(Đề tài NCKH) Nghiên cứu mối quan hệ giữa các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế với các chỉ tiêu tiến bộ xã hội của Việt Nam giai đoạn 20042014 và đề xuất các chính sách cho phù hợp

58 180 0
  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 08:54

Nghiên cứu mối quan hệ giữa các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế với các chỉ tiêu tiến bộ xã hội của Việt Nam giai đoạn 20042014 và đề xuất các chính sách cho phù hợpNghiên cứu mối quan hệ giữa các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế với các chỉ tiêu tiến bộ xã hội của Việt Nam giai đoạn 20042014 và đề xuất các chính sách cho phù hợpNghiên cứu mối quan hệ giữa các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế với các chỉ tiêu tiến bộ xã hội của Việt Nam giai đoạn 20042014 và đề xuất các chính sách cho phù hợpNghiên cứu mối quan hệ giữa các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế với các chỉ tiêu tiến bộ xã hội của Việt Nam giai đoạn 20042014 và đề xuất các chính sách cho phù hợp TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC CHỈ TIÊU TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VỚI CÁC CHỈ TIÊU TIẾN BỘ XÃ HỘI CỦA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2004-2014 VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CHÍNH SÁCH CHO PHÙ HỢP Chủ nhiệm đề tài: PGS TS Nguyễn Văn Sơn Thành viên tham gia: ThS Trần Minh Tuấn Hải Phòng, tháng 5/2016 DANH SÁCH BẢNG BIỂU Trang Bảng 2.1 Chỉ tiêu GDP cho đầu người Biểu đồ 2.1 Chỉ tiêu GDP cho đầu người Bảng 2.2 Chỉ tiêu GDP cho đầu người Biểu đồ 2.2 Chỉ tiêu GDP cho đầu người Bảng 2.3: Chỉ số GINI Biểu đồ 2.3: Chỉ số GINI Biểu đồ 2.4: Phân bổ thu nhập nhóm dân cư Biểu đồ 2.5: Biến động Chỉ số GINI Việt Nam Bảng 2.4: Chỉ số phát triển người Biểu đồ 2.6 Xếp hạng Chỉ số phát triển người Biểu đồ 2.7 Chỉ số phát triển người Biểu đồ 2.8 Biến động thời gian đến trường Bảng 2.5: Biến động số phát triển người Biểu đồ 2.9 Biến động số phát triển người Bảng 2.6: Chỉ số bất bình đẳng giới Biểu đồ 2.10 Xếp hạng Chỉ số bất bình đẳng giới Biểu đồ 2.11 Chỉ số bất bình đẳng giới Biểu đồ 2.12 Tỉ lệ trẻ em chết sinh Biểu đồ 2.13 Tỉ lệ sinh phụ nữ 19 tuổi Biểu đồ 2.14 Tỉ lệ nữ quốc hội Biểu đồ 2.15 Tỉ lệ người lớn tốt nghiệp cấp Biểu đồ 2.16 Tỉ lệ tham gia lao động Bảng 2.7: Chỉ số nghèo khổ đa chiều Biểu đồ 2.17 Tỉ lệ người nghèo quốc gia tỉ lệ sống ngưỡng 1,25USD Bảng 2.8: Đóng góp chất lượng lao động đến tăng trưởng GDP Biểu đồ 2.18 Đóng góp chất lượng lao động đến tăng trưởng GDP Bảng 2.9: Đóng góp số lượng lao động đến tăng trưởng GDP Biểu đồ 2.19 Đóng góp số lượng lao động đến tăng trưởng GDP Bảng 2.10: Đóng góp ICT Assets đến tăng trưởng GDP Biểu đồ 2.20 Đóng góp ICT Assets đến tăng trưởng GDP Bảng 2.11: Đóng góp Non-ICT Assets đến tăng trưởng GDP Biểu đồ 2.21 Đóng góp Non-ICT Assets đến tăng trưởng GDP Bảng 2.12: Tăng trưởng nhân tố suất tổng hợp Biểu đồ 2.22 Tăng trưởng nhân tố suất tổng hợp 21 21 21 22 22 23 23 24 24 24 25 25 25 26 26 27 27 27 28 28 29 29 31 32 32 33 33 34 34 35 35 36 36 37 Mục Lục Trang MỞ ĐẦU Chương 1: Cơ sở lí luận tăng trưởng kinh tế tiến xã hội 1.1 TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ 1.1.1 Các thước tăng trưởng 1.1.2 Các nhân tố tác động đến tăng trưởng 1.2 PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI 1.3 NGHÈO KHÓ 1.3.1 Khái niệm ý nghĩa nghiên cứu 1.3.2 Nghèo khổ vật chất 1.3.3 Nghèo khổ đa chiều 1.4 BẤT BÌNH ĐẢNG XÃ HỘI TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ 1.4.1 Bất bình đẳng kinh tế 1.4.2 Bất bình đẳng giới Chương 2: Mối quan hệ tăng trưởng kinh tế với tiến xã hội Việt Nam 2.1 Sự biến động tiêu 2.1.1 Chỉ tiêu GDP cho đầu người (theo giá năm 2005) 2.1.2 Chỉ tiêu GNI danh nghĩa cho đầu người 2.1.3 Chỉ số GINI 2.1.4 Chỉ số phát triển người 2.1.5 Chỉ số bất bình đẳng giới 2.1 Chỉ số nghèo khổ đa chiều 2.1.7 Đóng góp nhân tố tác động đến tăng trưởng 2.2.2 Đánh giá chung Chương 3: Đề xuất sách đảm bảo tăng trưởng kinh tế thúc đẩy tiến xã hội 3.1 Tăng trưởng bao trùm đóng góp vào phát triển người cao 3.2 Thúc đẩy việc làm có suất 3.3 Đẩy mạnh hội nhập quốc tế 3.4 Đẩy mạnh cải cách nước 3.5 Tăng cường lực công nghệ nuôi dưỡng đổi sáng tạo 3.6 Cải thiện dịch vụ giáo dục y tế làm tảng tăng trưởng bao trùm 3.7 Hướng đến hệ thống an sinh xã hội toàn diện, bao trùm công KẾT LUẬN 5 8 11 11 11 13 15 15 17 21 21 21 21 22 24 26 29 32 37 39 39 39 39 41 42 46 52 58 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết vấn đề nghiên cứu Kinh tế Việt Nam có bước tăng trưởng cao từ mở cửa kinh tế Trong trình đổi kinh tế, Việt Nam xác định điểm mốc quan trọng, hay gọi “cửa ải” cần phải vượt qua năm 2020, là: Thoát khỏi khủng hoảng kinh tế, đưa nước ta khỏi tình trạng phát triển, nâng cao rõ rệt đời sống vật chất tinh thần nhân dân phấn đấu trở thành nước công nghiệp vào năm 2020 Song hành với tăng trưởng kinh tế hệ phát triển này: hủy hoại môi trường, dãn cách giầu nghèo… Vì cần thiết phải nghiên cứu để thấy tăng trưởng kinh tế có kéo theo tiến xã hội không, tác động tăng trưởng kinh tế đến tiến xã hội Trên sở đề xuất biện pháp thúc đẩy tiến xã hội Việt nam Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài Đã có nhiều nghiên cứu vấn đề Đề tài bổ sung liệu vấn đề phát sinh để làm rõ mối quan hệ đề xuất biện pháp thúc đẩy tiến xã hội Việt nam Mục tiêu, đối tượng, phạm vi nghiên cứu Mục tiêu: Nghiên cứu mối quan hệ tiêu tăng trưởng kinh tế với tiêu tiến xã hội để rõ tăng trưởng kinh tế tác động đến tiến xã hội dựa vào dãy số thống kê, từ đề xuất sách đảm bảo tăng trưởng kinh tế thúc đẩy tiến xã hội Đối tượng: mối quan hệ tiêu tăng trưởng kinh tế với tiêu tiến xã hội Phạm vi nghiên cứu: Thời gian: 2000-2014 Không gian: Các tiêu Việt Nam số quốc gia Phương pháp nghiên cứu, kết cấu công trình nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu: Thống kê toán học; Khảo sát; Chuyên gia Kết cấu công trình nghiên cứu: Chương 1: Cơ sở lí luận tăng trưởng kinh tế tiến xã hội Chương 2: Mối quan hệ tăng trưởng kinh tế với tiến xã hội Việt Nam giai đoạn 2005-2015 Chương 3: Đề xuất sách đảm bảo tăng trưởng kinh tế thúc đẩy tiến xã hội Kết đạt đề tài Chỉ rõ biến động mối quan hệ tiêu tăng trưởng kinh tế tiến xã hội; Các đề xuất sách Chương 1: Cơ sở lí luận tăng trưởng kinh tế tiến xã hội 1.1 TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ 1.1.1 Các thước tăng trưởng Tiếp cận theo phương pháp SNA (hệ thống tài khoản quốc gia), thu nhập kinh tế thể qua số sau đây: a Tổng giá trị sản xuất (GO - Gross output) tổng giá trị sản phẩm vật chất dịch vụ tạo nên phạm vi lãnh thổ quốc gia thời kỳ định (thường năm) Chỉ tiêu tổng giá trị sản xuất tính theo hai cách Thứ nhất, tổng doanh thu bán hàng thu từ đơn vị, ngành toàn kinh tế quốc dân Thứ hai, tính trực tiếp từ sản xuất dịch vụ gồm chi phí trung gian (IC) giá trị gia tăng sản phẩm vật chất dịch vụ (VA) b Tổng sản phẩm quốc nội (GDP - Gross domestic product)- tổng giá trị sản phẩm vật chất dịch vụ cuối kết hoạt động kinh tế phạm vi lãnh thổ quốc gia tạo nên thời kỳ định Để tính GDP, có ba cách tiếp cận từ sản xuất, tiêu dùng phân phối Theo cách tiếp cận từ sản xuất, GDP giá trị gia tăng tính cho toàn kinh tế Nó đo tổng giá trị gia tăng tất đơn vị sản xuất thường trú kinh tế n  Như vậy: VA= i1 (VAi) Trong VA giá trị gia tăng toàn kinh tế, VAi, giá trị gia tăng ngành i VAi = GOi - ICi Trong đó: GOi tổng giá trị sàn xuất, ICi chi phí trung gian ngành i Tiếp cận từ chi tiêu, GDP tổng chi cho tiêu dùng cuối hộ gia đình (C), chi tiêu Chính phủ (G), đầu tư tích lũy tài sản (I) chi tiêu qua thương mại quốc tế, tức giá trị kim ngạch xuất trừ kim ngạch nhập (X-M) GDP= C+ G + I + (X-M) Nếu tiếp cận từ thu nhập, GDP xác định sở khoản hình thành thu nhập phân phối thu nhập lần đầu, bao gồm: Thu nhập người có sức lao động hình thức tiền công tiền lương (W); Thu nhập người có đất cho thuê (R); Thu nhập người có tiền cho vay (In); Thu nhập người có vốn (Pr); Khấu hao vốn cố định (Dp) cuối thuế kinh doanh (T1) GDP = W+R+In+Pr+Dp+T1 c Tổng thu nhập quốc dân (GNI-Gross national income) Đây tiêu xuất bảng SNA năm 1993 thay cho tiêu GNP sử dụng bảng SNA muốn nói theo cách tiếp cận từ thu nhập nói theo góc độ sản phẩm sản xuất GNP GNI tổng thu nhập từ sản phẩm vật chất dịch vụ cuối công dân nước tạo nên khoảng thời gian định Chỉ tiêu bao gồm khoản hình thành thu nhập phân phối lại thu nhập lần đầu có tính đến khoản nhận từ nước chuyển nước Như vậy, GNI hình thành từ GDP tiếp cận theo góc độ thu nhập điều chỉnh theo số chênh lệch thu nhập nhân tố với nước GNI = GDP + chênh lệch thu nhập nhân tố với nước Chênh lệch thu nhập nhân tố nước Thu lợi tức nhân tố từ nước = - Chỉ trả lợi tức nhân tố nước Sự khác lượng GDP GNI phần chênh lệch thu nhập nhân tố với nước ngoài, nước phát triển GNI thường nhỏ GDP thông thường phần chênh lệch nhận giá trị âm d Thu nhập quốc dân (NI - National income): phần giá trị sản phẩm vật chất dịch vụ sáng tạo khoảng thời gian định NI tổng thu nhập quốc dân (GNI) sau loại trừ khấu hao vốn cố định kinh tế (Dp) NI = GNI - Dp e Thu nhập quốc dân sử dụng (NDI- National Disposable Income) phần thu nhập quốc gia dành cho tiêu dùng cuối tích luỹ thời kỳ định Chỉ tiêu hình thành sau thực phân phối thu nhập lần thứ hai, thực chất thu nhập quốc dân (NI) sau điều chỉnh khoản thu, chi chuyển nhượng hành đơn vị thường trú không thường trú Tuy vậy, xét toàn hộ kinh tế chuyển nhượng hành đơn vị thường trú triệt tiêu nhau, có đơn vị chi có đơn vị khác làm chuyển nhượng Vì NDI NI sau điều chỉnh khoản chuyển nhượng hành với nước ngoài: NDI = NI + chênh lệch chuyển nhượng hành với nước Chênh lệch chuyển nhượng hành với nước = Thu chuyển nhượng hành với nước Chi chuyển nhượng hành nước f Thu nhập bình quân đầu người Với ý nghĩa phản ánh thu nhập, tiêu GDP GNI sử dụng để đánh giá mức thu nhập bình quân đầu người quốc gia (GDP/người, GNI/người) Chỉ tiêu phản ánh tăng trưởng kinh tế có tính đến thay đổi dân số Quy mô tốc độ tăng thu nhập bình quân đầu người báo quan trọng phản ánh tiền đề để nâng cao mức sống dân cư nói chung Sự gia tăng liên tục với tốc độ ngày cao tiêu dấu hiệu thể tăng trưởng bền vững sử dụng việc so sánh mức sống dân cư quốc gia với Theo dõi tiêu thu nhập bình quân đầu người xác định khoảng thời gian cần thiết để nâng cao mức thu nhập lên gấp lần dựa vào tỷ lệ tăng trưởng kinh tế theo dự bảo Một phương pháp đơn giản xác tiếp cận đến số gọi "Luật 70" tức thời gian để thu nhập dân cư tăng lên gấp lần xác định xấp xỉ 70 chia cho tốc độ tăng trưởng thu nhập bình quân đầu người hàng năm theo dự báo Ví dụ tốc độ tăng trưởng thu nhập bình quân đầu người nước đặt 5% năm đạt mức tăng gấp lần sau khoảng 14 năm (70 : 5) Dự báo mức tăng thu nhập bình quân đầu người có ý nghĩa quan trọng nghiên cứu xu hướng chuyển biến thu nhập quốc gia từ nhóm sang nhóm khác so với mức bình quân toàn giới Trong phân tích, đánh giá tăng trưởng, điều quan trọng nội dung kinh tế, phương pháp tính toán tiêu nói chỗ, hiểu tiêu sử dụng nào? Cách phân tích xu vận động hợp lý trình phát triển gì? Vì vậy, cần lưu ý đến điểm nhấn mạnh sau đây: (1) Trong số tiêu nói trên, tiêu thường hay sử dụng phản ánh xác GDP GDP đầu người GDP có ưu điểm GO chỗ loại trừ tính toán phần giá trị trung gian hàng hoá lại đáng tin cậy tiêu khác phản ánh toàn giá trị gia tăng hay giá trị sản phẩm hàng hoá dịch vụ cuối tạo nên khoảng thời gian định quốc gia Vì vậy, đánh giá tăng trưởng kinh tế, thường sử dụng số mức tốc độ tăng GDP GDP đầu người (hoặc GNI/người) Mặt khác, xét đến mục tiêu tăng trưởng, tốc độ tăng trưởng dân số yếu tố ảnh hưởng trực tiếp Nếu tốc độ tăng trưởng tổng thu nhập lại thấp tốc độ tăng trưởng dân số điều có nghĩa gia tăng mặt lượng tăng trưởng xét theo mục tiêu cuối (2) Các tiêu phản ánh tăng trưởng kinh tế nêu tính giá trị Giá sử dụng để tính tiêu tăng trưởng gồm ba loại khác nhau: Giá so sánh, giá hành giá sức mua tương đương Giá so sánh (giá cố định) giá xác định theo mặt năm gốc Giá hành giá xác định theo mặt năm tính toán Giá sức mua tương đương (PPP- Purchasing power parity) xác định theo mặt quốc tế thường tính theo mặt giá Mỹ Mỗi loại giá phản ánh ý nghĩa dùng vào mục đích khác Chỉ tiêu tăng trưởng tính theo giá cố định phản ánh thu nhập thực tế, thường sử dụng để tính tốc độ tăng trưởng kinh tế thời kỳ có nghĩa so sánh theo thời gian Nếu tính theo giá hành, kết nhận thu nhập danh nghĩa, thu nhập đạt theo mặt giá thời điểm tính toán thường sử dụng việc xác định tiêu có liên quan đến vốn đầu tư, cấu ngành kinh tế, ngân sách, thương mại v.v Để quy đổi GDP thực tế thành GDP danh nghĩa ngược lại, cần sử dụng thông tin số giảm phát GDP (deflator GDP) Các tiêu tính theo giá phản ánh thu nhập điều chỉnh theo mặt giá quốc tế dùng để so sánh theo không gian Chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người tính theo sức mua tương đương thường dùng so sánh mức sống dân cư bình quân quốc gia, sở để tố chức quốc tế xét đoán việc cho vay hay điều kiện, thời hạn vay nước khác xác định mức đóng góp nước thành viên tổ chức quốc tế (3) Mặc dù GDP phản ánh xác kết sản xuất dịch vụ kinh tế, thân số chưa phải hoàn hảo sử dụng để phân tích đánh giá tăng trưởng Có nhiều kết sản xuất dịch vụ không tính vào GDP, hoạt động mang tính nội trợ, tự sản xuất, tự tiêu dùng; số tổn thất, mát trình sản xuất dịch vụ lại không loại trừ tính GDP UN thường xuyên quan tâm đến vấn đề tìm cách cải tiến số GDP, GDP xanh đề xuất UN Ngay từ năm 1993, UN biên soạn Hệ thống tài khoản gắn kết kinh tế môi trừơng (System of integrated Enviromental And Economic Accounting - SEEA) chỉnh sửa hoàn thiện vào năm 1994, 1998, 2000, 2003 Cuốn sách giới thiệu GDP xanh, nội dung phương pháp tính tiêu bước hoàn thiện SNA UN, gắn kết kinh tế môi trường GDP xanh không phản ánh tăng trưởng kinh tế mà phản ánh tăng trưởng quốc gia có bền vững hay không Nói cách khác, GDP phản ánh tăng trưởng quốc gia cách toàn diện kinh tế, xã hội, môi trường Vậy, GDP xanh gi? Đó phần lại GDP sau trừ phí tiêu dùng tài nguyên mát môi trường hoạt động kinh tế GDP xanh = GDP Thuần (GDP-Khấu hao) - Chi phí tiêu dùng tài nguyên mát môi trường hoạt động kinh tế Trong đó, hoạt động kinh tế người tác động đến môi trường Xét trình sản xuất thể đầu vào (lnput) đầu (Output) Trong thực tế, nhiều nưóc giới nghiên cứu tính GDP xanh, như: Trung Quốc, Nhật Bản, Indonesia, Thí dụ, Nhật Bản, năm 1995, GDP xanh 98.8% GDP (sở dĩ tỷ lệ GDP xanh cao Nhật khai thác tài nguyên lòng đất không nhiều: Toàn nhiên liệu lỏng, rắn, nguyên liệu quan trọng nhập từ nước ngoài; công nghệ sản xuất tiên tiến nên hạn chế nhiều chất thải ảnh hướng tới môi trường, ) Trung Quốc, năm 1992 GDP xanh 94,9% GDP 1.1.2 Các nhân tố tác động đến tăng trưởng (1) Quan điểm truyền thống: yếu tố đầu vào Y= F(K,L,R,T) Trong đó: Y: giá trị đầu kinh tế; K: vốn; L: lao động; R: tài nguyên, đất đai; T: công nghệ kỹ thuật (2) Quan điểm đại: yếu tố đầu vào Y= F(K,L,TFP) TFP: (Total Factor Productivity) Năng suất nhân tố tổng hợp: - Hiệu sử dụng thành tựu tiến công nghệ, kết nghiên cứu triển khai khoa học kỹ thuật vào hoạt động kinh tế; - Tác động yếu tố thể chế, sách, trình mở cửa, hội nhập, vốn nhân lực; - Tất tạo nên hiệu quả, suất sử dụng lao động cao tạo nên “phần dư” lại thu nhập sau loại trừ tác động yếu tố vốn lao động 1.2 PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI a, Khái niệm Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) giới thiệu thước đo phát triển kinh tế ấn phẩm thường niên mình, Báo cáo phát triển người Trong báo cáo xuất năm 1990 với nhan đề “Mục tiêu đặt lại người vào vị trí trung tâm trình phát triển”, UNDP đưa quan điểm phát triển người Theo đó, “phát triển người trình nhằm mở rộng khả lựa chọn dân chúng”, nguyên tắc, lựa chọn vô hạn thay đổi theo thời gian Tuy nhiên cấp độ phát triển, người cần có ba khả sau: có sống trường thọ, mạnh khoẻ; hiểu biết có nguồn lực cần thiết cho mức sống tốt Song, phát triển người không dừng lại Sự lựa chọn dân chúng đánh giá cao bao gồm tự kinh tế, xã hội, trị để người có hội trở thành người lao động sáng tạo, có suất, tôn trọng cá nhân bảo đảm quyền người Như phát triển người gồm mặt: là, hình thành lực người mặt khác việc sử dụng lực người tích lũy cho hoạt động kinh tế, xã hội Như vậy, thu nhập tất sống người, mục đích phát triển mở rộng lựa chọn người thu nhập b, Thước đo phát triển người (1) Thước đo khía cạnh phát triển người Thước đo lực tài chính, phản ánh việc bảo đảm nhu cầu mức sống vật chất cho người Việc bảo đảm nhu cầu mức sống vật chất thể nhu cầu hấp thụ calori tối thiểu bình quân ngày đêm người, đảm bảo khả sống làm việc bình thường, người cần khoản thu nhập định để chi tiêu cho lương thực, thực phẩm Như vậy, số GNI/người (tính theo PPP) thước đo thể việc bảo đảm nhu cầu hao phí vật chất cho dân cư quốc gia Chỉ tiêu GNI/người cao chứng tỏ khả lớn để nâng cao mức sống vật chất cho người Thước đo lực trí lực, phản ánh bảo đảm nhu cầu giáo dục trình độ dân trí Tỷ lệ người lớn biết chữ (tính cho người từ 15 tuổi trở lên) có phân theo giới tính, khu vực; Tỷ lệ đến trường độ tuổi; tỷ lệ đến trường kỳ vọng Ngoài số số khác: tỷ lệ nhập học cấp tiểu học, trung học sở, phổ thông trung học; số năm học trung bình (tính cho người từ tuổi trở lên); Tỷ lệ chi ngân sách cho giáo dục so với tổng chi ngân sách so với mức GDP Thước đo lực thể lực, phản ánh xã hội bảo đảm nhu cầu chăm sóc sức khoẻ UNDP nhấn mạnh đến số: Tuổi thọ bình quân tính từ thời điểm sinh; Tỷ lệ trẻ em chết yểu tính cho trẻ em chết vòng năm thời gian năm; Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng theo tiêu chuẩn chiều cao, cân nặng; Tỷ lệ bà mẹ tử vong lý sinh sản tính số bà mẹ chết thời gian mang thai sau sinh so với 1000 trẻ em sinh sống; Tỷ lệ trẻ em tiêm phòng dịch; Tỷ lệ chi ngân sách cho y tế tổng chi ngân sách so với GDP., Thước đo việc xã hội sử dụng lực người UNDP thường nhấn mạnh đến số liên quan đến dân số việc làm, như: tỷ lệ thất nghiệp thành thị, tỷ lệ sử dụng thời gian lao động khu vực nông thôn, nhu cầu việc làm tăng lên, Tốc độ tăng trưởng dân số, mối quan hệ tốc độ tăng trưởng lao động với tốc độ tăng trưởng việc làm (2) Thước đo tổng hợp phát triển người HDI gồm ba yếu tổ phản ánh tương ứng ba khía cạnh thuộc lực phát triển người: Năng lực tài (thu nhập): GNI/người tính theo ppp đưa vào HDI phản ánh thu nhập Năng lực trí lực (giáo dục): năm 1990 tính theo tiêu chí tỷ lệ người lớn biết chữ số năm học trung bình; Năm 2007 tỷ lệ người lớn biết chữ tỷ lệ đến trường độ tuổi; Năm 2010, sổ tỷ lệ đến trường độ tuổi thay số năm học trung bình đầy đủ hơn, không bao gồm số năm học trung bình nhũng người từ 25 tuổi trở lên, mà bao gồm số năm học trung bình kỳ vọng, tức sô năm học trung bình dự báo tính cho người độ tuổi đến trường Năng lực thể lực (y tế chăm sóc sức khoẻ): tính tuổi thọ bình quân Về phương pháp tính HDI: Vì đơn vị đo tiêu không giống nhau, nên điều quan trọng cần phải tìm đơn vị đo lường chung cho mục tiêu kinh tế xã hội HDI thiết lập giới hạn cận cận cho khía cạnh vị trí quốc gia giới hạn Cách tính HDI giới thiệu báo cáo phát triển người năm 2010 Bước 1: Thiết lập số thành phần cho loại phương diện Bao gồm: số thu nhập (Iw), số tuổi thọ (Ia) số giáo dục (Ie) Các số phụ tính theo công thức: Chỉ số = Giá trị thực tế - Giá trị nhỏ Giá trị lớn - Giá trị nhỏ Giá trị lớn (GTLN) giá trị nhỏ (GTNN) lập để số biến đổi chạy Các số thành phần HDI Chỉ số GTLN GTNN Tuổi thọ 83.2 (Nhật Bản - 2010) 20 Số năm tới trường thực tế 13.2 (USA-2000) Số năm kỳ vọng tới trường 20.6 (Úc - 2002) Tổng hợp sổ giáo dục 0.951 (Newzealand - 2010) Thu nhập bình quân (PPP) 108211 (United Arab Emirates - 1980) 163 (Zimbabwe 2008) 10 có lan toả công nghệ song có lực sản xuất chưa phù hợp khu vực tư nhân chưa sẵn sàng tham gia, nên giao nhiệm vụ cho doanh nghiệp nhà nước tốt nhất, với chứng hoạt động có hiệu công để bắt kịp công nghệ Cần áp dụng chặt chẽ nguyên tắc ‘củ cà rốt gậy’ thực đãi ngộ trình này, không chúng bị lạm dụng, dẫn đến thất bại của quản trị nhà nước thất bại thị trường chưa giải Thúc đẩy phát triển khu vực tư nhân Cải cách thành công doanh nghiệp nhà nước giải phóng nguồn lực đáng kể mở hội kinh doanh vô cần thiết cho việc phát triển khu vực tư nhân động tăng trưởng việc làm Trong trình cải cách quản trị rộng cấp trung ương địa phương, cần giải vấn đề doanh nghiệp có đặc quyền nhờ có ‘mối quan hệ’, không tạo sân chơi bình đẳng thực Các doanh nghiệp tư nhân khác mối quan hệ thuận lợi tăng trưởng được, dẫn đến chậm lại trình thay đổi cấu kinh tế thị trường lao động bốn chuyển đổi Liên quan trực tiếp đến tăng trưởng bao trùm phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa phát triển chuỗi giá trị Trợ giúp phủ với doanh nghiệp thể chế hoá pháp luật nhiều khu vực Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Đài Loan Trung Quốc, Thái Lan, Hoa Kỳ (Bộ Kế hoạch Đầu tư 2015) Cộng hoà Hàn Quốc thông qua luật năm 1961 sửa đổi năm 1975 nhằm hạn chế công ty lớn hoạt động kinh doanh lĩnh vực chủ ý dành riêng cho doanh nghiệp nhỏ vừa Từ năm 1975, hãng lớn ngành thuê nhiều yêu cầu dừng sản xuất linh kiện trước thuê (Mukoyama 1999) Những quy định giúp tăng cường mối liên kết hãng nhỏ lớn, cho phép hãng nhỏ hưởng lợi kinh tế dựa vào quy mô nhờ thực chuyên môn hoá cao chuỗi giá trị lớn Loại hình sản xuất tăng trưởng ngoạn mục thập niên qua, với cải cách không ngừng thương mại quốc tế đổi công nghệ Tuy vậy, Việt Nam không tận dụng hết lợi ích từ xu hướng toàn cầu Ở Việt Nam, Bộ Kế hoạch Đầu tư Uỷ ban Kinh tế Quốc hội soạn thảo dự thảo Luật doanh nghiệp nhỏ vừa nhằm hỗ trợ họ toàn diện Mặc dù cần thời gian cho việc hoàn tất dự thảo đánh giá tác động tiềm lên cộng đồng doanh nghiệp, luật kỳ vọng khuyến khích việc làm phi nông nghiệp thức, giảm bớt nhiều cản trở mà doanh nghiệp nhỏ vừa sử dụng nhiều lao động phải đối mặt Tái cấu khu vực ngân hàng Các khuyến nghị sách đề xuất bao gồm tăng tốc xử lý nợ xấu, ví dụ thông qua việc thực thay đổi phù hợp luật doanh nghiệp, phá sản, đất đai, v.v…nhằm tạo điều kiện hình thành thị trường với chức đầy đủ để giải nợ xấu; giám sát tốt ngân hàng thương mại; thực hiệu quy định trích lập dự phòng rủi ro, xoá bỏ cho vay dựa vào quan hệ 44 Từ góc độ tăng trưởng bao trùm, khu vực ngân hàng cần phục vụ doanh nghiệp nhỏ vừa tốt Hàn Quốc ví dụ hay Ngân hàng Công nghiệp Vừa Nhỏ Ngân hàng Quốc dân thành lập đầu năm 1960 chủ yếu để cung cấp tín dụng cho doanh nghiệp Quỹ Bảo hiểm Tín dụng đời quãng thời gian thực bảo lãnh cho khoản vay không chấp, khuyến khích ngân hàng thương mại tư nhân cung cấp tín dụng cho doanh nghiệp vừa nhỏ Các ngân hàng thương mại tư nhân sau yêu cầu cho doanh nghiệp nhỏ vừa vay với tỷ lệ 30 phần trăm tín dụng - mục tiêu sau nâng lên 35 phần trăm Ngân hàng Công nghiệp Vừa Nhỏ Ngân hàng Quốc dân cung cấp 80 phần trăm tín dụng họ cho doanh nghiệp vừa nhỏ (Mukoyama 1999) Tái cấu đầu tư công Các giải pháp sách đề xuất bao gồm thực hiệu Luật Đầu tư Công thông qua gần Trong bối cảnh dư địa tài khoá thu hẹp, tham gia khu vực tư nhân vào phát triển sở hạ tầng xác định giải pháp nhằm thực ba đột phá mà Việt Nam cần theo đuổi thông qua sách khuôn khổ pháp luật phù hợp Tuy nhiên cần có thời gian hình thức đối tác công-tư khác phát triển nên việc thực đầu tư công cần ưu tiên thúc đẩy mối liên kết nội địa với bên để Việt Nam tiếp tục hội nhập vào kinh tế, đặc biệt thông qua tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu Để đạt điều đó, cần cải thiện đáng kể quy hoạch vùng đô thị, để cho lợi ích quốc gia không bị lấn át lợi ích địa phương bối cảnh tăng cường phân cấp Việc đầu tư có chọn lọc phải giúp tỉnh nông nghiệp khai thác tốt lợi cạnh tranh, đồng thời thúc đẩy lợi kinh tế nhờ quy mô tập trung nhờ đô thị hoá tăng tốc Cải thiện hiệu thị trường lao động Cách thức thị trường lao động vận hành cóảnh hưởng quan trọng đến hiệu lẫn công Di cư kênh chủ yếu cho lao động từ tỉnh ngoại vi tham gia vào tăng trưởng kinh tế có xu hướng tập trung vào cực tăng trưởng nước, kênh cho người sử dụng lao động mở rộng lựa chọn tuyển dụng Di chuyển lao động địa lý lẫn nghề nghiệp góp phần thúc đẩy tăng trưởng bao trùm cách nâng cao hiệu tăng cường công Điều tuỳ thuộc vào việc tránh điều tiết nhiều thị trường lao động (Ngân hàng Thế giới 2012b), lợi ích từ chương trình xã hội không bị giới hạn theo không gian (Ngân hàng Thế giới 2003), nới lỏng hệ thống đăng ký thường trú hộ nhằm giúp lao động từ tỉnh ngoại vi hưởng lợi nhiều từ trình đô thị hoá 3.5 Tăng cường lực công nghệ nuôi dưỡng đổi sáng tạo Đẩy nhanh trình đô thị hoá: Với 30% dân số sống đô thị, Việt Nam nhiều dư địa để tăng tốc trình đô thị hoá công cụ sách sẵn có, đặc biệt quy hoạch quản lý đô thị hiệu quả, đầu tư công có hiệu quả, động lực phù hợp để thu hút tham gia khu vực tư nhân vào phát triển sở hạ tầng cứng mềm Kết phải hình thành nên hệ thống đại trung tâm đô thị 45 liên kết với nhau, gồm thành phố lớn đáng sống nơi cung cấp dịch vụ chất lượng cao trung tâm nghiên cứu triển khai; thành phố có quy mô trung bình nơi có cụm liên kết ngành; thành phố nhỏ, nơi doanh nghiệp nông nghiệp dễ dàng vươn tới người nông dân nông thôn đồng thời kết nối chặt chẽ với khách hàng khắp nơi nước Các thành phố có quy mô khác kết nối chặt chẽ với góp phần nâng cao tính sẵn sàng công nghệ nuôi dưỡng đổi sáng tạo; điều quan trọng không hỗ trợ việc chia sẻ thành từ trình nước Phát triển sở hạ tầng xương sống để đảm bảo tính kết nối sẵn sàng công nghệ: Công nghệ thông tin, Internet, truyền thông, hậu cần, v.v… đóng vai trò quan trọng việc cải thiện tính kết nối hội nhập không gian thị trường hàng hoá lao động, việc tăng cường tính sẵn sàng công nghệ Những lĩnh vực phải ưu tiên quan trọng trình quy hoạch chiến lược Việt Nam, phải hỗ trợ sách thể chế thích hợp Các số thực phải giám sát chặt chẽ, tương tự cách Việt Nam thực với số báo cáo Doing Business - Làm ăn Kinh doanh Ngân hàng Thế giới Phải dành nhiều nỗ lực cho việc phát triển sở hạ tầng hỗ trợ đổi công nghệ, ví dụ trung tâm kiểm định, hệ thống xây dựng thương hiệu cấp chứng sản phẩm, v.v Tăng cường chi tiêu nhằm thúc đẩy công nghệ đổi sáng tạo: Tài dài hạn vô quan trọng cho áp dụng truyền tải công nghệ, chưa kể sáng chế đổi sáng tạo, hoạt động tốn thời gian Điều hàm ý cần phát triển thị trường tài dài hạn, trái phiếu doanh nghiệp, kinh nghiệm nước Đông Á Bản chất ‘rủi ro cao, lợi nhuận cao’ phát triển áp dụng công nghệ đổi sáng tạo đồng nghĩa với việc cần thiết lập thể chế giúp vốn đầu tư mạo hiểm đời phát triển Nếu Việt Nam muốn tránh bẫy thu nhập trung bình, cần sớm hành động để phát triển thị trường thiếu.Tăng cường mối liên kết doanh nghiệp nước khu vực nước sử dụng nhiều công nghệ: Các mối liên kết yếu Với diện ngày gia tăng Việt Nam nhiều tập đoàn đa quốc gia dẫn dắt mạng lưới sản xuất toàn cầu, cần thúc đẩy hoạt động liên quan đến công nghệ tầm trung, coi đường giúp doanh nghiệp nước thâm nhập thành công vào chuỗi giá trị toàn cầu Điều đồng nghĩa với việc hỗ trợ nỗ lực doanh nghiệp Việt Nam việc thiếp lập cụm liên kết ngành sản xuất linh kiện tầm trung mức độ vốn độ tinh vi công nghệ Vì doanh nghiệp gặp rào cản cao rủi ro, vốn sẵn có kỹ họ cần hỗ trợ chế mà trọng tâm đối tác công-tư, minh bạch quản lý ưu đãi cách phù hợp Hai loại hình doanh nghiệp sau có khả đóng vai trò quan trọng trình Nhóm thứ gồm công ty khởi nghiệp liên quan đến công nghệ thực đổi sáng tạo công nghệ phi công nghệ, cần nuôi dưỡng hỗ trợ sách khuôn khổ thể chế phù hợp Nhóm thứ hai gồm doanh nghiệp vận hành hiệu có thành tích đổi sáng tạo áp dụng công nghệ, 46 kể doanh nghiệp nhà nước hoạt động tốt với lợi định quy mô công nghệ Vai trò Nhà nước tạo điều kiện cho hình thành phát triển gọi hệ sinh thái cho công nghệ đổi mới, khu vực doanh nghiệp làm việc chặt chẽ với trường đại học viện nghiên cứu công nghệ Nhà nước chương trình khả thi phát triển công nghệ tầm trung Trong nông nghiệp, chế tương tự phải hỗ trợ nỗ lực nông dân nhằm sản xuất sản phẩm đáp ứng yêu cầu ngày cao tiêu chuẩn nghiêm ngặt an toàn thực phẩm tăng trưởng xanh yêu cầu đa dạng từ khách hàng, để qua tạo thu nhập cao 3.6 Cải thiện dịch vụ giáo dục y tế làm tảng tăng trưởng bao trùm Cải thiện chất lượng mở rộng cung cấp dịch vụ y tế giáo dục đóng vai trò then chốt tăng trưởng bao trùm chuyển dịch sang kinh tế thịnh vượng, có suất đại Giáo dục y tế - lực người chủ yếu trọng tâm phát triển người mang lại hội để người dân phát huy đầy đủ tiềm Trong việc trọng lâu vào cung ứng giáo dục quan trọng, cần phải mở rộng Giáo dục mầm non, sau phổ thông giáo dục dạy nghề chìa khóa để đạt suất cao đáp ứng với yêu cầu thị trường lao động Trong chăm sóc sức khoẻ, cải cách mang tính hệ thống cần hướng tới việc tiếp cận công với dịch vụ có chất lượng phạm vi nước Điều đòi hỏi phải giải vấn đề chi phí dịch vụ ngày gia tăng nhanh chóng gánh nặng khác nhóm trung lưu nhóm người nghèo trở nên trầm trọng cải cách ‘xã hội hóa’ Vượt qua mức giáo dục bản: Mở rộng học tập suốt đời Một kinh tế đại có suất cao phụ thuộc nhiều vào việc nâng cấp kỹ trau dồi vốn người, điều có thông qua giáo dục cho người giáo dục có chất lượng cao Hội nhập kinh tế toàn cầu khu vực với xã hội già hoá dân số khiến điều sống để Việt Nam đuổi kịp với nước đối thủ tiến xa việc đảm bảo cung cấp giáo dục tiểu học trung học sở Mặc dù cần phổ cập giáo dục mức này, đây, cần tâm đến giáo dục đầu đời, đào tạo nghề giáo dục đại học Về trung hạn, việc mở rộng cấp đóng góp cho tăng trưởng nâng cao suất, đồng thời giảm tình trạng loại trừ, thông qua mở rộng hội việc làm Tầm quan trọng học tập suốt đời công nhận nhiều sách chiến lược phủ Khuôn khổ Quốc gia xây dựng xã hội học tập Việt Nam có khát vọng tạo hội cho công dân tiếp cận học tập suốt đời, kết nối điều với tiến kinh tế-xã hội phát triển kinh tế tri thức Nghị số 29 số 44 Đảng Đổi bản, toàn diện giáo dục kêu gọi việc xây dựng nhanh chóng 47 nguồn nhân lực chất lượng cao Những tài liệu nhiều nhiều đầu vào khác tổng hợp thành sách nhấn mạnh việc mở rộng cải thiện chất lượng nói chung Một khuyến nghị nhanh chóng hoàn thiện phổ cập cấp THCS sau mở rộng bậc học mầm non, sau phổ thông, dạy nghề, cho nhóm có thu nhập thấp Việc đòi hỏi phải xếp lại ưu tiên phân bổ ngân sách có thay đổi luật pháp thể chế để tạo điều kiện cho cung cấp dịch vụ tư độc lập, đặc biệt lĩnh vực dạy nghề nhằm hợp tác chặt chẽ với chủ sử dụng lao động Ở nơi cần nguồn lực để giải bất bình đẳng, khoản tiền công cần dùng cho nhóm chưa phục vụ đầy đủ, việc cần bao gồm hỗ trợ nhóm thu nhập trung bình lẫn nhóm bị thiệt thòi nhất, dựa thành tích tổ chức việc giải bất bình đẳng địa phương họ Về lâu dài, Việt Nam phải hướng tới phổ cập giáo dục cho trẻ em lứa tuổi học (6-18 tuổi) Việc chuyển sang người dùng trả phí trường học, phạm vi giáo dục tiểu học THCS dựa vào việc xã hội hoá giáo dục, dẫn đến nhiều hậu không mong muốn Điều đòi hỏi cần khẩn trương xem xét lại, đặc biệt Chính phủ đề xuất mở rộng thêm cải cách (xem Hộp 3.1) Tuy xã hội hóa ăn sâu vào hệ thống, huy động nhiều nguồn lực đáng kể, cách vận hành bối cảnh điều tiết quản lý nhà nước yếu đặt nhiều lo ngại tính công hiệu Cách làm dẫn đến tình trạng tiêu dùng dịch vụ điểm tối ưu, gia đình thu nhập thấp Chính phủ nên nhìn nhận lại tác động chi phí trường học gia đình nghèo thu nhập trung bình, nên cân nhắc cách sử dụng nguồn lực hiệu trước mở rộng cách tiếp cận Dựa vào mô hình điều tiết mạnh giáo dục tiểu học, quyền trung ương địa phương đảm nhiệm vai trò giám sát nhiều hơn, bắt buộc phải đảm bảo mức độ minh bạch giải trình cao Các phương án đưa bao gồm phương thức khoản phí định, biểu giá thống công khai tất dịch vụ cốt lõi Xây dựng tảng vững thông qua phát triển đầu đời Việc phát triển tuổi mầm non tạo tảng cho việc giảm cách biệt thúc đẩy phát triển bao trùm Trích dẫn Báo cáo Phát triển người toàn cầu 2014: “Các kiện đầu đời ảnh hưởng đến phát triển não bộ, tương tác kiểu gen-môi trường, lập trình hệ thống miễn dịch, thần kinh nội tiết thể (UNDP, 2014b) Các lực nhận thức, xã hội, xúc cảm xã hội hình thành năm đầu đời góp phần xây dựng tảng cho lực suốt đời Từ góc độ tổng hợp, điều đến lúc phản ánh chất lượng vốn người quốc gia Như Hình 3.1 cho thấy, đầu tư cho lực diễn sớm đời, triển vọng tương lai tốt đẹp Can thiệp sau giúp cá nhân hồi phục, thường phần mà chi phí lại cao nhiều 48 Cái nghèo dễ bị tổn thương phá vỡ phát triển đầu đời Nhiều trẻ em nghèo đến trườngmà không sẵn sàng cho việc học (cùng nguồn trên) Việt Nam áp dụng chiến lược phát triển tuổi mầm non tích hợp, bao gồm cung cấp tiếp cận giáo dục mầm non với chi phí chấp nhận hỗ trợ thông qua hệ thồng an sinh xã hội, khởi đầu tập trung vào nhóm dân số dễ bị tổn thương Cũng nhiều vấn đề khác, điều đòi hỏi tăng cường phối hợp liên ngành chủ quản người sách Nhìn chung, Chính phủ nhận nhân rộng phổ cập trước tiểu học cho trẻ tuổi, tiếp cận học tập trước tiểu học cần mang tính bao trùm rộng Đây diễn biến tích cực, Việt Nam muốn tối đa hoá tác động học tập trước tiểu học, kế hoạch cần tham vọng Một vấn đề tồn trẻ thuộc nhóm thu nhập thấp thiểu số chưa học đầy đủ Có thể bắt đầu việc mở rộng cung cấp giáo dục phổ cập cách tập trung vào vùng thiệt thòi nơi tỷ lệ nhập học thấp tỷ lệ bỏ học cao Việc khắc phục khoảng cách cung cấp dịch vụ giáo dục vùng nông thôn thành thị bước quan trọng khác Đầu tư vào giáo dục sau phổ thông để thu hẹp khoảng cách kỹ Thiếu hụt khoảng cách kỹ lực lượng lao động nhìn nhận ảnh hưởng khả thu hút vốn đầu tư nước Việt Nam, cản trở triển vọng mở rộng việc làm hiệu Ðiều trở thành nút thắt nghiêm trọng cho việc tận dụng tối đa hội từ thương lượng Ðối tác xuyên Thái Bình Dương kết thúc gần Tình hình đặc biệt khó khăn cho lao động trẻ vừa gia nhập thị trường - người phải đối mặt với nhiều khó khăn việc tiếp thu kỹ phù hợp Trong thiếu hụt kỹ ghép lệch người lao động có kỹ với việc làm đòi hỏi kỹ khác dấu hiệu kinh tế động, điều lo ngại thực làliệu hệ thống giáo dục đào tạo điều chỉnh kịp thời với nhu cầu liên tục biến động kỹ kỹ thuật hay không Tuy tỷ lệ nhập học chung cấp học sau phổ thông tăng nhanh năm gần đây, với việc xây dựng nhiều trường đại học cao đẳng mới, song, hình 3.2 ra, chúng thấp nhiều so với nước khác ASEAN, cho thấy phần cung cần tăng lên nhanh chóng Trước nhiều lo ngại chất lượng lao động, Chính phủ cần giải chất lượng giáo dục sau phổ thông Một vấn đề cụ thể tính liên quan đào tạo đại học với giới việc làm đại Về học nghề, cần trọng mở rộng việc cung cấp song hành với cải thiện chất lượng tỷ lệ tham gia thấp mang tính phân tầng xã hội Giáo dục dạy nghề cần mở rộng với tham gia người sử dụng lao động, tương ứng với thị trường, tạo hội học tập liên tục, sẵn sàng hấp thu công nghệ Quá trình bao hàm việc cải thiện thuế động khác để khuyến khích công ty cung cấp đào tạo chỗ, cách làm thường tiết kiệm thời gian so với đào tạo trường học thường liên quan chặt chẽ với đòi hỏi công việc Trong khu vực châu Á Thái Bình Dương, Việt Nam có tỷlệ đào tạo doanh nghiệp thấp 49 Khu vực tư nhân, bao gồm người cung cấp dịch vụ người sử dụng lao động tiềm cần tham gia chặt chẽ vào việc phát triển giáo trình cho tổ chức đào tạo nghề kỹ thuật (ADB, 2014) Điều có liên hệ mật thiết với việc sử dụng công nghệ tiềm phát triển giáo dục nằm việc cung ứng dịch vụ dựa vào công nghệ thông tin truyền thông, thông qua khoá học từ xa thiết lập sở đào tạo qua mạng Trong giáo dục bậc cao, Việt Nam chủ yếu tập trung vào đầu vào sở hạ tầng mà đánh đổi với yếu tố khác quản trị thể chế, hệ thống nhân dựa vào khả năng, cam kết tự học thuật Với mức độ tự chủ cao vận hành vấn đề học thuật, điều tiền đề cho trường đại học trở thành trung tâm xuất sắc nghiên cứu giảng dạy (Chirot Wilkinson, 2010) Như ởcác cấp giáo dục khác, xu hướng bao trùm thương mại hoá (xem Hộp 3.2), thể phòng học đông kín, chương trình bán thời gian nhằm tăng doanh thu, thể chế tư nhân tìm kiếm lợi nhuận Phâncấp chuyển trách nhiệm cho quyền đại học địa phương trước thiết lập nên chế giải trình phù hợp Điều tiết giám sát cần tăng cường song hành với phân cấp Tạo y tế bao trùm hiệu Hệ thống y tế Việt Nam đối mặt với nhiều thách thức to lớn trước mắt bối cảnh cấu bệnh thay đổi dân số già Khoảng phần ba người Việt Nam mắc bệnh không lây truyền kinh niên tỷ lệ tiếp tục tăng Hệ thống y tế, cấp thấp trung tâm y tế xã, không đủ phương tiện để ứng phó với thay đổi này, dẫn đến gánh nặng ngày cao cho bệnh viện sở chữa bệnh cấp cao Đô thị thoá gia tăng áp lực đó, chi phí chăm sóc sức khoẻ ngày tăng nhân tố công nghệ chữa trị, cho thấy nhu cầu cấp bách cần xem xét lại mức độ nguồn lực bố trí cấp vốn Còn nhiều khoảng trống lớn nói đến tính bao trùm y tế Hệ thống tập trung chủ yếu vào chăm sóc phân cấp cao thành thị Các gia đình thu nhập trung bình vật lộn với gánh nặng chi phí cao eo hẹp tài ngày tăng nhà cung cấp đưa dịch vụ tốn không cần thiết Nỗ lực Chính phủ nhằm mở rộng Quỹ Bảo hiểm Y tế tạo điều kiện xử lý vấn đề này, hướng tới mục tiêu trung hạn phổ cập dịch vụ Tuy nhiên, miễn trừ và/hoặc trợ cấp, người dân khu vực phi thức không muốn tham gia Lao động di cư khu vực phi thức động lực tham gia hạn chế quy mô sử dụng dịch vụ Khuyến khích tăng diện bao phủ Để xử lý vấn đề này, bắt đầu việc tăng hỗ trợ cho tham gia tự nguyện, bao gồm mở rộng miễn trừ cho người cận nghèo sinh viên Cần cố gắng điều tiết để cho nhóm đối tượng lao động khu vực thức chưa có bảo hiểm đáp ứng đóng góp họ Cần cải cách quy định thường trú để người dân sử dụng dịch vụ địa bàn khác tạo điều kiện bao phủ cho người di cư gia 50 đình họ Chính phủ nên bảo đảm khoản đóng góp mức chi trả được, cho nhóm thu nhập thấp không thiết định nghĩa “nghèo” Cần tận dụng khả Quỹ Bảo hiểm Y tế việc bảo đảm sở chăm sóc sức khoẻ không áp khoản phí dư thừa không bảo hiểm hỗ trợ Chính phủ chứng tỏ tâm mạnh mẽ cải thiện tính bao trùm chăm sóc sức khoẻ, thể qua mức cấp tài chomiễn trừ trợ cấp, tăng diện bao phủ bảo hiểm y tế lên 75% năm 2015 thông qua Luật bảo hiểm y tế Giờ đây, cần nỗ lực liệt nhằm thực thi điều khoản luật việc xử lý vấn đề liên quan đến chi trả bên cung cấp, thiếu minh bạch, quản lý yếu khoản chi trả bảo hiểm y tế, thiếu điều tiết việc chuyển bệnh nhân lên tuyến v.v…Cải thiện quản trị hệ thống y tế, bao gồm việc tăng cường minh bạch giải trình quản lý Quỹ Bảo hiểm Y tế, mang lại nhiều niềm tin công chúng giúp giải toả vòng quay niềm tin xuống thấp, tham gia hạn chế, nguồn lực tài không phù hợp chất lượng Dưới đề xuất cụ thể (nằm phần an sinh xã hội) để đảm bảo bao phủ y tế toàn dân việc giải khó khăn nhóm “trung lưu bị bỏ sót” Giải mối quan ngại chi trả quản trị nhà nước Cách thức cấp tài quản trị dịch vụ y tế gây nhiều mối quan ngại nghiêm trọng hiệu suất Trong có dịch vụ không cần thiết, trọng mức đến dịch vụ phân cấp cao lạm dụng công nghệ y tế đắt đỏ Các vấn đề khác gồm thiếu trọng đến phòng ngừa y tế sở, lạm phát giá nhanh bối cảnh bệnh nhân trả nhiều từ tiền túi, mập mờ hoạt động công tư, hình thành hệ thống chăm sóc hai cấp Giám sát điều tiết yếu kém, vai trò nhiều vụ nhiều cấp trùng lặp lẫn lộn, chế chứng nhận cấp phép Hoạt động thể chế không giám sát chặt chẽ đánh giá, việc thực tiêu chuẩn antoàn chất lượng không đồng Cần tái điều tiết khu vực này, bắt đầu việc làm rõ quyền trách nhiệm, tăng cường minh bạch giải trình Với dự thảo Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội (2016-2020) đưa việc tăng cường xã hội hoá (Hộp 3.1), cần thực rà soát xem xã hội hoá vận hành sao, tác động mặt hiệu suất công nhằm cung cấp thông tin cho cải cách Cụ thể, cần nghiên cứu tác động lên tính bền vững tài bảo hiểm y tế ngắn, trung, dài hạn; tác động ngân sách phủ; đặc biệt tiếp cận công với dịch vụ có chất lượng cho nhóm nghèo thu nhập trung bình thấp Tiếp theo, việc tăng tính hiệu suất, thay đổi cấu tạo phân bổ nguồn lực có phần cấp bách nâng cao mức độ nguồn lực Tái cân chi tiêu ngân sách nhà nước vào đầu tư vốn khoản chi nay, đồng thời quản lý điều tiết tốt để nâng cao hiệu quả, tạo thêm nguồn lực cho việc trợ cấp bảo hiểm y tế giảm gánh nặng chi trả cho người sử dụng Xem xét yếu tố xã hội môi trường sức khỏe 51 Cải thiện kết sức khoẻ giảm thiểu bất bình đẳng không dừng cải cách khu vực y tế mà phụ thuộc vào việc giải nhân tố xã hội môi trường định đến sức khoẻ Cần thêm nỗ lực y tế công cộng, phối hợp chặt chẽ với lĩnh vực sách công khác, cải thiện tiếp cận nước vệ sinh, an toàn thực phẩm dinh dưỡng, an sinh xã hội, an toàn nơi làm việc giao thông, sách môi trường 3.7 Hướng đến hệ thống an sinh xã hội toàn diện, bao trùm công Hiện đại hoá hệ thống an sinh xã hội Việt Nam đóng vai trò việc thúc đẩy phát triển bao trùm Điều bảo đảm tăng trưởng kinh tế tạo nhiều hội việc làm suất cao cho công dân có khả tận dụng hội ấy, trình đó, vừa góp phần tạo tăng trưởng, vừa hưởng lợi từ tăng trưởng cao An sinh xã hội có vai trò quan trọng việc tăng cường khả chống chịu trước rủi ro giảm nghèo Mặc dù đạt tiến ấn tượng giảm nghèo, song 40% người dân Việt Nam nghèo, dễ bị tổn thương trước nghèo, 40% khác có thu nhập không bảo đảm bấp bênh Điều có nghĩa hầu hết hộ gia đình, hộ có người già trẻ em, có người thân bị khuyết tật, phải vật lộn để đáp ứng nhu cầu mình, tiết kiệm cho tương lai, đầu tư cho cái, ứng phó với cú sốc Các khủng hoảng mặt cá nhân, thu nhập, ốm đau hay mức cộng đồng, thiên tai đẩy đối tượng dễ tổn thương trở lại nghèo lúc Những điểm dễ bị tổn thương hạn chế lựa chọn phát triển người, ví dụ theo đuổi hội việc làm tốt Hầu hết người dân không an sinh xã hội bao phủ, cho dù Hiến pháp đảm bảo công dân có quyền hưởng an sinh xã hội Hệ thống an sinh xã hội có nhiều khoảng trống lớn Đó khoảng trống “nhóm trung lưu bị bỏ sót” khu vực phi thức người thu nhập đầy đủ, loạt khoảng trống vòng đời liên quan đến tuổi thơ, ngườiở độ tuổi lao động bị khuyết tật, người già tuổi độ tuổi từ 65-79 Nhiều nước khác, nước phát triển thu nhập trung bình, ưu tiên nhóm đặc biệt thuộc nhóm nghèo Hơn nữa, phạm vi hỗ trợ xã hội thấp, kể với người sống nghèo đói Cùng với phạm vi bao phủ thấp giá trị trợ cấp tiền mặt thấp, hạn chế làm giảm đóng góp tiềm an sinh xã hội an bình gia đình tăng trưởng kinh tế Cũng nhiều nước thu nhập trung bình khác, thách thức chủ yếu Việt Nam phát huy học cũ tiến tới an sinh xã hội bao trùm Hệ thống nên tập trung vào việc giúp người nghèo trì điều kiện sống tối thiểu hướng đến việc bảo đảm nhóm thu nhập trung bình dễ bị tổn thương không rơi vào cảnh nghèo giúp họ trì nhóm trung bình thấp tiến lên Một hệ thống giúp tất người dân Việt Nam tăng cường khả hồi phục mình, đồng thời làm sâu sắc cố kết ổn định xã hội - thành phần cần thiết cho tãng trưởng bền vững 52 Để đạt hệ thống an sinh xã hội công toàn diện, vấn đề cần đặt hướng chiến lược cho cải cách, mục tiêu khả thi ngắn trung hạn, bước thực tế khả thi phù hợp với điều kiện mục tiêu tăng trưởng dự tính cho tương lai Tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân Việc mở rộng bảo hiểm y tế toàn dân nên tiếp tục tập trung vào người nghèo, đồng thời cần bao gồm nhóm “trung lưu bị bỏ sót” đặc biệt nhóm dễ tổn thương người cận nghèo, người già nhóm bị nhiễm bệnh y tế công ưu tiên HIV, lao…) Điều cần cân nhắc tác động tài Tuy diện bao phủ bảo hiểm y tế tăng ấn tượng nhiều thách thức việc đưa bảo hiểm đến với người lại, chủ yếu số dân có thu nhập trung bình làm việc khu vực phi thức Trongbối cảnh gia tăng diện bao phủ mức độ trợ cấp phủ có mối tương quan mạnh, việc tăng diện bảo phủ lên đầy đủ cần thêm nhiều đầu tư từ ngân sách nhà nước Theo ước tính Ngân hàng Thế giới (2014), dựa tỷ lệ bao phủ 60% năm 2010, cần thêm 0,8-1,7% GDP để đạt bảo phủ toàn diện Trước sức ép ngân sách nay, có lẽ khả thi mở rộng trợ cấp bảo hiểm y tế cho người cận nghèo cho người có thu nhập trung bình làm việc khu vực phi thức Quá trình nên bắt đầu xã, huyện, tỉnh nghèo nhất, tỉnh tập trung nhiều dân tộc thiểu số, đồng thời khuyến khích tỉnh giàu mở rộng tài từ nguồn lực họ Cũng cần ý tới nhóm dễ tổn thương nêu phần Một số dạng trợ giúp, đặc biệt nhóm bệnh nhiễm bệnh HIV lao trước trợ giúp tài nhiều từ nhà tài trợ quốc tế, sớm rút khỏi Việt Nam trở thành nước thu nhập trung bình Tiến tới hệ thống bảo hiểm xã hội hỗ trợ đầy đủ Một hạn chế chủ yếu việc mở rộng bảo hiểm xã hội Việt Nam tình trạng cân đối tài kinh niên quỹ VSS, đặt rủi ro tồn lâu dài hệ thống vị trí tài khóa nhà nước (với tư cách người bảo lãnh quỹ) Lương hưu tiếp tục dồi so với mức đóng góp, tuổi nghỉ hưu thấp bối cảnh dân số già tuổi thọ gia tăng Trong vòng mười năm tới, trợ cấp phủ cho VSS - bao gồm cho cán bộ, viên chức quỹ người nghỉ hưu trước năm 1995, để phục vụ bền vững tài nói chung tiếp tục mức cao Cho dù ước tính cho thấy mức chi trả cho người hưu trước 1995 - chiếm khoảng phần trăm GDP giảm xuống 0,3% vào năm 2025, không hợp lý hoá lợi ích tiêu chí hưởng, VSS gánh nặng lớn cho ngân sách nhà nước Cùng với trợ cấp nhà nước bảo hiểmthất nghiệp trợ cấp trước 1995 chiếm đến 1,37% GDP, mối đe dọa tài khoá tiềm tàng cao nhiều so với rủi ro từ mở rộng chi tiêu cho trợ giúp xã hội Ngoài ra, VSS chưa cấp vốn đầy đủ, khó 53 vừa mở rộng diện bao phủ thấp lao động khu vực phi thức mức 0,51% vào năm 2014, trì mức lương hưu trung bình mà không để lại hậu tài nghiêm trọng Đây điều quan trọng cần cân nhắc xem xét đề xuất mở rộng kế hoạch lương hưu đóng góp sang khu vực phi thức thông qua kế hoạch lương hưu đóng góp tự nguyện nhà nước trợ cấp, vốn thiết kế dựa cách tiếp cận quốc gia an toàn tài khoá có mức phi thức thấp Trên thực tế, kế hoạch - vốn liên quan đến việc ghép đóng góp khứ với trợ cấp nhà nước - mang tính chắp vá Mặc dù chúng tạo phương tiện tăng diện bao phủ, lấp khoảng trống vòng đời vươn tới “nhóm trung lưu bị bỏ sót”, chương trình đó, kế hoạch hướng đến cung cấp lương hưu tương lai mức “bền vững” vô vùng tốn thiên vị nhóm có thu nhập cao Tuy chưa có ước tính chi phí song kinh nghiệm quốc tế cho thấy chi phí thực kế hoạch lương hưu đóng góp tự nguyện nhà nước trợ cấp cho khu vực phi thức Việt Nam mức cao, vượt xa khả ngân sách Nhà nước Đồng thời, trợ cấp đáng kể, mức tăng diện bao phủ dự định cho nhóm thu nhập trung bình thấp lao động không thức đáng thất vọng Với ràng buộc ngân sách nay, vòng mười năm tới, VSS cần tập trung chủ yếu vào lao động khu vực thức Việc mở rộng diện bao phủ tăng lên khu vực thức mở rộng - với tốc độ khoảng 2% năm trước 2011, lực hệ thống VSS gia tăng việc thực bảo hiểm xã hội bắt buộc.Tăng tuổi nghỉ hưu đề dự thảo Kế hoạch Phát triển kinh tế-xã hội (2016-2020); san tuổi hưu cho phụ nữ đàn ông; tăng tốc ghép lợi ích hưu trí với đóng góp hành động ngắn hạn cần thiết nhằm bảo đảm quản lý cân đối quỹ VSS vòng 10-15 năm tới Những hành động - hướng tới việc giúp VSS trở nên tự chủ tài - đặt tảng vững cho sống mặt tài mở rộng bền vững dài hạn Việc giải thách thức “bỏ sót tầng lớp trung lưu” đặt phải tập trung chủ yếu vào cải cách mở rộng mức trợ giúp xã hội cho bổ sung vào hệ thống VSS thức bảo hiểm thất nghiệp, bảo vệ người dân nhóm có thu nhập trung bình thấp, cận nghèo nghèo Hướng tới chương trình mở rộng trợ giúp xã hội (bằng trợ cấp tiền mặt) Tổng đầu tư vào an sinh xã hội Việt Nam ngang mức nhiều nước có thu nhập trung bình khác, chi tiêu cho trợ cấp tiềnmặt thấp đáng kể, rải rác nhiều kế hoạch nhỏ phân tán khác nhau, kế hoạch cho người nghèo Mặc dù cần tăng đầu tư vào trợ giúp xã hội tiền mặt song cần củng cố kế hoạch hành cho đồng với thiết kế tổng thể hệ thống trợ giúp xã hội để trở thành phận hợp hệ thống an sinh xã hội rộng lớn hơn, từ giảm tình trạng phân tán Nếu không, việc dàn mỏng khoản đầu tư cho nhiều kế hoạch nhỏ hạn chế tác dụng chúng mà Củng cố chương trình trợ giúp xã hội trợ cấp tiền mặt 54 Tình trạng phân tán kế hoạch trợ giúp xã hội, kế hoạch liên quan đến chương trình giảm nghèo, phủ nhận diện Nghị 80 kêu gọi xem xét lại chương trình sách vậy, loại bỏ chương trình/ sách hiệu thấp, củng cố chương trình/chính sách hiệu chương trình/chính sách thường xuyên chủ quản Các chương trình/chính sách cần quản lý theo hệ thống trợ giúp xã hội quán theo chương trình giảm nghèo mục tiêu quốc gia cho giai đoạn 2016-2020 Tuy có định giảm số lượng chương trình từ 16 xuống vòng năm năm tới, việc rà soát, củng cố, hình thành chương trình ngành chậm trễ, chứng tỏ cần nỗ lực nhiều để giải tình trạng phân tán Đề án Tổng thể đổi trợ giúp xã hội kỳ vọng đặt móng cho chương trình trợ giúp xã hội toàn diện để trở thành phần tách biệt hệ thống an sinh xã hội bao trùm Đây hội quan trọng cho việc củng cố kế hoạch trợ giúp xã hội, không nhằm giải tình trạng phân tán mà để xác định khuôn khổ dài hạn, quán hàng loạt kế hoạch chủ chốt Việc củng cố bao gồm xem các biện pháp lựa chọn đối tượng hưởng lợi dựa đánh giá vững vàng, sử dụng lăng kính bao trùm, công bằng, hiệu tác động kinh tế-xã hội để bảo đảm áp dụng biện pháp phù hợp Phụ lục thảo luận chi tiết vấn đề Quá trình củng cố tạo hội lên kế hoạch chuyển dịch dần từ nguồn lực phân bổ cho hợp phần sở hạ tầng Chương trình mục tiêu Quốc gia sang tài trợ cho chương trình trợ giúp xã hội theo vòng đời, tiêu xây dựng hạ tầng đạt Củng cố thực thi hiệu Đề án tổng thể cải cách trợ giúp xã hội đòi hỏi việc xây dựng điều tiết quán sách trợ giúp xã hội an sinh xã hội Với tư cách quan có thẩm quyền an sinh xã hội phúc lợi xã hội, Bộ Lao động, Thương binh Xã hội cần lực mạnh nghiên cứu sách để theo dõi tính dễ bị tổn thương, để xây dựng áp dụng chế chi trả đại, để giám sát đánh quản lý thông tin, để củng cố việc quản lý hệ thống trợ giúp an sinh xã hội nhiều vấn đề khác Tăng đầu tư vào trợ giúp xã hội tiền mặt phần tách rời để thúc đẩy phát triển Thay bị xem chi phí nhà nước, trợ giúp xã hội tiền mặt cần coi khoản đầu tư phần thiếu chiến lược phát triển kinh tếxã hội đất nước Đầu tư vào trợ giúp xã hội tiền mặt mức giúp Việt Nam quay trở lại tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn, tạo điều kiện gia tăng suất tham gia lực lượng lao độngcũng cải thiện an bình khả phục hồi người dân Ðầu tư vào trợ giúp xã hội thường xuyên thấp: năm 2013 đạt 0,19% GDP; tính thêm trợ cấp tiền mặt để miễn học phí cung cấp phí sinh hoạt cho sinh viên nghèo 0,42% (con số tăng lên 1,59% tính trợ cấp 55 cho người có công) Con số tổng nằm đáy cuối so với quốc tế tăng lên Việt Nam phát triển tiếp sở tính thuế nói chung tăng lên Ðầu tư nhiều cho phép mở rộng diện bao phủ trợ giúp xã hội giá trị trợ cấp tiền mặt, tăng tác động lên giảm nghèo tính dễ bị tổn thương hệ thống an sinh xã hội, đặc biệt chương trình an sinh xã hội có đóng góp bảo hiểm xã hội bảo hiểm thất nghiệp, gặp nhiều khó khăn việc mở rộng diện bao phủ Có số vấn đề liên quan đến mức đầu tư tối ưu năm tới tốc độ tăng đầu tư Đầu tư Việt Nam tiếp nối xu hướng nước thu nhập trung bình khác đạt 3-5% GDP hai thập niên tới (Kidd Abu-el-Haj, xuất bản) Với mức độ đầu tư eo hẹp ngân sách nay, năm năm tới, đầu tư vào trợ giúp xã hội tiền mặt thường xuyên - không tính khoản cho người có công miễn học phí/trợ cấp sinh hoạt cho học sinh/sinh viên - tầm 0,8% GDP Đây tỷ lệ mở rộng thận trọng kinh tế mở rộng Phân tích dựa vào khuôn khổ ma trận hạch toán xã hội tiêu chuẩn cho thấy trung hạn, việc mở rộng xứng đáng trợ giúp xã hội tiền mặt nhiều dẫn đến tăng trưởng kinh tế cao bù đắp cho hộ gia đình cao Phân tích so sánh hiệu suất tăng chi tiêu cho trợ giúp xã hội với dự án sở hạ tầng có giá trị, kết đầu giúp GDP tăng thêm 2%, tương tự với tác động khoản đầu tư sở vật chất Nó tăng tiêu dùng hộ gia đình thêm 4,3%, mức tăng khoản chi tiêu sở vật chất tương đồng mang lại Các lĩnh vực ưu tiên cần đầu tư nhiều chương trình đề xuất trợ giúp xã hội tiền mặt Cần ưu tiên khoản tăng khiêm tốn đầu tư Có thể ưu tiên kế hoạch giải rủi ro theo vòng đời cho nhóm khác nhau, đặc biệt lương hưu xã hội tuổi già toàn diện, mở rộng lợi ích cho người khuyết tật độ tuổi lao động, lợi ích cho phụ nữ mang thai trẻ em năm đầu đời, lợi ích cho trẻ khuyết tật Trợ giúp xã hội tiền mặt hỗ trợ nhiều lĩnh vực khác, phải dựa số cân nhắc nguyên tắc chủ chốt Trước hết, kế hoạch đề xuất phải hướng đến bao phủ nhiều nhóm hưởng lợi cụ thể, xác định dựa vào loại rủi ro theo vòng đời, phù hợp với việc theo đuổi tăng trưởng bao trùm Việt Nam Điều giúp tăng tiếp cận đến người nghèo lẫn nhóm có quy mô lớn dân số có nguy tụt lại mức sống Thông qua việc bao phủ rộng hơn, kế hoạch công dân ủng hộ mặt trị, điều khuyến khích đầu tư nhiều dài lâu Một cân nhắc khác phát triển hệ thống an sinh xã hội cần tiếp tục tập trungvào người già, người khuyết tật trẻ em, cho dù tập trung tối thiểu vào trẻ em nhỏ, lĩnh vực sách mà trợ giúp xã hội tiền mặt bao phủ Việt Nam nên tiếp tục theo cách tiếp cận an sinh xã hội dựa vào quyền (phù hợp với Hiến pháp Việt Nam) để với nguồn lực sẵn có, hướng đến giúp công dân tiếp cận an sinh xã hội 56 Khi yếu tố lợi ích cho nhóm đáng hưởng khác triển khai dần dài hạn, việc ưu tiên hoá kế hoạch chủ chốt hệ thống an sinh xã hội theo vòng đời bảo đảm Việt Nam theo đường hầu chuyển từ thu nhập thấp lên cao đi, tạo sở cho sàn an sinh xã hội quốc gia Trong giai đoạn trình này, cần cân nhắc tác động hiệu suất chi phí, tính khả thi bền vững tài chính, bước thực mang tính thực tế 57 KẾT LUẬN Trong thời gian qua, với trình đổi kinh tế thành tựu quan trọng đạt lĩnh vực này, trình độ phát triển người Việt Nam có tiến Trong thời gian tới, việc nâng cao trình độ phát triển người vấn đề đặt hàng đầu VN nhằm đạt mục tiêu trở thành nước công nghiệp Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011 - 2020 xác định cụ thế: đến năm 2020, Việt Nam phải nằm danh sách nước có số phát triển người HDI đạt mức trung bình cao giới Điều đòi hỏi chứng ta phải có chiến lược đắn cần thực nhiều giải pháp thiết thực đế nâng cao số phận Trong ba số phận HDI, điểm tập trung cần cải thiện với tốc độ nhanh thời gian tới tăng nhanh thu nhập bình quân đầu người cải thiện giáo dục, cần có sách để tăng tỷ lệ học sinh học cấp phổ thông trung học sau phổ thông 58 [...]... xác định chỉ số phân bổ công bằng và cuối cùng là tổng hợp lại để có chỉ số GII Giá trị GII nằm trong khoảng từ 0 đến 1 Qua kết quả tính toán, nếu GII ở gần 0 thì nam và nữ xem như bình đẳng, nhưng khi tới 1, phụ nữ bị đối xử tồi tệ và bất bình đẳng là lớn nhất 20 Chương 2: Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ xã hội của Việt Nam 2.1 Sự biến động của các chỉ tiêu 2.1.1 Chỉ tiêu GDP cho một... từ khi xuất hiện chỉ số HDI lần đầu tiên cho đến nay, đã có 3 lần thay đổi các bộ phận cấu thành trong từng chỉ số bộ phận cũng như cách tính toán HDI, với mục đích để làm tăng thêm độ chính xác của chỉ số HDI trong việc đánh giá trình độ phát triển con người cũng như phù hợp với từng giai đoạn phát triển khác nhau 1.3 NGHÈO KHÓ 1.3.1 Khái niệm và ý nghĩa nghiên cứu Nghiên cứu và giải quyết vấn đề nghèo... điều chỉnh theo mức độ khác biệt giữa nam và nữ thì năm 1995, Cơ quan phát triển của Liên hợp quốc đưa ra một chỉ tiêu thứ ba gọi là “quyền lực theo giới tính - GEM) GEM nhằm mục tiêu đo lường kết quả của việc sử dụng năng lực đã được trang bị của nam và nữ để khai thác các cơ hội của cuộc sống Như vậy, GEM đánh giá những tiến bộ trong việc nâng cao vị thế của giới (đặc biệt là giới nữ) về kinh tế, chính. .. tham gia các vị trí quản lý, điều hành và tỷ lệ nam hay nữ trong các vị trí quản lý khoa học; (iii) Quyền sử dụng các nguồn lực kinh tế thông qua tiêu chí tỷ lệ thu nhập kỳ vọng của nam hay nữ chiếm trong tổng thu nhập dân cư Phương pháp tính GEM Bước một: Điều tra thống kê số liệu tách biệt giữa nam và nữ về bốn tiêu chí: tỷ lệ tham gia quốc hội của nam và nữ; tỷ lệ tham gia các vị trí quản lý và điều... không phải chỉ tồn tại ở khía cạnh kinh tế, mà còn cả các khía cạnh khác như bất bình đắng về giới, bất bình đẳng dân tộc, bất bình đẳng giữa các tầng lớp dân cư khác nhau Hai phương diện chính của sự bất bình đẳng xã hội, đó là bình đẳng về kinh tế và bình đẳng giới xem như là những điểm nhấn quan trọng nhất cần giải quyết 1.4.1 Bất bình đẳng kinh tế a Khái niệm bình đẳng kinh tế Theo quan điểm của Marx,... hỏi phải có các số liệu chi tiết của nam và nữ riêng Cụ thể là: (i) tuồi thọ bình quân của nữ và nam; (ii) Tỷ lệ biết chữ của người lớn và tỷ lệ nhập học các cấp tính riêng cho nam và nữ (lưu ý: theo cách tính HDI năm 2010 thì hai giá trị này là số năm đi học trung bình và số năm đi học kỳ vọng) (iii) Thu nhập bình quân đầu người tính riêng cho nam và nữ; (iv) Tỷ lệ nam và nữ trong tổng dân số Phương... nữ và nam giới có khả năng tham gia vào đời sống kinh tế và chính trị cũng như tham gia vào quá trình ra quyết định hay không Cấu thành trong GEM bao gồm ba yếu tố: (i) Mức độ tham gia hoạt động chính trị và ra quyết định, được cụ thể bằng tỷ lệ tham gia trong quốc hội của nam hay nữ; (ii) Tham gia hoạt động kinh tế, khoa học công nghệ và ra quyết định, được thể hiện bằng hai tiêu chí là tỷ lệ nam. .. GDI Việc tính toán chi tiêu GDI được thực hiện theo ba bước: Bước một, tính riêng các chỉ số thành phần cho nữ và nam theo công thức chung ở phần HDI; Bước hai, xác định các chỉ số phân bổ công bằng thành phần trên cơ sở các chỉ số thành phần tính riêng cho nam và nữ ở bước một để phản ánh sự chênh lệch giữa nam và nữ Các chỉ số phân bổ công bằng tính theo công thức chung sau đây Chỉ số phân bổ Công bằng... * (chỉ số nữ)-1 + Tỷ lệ dân số nam * (chỉ số nam) -1] -1 18 Bước ba, Chỉ số GDI được tính bằng cách tổng hợp các chi số phân bổ công bằng thành một giá trị bình quân không có quyền sổ (tính bình quân số học của 3 chỉ sổ phân bổ công bằng) Theo phương pháp tính trên, GDI giảm khi các thành tựu đạt được về phát triển con người của cả nam và nữ bị giảm hay sự phát triển không đồng đều giữa nam và nữ tăng. .. nhập tới các khả năng là hàm lõm, vì thế mà khi tính sử dụng logarit đối với các chỉ số thực tế, giá trị lớn nhất và nhỏ nhất Iw = Ln*Wtt – Ln*Wmin Ln*Wmax - Ln*Wmin = 0.584 Bước 2: Tổng hợp các chỉ số thành phần để tính HDI: HDI là tổng hợp của 3 chỉ số HDI  I 1A/ 3 I E1 / 3 I w1 / 3 Tác dụng chính của HDI là kiểm soát và đánh giá, so sánh trình độ phát triển con người giữa các quốc gia với nhau
- Xem thêm -

Xem thêm: (Đề tài NCKH) Nghiên cứu mối quan hệ giữa các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế với các chỉ tiêu tiến bộ xã hội của Việt Nam giai đoạn 20042014 và đề xuất các chính sách cho phù hợp, (Đề tài NCKH) Nghiên cứu mối quan hệ giữa các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế với các chỉ tiêu tiến bộ xã hội của Việt Nam giai đoạn 20042014 và đề xuất các chính sách cho phù hợp, (Đề tài NCKH) Nghiên cứu mối quan hệ giữa các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế với các chỉ tiêu tiến bộ xã hội của Việt Nam giai đoạn 20042014 và đề xuất các chính sách cho phù hợp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay