(Tóm tắt Luận án tiến sĩ Văn học Việt Nam) Đặc điểm hồi ký văn học Việt Nam từ 1975 đến 2010

24 151 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016, 00:34

(Luận án tiến sĩ Văn học Việt Nam) Đặc điểm hồi ký văn học Việt Nam từ 1975 đến 2010 (Luận án tiến sĩ Văn học Việt Nam) Đặc điểm hồi ký văn học Việt Nam từ 1975 đến 2010 (Luận án tiến sĩ Văn học Việt Nam) Đặc điểm hồi ký văn học Việt Nam từ 1975 đến 2010 (Luận án tiến sĩ Văn học Việt Nam) Đặc điểm hồi ký văn học Việt Nam từ 1975 đến 2010 (Luận án tiến sĩ Văn học Việt Nam) Đặc điểm hồi ký văn học Việt Nam từ 1975 đến 2010 1 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài 1.1 Văn học Việt Nam từ 1975 có cách tân, phát triển nhiều bình diện Một yếu tố quan trọng làm nên đa dạng hóa đời sống văn học giai đoạn vận động, đổi mặt thể loại Ở giai đoạn trước, từ quan niệm cộng đồng văn học, loại xem trụ cột, trung tâm, loại nằm ngoại vi/cận văn học Từ sau đổi mới, chuyển đổi tư nghệ thuật, “cái nhìn thể loại” có thay đổi Trong vận động tự thân thể loại, bình đẳng thể loại ngày đậm rõ quan niệm, tâm tiếp nhận cộng đồng văn học Theo Bakhtin: Trong đời sống văn học, thể loại đặt quan hệ đồng đẳng giá trị, song thể loại thể “một thái độ thẩm mỹ thực, cách cảm thụ, nhìn nhận, giải minh giới người” Hồi ký thể loại đặc biệt diễn trình văn học Việt Nam 1.2 Từ sau 1975, nh t sau đổi mới, tiếp nhận lý thuyết m văn học toàn c u, xu t t yếu, hồi ký mang thân thể loại nhiều yếu tố đại Những tác phẩm hồi ký văn học từ sau 1975 không cung c p lượng thông tin phong phú, đa chiều mà đáp ứng khoái cảm thẩm mỹ t m đón đợi người đọc đại ức h p d n thiên hồi ký mỹ cảm nghệ thuật, nội dung đa dạng, phong phú; từ hình thức thể m , từ t m lòng, trách nhiệm cõi người, cõi nghề nhà văn 1.3 Về mặt thể loại, hồi ký xem tiểu loại ký Tuy vậy, hồi ký v n chưa thực quan tâm với vai trò, vị trí nó; chưa nghiên cứu cách đ y đủ, toàn diện góc độ đặc trưng thể loại Từ lý trên, chọn nghiên cứu đề tài Đặc điểm hồi ký văn học Việt Nam từ 1975 đến 2010, nhằm tìm quy luật vận động, bước phát triển nội dung nghệ thuật biểu thể hồi ký, đồng thời khẳng định thành tựu đóng góp hồi ký phát triển văn học Việt Nam đại 2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 2.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận án đặc điểm hồi ký văn học Việt Nam từ 1975 đến 2010 Những tác phẩm hồi ký văn học xu t Việt Nam từ 1975 đến 2010 thuộc diện khảo sát luận án Tuy nhiên, luận án tập trung vào hồi ký nhà văn, nhà thơ có ảnh hưởng lớn đến đời sống văn học tác phẩm họ có giá trị văn chương, thẩm mỹ cao Từ tiêu chí nêu trên, đối tượng khảo sát luận án tập hồi ký văn học phân loại sau: Hồi ký hệ nhà thơ/nhà văn sáng tác trước 1945: Nhớ lại thời (Tố Hữu); Nửa đêm sực tỉnh (Lưu Trọng Lư); Núi Mộng gương Hồ (Mộng Tuyết); Hồi ký Anh Thơ (Anh Thơ); Cát bụi chân ai, Chiều chiều (Tô Hoài); Hồi ký Quách Tấn (Quách T n); Hồi ký Song Đôi (Huy Cận) Hồi ký hệ nhà thơ/nhà văn sáng tác sau 1945: Nhớ lại (Đào Xuân Quý); Mất (Hoàng Minh Châu); Năm tháng nhọc nhằn năm tháng nhớ thương (Ma Văn Kháng); Một thời để (Bùi Ngọc T n); Trong mưa núi (Phan Tứ);… 2.2 Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu luận án từ đặc trưng thẩm mỹ thể loại, cụ thể hóa đặc điểm hồi ký văn học từ 1975 đến 2010 số phương diện: diện mạo hồi ký- khuynh hướng chính; đặc điểm nội dung; nhân vật hồi ký nghệ thuật tr n thuật C sở ý thu t phư ng ph p nghiên cứu 3.1 s thu t Luận án vận dụng khái niệm thi pháp học, tự học để phân tích cách tiếp cận khám phá thực; nhìn người; cách tổ chức điểm nhìn tr n thuật… hồi ký Ngoài ra, luận án sử dụng lý thuyết thể loại để khu biệt đặc điểm hồi ký thể loại/tiểu loại khác 3 3.2 Phư ng pháp nghiên cứu - Phương pháp loại hình - Phương pháp c u trúc - hệ thống - Phương pháp so sánh - đối chiếu - Phương pháp thống kê - phân loại Đóng góp uận n 4.1 Từ việc hệ thống hóa lý luận thể hồi ký, luận án đưa kiến giải có tính thực tiễn nghiên cứu để khát quát số khái niệm thuộc đặc trưng thể hồi ký văn học 4.2 Là công trình nghiên cứu hệ thống thể hồi ký để tái diện mạo vận động, phát triển phận hồi ký, cụ thể hồi ký văn học Việt Nam từ năm 1975 đến 2010; sở đó, luận án hướng tới v n đề lý thuyết văn học sử vận động thể loại, tương tác văn học, tâm lý sáng tạo tiếp nhận 4.3 Khẳng định cá tính sáng tạo độc đáo việc làm thể loại Qua đó, khẳng định vai trò, vị trí giá trị hồi ký văn học dân tộc nói chung văn học giai đoạn từ sau 1975 nói riêng Cấu trúc uận n Ngoài ph n Mở đ u, Kết luận Tài liệu tham khảo, Nội dung luận án gồm chương: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu Chương 2: Diện mạo hồi ký văn học Việt Nam đại Chương 3: Cảm quan thực dạng chân dung nhân vật hồi ký văn học Việt Nam từ 1975 đến 2010 Chương 4: Nghệ thuật tr n thuật hồi ký văn học Việt Nam từ 1975 đến 2010 Chư ng TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 1.1 Tình hình nghiên cứu thể hồi ký từ 1975 đ n 2010 1.1.1 Những công trình, báo nghiên cứu khái quát Về lý thuyết thể loại, v n đề nhà nghiên cứu, phê bình quan tâm tính hư c u hồi ký, mối quan hệ người kể người ghi hồi ký; khác nhân vật hồi ký với nhân vật tiểu thuyết;… Các viết Nguyễn Thế Hưng Lương Ích Cẩn, Phạm Hồng Giang, ý nhân vật vai trò người kể chuyện hồi ký Vũ Đức Phúc đề cập tính hư c u hồi ký Còn Hà Minh Đức phân biệt khác ký hồi ký với tiểu thuyết – tự truyện Khái quát diện mạo hồi ký văn học Việt Nam từ 1975 đến 2010, tiêu biểu Giáo trình văn học Việt Nam đại trường Đại học phạm Hà Nội; công trình Lý luận văn học Hà Minh Đức chủ biên Nhà văn Nguyên Ngọc ý đến hồi ký văn học, nhiều cho th y nguyên nhân phát triển hồi ký sau 1975 Đỗ Hải Ninh tìm nguyên để lý giải tượng thú vị xu t ạt hồi ký văn đàn năm sau 1975 Lý Hoài Thu khẳng định vị trí hồi ký, đa dạng chủ đề, đáp ứng nhu c u nhận thức thực hồi ký thời đổi Bích Thu có nhìn tổng quan phát triển hồi ký văn học sau 1975 nói riêng 1.1.2 Công trình, báo nghiên cứu tác giả, tác phẩm ố lượng viết hồi ký Tô Hoài thật phong phú Vân Thanh đưa nhận xét có tính gợi mở nghệ thuật viết hồi ký Tô Hoài Nghiên cứu, khảo luận Cát bụi chân Chiều chiều Tô Hoài, có nhiều viết có đánh giá sâu sắc đặc sắc nội dung nghệ thuật hai hồi ký này, từ khái quát tiềm lực t m vóc hồi ký Tô Hoài nói riêng hồi ký văn học Việt Nam nói chung Nguyễn Đăng Điệp với Tô Hoài, người sinh để viết, tác giả ý phương diện nghệ thuật ch t tiểu thuyết hồi ký Tô Hoài với nhận định: “Cái nhìn không nghiêm trọng hóa mạnh Tô Hoài, khiến cho nhà văn, dù viết thể loại nữa, v n thổi vào ch t tiểu thuyết mà M Bakhtin nói đến” Các viết Đặng Thị Hạnh, Phong Lê, Đặng Tiến, Vương Trí Nhàn, Nguyễn Văn Thọ, Xuân ách Tr n Đức Tiến đánh giá cao hai tác phẩm hồi ký Tô Hoài Hồi ký Anh Thơ nhà nghiên cứu, phê bình quan tâm Trong Đẹp tranh quê, quy tụ viết hồi ký Anh Thơ tác giả: Vũ Qu n Phương, Phạm Tú Châu, Xuân Cang, Tr n Cư, Nguyễn Văn Long, Nguyễn Ngọc Hiền, Lý Thị Trung… Những viết bước đ u tạo sở nghiên cứu hồi ký Anh Thơ góc độ đặc trưng thể loại Hồi ký nữ sĩ Mộng Tuyết - Núi Mộng gương Hồ gây ý nhà phê bình, nghiên cứu Về hồi ký Năm tháng nhọc nhằn năm tháng nhớ thương Ma Văn Kháng có viết Hồ Anh Thái, Nguyễn Ngọc Thiện, Bùi Bình Thi, Đinh Hương Bốn, Thi Thi, công trình nghiên cứu Nguyễn Thị Nguyên, Lê Thị Kim Liên Các tác giả ban đ u đưa nhận định giá trị đặc sắc hồi ký Ma Văn Kháng phương diện nội dung nghệ thuật Về hồi ký Nhớ lại thời Tố Hữu, tác giả Mai Hương nhận nét riêng lối viết Tố Hữu đặt song hành hành trình cách mạng với hành trình thơ Tr n Đình đánh giá hồi ký Tố Hữu: “cuốn hồi ký củng cố thêm quan niệm chúng tôi: thơ Tố Hữu thơ trữ tình trị nhiều đặc điểm thơ ông phải đặt yêu c u công tác tư tưởng lý giải th u đáo” [111, 355] Những tác phẩm hồi ký văn học Nguyễn Vỹ, Lưu Trọng Lư, Huy Cận, Đào Xuân Quý, Nguyễn Ngọc T n, Hoàng Minh Châu, Phan Tứ,… nhà nghiên cứu, phê bình quan tâm đưa đánh giá, nhận định có giá trị 1.2 Đ nh gi tình hình nghiên cứu hướng triển khai đề tài 1.2.1 Về tình hình nghiên cứu Chưa có công trình bao quát chung diện mạo thể hồi ký ự phân tích, lý giải điều kiện, quy luật phát triển, khuynh hướng đặc điểm hồi ký giai đoạn riêng l Ngay công trình lý luận, giáo trình dành vài trang cho hồi ký Những nghiên cứu tác giả, tác phẩm hồi ký chưa có tính hệ thống toàn diện 1.2.2 Hướng triển khai đề tài Khảo sát phân loại tác phẩm hồi ký để tái dựng diện mạo vận động, phát triển phận hồi ký, cụ thể hồi ký văn học Việt Nam từ 1975 đến 2010; đồng thời đặt tác phẩm hồi ký chỉnh thể để khảo sát, đối sánh làm rõ thêm chân dung nhà văn, tượng văn học, trị, văn hóa giáo dục… đời sống xã hội Việt Nam Qua đó, hệ thống, đánh giá đặc trưng nghệ thuật thể hồi ký văn học nhằm xác lập vai trò, vị trí giá trị thể loại đời sống văn học dân tộc Tiểu k t Ở Việt Nam, hồi ký đời muộn so với thể loại văn học khác hình thành phát triển hồi ký tạo nên diện mạo cho đời sống văn học nước nhà Các nhà nghiên cứu văn học có ý đưa đánh giá vị trí tác giả, tác phẩm hồi ký; cung c p sở lý luận cho việc nghiên cứu đặc trưng thể hồi ký Tuy nhiên, công trình mang tính đơn l , rời rạc, chưa có tính hệ thống 7 Chư ng DIỆN MẠO HỒI KÝ TRONG VĂN HỌC VIỆT NAM HIỆN ĐẠI 2.1 Về kh i niệm quan niệm thể oại 2.1.1 Giới thu t khái niệm quan niệm thể oại Hồi k Trong loại từ điển, khái niệm hồi ký hiểu thống nh t Theo Từ điển tiếng Việt (Hoàng Phê): “Hồi ký thể văn ghi lại điều nhớ sau trải qua, chứng kiến việc” Nguyễn Văn Đạm Từ điển tường giải liên tưởng tiếng Việt, đưa cách hiểu: “Hồi ký thể văn thuật lại theo thứ tự thời gian việc mà tác giả trải qua chứng kiến ph n mối quan hệ thời đại” Theo Từ điển thuật ngữ văn học: “Hồi ký thể loại thuộc loại hình ký, kể lại biến cố xảy khứ mà tác giả người tham dự chứng kiến Như vậy, cách lý giải dựa theo hình thức chiết tự từ Hán Việt: hồi quay trở lại, ký ghi chép điều chứng kiến Các thuật ngữ tư ng đồng quan niệm thể oại Về quan điểm thể loại, nhiều quan niệm cho hồi k tiểu oại k , thể tài văn học Quan niệm thống nh t h u hết công trình lý luận văn học (Lại Nguyên n 150 thuật ngữ văn học; công trình Lý luận văn học (Tr n Đình chủ biên); Lý luận văn học (Hà Minh Đức chủ biên) xác định: “Hồi ký ghi lại diễn biến câu chuyện nhân vật theo bước thời gian qua hồi tưởng” Một số nhà nghiên cứu sở so sánh loại hình, điểm tương đồng khác biệt hồi ký với tiểu loại khác ký Hồi k nhật k , có nhóm tác giả Từ điển thuật ngữ văn học; nhóm tác giả Từ điển Văn học (bộ mới); Lại Nguyên n 150 thuật ngữ văn học Hồi ký tự tru ện, Từ điển Văn học (bộ mới), Đỗ Đức Hiểu phân biệt: “Hồi ký ghi lại kiện thời kỳ lịch sử, mà tác giả nhân vật chính; tự truyện kể chuyện “tôi” tác giả Tự truyện tập hợp kỷ niệm tản mạn, mà bố trí truyện, tiểu thuyết” Hồi k dạng thức tự thuật: Tiểu thuyết tự thuật, văn xuôi lịch sử, tiểu thuyết khoa học viết thật giống, có “phiên bản” thật, tác giả người không chịu trách nhiệm điều Còn hồi ký, có hư c u cách để chuyển tải sinh động thật 2.1.2 Đặc trưng hồi k Từ điển thuật ngữ văn học (Lê Bá Hán, Tr n Đình ử, Nguyễn Khắc Phi đồng chủ biên), Lý luận văn học (Hà Minh Đức), Lý luận văn học (Phương Lựu) thống nh t: Một đặc trưng nh t thể hồi ký tính xác thực đối tượng miêu tả tính trung thực người hồi tưởng; Hồi ký mang tính chủ quan người kể chuyện khứ; Xét phương diện nghệ thuật, đặc trưng bật nh t thể hồi ký cách kể chuyện theo dòng hồi tưởng, nhớ đến đâu kể đến thường không sử dụng thủ pháp cốt truyện Tác giả hồi tưởng lại khứ theo trật tự thời gian tuyến tính Tuy nhiên tác phẩm hồi ký, dòng hồi ức bị đảo lộn không theo quy luật khách quan mà chịu tác động ý thức-tác giả Có nghĩa phản ánh thực hồi ký tuân theo quy luật riêng dòng hồi tưởng 2.1.3 Cách phân oại hồi k Dựa vào khái niệm chia hồi ký thành hai dạng Một là, dạng theo “khung” truyền thống, đảm bảo “tái khứ người thật việc thật”, người kể chuyện xưng “tôi”, người chứng kiến Hai là, dạng hồi ký định danh thể loại khác ý đồ tác giả lý sáng tạo kiểu hồi ký ẩn thể loại khác (mang dáng d p thể loại khác, pha trộn với thể loại khác) Đây dạng thức nới rộng đường biên so với “khung” thể loại truyền thống Dựa vào đề tài/chủ đề, tác phẩm hồi ký thuộc hồi ký lịch sử, hồi ký đời tư, hồi ký chân dung Theo cảm hứng chủ đạo, hồi ký phát triển theo ba khuynh hướng chính: khuynh hướng thể cảm hứng tôn vinh, ngợi ca; khuynh hướng nhận thức lại khuynh hướng tự trào Căn vào ch t thể loại, hồi ký chia thành hai xu hướng Thứ nh t hồi ký hướng nội, chủ yếu tái hiện thực dựa vào trải nghiệm, chiêm nghiệm thân người viết Xu hướng thứ hai hồi ký hướng ngoại Căn vào đan xen thể loại, hồi ký có r t nhiều dạng thức: hồi ký –tự truyện, hồi ký mang dáng d p tiểu thuyết tự thuật 9 2.2 Những chặng đường ph t triển hồi ký văn học Việt Nam đại 2.2.1 Giai đoạn trước 1975 – Những kh i động có tính dự báo Trong giai đoạn đ u chuyển đổi phạm trù văn học, đời sống thể loại chưa ổn định Bên cạnh thể tài truyền thống, dạng ghi chép, tự thuật bắt đ u phát triển Xu t tác phẩm có tính “ghi chép”, đan xen hồi ký, bút ký, du ký như: Chuyến Bắc kỳ năm Ất Hợi (Trương Vĩnh Ký), Hạn mạn du ký (Nguyễn Bá Trác), Mười ngày Huế, Một tháng Nam kỳ (Phạm Quỳnh),… Tiếp sau xu t tác phẩm có tính tự thuật, hồi ký-tự truyện như: Phan Bội Châu niên biểu (Phan Bội Châu), Giấc mộng lớn (Tản Đà),… Tuy nhiên, giai đoạn chưa có hồi ký nguyên dạng (tức có tác phẩm đáp ứng đ y đủ yêu c u “khung” lý luận hồi ký) Từ năm 1930 đến năm 1945, hệ hình đại, đời sống thể loại có nhiều thay đổi Các thể loại đại bước định hình, phát triển; đường biên thể loại, khung đặc trưng thể loại v n chưa xác định rõ, từ d n đến không thống nh t cách định danh thể loại Điều xảy với sáng tác v n định danh tùy bút Nguyễn Tuân gọi tùy bút, “nhưng thật có đan xen tự truyện, du ký, tạp văn v.v ” Những ngày thơ ấu (Nguyên Hồng), Cỏ dại (Tô Hoài) hồi ức quãng đời thơ tr hai nhà văn lớn thuộc khuynh hướng thực Tuy phân định thể loại hai tác phẩm v n gây tranh cãi (là hồi ký, tự truyện, hay hồi ký-tự truyện) Nới rộng đường biên thể loại, Những ngày thơ ấu, Cỏ dại tác phẩm hồi ký, góp ph n khẳng định phát triển hồi ký giai đoạn nửa đ u kỉ XX Đặc biệt xu t số hồi ký nhà hoạt động cách mạng, làm phong phú thêm diện mạo hồi ký Từ 1945 đến 1975, diện mạo hồi ký đ y đặn đạt thành tựu bước đ u Đội ngũ sáng tác giai đoạn nhà văn thuộc hệ tiền chiến Nội dung hồi ký hệ nhà văn viết đời văn-đời người, khắc họa chân dung văn nghệ sĩ thời qua hồi ức, ghi chép, luận bàn đời sống văn chương, báo chí (Vũ Bằng, Nguyễn Vỹ, Nguyễn Công Hoan, Nguyên Hồng, Vũ Hoàng Chương ) Đáng ý xu t tác phẩm hồi ký tướng lĩnh, nhà hoạt động cách mạng Tiêu biểu như: Hai lần 10 vượt ngục (Tr n Đăng Ninh); Những năm tháng quên tập hồi ức Đại tướng Võ Nguyên Giáp Hữu Mai thể hiện; Nhân dân ta anh hùng Hoàng Quốc Việt (nhà báo Thép Mới ghi); Không đường khác (Nguyễn Thị Định)… 2.2.2 Giai đoạn từ 1975 đ n 2010 – Những mùa vàng hồi k au 1975, hồi ký phát triển mạnh mẽ, trở thành thể loại độc lập, có đời sống riêng, diện mạo riêng với tập hợp nhiều hệ Đóng góp lớn cho thành tựu hồi ký giai đoạn hệ nhà văn tiền chiến, thuộc khuynh hướng Tham dự với vai trò chủ đạo nhiều chặng đường văn học, có nhu c u viết hồi ký trở nên thiết hệ Trong thành tựu chung hồi ký sau 1975, số lượng tác giả phong trào Thơ tham gia nhiều Những tác phẩm hồi ký đời ghi lại khoảng trời tuổi thơ, quê hương, gia đình, kiện lịch sử in đậm hồi ức của: Lưu Trọng Lư, Nguyễn Xuân anh, Huy Cận, Quách T n Đặc biệt nhà thơ nữ làm diện mạo hồi ký tác phẩm đậm tính nữ Mộng Tuyết, Anh Thơ… Trong số nhà văn tiền chiến có hành trình sáng tác qua nhiều giai đoạn văn học, Nguyên Hồng nhà văn viết hồi ký thành công; sau 1975, Nguyên Hồng gây n tượng tập hồi ký Những nhân vật sống với với phong cách hồi ký độc đáo Trong số nhà văn viết hồi ký, khẳng định, Tô Hoài nhà văn khơi nguồn cho mùa vàng hồi ký sau 1975 Với Cát bụi chân Chiều chiều, nhà văn chứng tỏ lĩnh, cá tính, trải đời, tinh đời, sắc sảo Là nhà thơ cách mạng, chặng đường thơ Tố Hữu trùng khít với chặng đường lịch sử Những kiện lớn nhỏ đời, đ t nước in d u n tập hồi ký Nhớ lại thời Thế hệ nhà văn trưởng thành sau 1945 thành công hồi ký: Đào Xuân Quý (Nhớ lại); Hoàng Minh Châu (Mất còn); Ma Văn Kháng (Năm tháng nhọc nhằn năm tháng nhớ thương); Bùi Ngọc T n (Một thời để mất); Phan Tứ (Trong mưa núi)… Hồi ký nhóm nhà nghiên cứu phê bình đa dạng (Vũ Ngọc Phan, Nguyễn Hiến Lê, Đặng Anh Đào…) Viết hồi ký nhu c u nhiều người hoạt động lĩnh vực văn học Các tác giả hoạt động lĩnh vực trị góp ph n tăng thêm số lượng hồi ký sau 1975 Tiêu 11 biểu Võ Nguyên Giáp, Tr n Tiến Cung, Lê Hải Lý, Hoàng Văn Thái, Phùng Thế Tài, Đặng Vũ Hiệp, Tr n Văn Giàu, Nguyễn Thị Bình… Hồi ký cách mạng thời kỳ góp ph n làm nên d u mốc diện mạo phát triển thể hồi ký Các tác giả lĩnh vực sân kh u, điện ảnh, âm nhạc, báo chí viết hồi ký tập trung vào thăng tr m nghề nghiệp, ẩn khu t sống đời tư kinh nghiệm để đưa họ đến với thành công nghề nghiệp Có thể nhắc đến Tr n Văn Khê, Trung ơn, Đặng Nhật Minh, Nguyễn Văn Thương Và số hồi ký xu t Internet Tô Hải, Cao Xuân Huy, Phạm Duy,… Từ diện mạo khái quát cho th y vận động phát triển hồi ký đại, thành tựu đáng kể hồi ký văn học sau 1975 Về phương diện nội dung, hồi ký văn học cung c p lượng thông tin phong phú trang sử buồn vui dân tộc; hoạt động nghề nghiệp, kể chuyện bếp núc, sinh hoạt riêng tư văn nghệ sĩ Cái nhìn đa chiều thân, tha nhân cho th y chuyển đổi quan niệm người tác giả hồi ký văn học sau 1975 Về phương diện thể loại, thành tựu hồi ký văn học đại cho th y đồng đẳng thể loại, xóa bỏ quan niệm văn học hay cận văn học, thể loại lớn hay thể loại nhỏ Hồi ký văn học cho th y dung hợp thể loại, đặc thù không dành riêng cho thể loại Hồi ký văn học sau 1975 “nuốt” vào thân tiểu loại ký nhật ký, du ký qua trang văn ghi chép ngày chuyến ự đan xen thể loại ngày phổ biến, đặc biệt giai đoạn đ u kỷ XXI, khiến việc định danh thể loại khó khăn Về tính thẩm mỹ, giá trị nghệ thuật, hồi ký sau 1975 có nhiều đổi Tác phẩm hồi ký văn hoàn chỉnh, với kĩ thuật đại- từ cách tổ chức văn bản, phương thức tự đến tính đa thanh, đa giọng điệu Tiểu k t Trong nghiệp sáng tác nhà văn, hồi ký chiếm tỉ lệ r t khiêm tốn vị trí thay Mỗi tác phẩm hồi ký phong cách, giọng điệu độc đáo có nét đặc sắc riêng, để lại d u n lòng người đọc ự đóng góp nhiều hệ nhà văn làm nên diện mạo đa dạng phát triển nội thân hồi ký loại độc lập 12 Chư ng CẢM QUAN VỀ HIỆN THỰC VÀ CÁC DẠNG CHÂN DUNG NHÂN VẬT CỦA HỒI KÝ VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ 1975 ĐẾN 2010 3.1 Cảm quan thực 3.1.1 Hiện thực đ i sống hội qua bi n thiên ch s Hồi ký văn học Việt Nam, bên cạnh việc phản ánh tranh muôn màu sống thực đ t nước, dân tộc qua chiều dài kỷ, đặc biệt qua hai chiến tranh cứu quốc vĩ đại tái rõ nét Những nét chấm phá thực đời sống trước Cách mạng tháng Tám Đối với hệ nhà văn tiền chiến, sống sáng tác năm tháng trước cách mạng, ký ức tháng ngày gian khổ v n ám ảnh D u thuộc khuynh hướng lãng mạn (Anh Thơ, Huy Cận), thực (Tô Hoài) hay trữ tình trị (Tố Hữu)… hồi ký hệ nhà văn in đậm thực thời Từ điểm nhìn tại, lùi thời kì lịch sử xa, nhà văn viết hồi ký gặp g điểm chung thiên tái tháng ngày gian khổ nhân dân trước Cách mạng Từ thông tin cụ thể, trang hồi ký không dừng lại số thống kê, kiện khô khan mà “thông tin thực giá trị nhân sinh”, trang đời, trang văn giàu tính thẩm mỹ đậm giá trị nhân Những mảng màu đa dạng thực đời sống sau Cách mạng tháng Tám kháng chiến chống Pháp Trong hồi ký thực đời sống xã hội, bước ngoặt lịch sử không diễn theo thứ tự thời gian biên niên Qua đường ký ức, kiện d u chắp vá, lắp ghép theo quy luật trí nhớ v n đủ độ xác thực Cách mạng tháng Tám bùng nổ Cả nước không khí hồ hởi, ph n khởi trước vận hội mới, dân tộc giải phóng Niềm vui trước vận hội trở thành miền nhớ nhiều hồi ký tái sinh động Qua hồi ức, qua chỗ đứng, vị trí nhà văn đời sống kháng chiến toàn dân, tranh kháng chiến với mảng riêng Hiện thực đa chiều sống miền Bắc kháng chiến chống Mỹ au 1954, niềm vui hòa bình không trọn vẹn Bắc 13 Nam chia cắt Miền Bắc vào công xây dựng chủ nghĩa xã hội đ u tranh thống nh t đ t nước, kháng chiến chống Mỹ Đây v n đề lớn đ t nước gợi cảm hứng nghệ thuật trở thành đề tài cho thể loại văn học giai đoạn Các tác giả hồi ký đề cập v n đề trọng đại đ t nước qua độ khúc xạ thời gian cảm xúc Hiện thực ngổn ngang bề bộn thời hậu chiến đổi Hiện thực đời sống năm sau chiến tranh khơi gợi cảm hứng sáng tạo nhà văn Trong hồi ký, “cái hôm nay” không xu t đồng thời trang văn, khác với “hiện chưa hoàn kết tiểu thuyết”, thời gian hồi ký thời gian khứ, d u qua độ lùi thời gian, độ lắng sâu cảm xúc, thực ngổn ngang v n tươi ròng sống D u n kiện diễn toàn đ t nước, độ giao thoa cũ đời sống xã hội, đột biến lớn lao đời sống tinh th n cá nhân; lựa chọn người trí thức trước chuyển đổi lịch sử… T t v n đề lớn sống sau chiến tranh đổ thể hồi ký 3.1.2 Hiện thực đ i ngư i qua bước thăng trầm Đáp ứng nhu c u đổi văn học, bao thể loại văn học khác, từ sau 1975 nhà văn viết hồi ký hướng ngòi bút vào cảm hứng đời tư Cũng cảm hứng tạo sức mạnh việc bộc lộ cảm quan số phận cá nhân thể hồi ký Điểm chung phần lớn hồi ký đề cập số phận người thời đoạn khốc liệt lịch sử Bằng vài nét phác họa đ y n tượng, Tô Hoài dừng lại lâu số phận người nông dân biến thiên lịch sử Ma Văn Kháng đặc biệt quan tâm đến số phận người trí thức Năm tháng nhọc nhằn năm tháng nhớ thương trang tự bạch, nhà văn cúi xuống lòng để nói lên số phận trí thức xã hội “bề bộn, ngổn ngang Phan Tứ quan tâm đến số phận người dân miền cao năm tháng chiến tranh Nhiều hồi ký đặt trọng tâm trăn trở “nhận đường”, “lên đường” văn nghệ sĩ Với tư cách người viết lại đời mình, kiện tác giả hồi ký văn học từ 1975 đến 2010 quan tâm nh t trăn trở, “nhận đường”, “lên đường” văn 14 nghệ sĩ, đặc biệt hệ nhà văn sáng tác trước 1945 Những trăn trở trở thành cảm hứng sáng tác, đồng thời thước đo giá trị nghiệp văn học tác giả dòng chảy lịch sử Các tác giả tập trung luận giải “chuyển dạ” hành trình sáng tác: l y thực sống đương thời làm nguồn cảm hứng sáng tác Nó trở thành tuyên ngôn nghệ thuật hệ văn nghệ sĩ đương thời, quan niệm văn nghệ thái độ người nghệ sĩ thời Hồi ký văn học từ sau 1975 đề cập nhiều tượng văn học không thuận chiều, gắn liền với số phận “không đồng hành” Trong hồi ký văn học từ 1975 đến 2010 nhà văn đề cập r t nhiều tượng văn học không thuận chiều, “vụ án” văn chương, d n đến số phận lạc thời Một “vụ án” văn chương gây ch n động bao hệ Nhân vănGiai phẩm Những tác giả viết hồi ký nhiều người cuộc, muốn hay không muốn, dư ch n Nhân văn- Giai phẩm v n ám ảnh (Mất còn, Nhớ lại, Một thời để mất, Chiều chiều ) Từ đặc trưng thể loại-hồi ký mang tính chủ quan, thực hồi ký văn học tác giả người trực tiếp tham gia chứng kiến, nhớ lại, kiện dù có tính phổ quát v n đậm màu sắc cá nhân Hiện thực hồi ký văn học gắn liền với không gian, kiện, người r t cụ thể Hiện thực nhớ lại, tái dựng hồi ký thực khúc xạ qua cảm xúc tâm trạng, đúc kết trải nghiệm người viết tạo lập văn có tính hư c u, đơn thu n ghi chép kiện Cảm quan thực hồi ký văn học vừa có tính chân xác theo lối điểm, vừa có bề sâu, mang đậm nhân cách văn hóa người c m bút 3.2 C c dạng chân dung nhân vật 3.2.1 hân dung tự họa – Chủ thể hồi k văn học Những hồi ký “là nơi tự thú mà tác giả ý gi u bóng dáng nhân vật hư c u” Viết đời mình, chân dung tự họa nhà văn đặt nhiều mối quan hệ đa chiều Đa ph n nhà văn viết hồi ký hồi ức tuổi thơ mối quan hệ gia đình Theo Freud, tuổi u thời ảnh hưởng, để lại d u n suốt hành trình sáng tạo người nghệ sĩ Qua trang hồi ký, từ trường nhìn liên văn bản, người đọc hiểu 15 thêm chân dung tính cách nhà văn (Tố Hữu, Tô Hoài, Anh Thơ, Huy Cận ) Điểm nh n hồi ký văn học nhà văn viết hoạt động nghề nghiệp Chân dung tự họa chủ thể hồi ký mối quan hệ với nghề nghiệp thể phẩm ch t cao đẹp người nghệ sĩ Cái hồi ức hồi ký thường tự ý thức, tỉnh táo nhìn lại sáng tác người (Tô Hoài, Lưu Trọng Lư, Quách T n, Đào Xuân Quý, Ma Văn Kháng ) 3.2.2 hân dung họa – Nhân vật hồi k văn học Nhân vật hồi ký văn học đa dạng, đ y đủ hạng người, có nhiều mối quan hệ đậm nhạt với chủ thể viết hồi ký Tuy vậy, h u hết hồi ký văn học, n tượng đậm nh t chân dung văn nghệ sĩ, nhiều mối quan hệ có tốt l n x u, cá nhân tập thể, cộng đồng Điểm gặp g tác giả viết hồi ký kể nhà văn có cá tính, có nghiệp văn chương đồ sộ đời nỗi thăng tr m Huy Cận khắc họa chân dung nhà thơ Xuân Diệu (Hồi ký Song Đôi) Tô Hoài dựng chân dung Nguyễn Tuân đậm nét bên cạnh nhà thơ/nhà văn khác Nguyên Hồng, Xuân Diệu (Cát bụi chân ai) Anh Thơ dựng chân dung Nguyễn Bính bên cạnh nhiều văn nghệ sĩ thời (Hồi ký Anh Thơ)… Trong nhiều trang hồi ký, không lên nhân vật trung tâm, qua hồi đoạn đứt nối, lắp ghép, với mảng màu tươi sáng xảm tối, l n lượt chân dung nhà văn toàn vẹn Tiểu k t Hiện thực đời sống dạng chân dung nhân vật - chân dung tự họa người viết hồi ký; nhà văn, nhà thơ lớn khắc họa từ điểm nhìn người viết hồi ký thật sinh động, chân thật đến b t ngờ Những góc khu t, sinh hoạt bếp núc văn chương lột tả - điều mà thể loại khác khó làm được, kể thể tài chân dung văn học r t phổ biến năm đ u kỉ XXI Những trang hồi ký cho người đọc có hội kiểm chứng lại thực, lịch sử đ t nước mà người thời sống, viết 16 Chư ng NGHỆ THUẬT TRẦN THUẬT CỦA HỒI KÝ VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ 1975 ĐẾN 2010 4.1 Trần thuật từ t c giả tổ chức điểm nhìn 4.1.1 Sự chu ển hóa hình tượng tác giả vào ngư i kể chu ện Ở hồi ký, tác giả vừa chủ thể sáng tạo, vừa người kể chuyện Hình tượng tác giả đồng nh t với người tác giả, với chủ thể sáng tạo, thể trực tiếp văn nghệ thuật Theo quy ước thể loại, tr n thuật từ tác giả, đa ph n hồi ký kể chuyện từ thứ nh t- thông suốt, kể mình, kể người có mối quan hệ với mình, kể tượng gây n tượng sâu đậm hồi ức Hồi ký có đồng nh t hư c u tác giả Hồi ký Huy Cận có trùng khít tác giả- chủ thể tr n thuật- người kể chuyện Hồi ký Phan Tứ, người kể chuyện- chủ thể hồi ức- giữ quyền kể chuyện từ đ u đến cuối Còn hồi ký Lưu Trọng Lư triển khai điểm nhìn người kể chuyện xưng 4.1.2 Sự uân chu ển điểm nhìn Trong nhiều văn hồi ký, kiện khứ, chân dung tự họa, chân dung họa tái dựng từ điểm nhìn điểm nhìn chủ quan nhà văn- người viết hồi ký Tuy vậy, để tạo tính khách quan cho câu chuyện khứ, đ ng toàn năng, mạch tr n thuật, tác giả chuyển điểm nhìn; trao quyền cho nhân vật khác kể chuyện; mờ hóa điểm nhìn chủ quan Điều th y hồi ký Huy Cận, Phan Tứ, Tô Hoài, ự luân chuyển điểm nhìn tr n thuật khiến câu chuyện khứ không đơn điệu, thực đời sống, chân dung nhân vật trở nên sinh động Trong Hồi Ký Song Đôi, Huy Cận trượt điểm nhìn thời gian, đưa câu chuyện kể thời điểm Cuốn hồi ký chủ yếu kể tình bạn Huy Cận Xuân Diệu, đoạn hồi ức nhà thơ, người kể chuyện chuyển điểm nhìn, để Xuân Diệu tự kể Từ cách thức đó, người kể chuyện số trao quyền kể chủ thể hồi ức thứ 2, xưng tôi, kể Liên tục đổi vai người kể chuyện, chuyển đổi điểm nhìn, trang hồi ký không đơn thu n tái 17 khứ lép, chiều mà sinh động, đa dạng Các kiện, người hồi ký vừa nhìn đa chiều, đa góc độ vừa đảm bảo tính khách quan thông qua điểm nhìn người kể 4.2 Đa dạng hóa k t cấu trần thuật 4.2.1 K t cấu tu n tính Nhìn bề mặt văn đa ph n hồi ký văn học từ 1975 đến 2010 v n xếp kiện theo trật tự thời gian tuyến tính kiểu truyền thống Tuy vậy, hồi ký, mạch tr n thuật, c u trúc văn chịu chi phối chế hồi ức, dòng hồi tưởng có lúc phá v thứ tự thời gian Cũng có trường hợp c u trúc văn đảo ngược, tuân thủ theo logic hồi ức, trí nhớ người kể chuyện Cũng tái dựng lại khứ xuôi theo chiều mạch thời gian chảy trôi tuyến tính hồi ký Anh Thơ, Hoàng Minh Châu mở đ u điểm đ u mút khứ, kết thúc với bao phồn tạp, đa đoan đời Hồi ký Tô Hoài mở đ u kết thúc theo kiểu tương ứng, vòng tròn Dạng kết c u tỏ hữu dụng để nhà văn vừa xoay quanh nhân vật trung tâm, vừa dung chứa vòng tròn y bao thời đoạn, cảnh đời, số phận người 4.2.2 K t cấu ắp ghép Với cách tổ chức tr n thuật này, nhiều mảnh ghép kiện, mảnh đoạn đời người đan xen không theo logic, tưởng mạch kể có v lan man, rối rắm, tùy tiện thực ch t người kể chuyện r t chủ động xâu chuỗi nối kết yếu tố câu chuyện tạo thành mạch liên kết văn Trên bề mặt văn bản, chương đoạn bị cắt rời, mạch kể nhớ đâu kể đó, đậm nhạt khác mạch ng m văn v n có độ kết dính Việc lắp ghép kiện g n xa, khứ khiến câu chuyện khứ dung chứa nhiều mẩu chuyện, nhiều mảnh đời, nhiều thăng tr m lịch sử Kết c u tạo linh hoạt di chuyển không gian, kiện điểm nhìn làm cho mạch kể trở nên linh hoạt, h p d n 4.2.3 K t cấu iên văn ự dung hợp thể loại, độ nhòe mờ đường biên thể loại; yếu tố cốt truyện lồng vào truyện kể tạo nên hình thức liên văn hay văn văn hồi ký Chính hình thức 18 làm cho lối tr n thuật sinh động, h p d n, vừa khả để người viết chuyển tải thông tin theo dòng hồi ức Hình thức liên văn hồi ký sau 1975 đa dạng Những yếu tố văn lời mở đ u, lời bạt, thích, thông báo… thủ pháp tr n thuật để tái dòng hồi ức, đồng thời tạo cảm giác độ chân xác câu chuyện kể Trong c u trúc văn bản, tác giả hồi ký trích đoạn dạng thức văn khác nhật ký, thư từ, thơ, tiểu luận Một số hồi ký đan lồng vào dòng hồi ức ảnh, thủ bút hay người có uy tín liên quan đến câu chuyện kể Thư hồi ký hình thức phổ biến Về nghệ thuật tr n thuật, hình thức thư cách di chuyển điểm nhìn, khiến cho câu chuyện kể đ đơn điệu, điểm nhìn người kể nhân vật khắc họa trở nên đa chiều h p d n Một thể loại chiếm ưu trang hồi ký nhật ký Đưa nhật ký vào hồi ký khiến trang hồi ức trở nên tươi mới, độ xác thực kiện cao, v n đề gan ruột nh t, riêng tư nh t bày làm cho v n đề thời lý giải t ng sâu nh t Thơ hồi ký hình thức đặc biệt, nhà văn sử dụng phổ biến mạch tự làm cho hồi ký trở nên trữ tình, tạo nên ch t thơ cho trang ghi chép mạch ng m văn từ mở gắn với cảm hứng người kể 4.3 Sự đa dạng ngôn ngữ trần thuật 4.3.1 Ngôn ngữ ngư i kể chu ện Với đặc thù thể hồi ký, kể lại biến cố xảy khứ mà tác giả người tham dự chứng kiến, vậy, ngôn ngữ kể hồi ký thành ph n r t quan trọng Tuy nhiên, nhu c u bộc lộ cảm xúc ý thức nhà văn trình kể cốt làm cho trang hồi ký trở nên h p d n; để từ chuyện người nói chuyện nhiều người, chuyện cá nhân chuyện xã hội, người viết phải đắp da, đắp thịt cho khung việc ngôn ngữ miêu tả bộc lộ cảm xúc ự kết hợp vừa tạo trường nhìn thực sống người người viết hồi ký, vừa làm tăng thêm nét sinh động mỹ cảm cho trang hồi ký 19 Là thể loại người viết trực tiếp kể lại câu chuyện khứ, nên ngôn ngữ hồi ký thường mạng đậm ch t chủ thể, thể phong cách, cá tính tác giả Khi ý thức cá nhân phát triển nhà văn cố gắng tạo dựng d u n ngôn ngữ riêng Ch t hài hước, suy ng m hay nên thơ trữ tình, trau chuốt bóng bẩy hay ch t mộc mạc, khôn ngoan minh m n hay người viết bộc lộ sắc nét qua lời bình tác phẩm Ch t trữ tình đậm nét ngôn ngữ Lưu Trọng Lư, Anh Thơ ắc thái ngôn từ Tô Hoài thật đa dạng, lúc thật trữ tình sâu lắng, trở nên sắc cạnh, gân guốc lạnh lùng, tàn nh n từ ngữ Đào Xuân Quý, Hoàng Minh Châu, Tố Hữu, Huy Cận lựa chọn ngữ vựng xác cú pháp linh hoạt tạo nên lối viết có chiều sâu Lớp ngôn ngữ hồi ký Phan Tứ giản dị linh hoạt, h p d n Ngôn ngữ Ma Văn Kháng vừa chân phương, tự nhiên lời kể, vừa r t tinh tế, sống động hình ảnh miêu tả 4.3.2 Ngôn ngữ nhân vật cá tính hóa, đậm chất đ i thư ng Với lối tr n thuật hồi ức, hồi ký chủ yếu ngôn ngữ người kể chuyện, ngôn ngữ nhân vật Chân dung nhân vật chủ yếu qua lời kể, lời tả, lời bình người kể chuyện Tuy vậy, linh hoạt cách kể, nhiều hồi ký văn học sau 1975 sử dụng đối thoại yếu tố hình thành câu chuyện kể Lời thoại nhân vật cá thể hóa, góp ph n lớn việc khắc họa chân dung người thật việc thật Tổ chức đối thoại nhân vật, tác giả hồi ký gặp g việc sử dụng hệ ngôn từ đậm ch t sống, ch t đời thường để tạo dựng khứ g n gũi, chân thật, thực sống với t t v thô mộc, xù xì Hệ ngôn ngữ tạo ch t liệu ngôn từ đặc sắc: lớp từ, hình ảnh, cách diễn đạt mang màu sắc địa phương, phong tục, văn,… Lối sử dụng ngôn từ để tạo tươi nguyên cho khứ, gây hiệu ứng nhận thức, thẩm mỹ cao; sử dụng ngôn từ giàu thông tin, cách miêu tả, phân tích tỉ mỉ, sống động làm cho lối tr n thuật mang nét sắc thái riêng người kể trang hồi ký nhà văn Nhiều tác giả hồi ký gán vào lời thoại nhân vật từ ngữ thô tục, sử dụng thành ngữ, quán ngữ lồng ngôn ngữ nhân vật nhằm bàn nhân tình thái; thể ý đồ tái hiện thực; tô đậm tính cách người, hay đánh giá tượng thời qua cách n tượng nh t 20 4.4 Giọng điệu trần thuật 4.4.1 Giọng tri t , su tư Hồi ký nơi người viết thành thực với mình; nơi người viết muốn chia s , tâm tình, bộc bạch sau chặng đường đời trải nghiệm với bao thăng tr m, đa đoan kiếp người; va đập đời riêng tư, trăn trở nghề, số phận truân chuyên liên quan gián tiếp trực tiếp đến tác giả hồi ký Đặc điểm chi phối cách tổ chức văn hồi ký, đặc biệt giọng điệu Với đặc thù thể hồi ký- kể khứ từ điểm nhìn đa chiều, giọng điệu hồi ký sau 1975 giọng triết lý, chiêm nghiệm Ngay từ nhan đề tác phẩm hồi ký tín hiệu thẩm mỹ giàu ch t triết lý đời người (Nửa đêm sực tỉnh, Cát bụi chân ai, Chiều chiều, Mất ) Xuyên suốt tập hồi ký triết lý, chiêm nghiệm người kể chuyện kiện, biến cố xảy đời mình; liên quan đến người chung quanh mà chứng kiến Ng m suy, chiêm nghiệm mình, người, đời, giọng triết lý hồi ký nhiều sắc thái 4.4.2 Giọng trữ tình, hoài niệm Một yếu tố làm nên tính thẩm mỹ thiên hồi ký sau 1975 đa thanh, đa giọng Trong đó, ch t giọng trữ tình (đan xen với giọng luận ký) bình diện thẩm mỹ tạo sức hút cho câu chuyện kể lại từ hồi ức Giọng điệu trữ tình dây truyền cảm chủ thể viết hồi ký- người kể chuyện đối tượng thẩm mĩ- thực người Hồi ức làng quê, gia đình, số phận người, đời văn, v p váp nghề nghiệp…qua ngôn ngữ, giọng điệu trữ tình trở nên tươi mới, gợi cảm Người viết hồi ký- chứng nhân câu chuyện khứ, kể thường bộc lộ cảm xúc Do đặc trưng thể loại, cảm thức hoài vãng chi phối giọng điệu tr n thuật hồi ký, làm nên ch t giọng trữ tình, hoài niệm nhiều tác phẩm Giọng trữ tình ch t men say tô đậm thêm sức h p d n Hồi ký Anh Thơ Giọng chủ đạo hồi ký Huy Cận giọng tâm tình sâu lắng nhà văn sống hoài niệm, nhìn ngày tháng xa nhìn người Hồi ký Huy Cận thuộc dạng “hồi ký trữ tình” Cát bụi chân thiên hồi ký đa giọng điệu, giọng trữ tình 21 cảm thương đậm nét Hồi ức số phận văn chương, chân dung nhà văn lạc thời, giọng trùm nhiều trang hồi ký Tô Hoài trữ tình sâu lắng Giọng trữ tình thể qua lời tả xu t với t n số lớn hồi ký Bùi Ngọc T n, Phan Tứ… 4.4.3 Giọng dí dỏm, hài hước Theo Pospelov, Dẫn luận nghiên cứu văn học, “Thiên hướng khám phá ch t hài đời sống tái tạo tác phẩm, không đặc điểm tài bẩm sinh nhiều nhà văn mà đặc điểm giới quan làm cho họ tập trung ý vào không phù hợp kỳ vọng khả thực tế người thuộc giai t ng xã hội nh t định” Tác giả hồi ký nhà văn dày tuổi đời, tuổi nghề, hành trình sáng tác nhiều thăng tr m qua chặng đường lịch sử Nhìn lại “năm tháng nhọc nhằn năm tháng nhớ thương”, nhà văn gặp g điểm chung chọn tiếng cười hài hước nhẹ nhàng để lý giải độ vênh lệch tác phẩm mình/của đồng nghiệp với t m đón đợi thời đại Giọng dí dỏm, hài hước trở thành giọng chủ đạo thể loại “ôn cố tri tân” “Ch t hài hước chân xu t phát từ suy tư triết lí, khái quát hóa thiếu sót đời” Giọng hài hước nhằm hướng vào Từ sau 1975, với nhu c u tự nhận thức, dạng hồi ký tự trào trở nên phổ biến Dưới hệ thẩm mỹ mới, tiếng cười- phạm trù thẩm mỹ, lựa chọn cách thức nói rõ, nói thật v n đề khứ, có chủ thể hồi ký dựng chân dung tự họa chân dung họa Tiểu k t Nghiên cứu hồi ký văn học từ 1975 đến 2010, nhận đa dạng giọng điệu, ngôn từ, kết c u tr n thuật Ngôn ngữ hồi ký không đóng khung nhiệm vụ ghi chép, thuật kể mà thứ ngôn ngữ đa thanh, nhiều âm hưởng Người kể chuyện hồi ký không đơn thu n thuật chuyện từ điểm nhìn mà có luân phiên thay đổi điểm nhìn tr n thuật Trong hồi ký từ 1975 đến 2010 có mặt kỹ thuật đại dựng cảnh, dựng người, tái hiện thực qua Những tác phẩm hồi ký văn học sau 1975 đến 2010 trở thành tác phẩm nghệ thuật thực thụ 22 KẾT LUẬN Hồi ký nói chung hồi ký văn học nói riêng thể loại đời, phát triển r t muộn đời sống thể loại văn học Việt Nam Nhìn từ trình vận động nội văn học, tìm tòi thể loại có khả thích ứng với tâm nhà văn, với nhu c u giãi bày khuynh hướng tự v n ngày phổ biến văn học nước ta ự phát triển thể hồi ký chứng tỏ kinh nghiệm cá nhân trở nên có giá trị hồi ký cách nhìn trực diện vào người viết Với cá nhân nhà văn, hồi ức đời mình, tác giả viết hồi ký chẳng c n phải tìm kiếm giới đâu xa mà gương mặt đ y d u n thời gian Viết hồi ký cách sòng phẳng với khứ dù có nhớ quên, thật giả, chủ quan khách quan,… nhà văn l n tránh Có lẽ đ y lý chủ yếu để nhà văn thời đổi tìm đến thể hồi ký tìm đến cách tiếp cận không với thực bề mặt mà với thực bên đ y phức tạp bí ẩn người Cũng th y rằng, vận động tự thân nội văn học, khung thể loại tự bộc lộ giới hạn nó, thế, hồi ký phát triển để tự tạo nên đặc trưng riêng nhằm đáp ứng quan niệm thể loại nới rộng Không phải ng u nhiên mà hồi ký nơi lưu giữ câu chuyện thật nh t, đời nh t văn nhân, nghệ sĩ ch t giễu nhại giọng tự thú, tự v n làm cho ch t đời, ch t người lên cách chân thật đến “cận cảnh” không ph n h p d n, lôi Và từ nới rộng thể loại, nội văn học cho phép thể hồi ký viết khứ khứ y đặt trạng thái động để biên độ thể loại hồi ký mở tới thể nghiệm khám phá mà người viết hồi ký tiếp cận lịch sử tự hơn, gửi gắm nhiều n tượng, tâm trạng từ trải nghiệm thân Như hồi ký đáp ứng nhu c u vai trò kinh nghiệm cá nhân tham gia đánh giá lịch sử coi trọng vai trò kinh nghiệm tập thể Xu t phát từ nhu c u đáp ứng đòi hỏi người xã hội đại mong muốn tiếp cận thật, nhận thức khứ, chiêm nghiệm sống tự thân hồi ký đảm 23 trách nhiệm vụ khai thác thực bề rộng l n chiều sâu Hơn nữa, nhu c u người viết hồi ký không c n phải xây dựng cốt truyện cách công phu, nhân vật với tình lôi cuốn, h p d n T t c n thành thật, sòng phẳng với khứ n tượng, tâm trạng cảm nhận lại sau năm tháng, suy nghiệm chắt lọc từ trải thân Thành tựu hồi ký văn học từ 1975 đến 2010 tạo diện mạo phong phú đóng vai trò quan trọng văn học Việt Nam đại Một sở làm nên giá trị hồi ký giai đoạn thân hướng đến “cự ly g n” thật, đáp ứng xu hướng tiếp nhận văn học công chúng Và hồi ký thỏa mãn hướng tiếp nhận từ nhiều góc độ: văn hóa, văn học, lịch sử, mỹ học Trong thực tiễn sáng tác, hồi ký văn học Việt Nam từ 1975 đến 2010 vừa phát triển quy luật chung đặc trưng thể loại v n có xu hướng riêng giai đoạn phát triển Mười năm đ u trước đổi (1975 - 1986), người viết hồi ký tái khứ để tri ân, với chứng nhân phát ngôn cho tinh th n cộng đồng chưa phải nơi bộc bạch tiếng nói cá nhân đậm tính chủ quan Từ sau đổi (1986 - 2010), v n xoay quanh hai v n đề cốt lõi cá nhân thật lịch sử nhân chứng tác phẩm hồi ký trở với sống đời thường, nơi để bộc bạch tiếng nói đậm tính chủ quan, thật bị chìm l p đòi lên tiếng Những giá trị thuộc cá nhân, thật lịch sử, người hồi ký giai đoạn tìm lại chuyển tải làm cho đời sống vận động vừa có tính kế thừa, vừa trở nên phong phú, bề diện mạo riêng Hồi ký văn học từ 1975 đến 2010, vận động khẳng định bước phát triển đáng kể với biểu phong phú nội dung, đổi đáng kể phương thức biểu đạt Thành công khiến hồi ký không tiếng nói cá nhân, tiếng nói ngày hôm qua, mà chuyển tải v n đề lớn có ý nghĩa khái quát cho thời đại ự cách tân đáng ghi nhận nghệ thuật biểu thi pháp thể loại hồi ký văn học giai đoạn 1975 24 đến 2010 sử dụng ngôn từ cá tính hóa, đậm ch t đời thường; tạo đa giọng điệu; với kết c u lỏng, ch t thể loại khó phận định rõ ràng có thâm nhập thể loại khác (nhật ký, tự truyện, tiểu thuyết tự thuật,…) vừa làm tăng thêm mỹ cảm tiếp nhận, vừa chia s “cách đọc”, khơi gợi định hướng việc nhận diện, đánh giá góc nhìn khách quan, khoa học có tính khu biệt thể hồi ký Những giá trị đạt phương diện nội dung nghệ thuật, hồi ký văn học từ 1975 đến 2010 khẳng định trí quan trọng thể loại văn học nước nhà ong, v n số tác giả, tác phẩm trọng đến liệt kê tư liệu, nặng “ghi chép”; yếu tố thẩm mỹ, tác giả mờ nhạt làm cho độ “nặng” trang hồi ký chưa thỏa mãn nội lực thể loại nhu c u người đọc Trong số hồi ký thành công không tránh khỏi hạn chế, tính chủ quan hồi ký Tự kể lại chuyện đời, hồi ức trình đối diện với v n chưa “thành thật”, có thiên hướng “tự mê”, tinh th n “sám hối” cường điệu Những “lỗi” thuộc cá nhân không thuộc đặc trưng thể hồi ký Do đó, tiếp nhận tác phẩm hồi ký c n trang bị hiểu biết thể hồi ký để có tâm thẩm định công tâm đón nhận cho thỏa mãn tác phẩm hồi ký chỉnh thể đặc trưng thể loại này: vừa “chỉn chu” theo “khung” truyền thống vừa phóng khoáng, động hành trình phát triển để tác phẩm hồi ký viên gạch làm nên diện mạo thể hồi ký nói riêng đời sống văn học nước nhà nói chung hành trình hội nhập với văn học giới
- Xem thêm -

Xem thêm: (Tóm tắt Luận án tiến sĩ Văn học Việt Nam) Đặc điểm hồi ký văn học Việt Nam từ 1975 đến 2010, (Tóm tắt Luận án tiến sĩ Văn học Việt Nam) Đặc điểm hồi ký văn học Việt Nam từ 1975 đến 2010, (Tóm tắt Luận án tiến sĩ Văn học Việt Nam) Đặc điểm hồi ký văn học Việt Nam từ 1975 đến 2010

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay