( Đề tài NCKH) Nghiên cứu các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo tại Viện Cơ khí

58 139 0
  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 09:09

Nghiên cứu các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo tại Viện Cơ khíNghiên cứu các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo tại Viện Cơ khíNghiên cứu các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo tại Viện Cơ khíNghiên cứu các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo tại Viện Cơ khíNghiên cứu các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo tại Viện Cơ khíNghiên cứu các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo tại Viện Cơ khí NGHIÊN CỨU CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TẠI VIỆN CƠ KHÍ Mở đầu Chương 1: Đánh giá thực trạng công tác đào tạo Viện Cơ khí 1.1 Đặc điểm tình hình đơn vị 1.2 Đánh giá thực trạng công tác đào tạo Viện Cơ khí 1.3 Kết luận Chương 10 Chương 2: Phân tích kết đánh giá học phần 12 2.1 Tổng hợp kết đánh giá học phần Viện 12 2.2 Phân tích kết đánh giá học phần môn 13 Kết luận Chương 40 Chương Phân tích kết khảo sát sinh viên 42 3.1 Thông tin chung 42 3.2 Tổng hợp kết khảo sát Bộ môn MXD 44 3.3 Tổng hợp kết khảo sát Bộ môn CNVL 47 3.4 Tổng hợp kết khảo sát Bộ môn KTCK 50 Kết luận Chương 53 Chương 4: Nhiệm vụ giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo Viện Cơ khí 55 4.1 Những nhiệm vụ 55 4.2 Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo 55 KẾT LUẬN 57 Tài liệu tham khảo 58 Mở đầu Tính cấp thiết đề tài Nâng cao chất lượng đào tạo nói chung nhiệm vụ thường xuyên, liên tục tất sở đào tạo Chất lượng đào tạo đại học nước ta nói chung, Trường Đại học Hàng hải nói riêng thấp so với khu vực quốc tế Đã có nhiều nghiên cứu nước vấn đề Tuy nhiên, nghiên cứu mang tính đặc thù đơn vị đối tượng áp dụng Hiệu áp dụng nhiều hạn chế rào cản chế, tính bao cấp nặng nề hệ thống đào tạo công lập Nền kinh tế nước ta giai đoạn hội nhập mạnh mẽ, giáo dục đại học nói chung đứng trước nhiều thách thức hội nhập, chịu cạnh tranh mạnh mẽ việc xuất giáo dục từ nước phát triển Viện Cơ khí đơn vị thành lập, chuyên ngành đào tạo non trẻ, đội ngũ cán giảng viên thiếu kinh nghiệm Việc xây dựng hệ thống đào tạo động, cập nhật với tri thức giới, khắc phục nhược điểm hệ thống cũ nhiều trì trệ, mang nặng tính bao cấp chìa khóa để tạo nên thành công chuyên ngành đào tạo Viện Cơ khí Đặc biệt yếu tố tự chủ trở nên cấp thiết sở đào tạo công lập Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu nhằm đạt số mục tiêu sau: - Đánh giá tổng quát thực trạng đào tạo đại học Viện Cơ khí, phân tích yếu tố thuận lợi, khó khăn, điểm mạnh, điểm yếu; - Đưa thống kê số tiêu, tiêu chí nhằm đánh giá chất lượng đào tạo; - Rút học kinh nghiệm số biện pháp quản lý nhằm cải thiện chất lượng đào tạo chuyên ngành Viện Cơ khí; - Đưa đề xuất, kiến nghị chủ trương, sách, yêu cầu hỗ trợ từ Nhà trường có Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu quy trình đào tạo đại học Viện Cơ khí nói riêng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam nói chung Phạm vi nghiên cứu bao gồm trình thực nhiệm vụ đào tạo chuyên ngành Viện Cơ khí học kỳ 1B quy trình liên quan công tác thực hành, thực tập, tổ chức học phần tốt nghiệp Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu kết hợp phân tích định tính yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo phân tích định lượng kết học tập sinh viên ý kiến khảo sát sinh viên nhằm rút học kinh nghiệm Cụ thể sau: - Phương pháp phân tích định tính: Đánh giá tổng quan quy trình đào tạo áp dụng thời gian qua, phân tích ưu nhược điểm, thuận lợi, khó khăn, yếu tố khách quan, chủ quan dẫn đến yếu chất lượng đào tạo; - Phương pháp thống kê: Tổng hợp kết học tập sinh viên, phân tích liệu, rút học kinh nghiệm; - Phương pháp khảo sát: Khảo sát ý kiến sinh viên, phân tích xử lý số liệu thống kê công cụ chuyên dụng Ý nghĩa khoa học thực tiễn Về ý nghĩa khoa học, kết nghiên cứu dự kiến tổng hợp tiêu phản ánh chất lượng đào tạo biện pháp cải thiện, quy trình quản lý chất lượng đào tạo đơn vị Kết góp phần bổ sung lý luận cho khoa học quản lý đào tạo Về ý nghĩa thực tiễn, nội dung kết nghiên cứu áp dụng trực tiếp trình thực nhiệm vụ đào tạo đại học Viện Cơ khí Chương 1: Đánh giá thực trạng công tác đào tạo Viện Cơ khí 1.1 Đặc điểm tình hình đơn vị Viện Cơ khí đơn vị thành lập sau cấu lại số đơn vị Khi thành lập, Viện Cơ khí bao gồm 53 cán giảng viên, sinh hoạt 07 môn, phụ trách 05 chuyên ngành đào tạo Máy nâng chuyển, Kỹ thuật ô tô, Kỹ thuật nhiệt lạnh, Kỹ thuật khí Cơ điện tử 1.1.1 Phân tích thuận lợi, khó khăn, hội, thách thức Với mục tiêu phát triển thành trường đại học trọng điểm quốc gia, đào tạo đa ngành, phục vụ cho kinh tế đất nước, Viện Cơ khí giao phụ trách 05 chuyên ngành khí bờ, 04 chuyên ngành Việc mở lúc nhiều chuyên ngành sở trường khó khăn thách thức lớn Viện Cơ khí Bên cạnh khó khăn thách thức, Viện Cơ khí nhận thấy hội Phân tích SWOT Bảng điểm mạnh, điểm yếu, hội thách thức Viện Cơ khí Bảng 1: Phân tích SWOT Strengths Diversified portfolio of academic programs (5) to large customer demand in mechanical engineering Weaknesses Young staff, lack of experience Young staff with high potential and ambition New academic programs with no feedback from employers Awareness of staff about education and training reform Poor facilities, equipments for education and training Opportunities Threats Rising demand for manpower in mechanical engineering, especially with economic booming in VN Accept of employers about quality of undergraduates for new programs Academic programs almost new in North costal region Slack attitude to work of staff as habit in almost all education institutions Investment support for VIMARU as of 20-key universities Competition of other institutions, especially those with foreign investment 1.1.2 Mô hình tổ chức Sau ổn định tổ chức, Viện Cơ khí đề xuất thay đổi số phận, với điểm nhấn việc thành lập Trung tâm Thực hành-Thí nghiệm khí Hiện tại, mô hình tổ chức Viện Cơ khí bao gồm 06 môn Trung tâm TH-TN (Hình 1) ĐOÀN TN BM CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU BM KỸ THUẬT CƠ KHÍ BM MÁY XẾP DỠ CÔNG TÁC SINH VIÊN LÃNH ĐẠO VIỆN BM CƠ ĐIỆN TỬ BM KỸ THUẬT Ô TÔ BM KỸ THUẬT NHIỆT LẠNH TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM - THỰC HÀNH Hình 1: Mô hình tổ chức Viện Cơ khí từ 12/2015 Với mô hình tổ chức tại, công tác thực hành, thực tập trọng nhằm tăng cường rèn luyện kỹ nghề nghiệp cho sinh viên 1.1.3 Đội ngũ Hiện tại, đội ngũ cán giảng viên Viện Cơ khí bao gồm 52 người (48 giảng viên, 02 chuyên viên, 02 KTV), biên chế 07 đơn vị (xem Bảng 2) Nhìn chung, lực lượng hầu hết môn yếu, số lượng chất lượng Nhiều chuyên ngành mở, giảng viên đào tạo chuyên ngành Ngoài ra, số giảng viên trẻ độ tuổi học ThS, NCS nhiều, dẫn đến số lượng giảng viên thực làm việc khoảng 30 người Bảng 2: Phân bố cán giảng viên Viện Cơ khí thời điểm Số lượng GV TT Bộ môn/TT MXD Tổng Ghi Có mặt 01 GV xin nghỉ 01 năm KTNL 01 NCS Hàn Quốc, 02 chuẩn bị NCS, ThS KTO 02 học, 02 chuẩn bị học NCS, ThS CĐT 01 học Nhật, 02 chuẩn bị học KTCK 14 10 03 NCS nước ngoài, 01 học ThS CNVL 01 NCS Nga, 01 KTV TT TH-TN 3 01 giảng viên, 02 KTV 50 40 02 chuyên viên CTSV Cộng 1.1.4 Tỷ lệ sinh viên/giảng viên Hiện nay, tổng số lượng sinh viên khóa học tập Viện Cơ khí vào khoảng gần 700SV Dự kiến sau mùa tuyển sinh 2016 (khóa 57), số lượng sinh viên đạt 1000 Với số lượng giảng viên thực làm việc vậy, tỷ lệ giảng viên/sinh viên đạt 30SV/1GV trì khoảng 3-4 năm tới Tỷ lệ thách thức lớn năm tới Viện Cơ khí việc đảm bảo chất lượng đào tạo Đặc biệt chuyên ngành 1.2 Đánh giá thực trạng công tác đào tạo Viện Cơ khí 1.2.1 Công tác giảng dạy lý thuyết Giống đơn vị khác, công tác giảng dạy lý thuyết Viện Cơ khí thực theo kế hoạch quy định chung Nhà trường Qua theo dõi, Viện Cơ khí nhận định công tác giảng dạy lý thuyết có số điểm mạnh sau: - Nhìn chung giảng viên nghiêm túc thực nhiện vụ, có tinh thần, thái độ, tác phong chuẩn mực - Các giảng viên nhận thức mục tiêu đổi giáo dục đào tạo giai đoạn nay, tinh thần trách nhiệm trước xu tự chủ Các giảng nhìn chung đạt yêu cầu chất lượng - Các giảng viên nhiệt tình, quan hệ thân thiện, mực với sinh viên tượng tiêu cực Bên cạnh ưu điểm trên, Viện Cơ khí tự nhận thấy số điểm yếu sau: - Thói quen giảng dạy, học tập bị động, chiều nặng nề Điều dẫn đến việc đổi phương pháp giảng dạy hạn chế Một số học phần thực tẻ nhạt, không tạo hứng thú sinh viên - Một số giảng, giáo trình lạc hậu, không cập nhật kịp thời Giảng viên cập nhật thông tin, không áp dụng phương pháp giảng dạy đại dùng máy chiếu, sử dụng công cụ máy tính, internet - Việc phân công giảng dạy chưa phù hợp, chưa bố trí trợ giảng giảng viên trẻ, dẫn đến chất lượng chưa đồng nhóm, học phần khác Công tác dự giờ, thực quy trình đào tạo giảng viên bị xem nhẹ - Viện Cơ khí chưa chưa xây dựng quy trình hoàn chỉnh nhằm tự giám sát chất lượng giảng dạy 1.2.2 Công tác giảng dạy thực hành Thí nghiệm-thực hành (TN-TH) hoạt động thực tiễn sinh viên học học phần trường nhằm làm quen với trang thiết bị rèn số kỹ nghề nghiệp Ở trường ta nói chung, Viện Cơ khí nói riêng, thực hành thường tổ chức thực phòng TN-TH trường Trong năm qua, Nhà trường quan tâm đạo nhằm tăng cường chất lượng thực hành cho sinh viên thể thông qua: tăng số thực hành môn học, tăng cường sở vật chất thực hành cho đơn vị, tăng cường kiểm tra Tuy nhiên, công tác TN-TH nhiều bất cập Đối với Viện Cơ khí, bất cập số nguyên nhân sau: Về nhận thức chủ quan giảng viên: - Nhận thức phận giảng viên tầm quan trọng công tác TN-TH chưa mực, tình trạng làm qua loa cho xong Các thực hành số môn học chưa bám sát với trang thiết bị có, dẫn đến tình trạng số nội dung thực hành không thực được, có thiết bị không sử dụng hết; - Bản thân giảng viên/bộ môn chưa chủ động sáng tạo xây dựng nội dung thực hành, ỉ lại vào Nhà trường, đổ lỗi cho việc thiếu trang thiết bị, dẫn đến nội dung thực hành nghèo nàn, thiếu thực tiễn không tận dụng hết sở vật chất có Về nguyên nhân khách quan: - Cơ sở vật chất TN-TH thiếu manh mún, thiếu đồng bộ; - Việc xắp xếp lịch thực hành bất cập (nhiều chưa học lí thuyết có thực hành), số lượng sinh viên theo nhóm đông (thực hành làm thật để rèn tay nghề, bố trí nhóm 20 sinh viên sinh viên điều kiện để làm thật); - Cơ sở vật chất TN-TH phân riêng theo BM chưa hợp lí Điều dẫn đến liên kết ngang tâm lí nhà anh-nhà tôi, môn ngại sử dụng thiết bị môn khác quản lí, không tận dụng lực thiết bị; - Thiếu kỹ thuật viên chuyên trách, dẫn đến quản lí/khai thác/bảo trì sở vật chất TNTH không tốt 1.2.3 Công tác thực tập Thực tập khí Thực tập khí cho sinh viên chuyên ngành khí thực thời gian 04 tuần (2TC) Trung tâm khí thực hành (Trường Cao đẳng nghề VMU) vào Học kỳ V Mục tiêu đợt thực tập khí bao gồm: - Nắm phương pháp gia công cắt gọt khí, kỹ sử dụng thành thạo máy tiện - Hiểu khái niệm hàn hồ quang, nhận biết vật liệu hàn, vận hành sử dụng thành thạo dụng cụ, thiết bị hàn, công tác an toàn vệ sinh công nghiệp - Làm quen với nghề nguội, cách thao tác sử dụng số dụng cụ nghề nguội, nắm bước tiến hành gia công sản phẩm: chọn phôi (vật liệu), chọn dấu chuẩn, gia công kiểm tra sản phẩm Với mục tiêu đề cương công bố, thực tốt, sinh viên có kỹ sử dụng thành thạo trang thiết bị khí thông dụng (máy tiện, hàn điện dụng cụ nguội) Tuy nhiên, việc tổ chức, quản lý chất lượng học phần hoàn toàn phụ thuộc vào Trung tâm khí thực hành Viện Cơ khí chưa có phương pháp đánh giá chất lượng Trong thời gian tới, Viện phối hợp với Trung tâm khí thực hành đề xuất giải pháp quản lý sinh viên, đảm bảo chất lượng học phần Thực tập chuyên ngành Thực tập chuyên ngành thực sinh viên chuyên ngành Máy nâng chuyển (K53 trở trước) Đợt thực tập thực sở sản xuất trường Quy trình thực sau: Bước 1: Lập danh sách sinh viên thực tập (Phòng Đào tạo lập theo đăng ký sinh viên); Bước 2: Sinh viên lựa chọn hướng chuyên môn thực tập theo định hướng môn; Bước 3: Sinh viên lựa chọn địa điểm thực tập (bộ môn giới thiệu sinh viên tự liên hệ); Bước 4: Bộ môn phân công giáo viên hướng dẫn; Bước 5: Sinh viên gặp giáo viên hướng dẫn lấy giấy giới thiệu Bước 6: Giáo viên hướng dẫn đưa sinh viên đến sở, thống đề cương kế hoạch làm việc với sở thực tập Đối với sinh viên tự liên hệ sở sinh viên phải báo cáo kế hoạch làm việc sở với giáo viên hướng dẫn; Bước 7: Sinh viên thực tập sở Trong trình thực tập, định kỳ giáo viên hướng dẫn gặp sinh viên, để hướng dẫn sinh viên viết báo cáo chuyên đề thực tập; Bước 8: Kết thúc đợt thực tập, giáo viên hướng dẫn làm việc với sở để nghe đánh giá, nhận xét thái độ, chất lượng sinh viên rút kinh nghiệm cho đợt sau; Bước 9: Sinh viên hoàn thiện báo cáo thực tập; Bước 10: Giáo viên hướng dẫn phê duyệt chuyên đề thực tập; Bước 11: Sinh viên bảo vệ chuyên đề thực tập trước môn Quy trình chặt chẽ Tuy nhiên, thực tế áp dụng xuất số hạn chế sau: Về hạn chế yếu tố bên trong: - Không có điều kiện tiên cho học phần thực tập dẫn đến sinh viên chưa tích lũy đủ kiến thức chuyên môn cần thiết trước tập; - Sinh viên chưa ý thức tầm quan trọng tập, nên thực đối phó, không chủ động học hỏi, chí bỏ sở; - Không có cán chuyên phụ trách công tác thực tập Giáo viên hướng dẫn thực tập kiểm tra định kỳ gián tiếp nghe sinh viên báo cáo, nên chưa phối hợp kiểm tra, giám sát tốt với sở tiếp nhận Một số trường hợp thiếu nhiệt tình, không sâu sát, dẫn đến tình trạng thực tập giả; - Đề cương thực tập chưa sát với thực tế sở; - Đối với Viện Cơ khí, số thầy cô trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm thực tiễn, việc hướng dẫn thực tập sở gặp nhiều khó khăn; - Việc đánh giá kết cuối đợt làm qua loa, nương nhẹ cho sinh viên, chưa với thực chất chưa đạt mục tiêu phân loại tốt; - Các BM Viện chưa có chế kiểm tra, giám sát tình hình thực tập, dẫn đến giáo viên hướng dẫn lơ là, không theo sát sinh viên Về hạn chế yếu tố bên Nhà trường: - Việc tìm địa điểm thực tập phù hợp khó khăn, đặc biệt chuyên ngành (chưa có nhiều quan hệ); - Nhiều trường hợp không tìm hiểu kỹ nơi thực tập khiến sinh viên thực tập đơn vị liên quan đến chuyên môn phù hợp; - Nhiều doanh nghiệp ngại tiếp nhận sinh viên thực tập tiếp nhận qua loa, tự cho sinh viên nghỉ (do lo ngại an toàn lao động, người theo dõi hướng dẫn, ảnh hưởng đến công việc sản xuất) Thực tập tốt nghiệp Quy trình thực tập tốt nghiệp tương tự thực tập chuyên ngành Ngoài số điểm hạn chế tương tự đợt thực tập chuyên ngành, thực tập tốt nghiệp bộc lộ số hạn chế sau: - Không định hướng cho sinh viên mục tiêu cần đạt đợt thực tập, dẫn đến đề cương thực tập chung chung, không sát với thực tiễn sở; - Không gắn đồ án tốt nghiệp với nhiệm vụ thực tập tốt nghiệp, dẫn đến thực tập qua loa, không thu thập số liệu phụ vụ đồ án tốt nghiệp 1.2.4 Công tác đồ án tốt nghiệp Các chuyên ngành Viện Cơ khí áp dụng mô hình làm đồ án tốt nghiệp (hiện áp dụng cho chuyên ngành MNC) Đồ án tốt nghiệp giúp sinh viên tổng hợp kiến thức học học phần để hoàn thành nhiệm vụ thiết kế tốt nghiệp giao Ngoài ra, đồ án tốt nghiệp giúp sinh viên rèn luyện kỹ tổng hợp thông tin, tra cứu, tham khảo tài liệu kỹ viết Tuy nhiên, việc thực số hạn chế sau: - Nhiệm vụ đồ án tốt nghiệp xa rời thực tiễn Hầu hết đồ án không xuất phát không gắn với nhu cầu thực tiễn mà ý tưởng chủ quan giảng viên; - Đồ án tốt nghiệp phần lớn không gắn kết với kết đợt thực tập tốt nghiệp Điều dẫn đến tình trạng học đường làm nẻo, làm giảm hiệu đợt thực tập tốt nghiệp; - Một số đồ án đặt lớn (ví dụ thiết kế hệ thống cần trục), dẫn đến vượt khả sinh viên, tình trạng chép, hình thức phổ biến 1.3 Kết luận Chương Có thể thấy chất lượng đào tạo đại học Viện Cơ khí nói riêng Việt Nam nói chung tồn nhiều bất cập, chủ yếu thái độ chủ quan, phối hợp không đồng phận trình độ không đồng giảng viên tham gia vào công tác giảng dạy Ngoài yếu tố khách quan trình độ khoa học công nghệ lạc hậu với giới, yếu tố chủ quan hệ thống quản lý đào tạo giữ vai trò chủ yếu định chất lượng đào tạo Như vậy, việc nâng cao chất lượng đào tạo thực cách xây dựng quy trình quản lý đào tạo khoa học hơn, chặt chẽ hơn, động hơn, với vào Tô đen phần phù hợp NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ STT 25 Điểm đánh giá trình (X) công bố trước kết thúc học phần     26 Điểm đánh giá trình (X) đánh giá công bằng, xác     27 Một cách tổng thể, bạn hài lòng chất lượng học phần     3.2 Tổng hợp kết khảo sát Bộ môn MXD Tổng hợp 11 câu hỏi hoạt động giảng dạy Điểm trung bình theo học phần (Higher is better) 3.60 3.40 3.20 3.00 2.80 2.60 QPTK QTXDHH MXD1 MXD2 MXD3 MVCLT CKC OT-MK CNCT Nhận xét: HP MXD2 có điểm trung bình thấp Tỷ lệ cho điểm (Lower is better) 20.0 15.0 1(%) 10.0 2(%) 5.0 0.0 QPTK QTXDHH MXD1 MXD3 MXD2 MVCLT CKC OT-MK Nhận xét: Học phần MXD2 có số phiếu cho điểm 1, lớn CNCT Phân bố câu hỏi có điểm 1, (Lower is better) 30 25 20 15 10 2 10 11 Nhận xét: Câu hỏi có số phiếu cho điểm nhiều Tổng điểm theo câu hỏi (Higher is better) 700 680 660 640 620 600 580 560 540 520 Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu hỏi hỏi hỏi hỏi hỏi hỏi hỏi hỏi hỏi hỏi 10 hỏi 11 Nhận xét: Câu hỏi 4, có số phiếu điểm nhiều nhất; câu hỏi 4, có số phiếu điểm nhiều nhất; Câu hỏi có tổng điểm thấp Phân bố cho câu hỏi thực hành Tổng điểm theo câu hỏi (Higher is better) Phân bố câu hỏi có điểm 1, (Lower is better) 20 180 15 170 Điểm 10 160 Điểm 150 140 45 Nhận xét: - Câu hỏi phần thực hành (Câu 14 - Bạn thực LÀM thực hành (hay NHÌN)) có số phiếu cho điểm 1, nhiều nhất; - Câu hỏi phần thực hành có số điểm thấp Phân bố câu hỏi phần thi Điểm 1, cho câu hỏi phần thi (Lower is better) 20 Tổng điểm theo câu hỏi phần thi (Higher is better) 590 580 570 15 560 Điểm 10 550 540 530 520 510 Điểm 2 6 Nhận xét: - Câu hỏi (câu 24 - Đề thi cuối kỳ khuyến khích tư duy, suy luận, không cần thuộc lòng) có số phiếu đánh giá điểm 1, nhiều nhất; - Câu hỏi có tổng điểm thấp 3.3 Tổng hợp kết khảo sát Bộ môn CNVL Tổng hợp 11 câu hỏi hoạt động giảng dạy ĐIỂM TRUNG BÌNH THEO HP (Higher is better) 3.7 3.6 3.5 3.4 3.3 3.2 3.1 3.0 2.9 2.8 2.7 Tỷ lệ cho điểm (Lower is better) 20.00 18.00 16.00 14.00 12.00 10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00 1(%) 2(%) Nhận xét: Học phần CAD02 có điểm đánh giá thấp có số phiếu đánh giá điểm nhiều 47 PHÂN BỐ CÂU HỎI ĐIỂM 1, (Lower is better) 45 40 35 30 25 20 15 10 5 10 11 TỔNG ĐIỂM THEO CÂU HỎI (Higher is better) 1100 1080 1060 1040 1020 1000 980 960 940 920 900 10 11 Nhận xét: Câu hỏi 04 có số phiếu cho điểm 1, nhiều nhất, đồng thời có tổng điểm thấp Kết tương đồng với khảo sát Bộ môn MXD Phân bố cho câu hỏi thực hành PHÂN BỐ CÂU HỎI CÓ ĐIỂM 1,2 PHẦN TH TỔNG ĐIỂM THEO CÂU HỎI TH 840 35 820 30 25 800 20 780 15 10 760 740 720 6 Nhận xét: Câu hỏi có số phiếu cho điểm 1, nhiều có tổng điểm thấp Kết tương đồng với khảo sát Bộ môn MXD Phân bố câu hỏi phần thi TỔNG ĐIỂM THEO CÂU HỎI THI PHÂN BỐ CÂU HỎI CÓ ĐIỂM 1,2 PHẦN THI 940 30 920 25 900 20 880 15 860 10 840 820 800 780 6 Nhận xét: Tương tự kết khảo sát Bộ môn MXD, Câu hỏi có tổng điểm thấp số phiếu cho điểm 1, nhiều 49 3.4 Tổng hợp kết khảo sát Bộ môn KTCK Tổng hợp 11 câu hỏi hoạt động giảng dạy Điểm trung bình theo học phần (Higher is better) 3.40 3.35 3.30 3.25 3.20 3.15 3.10 3.05 3.00 2.95 2.90 CTDS1 CSTKM1 CSTKM2 CSTKM5 DSKTĐ1 DSKTĐ2 MCC Tỷ lệ cho điểm (Lower is better) 16.0 14.0 12.0 10.0 8.0 1(%) 6.0 2(%) 4.0 2.0 0.0 CTDS CSTKM CSTKM CSTKM DSKTĐ DSKTĐ MCC Phân bố câu hỏi có điểm 1, (Lower is better) -Lý thuyết 60 50 40 30 20 10 Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu hỏi hỏi hỏi hỏi hỏi hỏi hỏi hỏi hỏi hỏi 10 hỏi 11 Tổng điểm theo câu hỏi - Lý thuyết (Higher is better) 900 800 700 600 500 400 300 200 100 Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu hỏi hỏi hỏi hỏi hỏi hỏi hỏi hỏi hỏi hỏi 10 hỏi 11 51 Phân bố cho câu hỏi thực hành Tổng điểm theo câu hỏi - Thực hành (Higher is better) 540 520 500 480 460 440 420 400 Câu hỏi 12 Câu hỏi 13 Câu hỏi 14 Câu hỏi 15 Câu hỏi 16 Câu hỏi 17 Phân bố câu hỏi có điểm 1, (Lower is better) -Thực hành 25 20 15 10 Câu hỏi 12 Câu hỏi 13 Câu hỏi 14 Câu hỏi 15 Câu hỏi 16 Câu hỏi 17 Phân bố câu hỏi phần Bài tập lớn Phân bố câu hỏi có điểm 1, (Lower is better) -BT lớn Tổng điểm theo câu hỏi - BT lớn (Higher is better) 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Câu hỏi 18 Câu hỏi 19 Câu hỏi 20 Câu hỏi 21 Câu hỏi 18 Câu hỏi 19 Câu hỏi 20 Câu hỏi 21 Phân bố câu hỏi phần thi Tổng điểm theo câu hỏi phần thi Điểm 1,2 cho câu hỏi phần thi 25 800 780 20 760 15 740 10 720 700 680 660 Câu Câu Câu Câu Câu Câu hỏi 22 hỏi 23 hỏi 24 hỏi 25 hỏi 26 hỏi 27 Câu hỏi Câu hỏi Câu hỏi Câu hỏi Câu hỏi Câu hỏi 22 23 24 25 26 27 Kết luận Chương Qua kết phân tích ý kiến phản hồi sinh viên, rút số kết luận học kinh nghiệm sau: - Về chất lượng ý kiến phản hồi số hạn chế Tỷ lệ sinh viên trả lời thiếu trách nhiệm cao (gần 40% số phiếu) Điều phần nhiều tâm lý e ngại chấm điểm ngược Cần tích cực tuyên truyền nhiều biện pháp Trong đó, đặc biệt quan trọng 53 thái độ thẳng thắn, cầu thị cán giảng viên suốt trình thực nhiệm vụ giảng dạy Phần đông sinh viên có phản hồi tích cực, cụ thể số phiếu không nhỏ đánh giá điểm 1, 2; - Tỷ lệ số phiếu điểm thấp tập trung vào số nội dung có kết tương đồng phân tích tất môn (câu hỏi số 4, 14, 24) Điều cho thấy quan điểm thống sinh viên thực mặt yếu, cần phải cải thiện; - Kết phân tích cho thấy có phân loại chất lượng giảng dạy giảng viên Tuy nhiên, khác biệt chưa thực rõ ràng cần có thêm thông tin khác số khảo sát chi tiết Chương 4: Nhiệm vụ giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo Viện Cơ khí 4.1 Những nhiệm vụ Từ phân tích tồn tại, bất cập việc thực công đoạn quy trình đào tạo hành Chương 1, 3, Viện khí đưa số học kinh nghiệm Đây nhiệm vụ chủ yếu cần cụ thể hóa quy trình đào tạo nhằm khắc phục bất cập dẫn đến chất lượng đào tạo yếu - Phát huy vai trò tự chủ, tự chịu trách nhiệm đơn vị: Theo thói quen, đơn vị, từ cấp khoa/viện, đến môn cán giảng viên tham gia vào quy trình tổ chức đào tạo cách thụ động Nhiệm vụ gần hoàn thành nhiệm vụ giao theo kế hoạch chung Nhà trường Từ công tác tuyển sinh, xây dựng kế hoạch đào tạo, cân đối điều kiện sở vật chất phục vụ đào tạo Nhà trường thực Như vậy, chất lượng đào tạo, chất lượng sản phẩm đầu sinh viên tốt nghiệp mối quan tâm khoa/viện, môn, hay cán giảng viên - Đưa khái niệm ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG vào quy trình tổ chức, quản lý đào tạo: Với tư chịu trách nhiệm chất lượng đào tạo, khái niệm Đảm bảo chất lượng (Quality Assurance) gần không tồn nhận thức hầu hết cán giảng viên, kể cấp lãnh đạo môn, khoa, viện Trong khi, nước phát triển, Đảm bảo chất lượng yếu tố then chốt nhằm khẳng định thương hiệu Nhà trường - Cần xây dựng quy trình tổ chức, quản lý công tác giảng dạy chặt chẽ, động, có trách nhiệm Trong đó, cần gắn trách nhiệm ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG vào hoạt động cán giảng viên quy trình 4.2 Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo Giải pháp xây dựng quy trình tổ chức, quản lý đào tạo Nhằm thực hóa quan điểm trên, cần thiết phải xây dựng quy trình quản lý đào tạo riêng Viện Cơ khí sở quy trình đào tạo áp dụng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam Nói trình đào tạo cần đề cập giải vấn đề sau 55 Về công tác tổ chức giảng dạy trường - Quy trình giảng dạy lý thuyết: Quy trình bao gồm trách nhiệm môn phụ trách học phần việc thống cập nhật nội dung giảng dạy, phương pháp tiếp cận, phương pháp đánh giá học phần định hướng kiến thức, kỹ cần đạt học phần (bao gồm đánh giá trình đánh giá cuối kỳ) Mỗi học kỳ môn cần tổ chức sinh hoạt chuyên môn để thống nội dung trên, làm sở để thực Kết luận chuyên môn cho học phần cần phải lưu làm minh chứng; - Quy trình giảng dạy thực hành: Quy trình cần quy định trách nhiệm đối tượng tham gia vào công tác giảng dạy thực hành (bộ môn phụ trách học phần, trung tâm TH-TN, kỹ thuật viên giảng viên phụ trách) Nội dung thực hành cần cập nhật đảm bảo kỹ cho người học phù hợp với trang thiết bị có, tránh hình thức, làm qua loa cho xong chuyện Hướng dẫn thực hành, văn quy định, ban hành cần phải lưu trữ làm minh chứng Việc đánh giá thực hành phải thực trường, tập trung vào kỹ yêu cầu; - Quy trình tổ chức sinh hoạt chuyên môn môn: Các môn cần nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn Từ việc thống nội dung, phương pháp giảng dạy, đánh giá học phần, kỹ yêu cầu, đến định hướng phát triển chuyên môn, công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ Bộ môn cần trì thường xuyên sinh hoạt chuyên môn lưu trữ minh chứng hoạt động làm sở cho công tác kiểm tra, đánh giá ngoài; - Quy trình khảo thí nội bộ: Như phân tích, khoa/viện cán giảng viên chưa quan tâm đến việc đánh giá chất lượng công tác giảng dạy Công việc nhận thức Nhà trường Việc đưa quy trình khảo thí nội vào nâng cao nhận thức cán giảng viên, giúp khiếm khuyết, bất cập công tác giảng dạy quản lý giảng dạy Quy trình khảo thí nội bao gồm hai phần đánh giá chất lượng giảng dạy thông qua phân tích, đánh giá kết học tập sau học kỳ, kiểm tra việc thực qua minh chứng phân tích liệu khảo sát sinh viên; - Quy trình theo dõi, cập nhật sở liệu cựu sinh viên, khảo sát ý kiến cựu sinh viên: Cho đến nay, Trường ĐHHH VN nói chung, Viện Cơ khí nói riêng chưa thực công tác cựu sinh viên Quy trình bao gồm xây dựng sở liệu cựu sinh viên, cập nhật sở liệu tháng lần thông qua khảo sát ý kiến Việc khảo sát thực linh hoạt qua hình thức gọi điện thoại, email, hay thu thập thông tin qua website Viện Về công tác thực tập sở sản xuất - Quy trình thực tập: Quy trình xây dựng thực hiện, bộc lộ nhiều khiếm khuyết, chủ yếu công tác tổ chức, quản lý, đánh giá Quy trình quy định phương thức tổ chức, quản lý đánh giá Một số nội dung bao gồm: quy định nhóm thực tập tối đa SV, quy định kiểm tra định kỳ gắn với trách nhiệm giảng viên, cán phụ trách, phương thức đánh giá có tham gia sở sản xuất - Xây dựng, phát triển quan hệ với doanh nghiệp, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ Mục tiêu gắn đào tạo với thực tiễn phải xây dựng dựa liên kết với doanh nghiệp Nhiệm vụ trước hết tìm kiếm doanh nghiệp, tăng cường hiểu biết nhu cầu, khó khăn vướng mắc chuyên môn Trên sở hiểu biết giúp xây dựng đề cương thực tập cho sinh viên phù hợp với sở Hiểu biết doanh nghiệp cho phép hợp tác công tác nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ Đây công việc không mới, để làm tốt cần đòi hỏi nỗ lực lớn từ hệ thống quản lý cán giảng viên Giải pháp chuẩn hóa đội ngũ - Giải pháp đào tạo nguồn nhân lực kiến thức lý thuyết: Nhận thức rõ ràng vai trò chất lượng nguồn nhân lực chất lượng đào tạo, Nhà trường xây dựng hệ thống tiêu chuẩn giảng viên Theo đó, giảng viên độ tuổi cần phải đạt chuẩn ngoại ngữ có kiến thức lý thuyết tốt thông qua trình độ đào sau đại học Viện Cơ khí xây dựng kế hoạch đào tạo giảng viên Nhiệm vụ quan trọng thực kế hoạch theo lộ trình - Giải pháp chuẩn hóa chuyên môn nghiệp vụ cho giảng viên: Chuyên môn nghiệp vụ vấn đề đóng vai trò quan trọng chất lượng đào tạo Ngoài kiến thức lý thuyết, giảng viên cần huấn luyện, đào tạo thường xuyên chuyên môn nghiệp vụ Những hoạt động cụ thể là: thực quy trình đào tạo giảng viên trẻ, đào tạo, bồi dưỡng qua khóa học nghiệp vụ; - Giải pháp đào tạo kiến thức thực tế cho giảng viên: Ngoài kiến thức lý thuyết, nghiệp vụ, giảng viên cần rèn luyện kỹ thông qua hoạt động thực tế Viện Cơ khí cần xây dựng kế hoạch đào tạo thực tế cho giảng viên nhiều hoạt động như: Thực kế hoạch gửi giảng viên thực tế theo Quy định số 337/QĐ-ĐHHHVN-TCCB, ngày 12/04/2016; tăng cường giảng viên hướng dẫn thực tập sở sản xuất, tích cực phối hợp công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ với doanh nghiệp KẾT LUẬN Qua kết phân tích định tính đánh giá định lượng số tiêu chí trình thực quy trình đào tạo Viện Cơ khí, rút số học kinh nghiệm sau: Một là: Công tác đảm bảo chất lượng bị bỏ ngỏ đơn vị đào tạo, có Viện Cơ khí Các khoa/viện chủ yếu thực cách thụ động quy trình đào tạo 57 Nhà trường yêu cầu Hệ thống quản lý chưa tạo chế tự chủ cho đơn vị; Hai là: Quy trình quản lý đào tạo chưa xây dựng kênh phản hồi nhằm mục đích điều chỉnh Chất lượng thực công đoạn quy trình đào tạo chưa kiểm tra chưa có phận hay cá nhân khoa/viện phải chịu trách nhiệm Các khoa/viện chưa xây dựng quy trình khảo thí nhằm giám sát đánh giá chất lượng thực khâu quy trình đào tạo; Ba là: Phần lớn cán giảng viên, kể trưởng khoa/viện chưa có kiến thức quản lý đào tạo Việc thực nghiệp vụ quản lý nhận thức cá nhân kinh nghiệm, tự học hỏi qua người trước Bốn là: Hệ thống quản lý chung Nhà trường mang nặng tính bao cấp, chưa phát huy tính tự chủ khoa/viện môn, cán giảng viên Cơ chế tính lương, phân chia lợi nhuận cào bằng, chưa xét đến hiệu công việc Nhìn chung, bất cập quản lý chất lượng đào tạo Viện Cơ khí bất cập toàn Trường, nói rộng bất cập hệ thống giáo dục nước ta Đổi nhiệm vụ khó khăn Thách thức lớn cũ, bảo thủ, thói quen trì trệ có sẵn phận, cá nhân Sẵn sàng đối mặt với thách thức, khuôn khổ trách nhiệm quyền hạn mình, Viện Cơ khí tâm xây dựng hệ thống quản lý đào tạo động, nhấn mạnh tính thực tiễn giá trị thật Tài liệu tham khảo [1] Hồ sơ kết đánh giá học phần học kỳ năm học 2015-2016; [2] Hồ sơ khảo sát sinh viên học kỳ năm học 2015-2016; [3] Một số văn bản, quy định hành Trường Đại học Hàng hải Việt Nam cacsc[ quan quản lý nhà nước khác
- Xem thêm -

Xem thêm: ( Đề tài NCKH) Nghiên cứu các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo tại Viện Cơ khí, ( Đề tài NCKH) Nghiên cứu các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo tại Viện Cơ khí, ( Đề tài NCKH) Nghiên cứu các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo tại Viện Cơ khí

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay