/2013/NĐ-CP 1.4 Các văn có liên quan: - Nghị định số 123/2008/NĐ-CP, ngày 08/12/2008 Phủ “Quy định chi tiết hướng dẫn số điều luật thuế GTGT” Theo mức thuế xuất thuế GTGT cơng tác xây dựng 10%; - Nghị định số 12/2009/NĐ/CP ngày 12/2/2009 Chính Phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình; - Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơng trình; - Nghị định 70/NĐ-CP ngày 22/08/2011 Chính Phủ việc quy định mức lương tối thiểu vùng người lao động làm việc cơng ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân quan, tổ chức có th mướn lao động - Thơng tư 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 Bộ Xây Dựng việc: “ Hướng dẫn lập quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơng trình” - Thơng tư 23/2011/TT-BLĐTBXH ngày 16/9/2011 Bộ Lao Động Thương Binh – Xã Hội việc: “Hướng dẫn thực mức lương tối thiểu vùng người lao động làm việc cơng ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân quan, tổ chức có th mướn lao động” - Quyết định số 957/BXD – VP ngày 29/9/2009 Bộ Xây Dựng việc: “ Cơng bố Định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng cơng trình”; - Quyết định số 33/2004/QĐ-BTC ngày 12/04/2004 Bộ Tài Chính việc: “ Ban hành quy tắc, biểu phí bảo hiểm xây dựng lắp đặt” - Quyết định số 8001/BTC-TCNL ngày 29/08/2011 Bộ Cơng Thương việc cơng bố hiệu chỉnh, bổ sung ĐM-ĐG chun ngành xây lắp cơng trình ĐZ TBA Quyết định số 4167/BCT – TCNL ngày 14/05/2013 Bộ Cơng Thương việc cơng bố điều chỉnh đơn giá xây dựng chun ngành xây lắp cơng trình ĐZ TBA Quyết định số 10521/BCT-TCNL ngày 14/11/2011 Bộ Cơng Thương việc hướng dẫn điều chỉnh dự tốn xây dựng theo lương tối thiểu quy định nghị định 70/CP 1.5 Phương pháp tính tốn: - Đơn giá hạng mục cơng việc: lập đơn giá riêng cho hạng mục cơng việc Một số hạng mục khơng có định mức nhà nước sử dụng đơn giá tạm tính (trong Trang - 56 bao gồm tồn chi phí vật liệu, nhân cơng, máy thi cơng chi phí đến nghiệm thu cơng việc) 1.6 Tổng mức đầu tư : Giá trị xây lắp sau thuế: 248.517.813.252 đồng Chi phí thiết bị 2.683.419.450 đồng Chi phí quản lý dự án 2.732.841.047 đồng Chi phí tư vấn 6.810.573.864 đồng Chi phí khác 1.906.337.171 đồng Chi phí dự phòng 12.998.378.267 đồng Tổng cộng 275.649.363.000 đồng Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi lăm tỉ sáu trăm bốn mươi chín triệu ba trăm sáu mươi ba ngàn đồng I Nguồn vốn: Vốn tự có doanh nghiệp II Chủ đầu tư: Cơng ty cổ phần đầu tư Vĩnh Tuy III Hình thức quản lý dự án : Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án IV Thời gian thực dự án: Năm 2013 - 2015 CHƯƠNG X: KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ I KẾT LUẬN: Việc đầu tư xây dựng Khu nhà Him Lam Vĩnh Tuy phường Long Biên quận Long Biên thành phố Hà Nội nhu cầu cấp thiết người dân nói riêng quận Long Biên nói chung, nhằm phục vụ mục tiêu chiến lược sau: Khai thác hợp lý quỹ đất thị, cải thiện bước điều kiện sống người dân Cải tạo chỉnh trang mặt chung thị Đồng thời góp phần phục vụ cho cơng tác tái bố trí dân cư khu vực quy hoạch phát triển thị Phù hợp với phương hướng sách quy hoạch chung quận phê duyệt II KIẾN NGHỊ : Trang - 57 Từ mục đích, nguyện vọng phương thức tổ chức thực thực tế Đơn vị Tư vấn kiến nghị quan chức xem xét thẩm định phê duyệt hồ sơ thiết kế sở cơng trình: ”Xây dựng khu nhà Him Lam Vĩnh Tuy phường Long Biên quận Long Biên thành phố Hà Nội í Minh), hạng mục : Xây dựng hạ tầng kỹ thuật” để chủ đầu tư có sở triển khai bước đầu tư tiếp theo./ Người viết thuyết minh Trang - 58 Trang - 59 [...]... II.3 Hạng mục thoát nước mưa: a Mặt bằng: - Thiết kế hệ thống thoát nước mưa nằm trong quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 Khu Nhà ở Him Lam Vĩnh Tuy diện tích 14,34ha, phường Long Biên quận Long Biên, Tp Hà Nội có nghiên cứu kết nối các khu vực lân cận xung quanh phù hợp quy hoạch chung khu vực b Hướng thoát nước lưu vực: Thoát về phía cống hộp chảy về sông Cầu Bây ở phía Đông Nam khu vực... công trình Quy trình khảo sát đường ô tô Tiêu chuẩn áp dụng trong công tác thiết kế: 1 2 3 4 B 1 2 3 4 1 1 2 1 2 3 4 5 6 7 a Tiêu chuẩn thiết kế đường Đường ô tô - Yêu cầu thiết kế (áp dụng cho đường nối, đường gom) Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế Quy trình thiết kế áo đường mềm Vải địa kỹ thuật phương pháp thử b Tiêu chuẩn thiết kế cống Thoát nước bên ngoài và công trình SỐ HIỆU 96TCN 43-90 TCVN 9398:... cấp nước Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình Tiêu chuẩn thiết kế Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế Thiết bị chữa cháy Trụ nước chữa cháy Yêu cầu kỹ thuật Hệ thống chữa cháy – Yêu cầu chung về thiết kế, lắp đặt và sử dụng f Tiêu chuẩn thiết kế áp dụng chung Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nguyên... trong khu vực và mật độ, tỷ lệ đất giành cho giao thông.Cụ thể như sau : * Đường liên khu: - Cấp kỹ thuật : 40 - Vận tốc thiết kế : V= 40 km/h - Tải trọng trục tính toán : 100KN Trang - 21 - Kết cấu mặt đường bêtông nhựa nóng * Đường nội bộ, đường vào nhà: - Cấp kỹ thuật : 30 - Vận tốc thiết kế : V=40km/h - Tải trọng trục tính toán : 100KN - Kết cấu mặt đường bêtông nhựa nóng Các tiêu chuẩn thiết kế hình... điện: Nguồn điện cấp cho khu vực nghiên cứu hiện nay được lấy từ trạm 110kv Sài Đồng B ở trong khu quy hoạch và Gia Lâm ở phía Tây Bắc thông qua các tuyến 35KV và 22KV + Hệ thống phân phối: Hướng cấp điện hiện có từ phía Nam khu đất Trong khu đất có dây nổi 22kv, từ trạm hạ thế tới cấp điện cho các khu vực dân cư hiện có thuộc khu dân cư hiện có ( phía Nam khu đât quy hoạch, khu đất quân đội ) Các đường... cống bẩn xuyên qua cống mưa f Trắc dọc: Dựa trên cơ sở bố trí hệ thống cống và hầm ga trên mặt bằng, trắc dọc mỗi tuyến đường đều thể hiện vị trí chính xác tuyến cống và hầm ga về cao độ đáy cống tại vị trí hầm ga cũng như lý trình theo trắc dọc các tuyến đường Cao độ thiết kế của hệ thống thoát nước được thiết kế thống nhất trên cơ sở cao độ hoàn thiện khu qui hoạch Nguyên tắc nối cống khi thay đổi... 8871:2011 TCVN 7957 – 2008 c Tiêu chuẩn thiết kế cây xanh Quy hoạch cây xanh sử dụng công cộng trong các đô TCVN 9257: 2012 thị - Tiêu chuẩn thiết kế Về quản lý cây xanh đô thị 64/2010/NĐ-CP d Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo đường, TCXDVN 259: 2001 đường phố, quảng trường đô thị Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng QCXDVN kỹ thuật 07/2010/BXD Tiêu... thép  Hạ thế ngầm : - Sử dụng cáp ngầm hạ thế Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4 lõi (3 pha + 1 trung tính) tiết diện 3x150+1x95mm2 – 1kV - Cáp hạ thế xuất phát từ trạm biến áp đến các tủ phân phối hạ thế đi trong ống nhựa HDPE xoắn d130, chôn dưới vỉa hè và lòng đường với độ chôn sâu theo quy định ngành - Đối với khu nhà liên kế không có tường rào: Các tủ phân phối hạ thế được bố trí trên vỉa hè dọc theo khu dân... II.4 Hạng mục thoát nước bẩn : a Mặt bằng : + Thiết kế hệ thống thoát nước bẩn nằm trong quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 có nghiên cứu kết nối các khu vực lân cận xung quanh phù hợp quy hoạch chung khu vực b Hướng thoát nước lưu vực: Trang - 30 + Hệ thống thoát nước thải bẩn bao gồm tất cả các thiết bị thu gom (thiết bị vệ sinh), mạng lưới đường cống thu nước thải bẩn (hướng thoát về khu. .. nhà dân - Đối với các khu nhà biệt thự có tường rào: Các tủ hạ thế và công tơ điện đặt âm trong tường rào - Cáp phối hạ thế cấp điện cho từng nhà: Sử dụng cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4 lõi (3 pha + 1 trung tính) tiết diện 3M25+1M16mm2-1kV  Phần cống cáp, móng tủ hạ thế và móng trạm biến áp hợp bộ: Trang - 24 - Cống cáp: Để đảm bảo đồng bộ khi thi công và quản lý: Tất cả các ống điện trung thế, hạ
- Xem thêm -

Xem thêm: THUYẾT MINH THIẾT KẾ CƠ SỞ DAĐTXD KHU NHÀ Ở HIM LAM (PHẦN HẠ TẦNG), THUYẾT MINH THIẾT KẾ CƠ SỞ DAĐTXD KHU NHÀ Ở HIM LAM (PHẦN HẠ TẦNG), THUYẾT MINH THIẾT KẾ CƠ SỞ DAĐTXD KHU NHÀ Ở HIM LAM (PHẦN HẠ TẦNG)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay