(ĐỀ TÀI NCKH) XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

49 175 0
  • Loading ...
1/49 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 08:38

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÂN SỰTRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAMXÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÂN SỰTRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAMXÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÂN SỰTRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAMXÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÂN SỰTRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG ĐỀ TÀI XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM Chủ nhiệm đề tài: THS BÙI ĐÌNH VŨ Thành viên tham gia: THS TRẦN ĐÌNH VƯƠNG THS LÊ QUYẾT TIẾN Hải Phòng, Tháng 5/2016 MỤC LỤC DANH SÁCH CÁC HÌNH ẢNH MỞ ĐẦU Tính cấp thiết vấn đề nghiên cứu Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài Mục tiêu, đối tượng, phạm vi nghiên cứu 4 Phương pháp nghiên cứu, kết cấu công trình nghiên cứu Kết đạt đề tài CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1.1 Ngôn ngữ liệu lập trình 1.1.1 Hệ quản trị Cơ sở liệu: 1.1.2 Ngôn ngữ lập trình: 1.2 Yêu cầu phần cứng: CHƯƠNG YÊU CẦU HỆ THỐNG 2.1 Đặc tả yêu cầu hệ thống 2.1.1 Thông tin đầu vào: 2.1.2 Thông tin đầu 2.2 Phân tích hệ thống 10 2.2.1 Sơ đồ luồng liệu mức ngữ cảnh: 10 2.2.2 Sơ đồ luồng liệu mức đỉnh: 11 CHƯƠNG 12 XÂY DỰNG HỆ THỐNG 12 3.1 Thiết kế sở liệu 12 3.1.1 Cơ sở liệu hồ sơ: 12 3.1.2 Cơ sở liệu lương, bảo hiểm: 13 3.2 Thiết kế giao diện 14 3.2.1 Giao diện đăng nhập: 14 3.2.2 Giao diện chính: 14 KẾT LUẬN 17 TÀI LIỆU THAM KHẢO 18 PHỤ LỤC 19 DANH SÁCH CÁC HÌNH ẢNH Hình Sơ đồ luồng liệu mức ngữ cảnh 10 Hình Sơ đồ luồng liệu mức đỉnh 11 Hình Form đăng nhập hệ thống 14 Hình Menu quản lý hệ thống 14 Hình Menu quản lý danh mục 15 Hình Menu quản lý nghiệp vụ 15 Hình Menu báo cáo thống kê 16 Hình Form quản lý người dùng 19 Hình Form thay đổi mật người dùng 19 Hình 10 Form danh mục chuyên môn 20 Hình 11 Form danh mục trình độ chuyên môn 20 Hình 12 Form danh mục trình độ văn hóa 21 Hình 13 Form danh mục ngoại ngữ 21 Hình 14 Form danh mục trình độ ngoại ngữ 22 Hình 15 Form danh mục chứng 22 Hình 16 Form danh mục tỉnh thành 23 Hình 17 Form danh mục khối phòng ban 23 Hình 18 Form danh mục phòng ban 24 Hình 19 Form danh mục chức vụ 24 Hình 20 Form danh mục dân tộc 25 Hình 21 Form danh mục tôn giáo 25 Hình 22 Form danh mục quan hệ 26 Hình 23 Form danh mục thang bậc lương 26 Hình 24 Form danh mục hệ số lương theo thang bậc 27 Hình 25 Form danh mục định mức thu bảo hiểm 27 Hình 26 Form danh mục quy định mức trừ thuế TNCN 28 Hình 27 Form quản lý hồ sơ 28 Hình 28 Form quản lý trình học tập 29 Hình 29 Form quản lý trình công tác 29 Hình 30 Form quản lý trình độ ngoại ngữ 30 Hình 31 Form quản lý khả chuyên môn 30 Hình 32 Form quản lý thân nhân 31 Hình 33 Form quản lý hợp đồng lao động 31 Hình 34 Form quản lý diễn biến làm việc 32 Hình 35 Form quản lý điều chuyển bổ nhiệm CBCNV 32 Hình 36 Form quản lý khen thưởng kỷ luật 33 Hình 37 Form quản lý thâm niên nghề 33 Hình 38 Form quản lý danh hiệu nhà giáo 34 Hình 39 Form quản lý nghiên cứu khoa học 34 Hình 40 Form quản lý xép loại cán 35 Hình 41 Form quản lý diễn biến lương 35 Hình 42 Form quản lý đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân 36 Hình 43 Form quản lý đăng ký người phụ thuộc 36 Hình 44 Form quản lý trình đóng bảo hiểm 37 Hình 45 Form quản lý nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội 37 Hình 46 Báo cáo danh sách CBCNV 38 Hình 47 Báo cáo hồ sơ CNCNV 38 Hình 48 Báo cáo thống kê chung trình độ CNCNV 39 Hình 49 Báo cáo thống kê trình độ CBCNV theo độ tuổi 39 Hình 50 Báo cáo thống kê trình độ CBCNV theo trình độ 40 Hình 51 Báo cáo thống kê trình độ CBCNV theo giới tính 40 Hình 52 Báo cáo thống kê hồ sơ học tập 41 Hình 53 Báo cáo theo dõi sinh nhật theo tháng 41 Hình 54 Báo cáo theo dõi sinh nhật theo năm 42 Hình 55 Báo cáo thâm niên nghề 42 Hình 56 Báo cáo tăng giảm lưu chuyển nội 43 Hình 57 Báo cáo thống kê bậc lương giữ CNCNV 43 Hình 58 Báo cáo trình đóng bảo hiểm 44 Hình 59 Báo cáo danh sách CBCNV nâng lương 44 Hình 60 Báo cáo danh sách lao động đóng bảo hiểm 45 Hình 61 Báo cáo theo dõi trình đóng bảo hiểm 45 Hình 62 Báo cáo tình hình sử dụng lao động 46 Hình 63 Báo cáo lao động vắng mặt sản xuất 46 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết vấn đề nghiên cứu Hiện Phòng TCCB, Trường ĐHHH Việt Nam Nam sử dụng phần mềm quản lý nhân không đáp ứng công tác quản lý cần thay phần mềm khác Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài Hiện có nhiều phần mềm quản lý nhân nước, hệ thống quản lý nhân cho sở đào tao, đặc biệt trường Đại học có độ phức tạp nhiều thông tin cần quản lý Các phần mềm quản lý nhân đơn chưa đáp ứng hết yêu cầu nhà trường Hiện Phòng TCCB nhà trường sử dụng phần mềm quản lý nhân không đáp ứng công tác quản lý cần thay phần mềm khác Mục tiêu, đối tượng, phạm vi nghiên cứu Xây dựng hệ thống phần mềm phục vụ công tác quản lý nhân cho nhà trường, tiến tới mở rộng áp dụng cho trường Đại học, Cao đẳng khác Phương pháp nghiên cứu, kết cấu công trình nghiên cứu - Tìm hiểu công tác quản lý nhân tiến tới xây dựng sở liệu hồ sơ nhân Nhà trường - Xây dựng chương trình phục vụ công tác quản lý nhân cho nhà trường với nội dung sau: + Quản lý hồ sơ cá nhân (sơ yếu lý lịch cán bộ, thân nhân,…) + Quản lý trình học tập + Quản lý khả chuyên môn, trình độ chứng chỉ, ngoại ngữ + Quản lý trình công tác + Quản lý diễn biến lương + Quản lý luân chuyển, bổ nhiệm cán + Quản lý thâm niên công tác + Quản lý thâm niêm giáo dục + Quản lý trình đóng bảo hiểm + Quản lý trình nghỉ việc hưởng BHXH + Quản lý diễn biến lao động + Quản lý khen thưởng, kỷ luật + Hỗ trợ định nâng lương + Các báo cáo thống kê Kết đạt đề tài Kết nghiên cứu áp dụng cho Phòng Tổ chức Cán bộ, Trường ĐHHH Việt Nam CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1.1 Ngôn ngữ liệu lập trình 1.1.1 Hệ quản trị Cơ sở liệu: Dữ liệu hồ sơ nhân Trường ĐHHH Việt Nam xây dựng, lưu trữ Hệ quản trị sở liệu SQL Server 2005 2008 Đây hệ quản trị CSDL mạng cho phép dễ dàng cài đặt, 1.1.2 Ngôn ngữ lập trình: Hệ thống thiết kế lập trình ngôn ngữ C# Net, báo cáo xây dựng bẳng công cụ Crystal report 1.2 Yêu cầu phần cứng:  Hệ thống kết nối mạng nội đơn vị liên quan Trường Đại học Hàng hải Việt Nam  Yêu cầu cấu hình máy chủ: - CPU Intel Core i3 trở lên - RAM: tối thiểu GB - HDD: 350GB trở lên CHƯƠNG YÊU CẦU HỆ THỐNG 2.1 Đặc tả yêu cầu hệ thống 2.1.1 Thông tin đầu vào: (a) Quản trị người dùng, phân quyền: Hệ thống cho phép thêm, sửa, xóa người dùng, cấp phát quyền sử dụng cho người dùng theo chức chương trình (b) Quản lý danh mục: - Khối phòng ban - Phòng ban - Chức vụ - Tỉnh thành - Tôn giáo - Dân tộc - Chuyên môn - Trình độ chuyên môn - Ngoại ngữ - Trình độ ngoại ngữ - Trình độ văn hóa - Chứng - Thang bậc lương - Hệ số lương theo thang bậc (c) Tác nghiệp quản lý chính: - Hồ sơ cán công nhân viên: Hồ sơ trích ngang, thân nhân, trình học tập, trình công tác, khả ngoại ngữ, khả chuyên môn, văn chứng chỉ… - Hợp đồng lao động: Số hợp đồng, ngày ký hợp đồng, ngày hết hạn, thời hạn, loại hợp đồng Hình 34 Form quản lý diễn biến làm việc Hình 35 Form quản lý điều chuyển bổ nhiệm CBCNV 32 Hình 36 Form quản lý khen thưởng kỷ luật Hình 37 Form quản lý thâm niên nghề 33 Hình 38 Form quản lý danh hiệu nhà giáo Hình 39 Form quản lý nghiên cứu khoa học 34 Hình 40 Form quản lý xép loại cán Hình 41 Form quản lý diễn biến lương 35 Hình 42 Form quản lý đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân Hình 43 Form quản lý đăng ký người phụ thuộc 36 Hình 44 Form quản lý trình đóng bảo hiểm Hình 45 Form quản lý nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội 37 Hình 46 Báo cáo danh sách CBCNV Hình 47 Báo cáo hồ sơ CNCNV 38 Hình 48 Báo cáo thống kê chung trình độ CNCNV Hình 49 Báo cáo thống kê trình độ CBCNV theo độ tuổi 39 Hình 50 Báo cáo thống kê trình độ CBCNV theo trình độ Hình 51 Báo cáo thống kê trình độ CBCNV theo giới tính 40 Hình 52 Báo cáo thống kê hồ sơ học tập Hình 53 Báo cáo theo dõi sinh nhật theo tháng 41 Hình 54 Báo cáo theo dõi sinh nhật theo năm Hình 55 Báo cáo thâm niên nghề 42 Hình 56 Báo cáo tăng giảm lưu chuyển nội Hình 57 Báo cáo thống kê bậc lương giữ CNCNV 43 Hình 58 Báo cáo trình đóng bảo hiểm Hình 59 Báo cáo danh sách CBCNV nâng lương 44 Hình 60 Báo cáo danh sách lao động đóng bảo hiểm Hình 61 Báo cáo theo dõi trình đóng bảo hiểm 45 Hình 62 Báo cáo tình hình sử dụng lao động Hình 63 Báo cáo lao động vắng mặt sản xuất 46
- Xem thêm -

Xem thêm: (ĐỀ TÀI NCKH) XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM, (ĐỀ TÀI NCKH) XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM, (ĐỀ TÀI NCKH) XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay