Hoàn thiện về khuân mẫu báo cáo tài chính của việt nam

23 204 2
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 08:19

Với sức ép của quá trình hội nhập về kinh tế khu vực và thế giới, về đầu tư nước ngoài, về thống nhất thị trường dịch vụ kế toán và kiểm toán, ... Đặc biệt, mục tiêu của Việt Nam sẽ hội nhập hoàn toàn với quốc tế trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán; việc hoàn thiện khuân mẫu cáo tài chính là một yêu cầu tất yếu. Nên trước tình hình đó, Việt Nam cũng đã có rất nhiều nghiên cứu liên quan đến việc “Hoàn thiện về khuân mẫu báo cáo tài chính của Việt Nam” để có thể đưa ra những ý kiến đóng góp sao cho khuân mẫu báo cáo tài chính của Việt Nam có thể sát với khuân muẫn báo cáo tài chính của quốc tế. Để có thể đáp ứng nhu cầu thông tin của người sử dụng và đáp ứng được sự phát triển kinh tếCác công trình nghiên cứu đó đã có những đóng góp và đạt được thành tựu nhất định đối với quá trình hoàn thiện về khuân mẫu báo cáo tài chính của Việt Nam. Sau đây em xin phép được đi nghiên cứu và khái quát lại về việc hoàn thiện về khuân mẫu báo cáo tài chính của Việt Nam theo khuân mẫu báo cáo tài chính quốc tế. Sau đó em xin đưa ra thêm một vài ý kiến đóng góp để có thể hoàn thiện về khuân mẫu báo cáo tài chính của Việt Nam một cách tốt hơn MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU Cùng với tiến trình phát triển hệ thống kế toán Việt Nam, hệ thống báo cáo tài không nừng đổi hoàn thiện cho phù hợp với chuẩn mực chung kế toán quốc tế Tuy nhiên, đối chiếu Báo cáo tài lập trình bày theo chuẩn mực kế toán Việt Nam so sánh với chuẩn mực kế toán quốc tế, tồn khác biệt lập trình bày kết lợi nhuận kế toán Dẫn đến trình bày sai lệch kết làm ảnh hưởng đến tình hình tài doanh nghiệp Đồng thời, môi trường kinh tế xã hội biến động, nhu cầu thông tin nhà quản lý đối tác kinh doanh biến động nên hệ thống báo cáo tài cần thiết phải không ngừng đổi hoàn thiện cho phù hợp với thông lệ quốc tế chuẩn mực quốc tế, đáp ứng nhu cầu thông tin người sử dụng Đặc biệt Việt Nam trình hội nhập để khẳng định vị việc trình bày báo cáo tài cho hài hòa, phù hợp nội dung hình thức, phù hợp với chuẩn mực kế toán quốc tế lại quan trọng Nên việc hoàn thiệt khuân mẫu báo cáo tài việc làm cần thiết Vì lý mà em chọn đề tài: “Hoàn thiện khuân mẫu báo cáo tài Việt Nam” làm đề tài tiểu luận mình, để phân tích so sánh nhằm đưa số ý kiếm để đưa khuân mẫu báo cáo tài Việt Nam tiến lại gần với khuân mẫu báo cáo tài quốc tế Bài tiểu luận được chia thành những phần chính sau: 1: Khái quát chung khuân mẫu báo cáo tài 2: Phân tích so sánh IAS 01 VAS 29 3: Những ý kiến đóng góp để hoàn thiện VAS 21 theo hướng chuẩn mực kế toán quốc tế trình bày báo cáo tài TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI TẠI VIỆT NAM Với sức ép trình hội nhập kinh tế khu vực giới, đầu tư nước ngoài, thống thị trường dịch vụ kế toán kiểm toán, Đặc biệt, mục tiêu Việt Nam hội nhập hoàn toàn với quốc tế lĩnh vực kế toán, kiểm toán; việc hoàn thiện khuân mẫu cáo tài yêu cầu tất yếu Nên trước tình hình đó, Việt Nam có nhiều nghiên cứu liên quan đến việc “Hoàn thiện khuân mẫu báo cáo tài Việt Nam” để đưa ý kiến đóng góp cho khuân mẫu báo cáo tài Việt Nam sát với khuân muẫn báo cáo tài quốc tế Để đáp ứng nhu cầu thông tin người sử dụng đáp ứng phát triển kinh tế như: PGS.TS Võ Văn Nhị & Ths Lê Hoàng Phúc, Sự hoà hợp VAS IAS, Tạp chí kiểm toán số 12/2011 Bài viết bàn luận mức độ hòa hợp chuẩn mực kế toán Việt Nam chuẩn mực kế toán quốc tế Trong có bàn khuân mẫu báo cáo tài Viêt Nam khuân mẫu báo cáo tài quốc tế TS Trần Thị Cẩm Thanh, Hoàn thiện hệ thống Báo Cáo Tài Chính DN Việt Nam thời kỳ hội nhập, Tạp chí Kế toán & Kiểm toán Đánh giá tổng hợp mức độ hòa hợp VAS IAS /IFRS BCTC DN Đưa số giải pháp góp phần gia tăng mức độ hòa hợp BCTC DN Việt Nam thời kỳ hội nhập Trịnh Nhật Tuệ, 2014 hoàn thiện chuẩn mực kế toán báo cáo tài Việt Nam Luận văn thạc sĩ kinh tế Trường Đại Học Kinh Tế TP Đà Nẵng Đề cương giảng “ Lý Thuyết Kế Toán”, 12/2015 Hệ Cao Học Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội Cung cấp thêm nhiều kiến thức lý thuyết khuân mẫu báo cáo tài Các công trình nghiên cứu có đóng góp đạt thành tựu định trình hoàn thiện khuân mẫu báo cáo tài Việt Nam Sau em xin phép nghiên cứu khái quát lại việc hoàn thiện khuân mẫu báo cáo tài Việt Nam theo khuân mẫu báo cáo tài quốc tế Sau em xin đưa thêm vài ý kiến đóng góp để hoàn thiện khuân mẫu báo cáo tài Việt Nam cách tốt 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ KHUÂN MẪU VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1.1 Khái quát khuân mẫu báo cáo tài quốc tế (IAS 01) 1.1.1 Khái quát khuân mẫu báo cáo tài quốc tế (IAS 01) IASB viết tắt International Accounting Standards Board Tổ chức tiêu chuẩn kế toán quốc tế thành lập năm 1973, có trụ sở London Nhiệm vụ IASB soạn thảo tiêu chuẩn quốc tế cho lĩnh vực kế toán Trước năm 2001 IASB có tên gọi ÍASC (International Accounting Standards Committee) Tiêu chuẩn IASC soạn có tên gọi: Chuẩn mực kế toán quốc tế (International Accounting Standards (IAS)) Những tiêu chuẩn sau thời gian lại đổi tên thành Chuẩn mực báo cáo tài quốc tế (International Financial Reporting Standards (IFRS)) Cho đến nay, IASC IASB điều chỉnh ban hành 30 chuẩn mực kế toán quốc tế IAS 08 chuẩn mực báo cáo tài quốc tế IFRS Các chuẩn mực áp dụng cho loại hình doanh nghiệp Trong chuẩn mực kế toán quốc tế IAS 01 đưa quy định yêu cầu tối thiểu cần thiết nguyên tắc chung việc lập trình bày báo cáo tài cho năm tài Doanh nghiệp báo cáo tài hợp tập đoàn, liên quan đến việc trình bày báo cáo tài 1.1.2 Nội dung chuẩn mực IAS 01  Mục đích báo cáo tài Cung cấp tin tình hình tài chính, tình hình kinh doanh luồng tiền doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu hữu ích cho số đông người sử dụng việc đưa định kinh tế Để đạt mục đích báo cáo tài phải cung cấp thông tin doanh nghiệp về: + Tài sản + Nợ phải trả +Vốn chủ sở hữu + Doanh thu, thu nhập khác, chi phí, lãi lỗ + Các luồng tiền Các thông tin với thông tin trình bày Bản thuyết minh báo cáo tài giúp người sử dụng dự đoán luồng tiền tương lai đặc biệt thời điểm mức độ chắn việc tạo luồng tiền khoản tương đương tiền  Hệ thống báo cáo tài doanh nghiệp gồm: + Bảng cân đối kế toán +Bảng báo cáo kết hoạt động kinh doanh +Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ + Các thuyết minh báo cáo tài chính, bao gồm thuyết minh sách kế toán chủ yếu thuyết minh khác  Nguyên tắc lập trình bày báo cáo tài - Trình bày báo cáo tài cách trung thực hợp lý + Báo cáo tài chinh phải trình bày cách trung thực hợp lý tình hình tài chính, tình hình kết kinh doanh luồng tiền doanh nghiệp Để đảm bảo yêu cầu trung thực hợp lý, báo cáo tài phải lập trình bày sở tuân thủ chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán quy định có liên quan hành IAS 01 yêu cầu báo cáo tài doanh nghiệp phải phù hợp với IFRS - để tạo nên báo cáo tài rõ ràng trung thực Hoạt động liên tục Khi lập trình bày báo cáo tài Giám đốc ( người đứng đầu ) doanh nghiệp cần phải đánh giá khả hoạt động liên tục doanh nghiệp Báo cáo tài phải lập sở giả định doanh nghiệp hoạt động liên tục tiếp tục hoạt động kinh doanh bình thường tương lai gần, trừ doanh nghiệp có ý định buộc phải ngừng hoạt động phải thu - hẹp đáng kể quy mô hoạt động Cơ sở dồn tích Doanh nghiệp phải lập báo cáo tài theo sở kế toán dồn tích, ngoại trừ - thông tin liên quan tới luồng tiền Nhất quán Việc trình bày phân loại khoản mục báo cáo tài phải quán từ niên độ sang liên độ khác, trừ khi: + Có thay đổi đáng kể chất hoạt động doanh nghiệp xem xét lại việc trình bày báo cáo tài cho thấy cần phải thay đổi để có - thể trình bày cách hợp lý giao dịch kiện + Một chuẩn mực kế toán khác yêu cầu có thay đổi việc trình bày Trọng yếu tập hợp Từng khoản mục trọng yếu phải trình bày riêng biệt báo cáo tài Các khoản mục không trọng yếu trình bày riêng rẽ mà tập hợp vào khoản mục có tính chất chức Khi trình bày báo cáo tài chính, thông tin coi trọng yếu không trình bày trình bày thiếu xác thông tin làm sai lệch đáng kể báo cáo tài chính, làm ảnh hưởng đến định kinh tế người sử dụng báo cáo tài Tính trọng yếu phụ thuộc vào quy mô tính chất khoản mục đánh giá tình cụ thể khoản mục không trình bày riêng biệt Để xác định khoản mục hay tập hợp khoản mục ;à trọng yếu cần đánh giá tính chất quy mô chúng Tùy theo tình cụ thể, tính chất quy mô khoản mục nhân tố định tính trọng yếu Nếu khoản mục không mang tính trọng yếu tập hợp với khoản mục khác có tính chất chức báo cáo tài trình bày phần thuyết minh báo cáo tài Tuy nhiên, có khoản mục không coi trọng yếu để trình bày riêng biệt báo cáo tài chính, lại coi trọng yếu để phải trình bày riêng biệt phần - thuyết minh báo cáo tài Bù trừ Các khoản mục tài sản nợ phải trả trình bày báo cáo tài không - bù trừ, trừ chuẩn mực kế toán khác quy định cho phép bù trừ Có thể so sánh Các thông tin số liệu báo cáo tài nhằm để so sánh kỳ kế toán phải trình bầy tương ứng với thông tin số liệu báo cáo tài kỳ trước Các thông tin so sánh cần phải bao gồm thông tin diễn giải lời điều cần thiết giúp cho người sử dụng hiểu rõ báo cáo tài kỳ  Kết cấu nội dung chủ yếu báo cáo tài - Trong báo cáo tài chính, doanh nghiệp phải trình bày thông tin sau đây: +Tên địa doanh nghiệp báo cáo; + Nêu rõ báo cáo tài báo cáo tài riêng doanh nghiệp hay báo cáo tài hợp tập đoàn; + Kỳ báo cáo; + Ngày lập báo cáo tài chính; + Đơn vị tiền tệ dùng để lập báo cáo tài - Trình bày báo cáo kết hoạt động kinh doanh Doanh nghiệp cần trình bày báo cáo kết hoạt động kinh doanh theo chức chi phí Trường hợp tính chất nghành nghề kinh doanh mà doanh nghiệp trình bày yếu tố thông tin báo cáo kết hoạt động kinh doanh theo chức chi phí trình bày theo chất chi phí Các thông tin phải trình bày báo cáo kết hoạt động kinh - - doanh thuyết minh báo cáo tài Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ lập trình bày theo quy định IAS 07 “ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ” Bản thuyết minh báo cáo tài Bản thuyết minh báo cáo tài doanh nghiệp cần phải + Đưa thông tin sở dùng để lập báo cáo tài sách kế toán cụ thể chọn áp dụng giao dịch kiện quan trọng + Trình bày báo cáo thông tin theo quy định chuẩn mực kế toán mà chưa trình bày báo cáo tài khác + Cung cấp thông tin bổ sung chưa trình bày cách có hệ thống Mỗi khoản mục bảng Cân đối kế toán, Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cần đánh dấu dẫn tới thông tin liên quan Bản thuyết minh báo cáo tài 1.2 Khái quát khuân mẫu báo cáo tài Việt Nam 1.2.1 Khái quát khuân mẫu báo cáo tài Việt Nam Trước mở cửa hội nhập, Việt Nam chuẩn mực kế toán, có chế độ kế toán + Chế độ kế toán quy định Bộ Tài ban hành, chủ yếu để hướng dẫn doanh nghiệp nhà nước hợp tác xã thực công tác kế toán + Cuối năm 2001 BTC ban hành lần chuẩn mực kế toán Việt Nam + Đến tháng 12 năm 2005, BTC ban hành tất 26 chuẩn mực kế toán + Các chuẩn mực kế toán Việt Nam, gọi tắt theo tiếng Anh VAS ( Vietnam Accounting Standard), BTC soạn thảo dựa theo chuẩn mực kế toán quốc tế, gọi tắt theo tiếng Anh IAS Hiện Bộ Tài ban hành 05 định công bố 26 chuẩn mực kế toán (VAS) thành năm đợt Các chuẩn mực quy định hướng dẫn nguyên tắc yêu cầu kế toán bản, yếu tố ghi nhận yếu tố báo cáo tài doanh nghiệp Trong chuẩn mực kế toán VAS 21 trình bày báo cáo tài ban hành công bố theo Quyết định số 234/2003/QĐ- BTC ngày 30 tháng 12 năm 2003 Bộ trưởng Bộ Tài 1.2.2 Nội dung chuẩn mực VAS 21 Mục đích chuẩn mực VAS 21 quy định hướng dẫn yêu cầu nguyên tắc chung việc lập trình bày báo cáo tài gồm: Mục đích, yêu cầu, nguyên tắc lập báo cáo tài chính; kết cấu nội dung chủ yếu báo cáo tài  Mục đích báo cáo tài Báo cáo tài phản ánh theo cấu trúc chặt chẽ tình hình tài chính, kết kinh doanh doanh nghiệp Mục đích báo cáo tài cung cấp thông tin tình hình tài chính, tình hình kinh doanh luồng tiền doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu hữu ích cho số đông người sử dụng việc đưa định kinh tế Để đạt mục đích báo cáo tài phải cung cấp thông tin doanh nghiệp về: a/ Tài sản; b/ Nợ phải trả; c/ Vốn chủ sở hữu; d/ Doanh thu, thu nhập khác, chi phí, lãi lỗ; đ/ Các luồng tiền  Hệ thống báo cáo tài doanh nghiệp gồm : a) Bảng cân đối kế toán; b) Báo cáo kết hoạt động kinh doanh; c) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; d) Bản thuyết minh báo cáo tài  Yêu cầu lập trình bày báo cáo tài - Báo cáo tài phải trình bày cách trung thực hợp lý tình hình tài chính, tình hình kết kinh doanh luồng tiền doanh nghiệp Để đảm bảo yêu cầu trung thực hợp lý, báo cáo tài phải lập trình bày sở tuân thủ chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán quy định có liên quan hành - Doanh nghiệp cần nêu rõ phần thuyết minh báo cáo tài báo cáo tài lập trình bày phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam Báo cáo tài coi lập trình bày phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam báo cáo tài tuân thủ quy định chuẩn mực chế độ kế toánhiện hành hướng dẫn thực chuẩn mực kế toán Việt Nam Bộ Tài - Trường hợp doanh nghiệp sử dụng sách kế toán khác với quy định chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam, không coi tuân thủ chuẩn mực chế độ kế toánhiện hành dù thuyết minh đầy đủ sách kế toán phần thuyết minh báo cáo tài  Nguyên tắc lập trình bày báo cáo tài - Hoạt động liên tục Khi lập trình bày báo cáo tài chính, Giám đốc (hoặc người đứng đầu) doanh nghiệp cần phải đánh giá khả hoạt động liên tục doanh nghiệp Báo cáo tài phải lập sở giả định doanh nghiệp hoạt động liên tục tiếp tục hoạt động kinh doanh bình thường tương lai gần, trừ doanh nghiệp có ý định buộc phải ngừng hoạt động, phải thu hẹp đáng kể qui mô hoạt động Khi đánh giá, Giám đốc (hoặc người đứng đầu) doanh nghiệp biết có điều không chắn liên quan đến kiện điều kiện gây nghi ngờ lớn khả hoạt động liên tục doanh nghiệp điều không chắn cần nêu rõ Nếu báo cáo tài không lập sở hoạt động liên tục, kiện cần nêu rõ, với sở dùng để lập báo cáo tài lý khiến cho doanh nghiệp không coi hoạt động liên tục - Cơ sở dồn tích Doanh nghiệp phải lập báo cáo tài theo sở kế toán dồn tích, ngoại trừ thông tin liên quan đến luồng tiền Theo sở kế toán dồn tích, giao dịch kiện ghi nhận vào thời điểm phát sinh, không vào thời điểm thực thu, thực chi tiền ghi nhận vào sổ kế toán báo cáo tài kỳ kế toán liên quan Các khoản chi phí ghi nhận vào Báo cáo kết hoạt động kinh doanh theo nguyên tắc phù hợp doanh thu chi phí Tuy nhiên, việc áp dụng nguyên tắc phù hợp không cho phép ghi nhận Bảng cân đối kế toán khoản mục không thoả mãn định nghĩa tài sản nợ phải trả - Nhất quán Việc trình bày phân loại khoản mục báo cáo tài phải quán từ niên độ sang niên độ khác, trừ khi: + Có thay đổi đáng kể chất hoạt động doanh nghiệp xem xét lại việc trình bày báo cáo tài cho thấy cần phải thay đổi để trình bày cách hợp lý giao dịch kiện + Một chuẩn mực kế toán khác yêu cầu có thay đổi việc trình bày - Trọng yếu tập hợp Từng khoản mục trọng yếu phải trình bày riêng biệt báo cáo tài Các khoản mục không trọng yếu trình bày riêng rẽ mà tập hợp vào khoản mục có tính chất chức - Bù trừ Các khoản mục tài sản nợ phải trả trình bày báo cáo tài không bù trừ, trừ chuẩn mực kế toán khác quy định cho phép bù trừ Các khoản mục doanh thu, thu nhập khác chi phí bù trừ khi: + Được quy định chuẩn mực kế toán khác + Các khoản lãi, lỗ chi phí liên quan phát sinh từ giao dịch kiện giống tương tự tính trọng yếu Các khoản cần tập hợp lại với phù hợp với quy định đoạn 21 - Có thể so sánh Các thông tin số liệu báo cáo tài nhằm để so sánh kỳ kế toán phải trình bày tương ứng với thông tin số liệu báo cáo tài kỳ trước Các thông tin so sánh cần phải bao gồm thông tin diễn giải lời điều cần thiết giúp cho người sử dụng hiểu rõ báo cáo tài kỳ Khi thay đổi cách trình bày cách phân loại khoản mục báo cáo tài chính, phải phân loại lại số liệu so sánh (trừ việc thực được) nhằm đảm bảo khả so sánh với kỳ tại, phải trình bày tính chất, số liệu lý việc phân loại lại Nếu thực việc phân loại 10 lại số liệu tương ứng mang tính so sánh doanh nghiệp cần phải nêu rõ lý tính chất thay đổi việc phân loại lại số liệu thực  Kết cấu nội dung chủ yếu báo cáo tài - Trong báo cáo tài chính, doanh nghiệp phải có thông tin sau đây: + Tên địa doanh nghiệp báo cáo; + Nêu rõ báo cáo tài báo cáo tài riêng doanh nghiệp hay báo cáo tài hợp tập đoàn; + Kỳ báo cáo; + Ngày lập báo cáo tài chính; + Đơn vị tiền tệ dùng để lập báo cáo tài Các thông tin quy định đoạn 33 trình bày báo cáo tài Tuỳ trường hợp, cần phải xác định cách trình bày thích hợp thông tin Trường hợp báo cáo tài trình bày trang điện tử trang tách rời phải trình bày thông tin kể nhằm đảm bảo cho người sử dụng dễ hiểu thông tin cung cấp - Các thông tin phải trình bày Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Báo cáo kết hoạt động kinh doanh phải bao gồm khoản mục chủ yếu sau đây: Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ; Các khoản giảm trừ; Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ; Giá vốn hàng bán; Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ; Doanh thu hoạt động tài chính; Chi phí tài chính; Chi phí bán hàng; Chi phí quản lý doanh nghiệp; 10 Thu nhập khác; 11 Chi phí khác; 12 Phần sở hữu lãi lỗ công ty liên kết liên doanh kế toán theo phương pháp vốn chủ sở hữu (Trong Báo cáo kết hoạt động kinh doanh hợp nhất); 13 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh; 14 Thuế thu nhập doanh nghiệp; 11 15 Lợi nhuận sau thuế; 16 Phần sở hữu cổ đông thiểu số lãi lỗ sau thuế (Trong Báo cáo kết hoạt động kinh doanh hợp nhất); 17 Lợi nhuận kỳ Các khoản mục bổ sung, tiêu đề số cộng chi tiết cần phải trình bày Báo cáo kết hoạt động kinh doanh chuẩn mực kế toán khác yêu cầu việc trình bày cần thiết để đáp ứng yêu cầu phản ánh trung thực hợp lý tình hình kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp - Bản thuyết minh báo cáo tài doanh nghiệp cần phải: + Đưa thông tin sở dùng để lập báo cáo tài sách kế toán cụ thể chọn áp dụng giao dịch kiện quan trọng; + Trình bày thông tin theo quy định chuẩn mực kế toán mà chưa trình bày báo cáo tài khác; + Cung cấp thông tin bổ sung chưa trình bày báo cáo tài khác, lại cần thiết cho việc trình bày trung thực hợp lý 2: PHÂN TÍCH VÀ SO SÁNH GIỮA IAS 01 VÀ VAS 29 2.1 Phân tích giống IAS VAS 21 a Trình bày trung thực, hợp lý phù hợp với chuẩn mực 12 IAS VAS 21 quy định: Báo cáo tài phải trình bày cách trung thực hợp lý tình hình tài chính, tình hình kết kinh doanh luồng tiền doanh nghiệp Việc áp dụng chuẩn mực, trường hợp, nhằm đảm bảo việc trình bày trung thực hợp lý báo cáo tài (Theo IAS 1, khoản 15, 16, 17) (VAS 21, khoản 9) VAS 21 nói báo cáo tài cần trình bày cách trung thưc hợp lý, muốn trình bày trung thực hợp lý phải tuân thủ chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam, IAS nói rõ chút trình bày trung thực hợp lý thể cách trung thực nghiệp vụ, kiện tuân thủ định nghĩa điều kiện ghi nhận khuôn khổ chuẩn mực Báo cáo tài quốc tế Trung thực phản ánh chất giao dịch, kiện nghiệp vụ (chứ phản ánh sai), hợp lý phản ánh cách công bằng, khách quan, thành kiến, định kiến, thiên vị Khi người ta nói trung thực hợp lý, nghĩa người ta nói phải tuân thủ với chuẩn mực chế độ, chuẩn mực chế độ để nhằm có trình bày cách trung thực hợp lý b Các nguyên tắc IAS VAS 21 quy định: Các nguyên tắc việc lập trình bày báo cáo tài chính, bao gồm: - Hoạt động liên tục - Cơ sở dồn tích - Nhất quán - Trọng yếu tập hợp - Bù trừ - Có thể so sánh (Theo IAS 1, khoản 27 đến 46) (VAS 21, khoản 15 đến 32) Hoạt động liên tục: Báo cáo tài phải lập sở giả định doanh nghiệp hoạt động liên tục tiếp tục hoạt động kinh doanh bình thường tương lai gần, trừ doanh nghiệp có ý định buộc phải ngừng hoạt động, phải thu hẹp đáng kể qui mô hoạt động Cơ sở dồn tích: giao dịch kiện ghi nhận vào thời điểm phát sinh, không vào thời điểm thực thu, thực chi tiền ghi nhận vào sổ kế toán báo cáo tài kỳ kế toán liên quan Các khoản chi phí ghi nhận vào Báo cáo kết hoạt động kinh doanh theo nguyên tắc phù hợp doanh thu chi phí 13 Nhất quán: Việc thay đổi cách trình bày báo cáo tài thực cấu trúc trình bày trì lâu dài tương lai lợi ích cách trình bày xác định rõ ràng Khi có thay đổi, doanh nghiệp phải phân loại lại thông tin mang tính so sánh cho phù hợp với quy định đoạn 30 phải giải trình lý ảnh hưởng thay đổi phần thuyết minh báo cáo tài Trọng yếu tập hợp: Tính trọng yếu phụ thuộc vào quy mô tính chất khoản mục đánh giá tình cụ thể khoản mục không trình bày riêng biệt Để xác định khoản mục hay tập hợp khoản mục trọng yếu phải đánh giá tính chất quy mô chúng Từng khoản mục trọng yếu phải trình bày riêng biệt báo cáo tài Các khoản mục không trọng yếu trình bày riêng rẽ mà tập hợp vào khoản mục có tính chất chức Bù trừ: Các khoản mục tài sản nợ phải trả, thu nhập chi phí trình bày báo cáo tài không bù trừ, trừ chuẩn mực kế toán khác qui định cho phép bù trừ Có thể so sánh: Các thông tin số liệu báo cáo tài nhằm để so sánh kỳ kế toán phải trình bày tương ứng với thông tin số liệu báo cáo tài kỳ trước c Kỳ báo cáo IAS VAS 21 quy định: Báo cáo tài doanh nghiệp phải lập cho kỳ kế toán năm Trường hợp đặc biệt, doanh nghiệp thay đổi ngày kết thúc kỳ kế toán năm dẫn đến việc lập báo cáo tài cho niên độ kế toán dài ngắn năm dương lịch việc thay đổi cần thuyết minh (IAS 1, khoản 60-65) (VAS 21, khoản 35-36) Báo cáo tài doanh nghiệp phải lập cho kỳ kế toán năm Trường hợp đặc biệt, doanh nghiệp thay đổi ngày kết thúc kỳ kế toán năm dẫn đến việc lập báo cáo tài cho niên độ kế toán dài ngắn năm dương lịch Trường hợp doanh nghiệp cần phải nêu rõ : Lý phải thay đổi ngày kết thúc kỳ kế toán năm Các số liệu tương ứng nhằm để so sánh trình bày báo cáo kết hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ phần thuyết minh báo cáo tài có liên quan, trường hợp so sánh với số liệu niên độ 14 Trong trường hợp đặc biệt, chẳng hạn doanh nghiệp sau mua lại doanh nghiệp khác có ngày kết thúc niên độ khác, yêu cầu định thay đổi ngày lập báo cáo tài Trường hợp so sánh số liệu niên độ số liệu trình bày nhằm mục đích so sánh, doanh nghiệp phải giải trình lý thay đổi ngày lập báo cáo tài d Trình bày báo cáo kết hoạt động kinh doanh IAS VAS 21 quy định: Doanh nghiệp cần trình hoạt động kinh doanh theo chức chi phí Trường hợp tính chất ngành nghề kinh doanh mà doanh nghiệp trình bày yếu tố thông tin báo cáo kết hoạt động kinh doanh theo chức chi phí trình bày theo chất chi phí Các thông tin phải trình bày Báo cáo kết kinh doanh Bản thuyết minh báo cáo tài (IAS 1, khoản 84-87) (VAS 21, khoản 57-60) Chi phí thể báo cáo kết kinh doanh theo chức chi phí trình sản xuất kinh doanh chi phí sản xuất, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp Chính từ đặc điểm này, chi phí báo cáo kết kinh doanh thể cách chung chi phí tương xứng theo chức hoạt động doanh nghiệp để đạt nguồn thu nhập, lợi nhuận Việc thể chi phí cung cấp thông tin phù hợp với yêu cầu thẩm tra hoạt động doanh nghiệp theo chức từ đối tác bên doanh nghiệp quan quản lý chức năng, tổ chức tín dụng ngân hàng, nhà đầu tư tương lai e Việc điều chỉnh khoản mục trình bày Bảng cân đối kế toán IAS VAS 21 quy định : Việc trình bày riêng biệt Bảng cân đối kế toán, quy mô, chất chức khoản mục đòi hỏi phải trình bày riêng biệt nhằm phản ánh trung thực hợp lý tình hình tài doanh nghiệp; Cách thức trình bày xếp theo thứ tự yếu tố thông tin sửa đổi theo tính chất đặc điểm hoạt động doanh nghiệp nhằm cung cấp thông tin cần thiết cho việc nắm bắt tình hình tài tổng quan doanh nghiệp (IAS 1, khoản 57 đến59) (VAS 21, khoản 53) 2.2 Phân tích khác IAS 01 VAS 21 Bảng 2.1 So sánh khác IAS 01 VAS 21 15 STT Chỉ tiêu IAS 01 Để đạt mục đích báo cáo tài phải cung cấp Mục thông tin doanh đích nghiệp tài sản, nợ phải trả, Báo cáo vốn chủ sở hữu, doanh thu thu tài nhập khác chi phí, luồng tiền thay đổi khác vốn chủ sở hữu Hệ thống báo cáo tài doanh nghiệp gồm: - Bảng cân đối kế toán cuối kỳ; - Báo cáo kết hoạt động kinh doanh kỳ - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ - Các thuyết minh báo cáo tài chính, bao gồm thuyết minh sách kế toán chủ yếu thuyết minh khác - Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu Hệ thống báo cáo - Bảng cân đối kế toán thời tài điểm đầu kỳ so sánh gần doanh nghiệp áp dụng hồi tố sách kế toán thực việc điều chỉnh hồi tố số khoản mục báo cáo tài doanh nghiệp thực phân loại lại khoản mục trênbáo cáo tài Doanh nghiệp đặt tên khác cho báo cáo thay sử dụng tên chuẩn mực Trình Doanh nghiệp phải trình bày bày báo khoản mục thu nhập chi phí cáo kết ghi nhận kỳ: hoạt - Trong báo cáo tổng hợp động khoản thu nhập; kinh - Trong loại báo cáo: Báo cáo doanh trình bày lỗ/lãi (báo cáo kết hoạt động kinh doanh riêng); báo cáo trình bày khoản lỗ/lãi 16 VAS 21 Để đạt mục đích báo cáo tài phải cung cấp thông tin doanh nghiệp mục tương tự IAS mục thay đổi khác vốn chủ sở hữu Hệ thống báo cáo tài doanh nghiệp gồm: - Bảng cân đối kế toán; - Báo cáo kết hoạt động kinh doanh; - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ -Thuyết minh báo cáo tài -Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu trình bày phần thuyết minh báo cáo tài - Không có Bảng cân đối kế toán thời điểm đầu kỳ so sánh gần Doanh nghiệp phải thực tên gọi chuẩn mực Chuẩn mực yêu cầu trình bày khoản mục thu nhập chi phí ghi nhận kỳ: - Trong Báo cáo trình bày lỗ/lãi (báo cáo kết hoạt động kinh doanh riêng) 4 Mẫu biểu bảng cân đối kế toán Cổ tức Thay đổi nguồn vốn CSH khoản thu nhập khác (báo cáo tổng hợp khoản thu nhập) Không đưa bảng cân đối kế Bảng cân đối kế toán lập toán mẫu trình tự trình bày phù hợp với quy định khoản mục văn hướng dẫn thực chuẩn mực Thông tin trình bày thuyết minh báo cáo tài báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu Được trình bày báo cáo riêng Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu Thông tin cần phải trình bày Thuyết minh báo cáo tài Thông tin trình bày thuyết minh báo cáo tài 2.3 Một số ưu nhược điểm VAS 21 Việt Nam so với IAS 01 Quốc tế a Ưu điểm Khi xây dựng các chuẩn mực kế toán, quan điểm xuyên suốt Việt Nam tuân thủ hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế VAS 21 xây dựng dựa IAS 1, theo nguyên tắc vận dụng có chọn lọc thông lệ quốc tế, phù hợp với đặc điểm kinh tế trình độ quản lý doanh nghiệp Việt Nam Do vậy, VAS 21 tiếp cận với IAS1, phản ánh phần lớn giao dịch kinh tế thị trường, nâng cao tính công khai, minh bạch thông tin BCTC doanh nghiệp VAS 21 quy định rỏ ràng thông tin cần trình bày báo cáo tài chính, giúp cho doanh nghiệp có sở phương pháp thực báo cáo kết kinh doanh b Nhược điểm  Hạn chế việc quy định hình thức biểu mẫu Khác với VAS 21, IAS đưa chi tiết định nghĩa, phương pháp làm, cách trình bày thông tin bắt buộc phải có báo cáo tài họ không đưa biểu mẫu báo cáo bắt buộc tất công ty phải tuân theo họ hiểu công ty có quy mô, đặc điểm ngành nghề kinh doanh khác Chế độ kế toán Việt Nam đưa hệ thống tài khỏan kế toán thống bắt buộc mà đưa biểu mẫu báo cáo tài 17 thống bắt buộc, cứng nhắc, làm triệt tiêu tính linh hoạt đa dạng hệ thống BCTC, cho tất doanh nghiệp áp dụng (hầu hết quốc gia giới không làm vậy)  Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Khác với IAS 1, Theo VAS 21 doanh thu chi phí tài tính vào lãi/lỗ hoạt động kinh doanh báo cáo kết hoạt động kinh doanh không phù hợp với thông lệ quốc tế, khoản lãi/lỗ bán cổ phiếu vốn hoạt động mang tính thường xuyên doanh nghiệp lại hiểu kết hoạt động kinh doanh chủ yếu Lãi từ hoạt động kinh doanh công ty quan trọng, nguồn lãi quan trọng ổn định doanh nghiệp Khác với nguồn lãi từ hoạt động tài hay hoạt động khác nguyên tắc thường không ổn định khó dự đoán Việc doanh thu chi phí tài tính vào kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp thể kết kinh doanh không xác, gây tượng không đồng kỳ kinh doanh, lẻ hoạt động tài hoạt động không thường xuyên  Báo cáo tình hình thay đổi vốn chủ sở hữu Theo chuẩn mực kế toán quốc tế IAS 1, báo cáo tài bắt buộc phải trình bày như: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Thuyết minh báo cáo tài chính, có Báo cáo tình hình thay đổi vốn chủ sở hữu, VAS 21 chuẩn mực kế toán Việt Nam, Báo cáo tình hình thay đổi vốn chủ sở hữu báo cáo nằm thuyết minh báo cáo tài Báo cáo vốn chủ sở hữu mang lại cho nhà đầu tư thông tin nguyên nhân gây biến động tài khoản vốn cổ phần Khi định đầu tư vào doanh nghiệp nhà đầu tư thường quan tâm đến kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, họ ý đến nguồn vốn cổ phần công ty Việc quy định Báo cáo tình hình thay đổi vốn chủ sở hữu báo cáo nằm thuyết minh báo cáo tài làm hạn chế tầm nhìn cho nhà đầu tư trình thay đổi vốn cổ phần doanh nghiệp, mặt khác làm hạn chế tầm quan trọng nguồn vốn, không báo cáo riêng, 18 thống mà phải quy định báo cáo thuyết minh, nằm báo cáo thuyết minh việc tìm hiểu xem xét trở nên phức tạp  Các tiêu bảng cân đối kế toán Theo chế độ kế toán Việt Nam, tiêu bảng cân đối kế toán gồm: tài sản thuê ngoài; vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công; hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gởi, ký cược; nợ khó đòi xử lý; ngoại tệ loại; dự toán chi nghiệp, dự án Các nhà đầu tư thường quan tâm đến tất thông tin trình bày báo cáo tài doanh nghiệp lại không hiểu nghĩa tiêu bảng cân đối kế toán Trong số trường hợp việc ghi nhận tiêu bề mặt báo cáo tài làm cho nhà đầu tư có cách đánh giá không chuẩn xác doanh nghiệp thông tin trình bày tiêu không tốt, bỏ qua hội đầu tư 3: NHỮNG Ý KIẾN ĐÓNG GÓP ĐỂ HOÀN THIỆN VAS 21 THEO HƯỚNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ IAS 01 Việc sử dụng thông tin BCTC công cụ hữu hiệu quản lý tài chính, đánh giá hiệu kinh doanh DN Để đánh giá xác hoạt động DN, đòi hỏi hệ thống BCTC phải thể cách tổng quát, đầy đủ xác tiêu phản ánh hoạt động kinh doanh DN Tuy vậy, hệ thống BCTC hành không tránh khỏi thiếu sót định Một số tiêu BCTC chi tiết thuộc phạm vi báo cáo quản trị Các tiêu phản ánh báo cáo có tự xếp lại chưa thật hợp lý không quán, cách tính toán tiêu chưa thật xác, biểu mẫu cồng kềnh, không phù hợp với trình độ thực tiễn Việt nam nên DN khó lòng thực Các DN Việt nam có trình độ tổ chức khác chuẩn mực số 21 “Trình bày báo cáo tài chính” lại quy định áp dụng cho tất loại hình DN Có nghĩa tất loại hình DN, từ công ty TNHH, công ty cổ phần có quy mô vừa nhỏ DN Nhà nước áp dụng hệ thống BCTC giống 19 Phải chăng, nhà soạn thảo biểu mẫu BCTC lạc quan việc đánh giá điều kiện kinh tế, xã hội trình độ quản lý DN nước ta nên dẫn đến tình trạng hàng loạt DN lập nộp BCTC cho quan quản lý hạn chưa nói BCTC có xác hay không Chúng ta phải thẳng thắng thừa nhận hệ thống BCTC hành toán đố khó so với trình độ hầu hết DN nước ta Và thực tế, để có BCTC nộp cho quan quản lý, DN vừa nhỏ phải chọn hai cách: Hoặc phải thuê chuyên gia lập BCTC tự lập cho có để nộp Trong trình xây dựng hệ thống BCTC, cần quán triệt số quan điểm phương hướng sau: - Tuân thủ luật pháp: Xuất phát từ môi trường kinh tế luật pháp Việt nam nay, nhà nước quan tâm đến hoạt động kinh tế kế toán thông qua việc ban hành văn pháp qui tài kế toán cho phù hợp với giai đoạn phát triển đất nước Đặc biệt, Việt nam hội nhập với kinh tế giới nước khu vực, việc xây dựng hệ thống BCTC phải dựa quan điểm tuân thủ luật pháp đảm bảo tính trung thực hợp lý thông tin - Phù hợp với chuẩn mực thông lệ kế toán quốc tế, đảm bảo có tiếng nói chung đặc điểm kinh tế Việt Nam - Trong bối cảnh toàn cầu hóa, kinh tế giới đã, có thay đổi lớn lao xu hướng tự thương mại Nước ta tham gia tổ chức: Asean, Apec, WTO Do vậy, kế toán với tư cách công cụ quản lý kinh tế phải đổi mới, nhằm tạo tiền đề cho việc thương mại hóa Thế giới - Phù hợp với tính đa dạng hóa loại hình DN - Chủ trương phát triển kinh tế thị trường nhiều thành phần, đa dạng hóa hình thức sở hữu đòi hỏi hệ thống kế toán phải xây dựng thật linh hoạt, phù hợp cho đáp ứng yêu cầu thông tin hữu ích người sử dụng bên DN - Để đạt tiêu chuẩn chất lượng phù hợp với yêu cầu sử dụng thông tin kinh tế thị trường, hệ thống BCTC cần phải có cấu trúc hoàn chỉnh đạt mục tiêu sau đây: 20 - Đảm bảo thông tin trình bày BCTC phải hữu ích cho việc đề định Nó phải hội tụ đủ phẩm chất: Dể hiểu, thích hợp, thỏa đáng, so sánh quán - Xây dựng mô hình BCTC linh hoạt phù hợp với nhu cầu sử dụng, nhu cầu thực hành kế toán đối tượng khác phù hợp với tương quan Lợi ích – Chi phí việc soạn thảo phổ biến thông tin kế toán - Các thông tin, yếu tố BCTC phải đo lường theo nguyên tắc thích hợp, cho phép hạn chế ảnh hưởng thay đổi giá (hoặc lạm phát) việc trình bày thông tin tài KẾT LUẬN Báo cáo tài tổng hợp số liệu từ sổ sách kế toán theo tiêu kinh tế tài định cách có hệ thống kế toán soạn thảo theo định kỳ trình bày dạng báo cáo tổng hợp theo cấu trúc định, phù hợp với nguyên tắc quy định kế toán nhằm cung cấp thông tin hữu ích tình hình tài doanh nghiệp cho đối tượng sử dụng thông tin kế toán không giới hạn người quản lý bên doanh nghiệp hay phục vụ cho việc kiểm tra, kiểm soát quan quản lý nhà nước mà bao gồm đối tượng, thể nhân, pháp nhân bên doanh nghiệp nhà đầu tư, chủ nợ, ngân hàng thương mại, công ty bảo hiểm, đối tác kinh doanh… đối tượng sử dụng thông tin kế toán với mục đích khác Nên nhu cầu thông tin đòi hỏi khách quan thiếu vận hành kinh tế 21 Trong bối cảnh kinh tế thị trường quốc tế ngày phát triển, đặt yêu cầu hoanft thiện khuân mẫu báo cáo tài Việt Nam phải thay đổi không ngừng hoàn thiện theo khuân mẫu báo cáo tài điều vô quan trọng Để hướng tới hòa hợp hội tụ kế toán tương lai theo xu phát triển thị trường giới Qua trình tìm hiểu nghiên cứu em mong đưa số giải pháp thích hợp nhằm đưa chuẩn mực kế toán Việt Nam gần với chuẩn mực kế toán quốc tế, để doanh nghiệp Việt Nam doanh nghiệp có vốn đầu tư nước áp dụng linh hoạt hệ thống chuẩn mực hoàn thiện vào trình kinh doanh Do nhiều hạn chế kiến thức thời gian nghiên cứu nên trình bày chắn không tránh khỏi thiếu sót Nhóm mong nhận ý kiến đóng góp chân thành từ phía cô TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài Chính (2006), Chuẩn mực kế toán số 21 – Trình bày báo cáo tài chính, theo Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC, Bộ Tài Chính, Hà Nội Đề cương giảng “ Lý Thuyết Kế Toán”, 12/2015 Hệ Cao Học Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội Ngân Trần Thị Lê, 22/2/2010 IAS 01 – Trình bày báo cáo tài ( Bản tiếng Việt ), academia.edu ( https://www.academia.edu ) PGS.TS Võ Văn Nhị & Ths Lê Hoàng Phúc, Sự hoà hợp VAS IAS, Tạp chí kiểm toán số 12/2011 22 TS Trần Thị Cẩm Thanh, Hoàn thiện hệ thống Báo Cáo Tài Chính DN Việt Nam thời kỳ hội nhập, Tạp chí Kế toán & Kiểm toán số 24/2014 Trịnh Nhật Tuệ, 2014 Hoàn thiện chuẩn mực kế toán báo cáo tài Việt Nam Luận văn thạc sĩ kinh tế Trường Đại Học Kinh Tế TP Đà Nẵng 23 [...]... chất của những thay đổi nếu việc phân loại lại các số liệu được thực hiện  Kết cấu và nội dung chủ yếu của báo cáo tài chính - Trong báo cáo tài chính, doanh nghiệp phải có các thông tin sau đây: + Tên và địa chỉ của doanh nghiệp báo cáo; + Nêu rõ báo cáo tài chính này là báo cáo tài chính riêng của doanh nghiệp hay báo cáo tài chính hợp nhất của tập đoàn; + Kỳ báo cáo; + Ngày lập báo cáo tài chính; ... đạt mục đích của mình báo cáo tài chính phải cung cấp Mục những thông tin của một doanh đích của nghiệp về tài sản, nợ phải trả, Báo cáo vốn chủ sở hữu, doanh thu thu tài chính nhập khác chi phí, các luồng tiền và những thay đổi khác về vốn chủ sở hữu Hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp gồm: - Bảng cân đối kế toán tại cuối kỳ; - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ - Báo cáo lưu chuyển... và 16 VAS 21 Để đạt mục đích của mình báo cáo tài chính phải cung cấp những thông tin của doanh nghiệp về các mục tương tự như IAS 1 nhưng không có mục những thay đổi khác về vốn chủ sở hữu Hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp chỉ gồm: - Bảng cân đối kế toán; - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ -Thuyết minh báo cáo tài chính -Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu được... hoanft thiện khuân mẫu về báo cáo tài chính của Việt Nam cũng phải thay đổi và không ngừng hoàn thiện theo khuân mẫu báo cáo tài chính cũng là điều vô cùng quan trọng Để có thể hướng tới sự hòa hợp và hội tụ kế toán trong tương lai đi theo xu thế phát triển của thị trường thế giới Qua quá trình tìm hiểu và nghiên cứu em mong rằng đã đưa ra được một số giải pháp thích hợp nhằm đưa chuẩn mực kế toán Việt Nam. .. doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính, còn có Báo cáo tình hình thay đổi vốn chủ sở hữu, còn VAS 21 chuẩn mực kế toán Việt Nam, Báo cáo tình hình thay đổi vốn chủ sở hữu là một báo cáo được nằm trong thuyết minh báo cáo tài chính Báo cáo vốn chủ sở hữu mang lại cho các nhà đầu tư thông tin về nguyên nhân gây ra các biến động của các tài khoản trong vốn cổ phần Khi quyết định... liệu trong báo cáo tài chính nhằm để so sánh giữa các kỳ kế toán phải được trình bày tương ứng với các thông tin bằng số liệu trong báo cáo tài chính của các kỳ trước c Kỳ báo cáo IAS 1 và VAS 21 đều quy định: Báo cáo tài chính của doanh nghiệp phải được lập ít nhất cho kỳ kế toán năm Trường hợp đặc biệt, một doanh nghiệp có thể thay đổi ngày kết thúc kỳ kế toán năm dẫn đến việc lập báo cáo tài chính cho... mục trênbáo cáo tài chính Doanh nghiệp có thể đặt tên khác cho các báo cáo thay vì sử dụng tên trong chuẩn mực Trình Doanh nghiệp phải trình bày các bày báo khoản mục thu nhập và chi phí cáo kết ghi nhận trong kỳ: quả hoạt - Trong một báo cáo tổng hợp động các khoản thu nhập; hoặc kinh - Trong 2 loại báo cáo: Báo cáo doanh trình bày lỗ/lãi (báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng); báo cáo trình... tiền tệ - Các thuyết minh báo cáo tài chính, bao gồm thuyết minh về các chính sách kế toán chủ yếu và các thuyết minh khác - Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu Hệ thống báo cáo - Bảng cân đối kế toán tại thời tài chính điểm đầu của kỳ so sánh gần nhất khi doanh nghiệp áp dụng hồi tố chính sách kế toán hoặc thực hiện việc điều chỉnh hồi tố đối với một số khoản mục trên báo cáo tài chính hoặc khi doanh nghiệp... Ths Lê Hoàng Phúc, Sự hoà hợp giữa VAS và IAS, Tạp chí kiểm toán số 12/2011 22 5 TS Trần Thị Cẩm Thanh, Hoàn thiện hệ thống Báo Cáo Tài Chính của các DN Việt Nam trong thời kỳ hội nhập, Tạp chí Kế toán & Kiểm toán số 24/2014 6 Trịnh Nhật Tuệ, 2014 Hoàn thiện chuẩn mực kế toán báo cáo tài chính ở Việt Nam Luận văn thạc sĩ kinh tế Trường Đại Học Kinh Tế TP Đà Nẵng 23 ... IAS 1 và VAS 21 quy định: Báo cáo tài chính phải trình bày một cách trung thực và hợp lý tình hình tài chính, tình hình và kết quả kinh doanh và các luồng tiền của doanh nghiệp Việc áp dụng các chuẩn mực, trong mọi trường hợp, nhằm đảm bảo việc trình bày trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính (Theo IAS 1, khoản 15, 16, 17) và (VAS 21, khoản 9) VAS 21 nói rằng báo cáo tài chính cần trình bày một cách
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện về khuân mẫu báo cáo tài chính của việt nam, Hoàn thiện về khuân mẫu báo cáo tài chính của việt nam, Hoàn thiện về khuân mẫu báo cáo tài chính của việt nam, 3 Một số ưu và nhược điểm của VAS 21 Việt Nam so với IAS 01 Quốc tế.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay