DE THI HSG VAT LI 9QUANG NINH 2016

2 220 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 08:44

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH QUẢNG NINHTHI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH TRUNG HỌC CƠ SỞ NĂM 2016 ĐỀ THI CHÍNH THỨC Môn thi: VẬT (BẢNG A) Ngày thi: 05/3/2016 Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề (Đề thi có 02 trang) Câu (3,0 điểm) Đổ lít rượu vào lít nước trộn thấy thể tích hỗn hợp giảm 4% thể tích tổng cộng rượu nước a Giải thích lại có giảm thể tích b Tính khối lượng riêng D hỗn hợp biết khối lượng riêng rượu nước D1 = 700kg/m3 D2 = 1000kg/m3 Câu (4,0 điểm) Hai bình hình trụ chứa nước nối thông đáy ống nhỏ Trên mặt nước nhánh đậy kín pít-tông có tiết diện S 1, S2 (S1 = 1,5S2) khối lượng m1, m2 (m1 = 2m2) cho pít-tông chuyển động nước không bị tràn lên Khi đặt cân m = 1kg pít-tông có khối lượng m mực nước bên pít-tông có cân thấp mực nước bên đoạn h = 20cm Khi đặt cân sang pít-tông có khối lượng m2 mực nước bên cân thấp bên đoạn h2 = 5cm Biết khối lượng riêng nước D = 1000kg/m3 a Tính m1, m2 b Tính độ chênh lệch mực nước hai nhánh chưa đặt cân Câu (5,0 điểm) Đ1 Đ2 D Cho mạch điện gồm hai bóng đèn dây tóc Đ1 (30V - 30W) Đ2 (60V - 30W), biến trở PQ A B dây đồng chất dài 90cm, tiết diện 0,1mm , Đ3 làm chất có điện trở suất 2.10 -5Ω.m C (Hình 1) Hiệu điện UAB không đổi, điện trở dây dẫn không đáng kể Q P a Tính điện trở toàn phần biến trở PQ (Hình 1) b Đặt chạy C vị trí độ dài PC = 2CQ đèn sáng bình thường Xác định hiệu điện công suất định mức Đ3 c Thay đèn Đ3 dây dẫn có điện trở không đáng kể Hãy xác định vị trí chạy C để hai đèn Đ1 Đ2 sáng bình thường Câu (5,0 điểm) Trên hình vẽ trục ∆, quang tâm O, hai (1) tiêu điểm F, F’ thấu kính, hai tia ló (1), (2) hai tia tới xuất phát từ điểm sáng S F O F’ ∆ a Hãy xác định vị trí ảnh S’ điểm sáng S (2) vị trí điểm sáng S (L) b Biết tiêu cự f thấu kính L có độ lớn 12cm (Hình 2) khoảng cách từ S’ đến thấu kính L 6cm Tính khoảng cách từ điểm sáng S đến thấu kính L Câu (3,0 điểm) Một công ty điện lực dùng đường dây tải điện với hiệu điện nơi cấp điện 2kV để cấp điện cho khu dân cư với hiệu suất truyền tải điện 95% Sau nhiều năm nhu cầu tiêu thụ điện khu dân cư tăng lên 1,44 lần, phải sử dụng hệ thống đường dây tải điện cũ với hiệu điện nơi cấp 2kV a Tính hiệu suất truyền tải điện b Để hiệu suất truyền tải điện 95% công ty điện lực phải tăng hiệu điện nơi cấp lên giá trị nào? Biết hao phí đường dây tải điện có nguyên nhân chủ yếu tỏa nhiệt đường dây công ty điện lực không cung cấp điện với hiệu suất nhỏ 80% -Hết Họ tên thí sinh: Số báo danh: Chữ kí giám thị 1:………………… …… Chữ kí giám thị 2: ………………………
- Xem thêm -

Xem thêm: DE THI HSG VAT LI 9QUANG NINH 2016, DE THI HSG VAT LI 9QUANG NINH 2016, DE THI HSG VAT LI 9QUANG NINH 2016

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay