Tăng cường công tác quản lý thuế đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại chi cục thuế thành phố hạ long

137 162 0
  • Loading ...
1/137 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 09:07

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐỖ PHƢƠNG THẢO TĂNG CƢỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TẠI CHI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ HẠ LONG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐỖ PHƢƠNG THẢO TĂNG CƢỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TẠI CHI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ HẠ LONG Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Hữu Ánh THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu đề tài trung thực chưa sử dụng, công bố nghiên cứu Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực khóa luận cảm ơn thông tin trích dẫn đề tài ghi rõ nguồn gốc Quảng Ninh, ngày tháng năm 2015 Tác giả luận văn Đỗ Phƣơng Thảo Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ii LỜI CẢM ƠN Trong trình thực đề tài, nhận giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi từ nhiều cá nhân tập thể Trước hết xin nói lời cảm ơn chân thành tới người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Hữu Ánh; thầy giúp đỡ tận tình trực tiếp hướng dẫn suốt thời gian thực nghiên cứu đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp hướng dẫn Thầy, Cô giáo trường Đại học kinh tế Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên suốt thời gian học tập Tôi xin chân thành cám ơn lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh; Sở Tài tỉnh Quảng Ninh; Chi cục thuế thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, bạn bè đồng nghiệp giúp suốt trình thực Luận văn Tôi xin chân thành cám ơn./ Quảng Ninh, ngày tháng năm 2015 Tác giả luận văn Đỗ Phƣơng Thảo Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT vii DANH MỤC BẢNG viii DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ ix MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đóng góp Luận văn Kết cấu luận văn Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH 1.1 Cơ sở lý luận quản lý thuế doanh nghiệp quốc doanh 1.1.1 M t số vấn đề doanh nghiệp quốc doanh 1.1.2 Thuế n i dung công quản lý thuế Doanh nghiệp quốc doanh 1.1.3 Lý luận quản lý thuế Doanh nghiệp quốc doanh 19 1.2 Kinh nghiệm quản lý thuế doanh nghiệp quốc doanh Việt Nam 31 1.2.1 Kinh nghiệm quản lý thuế doanh nghiệp quốc doanh Quảng Ninh 31 1.2.2 Kinh nghiệm quản lý thuế doanh nghiệp quốc doanh tỉnh Phú thọ 33 1.2.3 Kinh nghiệm quản lý thuế Cục Thuế tỉnh Nghệ An 34 1.2.4 Những học kinh nghiệm rút quản lý thuế doanh nghiệp quốc doanh 36 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iv Chƣơng PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 38 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 38 2.2 Phương pháp nghiên cứu 38 2.2.1 Phương pháp thu thập thông tin 38 2.2.2 Phương pháp xử lý tổng hợp thông tin 40 2.2.3 Phương pháp phân tích thông tin 40 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 43 2.3.1 Nhóm tiêu đánh giá tính tuân thủ pháp luật thuế DN 42 2.3.2 Các tiêu đánh giá tính tuân thủ nghĩa vụ khai thuế 43 2.3.3 Các tiêu nghĩa vụ n p thuế 44 2.3.4 Các tiêu đánh giá nghĩa vụ cung cấp thông tin 45 Chƣơng THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TẠI CHI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ HẠ LONG 46 3.1 Khái quát đặc điểm tự nhiên tình hình kinh tế xã h i thành phố Hạ Long 46 3.2 Đặc điểm đối tượng nghiên cứu 48 3.2.1 Đặc điểm doanh nghiệp quốc doanh thành phố Hạ Long 48 3.2.2 Đặc điểm Chi cục thuế thành phố Hạ Long 51 3.3 Thực trạng quản lý thuế doanh nghiệp quốc doanh thành phố Hạ Long giai đoạn 2012 – 2014 57 3.3.1 Hệ thống sách thuế 57 3.3.2 Công tác dự báo nguồn thu 62 3.3.3 Tổ chức thực quản lý thuế doanh nghiệp quốc doanh thành phố Hạ Long 63 3.3.4 Kiểm tra, giám sát việc thực quản lý thu thuế 65 3.3.5 Quản lý thu thuế doanh nghiệp quốc doanh thành phố Hạ Long 66 3.3.6 Chấp hành sách, pháp luật thuế doanh nghiệp quốc doanh thành phố Hạ Long 80 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn v 3.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý thuế doanh nghiệp NQD địa bàn thành phố Hạ Long 94 3.4.1 Tổ chức b máy - nhân lực 94 3.4.2 Tài sản, trang thiết bị phục vụ công tác 95 3.4.3 Triển khai chương trình công tác quản lý thuế 95 3.4.4 Sự phối hợp quan thuế quan chức năng, thực luật thuế 95 3.5 Đánh giá quản lý thuế doanh nghiệp quốc doanh thành phố Hạ Long 96 3.5.1 Những kết đạt 96 3.5.2 Những hạn chế nguyên nhân 98 Chƣơng GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TẠI CHI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ HẠ LONG 101 4.1 Phương hướng tăng cường công tác quản lý thuế doanh nghiệp quốc doanh thành phố Hạ Long 101 4.1.1 Quản lý thuế doanh nghiệp quốc doanh địa bàn thành phố Hạ Long nhiệm vụ chung quan thuế, quyền địa phương quan hữu quan 101 4.1.2 Bảo đảm bình đẳng nghĩa vụ n p thuế 102 4.1.3 Nuôi dưỡng, phát triển nguồn thu bền vững sở hoàn thiện chức sắc thuế hệ thống thuế 103 4.1.4 Đáp ứng yêu cầu công tác quản lý thu thuế nước ta tiến trình h i nhập quốc tế 104 4.2 Những giải pháp tăng cường công tác quản lý thuế doanh nghiệp quốc doanh thành phố Hạ Long 105 4.2.1 Tăng cường số lượng nâng cao lực công chức thuế 105 4.2.2 Đổi tăng cường công tác tuyên truyền hỗ trợ doanh nghiệp quốc doanh 106 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn vi 4.2.3 Tăng cường tra, kiểm tra thuế 108 4.2.4 Tăng cường xử lý vi phạm cưỡng chế thuế 109 4.2.5 Phát huy vai trò quan nhà nước, tổ chức cá nhân c ng đồng xã h i 110 4.2.6 Lập dự toán thu thuế 112 4.3 M t số kiến nghị 113 4.3.1 Đối với Nhà nước 113 4.3.2 Đối với Tổng Cục thuế 113 4.3.3 Đối với tỉnh Quảng Ninh 114 4.3.4 Đối với Chi cục Thuế thành phố Hạ Long 114 KẾT LUẬN 115 TÀI LIỆU THAM KHẢO 117 PHỤ LỤC 121 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn vii DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT DN : Doanh nghiệp DNNQD : Doanh nghiệp quốc doanh DNTN : Doanh nghiệp tư nhân DSKHHGĐ : Dân số kế hoạch hóa gia đình DT : Dự toán GTGT : Giá trị gia tăng HHDV : Hàng hóa dịch vụ HTKK : Hỗ trợ kê khai HTX : Hợp tác xã KHĐT : Kế hoạch đầu tư KTNQD : Kinh tế quốc doanh LP : Lệ phí MSDN : Mã số doanh nghiệp MST : Mã số thuế NNT : Người n p thuế NQD : Ngoài quốc doanh NSNN : Ngân sách nhà nước QĐ : Quy định QLNN : Quản lý nhà nước SDĐPNN : Sử dụng đất phi nông nghiệp SXKD : Sản xuất kinh doanh TH : Thực TNCN : Thu nhập cá nhân TNHH : Trách nhiệm hữu hạn TNHH : Trách nhiệm hữu hạn TTĐB : Tiêu thụ đặc biệt TTHC : Thủ tục hành UBND : Ủy bân nhân dân XHCN : Xã h i chủ nghĩa Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn viii DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Bậc thuế môn theo vốn đăng kí 13 Bảng 1.2 Bậc thuế môn theo thu nhập tháng 13 Bảng 1.3 Biểu mức thuế lũy tiến phần 18 Bảng 1.4 Tình hình thực kế hoạch thu ngân sách thu thuế doanh nghiệp quốc doanh tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2011 - 2013 31 Bảng 1.5 Tình hình thực kế hoạch thu ngân sách thu thuế doanh nghiệp quốc doanh tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 - 2013 33 Bảng 3.1: Sự phát triển DNNQD địa bàn Thành phố Hạ Long từ năm 2012 - 2014 49 Bảng 3.2: Phân bổ sở SXKD DNNQD địa bàn Thành phố Hạ Long theo ngành nghề hoạt đ ng năm 2014 50 Bảng 3.3: Số lượng, chất lượng nhân lực 53 Bảng 3.4: Cơ sở vật chất trang thiết bị 55 Bảng 3.5 Kết thu ngân sách Chi cục Thuế thành phố Hạ Long giai đoạn năm 2012 - 2014 56 Bảng 3.5: Kết hoạt đ ng tuyên truyền 67 Bảng 3.6: Kết hoạt đ ng hỗ trợ doanh nghiệp năm 2014 68 Bảng 3.7: Cách giải vướng mắc người n p thuế 69 Bảng 3.8 Kết kiểm tra trụ sở quan thuế 71 Bảng 3.9: Số cu c kiểm tra có thuế truy thu 73 Bảng 3.10: Số ngày tra, kiểm tra bình quân 75 Bảng 3.11: Số người n p thuế nợ thuế 78 Bảng 3.12: Các biện pháp đôn đốc thu nợ áp dụng 79 Bảng 3.13: Tình hình tuân thủ đăng ký thuế giai đoạn năm 2012 - 2014 82 Bảng 3.14: Tình hình tuân thủ đăng ký thay đổi thông tin giai đoạn năm 2012 - 2014 84 Bảng 3.15: Tình hình n p hồ sơ khai thuế 86 Bảng 3.16: Tình hình hồ sơ khai thuế n p hạn 88 Bảng 3.17: Tình hình nợ thuế thời điểm 31/12 hàng năm 90 Bảng 3.18: Số thuế truy thu bình quân DN 92 Bảng 3.19: Tỷ lệ truy thu bình quân DN 92 Bảng 3.20: Tỷ lệ hồ sơ khai thuế phải điều chỉnh 93 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 112 pháp luật đến cho DNNQD thành phố Hạ Long, đồng thời kênh giám sát trình tuân thủ họ Chi cục thuế thành phố Hạ Long Đư nội dung tuyên truy n v thu vào nội dung giáo dục cấp học: Tổ chức nghiên cứu khảo sát cách thức, n i dung tuyên truyền thuế đưa vào chương trình giáo dục nước tiên tiến, định hướng Tổng cục thuế để phối hợp với Sở giáo dục Đào tạo xây dựng chương trình mang tính tuyên truyền, giáo dục thuế cấp học Thực tốt công tác phối hợp quản lý thu nợ thu , ưỡng ch thu xử lý vi phạm pháp luật thu Cơ quan thuế chủ đ ng phối hợp thực chế tài xử lý hành vi vi phạm pháp luật thuế thông qua quan phối hợp với ngân hàng, tổ chức tín dụng trích từ tài khoản người n p thuế sang tài khoản ngân sách người nợ thuế thu c diện bị định cưỡng chế thuế Thường xuyên cung cấp thông tin để quan Hải quan dừng làm thủ tục hải quan hàng hóa xuất nhập khẩu, quan đăng ký kinh doanh quan khác thu hồi giấy phép kinh doanh, giấy phép thành lập hoạt đ ng, giấy phép hành nghề… Thường xuyên đánh giá, tổng kết quy chế phối hợp với quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án việc cung cấp thông tin, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử kịp thời, nghiêm minh t i phạm vi phạm pháp luật thuế theo quy định pháp luật thông báo tiến đ , kết xử lý vụ việc cho quan quản lý thuế Tích cực, tạo điều kiện sớm đời tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục thuế Vì thực chất đại lý thuế góp phần thúc đẩy thị trường dịch vụ tư vấn thuế, tạo điều kiện cho tổ chức cá nhân n p thuế có thêm kênh tiếp cận sách thuế, thực tốt thủ tục thuế 4.2.6 Lập dự toán thu thuế Để lập dự toán xác phải kết hợp đồng b yếu tố sau: Thống kê số liệu số thu thuế nhiều năm; Căn dự báo tốc đ tăng trưởng kinh tế năm lập dự toán; Căn vào thay đổi sách Nhà nước sách thuế năm lập dự toán; Khảo sát tình hình hoạt đ ng sản xuất kinh doanh m t số doanh nghiệp lớn; Áp dụng phương pháp dự báo vào lập dự toán Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 113 Tóm lại, phương hướng giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản lý thu thuế DNNQD thành phố Hạ Long không đảm bảo cho việc cải thiện chất lượng hoạt đ ng thu thuế mà mang lại lợi ích thiết thực việc nâng cao tính tuân thủ NNT c ng đồng 4.3 Một số kiến nghị 4.3.1 Đối với N nước Hoàn thiện hệ thống sách pháp luật thuế: Đến hệ thống sách, pháp luật thuế Việt Nam trải qua giai đoạn cải cách có m t cấu thuế tương tự nước có kinh tế thị trường khác Châu Á Bên cạnh kết đạt được, hệ thống sách pháp luật thuế Việt Nam b c l nhiều tồn tại, hạn chế cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế h i nhập quốc tế thời kỳ Trong thời gian tới, việc nghiên cứu hoàn thiện hệ thống sách thuế Việt Nam cần tập trung vấn đề sau: - Cần mở r ng sở tính thuế: Thông qua mở r ng phạm vi đối tượng chịu thuế, thu hẹp phạm vi ưu đãi, miễn giảm thuế cách giảm bớt sách miễn, giảm thuế không thiết thực, không công nhằm đảm bảo tính công hệ thống sách, pháp luật thuế - Giảm mức thu thuế người n p thuế thông qua bước giảm số lượng mức thuế suất nhằm đảm bảo tính hiệu hệ thống sách pháp luật thuế góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh - Trao quyền điều tra, khởi tố vụ vi phạm pháp luật thuế cho quan thuế tổ chức thực 4.3.2 Đối với Tổng Cục thuế Tổng cục Thuế hoàn thành việc rà soát Thủ tục hành thu c lĩnh vực thuế, phí, lệ phí gồm 338 thủ tục để đưa kiến nghị đơn giản hoá thủ tục hành thuế đảm bảo tính toàn diện triệt để theo Đề án 30 Chính phủ Nghiên cứu, tham khảo ý kiến Cục thuế địa phương để hoàn thiện bổ sung quy trình cho phù hợp với chức quản lý thuế tránh chồng Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 114 chéo chức nhiệm vụ, bất hợp lý luân chuyển, lưu trữ hồ sơ khai thuế Tổng Cục thuế không ban hành văn hướng dẫn chứa đựng quy phạm pháp luật, phải trình B Tài hướng dẫn, sau thời gian triển khai thực hiện, tiến hành tổng kết, sơ kết để đưa thành Thông tư Tăng cường việc ứng dụng công nghệ tin học công tác quản lý thuế quản lý rủi ro theo hướng sắc thuế, quy trình cần có m t phần mềm quản lý đảm bảo tính thống liên kết phần mềm 4.3.3 Đối với tỉnh Quảng Ninh Mặc dù phát triển nhanh thu hút lớn, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư, sản xuất kinh doanh địa bàn, tỉnh Hải Dương cần quán triệt quan điểm: Tạo công việc đầu tư phát triển, Không phát triển công nghiệp giá, không phát triển nhanh mà thiếu bền vững Vì vậy, năm tới, vấn đề phát triển bền vững, phát triển có chiều sâu cần đặt 4.3.4 Đối với Chi cục Thuế thành phố Hạ Long Chỉ đạo Đoàn kiểm tra thuế cán b làm công tác kiểm tra thuế thực quy định Luật quản lý thuế văn hướng dẫn thi hành, quy trình kiểm tra thuế ban hành kèm theo Quyết định 528/2008/QĐ-TCT ngày 29/5/2008 10 điều kỷ luật ngành thuế Nghiêm túc kiểm điểm xử lý kỷ luật tập thể cá nhân vi phạm n i quy, quy chế ngành Bố trí phòng làm việc phù hợp với số lượng cán b kiểm tra thời gian tới, bao gồm nơi làm việc nơi lưu giữ hồ sơ kiểm tra - Đầu tư thiết bị tin học cho cán b , cung cấp máy tính xách tay cho cán b làm công tác kiểm tra thuế tạo điều kiện thuận lợi việc nhập phân tích số liệu kiểm tra trụ sở người n p thuế; Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 115 KẾT LUẬN Sau nghiên cứu đề tài “Tăng cường công tác quản lý t uế C i cục t uế t n p ố Hạ Long”, tác giả có kết luận sau đây: Cơ sở lý luận thực tiễn quản lý thuế DNNQD địa bàn thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh nghiên cứu, làm sáng tỏ Đó là, khái niệm vai trò quan trọng thuế quản lý thuế; m t số vấn đề quản lý thuế DNNQD; kinh nghiệm Trung Quốc Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh việc nâng cao vai trò Nhà nước quản lý thuế DNNQD Đặc biệt, n i dung này, làm rõ quản lý thuế hoạt đ ng Nhà nước mà quan thuế đại diện để nhằm huy đ ng tiền thuế vào NSNN theo quy định pháp luật thuế Xác định câu hỏi phương pháp nghiên cứu phù hợp để nghiên cứu giải vấn đề đặt từ n i dung nghiên cứu quản lý thu thuế DNNQD địa bàn thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Quản lý thu thuế DNNQD địa bàn thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh việc quản lý pháp luật, thực chủ yếu phương pháp hành chính, mang tính kỹ thuật, nghiệp vụ chặt chẽ; nhằm tạo khuôn khổ pháp lý thuế, góp phần làm giảm khuyết tật kinh tế thị trường tạo sân chơi bình đẳng cho thành phần kinh tế Đánh giá đặc điểm địa bàn, đối tượng nghiên cứu đặc biệt đánh giá thực trạng quản lý thu thuế DNNQD địa bàn thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh theo n i dung: Quản lý công tác đăng ký, kê khai, ấn định thuế, n p thuế; Quản lý thủ tục hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế; Quản lý nợ thuế Quản lý công tác kiểm tra, tra thuế Số liệu điều tra cho thấy Chi cục thuế thành phố Hạ Long thực mức tốt công tác quản lý thu thuế DNNQD Với n i dung phân tích chương, luận văn cố gắng làm bật, bám sát mục tiêu, yêu cầu đề tài đạt m t số kết sau: - Trên sở nghiên cứu kế thừa, luận văn hệ thống hoá n i dung lý luận quản lý thuế quản lý thuế doanh nghiệp quốc doanh, điều kiện cần thiết quản lý theo chế người n p thuế tự khai, tự n p thuế Từ đó, tạo điều kiện để nghiên cứu đánh giá thực trạng công tác Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 116 quản lý thuế doanh nghiệp quốc doanh Chi cục thuế thành phố Hạ Long từ thực theo Luật quản lý thuế đến - Qua phân tích thực trạng công tác quản lý thuế doanh nghiệp quốc doanh Chi cục thuế thành phố Hạ Long, luận văn thể rõ kết chủ yếu, tồn tại, hạn chế nguyên nhân công tác quản lý thuế khu vực dân doanh - Đề xuất m t số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế DNNQD Chi cục thuế thành phố Hạ Long thời gian tới Khi thực thành công m t cách đồng b giải pháp góp phần nâng cao ý thức chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật thuế DNNQD địa bàn thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, nâng cao hiệu quản lý thu thuế DNNQD địa bàn thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; đóng góp nguồn thu lớn cho NSNN để phục vụ mục tiêu công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 117 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Thị Bất, Vũ Duy Hào (2002), Giáo trình Quản lý thu , Nxb Thống kê, Hà N i Đào Duy Bẩy (2012), Nâng o v i trò Nhà nước v quản lý thu doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn thành phố Thái Nguyên, Luận văn Thạc sĩ, Đại học Thái Nguyên, Thái Nguyên B Tài (1998), Thông tư số 89/1998/TT-BTC ngày 27/6 hướng dẫn thi hành Nghị định số 28/1998/NĐ-CP ngày 11/5/1998 Chính phủ quy định chi ti t thi hành Luật Thu giá trị gi tăng, Hà N i B Tài (1998), Thông tư số 99/1998/TT-BTC ngày 14/7 hướng dẫn thi hành Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13/5/1998 Chính phủ quy định chi ti t thi hành Luật Thu thu nhập doanh nghiệp, Hà N i B Tài (2002), Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20/2 hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2001/NĐ-CP ngày 4/6/2001 Chính phủ Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13/5/1998 Chính phủ quy định chi ti t thi hành Luật thu Thu nhập doanh nghiệp, Hà N i B Tài (2009), Hướng dẫn thủ tụ hành hính lĩnh vực thu sách thu mới, Hà N i B Tài - Tổng cục Thuế (2001), Thu Việt Nam qua thời kỳ lịch sử, tập II, Nxb Chính trị quốc gia, Hà N i Lê Văn Chấn (2001), "Cùng trao đổi việc xử lý quan hệ cán b thuế đối tượng n p thuế", Thu Nhà nước, (6), tr 41 Ngô Thế Chi, Vũ Công Ty (1999), Hướng dẫn thực hành thu k toán thu , Nxb Thống kê, Hà N i 10 Chi cục thuế thành phố Hạ Long (2005), Báo cáo k t công tác thu năm 2005, Quảng Ninh 11 Chi cục thuế thành phố Hạ Long (2010), Báo cáo k t công tác thu năm 2010, Quảng Ninh Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 118 12 Chi cục thuế thành phố Hạ Long (2011), Báo cáo k t công tác thu năm 2011, Quảng Ninh 13 Chi cục thuế thành phố Hạ Long (2012), Báo cáo k t công tác thu năm 2012, Quảng Ninh 14 Chính phủ (2000), Nghị định số 79/2000/NĐ-CP quy định chi ti t thi hành Luật Thu giá trị gi tăng ngày 11/5/1998, Hà N i 15 Chính phủ (2001), Nghị định số 26/2001/NĐ-CP quy định chi ti t thi hành Luật Thu thu nhập doanh nghiệp ngày 4/6/2001, Hà N i 16 Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh (2006), Kỷ y u Cục thu tỉnh Quảng Ninh (19972005), Quảng Ninh 17 Vũ Văn Cương (2012), Pháp luật quản lý thu n n kinh t thị trường Việt Nam - Những vấn đ lý luận thực tiễn, Luận án tiến sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Hà N i, Hà N i 18 Nguyễn Thành Danh (2011), Xây dựng mô hình quản lý chất lượng toàn diện quản lý thu - Nghiên cứu tình Chi cục Thu quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Luận văn Thạc sĩ, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh 19 Nguyễn Thị Mỹ Dung (2012), "Quản lý thuế Việt Nam - hoàn thiện đổi mới", Phát triển Hội nhập, (7) 20 Đảng C ng sản Việt Nam (2001), Văn iện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà N i 21 Hà Thị Ngọc Hà (2010), Hướng dẫn thực hành thu k toán thu , Nxb Tài chính, Hà n i 22 Nguyễn Việt Hà (2011), Quản lý nợ thu ưỡng ch thu địa bàn huyện Đông Anh - Thành phố Hà Nội, Luận văn Thạc sĩ, Đại học Quốc gia, Hà N i 23 Trần Thị Thu Hà (2012), Quản lý thu dự án thủy điện đầu tư Lào, Luận văn Thạc sĩ, Đại học Quốc gia, Hà N i 24 Hệ thống văn pháp luật thu hành (2005), Nxb Chính trị quốc gia, Hà N i Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 119 25 Tôn Thu Hiền (2008), "Cải thiện dịch vụ hỗ trợ, tư vấn thuế đáp ứng yêu cầu chế tự khai tự n p", Tạp chí Thu , (16-17) 26 Tôn Thu Hiền (2008), "Phát triển dịch vụ thuế theo hướng chuyên nghiệp", Tạp chí Thu , (47) 27 Trung Kiên (2008), "Đưa giáo dục pháp luật thuế vào học đường Mô hình mở Yên Bái", Tạp chí Thu , (41) 28 Nguyễn Sinh Hùng (2002), "Các doanh nghiệp kinh doanh có hiệu thực tốt nghĩa vụ thuế - cần tôn vinh", Thu Nhà nước, (2), tr 29 Trần Thị Phương Lan (2006), Quản lý thu khu vực kinh t có vốn đầu tư nước Việt Nam, Luận văn Thạc sĩ, Đại học Quốc gia, Hà N i 30 Thủy Loan (2009), "Giáo dục thuế học đường hỗ trợ doanh nghiệp thành lập", Tạp chí Thu , (12) 31 C Mác - Ph Ăngghen (1962), Tuyển tập, tập 1, Nxb Sự thật, Hà N i 32 C Mác - Ph Ăngghen (1962), Tuyển tập, tập 2, Nxb Sự thật, Hà N i 33 Nguyễn Thị Kim Oanh (2011), Pháp luật v quản lý thu lĩnh vực xuất nhập - Thực trạng phương hướng hoàn thiện, Luận văn Thạc sĩ, Đại học Quốc gia, Hà N i 34 Phạm Văn Phong (2009) Nghiên cứu giải pháp nâng cao tính tuân thủ pháp luật quản lý thu Hòa Bình, Luận văn thạc sĩ Kinh tế, Trường Đại học Nông nghiệp, Hà N i 35 Quốc h i (1997), Luật Thu giá trị gi tăng, Hà N i 36 Quốc h i (1997), Luật Thu thu nhập doanh nghiệp, Hà N i 37 Quốc h i (2006), Luật Quản lý thuế, Hà N i 38 Trần Xuân Thắng (2010), Nghiệp Thu , Nxb Hà N i, Hà N i 39 Nguyễn Thị Lệ Thúy (2009), Hoàn thiện quản lý thu thu củ Nhà nước nhằm tăng ường tuân thủ thu doanh nghiệp - Nghiên cứu tình Hà Nội, Luận án tiến sĩ Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Hà N i 40 Vũ Thị Toản (1996), Công tác quản lý thu thu quố o nh địa bàn Hà Nội, Luận văn thạc sĩ Kinh tế, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà N i Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 120 41 Tổng cục Thuế (2007), Luật Quản lý thu văn hướng dẫn thi hành, Nxb Tài chính, Hà N i 42 Tổng cục Thuế (2008), Thu quốc t , Nxb Tài chính, Hà N i 43 Tổng cục Thuế (2010), Quy t định số 503/QĐ-TCT ngày 29/3/2010 quy định năng, nhiệm vụ, quy n hạn ấu tổ chức Chi cục Thu trực thuộc Cục Thu , Hà N i 44 Tổng Cục thuế, Tạp chí Thuế nhà nước (2007), Hệ thống văn pháp luật v thu giá trị gi tăng, Nxb Tài chính, Hà N i 45 Tổng cục thuế, Tạp chí Thuế nhà nước (năm 2008), Quy trình kê khai, miễn giảm, hoàn, kiểm tra quản lý nợ thu , (tập 1), Nxb Tài chính, Hà N i 46 Trường Đại học Tài - Kế toán Hà N i (2000), Thu , Nxb Tài chính, Hà N i 47 Nguyễn Hồng Vân (2009), "Nâng cao hiệu đào tạo cán b thuế", Tạp chí Thu , (11) 48 Viện Chiến lược phát triển (2001), Cơ sở khoa học số vấn đ chi n lược phát triển kinh t - xã hội Việt N m đ n năm 2010 tầm nhìn 2020, Nxb Chính trị quốc gia, Hà N i 49 Website: - http://www.quangninh.gov.vn (tỉnh Quảng Ninh) - http://baoquangninh.com.vn (báo Quảng Ninh) - www.mof.vn (B Tài chính) - www.mot.gov.vn (B Thương mại) - www.mpi.gov.vn (B Kế hoạch Đầu tư) - www.thanhtra.gov.vn (Thanh tra Chính phủ) - www.vista.gov.vn (Cải cách hành B N i vụ) Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 121 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA Chúng cam kết toàn b thông tin vấn doanh nghiệp tống hợp theo nhóm doanh nghiệp không tổng hợp theo doanh nghiệp riêng lẻ Do thông tin riêng doanh nghiệp giữ kín Họ tên người vấn: Chức vụ đơn vị: CÁC THÔNG TIN CƠ ẢN CỦA DOANH NGHIỆP (DN) 1.1 Thông tin chung - Tên DN: - Địa chỉ: - Năm thành lập: - Lĩnh vực sản xuất kinh doanh: - Loại doanh nghiệp (C.ty TNHH; C.ty liên doanh; công ty cổ phần, HTX) - Cơ cấu tổ chức DN: 1.2 Thông tin chủ DN - Họ tên: Tuổi: - Giới tính: Trình đ văn hoá: - Quốc tịch: 1.3 Điều kiện sản xuất kinh doanh DN a Diện tích mặt bằng: m2 b Tổng số lao đ ng thường xuyên DN năm 2011: người Trong đó: Lao đ ng quản lý (gián tiếp): người Lao đ ng trực tiếp: người c Số lao đ ng thời vụ DN năm 2012: người Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 122 d Tình hình tài sản phục vụ sản xuất kinh doanh DN: - Tổng số vốn đầu tư DN: triệu VND/ USD) Trong đó: + Giá trị nhà xưởng: + Giá trị dây chuyền sản xuất: + Giá trị thiết bị giảm ô nhiễm + Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 123 TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DN 2.1 Kết sản xuất năm 2012 Chủng loại sản phẩm ĐVT Số lƣợng Giá bán sản phẩm bình quân Giá trị sản phẩm (triệu VND/ ngàn USD) Tổng số 2.2 Tình hình tiêu thụ sản phẩm DN năm 2012 Kết tiêu thụ sản phẩm năm 2010 theo nơi tiêu Chủng loại sản phẩm thụ Trong nƣớc (%) Nƣớc (%) Ghi 2.3 Ƣớc tính % lợi nhuận DN so với tổng giá trị sản phẩm SX năm 2011: % TÌNH HÌNH CHẤP HÀNH CÁC QUY ĐỊNH QUẢN LÝ THUẾ 3.1 Về đăng ký, kê khai thuế - DN có thực nghĩa vụ khai thuế từ thành lập không? Có Không - Nếu có: + Khai thuế Môn Bài: + Khai thuế GTGT: triệu đồng Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 124 + Tạm n p thuế TNDN theo quý: - Nếu không: + Khai thuế Môn Bài: + Khai thuế GTGT: triệu đồng + Tạm n p thuế TNDN theo quý: 3.2 Về chấp h nh nghĩa vụ thuế + Số thuế phải n p năm 2010,2011, 2012 (trong đó): Thuế GTGT Thuế TNDN Thuế môn Thuế tài nguyên + Số thuế n p năm 2010,2011,2012 (trong đó): Thuế GTGT Thuế TNDN Thuế môn Thuế tài nguyên + Số thuế nợ đọng năm 2010,2011,2012 (trong đó): Thuế GTGT Thuế TNDN Thuế môn Thuế tài nguyên M t số câu hỏi : - Ông/bà có hiểu rõ cách tính thuế sắc thuế hành áp dụng DN không? - DN có nợ tiền thuế nhà nước không? Nếu có ngàn đồng? - Nếu DN không nợ: DN thường xuyên n p thuế thời hạn quy định không? - Nếu DN nợ đọng thuế: DN n p m t phần thuế nợ đọng chưa? Nếu có n p % tổng thuế phải n p? Tại không n p đầy đủ? Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 125 Ý kiến DN vấn đề thu thuế (hợp lý hay không hợp lý, sao, nên thực nào? Thanh tra, kiểm tra thuế 4.1.Trong năm 2012, có lần cán b quan thuế đến kiểm tra sở SXKD ông bà? Số lần kiểm tra: (Cán b quan thuế □ hay quyền địa phương □) 4.2 Kết luận đợt kiểm tra năm 2012 DN: - Báo cáo tài chính: Chưa n p □ Đã n p □ - Số thuế phải n p: Chưa n p □ N p m t phần □ N p toàn b □ Số thuế phải n p thêm sau Kiểm tra thuế GTGT Thuế TNDN Thuế môn Thuế tài nguyên 4.3 Trong thời gian từ 2010 - 2012, quan thuế lần kiểm tra sở sản xuất ông bà? Số lần: Một số ý kiến đề xuất doanh nghiệp vấn đề liên quan vấn đề quản lý thuế hành 5.1 Ông( bà ) cho biết sắc thuế áp dụng có phù hợp với doanh nghiệp không? Về thuế suất? thời điểm thu thuế? Thuế môn Có: □ Thuế môn Không: □ Thuế GTGT Có: □ Thuế GTGT Không: □ Thuế TNDN Có □ Thuế TNDN Không: □ + Xin cho biết lý có không? Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 126 5.2 Ông( bà ) cho biết việc kiểm tra DN theo Luật quản lý thuế áp dụng có phù hợp với doanh nghiệp không? Thuế môn bài: Có: □ Thuế môn Không: □ Thuế GTGT: Có: □ Thuế GTGT Không: □ Thuế TNDN: Có □ Thuế TNDN Không: □ + Xin cho biết lý có không? 5.3 Theo ý kiến Ông (bà ) để doanh nghiệp đảm bảo sản xuất kinh doanh tốt, chấp hành nghiêm sách thuế, DN có kiến nghị nhà nước, cần phải thay đổi cho phù hợp hơn? Các ý kiến khác Xin hân thành ám ơn./ Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Tăng cường công tác quản lý thuế đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại chi cục thuế thành phố hạ long , Tăng cường công tác quản lý thuế đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại chi cục thuế thành phố hạ long , Tăng cường công tác quản lý thuế đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại chi cục thuế thành phố hạ long

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay