Tăng cường công tác quản lý chi tại bệnh viện hữu nghị việt tiệp

119 225 0
  • Loading ...
1/119 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 09:09

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐỖ MINH PHƢƠNG TĂNG CƢỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT TIỆP LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐỖ MINH PHƢƠNG TĂNG CƢỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT TIỆP Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế Mã số: 60.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS TĂNG VĂN KHIÊN THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài nghiên cứu tự thực Các số liệu kết luận nghiên cứu trình bày luận văn chưa công bố nghiên cứu khác Tôi xin chịu trách nhiệm nghiên cứu Hải Phòng, tháng năm 2015 Học viên thực Đỗ Minh Phƣơng Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ii LỜI CẢM ƠN Sau hai năm học tập trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh Thái Nguyên thầy, cô truyền đạt kiến thức hướng dẫn, giúp đỡ hoàn thành khoá học đào tạo thạc sĩ Trong trình học tập nghiên cứu cố gắng thân, nhận giúp đỡ nhiều tập thể, cá nhân nhà trường Đến hoàn thành chương trình môn học luận văn thạc sĩ khoa học Trước tiên xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ quý thầy, cô trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh Thái Nguyên, thầy cô trực tiếp giảng dạy suốt hai năm qua, đặc biệt Phó Giáo sư - Tiến sĩ Tăng Văn Khiên giành nhiều thời gian, tâm huyết hướng dẫn, giúp đỡ để nghiên cứu hoàn thành luận văn Thạc sĩ khoa học Đồng thời xin gửi lời cảm ơn tới phòng ban thuộc Sở Y tế Hải Phòng , đồng chí lãnh đạo Bệnh viện, tập thể cán viên chức phòng Tài kế toán, Phòng tổ chức cán bộ, Phòng Kế hoạch tổng hợp - bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp tạo điều kiện để tiếp cận, thu thập hồ sơ, tài liệu để có liệu hoàn thành luận văn Mặc dù thân có nhiều cố gắng hoàn thiện luận văn kiến thức trang bị vốn kinh nghiệm sẵn có Tuy nhiên tránh khỏi khiếm khuyết, mong nhận tham gia đóng góp ý kiến quý thầy cô, toàn thể bạn Một lần xin trân trọng cảm ơn! Hải Phòng, tháng năm 2015 Học viên thực Đỗ Minh Phƣơng Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG vii DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ ix MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đóng góp luận văn Kết cấu luận văn Chƣơng NHỮNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI TẠI CÁC BỆNH VIỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 1.1 Tổng quan bệnh viện 1.1.1 Lịch sử hình thành phát triển bệnh viện 1.1.2 Chức nhiệm vụ bệnh viện 1.2 Cơ sở lý luận thực tiễn công tác quản lý chi 11 1.2.1 Cơ sở lý luận 11 1.2.2 Cơ sở thực tế 17 Chƣơng PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT TIỆP 32 2.1 Các câu hỏi mà đề tài cần giải 32 2.2 Phương pháp nghiên cứu 33 2.2.1 Phương pháp thống kê kinh nghiệm 34 2.2.2 Phương pháp phân tích công việc 35 2.2.3 Phương pháp chụp ảnh thời gian làm việc bấm giờ: 36 2.2.4 Phương pháp phân tích hồi quy tương quan: 36 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iv 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 37 2.3.1 Chỉ tiêu định mức chi phí khám chữa bệnh trực tiếp 37 2.3.2 Chỉ tiêu hiệu kinh doanh 41 Chƣơng THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI TẠI BỆNH VIỆN VIỆT TIỆP 44 3.1 Giới thiệu khái quát hoạt động Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp 44 3.2 Kết phân tích công tác quản lý chi Bệnh viện Việt Tiệp 45 3.2.1 Hệ thống định mức chi phí Bệnh viện 45 3.2.2 Kết kinh doanh dịch vụ bệnh viện Việt Tiệp giai đoạn 2008 - 2014 66 3.3 Kết luận 81 Chƣơng MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƢỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT TIỆP 83 4.1 Mục tiêu phương hướng phát triển Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp đến năm 2020 83 4.1.1 Mục tiêu chung 83 4.1.2 Mục tiêu cụ thể đến năm 2020 83 4.1.3 Phương hướng phát triển bệnh viện 84 4.2 Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý chi Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp 86 4.2.1 Hoàn thiện hệ thống định mức chi phí Bệnh viện Hữu nghị Việt -Tiệp 86 4.2.2 Nâng cao hiệu quản lý nguồn nhân lực, quản lý kỹ thuật, quản lý vật tư 93 4.2.3 Nâng cấp sở hạ tầng áp dụng công nghệ thông tin 94 4.2.4 Hoàn thiện phận làm công tác định mức chi phí 96 4.2.5 Ban hành quy chế xây dựng áp dụng định mức bệnh viện 97 4.2.6 Cải cách thủ tục hành 98 4.3 Kiến nghị 99 4.3.1 Với Bộ Y tế 99 4.3.2 Với Sở Y tế 100 4.3.3 Với bệnh viện 100 KẾT LUẬN 101 TÀI LIỆU THAM KHẢO 102 PHỤ LỤC 103 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn v Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn vi DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BHYT Bảo hiểm y tế CCVC Công chức viên chức CKCB Ca khám chữa bệnh DMKTKT Định mức kinh tế kỹ thuật DN Doanh nghiệp NCKH Nghiên cứu khoa học NSLĐbq Năng suất lao động bình quân NVL Nguyên vật liệu SXKD Sản xuất kinh doanh TCCB Tổ chức cán TCKT Tài kế toán UBND Ủy ban nhân dân Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn vii DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Tổng hợp chức nhiệm vụ bệnh viện đa khoa theo phận hạng Bộ Y tế Bảng 1.2: Tổng hợp chức nhiệm vụ bệnh viện chuyên khoa theo phân hạng Bộ Y tế 11 Bảng 1.3: Tổng hợp thu - chi Bệnh viện Phụ Sản Hải Phòng giai đoạn 2008 - 2014 18 Bảng 1.4: Thống kê khoản mục chi phí Bệnh viện Phụ Sản Hải Phòng đến năm 2014 19 Bảng 1.5: Tổng hợp thu - chi Bệnh viện trẻ em Hải Phòng giai đoạn 2008 - 2014 20 Bảng 1.6: Thống kê khoản mục chi phí Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng đến năm 2014 21 Bảng 1.7: Tổng hợp thu - chi Bệnh viện Lao bệnh phổi Hải Phòng giai đoạn 2008 - 2014 22 Bảng 1.8: Thống kê khoản mục chi phí Bệnh viện Lao bệnh phổi Hải Phòng đến năm 2014 23 Bảng 1.9: Tổng hợp thu - chi Bệnh viện Tâm thần Hải Phòng giai đoạn 2008 - 2014 24 Bảng 1.10: Thống kê khoản mục chi phí Bệnh viện Tâm thần Hải Phòng đến năm 2014 25 Bảng 1.11: Tổng hợp thu - chi Bệnh viện Điều dưỡng phục hồi chức Hải Phòng giai đoạn 2008 - 2014 26 Bảng 1.12: Thống kê khoản mục chi phí Bệnh viện Điều dưỡng phục hồi chức Hải Phòng đến năm 2014 27 Bảng 1.13: Tổng hợp thu - chi Bệnh viện Y học cổ truyền Hải Phòng giai đoạn 2008 - 2014 28 Bảng 1.14: Thống kê khoản mục chi phí Bệnh viện Y học cổ truyền Hải Phòng đến năm 2014 29 Bảng 1.15: Bảng 1.16: Tổng hợp thu - chi Bệnh viện Mắt Hải Phòng giai đoạn 2008 - 2014 30 Thống kê khoản mục chi phí Bệnh viện Mắt Hải Phòng đến năm 2014 31 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn viii Bảng 3.1: Tổng hợp hoạt động chuyên môn Bệnh viện Hữu Nghị Bảng 3.2: Bảng 3.3: Việt Tiệp giai đoạn 2008 - 2014 45 Tổng hợp chi cho người Bệnh viện Việt Tiệp 46 Định mức chi cho người Bệnh viện Việt Tiệp 46 Bảng 3.4: Tổng hợp số lao động Bệnh viện Việt Tiệp giai đoạn 2008 - 2014 49 Bảng 3.5: Định mức chi phí quản lý hành Bệnh viện Việt Tiệp 50 Bảng 3.6: Tổng hợp chi quản lý hành Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp giai đoạn 2008 - 2014 56 Bảng 3.7: Định mức chi phí nghiệp vụ chuyên môn Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp 59 Bảng 3.8: Tổng hợp chi nghiệp vụ chuyên môn Bệnh viện Việt Tiệp giai đoạn 2008 - 2014 61 Định mức chi hỗ đào tạo, bồi dưỡng khoản chi khác Bảng 3.9: Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp 64 Bảng 3.10: Bảng 3.11: Bảng 3.12: Bảng 3.13: Bảng 3.14: Bảng 3.15: Bảng 3.16: Tổng hợp chi hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng khoản chi khác Bệnh viện Việt Tiệp giai đoạn 2008 - 2014 66 Tổng hợp kết thực khoản thu Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp 69 So sánh kết thực khoản thu Bệnh viện Việt Tiệp qua năm từ 2008 đến 2014 70 Tổng hợp kết thực so sánh khoản chi Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp từ năm 2008 đến năm 2014 73 Kết thực chi theo định mức chi phí Bệnh viện Việt Tiệp từ năm 2008 đến năm 2014 75 Kết chênh lệch thu - chi Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp giai đoạn 2008 - 2014 80 So sánh số tiêu tài Bệnh viện Việt Tiệp với bệnh viện tuyến thành phố (2008-2014) 81 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 97 định mức cho lãnh đạo bệnh viện; tổng kết kinh nghiệm tiết kiệm phổ biến kịp thời kinh nghiệm trình thực nhiệm vụ; tiến hành điều chỉnh định mức theo phân cấp quản lý định mức thông báo kịp thời cho phận, phân xưởng Để nâng cao hiệu kinh doanh bệnh viện để phát triển bệnh viện thành bệnh viện lớn có uy tín ngành y tế Hải Phòng bệnh viện có chế độ ưu đãi đặc biệt cán làm công tác định mức làm tốt phần việc trích thưởng theo tỷ lệ % mức giảm chi phí từ việc xây dựng định mức, quản lý tốt định mức đem lại hiệu kinh doanh cho bệnh viện 4.2.5 Ban hành quy chế xây dựng áp dụng định mức bệnh viện Xây dựng ban hành quy chế, quy định xây dựng mức, xét duyệt mức ban hành mức bệnh viện việc làm cần thiết Bởi vì, quản lý thực theo định mức bệnh viện tối ưu hoá yếu tố đầu vào trình kinh doanh nhờ nâng cao hiệu khả cạnh tranh đơn vị Đề xuất: Quy chế xây dựng định mức bệnh viện phải thể nội dung: (1) Định mức chi tiết dịch vụ: Bệnh viện tính nhu cầu chi phí cho khoa điều trị, lập phiếu hạn mức, tính giá thành kế hoạch chi tiết tính mức cụ thể cho dịch vụ (2) Định mức cụ thể cho dịch vụ: Từ mức cụ thể bệnh viện tính nhu cầu chi phí cụ thể, tính mức chi phí tổng hợp theo danh mục chi phí (3) Định mức tổng hợp cho dịch vụ: Định mức dùng để tính nhu cầu chi phí cho năm kế hoạch bệnh viện Xây dựng định mức chi phí, bệnh viện phải có đủ tài liệu làm tính toán phân tích, sau áp dụng phương pháp phân tích, tính toán để lập mức Bệnh viện phải chuẩn bị đầy đủ tư liệu liên quan, phân công cán theo dõi, nắm tình hình điều kiện mặt khoa, phòng Khi tiếp nhận dự thảo định mức sở, tiến hành nghiên cữu kỹ càng, tổ chức hội nghị tư vấn để tranh thủý kiến đóng góp chuyên gia, sau mở hội nghị duyệt mức có 98 tham gia quan có thẩm quyền phê duyệt định mức Sau định mức xét duyệt, bệnh viện phải kịp thời phổ biến định mức cho khoa, phòng phổ biến đến cán viên chức bệnh viện để thực Hàng năm cập nhật loại chi phí phát sinh chưa có định mức, sở tính toán khoa học bổ sung vào danh mục định mức chi phí bệnh viện 4.2.6 Cải cách thủ tục hành Thực nghiêm túc Quy chế bệnh viện, xây dựng kế hoạch, triển khai thực văn đạo Bộ Y tế, Sở Y tế nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh Bệnh viện cần phải thực tốt việc cải cách thủ tục hành thực chế “một cửa” liên thông Đề xuất: (1) Tại khu vực khám bệnh: - Sắp xếp, bố trí khoa khám bệnh hợp lý Tăng cường thêm bàn khám, nhân lực để khám ngày, cao điểm có nhiều người bệnh đến khám, thực khám bệnh sớm quy định chung (buổi sáng bắt đầu khám bệnh từ giờ) Bố trí bàn khám cho người bệnh có Bảo hiểm y tế vị trí thuận lợi, số bàn khám Bảo hiểm y tế phù hợp với số lượng người bệnh có Bảo hiểm y tế đến khám Bảo đảm chất lượng khám bệnh, tư vấn khám hết người bệnh ngày - Bố trí đủ ghế ngồi, che nắng, che mưa, thoáng mát, hợp vệ sinh cho người đến chờ khám bệnh, kết hợp tuyên truyền giáo dục sức khoẻ khu vực khám bệnh hệ thống vô tuyến truyền hình, tranh ảnh - Tổ chức phận tiếp đón, thông tin, hướng dẫn người bệnh thủ tục đến khám, nhập viện, xuất viện phải chuyển viện sau khám bệnh - Áp dụng quy trình phát số khám tự động có kiểm soát, thông báo bảng điện tử phát phiếu khám, số khám cho người bệnh thông báo phiếu khám, số khám qua loa đài Có hướng dẫn, quy định, nội quy, sơ đồ, biển báo dễ thấy, dễ đọc, dễ hiểu (2) Tại khoa cận lâm sàng: Thực tốt quy trình chuyên môn, đảm bảo chất lượng Trả kết nhiều lần ngày để người bệnh đỡ nhiều thời gian chờ đợi Hẹn rõ thời gian trả kết xét nghiệm tuỳ trường hợp trả kết qua đường bưu điện 99 (3) Tại khoa lâm sàng: Tổ chức đón tiếp tốt, phổ biến quy định cần thiết, thăm khám thực sớm, đầy đủ y lệnh người bệnh nhập khoa điều trị Thực kiểm soát tốt quy trình chuyên môn, kỹ thuật, y lệnh điều trị Hạn chế tối đa người bệnh nằm ghép, cải thiện chất lượng dịch vụ, tăng cường việc đáp ứng nhu cầu tối thiểu cho người bệnh: bảo đảm dinh dưỡng bệnh lý, cung cấp nước sạch, điều kiện vệ sinh, đảm bảo vệ sinh môi trường buồng bệnh bệnh viện, tạo môi trường thân thiện an toàn người bệnh nhân viên y tế Để thực chế “một cửa” liên thông, bệnh viện cần triển khai, ứng dụng công nghệ thông tin tự động hoá quy trình tiếp nhận, khám bệnh, quản lý người bệnh nằm viện, quản lý hồ sơ bệnh án, tiến tới áp dụng bệnh án điện tử Kiểm soát việc thực quy trình chuyên môn, kỹ thuật, chống lạm dụng thuốc, kỹ thuật, xét nghiệm, sử dụng kỹ thuật máy, trang thiết bị xã hội hoá trình khám, chữa bệnh Đảm bảo cung ứng đủ thuốc, vật tư tiêu hao cho người bệnh nội trú, không để người bệnh phải mua từ bên Bệnh viện tổ chức triển khai việc tiếp nhận, xử lý thông tin ý kiến người bệnh qua hòm thư góp ý, đường dây nóng kênh thông tin khác Thành lập phận tiếp dân để giải kịp thời thắc mắc, khiếu nại người bệnh Tóm lại, hệ thống định mức chi phí có vị trí quan trọng công tác quản lý chi bệnh viện Nó sở kinh tế, kỹ thuật để tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ cách khoa học có hiệu Những đổi chế quản lý bệnh viện khẳng định vai trò hệ thống định mức chi phí công cụ để thực hành tiết kiệm chống lãng phí công tác quản lý chi bệnh viện 4.3 Kiến nghị 4.3.1 Với Bộ Y tế Bộ Y tế cần nghiên cứu ban hành hệ thống định mức kinh tế - kĩ thuật lĩnh vực y tế cách khoa học sát với tình hình thực tế bệnh viện Bộ Y tế ban hành định mức tạm thời thuốc, hoá chất vật tư tiêu hao để 100 làm sở xây dựng giá dịch vụ y tế cho số dịch vụ thủ thuật, phẫu thuật mà chưa có tính toán cụ thể cho loại dịch vụ theo phân hạng bệnh viện để có định mức sát với thực tiễn 4.3.2 Với Sở Y tế Để thực hiệu hoạt động bệnh viện địa bàn thành phố Hải Phòng, có hiệu việc kinh doanh dịch vụ, đảm bảo nguồn thu bù chi phí phục vụ lợi ích nhân dân Sở Y tế cần nghiên cứu, phối kết hợp với Sở Tài đưa quy chế chi tiêu nội hợp lý, sát với tình hình thực tiễn địa bàn thành phố Hải Phòng cho bệnh viện thành phố Đảm bảo tương đồng khoản chi phí bệnh viện tuyến quận huyện với bệnh viện tuyến thành phố, góp phần đẩy mạnh công tác chăm sóc sức khoẻ toàn diện cho nhân dân 4.3.3 Với bệnh viện Bệnh viện phải tăng cường đạo CCVC luôn phấn đấu nâng cao y đức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ để thu hút người bệnh đến khám điều trị Thành lập phận phòng ban chuyên trách xây dựng quản lý định mức chi phí bệnh viện Thực tốt việc quản lý định mức chi phí, thực theo quy chế chi tiêu nội cấp có thẩm quyền phê duyệt Tăng cường giáo dục trị tư tưởng cho cán bộ, nhân viên y tế thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phát huy ý thức trách nhiệm bệnh viện quản lý định mức chi phí 101 KẾT LUẬN Qua nghiên cứu Quy chế chi tiêu cho thấy công tác có ý nghĩa quan trọng quản lý kinh tế bệnh viện Tăng cường công tác quản lý chi phí Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp vừa đảm bảo thực nhiệm vụ trị vừa đưa hoạt động kinh doanh dịch vụ ngày tốt Trong nội dung luận văn sở lý luận phân tích đánh giá qua số liệu, tình hình thực tế Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp thấy mặt đạt hạn chế công tác quản lý chi mà trọng tâm quản lý theo định mức chi phí thời gian qua, đồng thời đề cập giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác quản lý chi bệnh viện thời gian tới Tuy nhiên vấn đề tồn có nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ quan để đạt mục tiêu thời gian tới cần quan tâm đạo cấp, tâm bệnh viện Các biện pháp đề cập luận văn vừa mang tính vĩ mô, vừa mang tính vi mô Vì việc thực đề xuất cần tiến hành cách đồng bộ, thống từ Bộ Y tế, Sở Y tế bệnh viện cá nhân liên quan đến chi phí bệnh viện Do đề tài nghiên cứu có nội dung phạm vi hẹp, nên luận văn không tránh khỏi thiếu sót, bất cập Rất mong nhận ý kiến quý thầy, cô đồng nghiệp để có thêm kinh nghiệm, có điều kiện nghiên cứu kỹ thời gian tới Xin chân thành cảm ơn! 102 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp, Quy chế chi tiêu nội (2006) Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp, Quy chế chi tiêu nội sửa đổi, bổ sung (2011) Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp, Báo cáo tài (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014) Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp, Báo cáo tổng hợp hoạt động chuyên môn bệnh viện (2008 - 2014) Bộ Y tế, Quy chế bệnh viện (1997) Đặng Đình Đào, Trần Chí Thành, Nguyễn Xuân Quang (2006), Giáo trình định mức kinh tế - kỹ thuật sở quản trị kinh doanh, Nhà xuất Đại học Kinh tế Quốc dân Phạm Ngọc Kiểm, Nguyễn Công Nhự (2004), Giáo trình Thống kê kinh doanh, Nhà xuất Thống kê Luật khám chữa bệnh Nghị định Chính phủ, Thông tư Bộ Tài chính, Bộ Y tế Quyết định UBND thành phố Hải Phòng liên quan đến định mức chi phí Nguyễn Thức Minh (2007), Giáo trình Quản trị kinh doanh, Nhà xuất Tài 10 Trần Ngọc Phác - Trần Thị Kim Thu (2006), Giáo trình Lý Thuyết thống kê, Nhà xuất thống kê 11 Nguyễn Ngọc Quang (tháng năm 2009), Giáo trình Kế toán quản trị, Nhà xuất Tài 12 Quy chế chi tiêu nội bệnh viện tuyến thành phố địa bàn thành phố Hải Phòng 13 Sở Y tế Hải Phòng, Tổng hợp báo cáo tài bệnh viện tuyến thành phố (2008 - 2014) 14 Nguyễn Minh Tâm (2008), Giáo trình Kế toán Quản trị, Nhà xuất đại học quốc gia Hà Nội 15 Nguyễn Tiệp (2008) Giáo trình định mức lao động, Nhà xuất lao động Xã hội 103 PHỤ LỤC BẢNG ĐỊNH MỨC TIÊU HAO VẬT LIỆU CHO 01 CA TIỂU PHẪU, THỦ THUẬT VÀ PHẪU THUẬT * Định mức cho 01 ca tiểu phẫu, thủ thuật: TT Tên tiêu hao Gạc hút Găng lần Ô xy già Nước muối Băng dính vải Băng bột bó (BQ) Giấy Định mức ca Bó bột 02m Vết thương phần mềm 01m Tiểu phẫu CK 0,5m đôi đôi 2đôi 2lọ 2lọ 1/2 chai 1/2 chai 1cuộn 1cuộn miếng 1cuộn * Định mức cho 01 ca phẫu thuật: TT Tên tiêu hao Định mức ca Loại Loại Loại Gạc hút 8m 5m 1,5 m Găng lần đôi đôi đôi Ô xy già lọ lọ lọ Nước muối 1,5 chai chai 1/2 chai Băng dính vải cuộn 1cuộn 1cuộn (Nguồn Quy chế chi tiêu nội năm 2011 Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp) 104 PHỤ LỤC BẢNG ĐỊNH MỨC VỀ VẬT LIỆU TIÊU HAO CHUNG TRONG 01 NĂM CHO CÁC KHOA Khoa Đvt Sản Tên vật liệu Đa khoa TMH Bông mỡ kg Bông thấm kg 37 12 cuộn 15 60 90 Băng dính vải GPB Mắt RHM XN Băng dính nhựa “ 1896 Băng dính nhựa to “ 48 Băng dính Ugro „‟ Băng cuộn „‟ 48 10 10 50 1050 97 22 240 19 54 10 50 70 48 2164 4 972 30 44 20 54 12560 13 24 300 4800 200 6960 1760 Găng tay đôi 22990 1150 1500 1150 700 1630 3300 9300 550 11400 1400 13760 “ 1738 “ Cồn 70o chai 10 3714 36 20 410 Bông gạc đắp vết thương 745 7337 10 160 Băng dính vết mổ 310 1300 240 miếng 20 2134 410 YH 39 30 260 Nhi 160 88 2080 Lây 752 Gạc hút NG2 10 1300 mét Găng tay dài XQ 132 60 110 HS Nội SĐ KH 19 P Mổ Tim mạch Cộng 20 12 Nội soi KSK Ng CT 1600 312 12 240 24 3157 30 10 16561 10 1170 20 10 20 70 3580 1400 2170 10 18815 30 77690 1738 130 130 2200 2200 112 27 o Cồn 90 “ 16 18 43 42 Cồn I ốt 0,25% “ 326 30 16 Cồn I ốt 1% “ 10 Za ven lít 12 10 Dầu sả lít 2 1,5 Cloramin B kg 12 12 Oxy già lọ 60 390 Microsel lít Cidex lít 125 16 12 47 87 45 42 240 442 30 12 20 0,5 1 0,5 6 60 360 12 526 31 315 60 11 179 19 28 18 3 1482 383 11 17 10 94 97 30 33 15 15 30 12 20 10 481 1,5 1,5 2,5 1,5 0,5 0,5 28,5 12 12 12 10 12 14 12 12 175 1322 10 2,5 14 870 12 20 80 30 1,5 45 96 95 Khoa Dược chịu trách nhiệm theo dõi, quản lý, cung cấp cho khoa phòng số lượng hàng tháng theo số lượng Hội đồng thuốc duyệt, không vượt định mức năm bảng (Nguồn Quy chế chi tiêu nội năm 2011 Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp) 104 PHỤ LỤC Trích nội dung nghị định 85/2012/N Đ-CP ngày 15/10/2012 Chính Phủ Quy định hoạt động liên doanh, liên kết, dịch vụ: + Đơn vị góp vốn, huy động vốn, liên doanh, liên kết theo quy định pháp luật để mở rộng sở, phát triển dịch vụ, kỹ thuật; triển khai kỹ thuật danh mục kỹ thuật nhiệm vụ chuyên môn giao; tổ chức hoạt động dịch vụ để đáp ứng nhu cầu xã hội phải phù hợp với lĩnh vực chuyên môn, khả đơn vị với quy định pháp luật Việc góp vốn, huy động vốn, liên doanh, liên kết phải hạch toán theo dõi riêng thành lập sở hạch toán độc lập Tuyển dụng, quản lý sử dụng công chức, viên chức: + Kế hoạch tuyển dụng viên chức đơn vị quan, đơn vị có thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm người đứng đầu đơn vị phê duyệt; + Người đứng đầu đơn vị ký hợp đồng thuê, khoán công việc không cần bố trí lao động thường xuyên hoạt động dịch vụ khác; ký hợp đồng lao động hình thức hợp tác khác với chuyên gia, nhà khoa học nước theo quy định pháp luật để đáp ứng yêu cầu chuyên môn đơn vị + Người đứng đầu đơn vị có trách nhiệm rà soát, xếp, bố trí sử dụng số công chức, viên chức có phù hợp với trình độ chuyên môn điều kiện thực tế đơn vị; + Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm người đứng đầu đơn vị phân cấp thực việc tuyển dụng cho người đứng đầu đơn vị thực Người đứng đầu đơn vị có trách nhiệm thực việc tuyển dụng theo quy định pháp luật chịu trách nhiệm định Trường hợp đặc biệt, đơn vị không đủ điều kiện để thực việc tuyển dụng phải báo cáo quan, đơn vị có thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm người đứng đầu đơn vị thực việc tuyển dụng; + Thủ trưởng đơn vị có quyền tiếp nhận viên chức ngạch bác sỹ tương đương trở xuống; 105 + Đơn vị phải có trách nhiệm bảo đảm cấu, số lượng viên chức tối thiểu Bộ Y tế Bộ Nội vụ hướng dẫn để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân Ngân sách nhà nƣớc bảo đảm chi hoạt động thƣờng xuyên: a) Năm 2013: Ngân sách nhà nước tiếp tục bảo đảm năm 2012 kinh phí để chi trả chế độ phụ cấp đặc thù chưa tính vào giá dịch vụ y tế, kinh phí để thực chế độ, sách Nhà nước quy định theo nguyên tắc bảo đảm tốc độ tăng chi cho y tế cao tốc độ tăng chi bình quân chung ngân sách nhà nước quy định Nghị số 18/2008/QH12 ngày 03 tháng năm 2008 Quốc hội; b) Giai đoạn 2014 - 2015: Ngân sách nhà nước bảo đảm: - Chi phí tu, sửa chữa thường xuyên tài sản cố định chưa kết cấu vào giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh - Chi phí tiền lương, loại phụ cấp, khoản đóng góp theo quy định hành: Ngân sách đảm bảo 100% Quỹ tiền lương cho bệnh viện tuyến quận, huyện, 70% Quỹ tiền lương cho bệnh viện tuyến tỉnh khu vực miền núi, Tây Nguyên bệnh viện quận thuộc Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh, 50% Quỹ tiền lương cho bệnh viện thuộc Trung ương tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lại; c) Giai đoạn 2016 - 2017: Ngân sách nhà nước bảo đảm 50% Quỹ tiền lương cho bệnh viện tuyến quận, huyện; bệnh viện lại kết cấu 100% Quỹ tiền lương chi phí tu, sửa chữa thường xuyên tài sản cố định vào giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; + Đối với nội dung chi quản lý, chi hoạt động chuyên môn quan nhà nước có thẩm quyền quy định mức chi: Đơn vị định số mức chi cao thấp mức chi quy định quy chế chi tiêu nội đơn vị, phải phù hợp với khả tài đơn vị + Đối với nội dung chi quản lý, chi hoạt động chuyên môn chưa quan nhà nước có thẩm quyền quy định mức chi: Đơn vị vào tình hình thực tế, vào quy trình chuyên môn kỹ thuật để xây dựng ban hành định mức kinh tế kỹ 106 thuật định mức chi cho phù hợp theo nguyên tắc ban hành theo quy chế chi tiêu nội phải chịu trách nhiệm định mình; Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh: Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh số tiền phải trả cho dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, thực theo lộ trình sau: Năm 2013: Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tính sở chi phí trực tiếp sau đây: a) Tiền thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao, vật tư thay để thực dịch vụ (bao gồm chi phí bảo quản, hao hụt theo định mức quan có thẩm quyền quy định); b) Tiền điện, nước, nhiên liệu, xử lý chất thải, vệ sinh môi trường trực tiếp để thực dịch vụ; c) Duy tu, bảo dưỡng thiết bị, mua thay công cụ, dụng cụ trực tiếp sử dụng để thực dịch vụ; d) Chi phí chi trả phụ cấp thường trực, chi phí chi trả phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật Giai đoạn 2014 - 2017: Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tính sở chi phí sau đây: a) Các khoản chi phí quy định Khoản Điều này; b) Chi phí tiền lương: - Năm 2014 - 2015: Chỉ tính 30% Quỹ tiền lương bệnh viện tuyến tỉnh khu vực miền núi, Tây Nguyên bệnh viện quận thuộc Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh, 50% Quỹ tiền lương bệnh viện tuyến Trung ương tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lại - Năm 2016 - 2017: Được tính 100% Quỹ tiền lương bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến trung ương bệnh viện quận thuộc Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh, 50% Quỹ tiền lương bệnh viện tuyến huyện lại; c) Chi phí nhân công thuê (nếu có) Chi phí đặc thù tối đa không 50% chi phí tiền lương dịch vụ để chi trả thù lao nhằm khuyến khích, thu hút chuyên gia, thầy thuốc giỏi làm việc đơn vị; 107 d) Khấu hao tài sản cố định máy móc thiết bị trực tiếp sử dụng để thực dịch vụ theo chế độ áp dụng doanh nghiệp nhà nước; chi phí chi trả lãi tiền vay theo hợp đồng vay vốn, huy động vốn để đầu tư, mua sắm trang thiết bị để thực dịch vụ (nếu có): Được tính phân bổ vào chi phí dịch vụ sử dụng nguồn vốn này; đ) Chi phí gián tiếp, chi phí hợp pháp khác để vận hành, bảo đảm hoạt động bình thường bệnh viện Giai đoạn từ năm 2018 trở đi, giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tính đủ chi phí để thực dịch vụ, gồm: a) Các chi phí trực tiếp: - Chi phí thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao, vật tư thay (bao gồm chi phí bảo quản, hao hụt theo định mức quan có thẩm quyền quy định); - Chi phí điện, nước, nhiên liệu, xử lý chất thải, vệ sinh môi trường; - Tiền lương, phụ cấp, khoản đóng góp theo chế độ; chi phí thuê nhân công thuê ngoài; chi phí đặc thù tối đa không 50% chi phí tiền lương dịch vụ; - Chi phí tu, bảo dưỡng, sửa chữa tài sản cố định, mua sắm thay công cụ, dụng cụ trực tiếp sử dụng để thực dịch vụ kỹ thuật; - Khấu hao tài sản cố định theo chế độ áp dụng doanh nghiệp nhà nước; chi phí chi trả lãi tiền vay theo hợp đồng vay vốn, huy động vốn để đầu tư, mua sắm trang thiết bị để thực dịch vụ (nếu có): Được tính phân bổ vào chi phí dịch vụ sử dụng nguồn vốn b) Chi phí gián tiếp: - Chi phí phận gián tiếp, chi phí hợp pháp khác để vận hành, bảo đảm hoạt động bình thường bệnh viện; - Chi phí đào tạo, nghiên cứu khoa học để ứng dụng kỹ thuật 108 MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT TIỆP 109 110
- Xem thêm -

Xem thêm: Tăng cường công tác quản lý chi tại bệnh viện hữu nghị việt tiệp , Tăng cường công tác quản lý chi tại bệnh viện hữu nghị việt tiệp , Tăng cường công tác quản lý chi tại bệnh viện hữu nghị việt tiệp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay