vận dụng kế toán quản trị môi trường vào các doanh nghiệp sản xuất

119 315 4
  • Loading ...
1/119 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 08:02

ngày nay việc phát quản trị phát triển kế toán quản trị môi trường là điều vô cùng mới mẻ trong các doanh nghiệp việt nam, vì vậy cần nghiên cứu các quốc gia đã áp dụng thành công kế toán quản trị môi trường rồi từ đó rút ra làm bài học kinh nghiệm cho việt nam BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH TRỊNH HIỆP THIỆN VẬN DỤNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ MÔI TRƯỜNG VÀO CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT VIỆT NAM     CHUYÊN NGÀNH: KẾ TOÁN MÃ SỐ: 60.34.30 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS ĐOÀN NGỌC QUẾ TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2010   LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài thực dựa trình nghiên cứu trung thực cố vấn người hướng dẫn khoa học Đây đề tài luận văn thạc sỹ kinh tế, chuyên ngành Kế toán kiểm toán Luận văn chưa công bố hình thức tất nguồn tài liệu tham khảo trích dẫn đầy đủ Tp Hồ Chí Minh, ngày…… tháng …… năm 2010 Tác giả   MỤC LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ, PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT BẰNG TIẾNG ANH PHẦN MỞ ĐẦU Sự cần thiết đề tài i Mục tiêu nghiên cứu iii Phương pháp nghiên cứu iii Đối tượng phạm vi nghiên cứu iv Bố cục đề tài .v Ý nghóa thực tiễn đề tài v CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ MÔI TRƯỜNG 1.1 Tổng quan kế toán quản trò môi trường 1.1.1 Khái niệm EMA 1.1.2 Những hạn chế kế toán quản trò truyền thống hữu ích EMA 1.2 Chi phí môi trường thu nhập liên quan đến môi trường 1.2.1 Chi phí môi trường 1.2.2 Thu nhập liên quan đến môi trường 12 1.3 Các công cụ kế toán quản trò môi trường 13 1.3.1 Kế toán chi phí môi trường 13 1.3.1.1 Kỹ thuật phân tích chu kỳ sống 14 1.3.1.2 Kỹ thuật phân tích chi phí môi trường theo mức độ hoạt động 16 1.3.1.3 Kỹ thuật ước tính giá trò chi phí môi trường ngoại sinh .18 1.3.2 Đánh giá chi phí – lợi ích liên quan đến môi trường dự án đầu tư 21   1.3.3 ánh giá thành hoạt động môi trường 23 1.3.3.1 Chỉ số đánh giá hiệu kinh tế môi trường 23 1.3.3.2 Bảng cân điểm đánh giá thành hoạt động môi trường 26 1.3.4 Trình bày công bố thông tin liên quan đến môi trường .28 Kết luận chương 30 CHƯƠNG 2: THỰC TẾ VẬN DỤNG EMA TẠI VIỆT NAM VÀ CÁC QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI 2.1 Thực tế vận dụng EMA Việt Nam 31 2.1.1 Hiện trạng công tác tổ chức kế toán quản trò doanh nghiệp sản xuất Việt Nam .31 2.1.2 Khái quát hoạt động quản lý môi trường Việt Nam 34 2.1.3 Thực tế vận dụng EMA doanh nghiệp sản xuất Việt Nam 36 2.1.3.1 Mô hình quản lý môi trường doanh nghiệp sản xuất Việt Nam có đặc điểm EMA nhiên mức độ hiểu biết vận dụng thấp 37 2.1.3.2 Vấn đề công bố thông tin liên quan đến môi trường doanh nghiệp sản xuất Việt Nam 38 2.1.3.3 Phân tích thuận lợi khó khăn vận dụng EMA vào doanh nghiệp sản xuất Việt Nam .41 2.2 Thực tế vận dụng EMA nước giới 44 2.2.1 Quá trình hình thành phát triển EMA 44 2.2.2 Thực tế kinh nghiệm vận dụng EMA nước giới 45 Kết luận chương 52 CHƯƠNG 3: NHỮNG GIẢI PHÁP CỤ THỂ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC VẬN DỤNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT VIỆT NAM   3.1 Quan điểm mục tiêu xây dựng giải pháp vận dụng EMA .53 3.1.1 Quan điểm tổ chức vận dụng 53 3.1.2 Mục tiêu xây dựng giải pháp 54 3.2 Những giải pháp cần có để tổ chức vận dụng EMA vào doanh nghiệp sản xuất Việt Nam 55 3.2.1 Tổ chức phận kế toán quản trò doanh nghiệp sản xuất Việt Nam 55 3.2.2 Nâng cao hiểu biết doanh nghiệp sản xuất Việt Nam EMA .55 3.2.3 Xây dựng nội dung EMA cho doanh nghiệp sản xuất Việt Nam 57 3.2.3.1 Xây dựng sách chung chương trình hành động môi trường .57 3.2.3.2 Nguyên tắc xây dựng phận kế toán quản trò môi trường 59 3.2.3.3 Cấu trúc tổ chức phận kế toán quản trò môi trường .61 3.2.3.4 Tổ chức hoạt động phận EMA hướng đến mục tiêu tạo giá trò tăng thêm cho doanh nghiệp .63 3.2.4 Vận dụng công cụ kế toán quản trò môi trường 68 3.2.4.1 Vận dụng kỹ thuật phân tích chi phí môi trường theo mức độ hoạt động .68 3.2.4.2 Vận dụng kỹ thuật LCA để đánh giá mức độ tác động đến môi trường chu kỳ sống sản phẩm 71 3.2.4.3 Thiết kế bảng cân điểm môi trường 74 3.3 Những giải pháp bổ trợ để tổ chức vận dụng EMA vào doanh nghiệp sản xuất Việt Nam 76 3.3.1 Đối với quan nhà nước 77 3.3.2 Khuyến khích công trình nghiên cứu ứng dụng EMA 78 3.3.3 Đưa lý thuyết EMA vào chương trình giảng dạy trường Đại học chuyên ngành kinh tế 78   3.4 Những kiến nghò vấn đề ghi nhận trình bày thông tin liên quan đến môi trường 79 3.4.1 Trình bày thông tin môi trường báo cáo trách nhiệm xã hội 80 3.4.2 Trình bày thông tin tài môi trường báo cáo tài 81 3.4.2.1 Ghi nhận trình bày thông tin chi phí môi trường .82 3.4.2.2 Ghi nhận trình bày thông tin thu nhập môi trường 84 3.4.2.3 Ghi nhận trình bày thông tin tài sản môi trường .85 3.4.2.3.1 Chi phí môi trường vốn hóa .85 3.4.2.3.2 Chi phí khôi phục môi trường sau hoạt động chuyển vào nguyên giá tài sản cố đònh 86 3.4.2.3.3 Giấy phép hạn mức chất thải đủ điều kiện ghi nhận tài sản cố đònh vô hình 87 3.4.2.4 Ghi nhận trình bày thông tin nghóa vụ nợ liên quan môi trường 89 Kết luận chương 91 KẾT LUẬN CHUNG .92 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 94 PHỤ LỤC 1: BẢNG CÂU HỎI 97 PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP THAM GIA TRẢ LỜI BẢNG CÂU HỎI 103   DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU BẢNG: Bảng 1.1: Tóm tắt phân loại chi phí môi trường Bảng 1.2: Danh mục chi phí – lợi ích liên quan đến môi trường Bảng 1.3: Các số đánh giá hiệu kinh tế môi trường Bảng 1.4: Các thước đo đánh giá thành hoạt động môi trường thiết kế theo BSC Bảng 2.1: EPI năm 2010 số quốc gia giới Bảng 2.2: Thống kê số lượng chứng nhận ISO 14001 số quốc gia Bảng 2.3: Kết cấu mẫu phản hồi theo vốn tổ chức phận kế toán quản trò Bảng 2.4: Mức độ quan trọng lý dẫn đến không tổ chức thực EMA theo thang điểm từ (thấp nhất) đến (cao nhất), đơn vò tính số lượng doanh nghiệp Bảng 2.5: Phân tích SWOT điều kiện vận dụng EMA doanh nghiệp sản xuất Việt Nam Bảng 2.6: Tỷ lệ doanh nghiệp G250 N100 công bố thông tin quản lý môi trường Bảng 2.7: Mức độ nhận thức công cụ kế toán quản trò môi trường Nhật Bảng 3.1: Phân loại chương trình đào tạo kế toán quản trò môi trường doanh nghiệp theo đối tượng mục đích đào tạo Bảng 3.2: Sổ theo dõi chi phí môi trường phát sinh theo hoạt động Bảng 3.3: Phân bổ chi phí môi trường hoạt động vào loại sản phẩm Bảng 3.4: Bảng tổng hợp hoạt động môi trường theo yếu tố lượng LCA Bảng 3.5: Bảng cân điểm môi trường Bảng 3.6: Bảng tóm tắt nội dung báo cáo trách nhiệm xã hội   DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ, PHỤ LỤC SƠ ĐỒ: Sơ đồ 1.1: Kế toán quản trò môi trường Sơ đồ 1.2: Kỹ thuật phân tích chu kỳ sống (LCA) Sơ đồ 1.3: Sơ đồ giai đoạn chu kỳ sống sản phẩm Sơ đồ 1.4: Ví dụ phân bổ chi phí môi trường theo ABC Sơ đồ 3.1: Công tác tổ chức vai trò phần hành phận EMA BIỂU ĐỒ: Biểu đồ 2.1: Tỷ lệ hình thức báo cáo trình bày thông tin môi trường Việt Nam Biểu đồ 2.2: Mức độ quan trọng lý dẫn đến không tổ chức thực EMA (thang điểm từ đến 5) Biểu đồ 2.3: Tỷ lệ loại báo cáo sử dụng doanh nghiệp nhóm G250 N100 năm 2008 để trình bày thông tin môi trường PHỤ LỤC: Phụ lục 1: Bảng câu hỏi Phụ lục 2: Danh sách doanh nghiệp tham gia trả lời bảng câu hỏi   DANH MỤC KÝ HIỆU VIẾT TẮT BẰNG TIẾNG ANH Ký hiệu Tiếng Anh viết tắt Tiếng Việt ABC Activity Based Costing Hệ thống chi phí dựa mức hoạt động BSC Balanced Scorecard Bảng cân điểm EIA Environmental impact value Tác động gia tăng đến môi trường EMA Environmental Management Kế toán quản trò môi trường Accounting EPI Eco–financial performance Chỉ số đánh giá hiệu kinh tế môi indicators trường EVA Economic value added Giá trò kinh tế tăng thêm IFAC International Federation of Liên đoàn kế toán quốc tế Accountants IMA Institute of Management Hiệp hội kế toán viên quản trò Mỹ Accounting ISO International Organization for Tổ chức ISO giới Standardization IRR Internal Return Rate Tỷ suất sinh lời nội LCA Life cycle analysis Kỹ thuật phân tích chu kỳ sống NPV Net present value Hiện giá SWOT Strengths – Weakness Opportunities – Threats hội – thách thức TCA Total Cost Assessment Phương pháp đánh giá chi phí – lợi ích TQM Total quality management Quản lý chất lượng toàn diện UNDSD United Nations Division for Ban phát triển bền vững Liên Hiệp Quốc Sustainable Development   – Phân tích điểm mạnh – điểm yếu – PHẦN MỞ ĐẦU Sự cần thiết đề tài Dự thảo chiến lược phát triển kinh tế – xã hội năm 2011 – 2020 trình đại hội Đảng lần thứ XI khẳng đònh quan điểm phát triển nước ta “phát triển nhanh gắn liền với phát triển bền vững, tăng trưởng kinh tế phải kết hợp hài hòa với thực tiến công xã hội, với bảo vệ cải thiện môi trường”, mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, nước ta phải đạt 100% sở sản xuất kinh doanh áp dụng công nghệ sạch; 80% sở kinh doanh có đạt tiêu chuẩn môi trường Năm 2010, Thủ tướng phủ phê duyệt chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đònh hướng đến năm 2020, 100% sản phẩm hàng hóa xuất 50% hàng tiêu dùng nội đòa Việt Nam ghi nhãn môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14024 Đây sở đònh hướng quan trọng để doanh nghiệp phấn đấu sản xuất cho đời sản phẩm hàng hóa an toàn cho người tiêu dùng nước xuất Trước yêu cầu xã hội, quy đònh pháp luật, doanh nghiệp đối phó theo nhiều cách: - Không phản ứng gì: doanh nghiệp không nhận thấy xu nguy đe dọa môi trường nhận muộn - Phản ứng thụ động: có vấn đề, cố thực tế xảy người ta lo biện pháp xử lý chúng Trường hợp này, doanh nghiệp có lợi nhuận ngắn hạn không đạt phát triển bền vững, chí lao đao có vấn đề liên quan đến môi trường xảy - Phản ứng chủ động: doanh nghiệp theo dõi, khống chế nguồn ô nhiễm vấn đề liên quan môi trường, xem chúng phần hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày để kòp có hành động trước tình trạng trở nên trầm trọng Để làm thế, tất yếu phát sinh thêm nhiều loại chi phí liên quan đến môi trường chiếm tỷ trọng ngày lớn tổng i   KẾT LUẬN CHƯƠNG Đề tài xây dựng giải pháp triển khai tổ chức vận dụng kế toán quản trò môi trường vào doanh nghiệp sản xuất Việt Nam quan điểm vào khả cân đối chi phí – lợi ích đặc điểm trình độ quản lý doanh nghiệp để từ xác đònh phạm vi mức độ vận dụng cho phù hợp Chính thế, tác giả đưa hướng dẫn thực mang tính đònh hướng chọn lọc trình bày số công cụ kế toán quản trò môi trường quen thuộc, phổ biến để từ doanh nghiệp phát triển thêm phù hợp với đặc điểm đơn vò Nội dung giải pháp vận dụng EMA tác giả xây dựng bao gồm yêu cầu tổ chức, cách thức tổ chức, phân công trách nhiệm phận kế toán quản trò môi trường Tuy nhiên, để hoạt động phận EMA thật hiệu vấn đề môi trường phải gắn liền với chiến lược kinh doanh doanh nghiệp Vì vậy, giải pháp xây dựng chiến lược môi trường tạo lợi cạnh tranh, sách chung môi trường, xây dựng phận EMA mang lại giá trò tăng thêm… tác giả quan tâm đề cập đến chương Tác giả phương hướng tổ chức vận dụng vài công cụ EMA để xây dựng thông tin quản lý môi trường cuối đònh hướng cho vấn đề lập trình bày thông tin môi trường nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin xã hội Bên cạnh đó, để việc vận dụng kế toán quản trò môi trường sớm vào thực tiễn, áp dụng phổ biến doanh nghiệp sản xuất Việt Nam đòi hỏi phải có hỗ trợ đònh từ phía Nhà nước, sở đào tạo nổ lực từ phía thân doanh nghiệp Tác giả tin với kết hợp đẩy nhanh trình vận dụng EMA vào doanh nghiệp sản xuất Việt Nam, đáp ứng yêu cầu quản lý môi trường phát triển bền vững chung xã hội       91  KẾT LUẬN CHUNG Ngày nay, doanh nghiệp buộc phải xem xét vấn đề môi trường không đơn vấn đề đạo đức mà thiệt hại môi trường doanh nghiệp gây trở thành thiệt hại kinh tế cho thân doanh nghiệp Các doanh nghiệp buộc phải quan tâm tới khía cạnh môi trường, nhìn nhận môi trường thứ hàng hóa tự mà yếu tố bắt buộc đầu vào đầu trình kinh doanh Tuy nhiên, cách quan tâm đến môi trường doanh nghiệp không đơn giản tăng chi phí cho mục đích môi trường mà tốt hết doanh nghiệp phải xem xét vấn đề môi trường cách có hệ thống có phương pháp để đảm bảo trì mục đích cao kinh doanh lợi nhuận phát triển bền vững Nói cách khác, doanh nghiệp cần phải hiểu rõ ràng cách thực khôn ngoan kết hợp chi phí môi trường với hoạt động kinh doanh để tạo giá trò tăng thêm, không đơn giản chòu đựng chúng mà phải dự báo quản lý chúng Từ doanh nghiệp chứng minh cho bên liên quan thấy khả quản lý môi trường doanh nghiệp thông qua hệ thống báo cáo môi trường cho bên Và để hướng dẫn doanh nghiệp thực trình này, cần xây dựng hệ thống kế toán quản trò môi trường, gọi tắt EMA EMA xem lónh vực kế toán quản trò đại, hệ thống quản lý thành kinh tế liên quan môi trường cho phép doanh nghiệp xác đònh, phân tích tổng hợp chi phí hiệu bảo vệ môi trường trình hoạt động kinh doanh nhằm nâng cao hiệu bảo vệ môi trường thiên nhiên trì mối quan hệ thân thiện với cộng đồng xã hội theo nguyên tắc phát triển bền vững Tuy nhiên, Việt Nam, EMA lónh vực khoa học mẻ chưa áp dụng thực tế Do đó, nhà quản lý hoạch đònh sách cần công bố, khuyến khích áp dụng công cụ kế toán quản trò môi trường quản lý môi trường, qua gián tiếp khuyến khích hoạt động bảo vệ môi trường Tác giả hy vọng qua đề tài tạo quan tâm thân doanh nghiệp, người làm công tác giảng dạy nhà nghiên cứu kế       92  toán quản trò với mục tiêu cuối mang lại hiệu cao cho công tác kế toán, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày đa dạng đối tượng bên bên doanh nghiệp Hạn chế đề tài: đề tài dừng lại mức độ phương hướng vận dụng EMA, chưa vào chi tiết cách tổ chức vận dụng công cụ EMA Mẫu khảo sát 87 doanh nghiệp tương đối thấp chưa đại diện cho tổng thể doanh nghiệp sản xuất Việt Nam Nếu nhìn vào danh sách công ty tham trả lời bảng câu hỏi thấy trình khảo sát nhiều thiếu sót, chưa khảo sát đối tượng có mức độ ảnh hưởng đến môi trường lớn công ty dầu khí, công ty khai khoáng, luyện kim… Nguyên nhân tác giả điều kiện để tiếp cận khảo sát loại hình doanh nghiệp mà tập trung vào số doanh nghiệp đòa bàn Thành phố Hồ Chí Minh xa khu công nghiệp Đồng Nai, Bình Dương Ngoài ra, thông tin từ bảng câu hỏi phản hồi từ số doanh nghiệp có sai sót khách quan liên quan đến: nhiệt tình, trình độ, thời gian đầu tư người trả lời bảng câu hỏi Nếu có thời gian đầu tư để thực phương pháp điều tra khảo sát phối hợp vấn trực tiếp thông tin thu thập có mức độ tin cậy cao Đònh hướng mở rộng đề tài nghiên cứu tương lai: qua ý tưởng vận dụng EMA vào doanh nghiệp sản xuất Việt Nam việc quản lý môi trường, phát triển đề tài theo hướng phát triển thêm công cụ hỗ trợ cho hoạt động kế toán quản trò môi trường sâu vào tổ chức vận dụng công cụ EMA có Hướng nghiên cứu thể mong muốn góp phần xây dựng hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán quản trò phương diện lý luận thực tiễn vận dụng vào doanh nghiệp Việt Nam bối cảnh hội nhập kinh tế giới Xin mượn lời Roome – để làm lời kết cho đề tài: “Chỉ có tổ chức kế toán quản trò môi trường dựa tích hợp đầy đủ hệ thống quản lý môi trường, ý tưởng môi trường thẩm mỹ vào hoạt động doanh nghiệp tạo đường hướng tới đích hoạt động môi trường bền vững thực sự”       93  DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT: Bộ Tài chính, Nội dung hướng dẫn 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam, NXB Thống Kê, 2008 Bộ Tài nguyên môi trường, Các tiêu chuẩn nhà nước Việt Nam hệ thống quản lý môi trường doanh nghiệp, Hà Nội, 2005 Khoa Kế toán – Kiểm toán, môn KTQT PTHĐKD, trường Đại học Kinh tế Tp.HCM, Kế toán quản trò, NXB Thống Kê, 2008 Khoa Kế toán – Kiểm toán, môn KTQT PTHĐKD, trường Đại học Kinh tế Tp.HCM, Kế toán chi phí, NXB Thống Kê, 2009 Lê Thò Hường, Giáo trình Kinh tế môi trường, NXB Thống Kê, Hà Nội, 1999 Nghò đònh 80 Thủ tướng phủ, Về việc quy đònh chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật bảo vệ môi trường, 9/8/2006 Nguyễn Ngọc Dung, Một số vấn đề chuẩn mực kế toán 03 – Tài sản cố đònh mối liên hệ đến bảo vệ môi trường khôi phục môi trường sau hoạt động, Tạp chí phát triển kinh tế, trường Đại học Kinh tế Tp.HCM, số 228, 10/2009 Nguyễn Chí Quang, Cơ sở hạch toán môi trường doanh nghiệp, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội, 2002 Phạm Khôi Nguyên, Kinh tế chất thải phát triển bền vững, NXB Chính trò quốc gia, Hà Nội, 2001 10 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, Luật bảo vệ môi trường, 2005 11 Trọng Dương, Hạch toán môi trường việc áp dụng Việt Nam, Tạp chí kế toán, tháng 11/2008 12 Võ Văn Nhò & Nguyễn Đình Hùng, Trách nhiệm xã hội vấn đề trình bày số trách nhiệm xã hội báo cáo thường niên công ty niêm yết Việt Nam, Tạp chí phát triển kinh tế, trường Đại học Kinh tế Tp.HCM, số 230, 12/2009       94  TÀI LIỆU TIẾNG ANH: 13 Bengt Steen (2003), Environmental Issues in Life Cycle Costing, CPM Report, Chalmers University of Technology, Sweden 14 Byung – Wook Lee, Seung – Tae Jung and Jeong – Heui Kim (2005), Environmental Accounting Guidelines and Corporate Cases in Korea: Implications for Developing Countries, Springer, Netherlands 15 C Gregory Rogers (2006), Financial Reporting of Environmental Liabilities and Risks after Sarbanes – Oxley, New Jersey, USA 16 Ernst and Young (2009), Accounting for Emission Reductions and Other Incentive Schemes, EYGM Limited, UK 17 Institution of Management Accounting (1996), Tools and Techniques of Environmental Management Accounting for Business Decisions, Statement on Management Accounting, USA 18 Institution of Management Accounting (1995), Implementing Corporate Environmental Strategies, Statement on Management Accounting, USA 19 International Federation of Accountants (2005), Environmental Management Accounting, International Guidance Document, USA 20 Gale, Robert J.P and Peter K Stokoe (2001), Environmental Cost Accounting and Business Strategy, in Chris Madu (Ed.) Handbook of Environmentally Conscious Manufacturing (Kluwer Academic Publishers) 21 Kathleen C Gibson and Bruce A Martin (2006), Demonstration of value through Environmental Management Accounting, Willey InterScience, New Jersey, USA 22 Katsuhiko Kokubu and Eriko Nashioka (2004), Environmental Management Accounting Practices in Japan, IGES Kansai Research Centre, Japan 23 KPMG (2005 and 2008), International Survey of Corporation Responsibility Reporting 24 Marc J.Epstein (2001), Implementing Social and Environmental strategies with       95  Balanced Scorecard, Rice University, USA 25 Nijkamp and J.C.J.M van den Bergh (1997), New Advances in Economic Modelling and Evalution of Environmental issues, European Journal of Operational Research, EU 26 Pall M Rikhardsson, Martin Bennett, Jan Jaap Bouma and Stefan Schaltegger (2005), Implementing Environmental Management Accounting: Status and challenges, Springer, Netherlands 27 Per Jonall (2008), Environmental Management Accounting, Management Accounting including Environmental Management – a literature review, Handelshogskolan University, Netherlands 28 Robert S.Kaplan and Anthony A.Atkitson (2002), Advanced Management Accounting (3rd edition), Prentice Hall, New Jersey, USA 29 Roger L Burritt (2006), Challenges for Environmental Management Accounting, The Australian National University, Australia 30 The World Bank (2006), Corporation Environmental and Social Responsibility in the East Asia and Pacific Region – Review of Emerging Practice 31 United Nations Division for Sustainable Development (2001), Environmental Management Accounting: Procedures and Principles, United Nations, New York 32 United Nations Division for Sustainable Development (2002), Accounting and Financial Reporting for Environmental Cost and Liabilities: Guidance Manual, United Nations, New York 33 United Nations (2004), A Manual for the Preparers and Users of Eco – Efficiency Indicators version 1.1, United Nation Conference on Trade and Development, New York and Geneva 34 United States Environmental Protection Agency (1995), Federal Facility Pollution Prevention Project Analysis: A Primer for Applying Life Cycle and Total Cost Assessment Concepts, EPA, July, Washington D.C       96  PHỤ LỤC 1: BẢNG CÂU HỎI Chúng tiến hành khảo sát tình hình vận dụng điều kiện tổ chức thực kế toán quản trò môi trường (EMA) doanh nghiệp sản xuất Việt Nam EMA xem lónh vực kế toán quản trò đại, hệ thống quản lý thành kinh tế liên quan môi trường thông qua việc phát triển ứng dụng hệ thống kế toán môi trường phù hợp EMA bao gồm quy trình nhận diện, đo lường tài sản môi trường, nghóa vụ pháp lý môi trường, thu nhập, chi phí môi trường đònh kinh doanh doanh nghiệp để thông tin liên quan đến môi trường cung cấp phù hợp cho tất bên có liên quan với doanh nghiệp thông qua báo cáo môi trường, báo cáo trách nhiệm xã hội hệ thống báo cáo tài thường niên doanh nghiệp Chính vậy, khảo sát thực với mục đích tìm mô hình tổ chức kế toán quản trò môi trường phù hợp doanh nghiệp sản xuất Việt Nam Sự thành công khảo sát phụ thuộc nhiều vào nhiệt tình hỗ trợ Quý công ty Sau hoàn tất bảng câu hỏi, kính mong Quý công ty gửi đòa chỉ: Trònh Hiệp Thiện, Khoa Kế toán – Kiểm toán trường Đại học Kinh Tế thành phố Hồ Chí Minh, Phòng B228, 279 Nguyễn Tri Phương, Q10, thành phố Hồ Chí Minh (Nếu có thắc mắc, Quý công ty liên hệ với Trònh Hiệp Thiện, khoa Kế toán – Kiểm toán theo số điện thoại 0902.777.648 email: trinhhiepthien@ueh.edu.vn) Tất câu trả lời Quý công ty bảng câu hỏi sử dụng mục đích nghiên cứu, chúng giữ bí mật, cá nhân hay tổ chức biết thông tin từ bảng câu hỏi Xin chân thành cám ơn nhiệt tình đóng góp quý công ty -PHẦN 1: THÔNG TIN VỀ NGƯỜI THAM GIA TRẢ LỜI BẢNG CÂU HỎI Họ tên ông/ bà:………………………………………………………………… Tên công ty…………………………………………………………………………       97  Vò trí ông/bà công ty:…………………………………………………… Học vò cao mà ông/bà đạt được: e Cao đẳng e Đại học e Thạc sỹ e Tiến sỹ Ông/bà làm việc lónh vực tài kế toán lâu? e Dưới năm e đến 10 năm e 11 đến 20 năm e Trên 20 năm Ông bà có kinh nghiệm làm việc hay huấn luyện nước chưa? e Có e Không -PHẦN 2: ĐẶC ĐIỂM VỀ CÔNG TY Hãy cho biết lónh vực hoạt động công ty:……………………………………… Ngành hàng sản xuất kinh doanh:………………………………………………… Những loại sản phẩm chủ yếu sản xuất công ty: ……………………………………………………………………………………… Số lượng nhân công ty (ở Việt Nam) e Nhỏ 200 10 e Từ đến 10 e Từ 10 đến 20 e Trên 20 e đến 20 tỷ e 20 đến 50 tỷ e Trên 50 tỷ Loại hình doanh nghiệp công ty e Liên doanh 13 e Trên 1000 Vốn hoạt động công ty e Dưới tỷ 12 e 500 đến 1000 Số lượng nhân phòng kế toán e Nhỏ 11 e 200 đến 500 e 100% vốn nước e 100% vốn nước Công ty có tổ chức máy kế toán quản trò e Không e Có, số lượng nhân viên kế toán quản trò:………nhân viên e Bộ phận kế toán tài kế toán trưởng đảm nhiệm công việc kế toán quản trò -PHẦN 3: 14       HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG Công ty có chứng nhận hoạt động quản lý môi trường 98  Chưa Quan tâm Đang lập Giai đoạn Đã quan tâm tương lai kế hoạch triển khai công nhận ISO 14001 e e e e e ISO 9000 e e e e e Chứng nhận hoạt động quản lý môi trường khác:………………………………… 15 Công ty có hoạt động quản lý môi trường Có Không 15.1 Có sách chung môi trường e e 15.2 Xây dựng tiêu thực cụ thể cho mục tiêu quản lý e e môi trường 15.3 Thực kiểm toán nội môi trường e e 15.4 Đánh giá biểu môi trường thông qua số môi e e e e e e trường EPI (Eco – financial performance indicators)… 15.5 Thu thập thông tin hoạt động môi trường, dạng thông tin vật chất (ví dụ: lượng chất thải, khí thải…) 15.6 Thu thập thông tin tài môi trường (ví dụ: doanh thu, chi phí, tài sản môi trường…) 15.7 Phân tích chi phí môi trường theo chu kỳ sống sản phẩm e e 15.8 Lập dự toán chi phí nghiên cứu môi trường (Nếu có, tỷ trọng e e e e 15.10 Mở tài khoản tập hợp thu nhập, chi phí môi trường e e 15.11 Lập dự phòng rủi ro nghóa vụ pháp lý môi trường e e 15.12 Ghi nhận chi phí ước tính cho việc khôi phục lại môi trường e e chi phí nghiên cứu môi trường tổng chi phí nghiên cứu phát triển công ty …….%) 15.9       Tổ chức công tác hạch toán kế toán môi trường 99  vào nguyên giá tài sản cố đònh e e 15.14 Lập báo cáo môi trường e e 15.15 Lập báo cáo trách nhiệm xã hội, bao gồm thông tin liên quan e e e e 15.13 Công bố thông tin liên quan đến môi trường báo cáo tài hàng năm môi trường 15.16 Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường Hoạt động quản lý môi trường khác (ghi rõ):……………………………………………… -PHẦN 3: 16 THỰC HIỆN EMA (Environmental Management Accounting) Ông/bà nghe EMA e Đã nghe e Chưa nghe (xin miễn trả lời câu 17 đến 21, chuyển sang câu 22) 17 Ông/bà biết EMA thông qua e Trường Đại học e Hội nghò, hội thảo e Huấn luyện công ty e Đọc sách, tạp chí, internet… e Hình thức khác (nêu cụ thể):…………………………………………………… 18 Công ty Ông/bà có vận dụng EMA e Có 19 e Không (xin miễn trả lời câu 19 đến 21, chuyển sang câu 22) Hãy đánh giá mức độ quan trọng lý để công ty có vận dụng EMA Đánh dấu X vào ô theo thang điểm từ (không quan trọng) đến (rất quan trọng) Lý vận dụng Hệ thống pháp luật quản lý môi trường Áp lực nhận thức, danh tiếng, quan hệ cộng đồng Chiến lược môi trường để xây dựng lợi cạnh tranh công ty       100 Có thông tin đầy đủ để tính giá thành, xác đònh giá bán đònh tốt Kiểm soát chi phí môi trường Áp lực lập báo cáo nội bộ, báo cáo môi trường cho bên Kiểm soát hạn chế tác động đến môi trường trình hoạt động Các công ty khác có tổ chức EMA Lý khác (ghi rõ):……………………………………………… 20 Hãy bày tỏ mức độ đồng tình lợi ích mà hệ thống EMA đem lại cho công ty ông/bà Đánh dấu X vào ô theo thang điểm từ (không đồng tình) đến (hoàn toàn đồng tình) Lợi ích Phát hội tăng lợi nhuận Ra đònh giá bán tốt Tính giá thành sản phẩm xác Lập báo cáo nội báo cáo cho đối tượng bên doanh nghiệp Xây dựng lợi cạnh tranh Nâng cao giá trò thương hiệu Mang lại lợi ích cho nhân viên, cho xã hội Đánh giá hiệu hoạt động quản lý môi trường xác 21 Hãy bày tỏ mức độ đồng ý khó khăn trình vận dụng EMA Đánh dấu X vào ô theo thang điểm từ (hoàn toàn không đồng ý) đến (hoàn đồng ý) Vấn đề gặp phải Không có kinh nghiệm, tài liệu hướng dẫn thực EMA Chi phí thực EMA cao       101 Thiếu hỗ trợ nhà quản lý cấp cao Thiếu hỗ trợ hợp tác phòng ban Tốn nhiều thời gian thực Khó xác đònh thông tin tài môi trường hệ thống thông tin kế toán Vấn đề khác (ghi rõ có…………………………………… ) Nếu công ty ông/bà không vận dụng EMA, xin trả lời câu hỏi sau: 22 Hãy đánh giá mức độ quan trọng lý mà công ty ông/bà không vận dụng EMA Đánh dấu X vào ô theo thang điểm từ (hoàn toàn không quan trọng) đến (hoàn toàn quan trọng) Lý Thoả mãn với công tác tổ chức kế toán Không có kinh nghiệm, tài liệu hướng dẫn thực EMA E ngại chi phí thực EMA cao, vượt lợi ích mà EMA đem lại Thiếu ủng hộ nhà quản lý cấp cao Không tổ chức phận kế toán quản trò Thiếu hỗ trợ hợp tác phòng ban vấn đề tổ chức vận dụng Tự đánh giá hoạt động kinh doanh công ty có mức độ ảnh hưởng đến môi trường thấp Chế độ kế toán không yêu cầu thông tin tài môi trường Vấn đề khác (ghi rõ có…………………………………… ) Xin chân thành cảm ơn Quý công ty Ông/bà dành thời gian quý báu cho khảo sát !       102 PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP TRẢ LỜI BẢNG CÂU HỎI Colgate Palmolive Việt Nam Cty tôn Phương Nam Cty CP Huyndai Vinamotor Samsung Vina Electronics Cty CP sữa Việt Nam Cty TNHH Nestle Việt Nam Cty PepsiCo Việt Nam Cty cổ phần Kinh Đô Cty CP tập đoàn Hoa Sen 10 Unilever Việt Nam 11 Cty CP dệt may Thành Công 12 X Trong vai trò KTTC, KT trưởng Có Tổ chức KTQT Không > 50 tỷ 20 – 50 tỷ Lónh vực hoạt động – 20 tỷ Vốn hoạt động < tỷ Liên doanh 100% NN Tên công ty Trong nước STT Loại hình KD Hóa mỹ phẩm X X X Tôn mạ màu X X X Ô tô X Điện tử X X Sản xuất sữa X X Thực phẩm X X X Nước giải khát X X X Bánh kẹo X Thép X X Sản phẩm sức khỏe X X X May mặc X Cty Petroland X Hạ tầng giao thông X X 13 Cty CP cao su miền Nam X Săm, lốp xe X X 14 Cty CP thực phẩm Interfood Thực phẩm X X 15 Cty sơn Nippon Sơn loại X X 16 Cty TNHH Vina Toyo 17 Gritti Việt Nam 18 Cty CP Mirae 19 Cty CP may Việt Thònh 20 Cty TNHH Forte Grow Medical 21 Cty TNHH Hoa Đăng X Đèn cầy, sáp nến 22 Cty CP Kim Tự Tháp X SP trang trí nội thất 23 Cty CP khí điện Lữ Gia X Thiết bò chiếu sáng 24 Cty TNHH Việt An Thònh X Khuôn giày dép 25 Cty TNHH An Hưng Tường X Sắt thép xây dựng X 26 Cty CP dệt may Đông Á X Dệt, nhuộm, may X 27 Cty TNHH SCA X Dụng cụ nhựa 28 Cty thức ăn chăn nuôi Tây Nam X Thủy sản 29 Cty CP dệt Phước Thònh X Dệt, nhuộm, may 30 Cty TNHH Phân bón Sông Lam X Phân bón 31 Cty TNHH XDCT Hùng Vương X Cống thoát nước       X X X X X X X X X X X X X X X Bao bì, carton X X Nút áo vỏ sò, nhựa X X Chăn ra, gối nệm X X May mặc X Thiết bò y tế X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 103 Trong vai trò KTTC, KT trưởng Có Tổ chức KTQT Không > 50 tỷ 20 – 50 tỷ Lónh vực hoạt động – 20 tỷ Vốn hoạt động < tỷ Liên doanh 100% NN Tên công ty Trong nước STT Loại hình KD 32 Ajinomoto Việt Nam X Bột X 33 Cty TNHH HiTech Wire Aisa X Dây kim loại X 34 Cty TNHH Thành Nhân X Đèn y khoa 35 Cty TNHH Hồng Long X Đá xây dựng 36 Cty cổ phần Tân Tân X Bánh kẹo X X 37 Cty TNHH Panasonic AVC VN Tivi màu X X 38 Cty CP Poh Huat Việt Nam X Đồ gỗ nội thất X X 39 Cty Nippon Kaiko X Sơn loại X X 40 Ford Việt Nam Ô tô X X 41 Cannon Việt Nam Thiết bò văn phòng X X 42 Cty CP đầu tư Việt Á X Thiết bò điện X X 43 Cty TNHH Nhật Linh Lioa X Thiết bò điện 44 Cty TNHH Kiềm Nghóa X Dụng cụ kiềm X 45 Cty TNHH Indochine Stone VN X Đá thiên nhiên X 46 Cty CP thực phẩm Thái Minh X Mì ăn liền 47 Cty liên doanh Nippo Vina 48 Cty TNHH AJU Việt Nam 49 Cty TNHH xây dựng Hiệp Phú X Công trình thủy lợi X 50 Cty CP Hồng Hà Bình Dương X Bê tông X 51 Cty CP xây dựng Hưng Phước X Công trình dân dụng X 52 Cty TNHH Huhtamaki Việt Nam 53 Cty TNHH Đại Song Hải X Máy cắt cửa, gạch X X 54 Cty TNHH giày da Thành X Sản xuất giày da X X 55 Cty TNHH Agility 56 Cty CP điện Sài Gòn 57 Cty TNHH Vietstone 58 Cty CP Hoàng Ngân X Bê tông nhựa, tươi 59 Cty CP sợi Thế kỷ X Sợi Polyester X 60 OTC Phanner X Bánh kẹo X 61 Cty TNHH may Chí Đạt X Đồ lót 62 Cty TNHH nhựa Đạt Hóa X Ống nhựa, cao su 63 Cty TNHH Thủy Tinh Thủy Tô X Thủy tinh X X 64 Cty TNHH Sao Phương Nam X Phụ tùng xe gắn máy X X       X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Thép X Cọc bê tông ly tâm X X X X X X Bao bì, đóng gói X Chai nhựa X Thiết bò điện X X X Đá ốp tường, lavabo X X X X X X X X X X X X X 104 Tổ chức KTQT Thép 66 Cty TNHH Đức Linh X Chế biến thực phẩm 67 Cty sx hàng tiêu dùng Bình Tiên X Giày, dép 68 Cty CP Sun Steel X Thép ống, thép cuộn X X 69 Cty Asti Electronic Việt Nam X Dây, dụng cụ điện X X 70 Cty CP dầu thực vật Tường An X Dầu thực vật X 71 Cty CP bao bì VNPACK X Bao bì thực phẩm X X 72 Cty CP thực phẩm Sài Gòn X Thực phẩm X X 73 Cty CP chăn nuôi C.P Việt Nam X Thức ăn gia súc X X 74 Cty TNHH Ojitex Việt Nam X Bao bì carton X X 75 Cty TNHH sợi Tainan X Sợi, dệt X X 76 Cty TNHH Henkel Việt Nam X Hóa mỹ phẩm X 77 Cty liên doanh Lafarge Xi măng X X 78 Cty CP giấy Sài Gòn Giấy loại X X 79 Cty TNHH Việt Nam Samho Giầy thể thao X X 80 Cty liên doanh Royal Vissan Thực phẩm đóng hộp X 81 Tổng công ty Liksin In, bao bì X X 82 Cty CP Dược phẩm OPV Dược phẩm X X 83 Cty Holcim Việt Nam X Xi măng X 84 Cty liên doanh Seaprimfico X Chế biến hải sản X X 85 Cty TNHH Mỹ Hảo X Chất tẩy rửa X X 86 Cty CP dệt gia dụng Phong Phú X Dệt khăn X X 87 Cty đồ gỗ Thompson Nội thất gỗ X X       X X X X X X X Không X > 50 tỷ Cty CP Thép Thống Nhất – 20 tỷ 65 Lónh vực hoạt động < tỷ Tên công ty X X X Trong vai trò KTTC, KT trưởng Có 20 – 50 tỷ Liên doanh 100% NN Vốn hoạt động STT Trong nước Loại hình KD X X X X X X X 105 [...]... thu nhập, chi phí môi trường trong các quyết đònh kinh doanh của doanh nghiệp để các thông tin liên quan đến môi trường được cung cấp phù hợp cho tất cả các bên có liên quan với doanh nghiệp thông qua báo cáo môi trường, báo cáo trách nhiệm xã hội hoặc hệ thống báo cáo thường niên của doanh nghiệp Chính vì vậy, đề tài Vận dụng kế toán quản trò môi trường vào các doanh nghiệp sản xuất Việt Nam” được... hoạt động sản xuất kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong bối cảnh Việt Nam đang trong quá trình hội nhập với nền kinh tế thế giới Thứ hai, đề tài được thực hiện nhằm tìm hiểu về thực trạng vận dụng kế toán quản trò ở các doanh nghiệp Việt Nam, đánh giá về mức độ vận dụng các công cụ của kế toán quản trò môi trường để phục vụ quá trình quản lý ở các doanh nghiệp sản xuất Việt... hạch toán và công bố thông tin môi trường phục vụ nhóm đối tượng bên trong và bên ngoài doanh nghiệp v   CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ MÔI TRƯỜNG 1.1 Tổng quan về kế toán quản trò môi trường Trong quá khứ, tỷ trọng chi phí môi trường trong tổng chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp khá thấp, do có ít quy đònh về môi trường hay áp lực buộc các tổ chức phải tăng cường hoạt động quản. .. với các tổ chức chính phủ, tổ chức môi trường - Rủi ro từ những thay đổi trong quy đònh về môi trường - … 1.3 Các công cụ kế toán quản trò môi trường Các doanh nghiệp có thể xây dựng và sử dụng nhiều loại công cụ để phân tích những ảnh hưởng của nhân tố môi trường đến các quyết đònh kinh doanh của doanh nghiệp Tuy nhiên, tác giả lựa chọn trình bày chủ yếu ba nhóm công cụ quản lý môi trường được sử dụng. .. gắn kết giữa hoạt động quản lý môi trường với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; giống với đặc điểm thông tin do kế toán quản trò cung cấp, thông tin của kế toán quản trò môi trường cũng bao gồm cả thông tin tài chính và thông tin phi tài chính; mục tiêu của kế toán quản trò môi trường là cung cấp thông tin quản lý nội bộ trong doanh nghiệp là chủ yếu, ngoài ra còn cung cấp thông tin để lập các. .. việc vận dụng EMA tại các doanh nghiệp sản xuất Việt Nam 6 Ý nghóa thực tiễn của đề tài Về lý luận: Hệ thống hóa các vấn đề lý luận liên quan đến tổ chức hoạt động kế toán quản trò môi trường, làm nguồn tài liệu tham khảo cho doanh nghiệp, sinh viên Về thực tiễn: - Từ kết quả khảo sát, đề tài mang đến cho người đọc cái nhìn khái quát về thực trạng hoạt động kế toán quản trò và kế toán quản trò môi trường. .. về cách thực hành kế toán quản trò môi trường do các tổ chức, cơ quan chính phủ của nhiều nước trên trên thế giới phát hành EMA được xem là một lónh vực của kế toán quản trò hiện đại, một hệ thống quản lý thành quả kinh tế liên quan môi trường thông qua việc phát triển và ứng dụng hệ thống kế toán môi trường phù hợp EMA bao gồm quy trình nhận diện, đo lường tài sản môi trường, nghóa vụ pháp lý môi trường, ... đến môi trường cho đối tượng bên ngoài doanh nghiệp Dựa trên mối quan hệ với đối tượng sử dụng thông tin và đặc điểm thông tin cung cấp, kế toán quản trò môi trường có thể được phân chia thành bốn mảng hoạt động chính theo như sơ đồ 1.1: Sơ đồ 1.1: Kế toán quản trò môi trường Thông tin tài chính Bên trong doanh nghiệp Kế toán quản trò môi trường (Thước đo tài chính) Lập báo cáo thường niên cho các. .. chọn nhà cung cấp nguyên liệu thân thiện với môi trường, mức phụ cấp trách nhiệm bộ phận sản xuất tăng thêm nhằm tăng ý thức trách nhiệm về môi trường, … Các khoản chi điều hành hoạt động quản lý môi trường bao gồm việc chi trả cho các hoạt động tư vấn môi trường, đào tạo nhân viên về môi trường, xây dựng bộ phận kế toán quản trò môi trường, kiểm toán môi trường, hoạt động truyền thông (chi phí lập báo... giá Các phương pháp trên được thực hiện qua các giai đoạn sau: iii   Giai đoạn thứ nhất, sau khi đã tổng hợp một cách có hệ thống về cơ sở lý luận của kế toán quản trò môi trường, tác giả sẽ tiến hành khảo sát thực tế một số doanh nghiệp sản xuất Việt Nam về đặc điểm sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tìm hiểu các hoạt động quản lý môi trường hiện tại cũng như những điều kiện cần thiết để vận dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: vận dụng kế toán quản trị môi trường vào các doanh nghiệp sản xuất, vận dụng kế toán quản trị môi trường vào các doanh nghiệp sản xuất, vận dụng kế toán quản trị môi trường vào các doanh nghiệp sản xuất, CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ MÔI TRƯỜNG, CHƯƠNG 2: THỰC TẾ VẬN DỤNG EMA TẠI VIỆT NAM VÀ CÁC QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI, CHƯƠNG 3: NHỮNG GIẢI PHÁP CỤ THỂ LIÊN QUAN ĐẾN VẬN DỤNG EMA TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT VIỆT NAM, KẾT LUẬN CHƯƠNG 3, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO, PHỤ LỤC 1: BẢNG CÂU HỎI

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay