Xuất khẩu hàng nông sản ở Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

115 259 0
  • Loading ...
1/115 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 08:34

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG GIẢNG VIÊN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ ======== NGUYỄN THỊ HẢI YẾN ĐỀ TÀI: XUẤT KHẨU HÀNG NÔNG SẢN Ở VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kinh tế trị XHCN Mã số: 05.02.01 Người hướng dẫn : PGS.TS PHÍ MẠNH HỒNG HÀ NỘI - 2007 MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ XUẤT KHẨU HÀNG NÔNG SẢN 1.1 Khái quát lý thuyết lợi sản xuất xuất nông sản 1.2 Vai trò xuất hàng nông sản trình công nghiệp hoá, đại hoá 10 1.3 Thị trường nông sản giới tiềm xuất nông sản Việt Nam 14 1.4 Kinh nghiệm số nước lĩnh vực xuất nông sản 25 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN CỦA VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN QUA 37 2.1 Tình hình xuất nông sản Việt Nam thời gian qua 37 2.2 Đánh giá chung vấn đề đặt xuất hàng nông sản chủ yếu Việt Nam 62 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ QUAN ĐIỂM VÀ CÁC GIẢI PHÁP KINH TẾ CHỦ YẾU ĐỂ ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU HÀNG NÔNG SẢN VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI 76 3.1 Bối cảnh quốc tế, nước số quan điểm định hướng chủ yếu đới với xuất hàng nông sản Việt Nam 76 3.2 Một số giải pháp chủ yếu 86 KẾT LUẬN 98 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN (Xếp theo thứ tự a, b, c, ) AFTA : Khu vực tự kinh tế ASEAN ASEAN : Hiệp hội nước Đông Nam Á ASEM : Diễn đàn hợp tác Á - Âu APEC : Diễn đàn hợp tác Châu Á - Thái Bình Dương CNH, HĐH : Công nghiệp hoá, đại hoá : Vòng đàm phán giảm dạng trợ cấp xuất nhằm Doha hỗ trợ cho nước phát triển (khởi động từ năm 2001) EU : Liên minh Châu Âu FDI : Vốn đầu tư trực tiếp nước FAO : Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc GATT : Hiệp định chung thuế quan thương mại GDP : Tổng sản phẩm quốc nội IMF : Quĩ tiền tệ quốc tế ICO : Hiệp hội cà phê giới Nxb : Nhà xuất NSXK : Nông sản xuất KNXK : Kim ngạch xuất ODA : Nguồn vốn cam kết viện trợ tự nguyện Chính phủ PTNT : Phát triển nông thôn USD : Đô la Mỹ USDA : Bộ Nông nghiệp Mỹ XKNS : Xuất nông sản WTO : Tổ chức thương mại giới MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài: Sau 20 năm đổi chế kinh tế với sách mở cửa đa phương hoá, đa dạng hoá mối quan hệ kinh tế quốc tế thực chương trình khuyến khích xuất Đảng Nhà nước ta, kinh tế Việt Nam nói chung, kinh tế nông nghiệp, nông thôn nói riêng có bước phát triển đáng kể Sản xuất nông nghiệp tăng trưởng liên tục với nhịp độ cao ổn định: bình quân hàng năm tăng 5,75% giai đoạn 1991-2002, riêng năm 2005 ngành nông nghiệp gặp nhiều khó khăn giá trị sản xuất nông nghiệp nước Việt Nam tăng 3,2% Trên sở phát huy lợi so sánh vùng sinh thái, hình thành nhiều vùng chuyên canh sản xuất nông sản xuất có qui mô lớn như: lúa gạo đồng sông Hồng đồng sông Cửu Long, cà phê Tây Nguyên, cao su Đông Nam Bộ, chè vùng trung du miền núi phía Bắc Sự phát triển vượt bậc hoạt động xuất nông sản Việt Nam nhiều năm qua thành tựu bật công đổi đất nước Trị giá xuất hàng nông sản năm 2000 2.563,4 triệu USD, đến năm 2003 tăng lên 2.672 triệu USD, năm 2004 3.383,6 triệu USD, năm 2005 4.467,4 triệu USD, trị giá xuất hàng nông lâm sản năm 2006 6266,1 triệu USD XKNS nguồn thu ngoại tệ lớn đất nước, phục vụ tốt cho nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá Cơ cấu hàng nông sản xuất cấu thị trường có thay đổi tích cực Tỷ trọng hàng hoá qua chế biến tăng nhanh, thị trường xuất cấu thị trường xuất có thay đổi tích cực Trong nhiều năm liền xuất trở thành động lực tăng trưởng GDP xuất nông sản góp phần đáng kể vào trình chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn, nhờ tạo chuyển biến mạnh mẽ từ kinh tế nông, tự cung tự cấp sang kinh tế hàng hoá, khẳng định rõ vị trí nông nghiệp Việt Nam trường quốc tế Một số nông sản Việt nam khẳng định vị giới số lượng chất lượng: Việt Nam đứng thứ giới xuất gạo, cà phê, điều nhân, đứng đầu xuất hạt tiêu, thứ giới xuất chè Tuy đạt nhiều thành tựu bật, xuất Việt Nam nhỏ bé, tổng kim ngạch xuất nước năm 2005 đạt 32.447,1 triệu USD, nông sản chiếm 4.467,4 triệu USD, thấp nhiều so với nước khu vực (Thái Lan, Philippin, Ân Độ, ) [41, 435] Trong bối cảnh toàn cầu hoá tự hoá thương mại, sau Việt Nam gia nhập ASEAN, tham gia AFTA, ký kết hiệp định thương mại Việt – Mỹ (2001), trở thành thành viên WTO kinh tế Việt Nam có nhiều hội phát huy lợi so sánh, mở rộng thị trường, gặp nhiều khó khăn thách thức trước cạnh tranh quốc tế gay gắt chưa có lợi trình độ sản xuất, chủng loại hàng hoá, kinh nghiệm thương mại quốc tế Vì việc tiếp tục đổi sách để khai thác lợi tiềm nhằm phát triển sản xuất, nâng cao khả cạnh tranh hiệu kinh tế loại nông sản hàng hoá xuất vấn đề trọng yếu để Việt Nam phát triển kinh tế, mở rộng thị trường hội nhập cách có hiệu vào kinh tế chung khu vực giới Trước tình hình đó, Nhà nước cần tìm giải pháp thiết thực để đẩy mạnh xuất nông sản tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt gia nhập WTO Cho nên, việc phân tích thực trạng, vạch hạn chế tìm giải pháp để đẩy mạnh xuất nông sản Việt Nam quan trọng Chính tác giả lựa chọn đề tài “Xuất hàng nông sản Việt Nam trình hội nhập kinh tế quốc tế” cho luận văn Tình hình nghiên cứu Xung quanh đề tài có nhiều công trình nghiên cứu, có số công trình viết tiêu biểu sau: “Nâng cao sức cạnh tranh kinh tế nước ta trình hội nhập kinh tế quốc tế” Nxb CTQG 2003 tác giả GSTS Chu Văn Cấp (chủ biên) “Nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm xuất Việt Nam thương mại quốc tế” tác giả Thân Danh Phúc- Tạp chí kinh tế phát triển, số 31, 1999 “Một số giải pháp tạo bước đột phá xuất nông sản Việt nam”- Tạp chí kinh tế dự báo, số năm 2000 “Công nghiệp hoá, đại hoá nông thôn Việt nam chương trình đẩy mạnh xuất nông sản” tác giả Nguyễn Hữu Khải, Nxb Thống kê 2003 “Làm để thực quy hoạch nông sản xuất khẩu”, Th.S Trịnh Thị Ái Hoa - Số 3/2006 Tạp chí Kinh tế dự báo “Phát huy lợi nâng cao khả cạnh tranh hiệu hàng nông sản xuất thời gian tới” tác giả Nguyễn Đình Long – Kỷ yếu khoa học nghiên cứu kinh tế nông nghiệp phát triển nông sản, 2002 “Những giải pháp chủ yếu đẩy mạnh sản xuất xuất nông sản đồng sông Hồng” Luận văn tiến sĩ tác giả Hoàng Văn Phấn “Đổi số sách nhằm thúc đẩy xuất hàng nông sản nước ta nay” Luận văn thạc sỹ tác giả Trịnh Thị Ái Hoa, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 2000 Ngoài có nhiều nghiên cứu khoa học khác sâu nghiên cứu loại nông sản xuất riêng biệt nước ta thời gian vừa qua như: lúa gạo, cà phê, điều, (xin xem thêm phần tài liệu tham khảo) Nhìn chung vấn đề xuất nông sản Việt nam nhiều nhà khoa học nghiên cứu đề cập đến nhiều góc độ khác Tuy nhiên bối cảnh mới, đặc biệt Việt Nam vừa gia nhập WTO, ngày hội nhập sâu vào kinh tế giới, có nhiều vấn đề cần giải Trong luận văn tác giả sâu giải vấn đề đặt có tính thời hoạt động xuất nông sản, đặc biệt số mặt hàng chủ lực Việt Nam, nêu lên nhóm giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất nông sản hiệu thời gian tới Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích đề tài: Trên sở phân tích cách hệ thống vai trò, đặc điểm, thực trạng xuất nông sản Việt Nam, thời cơ, thách thức điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, luận văn cố gắng đề xuất nhóm giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất hàng nông sản Việt Nam trình thực CNH, HĐH đất nước, để hội nhập kinh tế quốc tế 3.2 Nhiệm vụ đề tài: Thực mục đích trên, luận văn có nhiệm vụ sau: - Làm rõ vai trò xuất nông sản trình CNH, HĐH nước phát triển - Khảo cứu, phân tích kinh nghiệm số nước giới làm sở kinh nghiệm cho Việt Nam lĩnh vực xuất nông sản - Phân tích, đánh giá thực trạng xuất hàng nông sản Việt Nam thời gian qua, thời kỳ 1991 đến - Đề xuất quan điểm, giải pháp chủ yếu để đẩy mạnh xuất nông sản có hiệu thời gian tới Việt Nam Đối tượng phạm vi nghiên cứu: Luận văn lấy việc phân tích vấn đề kinh tế chủ yếu XKNS, phân tích vai trò, định hướng giải pháp phát triển xuất hàng nông sản làm đối tượng nghiên cứu Do điều kiện có hạn nên luận văn nghiên cứu ba loại nông sản loại NSXK chủ lực Việt Nam là: gạo, cà phê, chè Ba loại nông sản chọn do: gạo hàng xuất chủ lực tập trung đồng sông Hồng đồng sông Cửu Long, đứng thứ hai giới, tỷ trọng xuất chiếm 20% khối lượng gạo sản xuất Cà phê hàng nông sản quan trọng thứ hai Việt Nam sau lúa gạo, tập trung Tây Nguyên, Việt Nam đứng thứ hai giới xuất cà phê Việc sản xuất cà phê hầu hết dành cho xuất (95%) nguồn thu ngoại tệ lớn cho đất nước Hiện hai mặt hàng Chính phủ phân vào nhóm nông sản có khả cạnh tranh Kim ngạch xuất gạo cà phê thường chiếm khoảng từ 50% đến 70% tổng KNXK nông sản ta Mặt hàng chè trồng chủ yếu khu vực trung du, miền núi phía Bắc Lâm Đồng, KNXK chưa lớn xếp thứ bảy nước xuất chè lớn giới Xuất chè chiếm tỷ trọng 75% đến 85% lượng chè sản xuất Chè Việt Nam thuộc nhóm NSXK có khả cạnh tranh có điều kiện, mặt khác chè lại thuộc nhóm “xoá đói giảm nghèo” Việt Nam Vì với gạo cà phê, chè trở thành mặt hàng nông sản có vai trò quan trọng chiến lược phát triển ngành nông nghiệp phát triển nông thôn Hơn ba loại lại nằm ba miền Bắc, Trung, Nam khái quát cho tình hình XKNS Việt Nam Dưới góc độ kinh tế trị, luận văn sâu nghiên cứu vấn đề chủ yếu để phân tích, lấy địa bàn nước làm không gian nghiên cứu, hướng phân tích tập trung vào thời kỳ 1991 đến nay, từ năm 1991 XKNS bắt đầu có tăng trưởng mạnh, đạt giá trị lớn Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu: Luận văn vận dụng phương pháp khoa kinh tế trị: vật biện chứng, vật lịch sử Để phù hợp với đối tượng nghiên cứu, luận văn trọng số phương pháp cụ thể như: phân tích, tổng hợp, so sánh để phục vụ cho việc nghiên cứu Về thực tiễn, luận văn xuất phát từ tình hình xuất nông sản Việt Nam, tham khảo kinh nghiệm nước khu vực, Đóng góp luận văn: - Phân tích thực trạng XKNS, đưa đánh giá cần thiết, đặc biệt làm rõ vấn đề đặt cần giải lĩnh vực xuất nông sản - Đề xuất số giải pháp có tính khả thi nhằm đẩy mạnh hoạt động XKNS thời gian tới Việt Nam Kết cấu luận văn Tên luận văn : “Xuất hàng nông sản Việt nam trình hội nhập kinh tế quốc tế” Kết cấu: Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung, luận văn chia làm chương tiết Chương 1: Một số vấn đề chung xuất hàng nông sản Chương 2: Thực trạng hoạt động xuất nông sản Việt Nam thời gian qua Chương 3: Một số quan điểm giải pháp kinh tế chủ yếu để đẩy mạnh xuất hàng nông sản thời gian tới NỘI DUNG CHƢƠNG1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ XUẤT KHẨU HÀNG NÔNG SẢN 1.1 Khái quát lý thuyết lợi sản xuất xuất nông sản Mỗi quốc gia có nguồn lực định Để sản xuất mặt hàng với số lượng bao nhiêu, nhiều hay so với mặt hàng khác kinh tế phải có lựa chọn để phân bổ nguồn lực cách hợp lý Xét góc độ hiệu kinh tế, đương nhiên quốc gia cần lựa chọn việc sản xuất mặt hàng có lợi so sánh lớn để trao đổi với nhau, nhờ tận dụng phát huy lợi sẵn có tiết kiệm nguồn lực, nâng cao hiệu qủa sản xuất Từ kỷ XVIII, nhà khoa học người Anh Ađam Smith David Ricacdo đưa lý thuyết lợi tuyệt đối lợi tương đối, đến lý thuyết lý thuyết tảng thương mại quốc tế 1.1.1 Lợi tuyệt đối Ađam Smith (1723-1770), nhà kinh tế học cổ điển người Anh nghiên cứu : “Thương mại quốc tế mang lại lợi ích cho quốc gia bắt nguồn từ nguyên tắc phân công” Ông nhà kinh tế giới nhận thấy phân công quốc tế, tiến kinh tế đầu tư động lực phát triển kinh tế Ađam Smith phê phán mặt hạn chế Chủ nghĩa trọng thương chứng minh thương mại quốc tế giúp cho nước tăng giá trị tài sản nguyên tắc phân công quốc tế Ađam Smith cho quốc gia cần chuyên môn hóa vào ngành sản xuất mà có lợi tuyệt đối Những tiêu chuẩn định cho lựa chọn ngành chuyên môn hoá phân công quốc tế điều kiện tự nhiên địa lý khí hậu mà nước có mà Nói cách khác, theo ông, khác điều kiện tự nhiên nguyên nhân thương mại quốc tế định cấu thương mại quốc tế + Nhật: thị trường lớn đầy tiềm năng, có nhu cầu hàng hóa đa dạng yêu cầu vệ sinh thực phẩm ngặt nghèo lại chưa dành cho Việt Nam qui chế MFN đầy đủ Để đẩy mạnh XKNS vào thị trường doanh nghiệp cần đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại (khảo sát thị trường không thành phố lớn mà địa phương, tham gia hội chợ triển lãm ), cập nhật thông tin thị trường, nghiên cứu thị hiếu khách hàng, tập trung nâng cao chất lượng hàng hoá đảm bảo yêu cầu vệ sinh dịch tễ, tăng khả xâm nhập với mặt hàng trọng điểm rau quả, sản phẩm gỗ, cà phê, tơ tằm, chè, hạt tiêu, thủ công mỹ nghệ Về phía Nhà nước, cần tích cực đàm phán tới thoả thuận nới lỏng số biện pháp phi quan thuế hàng nông sản, thực phẩm, hoa nhiệt đới nhập từ Việt nam + Đài Loan: lãnh thổ nhập siêu nông sản, Việt Nam chiếm 1,6% kim ngạch XKNS thị trường này, thị trường xuất quan trọng đầy tiềm hàng nông sản Việt Nam Để tiếp thị xâm nhập thị trường này, đòi hỏi doanh nghiệp phải tìm hiểu thông tin luật định, đầu tư nhiều công sức kinh phí, hợp tác với công ty nước bạn hoạt động lĩnh vực thương mại để bán hàng + Các nước ASEAN: Là thị trường lớn với khoảng 500 triệu dân, gần cận địa lý, văn hóa có nhiều nét tương đồng nên nhu cầu thị hiếu tiêu dùng nông sản gần gũi với Việt Nam Tuy nhiên, cấu hàng hóa có nhiều điểm giống nhau, Việt Nam trình độ phát triển thấp nên hàng hóa ta chưa xâm nhập thị trường KNXK nông sản sang ASEAN chủ yếu phụ thuộc mặt hàng gạo nên chưa thực ổn định Hiệp định AFTA tạo hội thuận lợi cho việc tăng cường thương mại nội ASEAN, lúa gạo, cà phê, gỗ, phân bón, loại vật tư, thiết bị phục vụ công nghiệp chế biến, Từ ngày 1/7/2003, tiến trình hội nhập ta AFTA bắt đầu vào chiều sâu, việc thực lịch trình cắt giảm thuế quan CEPT buộc hàng nông sản Việt Nam ngày phải cạnh tranh liệt với hàng hoá nước khu vực thị trường 98 nước quốc tế Mặc dù có nhiều thách thức Việt Nam tăng cường thương mại với nước ASEAN hàng nông sản Việt Nam tận dụng hội hưởng mức thuế ưu đãi nước ASEAN - để tăng xuất mặt hàng thực phẩm chế biến, sản phẩm gỗ… Mặt khác, cần tận dụng vị trí địa lý để đẩy mạnh xuất sang Lào Campuchia + Các nước Trung Đông: thị trường nhiều tiềm khai thác với thị trường trọng tâm: Irắc, tiểu vương quốc Ả Rập thống Iran, tiêu thụ nhiều loại nông sản ta gạo, chè, yêu cầu cao chất lượng, chặt chẽ điều kiện nhập Từ năm 2003, KNXK nông sản Việt Nam sang thị trường giảm mạnh, thị trường truyền thống Irắc xảy chiến tranh, gây bất lợi cho XKNS nước ta Để ổn định thị trường khu vực, cần tăng cường công tác thông tin, tìm hiểu nhu cầu, thị hiếu, tập quán buôn bán thị trường; khôi phục lại thị trường gạo cao cấp Iran; trọng phát triển thị trường Đubai (TVQ Ảrập Thống nhất) (nơi có kinh tế mở môi trường kinh doanh tự thuế nhập đồng thời cửa ngõ khu vực Trung Đông địa điểm trung chuyển hàng hoá Xi-ri, A-rập Xê-út, châu Phi, châu Âu); xây dựng phương án khôi phục phát triển lâu dài thị trường Irắc để tiếp tục phát huy vai trò thị trường trọng điểm hàng nông sản Việt Nam, điều kiện Liên Hợp quốc không thực chương trình đổi dầu lấy lương thực có nhiều khó khăn hậu chiến tranh - Thứ tư: Bên cạnh cần ý khai thác, mở rộng vào thị trường Châu Âu, đặc biệt nước EU với thị trường diện có kim ngạch lớn như: Đức, Anh, Pháp, Hà Lan đồng thời tranh thủ thị trường EU Muốn cần tập trung tăng cường quản lý chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật, vệ sinh an toàn thực phẩm từ khâu nuôi trồng đến khâu chế biến sản phẩm, đáp ứng thị hiếu tiêu dùng, thực tốt công tác xúc tiến thương mại, tham gia hội chợ, giới thiệu hàng mẫu vào siêu thị lớn, Ngoài nhà nước doanh 99 nghiệp xuất cần có sách để khôi phục lại thị trường Nga, Đông Âu, thị trường truyền thống tiêu thụ lượng lớn hàng nông sản Việt Nam - Thứ năm: Cần đẩy mạnh xuất sang Mỹ, thị trường tiêu thụ lớn giới hàng hóa dịch vụ, nước xuất siêu hàng nông sản Yêu cầu tiêu chuẩn, chất lượng Mỹ không khắt khe thị trường EU, Nhật, Úc, Hiệp định thương mại Việt - Mỹ (2001) tạo thuận lợi cho mặt hàng nông sản ta xuất sang thị trường ngày lớn Tuy nhiên, thị trường lại xa, sở hạ tầng phục vụ xuất ta yếu kém, thời gian tới cần trọng việc nghiên cứu luật lệ, sách thương mại, gắn với thị trường - Thứ sáu: Thị trường Châu Phi (Nam Phi, Tanrania, Angola, ) thị trường tiềm năng, có nhiều hội cho hàng hóa nông sản nước ta gạo Thương mại Việt Nam Châu Phi có số tiến triển thời gian qua nhìn chung hạn chế chưa tương xứng với tiềm hai bên Tổng KNXK hàng hóa Việt Nam sang Châu Phi chiếm thị phần nhỏ bé, khoảng 0,1% tổng giá trị nhập châu lục - Thứ bảy: Xúc tiến nhanh công tác xây dựng thương hiệu cho mặt hàng nông sản, làm tốt công tác marketing thị trường, xác lập kênh phân phối có hiệu Hiện 90% nông sản Việt Nam xuất sang thị trường nước phải qua trung gian thương hiệu nước khác nên người tiêu dùng nước chưa biết nhiều nét đặc thù nông sản Việt Nam, lý Việt Nam hàng trăm triệu USD thương hiệu, hàng nông sản phải bán với giá thấp Để cạnh tranh thị trường quốc tế, công tác xây dựng thương hiệu nông sản cần thiết Phải đầu tư toàn diện, có chiến lược phát triển lâu dài kết hợp tất khâu từ việc lựa chọn giống trồng trọt, chăm sóc, thu hoạch bảo quản sau thu hoạch Việc đòi hỏi phải có phối hợp chặt chẽ nhà nông, nhà khoa học, nhà truyền thông, doanh nghiệp Nhà nước Việt Nam cần xác định ưu nông sản mũi nhọn khu vực, loại hàng 100 hóa, để phát huy mạnh tạo độc quyền thị trường giới, hạn chế thua thiệt giá, đem lại KNXK cao Nhà nước cần phối hợp với doanh nghiệp hỗ trợ xuất thương hiệu, để hàng Việt xuất ngoại thương hiệu 3.2.5 Hoàn thiện sách: a) Chính sách vốn: Để thu hút lượng vốn đầu tư cần thiết cho phát triên nông nghiệp XKNS, bên cạnh việc khuyến khích thành phần kinh tế, đăc biệt kinh tế tư nhân bỏ vốn đầu tư vào lĩnh vực này, việc thúc đẩy phát triển thị trường vốn nói chung, thị trường vốn phục vụ khu vực nông thôn, nông nghiệp nói riêng quan trọng Chỉ thị trường vốn phát triển, doanh nghiệp XKNS hộ nông dân có hội tiếp cận nguồn vốn dễ dàng để phát triển sản xuất - kinh doanh Nguồn vốn ngân sách Nhà nước cần tập trung vào việc phát triển sở hạ tầng nông thôn (giao thông, điện, hệ thống thủy lợi), đầu tư vào sở nghiên cứu khoa học công nghệ phục vụ nông nghiệp (như nghiên cứu cải tạo giống, ứng dụng kĩ thuật canh tác tiến bộ); đầu tư thỏa đáng cho công tác nghiên cứu phát triển thị trường tầm vĩ mô vi mô, tiêu thụ sản phẩm (như xây dựng trung tâm thương mại ) nhằm xây dựng chiến lược thị trường cách vững chắc; thực biện pháp khuyến nông thích hợp Ngoài việc thu hút đầu tư nước nhằm thúc đẩy XKNS cần coi trọng, khuyến khích b) Chính sách xuất khẩu: Chính sách xuất có nhiều tiến tạo điều kiện thông thoáng môi trường thương mại thuận lợi phù hợp với xu hướng chung , lĩnh vực có không khó khăn cần tháo gỡ Trước hết, cần bãi bỏ giấy kinh doanh xuất mặt hàng nông sản không nằm danh mục mặt hàng Nhà nước quản lý xuất Thứ hai: doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế sau đăng ký kinh doanh tự giao dịch quan hệ trực tiếp với thị trường giới xuất Thứ ba: khuyến khích doanh nghiệp hình thành tổ chức hiệp hội, hợp tác để thống quy cách, hàng hóa, ký kết hợp đồng dài hạn, bảo đảm 101 toán để giảm bớt rủi ro, tránh tượng ép cấp, ép giá buôn bán Thứ tư: Tăng cường hoạt động hỗ trợ xuất như: cung cấp miễn phí thông tin thị trường văn có liên quan đến xuất nhập cho doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng thương hiệu, tổ chức hội chợ triển lãm, c) Chính sách khoa học công nghệ đào tạo cán bộ: theo đánh giá Bộ Nông nghiệp & PTNT, khoa học công nghệ đóng góp tới 30- 35% tăng trưởng sản lượng nông nghiệp thời gian vừa qua ngày khẳng định rõ vai trò, vị trí quan trọng khoa học công nghệ yếu tố động lực trực tiếp trình CNH, HĐH sản xuất nông nghiệp Trong thời gian tới sách khoa học công nghệ nông nghiệp cần tạo bước chuyển biến để đáp ứng yêu cầu chiến lược nâng cao chất lượng nông sản thị trường Cần tập trung đầu tư cho nghiên cứu khoa học ứng dụng, thực chương trình nghiên cứu giống (lai tạo, chọn lọc, nhập khẩu) quốc gia, tạo bước có tính đột phá suất, chất lượng, phát triển công nghệ sau thu hoạch, nghiên cứu kinh tế, thị trường Có chế sách khuyến khích nghiên cứu ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất theo lĩnh vực ưu tiên Tăng cường công tác khuyến nông, đưa nhanh trực tiếp đến người sản xuất (hộ nông dân) Kiện toàn xếp hệ thống nghiên cứu khoa học, để huy động phát huy sức mạnh trí tuệ đội ngũ cán khoa học kỹ thuật Tăng cường đầu tư trang thiết bị sở vật chất cho nghiên cứu khoa học Đổi công tác quản lý khoa học, tiến tới thực chế đấu thầu đề tài nghiên cứu Về đào tạo cán bộ: kinh nghiệm nhiều nước (Nhật Bản, Singapore ) cho thấy công tác đào tạo nhân tố định thành công phát triển đất nước Ngày nhân tố có ý nghiã quan trọng bối cảnh kinh tế tri thức hình thành ảnh hưởng sâu rộng tới tư quản lý, tư kinh tế phương thức sản xuất - kinh doanh Vì để thực 102 thành công mục tiêu chiến lược cần có sách đào tạo đội ngũ cán bộ, doanh nhân có lực đội ngũ công nhân lành nghề tham gia công tác xuất nhập Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác quy hoạch kinh phí đào tạo đội ngũ cán khoa học nghiên cứu khoa học nước Nghiên cứu tổ chức lớp đào tạo bồi dưỡng giám đốc, để hình thành dần đội ngũ doanh nhân có lực có khả xử lý linh hoạt, đồng thời cần có sách khuyến khích doanh nhân giỏi Tóm lại, hệ thống quan điểm số giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh XKNS Việt Nam trình hội nhập kinh tế quốc tế Nội dung chương trình bày xuất phát từ sở lý luận Chương thực trạng XKNS nước ta thời gian qua, với tiềm XKNS Việt Nam Để hoạt động XKNS Việt Nam có hiệu đòi hỏi phải có kết hợp đồng vai trò Nhà nước, vai trò doanh nghiệp, nhà khoa học nhà nông Nhà nước phải xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi với hệ thống sách tác động phù hợp với xu hướng phát triển hàng nông sản giới Bên cạnh hỗ trợ Nhà nước doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh NSXK phải xây dựng cho chiến lược sản xuất, chiến lược thị trường, công nghệ chế biến nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, gây dựng thương hiệu sản phẩm sánh ngang với tầm quốc tế Chỉ có nỗ lực hành động thống nhà nước doanh nghiệp, gắn kết từ khâu sản xuất chế biến đến khâu xuất việc XKNS Việt Nam đạt hiệu cao, đảm bảo hội nhập thành công, góp phần hoàn thành nghiệp CNH, HĐH đất nước 103 KẾT LUẬN Việt Nam nước nông nghiệp có nhiều lợi tiềm vị trí địa lý, đất đai, nguồn lao động, khí hậu thời tiết điều kiện sinh thái khác cho phép phát triển nhiều loại nông sản xuất có giá trị kinh tế lớn Đẩy mạnh xuất chủ trương kinh tế lớn Đảng Nhà nước ta, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đảng rõ: “Nhà nước cần có sách khuyến khích mạnh mẽ thành phần kinh tế tham gia sản xuất kinh doanh, xuất hàng hóa dịch vụ Nâng cao lực cạnh tranh, phát triển mạnh sản phẩm hàng hóa dịch vụ có khả cạnh tranh thị trường quốc tế” Đại hôị Đảng toàn quốc lần thứ X chủ trương: “Đẩy mạnh xuất khẩu, chủ động nhập khẩu, hạn chế thu hẹp dần nhập siêu Tăng nhanh tỉ trọng xuất sản phẩm chế biến có giá trị tăng thêm cao, giàu hàm lượng công nghệ, có sức cạnh tranh, tạo thêm sản phẩm xuất chủ lực mới, hạn chế tiến tới chấm dứt xuất tài nguyên thiên nhiên nông sản chưa qua chế biến ” Muốn thực chủ trương đắn đó, phải không ngừng mở rộng đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, cao chất lượng hàng hóa, tạo uy tín thị trường giới Xu toàn cầu hóa hội nhập kinh tế quốc tế mở nhiều hội cho thương mại hàng hóa nói chung thương mại hàng nông sản nói riêng Nhất Việt Nam gia nhập WTO, việc có nhiều tác động tích cực việc xuất nông sản, góp phần mở rộng thị trường xuất nông sản đất nước; nhà sản xuất nước có điều kiện tiếp cận nguồn vật tư, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp với giá rẻ, chất lượng tốt, từ làm hạ thấp giá thành, nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh sức cạnh tranh sản phẩm; góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thu nhập dân cư, mở rộng nhu cầu sử dụng hàng nông sản chất lượng cao Mặc dù nông sản hàng hóa mặt hàng có lợi so sánh Việt Nam, song thực tế sức cạnh tranh hàng nông sản Việt Nam yếu so với nhiều nước xuất khác: chất lượng sản 104 phẩm chưa cao, chưa ý đến sản xuất an toàn sạch, chưa tạo nguồn hàng có chất lượng đều, ổn định sản lượng lớn để xuất Các doanh nghiệp nhanh nhạy nắm bắt thông tin thị trường, đối tác bạn hàng Nông sản xuất chủ yếu Việt Nam thường dạng thô, sơ chế gần thương hiệu nên giá trị thấp từ dẫn đến kim ngạch xuất nông sản thấp, thị trường xuất chưa ổn định, uy tín nông sản hàng hóa Việt Nam chưa cao, không tương xứng với tiềm năng, lợi mà ta có Chính vậy, để nâng cao hiệu cuả hoạt động xuất nông sản Việt Nam, nông sản xuất Việt Nam phải không ngừng nâng cao sức cạnh tranh Để làm việc cần có phối kết hợp đồng Nhà nước doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nhằm đưa chiến lược, giải pháp lựa chọn sản xuất, chế biến, xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường phù hợp, Sự phối hợp giúp cho hoạt động xuất nông sản Việt Nam có hiệu Điều góp phần tích cực cho phát triển, cuả ngành nông nghiệp mà đảm bảo cho phát triển bền vững kinh tế Việt Nam 105 TÀI LIỆU THAM KHẢO GS.TS Chu Văn Cấp (chủ biên), Nâng cao sức cạnh tranh kinh tế nước ta trình hội nhập kinh tế quốc tế, Nxb Chính trị quốc gia Hà nội, 2003 Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Định hướng chiến lược phát triển bền vững Việt Nam (chương trình nghị 21 Việt Nam), Hà nội, tháng năm 2004 Claes Lindahl- Tư vấn cao cấp trung tâm thương mại quốc tế ITC (2003) "Tiềm xuất Việt Nam " Sách : Việt Nam với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế Nguyễn Sinh Cúc, Nông nghiệp, nông thôn Việt Nam thời kì đổi (1986- 2002), Nxb Thống kê, Hà Nội 2003 Bạch Thụ Cường, Bàn cạnh tranh toàn cầu, Nxb Thông tấn, Hà Nội, 2002 David Begg, Stanley Fischer, Rudiger Dornbusch, Kinh tế học, Nxb Giáo dục, Hà Nội 1995 Th.S Phạm Quang Diệu, Phạm Hoàng Ngân, Nông nghiệp Việt Nam hội nhập WTO, Tạp chí Những vấn đề Kinh tế Chính trị giới, số (124)/ 2006, tr54 – 62 Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc, lần thứ VIII (1996), lần thứ IX (2001), lần thứ X (2006) Th S Nguyễn Thị Đường, Xuất hàng nông sản Việt nam vào thị trường Trung Quốc thực trạng giải pháp, Tạp chí thương mại số 13/2006, tr 9,10 10 Đỗ Duy Hà, Tác động giải pháp nâng cao khả cạnh tranh nông sản Việt Nam gia nhập WTO, Tạp chí Nông thôn mới, kỳ 1+2 tháng 11/2006, tr8 -11 11 Trần Thị Kim Hải, Tình hình xuất cà phê Việt Nam sang thị trường Châu Âu năm gần đây, Tạp chí Thương mại số 32, 2/2003 12 Bùi Khắc Hiền, Sức cạnh tranh hạt điều xuất Việt nam thực trạng giải pháp, Luận văn thạc sĩ kinh tế, trường Đại học Nông nghiệp 1, 2004 13 PGS.TS Hoàng Ngọc Hòa (chủ biên), Phối hợp số sách kinh tế vĩ mô nhằm thúc đẩy công nghiệp hóa, đại hóa đất nước giai đoạn nay, Nxb CTQG, Hà nội 2005 14 Trịnh Ái Hoa, Đổi số sách nhằm thúc đẩy xuất hàng nông sản nước ta giai đoạn nay, Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 2000 15 Minh Hoài: Xuất gạo 2005, thành tựu vấn đề, Tạp chí thương mại số + +7/2006, tr 10,11,12 16 M inh Hoài (2007), Nông nghiệp Việt Nam sau vào WTO, Tạp chí Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Kỳ 2, tháng 1, tr3 – 17 TS Lê Thị Hường, Một số giải pháp tạo bước đột phá xuất nông sản Việt Nam,Tạp chí kinh tế dự báo 2004 18.TS Nguyễn Hữu Khải, Công nghiệp hóa, đại hóa Nông nghiệp nông thôn Việt nam chương trình đẩy mạnh xuất nông sản, Nxb Thống kê, Hà nội, 2003 19 PGS TS Nguyễn Bách Khoa, Chính sách thương mại marketing quốc tế sản phẩm nông nghiệp Việt Nam, Nxb Thống kê, 2004 20 TS Phí Văn Kỷ, Cây điều Việt Nam khả cạnh tranh thị trường giới 21 PTS Nguyễn Đình Long, PTS Nguyễn Tiến Mạnh, Nguyễn Võ Định, Phát huy lợi thế, nâng cao khả cạnh tranh nông sản xuất Việt nam, Nxb Nông nghiệp, Hà nội 1999 22 TS Nguyễn Đình Long, Phát huy lợi nâng cao khả cạnh tranh hiệu hàng nông sản xuất thời gian tới, Kỷ yếu khoa học nghiên cứu kinh tế nông nghiệp phát triển nông thôn, 2002 23 Đoàn Thị Mai, Năng lực cạnh tranh nông sản xuất Việt nam thực trạng giải pháp, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Đại học quốc gia Hà Nội, 2005 24 Th.S Trần Hồng Minh, Tác động hội nhập kinh tế Việt Nam gia nhập WTO, Tạp chí Kinh tế Dự báo số 9/2006, tr19 – 21 25 Hoàng Văn Phấn, Những giải pháp chủ yếu đẩy mạnh sản xuất xuất nông sản đồng sông Hồng, Luận văn tiến sĩ 26 Thân Danh Phúc, Nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm xuất Việt Nam thương mại quốc tế, Tạp chí kinh tế phát triển, số 31, 1999 27 Đinh Thị Kim Phượng, Nông nghiệp Trung Quốc sau năm gia nhập WTO - Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam, Tạp chí Thị trường Nông sản, số - 12/2006, tr13 - 15 28 Ngọc Quỳnh, Vai trò Nhà nước việc xúc tiến kinh doanh nông sản, Tạp chí thương mại số 12/2006, tr 3,4 29 Tạp chí sản xuất thị trường NN&PTNT số 32 năm 2006: Dự báo mậu dịch gạo giới năm 2006 2007, tr 14,15 30 Tạp chí sản xuất thị trường NN&PTNT số cuối tháng năm 2006, Thị trường xuất nông sản Việt Nam tháng đầu năm 2006, tr 25,26 31 Tạp chí Kinh tế dự báo, Một số giải pháp tạo bước đột phá xuất nông sản Việt Nam, số năm 2000 32 Huỳnh Tham, Phát triển công nghiệp chế biến nông sản trình công nghiệp hóa, đại hóa tỉnh Đồng Nai, Luận văn thạc sĩ Khoa học kinh tế, Đại học Quốc Gia Hà nội, 1999 33 TS Lê Đình Thắng, Chính sách phát triển Nông nghiệp nông thôn sau Nghị 10 Bộ trị, Nxb Chính trị quốc gia, 2000 34 Lê Văn Thanh, Xuất hàng nông sản chiến lược đẩy mạnh xuất Việt Nam, Luận án tiến sĩ 35 Thời báo Kinh tế Sài Gòn, Xuất tinh chế không dễ, số ngày 27-7- 2006, tr 38, 39 36 PTS Vũ Hồng Tiến, Những vấn đề lịch sử học thuyết kinh tế, Nxb Đại học quốc gia Hà nội, 1996 37 Song Toàn, Tạo điều kiện để gạo Việt Nam cạnh tranh thắng lợi thị trường quốc tế, Thương mại Việt Nam số 18/1999 38 Tổng cục Thống kê, Niên giám thống kê 1998, Nxb Thống kê, Hà nội, 1999 39 Tổng cục Thống kê, Niên giám thống kê 1999, Nxb Thống kê, Hà nội, 2000 40 Tổng cục Thống kê, Niên giám thống kê 1998, Nxb Thống kê, Hà nội, 2001 41 Tổng cục Thống kê, Niên giám thống kê 2005, Nxb Thống kê, Hà nội, 2006 42 Tổng cục Thống kê, Niên giám thống kê 2006, Nxb Thống kê, Hà nội, 2007 43 Tổng cục Thống kê, Xuất nhập hàng hoá Việt Nam 20 năm đổi 1986 – 2005, Nxb Thống kê, Hà nội 2006 44 Nguyễn Xuân Trình, Cảnh báo sức cạnh tranh chè Việt Nam, Tạp chí thương mại số 32, 2002 45 Trung tâm tin học Nông nghiệp PTNT, Bản tin phục vụ lãnh đạo, Thông tin chuyên đề Nông nghiệp Phát triển nông thôn: (số 1,6/ 2000), (số 6,7,8/ 2004), (số 3,10,12/ 2005), (số 6, 10/2006), (số 1, 6/2007) 46 Trung tâm khoa học xã hội nhân văn quốc gia: Kỷ yếu diễn đàn Việt Nam, sẵn sàng gia nhập tổ chức thương mại giới (WTO), Nxb Khoa học xã hội, Hà nội 2004 47 Phạm Hồng Tú - Phan Ngọc Bảo, Triển vọng thị trường hàng nông sản giới khả xuất Việt Nam đến 2010, Viện nghiên cứu thương mại, Hà nội 1999 48 Nguyễn Thị Tú: Nâng cao sức cạnh tranh hàng nông sản xuất Việt Nam vào thị trường EU, Luận văn thạc sỹ, 2004 49 TS Nguyễn Anh Tuấn (chủ biên): Giáo trình kinh tế đối ngoại Việt Nam, Nxb CTQG, Hà nội 2005 50 TS Lê Thị Anh Vân, Đổi sách nhằm thúc đẩy xuất hàng hoá Việt Nam trình hội nhập kinh tế quốc tế, Nxb Lao động 2003 51 Viện Kinh tế Nông nghiệp, Bộ NN& PTNT, Báo cáo khoa học Nghiên cứu giải pháp chủ yếu, nhằm phát huy lợi nâng cao khả cạnh tranh phát triển thị trường xuất nông sản thời gian tới (gạo, cà phê, cao su, chè, điều), Hà nội 2/2001 52 Viện Kinh tế Nông nghiệp, Bộ NN & PTNT, Kỷ yếu khoa học Nghiên cứu kinh tế nông nghiệp PTNT(1996 - 2002), Nxb Nông nghiệp, Hà nội 2002 53 Vụ kế hoạch, Bộ Nông nghiệp PTNT, Nghiên cứu điều kiện hình thành sàn giao dịch nông sản Việt nam, Hà nội, 12/2004 54 Vụ Kế hoạch, Bộ NNvà PTNT, Đề cương chương trình phát triển thị trường xúc tiến thương mại hàng nông lâm sản giai đoạn 2004 2010 55 Phạm Thế Vỹ, Nâng cao hàm lượng “chất xám” nông sản xuất khẩu, Tạp chí Thương mại số 19/ 2002, tr 10 - 11 56 Thông tin từ trang web: http//www.agroviet.gov.vn http//www.goole.com http//www.vinanet.com.vn http//www.mard.gov.vn http//www.ispard.gov.vn http//www.faostat.org Thank you for evaluating AnyBizSoft PDF Merger! To remove this page, please register your program! Go to Purchase Now>> AnyBizSoft PDF Merger  Merge multiple PDF files into one  Select page range of PDF to merge  Select specific page(s) to merge  Extract page(s) from different PDF files and merge into one [...]... hiện đại hoá Xuất khẩu hàng nông sản là việc một nước mang hàng hoá nông sản của đất nước bán ra thị trường ngoài nước Trong bối cảnh mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế, hoạt động xuất nhập khẩu của các nước là thước đo đánh giá kết quả của quá trình hội nhập quốc tế và phát triển trong mối quan hệ tuỳ thuộc vào nhau giữa các quốc gia Sự độc lập phát triển của mỗi quốc gia là sự phụ thuộc của quốc gia đó... cụ thể của Việt Nam trong quá trình đổi mới chính sách ngoại thương và kinh tế đối ngoại Đây là một trong những căn cứ quan trọng trong việc nghiên cứu nhằm đẩy mạnh phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu xuất khẩu hàng hoá và dịch vụ Nếu bỏ qua lợi thế so sánh thì có thể phải trả giá đắt về mức sống và tăng trưởng kinh tế 1.2 Vai trò của xuất khẩu hàng nông sản trong quá trình Công... một số nông sản thực phẩm còn được xuất khẩu ở mức thứ 2, thứ 3 trên thế giới như: gạo, cà phê, hồ tiêu, điều (năm 2005 gạo, cà phê xuất khẩu của Việt Nam đứng thứ hai trên thế giới) Đặc điểm của nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế nhiều thành phần, sản xuất nông nghiệp còn mang tính chất của một nền sản xuất nhỏ Để nâng cao hiệu quả sản xuất và XKNS , chúng ta cần đẩy mạnh quá trình CNH, HĐH nông nghiệp... không quá khắt khe như các nước phát triển khác Hiệp định thương mại Việt- Mỹ một điều kiện thuận lợi cho hàng nông sản Việt Nam xâm nhập thị trường này Việc Mỹ thông qua Quy chế thương mại bình thường vĩnh viễn (PNTR) với Việt Nam trong năm 2006 càng tạo thêm cơ hội cho việc xuất khẩu hàng nông sản của Việt Nam Nhật : KNXK nông sản Việt Nam vào thị trường này mới ở mức 40 50 triệu USD/năm với các mặt hàng. .. động của xuất khẩu đối với sản xuất và chuyển dịch cơ cấu kinh tế : Một là, xuất khẩu chỉ là việc tiêu thụ những sản phẩm thừa do sản xuất vượt quá nhu cầu nội địa, tức là xuất khẩu những gì ta có Trong trường hợp nền kinh tế còn lạc hậu và chậm phát triển như nước ta, sản xuất về cơ bản còn chưa đủ tiêu dùng, nếu chỉ thụ động chờ sự “thừa ra” của sản xuất thì xuất khẩu rất nhỏ bé và tăng trưởng chậm... Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI năm 1986) đến nay, nền kinh tế - xã hội Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng kể Kinh tế nông nghiệp không ngừng tăng trưởng, đời sống nông thôn từng bước được khởi sắc, nền kinh tế - xã hội trở nên năng động và linh hoạt Kinh tế đối ngoại được tăng cường và phát triển trên mọi lĩnh vực: hoạt động xuất nhập khẩu, đầu tư, hợp tác và tham gia vào các tổ chức quốc tế. .. vốn phục vụ cho quá trình Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn Kinh tế học đã cho thấy quá trình tái sản xuất gồm 4 khâu : Sản xuất - Phân phối - Trao đổi - Tiêu dùng Trong đó ngoại thương nói chung và xuất khẩu nói riêng nằm ở khâu trao đổi Muốn quá trình trao đổi thông suốt, với qui mô lớn, tốc độ nhanh, đòi hỏi lực lượng sản xuất của nước đó phải phát triển Ở Việt Nam, nông nghiệp là... là “hướng về xuất khẩu Cần nhất quán coi xuất khẩu là hướng ưu tiên và trọng điểm của hoạt động kinh tế đối ngoại Như vậy là tất cả các hình thức ưu đãi cao nhất phải được dành cho sản xuất hàng xuất khẩu, trước hết tập trung vào các ngành chủ lực, nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng hoá 1.3 Thị trường nông sản thế giới và tiềm năng xuất khẩu nông sản của Việt Nam 1.3.1 Thị trƣờng nông sản thế giới... quả các sản phẩm nông nghiệp của các nước đang phát triển 1.2.5 Xuất khẩu là cơ sở để mở rộng và thúc đẩy các quan hệ kinh tế đối ngoại, tăng cƣờng địa vị kinh tế của mỗi quốc gia trên thị trƣờng thế giới Quan hệ kinh tế đối ngoại là tổng thể các mối quan hệ về thương mại kinh tế và khoa học kỹ thuật giữa một quốc gia này với một quốc gia khác bao gồm các hình thức sau : xuất khẩu hàng hoá, xuất khẩu. .. cơ hội cho quá trình phát triển nông nghiệp Trong quá trình thực hiện đường lối đổi mới luôn luôn được bổ sung và hoàn thiện các chính sách, tạo môi trường kinh tế thuận lợi, cho yêu cầu của sự nghiệp phát triển nền kinh tế - xã hội Sau 20 năm qua thực hiện chính sách đổi mới toàn diện và sâu sắc trong nông nghiệp và kinh tế nông thôn, sản xuất nông nghiệp ở nước ta phát triển ổn định và tăng trưởng
- Xem thêm -

Xem thêm: Xuất khẩu hàng nông sản ở Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, Xuất khẩu hàng nông sản ở Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, Xuất khẩu hàng nông sản ở Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay