(Đề tài NCKH) Đề xuất một số giải pháp phát triển cảng nội địa khu vực hậu phương cảng biển Hải Phòng Quảng Ninh

60 144 0
  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 08:57

Đề xuất một số giải pháp phát triển cảng nội địa khu vực hậu phương cảng biển Hải Phòng Quảng NinhĐề xuất một số giải pháp phát triển cảng nội địa khu vực hậu phương cảng biển Hải Phòng Quảng NinhĐề xuất một số giải pháp phát triển cảng nội địa khu vực hậu phương cảng biển Hải Phòng Quảng NinhĐề xuất một số giải pháp phát triển cảng nội địa khu vực hậu phương cảng biển Hải Phòng Quảng NinhĐề xuất một số giải pháp phát triển cảng nội địa khu vực hậu phương cảng biển Hải Phòng Quảng Ninh M U Tớnh cp thit ca ti Cng bin, u mi giao thng quan trng ca nn kinh t vi th gii ca bt k quc gia cú bin no Trc õy, cng bin ch thun tỳy phc v cho vic xut nhp khu hng húa, nguyờn nhiờn vt liu v cỏc loi vt t u vo phc v sn xut ca cỏc ngnh kinh t quc dõn v ỏp ng nhu cu tiờu dựng ca quc gia Ngy nay, xu hng ton cu hoỏ kinh t, cỏc cng bin khụng nhng ch úng vai trũ nh u mi chuyn giao hng hoỏ xut nhp khu m cũn l trung tõm dch v hu cn, l ni trung rt nhiu hot ng kinh t liờn quan n giao thụng ti, thng mi, u t v du lch Mi quc gia cú bin u hoch nh chớnh sỏch, chin lc phỏt trin cng bin phự hp vi s phỏt trin ca nn kinh t, th ch, chớnh sỏch v lut phỏp thớch hp theo tng giai on nhm u t v qun lý cỏc hot ng cng bin, ú cú cỏc hot ng to giỏ tr gia tng i vi hng húa n cng nh: giao nhn, úng gúi, phõn loi, chuyn, lu kho bói Vi chiu di hn 3200 km b bin, cú nhiu vnh kớn giú nờn Vit Nam cú nhiu thun li cho vic phỏt trin cng bin Tri qua my thp k chin tranh gi nc, h thng cng bin Vit Nam ó hon thnh xut sc vai trũ l ni tip nhn v khớ v nhu yu phm phc v cụng cuc khỏng chin gii phúng dõn tc T t nc i mi v hi nhp quc t, cng bin nc ta phỏt trin mnh m dc theo chiu di b bin ca t nc, ỏp ng nhu cu lng hng xut nhp khu qua cng ngy cng tng Hn na, chớnh sỏch m ca nn kinh t theo cam kt hi nhp kinh t th gii WTO, cỏc lnh vc kinh t ca Vit Nam nhng nm qua phỏt trin mnh v ton din trờn cỏc lnh vc nờn trng lng, s lng v chng loi hng húa, nguyờn liu, vt t u vo phc v sn xut ca cỏc ngnh kinh t cng a dng c v lng, n v hng húa, kớch thc bao bỡ, chng loi v cỏc loi ký mó hiu, c bit l container Container hoỏ ti bin l cuc cỏch mng ln sau cuc cỏch mng v Cụng ngh thụng tin, quỏ trỡnh container hoỏ c bt u t cỏc nc phỏt trin nh M v cỏc nc Chõu u lan dn sang Chõu n nay, khu vc Chõu ó cú cng container ln nht th gii nh cng Singapore t 27.932.000 TEU/nm, cng Thng Hi t 26.150.000 TEU/nm, cng Hng Kụng t 23.881.000 TEU/nm, cng Thõm Quyn t 21.099.000 TEU/nm v cng Busan t 13.270.000 TEU/nm Theo d bỏo ca Ocean Shipping Consultant, nhng nm ti cỏc cng container th gii s phỏt trin vi tc nhanh vi tc tng trng bỡnh quõn - 10%/nm i vi Vit Nam, lng hng húa chuyn bng container thụng qua h thng cng bin Vit Nam cng tng rt nhanh, nm 1991 mi t 100.000 TEU, n nm 2005 t 2.724.500 TEU v nm 2015 t gn 12.000.000 TEU Vi tc tng trng hng húa c chuyn bng container cao nh vy ó xy tỡnh trng ng hng ti cng bin, quỏ ti trờn ng b v gõy tai nn, ựn tc giao thụng c bit trờn cỏc trc ng cng bin Trong nhng nm qua, Vit Nam ó hỡnh thnh mt s cng cn nhng di dng t phỏt, quy mụ nh bộ, u t trang thit b bc xp cha ng b, h thng giao thụng kt ni vi mng li giao thụng quc gia cha thun tin v cha cú tớnh kt ni gia cỏc phng thc ti Nh vy, mun ỏp ng nhu cu tng trng v hng hoỏ bng container tng lai cn phi nghiờn cu lp quy hoch h thng cng cn to in kin gii phúng hng ti cng c nhanh chúng, s dng cỏc phng tin ti hng container hp lý v gim ựn tc v tai nn giao thụng Mục đích nghiên cứu H thng húa lý lun v cng cn, tiờu chun c bn hỡnh thnh cng cn v s cn thit phỏt trin h thng cng cn khu vc hu phng Hi Phũng Qung Ninh; ỏnh giỏ hi trng h thng cng cn ti khu vc phớa Bc t 2011 2015, rỳt nhng im cũn tn ti, bt cp xut mt s bin phỏp phỏt trin h thng cng cn khu vc Hi Phũng Qung Ninh thi gian ti Đối t-ợng phạm vi nghiên cứu -2- 3.1 Đối t-ợng nghiên cứu Đối t-ợng nghiên cứu đề tài h thng cng cn ti khu v hu phng cỏc cng bin Vit Nam 3.2 Phạm vi nghiên cứu Do phm vi khu vc hu phng cỏc cng bin Vit Nam quỏ rng, tri khp Bc, Trung, Nam nờn ti ch i sõu vo ỏnh giỏ v xut cỏc gii phỏp i vi khu vc hu phng cng bin Hi Phũng Qung Ninh 3.3 Ph-ơng pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng tổng hợp ph-ơng pháp: - Ph-ơng pháp thống kê để đánh giá tình hình giao nhaanjhangf hóa cảng biển, có hàng hóa đặc thù - Ph-ơng pháp phân tích số liệu nhằm phân tích điều kiện, liệu để thấy rõ tăng tr-ởng l-ợng, loại hàng - Ph-ơng pháp tổng hợp phân tích: tổng hợp ph-ơng pháp giao nhận, rút hạn chế, bất cập ph-ơng pháp ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài - Về mặt khoa học: Góp phần phát triển sở lý luận cng cn v cỏc iu kin hỡnh thnh cng cn Bổ sung làm tài liệu giảng dạy khai thỏc cng bin, c bit khai thỏc dch v hng húa ti khu vc hu phng cng bin, phc v ging dy, hc ca ngnh kinh tế vận tải biển, tr-ờng đại học Hàng hải Việt Nam - Về thực tiễn: Đề tài ỏnh giỏ thc t h thng cng cn ti khu vc phớa Bc t cú Quyt nh phờ duyt quy hoch, t ú lm c s khoa hc xut cỏc gii phỏp phỏt trin h thng cng cn thi gian ti -3- Đề tài làm tài liệu tham khảo có giá trị cho doanh nghiệp kinh doanh khai thỏc cng ni a, cng bin v cỏc doanh nghip kinh doanh dch v container nh: giao nhận, chuyn, kho bói Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu, phần kết luận, kiến nghị phụ lục, đề tài bao gồm ch-ơng nội dung nh- sau: Ch-ơng 1: Cơ sở lý luận cng cn ti vựng hu phng cảng biển Ch-ơng 2: ỏnh giỏ thc trng h thng cng cn ti khu vc hu phng cng bin Hi Phũng Qung Ninh Ch-ơng 3: Đề xuất số biện pháp phỏt trin h thng cng cn ti khu vc hu phng cng Hi Phũng Qung Ninh thi gian ti Kết đạt đ-ợc đề tài Nghiên cứu cách hệ thống sở lý luận cng cn Đánh giá thực trạng hạn chế, bt cp ca h thng cng cn ti khu vc Phớa Bc Đề xuất số biện pháp phỏt trin h thng cng cn ti khu vc hu phng cng Hi Phũng Qung Ninh -4- Ch-ơng I: Lí LUN CHUNG V PHT TRIN CNG CN TI KHU VC HU PHNG CNG BIN 1.1 Khỏi nim v cng cn Ngh nh s 154/2005/N-CP ngy 15 thỏng 12 nm 2005 ca Chớnh ph quy nh chi tit mt s iu ca Lut Hi quan v th tc hi quan, kim tra, giỏm sỏt hi quan v Thụng t s 112/2005/TT-BTC ngy 15 thỏng 12 nm 2005 ca B Ti chớnh hng dn th tc hi quan, ch kim tra, giỏm sỏt hi quan ó a ni thnh lp a im lm th tc hi quan, ú l a im kim tra hng húa ni a, a im lm th tc hi quan ngoi ca khu v Cng cn 1.1.1 a im kim tra hng húa ni a a im kim tra hng hoỏ xut khu, nhp khu ngoi ca khu l ni c quan Hi quan thc hin vic kim tra thc t hng hoỏ xut khu, nhp khu, bao gm: a) Kho, bói thuc a im lm th tc hi quan ngoi ca khu b) a im kim tra hng hoỏ trung: l ni kt hng hoỏ xut khu, nhp khu Hi quan kim tra (bao gm c Trm hng l - CFS l ni gom nhiu lụ hng hoỏ xut khu thnh lụ ln xut khu v khai thỏc lụ hng nhp khu chung mt ti n ca nhiu ch hng) c) Chõn cụng trỡnh: l ni kt thit b mỏy múc, vt t nhp khu xõy dng nh mỏy, cụng trỡnh d) Ni sn xut: l nh mỏy, xớ nghip sn xut ca doanh nghip (ỏp dng i vi mt hng xut khu, nhp khu cú yờu cu riờng v bo qun, úng gúi, v sinh, cụng ngh, an ton; nh mỏy cú lng hng hoỏ xut nhp khu ln, thng xuyờn) 1.1.2 a im lm th tc hi quan ngoi ca khu a im lm th tc hi quan ngoi ca khu l ni thc hin cỏc cụng vic v th tc hi quan (quy nh ti iu 16 Lut Hi quan): a) Khai v np t khai hi quan; np, xut trỡnh chng t thuc h s hi quan; b) a hng húa, phng tin ti n a im c quy nh cho vic kim tra thc t hng húa, phng tin ti; -5- c) Np thu v thc hin cỏc ngha v ti chớnh khỏc theo quy nh ca phỏp lut a im lm th tc hi quan ngoi ca khu bao gm tr s Chi cc Hi quan ngoi ca khu v h thng kho, bói ỏp ng yờu cu lu gi hng hoỏ v yờu cu kim tra, giỏm sỏt hi quan 1.1.3 a im thụng quan ni a Quyt nh s 27/TCHQ-GSQL ngy thỏng nm 1996 ca Tng cc Hi quan v vic ban hnh Quy ch hi quan i vi hng hoỏ xut nhp khu qua a im thụng quan ni a ó a khỏi nim a im thụng quan ni a nh sau: a im thụng quan ni a l mt a im nm sõu t lin m cỏc cụng ty chuyn hng hoỏ bng ng bin cp phỏt n ca mỡnh cho hng hoỏ nhp khu c chuyờn ch ti ú hoc nhng hng hoỏ xut khu t ú i a im thụng quan ni a t di s kim tra, giỏm sỏt ca hi quan, c Hi quan v cỏc c quan cú liờn quan khỏc lm cỏc th tc cn thit a vo ni a s dng, tm lu kho hoc xut khu thng 1.1.4 Cng cn Trờn th gii hin cú nhiu cỏch gi khỏc v cng cn UNCTAD s dng tờn ting Anh l Inland Container Depot, ting Vit cú ngha l Cng container ni a; mt s nc li s dng l Inland Clearance Depot, ting Vit cú ngha l im thụng quan ni a, c hai u vit tt l ICD; Vit Nam cha cú bn phỏp quy no a khỏi nim v cng cn Qua tham kho cỏc ti liu quc t v Vit Nam, cú th a khỏi nim cng cn nh sau: Cng cn l mt a im nm sõu t lin m cỏc cụng ty chuyn hng hoỏ bng ng bin cp phỏt n ca mỡnh cho hng hoỏ nhp khu c chuyờn ch ti ú hoc hng hoỏ xut khu t ú i Cng cn cung cp dch v xp d, chuyn, lu kho tm thi, gom v chia hng l, sa cha bo dng container v hon tt th tc hi quan cho hng húa xut, nhp khu bng container Cng cn t di s kim tra, giỏm sỏt ca hi quan, c Hi quan v cỏc c quan cú liờn quan khỏc lm cỏc th tc cn thit a vo ni a s dng, tm lu kho hoc xut khu thng Nh vy, cng cn bao trựm ton b chc nng ca a im kim tra hng húa ni a, a im lm th tc hi quan ngoi ca khu v a im -6- thụng quan ni a, ngoi cũn cú thờm nhiu chc nng khỏc nh cung cp dch v xp d, chuyn, lu kho tm thi, gom v chia hng l, sa cha bo dng container 1.1.5 Trung tõm phõn phi hng húa Khỏi nim v trung tõm phõn phi hng húa: Trung tõm phõn phi hng húa l mt vựng c bit, ú tt c cỏc hot ng liờn quan n ti, logistics v phõn phi hng húa c thc hin bi cỏc ch khai thỏc khỏc Logistics cú th hiu nh vic trung c ni lc ln ngoi lc bao hm c quỏ trỡnh chu chuyn t nh sn xut gc n ngi tiờu dựng cui cựng Chc nng chớnh ca logistics bao gm vic qun lý vic mua bỏn, chuyn, lu kho cựng vi cỏc hot ng v t chc cng nh lp k hoch cho cỏc hot ng ú Logistics l s phỏt trin cao, hon chnh ca dch v ti giao nhn, ti giao nhn gn lin v nm logistics Cựng vi quỏ trỡnh phỏt trin ca mỡnh, logistics ó lm a dng khúa khỏi nim ti giao nhn truyn thng T ch ch thay mt khỏch hng thc hin cỏc khõu ri rc nh thuờ tu, lu cc, chun b hng, úng gúi hng, tỏi ch, lm th tc thụng quan, cho ti cung cp dch v trn gúi t kho n kho (Door to Door) T ch úng vai trũ i lý, ngi c y thỏc tr thnh mt ch th chớnh cỏc hot ng ti giao nhn vi khỏch hng, chu trỏch nhim trc cỏc ngun lut iu chnh Nh vy, trung tõm phõn phi hng húa cú th t mi ni k c khu vc cng bin, sõn bay, ca khu quc t v bao trựm ton b chc nng ca cng cn v cú chc nng khỏc ca hot ng logistics 1.1.6 Cỏc phng ỏn chuyn hng húa XNK bng container t cng cn n cng bin Cú th mụ hỡnh hoỏ cỏc phng ỏn chuyn hng hoỏ xut, nhp khu bng container i v n cng bin nh sau: Hỡnh 1: Cỏc phng ỏn chuyn hng xut khu bng container n cng bin (hng nhp khu theo chiu ngc li) Kho ch hng Cng cn -7- (2) (1) Vn chuyn container thng t kho ch hng n bói CY ca cng bin v tin hnh lm th tc hi quan ti cng bin (2) Vn chuyn hng ri n kho CFS ca cng bin, úng hng vo container v tin hnh lm th tc hi quan ti cng bin (3) Vn chuyn hng ri hoc hng ó úng container n cng cn), úng hng vo container (i vi hng ri); tin hnh lm th tc hi quan ti ICD sau ú chuyn n cng xp lờn tu hoc xp ti CY ca cng bin ch tu 1.1.7 Chc nng ca cng cn a Cng cn cú cỏc chc nng c bn sau: - Nhn v gi hng húa chuyn bng container; - úng hng vo v d hng container; - Vn chuyn hng container t cng cn n cng bin; - Kim tra v hon tt th tc hi quan cho hng húa xut nhp khu bng container; - Gom v chia hng l i vi hng chung ch (LCL) cựng container; - Kho tm cha hng xut nhp khu v container; - Sa cha v bo dng container; - Giao nhn cỏc hng húa khỏc (hng ri, hng bỏch húa) -8- Hỡnh 2: S chc nng cng cn Kim tra v hon tt th tc hi quan cho hng húa XNK bng container Nhn v gi hng húa chuyn bng container Kho tm cha hng XNK v container CNG CN Vn chuyn hng container t cng cn n cng bin úng hng vo v d hng container Sa cha v bo dng container Gom v chia hng l i vi hng chung ch (LCL) cựng container Giao nhn cỏc hng húa khỏc (hng ri, hng bỏch húa,); b Cỏc cụng trỡnh cng cn - Bói container (Container Yard - CY): l ni tip nhn v lu cha container Bói container c chia lm cỏc khu vc tip nhn hng container xut khu, khu vc hng container nhp khu c chuyn t cng bin n, khu vc dnh riờng cho cỏc loi container cn bo qun (container bo ụn, hng c bit ) v khu vc container rng; - Khu vc lm hng l (Container Freight Stations - CFS): l khu vc tip nhn cỏc lụ hng l ca ch hng, lu kho, phõn loi, úng hng vo container, hon thnh cỏc th tc gi v giao hng; tip nhn hng container l, rỳt hng container, phõn loi v giao tr hng cho cỏc ch hng l; - Khu vc kim soỏt: l khu vc kim soỏt s ra/vo ca cỏc phng tin ng b ch hng l v container, l ni trc tip kim tra chng t, an ninh v cỏc th tc khỏc i vi container v hng hoỏ: + a im kim tra hng húa xut nhp khu trung vi din tớch t 6000 m2 n 8000 m2 lp t mỏy soi container thc hin kim tra hng húa + Kho cha hng vi phm hoc kho chuyờn dựng cha hng c quan hi quan phỏt hin sai phm + Khu vc cha hng phi phõn chia thnh khu riờng bit l khu cha hng nhp khu, khu cha hng xut khu -9- - Bói xe ti v kt thit b: l khu vc xe ch giao/nhn hng v kt thit b bc xp hng; - Khu vc phũng: l ni trung iu hnh mi hot ng ca cng ni a, bao gm Vn phũng cụng ty qun lý khai thỏc, Vn phũng Hi quan, i lý hóng tu, i lý giao nhn, C quan kim dch 1.2 Cỏc iu kin v tiờu hỡnh thnh cng cn V trớ xõy dng cng cng cn phi tho cỏc iu kin sau: - Phi nm gn cỏc hnh lang ti container chớnh ti cng bin, gn vi ngun hng hoỏ xut nhp khu ln cú mc tng trng n nh v kh nng khai thỏc hng c chiu xut v nhp - Kt ni thun li vi h thng giao thụng quc gia, m bo s dng hp lý cỏc phng thc ti cú hiu qu kinh t, gim thi gian v m bo an ton quỏ trỡnh ti - Phi m bo yu t cnh tranh so sỏnh vi phng ỏn khụng s dng cng cn, c bit l thi gian v chi phớ ti 1.3 Tiờu chun c bn ca cng cn 1.3.1 Din tớch v thit b ca cng cn - Din tớch ca cng cn phi m bo khai thỏc lng hng hoỏ XNK hin ti v d tr nhu cu tng lai; cú din tớch kho hng kớn bo qun hng trc úng/rỳt hng vo/ra container; - Thit b bc xp: phi cú cn trc dn, xe nõng (reach stacker) v u kộo container v cỏc thit b ph tr khỏc ; - Cú kt ni mng in t qun lý iu hnh hot ng cng cn 1.3.2 Kt ni vi mng giao thụng quc gia Cng cn phi m bo kt ni thun li vi h thng giao thụng quc gia, ú chỳ trng ti ti cú chi phớ thp nh ti ng st v ng sụng Cỏc cụng trỡnh phc v kt ni cng cn vi mng giao thụng quc gia bao gm: ng dn, h thng ng ni b v bói xe; khu ga ng st (trng hp cng cn cú s dng ng st); bn cng sụng (trng hp cng ni cú s dng ng sụng) 1.4 Tỡnh hỡnh v xu th phỏt trin h thng cng cn ca mt s nc khu vc v trờn th gii 1.4.1 Tỡnh hỡnh v xu th - 10 - iu kin thun li phỏt trin cỏc trung tõm logistics cho i ng cỏn b cụng chc thc thi cỏc chớnh sỏch ng thi Chớnh ph v cỏc tnh thnh cng cn tuyờn truyn cụng khai rừ rng minh bch v c ch chớnh sỏch cho cỏc doanh nghip kinh doanh cỏc dch v trung tõm logistics v cỏc nh u t trung tõm logistics hiu rừ, tng tn, nhanh chúng cỏc c ch chớnh sỏch khuyn khớch to iu kin thun li cho kinh doanh v u t vo trung tõm logistics Tuy nhiờn cỏc trung tõm logistics Vit Nam bờn cnh vic c hng cỏc chớnh sỏch u ói phi c giỏm sỏt cht ch theo ỳng cỏc quy nh ca phỏp lut ca Vit Nam v quy nh ca a phng ni cú trung tõm logistics Cỏc trung tõm ny cn phi c giỏm sỏt cht ch v hiu qu sut quỏ trỡnh kinh doanh c bit l cỏc liờn quan n mụi trng, ói ng ngi lao ng, ngha v ti chớnh, trỏch nhim xó hi, 3.3.2 Chớnh sỏch v u t v huy ng u t 1) Huy ng hiu qu ngun ln u t Xõy dng cng cn v trung tõm logistics hin i cn huy ng mt lng rt ln, vớ d in hỡnh l u t xõy dng trung tõm logistics Yokohama Port Cargo Centre ca Nht Bn ó phi u t n 60 t Yờn Bờn cnh ú u t xõy dng trung tõm logistics l mt dng in hỡnh u t xõy dng c s h tng nờn u t rt ln, thi gian thu hi kộo di hn na doanh thu v ch yu l phớ dch v trung tõm logistics li khụng th ln Vit Nam l nc ang phỏt trin nờn khụng th thu phớ dch v cao Cỏc doanh nghip t nhõn nhiu kh nng s khụng la chn u t u t quỏ ln, thi gian thu hi quỏ di, ri ro u t cao Vit Nam li luụn thiu u t phỏt trin c s h tng khỏc Nu thiu u t thỡ d ỏn khụng th trin khai v c d ỏn cú trin khai nhng u t khụng hon chnh cng s khụng th mang li hiu qu cao thm cũn cú th mang li thit hi ln, lóng phớ cỏc ngun lc u t ca t nc Hot ng u t vo cỏc trung tõm logistics mc dự cú nhng c thự nht nh nhng phi tuõn theo quy nh ca phỏp lut ca Chớnh ph Vit Nam, quy nh ca a phng v qun lý v xỳc tin u t Nu nh cỏc chớnh sỏch ny khụng phự hp v hp dn vt tri s khụng th thu hỳt c u t nc v nc ngoi vo cỏc trung tõm logistics, ú cỏc trung tõm logistics Vit Nam thiu u t hiu qu s khụng th phỏt trin mnh, nng lc - 46 - cnh tranh cú th phỏt trin bn vng trờn th trng cng nh cú th phỏt huy y vai trũ i vi ngnh logistics Vit Nam Chớnh ph Vit Nam v cỏc chớnh quyn a phng cn nghiờn cu xõy dng c ch chớnh sỏch c bit riờng cho cỏc trung tõm logistics Vit Nam thu hỳt u t nc v nc ngoi vo u t xõy dng, kinh doanh, khai thỏc cỏc trung tõm logistics Vit Nam Chỳng ta cú th tham kho kinh nghim ca chớnh quyn trung ng v chớnh quyn a phng ca c v Nht Bn Chớnh ph, cỏc B ban ngnh liờn quan v cỏc a phng cn cú c ch c bit thu hỳt u t cho cỏc d ỏn xõy dng v phỏt trin cỏc cng cn v trung tõm logistics Vit Nam cú th u tiờn u t ca Chớnh ph, a phng, ODA, WB, ADB,.cho cỏc d ỏn ny Vit Nam nờn cho cỏc ch u t xõy dng cỏc d ỏn trung tõm logistics vi thi gian cho vay di, lói sut thp thm l khụng tớnh lói nh trng hp nhiu d ỏn u t xõy dng trung tõm logistics ca Nht Bn Vit Nam cn xõy dng c c ch v chớnh sỏch hp dn u ói c bit cho cỏc bờn tham gia gúp u t xõy dng trung tõm logistics Vit Nam cng cú th ỏp dng mụ hỡnh huy ng xó hi m nhiu trung tõm logistics trờn th gii ó ỏp dng thnh cụng Nh mụ hỡnh huy ng ca trung tõm logistics ca Nht Bn, ca c v ca Ba Lan ú cú s tham gia úng gúp t c phớa chớnh quyn trung ng, chớnh quyn a phng v khu vc t nhõn Trong ú chớnh quyn ch yu gúp di dng t v t nhõn gúp phn cũn li C cu t chc qun lý s cú s tham gia ca cỏc bờn gúp vn, doanh thu s phõn chia theo t l gúp Chỳng ta cng cú th kờu gi cỏc doanh nghip logistics ln nc v quc t gúp xõy dng trung tõm logistics vi cam kt dnh cho cỏc doanh nghip logistics ny nhiu c ch u ói c bit quỏ trỡnh khai thỏc s dng trung tõm logistics ó tham gia gúp u t Cỏc trung tõm logistics Vit Nam cng cú th huy ng ca cỏc nh u t bng cỏch tham gia giao dch trờn th trng chng khoỏn Trong trng hp ny cỏc trung tõm logistics ca Vit Nam cú th tham kho mụ hỡnh v kinh nghim ca trung tõm logistics Slaskie Logistics Centre ca Ba Lan 2) Mụ hỡnh hp tỏc Nh nc-T nhõn (PPP) - 47 - Mụ hỡnh huy ng hiu qu v phự hp nht i vi iu kin thc t Vit Nam hin l c ch Hp tỏc Nh nc T nhõn Hin hp tỏc Nh nc-T nhõn (PPP) u t xõy dng kt cu h tng giao thụng ang y mnh ti Vit Nam Mụi trng phỏp lý, c ch chớnh sỏch nhm thu hỳt nh u t t nhõn ang tng bc c xõy dng, hon thin Tuy nhiờn mi lnh vc li cú nhng c im, iu kin c thự phng thc huy ng u t ny cũn khỏ mi m, cũn ớt kinh nghim thc tin Vit Nam ang giai on y mnh u t nõng cao nng lc cung cp v cht lng dch v logistics Ngoi nhu cu u t phỏt trin h tng cỏc phng thc ti nh ng b, ng st, ng thy ni a, cng bin, cng hng khụng-sõn bay, cỏc u mi ti a phng thc v logistics nh cỏc cng cn (ICD) trung tõm logistics cú nhu cu u t rt ln Cỏc cng cn (ICD), trung tõm logistics thi gian qua phỏt trin mt cỏch t phỏt, thiu cỏc quy hoch, ch yu t nhõn u t v t khai thỏc vỡ vy hu ht cú quy mụ, nng lc hn ch, dch v thiu a dng, cha kt ni c vi ti ng st- lnh vc doanh nghip nh nc qun lý, khai thỏc nờn hiu qu hot ng khụng cao Chớnh sỏch qun lý, h tr phỏt trin cho cỏc loi hỡnh ny hin cng cha cú Hp tỏc Nh nc-T nhõn l mụ hỡnh hiu qu v rt cn thit tỡnh hỡnh hin u t phỏt trin cỏc cng cn v trung tõm logistics, c bit l cỏc cụng trỡnh cú quy mụ ln (t hp cng cn gn lin vi trung tõm logistics hay cỏc cụng viờn logistics- logistics parks) Quy hoch v trớ thớch hp cng nh b trớ qu t cho vic xõy dng cn cú s ch ng ca Nh nc; c bit u t kt ni v t chc khai thỏc ti ng st t cng cn, trung tõm logistics l m nh u t t nhõn khú cú th t mỡnh m nhn c Trong ú, vic u t thit b, kho bói v t chc khai thỏc li l th mnh ca nh u t t nhõn Mụi trng phỏp lý cn xõy dng hon chnh cựng cỏc chớnh sỏch u ói, to thun li cho doanh nghip cng l mt nhim v ti quan trng ca Nh nc thu hỳt nh u t v m bo khai thỏc hiu qu theo kinh nghim ca cỏc nc Khu vc T nhõn luụn cú th mnh v nng lc v kinh nghim qun lý khai thỏc cng cn, trung tõm logistics Tuy nhiờn, tr cỏc doanh nghip nc ngoi cú quy mụ ln, hu ht doanh nghip nc cú quy mụ v ngun lc - 48 - ti chớnh hn ch Trong ú, mụi trng phỏp lý v c ch chớnh sỏch u ói u t cho lnh vc ny cũn rt yu v thiu, c bit l u t xõy dng h thng giao thụng kt ni i vi kt ni ng st, c im ngnh ng st Vit Nam hin thỡ khu vc t nhõn khú cú th u t v t chc khai thỏc ti ng st nu khụng cú s tham gia v h tr t khu vc nh nc Vỡ vy , phng ỏn hp tỏc PPP xut õy l: - Nh nc b u t kt cu h tng cng cn, trung tõm logistics ri cho doanh nghip thuờ khai thỏc - Nh nc h tr u t kt cu h tng giao thụng kt ni, doanh nghip u t cng cn, trung tõm logistics v qun lý khai thỏc 3.3.3 Qun lý v t chc thc hin quy hoch cng cn Quy hoch cng cn l cn thit m bo huy ng cỏc ngun lc ti u cho s phỏt trin hiu qu ca cng cn c hin ti v tng lai, phự hp vi quy hoch phỏt trin kinh t xó hi vựng, a phng v quy hoch phỏt trin h thng giao thụng ti 1)Quy hoch tng th phỏt trin h thng cng cn Quy hoch phỏt trin h thng cng cn c nc n nm 2020, nh hng n nm 2030 c phờ duyt ti quyt nh s 2223/2011/Q-TTg ngy 23/8/2011 ca Th tng Chớnh ph l bn u tiờn cú tớnh nh hng phỏt trin i vi cng cn nc ta, ú bao gm c vic a mt s quy nh cú tớnh cht tiờu chun, quy chun thuc phm vi iu chnh ca cỏc bn phỏp quy Mc dự mi ch cú tớnh cht nh hng ban u m cha a c v trớ, quy mụ c th i vi 13 cng cn cn hỡnh thnh, quy hoch ó t c mt s mc tiờu ch yu nh sau: - C bn quy nh c cỏc tiờu chun hp lý v hỡnh thnh cng cn, ú quy nh cng cn phi c kt ni vi ớt nht 02 phng thc ti, v din tớch phi t 10 tr lờn - Xỏc nh c cỏc khu vc phự hp xõy dng phỏt trin cng cn gn vi hnh lang ti container ch yu gia hu phng v cỏc cng bin ln ti cỏc vựng kinh t trng im - 49 - - Xỏc nh quy mụ phỏt trin ca tng cng cn n nm 2020, nh hng n nm 2030, qua ú t yờu cu v qu t dnh cho tng v trớ - Phõn cụng nhim v c bn cho cỏc B, ngnh vic qun lý phỏt trin cng cn; Tuy nhiờn, quy hoch ny cũn mt s tn ti nh sau: - Cha xỏc nh rừ v trớ xõy dng cng cn, vỡ vy trờn thc t cha th trin khai thc hin - Cha ch rừ s liờn h gia cỏc cng cn hin cú v cỏc cng cn quy hoch trin khai thc hin Quy hoch ny, cn tin hnh xõy dng v phờ duyt cỏc quy hoch tip theo, bao gm bc nh sau: 2) Quy hoch v trớ cng cn: Trờn c s quy hoch tng th phỏt trin h thng cng cn ó c Th tng Chớnh ph phờ duyt, quy hoch v trớ cng cn nhm mc ớch xỏc nh v trớ, quy mụ tng th v cỏc phng thc kt ni giao thụng cng cn, ỏp ng cỏc iu kin hot ng v phỏt trin cng cn di hn Ni dung quy hoch v trớ cng cn bao gm: a) V trớ ca cng cn; b) Vai trũ, chc nng ca cng cn; c) Cụng sut ca cng cn; d) Quy mụ ca cng cn; e) Phõn khu chc nng ca cng cn; f) Phng ỏn kt ni giao thụng; Quy hoch v trớ cng cn s c s dng l cn c ch yu cỏc B, ngnh v a phng trin khai thc hin cỏc bc tip theo hỡnh thnh cng cn Quy hoch v trớ cng cn cú th c thc hin riờng i vi tng cng cn (13 cng) hoc theo tng nhúm thuc cỏc vựng kinh t trng im) B Giao thụng ti l c quan t chc lp v phờ duyt quy hoch v trớ cng cn trờn c s thng nht ý kin vi cỏc B, ngnh v a phng cú liờn quan 3) Quy hoch chi tit cng cn: - 50 - Quy hoch chi tit xõy dng cng cn thc hin theo cỏc quy nh ca phỏp lut hin hnh v Quy hoch xõy dng, l mt bc cụng vic trc lp d ỏn u t Theo quy nh hin hnh, quy hoch chi tit cng cn s n v ch u t lp v y ban nhõn dõn cp tnh phờ duyt Trờn c s quy hoch v trớ cng cn ó c phờ duyt, y ban nhõn dõn cp tnh t chc xõy dng quy hoch chi tit xõy dng cng cn trỡnh B Giao thụng ti phờ duyt a) i vi cng cn cha xỏc nh ch u t xõy dng thỡ y ban nhõn dõn cp tnh giao cỏc c quan trc thuc t chc lp quy hoch chi tit xõy dng cng cn kờu gi v thu hỳt u t b) i vi cng cn ó xỏc nh ch u t thỡ ch u t t chc lp quy hoch chi tit xõy dng cng cn 3.3.4 Xõy dng cỏc tiờu v cng cn Vic la chn v trớ xõy dng cng cn l vụ cựng quan trng, cú ý ngha quyt nh n hiu qu khai thỏc ca cng V trớ phự hp s m bo c ngun hng khai thỏc, kt ni thun li v giao thụng, tng hiu qu v chi phớ v thi gian i vi hng húa v phng tin s dng cng cn Cng cn cú mc ớch chớnh l 1) lm tng hiu qu ti gia trung tõm sn xut-tiờu th hng húa v 2) h tr cho cng bin trỏnh nhng ựn tc hng húa, phng tin s thiu nng lc kho bói, nng lc kim húa hoc t chc giao thụng kt ni ti khu vc cng bin gõy nờn Mc dự mc ớch nờu trờn khụng hon ton tỏch bit nhng li quyt nh tớnh cht ch o cng nh la chn v trớ xõy dng cng cn i vi cng cn cú mc ớch tng hiu qu ti l chớnh thỡ thng cú v trớ xa cng bin, gn vi ngun hng Cỏc cng cn ny thng c kt ni vi ng st n cng bin cú th chuyờn ch lng ln v gim giỏ thnh ti i vi cng cn cú mc ớch h tr cng bin l chớnh thng cú v trớ t gn cng bin hn; iu kin khú khn ca cng bin hn ch vic tip nhn hng húa v lng hoc thi gian (kho bói khụng , thi gian vo cng ca phng tin b hn ch ựn tc hoc lnh cm ) nờn thc t cỏc cng cn ny l h thng kho bói v tinh ca cng bin, l ni kt v trung chuyn hng n cng bin khc phc nhng khú khn nờu trờn - 51 - c hai trng hp thỡ cng cn u cn cú phng thc ti kt ni m bo hiu qu theo mc ớch chớnh: mt phng thc ti t kho ch hng n cng cn (ch yu l bng ng b) v mt phng thc ti gia cng cn v cng bin (ch yu l ng st v ng thy ni a) Tuy nhiờn thỡ kh nng s dng cỏc phng thc ti hp lý ca cng cn li ph thuc ch yu vo iu kin t nhiờn (ng thy ni a) v h thng giao thụng quc gia sn cú (cỏc tuyn ng b, ng st) Cỏc tuyn kt ni chuyờn dựng cú th c u t thờm nhng phi m bo chi phớ u t cng thp cng tt Chớnh vỡ vy m vic la chn v trớ xõy dng cng l vụ cựng quan trng Din tớch ca cng cn cng l mt tiờu quan trng, cú tớnh tng h cao i vi iu kin v v trớ cú kh nng phỏt trin tng lai, cng cn cn cú qu t d tr dnh cho phỏt trin m rng Kt ni phng thc ti v qu t l iu kin cn v cho vic la chn v trớ cng cn m yu t ngun hng ó c xỏc nh Trờn c s cỏc yu t m bo s thnh cụng v phỏt huy vai trũ, chc nng ca cng cn, vic hỡnh thnh cng cn cn phi tha cỏc iu kin sau õy: Cng cn c hỡnh thnh trờn c s nhu cu phỏt trin kinh t ca vựng cú lng hng hoỏ xut khu, nhp khu bng container ln (trờn 50.000 TEU) hoc ti ni cú cỏc ca khu quc t, cỏc khu vc thng b ựn tc giao thụng phng tin ti hng húa gõy nờn (trờn 30.000 TEU); V trớ ca cng cn phi phự hp vi cỏc quy hoch ca cỏc ngnh v a phng, khụng quỏ gn cng bin v thun li hot ng thng mi, dch v b sung quỏ trỡnh chuyn ca h thng liờn (u tiờn v trớ cỏch xa cng cn ó hỡnh thnh); Gn vi cỏc hnh lang ti chớnh (trc giao thụng quc gia, quc t) ti cng bin phc v phỏt trin kinh t vựng; Kt ni thun li vi h thng giao thụng quc gia, m bo s dng hp lý cỏc phng thc ti cú hiu qu kinh t, gim thi gian v m bo an ton quỏ trỡnh ti; Phi cú ớt nht phng thc ti container to iu kin t chc ti a phng thc (u tiờn v trớ gn vi phng thc ti cú nng lc cao); - 52 - m bo din tớch b trớ ni lm vic cho cỏc c quan, t chc hu quan v m bo qu t ỏp ng nhu cu phỏt trin lõu di (ti thiu 10ha);; m bo tuõn th cỏc quy nh v mụi trng, cụng ngh, an ninh quc phũng, u t xõy dng quỏ trỡnh xõy dng v khai thỏc 3.3.5 Kt ni giao thụng cng cn Mt cng cn quy mụ ln, ngoi ti ng b, cn c kt ni vi ớt nht mt hai phng thc ti ng st hoc ng thy ni a V ng b, õy l phng thc ti kt ni ch yu nht i vi cng cn bi tớnh thun tin, th tc xin kt ni khỏ n gin, d thc hin Hin vic kt ni giao thụng gia cng cn v tuyn ng b quc gia hoc a phng thc hin theo quy nh ti Ngh nh s 11/2010/N-CP ngy 24/02/2010 ca Chớnh ph Quy nh v qun lý v bo v kt cu h tng giao thụng ng b; Ngh nh 10/2013/N-CP ngy 11 thỏng 01 nm 2013 quy nh vic qun lý, s dng v khai thỏc ti sn kt cu h tng giao thụng ng b; Tuy nhiờn nu ch kt ni ng b, vai trũ ca cng cn s b gim i rt nhiu, c bit i vi cng cn nm xa cng bin V ng thy ni a, vic khai thỏc cng cn cú s dng ti ng thy ni a thc t khụng gp khú khn no ỏng k ngoi tr iu kin t nhiờn ca tuyn ng thy ni a cú m bo cỏc iu kin v chuyn container gia cng cn v cng bin hay khụng Vic kt ni giao thụng gia cn v tuyn ti ng thy ni a cn m bo iu kin thnh lp mt cng/bn thy ni phc v cho cng cn v thc hin theo Thụng t s 25/2010/TT- GTVT ngy 31 thỏng nm 2010 quy nh v qun lý hot ng ca cng, bn thy ni a Kt ni giao thụng gia cng cn v tuyn ng st l phc nht hin tớnh c thự ca ngnh ng st Ngoi tr mt s tuyn ng st chuyờn dựng, ng st quc gia hin u Tng cụng ty ng st Vit Nam qun lý khai thỏc Quy nh v kt ni ng st hin c thc hin theo quy nh ti Ngh nh s 109/2006/N-CP ngy 22 thỏng nm 2006 ca Chớnh ph quy nh chi tit v hng dn thi hnh mt s iu ca Lut ng st; Thụng t s 05/2011/TT-BGTVT ngy 22 thỏng 02 nm 2011 ca B Giao thụng ti Hng dn v vic kt ni cỏc tuyn ng st ụ th, ng st - 53 - chuyờn dựng vo ng st quc gia Khụng ging vi ng b v ng thy ni a, ngoi vic kt ni vi ng st quc gia, doanh nghip khai thỏc cng cn khụng th t thc hin c vic t chc chy tu m cn cú s phi hp vi ngnh ng st Vi vy, cú th kt ni v khai thỏc ti ng st gia cng cn v cng bin cn cú s tham gia, phi hp vi Tng cụng ty ng st Vit Nam 3.3.6 Huy ng u t phỏt trin cng cn Vn u t xõy dng cng cn hin ch yu t khu vc t nhõn thụng qua cỏc d ỏn u t thụng thng Cỏc doanh nghip t u t ton b kt cu h tng cng cn (bao gm c h tng giao thụng kt ni) Trong hu ht cỏc trng hp, ch u t t tỡm kim a im, xin ch trng u t, lp d ỏn u t v trỡnh phờ duyt theo lut nh Do khụng cú cỏc tiờu chun c quy nh c th, cỏc cng cn ch yu ch kt ni vi ti ng b ca khu vc hoc tn dng cỏc iu kin thun li v ng thy ni a ( khu vc phớa Nam) Quy mụ, din tớch ca cỏc cng cn cng khụng ng nht vỡ ch yu tn dng ti a qu t cú th cú c hoc nng lc u t cú hn Nh ó phõn tớch cỏc phn trc, khai thỏc cng cn cú nhng phi i mt vi nhng khú khn v ri ro nhiu hn so vi cng bin bi cng cn ch l mt phng ỏn t chc ti hng húa container gia cng bin v hu phng Nu phng ỏn s dng cng cn khụng em li chi phớ hp dn i vi khỏch hng nú s khụng c la chn Trong ú v mt quy trỡnh khai thỏc, s dng cng cn rừ rng s cú thờm mt s cụng on bc xp, chuyn cng nh thi gian thc hin Vỡ vy, trờn quan im ca nh u t, cng cn phi cú c nhng c im thun li em li nhiu li ớch v thi gian v chi phớ cho khỏch hng mi cú c li th cnh tranh v hiu qu kinh doanh khai thỏc Nhng li th cng cn cn cú l: - Cng cn cú c phng ỏn ti hp lý hn n cng bin s dng ti ng thy ni a hoc ng st T ú lm gim thi gian v chi phớ ti n v chng chớnh t ni sn xut-tiờu th n cng bin - Cng cn to c nhng li th v dch v logistics nh giao nhn, lm th tc hi quan, lu kho bói - 54 - Trờn c s quy hoch phỏt trin h thng cng cn ó c Th tng Chớnh ph phờ duyt, cú th nhn thy cỏc cng cn c quy hoch l nhng cng cn cú quy mụ ln, m bo kh nng phc v nhng khu vc kinh t rng ln giai on phỏt trin lõu di iu ny lm gim tỡnh trng phỏt trin manh mỳn, nh l nh thi gian va qua, to thun li cho vic s dng qu t hiu qu cng nh vic kt ni giao thụng v t chc ti mt cỏch hp lý Tuy nhiờn cho n ngoi vic cha xỏc nh rừ v trớ c th ca tng cng cn c quy hoch, quy mụ u t v tiờu chun kt ni giao thụng s l nhng khú khn thỏch thc ln i vi cỏc nh u t cng cn, c bit l i vi cng s phi kt ni vi ti ng st Ngay c khu vc ó cú tuyn ng st quc gia kt ni vi cng bin thỡ vic u t ng st chuyờn dựng t ng st quc gia vo cng cn cng cú chi phớ ln Ngoi ra, mt khú khn na l vic t chc ti ng st Tng cụng ty ng st Vit Nam l doanh nghip nht cú th thc hin chc nng ny Nu Vietnamrailways khụng nng lc s lm nh hng ln n hiu qu khai thỏc ca cng cn Chi phớ s dng t cng l yu t nh hng n s thnh cụng ca cng cn Lng hng d bỏo thụng qua cng cn luụn cú tớnh bt n nh cao so vi cng bin Hn na, thi gian u khai thỏc lng hng thụng qua thng thp hn quy mụ u t rt nhiu Vỡ vy, vi nhng cng cn cú quy mụ ln cn phi cú nhng chớnh sỏch u ói v chi phớ s dng t gim chi phớ khai thỏc cho doanh nghip phỏt trin cng cn, nh nc cn t mc tiờu phỏt trin cng cn mc tiờu tng th v phỏt trin KCHT-GT Cng cn l khu vc din hot ng khai thỏc cú tớnh c thự tng t nh cng bin, cng hng khụng vi vy cn c m bo kt ni thun li vi h thng giao thụng quc gia, c bit l h thng ng b cao tc, ng st hoc ng thy ni a Nhỡn chung, khai thỏc cng cn cú quy mụ u t ln, ri ro cao; mc thnh cụng ph thuc rt nhiu vo cỏc chớnh sỏch, iu kin u ói ca nh nc Vi vy u t cng cn rt cn cú s tham gia ca nh nc Cú hai hỡnh thc u t cng cn phự hp vi iu kin ca Vit Nam hin nay: u t xõy dng v khai thỏc cng cn theo hỡnh thc hp tỏc cụng - t Theo ú Nh nc m nhn u t h tng giao thụng kt ni, ban hnh cỏc chớnh sỏch - 55 - u ói u t; nh u t m nhn u t cỏc cụng trỡnh kt cu h tng cng cn v qun lý khai thỏc Khuyn khớch cỏc hỡnh thc u t xõy dng kt cu h tng cng cn v cho thuờ khai thỏc Nghiờn cu u t xõy dng mt s cng cn quy mụ ln bng ngun ca Nh nc v cho thuờ khai thỏc 3.3.7 Qun lý u t xõy dng cng cn Vic u t xõy dng cng cn cn phi c qun lý hiu qu hn so vi hin m bo hiu qu v mt tng th Hin cỏc cng cn u doanh nghip t u t xõy dng, qun lý khai thỏc Cha cú mt cng cn no cú tớnh cht t hp gm nhiu cng cn thnh phn nh i vi trng hp ca Lat Krabang - Thỏi Lan Chớnh vỡ vy m nhiu doanh nghip cng cn cha phỏt huy c ht c li th v v trớ, chc nng ca cng cn, nht l cỏc cng cn Bc u t xõy dng h thng cng cn theo quy hoch ó c Th tng Chớnh ph phờ duyt cn phi cú c nhng nh hng v phng thc qun lý khai thỏc mi, nht l i vi cỏc cng cn cú quy mụ ln, c th nh sau: Cng cn quy mụ ln cn c quy hoch xõy dng thnh cỏc t hp cng cn vi ớt nht t nh khai thỏc tr lờn m bo phỏt huy li th cnh tranh cng nh s dng qu t hiu qu Khuyn khớch cỏc doanh nghip khai thỏc cng bin quc t, ti bin quc t, ti a phng thc quc t, ti ng st, ti ng thy ni a v cỏc doanh nghip cung ng dch v khỏc cú nng lc tham gia u t xõy dng v khai thỏc cng cn - 56 - Kết luận kiến nghị Hng húa xut nhp khu qua cng bin Phớa Bc nhng nm gn õy vt xa s d bỏo v sn lng v a dng v chng loi, c bit l hang container h tr c lc cho nng lc ca cỏc cng bin, rt cn phi phỏt trin h thng cng ni a ti khu vc hu phng cng bin Tuy nhiờn, phỏt trin vi s lng bao nhiờu? C ly gia cỏc cng th no? Quy mụ ca cỏc cng cn? Cỏc phng thc kt ni vi cng bin v h thng giao thụng Phi c nghiờn cu tớnh toỏn t m trỏnh d tha, lóng phớ hoc ngc li trỏnh b dn hng húa vỡ khụng nng lc cng phc v õy l nhng cõu hi cn c lm rừ nhng ti sau Trong phm vi ti ny ó c nm gii quyt c nhng ni dung chớnh: - H thng húa lý lun c bn v cng cn v hng phỏt trin cng ni a ti vựng hu phng cng bin; - ỏnh giỏ thc trng h thng cng cn ti khu vc hu phng cng bin Hi Phũng Qung Ninh, rỳt nhng nhn xột v tn ti, bt cp; - xut mt s gii phỏp c bn phỏt trin h thng cng cn ti khu vc ny thi gian ti Vi Quyt nh 2223/Q-TTg ngy 13/12/2011 ca Th tng Chớnh ph v vic phờ duyt quy hoch phỏt trin h thng cng cn Vit Nam n 2020, nh hng 2030, ti ó i sõu phõn tớch nhng u im v nhng hn ch v tiờu chun, quy hoch h thng cng cn Trờn c s ú, ti xut ci tin, b sung mt s tiờu chớ, iu kin hỡnh thnh cng cn, ng thi xut mt s bin phỏp nhm phỏt trin mnh cng cn nh: c ch huy ng vn, ngun nhõn lc, kt ni vi giao thụng, cng bin Tuy nhiên, áp dụng vào thực tế có số bất cập, đề tài xin có số kiến nghị sau: Cn cú chớnh sỏch c th v quy hoch phỏt trin cng cn Cú c ch rừ rng t nhõn u t xõy dng, khai thỏc cng cn, Nh nc ch úng vai trũ l Qun lý Nh nc Phỏt trin mnh mng li h thng giao thụng sau cng bin nhm h tr ti a cho nng lc ca cng vic xut nhp hng húa - 57 - Cú chớnh sỏch u tiờn cỏc doanh nghip xõy dng cng cn hoc Trung tõm logistic ti cỏc vựng kinh t xa cng bin, gn biờn gii lm ng lc phỏt trin kinh t vựng - 58 - Tài liệu tham khảo [1]- Bộ luật hàng hải Việt Nam 2015 [2]- Đề tài khoa học cấp Bộ (2004): Nghiên cứu mô hình tổ chức chế quản lý cảng biển cảng sông Việt Nam [3]- TSKH Nguyễn Văn Ch-ơng (2000), Cơ chế quản lý Cơ chế đầu tphát triển cảng biển, Tạp chí hàng hải (No.6) [4]- Cục Hàng hải Việt Nam (2004), Báo cáo phân tích đánh giá trạng tổ chức cảng biển [5]- Nhà xuất giao thông vận tải (2013), Giáo trình Đại lý Giao nhận hàng hóa cảng [6]- Nghị định 21/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng năm 2012 Chính phủ Về quản lý cảng biển luồng hàng hải [7]- Nghị định số 115/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng năm 2007 Chính phủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vận tải biển [8]- Nghị định số 2223/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 12 năm 2011 Chính phủ quy hoch phỏt trin h thng cng cn Vit Nam [9]- Quyết định 202/1999/QĐ-TTG Thủ t-ớng Chính phủ Về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2010 [10]- Quyết định số 57/2003/QĐ-BTC ngày 16 tháng năm 2003 Bộ tr-ởng Bộ Tài quy định thủ tục hải quan tàu biển xuất nhập cảnh, cảnh cảng biển [11]- Quyết định số 98/2008/QĐ-BTC Bộ tr-ởng Bộ Tài quy định Biểu c-ớc phí cảng biển [12]- TS Nguyễn Văn Sơn, ThS Lê Thị Nguyên, Tổ chức khai thác cảng, Tr-ờng Đại học Hàng Hải, 2003 [13] Các trang website: Cafef.vn; Maseco.com.vn - 59 - - 60 - [...]... tải Cự ly (km) Khối l-ợng (TEU) Đầu Cuối I Từ cảng Hải Phòng 1 Hải Phòng - Hà Nội 2 Hải Phòng - Thái Bình - Nam Định Ninh Bình - Thanh Hóa 3 Hải Phòng - Quảng Ninh (Móng Cái) 4 - Đ-ờng bộ (QL5) 106 - Đ-ờng sắt (HP - HN) 101 - Đ-ờng bộ (QL10) 117 80.819 13.470 - Đ-ờng bộ (QL10, 18) 280 13.470 13.470 80.819 13.470 26.940 26.940 228.987 26.940 Hà Nội - Bắc Ninh - Bắc Giang - Lạng - Đ-ờng bộ (QL1A) Sơn... Hà Nội - Thái Nguyên 1.346.982 1.117.995 76 - Đ-ờng sắt (HN - TN) - Đ-ờng bộ (QL2, 70) 329 - Đ-ờng sắt (HN - LC) 294 6 Hà Nội - Vĩnh Phúc - Việt Trì - Lào Cai 7 Hà Nội - Hoà Bình - Đ-ờng bộ (QL6) 80 26.940 26.940 8 Hà Nội - Hà Nam - Ninh Bình - Đ-ờng bộ (QL1A) 59 40.409 40.409 - Đ-ờng bộ (QL32, LHL, QL1A, QL6) 50 53.879 53.879 10 Quảng Ninh - Móng Cái - Đ-ờng bộ (QL18) 218 3.322 3.322 11 Quảng Ninh. .. 25.000 TEUs xut khu v 5.500 TEUs nhp khu Nh khai thỏc dch v ti õy a ra nhng bin phỏp khuyn khớch v u ói i vi khỏch hng xut nhp khu Thỏi Lan, Lat Krabang l cng cn ln nht K hoch xõy dng cng cn ny c trin khai gn lin vi vic xõy dng cng nc sõu Leam Chabang Nhn thy cn phi cú mt ICD phc v hng húa cụng nghip - 12 - ang cú tc tng trng rt nhanh ca khu vc vựng Bngkok, v trớ c la chn l khu vc gn khu cụng nghip... min Bc - 17 - Hin nay, hng hoỏ XNK vn chuyn bng container bng ng bin khu vc phớa Bc ch yu thụng qua cng bin khu vc Hi Phũng (97,6%), cũn li thụng qua khu vc cng Qung Ninh Nguyờn nhõn chớnh dn n khi lng hng container qua cng khu vc Qung Ninh gim l do h thng cn cu ca cng b h hng vỡ bóo nm 2006 v s c sp gin cu nm 2007 Hng hoỏ xut nhp khu vn chuyn bng container hu ht c chuyn thng t kho ch hng n cng bin... ngoi ca khu Mờ Linh t khong 3.000 TEU/nm - a im lm th tc hi quan ngoi ca khu Thng Long (HN): im lm th tc hi quan ngoi ca khu Thng Long nm trong khu cụng Nghip Bc Thng Long, din tớch bói 0,5ha, cú th m rng ti a c n 1ha Hin - 26 - nay, khi lng container thụng qua trờn 2.000 TEU/nm v ch yu phc v cho khu cụng nghip Bc Thng Long - a im lm th tc hi quan ngoi ca khu Hng Yờn: im lm th tc Hi Quan ngoi ca khu Hng... cỏc a im lm th tc hi quan ngoi ca khu chim khong 10% Phng thc vn ti chớnh i/n cng bin khu vc phớa Bc ch yu s dng ng b (trờn 95% lng hng container i v n cng bin hin nay c vn ti bng ng b, ng st ch chim khong gn 5% v ng sụng hu nh khụng ỏng k) Lng hng húa vn chuyn ng bin bng container khu vc phớa Bc ch yu thụng qua cng bin khu vc Hi Phũng v Khu vc Cng Cỏi Lõn (Qung Ninh) Bng 2.3 Sn lng thụng qua ca cng... container khu vc Hi Phũng Theo kt qu iu tra ca cỏc Cụng ty T vn, hin ti khu vc Hi Phũng cú khong 30 khu kho bói container vi tng din tớch khong 72,3ha Tuy nhiờn cỏc bói ny u cú qui mụ din tớch nh ca nhiu Cụng ty, doanh nghip khỏc nhau qun lý khai thỏc, nm ri rỏc xung quanh cỏc khu cng Trong ú cú khu bói ca Vinalines Hi Phũng, Cụng ty C phn Hng hi v bói Viconship cú din tớch ln hn c Cỏc khu kho bói... Kim tra v hon tt th tc hi quan i vi hng húa xut, nhp khu; Gom v chia hng l i vi hng cú nhiu ch trong cựng container; Kho, bói tm cha hng xut, nhp khu v container rng; Sa cha v bo dng container V cỏc tiờu chớ hỡnh thnh, cng cn c hỡnh thnh (1) trờn c s nhu cu phỏt trin kinh t ca vựng cú khi lng ln hng húa xut, nhp khu bng hoc ti khu vc ca khu quc t, cỏc khu vc thng b ựn tc; (2) Gn vi cỏc hnh lang vn ti... ni a v a im lm th tc hi quan ngoi ca khu nh Thng Long (thuc khu cụng nghip Bc Thng Long), Bc Ninh, Mờ Linh (Vnh Phỳc), Hng Yờn, Bch ng (cng ng sụng), Nam nh, Ninh Bỡnh - 23 - (3) Cng cn - ICD Gia Lõm (H Ni) V trớ ICD Gia Lõm ti km 9- QL5, thuc a phn xó Gia Thu - huyn Gia Lõm, H Ni c thnh lp theo Quyt nh s 312/TCHQ-TCCB ngy 4/4/1996 ca Tng cc Hi Quan Tng din tớch khu t ca ICD ch cú 1 ha Cụng ty phỏt... nh thng k trờn thỡ cụng sut ton khu bói container ti khu vc Hi Phũng n 2015 t khong t 1,3-1,5 triu Teu Vi cụng sut ny mi ch ỏp ng khong 65% n 73% tng nhu cu ca khu vc Lng hng container cú nhu cu lu cha ti cỏc bói 2010- 2015 cha cú khu bói cng no m nhn d kin khong 550.000 750.000 Teu/nm Nh vy, nhu cu u t xõy dng, m rng, nõng cao nng lc h thng kho bói cha container khu vc Hi Phũng l rt ln 2.5 C ch,
- Xem thêm -

Xem thêm: (Đề tài NCKH) Đề xuất một số giải pháp phát triển cảng nội địa khu vực hậu phương cảng biển Hải Phòng Quảng Ninh, (Đề tài NCKH) Đề xuất một số giải pháp phát triển cảng nội địa khu vực hậu phương cảng biển Hải Phòng Quảng Ninh, (Đề tài NCKH) Đề xuất một số giải pháp phát triển cảng nội địa khu vực hậu phương cảng biển Hải Phòng Quảng Ninh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay