75 câu trắc nghiệm khối đa diện THPT bình phục nhứt, tiền giang

7 230 1
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 08:04

Trường THPT Bình Phục Nhứt Đề trắc nghiệm chương Khối Đa Diện CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HÌNH HỌC CHƯƠNG I KHỐI 12 Câu 1: Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai? A Hình lập phương đa điện lồi B Tứ diện đa diện lồi C Hình hộp đa diện lồi D Hình tạo hai tứ diện ghép với đa diện lồi Câu 2: Khối đa diện loại {4;3} có số đỉnh là: A B C D 10 Câu 3: Khối đa diện loại {3;4} có số cạnh là: A 14 B 12 C 10 D Câu 4: Khối mười hai mặt thuộc loại A {5, 3} B {3, 5} C {4, 3} D {3, 4} Câu 5: Hình bát diện thuộc loại khối đa diện sau A 3;3 C 4;3 B 3; 4 D 5;3 Câu 6: Khối lập phương khối đa diện loại: A {5;3} B {3;4} C {4;3} D {3;5} Câu 7: Khối đa diện loại {5;3} có số mặt là: A 14 B 12 C 10 D Câu 8: Có loại khối đa diện đều? A B.5 C.20 D.Vô số Câu 9: Khối đa diện sau có mặt tam giác đều? A Thập nhị diện B Nhị thập diện C Bát diện D Tứ diện Câu 10: Kim Tự Tháp Ai Cập có hình dáng khối đa diện sau A Khối chóp tam giác B Khối chóp tứ giác C Khối chóp tam giác D Khối chóp tứ giác Câu 11: Mỗi đỉnh bát diện đỉnh chung mặt? A B.5 C.8 D.4 Câu 12 Mỗi đỉnh nhị thập diện đỉnh chung mặt? A B 12 C D.5 Câu 13: Số cạnh bát diện là: A 12 B C 10 D.16 Câu 14: Số đỉnh hình mười hai mặt : A 20 B 12 C 18 D.30 Câu 15: Số cạnh hình mười hai mặt là: A 30 B 12 C 18 D.20 Câu 16: Thể tích khối chóp có diện tích đáy B chiều cao h là: A V  Bh B V  Bh C V  Câu 17: Khối chóp S.ABCD có mặt đáy là: A Hình bình hành B Hình chữ nhật Bh C Hình thoi D V  3Bh D Hình vuông Câu 18: Số mặt phẳng đối xứng hình lập phương là: A B C D Câu 19: Số mặt phẳng đối xứng hình bát diện là: Trang Trường THPT Bình Phục Nhứt A Đề trắc nghiệm chương Khối Đa Diện B C D 12 Câu 20: Số mặt phẳng đối xứng khối tứ diện là: A B C D Câu 21: Nếu không sử dụng thêm điểm khác đỉnh hình lập phương chia hình lập phương thành A Một tứ diện bốn hình chóp tam giác giác B Năm tứ diện C Bốn tứ diện hình chóp tam giác D Năm hình chóp tam giác giác đều, tứ diện Câu 22: Số cạnh khối chóp A Một số chẵn lớn B Một số lẻ C Một số chẵn lớn D Một số lẻ lớn Câu 23: Mỗi đỉnh hình đa diện đỉnh chung nhất: A Hai mặt B Ba mặt D Năm mặt C Bốn mặt Câu 24: Trong mệnh đề sau mệnh đề sai ? A Lắp ghép hai khối hộp khối đa diện lồi C.Khối tứ diện khối đa diện lồi Câu 25: Số mặt khối lập phương là: A B C B.Khối hộp khối đa diện lồi D Khối lăng trụ tam giác khối đa diện lồi D.10 Câu 26: Khối đa điện sau có công thức tính thể tích V  B.h (B diện tích đáy ; h chiều cao) A Khối lăng trụ B Khối chóp C Khối lập phương D Khối hộp chữ nhật Câu 27: Thể tích khối chóp có diện tích đáy B chiều cao h A V  Bh C V  B V  Bh Bh D V  Bh Câu 28: Thể tích khối lăng trụ có diện tích đáy B chiều cao h A V  Bh B V  Bh C V  Bh D V  Bh Câu 29: Cho khối chóp tích V Khi giảm diện tích đa giác đáy xuống V V lần thể tích khối V V 27 Câu 30: Khi tăng độ dài tất cạnh khối hộp chữ nhật lên gấp đôi thể tích khối hộp tương ứng sẽ: A tăng lần B tăng lần C tăng lần D tăng lần chóp lúc bằng: A B C D   Câu 31: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a Biết SA  ABCD SA  a Thể tích khối chóp S.ABCD là: A a3 3 B a C a 3 D a 12 Câu 32: Cho khối tứ diện ABCD Lấy điểm M nằm A B, điểm N nằm C D Bằng hai mặt phẳng  MCD  NA B  ta chia khối tứ diện cho thành bốn khối tứ diện: A AMCN, AMND, AMCD, BMCN B AMCD, AMND, BMCN, BMND C AMCN, AMND, BMCN, BMND D BMCD, BMND, AMCN, AMDN Trang Trường THPT Bình Phục Nhứt Đề trắc nghiệm chương Khối Đa Diện Câu 33: Thể tích chóp tam giác có tất cạnh A B C là: D Câu 34: Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’ có cạnh đáy , cạnh bên A B C Thể tích khối lăng trụ là: D Câu 35: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác cạnh a SA  (ABC) SA  a Thể tích khối chóp S.ABC A 3a B a3 C 3a D 3a Câu 36: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a SA  (ABCD) SB  Thể tích khối chóp S.ABCD : a3 a3 a3 B a3 C D Câu 37: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác vuông B biết AB  a AC  2a SA  (ABC) A SA  a Thể tích khối chóp S.ABC : 3a 3a a3 a3 B C D 4 Câu 38: Cho hình lăng trụ tam giác có cạnh a Thể tích khối lăng trụ là: A A 2a 3 B a3 C 2a 3 D a3 Câu 39: Phép đối xứng qua mặt phẳng (P) biến đường thẳng d thành đường thẳng d’ cắt d khi: A d cắt (P) B d nằm (P) C d cắt (P) không vuông góc với (P) D d song với (P) Câu 40: Cho khối lăng trụ ABC.A’B’C’ tích V, thể tích khối chóp C’.ABC là: A 2V B V C V D V Câu 41 Cho khối chóp S.ABC tích V Gọi B’, C’ trung điểm AB AC Thể tích khối chóp S.AB’C’ là: A V B V C V D V Câu 42 Cho khối chóp S.ABC, ba cạnh SA, SB, SC lấy ba điểm A’, B’, C’ cho 1 SA' = SA ; SB' = SB ; SC' = SC , Gọi V V’ thể tích khối chóp S.ABC S.A’B’C’ Khi tỉ số V là: V A 12 B 12 C 24 D 24 Câu 43 Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình thoi tâm O cạnh a, góc BAC  60o , SO   ABCD  a3 a3 a3 3a Khi thể tích khối chóp là: A B C 8 4 Câu 44:Thể tích khối lăng trụ tam giác có tất cạnh a : SO  Trang D a3 Trường THPT Bình Phục Nhứt A 3a Đề trắc nghiệm chương Khối Đa Diện B 3a 3 C a3 D 3a Câu 45: Thể tích khối chóp tứ giác có tất cạnh a : A 2a B 3a 3a C D a3 Câu 46: Nếu ba kích thước khối chữ nhật tăng lên lần thể tích tăng lên: A lần B 16 lần C 64 lần D 192 lần Câu 47: Kim tự tháp Kêốp Ai Cập xây dựng vào khoảng 2500 năm trước Công nguyên Kim tự tháp khối chóp tứ giác có chiều cao 147 m, cạnh đáy dài 230 m Thế tích là: A 2592100 m3 B 2592100 m2 C 7776300 m3 D 3888150 m3 Câu 48: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông Mặt bên SAB tam giác cạnh a nằm mặt phẳng vuông góc với (ABCD) Thể tích khối chóp S.ABCD là: a3 A a3 B a3 C D a Câu 49: Hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy hình chữ nhật cạnh AB = 2a, AD = a; cạnh bên có độ dài 3a Thể tích hình chóp S~.ABCD a 31 A a3 B a 31 C a3 D Câu 50: Cho khối lập phương biết tăng độ dài cạnh khối lập phương thêm 2cm thể tích tăng thêm 98cm3 Hỏi cạnh khối lập phương cho bằng: A cm B cm C cm D cm Câu 51: Cho hình chóp S.ABC có tam giác ABC tam giác cạnh a Hình chiếu S mặt phẳng (ABC) trung điểm cạnh AB, góc tạo cạnh SC mặt phẳng đáy (ABC) 300 Thể tích khối chóp S.ABC là: A a3 B a3 C a3 24 D a3 Câu 52: Cho khối lăng trụ đứng tam giác ABC.A’B’C’ có đáy tam giác vuông cân A~ Cho AC  AB  2a , góc AC’ mặt phẳng  ABC  300 Thể tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’ A 4a3 3 B 2a3 3 C 4a2 3 D 4a 3 Câu 53: Một khối hộp chữ nhật  H  có kích thước a, b, c Khối hộp chữ nhật  H   có kích thước tương ứng a 2b 3c , , Khi tỉ số thể tích V H  V H  1 1 B C D 24 12 Câu 54: Cho khối chóp S~.ABC có SA vuông góc với (ABC), đáy ABC tam giác vuông cân A, BC= A SB (ABC) 30o Thể tích khối chóp S~.ABC là: A B C D Câu 55: Khối chóp S.ABC có SA vuông góc với (ABC), đáy ABC tam giác vuông B Biết Trang , góc Trường THPT Bình Phục Nhứt SB= Đề trắc nghiệm chương Khối Đa Diện , BC= thể tích khối chóp A B Khoảng cách từ A đến (SBC) là: C D Câu 56: Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’ có đáy ABC tam giác cạnh a, hình chiếu C’ (ABC) trung điểm I BC Góc AA’ BC 30o Thể tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’là: A B C D Câu 57: Cho khối chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a Hai mặt phẳng (SAC) (SAB) vuông góc với (ABCD) Góc (SCD) (ABCD) 60o Thể tích khối chóp S.ABCD là: A B C D Câu58: Cho hình lập phương có độ dài đường chéo 10 3cm Thể tích khối lập phương A 300 cm B 900 cm C 1000 cm D 2700 cm Câu 59: Cho hình lăng trụ tứ giác ABCD.A’B’C’D’ cạnh đáy dm Biết mặt phẳng (BCD’) hợp với đáy góc 600 Tính thể tích khối lăng trụ A 325 dm3 B 478 dm3 C 576 dm3 D 648 dm3 Câu 60: Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ với AB = 10cm, AD = 16cm Biết BC’ hợp với đáy góc  cho cos   Tính thể tích khối hộp 17 A 4800 cm B 5200 cm C 3400 cm D 6500 cm Câu 61: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật, biết AB = 2a; AD = a Hình chiếu S lên đáy trung điểm H cạnh AB ; góc tạo SC đáy 450 Thể tíchkhối chóp S.ABCD là: 2a a3 2a a3 B C D 3 Câu 62: Cho hình chop S.ABC có cạnh đáy a;SA=2a Thể tích khối chóp S.ABC : A A a3 3 B 2a 3 C 3a 3 D a 11 12 Câu 63: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật, biết AB = a; AD  a Hình chiếu S lên đáy trung điểm H cạnh AB; góc tạo SD đáy 600 Thể tích khối chóp S~.ABCD là: a 13 a3 a3 B C D Đáp án khác Câu 64 Nếu ba kích thước khối hộp chữ nhật tăng lên k lần thể tích khối hộp tương ứng sẽ: A tăng k lần B tăng k2 lần C tăng k3 lần D tăng 3k3 lần Câu 65: Cho hình chóp S.ABCD có cạnh đáy a cạnh bên tạo với đáy góc 60o Tính thể tích hình chóp A a3 A a3 B a3 C a3 D Câu 66: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác vuông B , AB = a , BC = a , SA vuông góc với mặt phẳng đáy Biết góc SC (ABC) 600 Tính thể tích khối chóp S.ABC A 3a B a a3 D 3 C a Trang Trường THPT Bình Phục Nhứt Đề trắc nghiệm chương Khối Đa Diện Câu 67: Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy ABC tam giác vuông B, ACB  600 , cạnh BC = a, đường chéo AB tạo với mặt phẳng (ABC) góc 300.Tính thể tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’ a3 A B a3 3 C a3 D 3a3 Câu 68: Cho hình chóp S A BCD có cạnh đáy 2a , góc mặt bên mặt đáy 600 Tính thể tích hình chóp S A BCD A a3 3 4a3 3 B C 2a3 3 D 3a3 Câu 69: Cho hình chóp S.ABCD biết ABCD hình thang vuông A D; AB = 2a; AD = DC = a Tam giác SAD vuông S Gọi I trung điểm AD Biết (SIC) (SIB) vuông góc với mp(ABCD) Tính thể tích khối chóp S.ABCD theo a a3 A a3 B C 3a3 D a3 3 Câu 70: Cho lăng trụ đứng ABC.A/B/C/ có đáy ABC tam giác vuông B, AB=a, BC = a , mặt bên (A/BC) hợp với mặt đáy (ABC) góc 300 Tính thể tích khối lăng trụ a3 A a3 B a3 C a3 D Câu 71 : Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy SC tạo với mặt đáy góc 600 Tính thể tích khối chóp S.ABCD a3 a3 6 a3 Câu 72: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác cạnh a , SA vuông góc với mặt phẳng đáy Gọi I A B a3 3 C D trung điểm BC , góc (SBC) (ABC) 300 Tính thể tích khối chóp S.ABC a3 a3 a3 C D 24 24 Câu 73 Cho lăng trụ ABC.A'B'C' có đáy tam giác cạnh a Hình chiếu vuông góc điểm A' lên mặt A a3 B phẳng (ABC) trùng với trọng tâm tam giác ABC Biết khoảng cách hai đường thẳng AA' BC a Khi thể tích khối lăng trụ A a3 12 B a3 C a3 3 D a3 24 Câu 74: Tổng diện tích mặt hình lập phương 96 cm Thể tích khối lập phương là: A 64 cm B 84 cm C 48 cm D 91 cm Câu 75: Cho hình chóp tam giác có cạnh đáy a cạnh bên tạo với đáy góc  Thể tích khối chóp A a tan  12 B a tan  C a cot  12 Trang D a cot  Trường THPT Bình Phục Nhứt Đề trắc nghiệm chương Khối Đa Diện ĐÁP ÁN 1D 9A 17D 25B 33A 41C 49A 57A 65D 73 2C 10D 18 26B 34A 42D 50A 58C 66C 74A 3B 11D 19 27A 35B 43A 51C 59C 67A 75A 4A 12A 20 28A 36C 44A 52A 60A 68D 5B 13A 21A 29C 37D 45A 53D 61A 69B 6C 14A 22C 30D 38D 46C 54A 62D 70D 7B 15A 23B 31C 39C 47A 55B 63D 71A 8B 16A 24A 32C 40C 48A 56D 64C 72D Trang
- Xem thêm -

Xem thêm: 75 câu trắc nghiệm khối đa diện THPT bình phục nhứt, tiền giang , 75 câu trắc nghiệm khối đa diện THPT bình phục nhứt, tiền giang , 75 câu trắc nghiệm khối đa diện THPT bình phục nhứt, tiền giang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay