CHU KY TE BAO TAI LIEU DAO TAO CU NHAN DIEU DUONG

43 275 0
  • Loading ...
1/43 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 00:51

CHU KỲ TẾ BÀO Huỳnh Duy Thảo Bm Mô – Phôi – Di truyền thao_huynhduy@pnt.edu.vn • Năm 1855, Rudolf Virchow “Omnis cellula e cellula” => Đặc tính thể sống “sinh sản” – “khả tạo thể giống mình” => Dựa “sự phân bào” SỰ ĐỔI MỚI CỦA TẾ BÀO • Có khác nhóm tế bào: – Có hoạt tính phân bào cao Vd: tế bào phôi, biểu mô da, tế bào tủy xương … – Phân bào có tín hiệu Vd: tế bào gan – Quá biệt hóa, không phân bào Vd: tế bào thần kinh, tế bào … CHU KỲ TẾ BÀO • Là trình: – Bắt đầu tế bào đươc tạo thành từ phân bào tế bào mẹ – Kết thúc tế bào phân bào tạo thành tế bào • Ý NGHĨA – Giúp tế bào phân chia => đổi cho thể – Có kiểm soát chặt chẽ ĐÚNG LÚC – CHÍNH XÁC CÁC PHA CỦA CHU KỲ TẾ BÀO Gồm ba giai đoạn khác nhau: gian kỳ, kỳ phân bào kỳ phân chia bào tương • Gian kỳ (giai đoạn gữa hai lần phân chia) gồm: pha G1, S G2 • Kỳ phân bào (M) gồm kỳ: kỳ đầu, giữa, sau cuối • Kỳ phân chia bào tương: kết thúc chu kỳ tế bào GIAN KỲ GIAN KỲ TĂNG TRƯỞNG VÀ CHUẨN BỊ PHÂN BÀO TĂNG TRƯỞNG VÀ CHUẨN BỊ CHO TỔNG HỢP DNA S (Synthesis): SAO CHÉP DNA TRẠM KIỂM SOÁT CHÍNH (GIAN KỲ) • Gần cuối G1 – Tín hiệu phát triển – Có vào tiếp (S) không? • Gần cuối S – DNA có tự xác ? – Có vào tiếp (G2) không? • Cuối pha G2 – Phân chia NST có xác không? – Các yếu tố cho phân bào có chuẩn bị đầy đủ? GIAN KỲ TRẠM KIỂM SOÁT G2/M TRẠM KIỂM SOÁT PHA S ĐIỂM GIỚI HẠN TRẠM KIỂM SOÁT G1/S TRẠM KIỂM SOÁT ( PHA M) • Kiểm soát trình phân chia nhiễm sắc thể – NST có phân chia xác ? – Có cho phép vào pha phân chia bào tương ? • Bằng cách ? – Dựa vào kiểm soát “thoi phân bào” Trứng: X, XX (XXX ) Tinh trùng: X, Y, XY, YY Các hợp tử bất thường XXX XXY XYY XO … X X Y Y XY XY XX YY TÓM TẮT 1 1 2 3 Trạm kiểm soát cuối G1 Tín hiệu phân bào? Trạm kiểm soát cuối G2 DNA xác? Trạm kiểm soát cuối M Phân chia NST xác? CÂU HỎI TỰ LƯỢNG GIÁ Tế bào gốc tủy xương giai đoạn gian kỳ, tượng quan sát thấy tế bào này? A Hạch nhân bị phá vỡ B Màng nhân biến C NST di chuyển hai cực D Tâm động tách rời E Tổng hợp DNA nhân Quan sát thấy tế bào gan gia tăng kích thước tăng sinh bào quan Tế bào gan pha nào? F Pha G1 G Pha G2 H Kỳ đầu pha M I Pha S J Kỳ cuối pha M Quan sát thấy tế bào kỳ cuối Quá trình xảy bên tế bào? : A NST xếp hàng mặt phẳng xích đạo B Sự hình thành rảnh phân bào C Sự tách rời thoi phân bào D Tổng hợp protein RNA E Tháo xoắn NST Quan sát thấy tế bào có tâm động tách rời NST chị em di chuyển hai cực Tế bào kỳ nào? F Kỳ đầu G Kỳ H Kỳ sau I Kỳ cuối J Kỳ phân chia bào tương [...]... trình (apoptosis) CÁC “TRẠM KIỂM SOÁT” (CHECKPOINTS) 3 TRẠM KIỂM SOÁT CHÍNH (GIAN KỲ) • Gần cu i G1 – Tín hiệu phát triển – Có được vào tiếp (S) không? • Gần cu i S – DNA có được tự sao chính xác ? – Có được vào tiếp (G2) không? • Cu i pha G2 – Phân chia NST có chính xác không? – Các yếu tố cho phân bào có chu n bị đầy đủ? GIAN KỲ TRẠM KIỂM SOÁT G2/M TRẠM KIỂM SOÁT PHA S ĐIỂM GIỚI HẠN TRẠM KIỂM SOÁT... bào) PHA PHÂN BÀO – PHA M PHA PHÂN BÀO – PHA M • Tiến trình phân chia nhân (Mitosis) – Kỳ trước / kỳ đầu (prophase) – Kỳ giữa (metaphase) – Kỳ sau (anaphase) – Kỳ cu i (telophase) PHA PHÂN CHIA BÀO TƯƠNG (CYTOKINESIS) • Tiến trình hoàn tất chu kỳ tế bào – Nhờ vòng thắt được tạo bởi siêu sợi actin – Sự co thắt của vòng tạo thành rãnh phân bào – Dẫn đến sự tách rời của hai tế bào con phân bào NGUYÊN NHIỄM... gan: 1 năm Tế bào thần kinh: suốt đời sống cơ thể - Tổng hợp protein và RNA (pha sinh trưởng của TB) GIAN KỲ • PHA S: - Tiếp theo ngay sau pha G1 - Thời gian tương đối cố định: - Tổng hợp DNA => số lượng NST nhân đôi Vd: ở người 46x2 NST GIAN KỲ • PHA G2: - Tiếp theo ngay sau pha S - Thời gian tương đối ngắn: - Tổng hợp protein và RNA chu n bị cho phân bào - Tạo thoi phân bào : (Colchisin: ngừng phân... MITOSIS TẤT CẢ TẾ BÀO MEIOSIS TẾ BÀO SINH DỤC BỘ NST KHÔNG ĐỔI (2n -> 2n) GIẢM ĐI ½ (2n -> n) NHÂN ĐÔI DNA VÀ NST Ở KỲ CHUYỂN TIẾP GIỮA GIAN KỲ MEIOSIS I VÀ II, KHÔNG CÓ SỰ NHÂN ĐÔI DNA VÀ NST KHÔNG CÓ TRAO ĐỔI CHÉO CÓ GIỮ NGUYÊN BỘ GIEN TẠO NÊN ĐA DẠNG TRONG BỘ GIEN QUA CÁC THẾ HỆ KIỂM SOÁT CHU KỲ PHÂN BÀO ĐÚNG LÚC – CHÍNH XÁC ? • ĐÚNG LÚC : Diễn ra theo các pha tuần tự, vai trò xác định • CHÍNH XÁC: Bằng
- Xem thêm -

Xem thêm: CHU KY TE BAO TAI LIEU DAO TAO CU NHAN DIEU DUONG, CHU KY TE BAO TAI LIEU DAO TAO CU NHAN DIEU DUONG, CHU KY TE BAO TAI LIEU DAO TAO CU NHAN DIEU DUONG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay