(Đề tài NCKH) Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí tàu biển sinh thái áp dụng cho tàu biển VN theo lộ trình của chiến lược PTBV giao thông vận tải khu vực ASEAN

36 134 0
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 09:07

Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí tàu biển sinh thái áp dụng cho tàu biển VN theo lộ trình của chiến lược PTBV giao thông vận tải khu vực ASEANNghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí tàu biển sinh thái áp dụng cho tàu biển VN theo lộ trình của chiến lược PTBV giao thông vận tải khu vực ASEANNghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí tàu biển sinh thái áp dụng cho tàu biển VN theo lộ trình của chiến lược PTBV giao thông vận tải khu vực ASEANNghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí tàu biển sinh thái áp dụng cho tàu biển VN theo lộ trình của chiến lược PTBV giao thông vận tải khu vực ASEAN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM VIỆN MÔI TRƯỜNG THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG BỘ TIÊU CHÍ TÀU BIỂN SINH THÁI ÁP DỤNG CHO TÀU BIỂN VIỆT NAM THEO LỘ TRÌNH CỦA CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG GIAO THÔNG VẬN TẢI KHU VỰC ASEAN Chủ nhiệm đề tài: ThS Phạm Thị Dương Thành viên tham gia: KS Nguyễn Thị Đào MỤC LỤC Hải Phòng, tháng 6/2015 MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG CỦA TÀU BIỂN VIỆT NAM 1.1 HIỆN TRẠNG VÀ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐỘI TÀU BIỂN VIỆT NAM 1.1.1 Hiện trạng đội tàu nước 1.1.2 Quy hoạch phát triển đội tàu biển Việt Nam đến 2020 1.2 HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG NHIÊN LIỆU CỦA ĐỘI TÀU BIỂN VIỆT NAM 15 CHƯƠNG 18 TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG CỦA TÀU BIỂN VIỆT NAM 18 2.1 TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ DO HOẠT ĐỘNG CỦA TÀU BIỂN 18 2.2 Ô NHIỄM DO NƯỚC THẢI CỦA TÀU BIỂN 18 2.2.1 Nước thải sinh hoạt 18 2.2.2 Nước thải chứa dầu 18 2.2.3 Nước dằn 19 2.3 Ô NHIỄM DO CHẤT THẢI RẮN TỪ TÀU 19 2.4 SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG TỪ HOẠT ĐỘNG CỦA TÀU 20 CHƯƠNG 26 BỘ TIÊU CHÍ SINH THÁI CHO TÀU BIỂN VIỆT NAM 26 3.1 CƠ SỞ PHÁP LÝ CHO XÂY DỰNG BỘ TIÊU CHÍ TÀU SINH THÁI CHO TÀU BIỂN VIỆT NAM 26 3.2 BỘ TIÊU CHÍ TÀU BIỂN SINH THÁI 27 KẾT LUẬN 35 TÀI LIỆU THAM KHẢO 36 DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Tình trạng tàu Việt Nam bị lưu giữ cảng nước Bảng 1.2 Khối lượng vận chuyển đội tàu Việt Nam đảm nhận năm 2020 10 Bảng 1.3 Nhu cầu trọng tải tàu chở hàng bách hoá năm 2020 11 Bảng 1.4 Nhu cầu trọng tải tàu chở hàng rời năm 2020 11 Bảng 1.5 Nhu cầu trọng tải tàu chở container năm 2020 12 Bảng 1.6 Nhu cầu trọng tải tàu chở dầu thô năm 2020 12 Bảng 1.7 Nhu cầu trọng tải tàu chở dầu sản phẩm 2020 13 Bảng 1.8 Quy mô, cấu đội tàu vận tải biển Việt Nam năm 2020 13 Bảng 1.9 Nhu cầu bổ sung đội tàu vận tải biển Việt Nam giai đoạn 2016-2020 14 Bảng 1.10 Nhu cầu bổ sung đội tàu Việt Nam giai đoạn 2016-2020 theo cỡ tàu 14 Bảng 1.11 Tiêu chuẩn qui định tiêu chất lượng cho nhiên liệu dầu DO 15 Bảng 1.12 Tiêu chuẩn qui định tiêu chất lượng cho nhiên liệu dầu FO 16 Bảng 2.1 Các vụ tràn dầu nghiêm trọng giới (trên 100.000 thùng; 160 lit/thùng) cuối kỷ 20, đầu kỷ 21 20 Bảng 2.2 Hàm lượng dầu gây tử vong 50% lượng động vật thí nghiệm (LC50) số nhóm động vật 23 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT BGTVT : Bộ Giao thông vận tải BTNMT : Bộ Tài nguyên Môi trường BTC : Bộ Tài CBCNV : Cán công nhân viên CHHVN : Cục Hàng hải Việt Nam CTNH : Chất thải nguy hại CTR : Chất thải rắn DO : Diesel Oil GTVT : Giao thông vận tải KHKT : Khoa học kỹ thuật QLMT : Quản lý môi trường MỞ ĐẦU Tính cấp thiết vấn đề nghiên cứu Việt Nam quốc gia ven biển Với đường bờ biển dài 3260km, nước ta có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển ngành vận tải biển Theo Quy hoạch phát triển vận tải biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định số 1517/QĐ-TTg tổng sản lượng vận tải của đội tàu biển Việt Nam đến năm 2020 đạt khoảng 140 đến 152 triệu tấn, vận tải biển quốc tế đạt khoảng từ 40 đến 46 triệu tấn, vận tải biển nước đạt khoảng từ 100 đến 106 triệu Tổng trọng tải đội tàu biển Việt Nam đến năm 2020 đạt khoảng từ 6,84 đến 7,52 triệu Hoạt động của đội tàu biển Việt Nam gây tác động đến môi trường biển, không khí tình trạng kỹ thuật, công tác vận hành Để phát triển bền vững hoạt động vận tải biển cũng từng bước hội nhập với giới, việc xây dựng áp dụng tiêu chí tàu biển sinh thái cho đội tàu biển Việt Nam vô cần thiết Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài Hiện nay, Việt Nam có nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực của đề tài bao gồm: Đề án cấp Bộ GTVT về hệ thống cảng sinh thái (eco-port) Đề án cấp Bộ GTVT về xây dựng hệ thống đường sắt sinh thái (eco-train) Mục tiêu, đối tượng, phạm vi nghiên cứu Trong phạm vi nghiên cứu tiến hành nghiên cứu xây dựng tiêu chí tàu biển sinh thái áp dụng cho tàu biển Việt Nam theo lộ trình chiến lược phát triển bền vững giao thông vân tải khu vực ASEAN Phương pháp nghiên cứu, kết cấu công trình nghiên cứu Các phương pháp sau sử dụng nghiên cứu: - Phương pháp phân tích thống kê - Phương pháp chuyên gia Kết cấu của công trình nghiên cứu bao gồm chương: - Chương Hiện trạng sử dụng lượng tàu biển Việt Nam - Chương Tác động đến môi trường của tàu biển Việt Nam - Chương Bộ tiêu chí sinh thái cho tàu biển Việt Nam 5 Kết đạt đề tài: Đã xây dựng tiêu chí sinh thái cho tàu biển Việt Nam sở 03 tiêu chí quan trọng - Tiêu chí 1 Chính sách, kế hoạch - Tiêu chí 2 Bộ máy quản lý, nhân sự - Tiêu chí 3 Tiêu chí kỹ thuật CHƯƠNG HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG CỦA TÀU BIỂN VIỆT NAM 1.1 HIỆN TRẠNG VÀ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐỘI TÀU BIỂN VIỆT NAM 1.1.1 Hiện trạng đội tàu nước Theo báo cáo đăng ký tàu của Cục HHVN tính đến 13/10/2010, đội tàu biển Việt Nam có 1630 với tổng trọng tải 6.847.212 DWT Xét về số lượng, đội tàu treo cờ Việt Nam đứng thứ 3/10 nước ASEAN, sau Singapore Indonesia, phần lớn tàu mang cờ quốc tịch Singapore thuộc sở hữu của chủ tàu nước ngoài; Xét về tổng trọng tải, đội tàu Việt Nam đứng thứ 4/10 nước ASEAN, đứng sau nước Singapore (gấp 1,5 lần tổng trọng tải đội tàu Việt Nam), Malaysia (2,9 lần), Philippine (1,8 lần) Xét về độ tuổi bình quân, đội tàu treo cờ Việt Nam 13,1 đứng hàng thứ hai khu vực ASEAN, xếp sau Singapore thấp độ tuổi trung bình của đội tàu giới Độ tuổi bình quân của đội tàu vận tải biển treo cờ của hầu ASEAN Trung Quốc có tuổi bình quân đều 20 tuổi (Singapore 12, Thái Lan 25,7; Malaysia 20,5; Inđonesia 25,6; Philippin 25,3; Campuchia 28,5); Về chủng loại tàu: So với năm 2002, trọng tải đội tàu hàng rời năm 2010 tăng tới gần 12 lần; tàu bách hóa tàu container tăng 2,5 lần, tàu dầu sản phẩm tàu LPG tăng lần Về tỷ lệ, tỷ lệ trọng tải đội tàu bách hoá tổng trọng tải đội tàu giảm 20% so với năm 2002 loại tàu chiếm tỷ lệ lớn cả về số lượng (83%) trọng tải (42%) Một số loại tàu chuyên dụng tàu đông lạnh, tàu ro-ro, tàu dầu thô chiếm tỷ lệ thấp Đội tàu Việt Nam có trọng tải bình quân 4.200 DWT/tàu, đó: loại
- Xem thêm -

Xem thêm: (Đề tài NCKH) Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí tàu biển sinh thái áp dụng cho tàu biển VN theo lộ trình của chiến lược PTBV giao thông vận tải khu vực ASEAN, (Đề tài NCKH) Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí tàu biển sinh thái áp dụng cho tàu biển VN theo lộ trình của chiến lược PTBV giao thông vận tải khu vực ASEAN, (Đề tài NCKH) Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí tàu biển sinh thái áp dụng cho tàu biển VN theo lộ trình của chiến lược PTBV giao thông vận tải khu vực ASEAN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay