Xây dựng tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm xưởng in trường cao đẳng công nghiệp in cầu diễn

89 188 0
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 23:52

LI CM N! Lun c hon thnh ti B mụn Cụng ngh In, Vin K thut Húa Hc, Trng i hc Bỏch Khoa H Ni Vi lũng kớnh trng v bit n sõu sc, em xin chõn thnh cm n s hng dn, ch bo nhit thnh ca PGS.TS Hong Th Kiu Nguyờn cựng cỏc thy cụ giỏo B mụn Cụng ngh In, Vin K thut Húa Hc, Trng i hc Bỏch Khoa H Ni ó to iu kin, h tr em sut thi hc v thc hin lun Em xin chõn thnh cm n lónh o v cỏn b giỏo viờn, cụng nhõn viờn Xng in trng Cao ng cụng nghip in Mc dự em ó rt c gng hon thnh lun nhng phm vi v kh nng cho phộp, ỏn ca em khụng trỏnh nhng thiu sút Em rt mong nhn c s gúp ý tn tỡnh ca cỏc thy cụ, bn bố v ng nghip Em xin chõn thnh cm n! H ni, ngy 20/03/2015 Hc viờn Lu ỡnh Cng LI CAM OAN Tụi xin cam oan lun ny l kt qu nghiờn cu ca tụi thc hin di s hng dn ca PGS.TS Hong Th Kiu Nguyờn, B mụn Cụng ngh In, Vin K thut Húa Hc, Trng i hc Bỏch Khoa H Ni Cỏc s liu kt qu lun l hon ton trung thc xut phỏt t thc t sn xut ti xng cha tng c cụng b bt k cụng trỡnh no Hc viờn Lu ỡnh Cng DANH MC CC CH VIT TT CTF CTP DV DR K(%) C M Y K ISO SL TB GHT, UCL GHD, LCL : Computer to film : Computer to place : Giỏ tr mt tụng 100% : Giỏ tr mt tụng 80% : tng phn in : Mu Cyan) : Mu Magenta) : Mu Yellow : Mu Black : T chc tiờu chun quc t : Sn lng : Trung bỡnh : Gii hn trờn : Gii hn di DANH MC HèNH Hỡnh 1.2: Cỏc yu t ca cht lng tng hp 13 Hỡnh 1.2: Chu trỡnh cht lng sn phm 16 Hỡnh 2.1: Lu cụng vic phũng k hoch sn xut 33 Hỡnh 2.2: S nguyờn lý dõy chuyn ch bn CTF 35 Hỡnh 2.3: Lu tng quy trỡnh phõn xng in. 36 Hỡnh 2.4: Lu tng quy trỡnh phõn xng gia cụng 38 Hỡnh 3.1: H thng tiờu chun in c ỏp dng c 41 Hỡnh 3.2: S lu trỡnh tng quỏt kim soỏt cht lng 47 Hỡnh 3.3: S qun lý cht lng kiu 4M 48 Hỡnh 3.4: Vớ d biu Pareto v cỏc dng khuyt tt 50 Hỡnh 3.5: Cỏc bc xõy dng biu kim soỏt 56 Hỡnh 3.6: Biu kim soỏt X 57 Hỡnh 4.1: Mỏy o mt dựng kho sỏt 58 Hỡnh 4.2: Mỏy o cỏc thụng s ca bn in 61 Hỡnh 4.3: Mt mu o minh 63 Hỡnh 4.4: Di thang mu kim tra in 64 Hỡnh 4.5: Biu kim soỏt mt mu Cyan 69 Hỡnh 4.6: Biu kim soỏt mt mu Magenta 70 Hỡnh 4.7: Biu kim soỏt mt mu Yellow 70 Hỡnh 4.8: Minh o lch chng mu 73 Hỡnh 4.9: Biu kim soỏt lch chng mu 75 Hỡnh 4.10: Biu kim soỏt sai lch mt mu Cyan 79 Hỡnh 4.11: Biu kim soỏt sai lch mt mu Magenta 80 Hỡnh 4.12: Biu kim soỏt sai lch mt mu Yellow 80 Hỡnh 4.13: Biu kim soỏt tng phn in ti tụng 80% (mu Cyan) 84 Hỡnh 4.14: Biu kim soỏt tng phn in ti tụng 80% (mu Magenta) 85 Hỡnh 4.15: Biu kim soỏt tng phn in ti tụng 80% (mu Yellow.) 85 DANH MC BNG Bng 2.1:Nhõn lc phũng k hoch sn xut 30 Bng 2.2: Nhõn lc phũng t chc k toỏn 30 Bng 2.3: Nhõn lc phõn xng ch bn 30 Bng 2.4: Nhõn lc phõn xng mỏy in t ri 31 Bng 2.5: Nhõn lc phõn xng gia cụng sau in 31 Bng 2.6: Thit b phõn xng ch bn 32 Bng 2.7: Thit b phõn xng in t ri 32 Bng 2.8: Thit b phõn xng gia cụng sau in 32 Bng 3.1: Cỏc loi biu kim soỏt 56 Bng 4.1: Kt qu o mt tụng nguyờn trờn t mu ca cỏc mu C, M, Y 68 Bng 4.2: Giỏ tr mt ca cỏc mu C, M, Y trờn t in 69 Bng 4.3: Xỏc xut lp mt vựng lch chun v tiờu chun ca cỏc mu C, 70 M, Y trờn t in kho sỏt Bng 4.4: Kt qu o giỏ tr lch chng mu ca cỏc mu kho sỏt 74 Bng 4.5: Giỏ tr lch chng mu ca cỏc mu kho sỏt 75 Bng 4.6: Xỏc xut lp sai lch chng mu vựng lch chun v tiờu chun 76 Bng 4.7: Kt qu o mt tụng nguyờn trờn t mu ký bụng ca cỏc mu C,M,Y 77 Bng 4.8: Kt qu o mt tụng nguyờn trờn t mu ca cỏc mu C, M, Y 77 Bng 4.9: Sai lch mt mu quỏ trỡnh in sn lng tớnh theo % 78 Bng 4.10: Giỏ tr mt mu quỏ trỡnh in sn lng tớnh theo % 79 Bng 4.11: Xỏc xut lp sai lch mt vựng lch chun v tiờu chun 80 Bng 4.12: Giỏ tr mt mu tụng nguyờn 100% 82 Bng 4.13: Giỏ tr mt mu ti tụng 80% 82 Bng 4.14: Kt qu tng phn in tụng 80% 83 Bng 4.15: Giỏ tr tng phn in tụng 80% 84 Bng 4.16: Xỏc xut lp tng phn in ti tụng 80% vựng lch chun v tiờu chun 85 MC LC LI CM N LI CAM OAN DANH MC CC CH VIT TT DANH MC HèNH DANH MC BNG MC LC LI M U Chng TNG QUAN V CHT LNG V QUN Lí CHT LNG 10 1.1 t 10 1.2 Cht lng 11 1.2.1 Khỏi nim cht lng 11 1.2.2 c im cht lng 12 1.2.3 Yờu cu ca cht lng 13 1.3 Qun lý cht lng 14 1.3.1 Khỏi nim qun lý cht lng 14 1.3.2 Cỏc nguyờn tc qun lý cht lng 16 1.3.3 Cỏc ni dung qun lý, kim soỏt cht lng 21 1.4 c im cht lng ca sn phm in 23 1.4.1 chớnh xỏc v ni dung 23 1.4.2 chớnh xỏc v kớch thc hỡnh hc 24 1.4.3 chớnh xỏc v mu sc 24 1.4.4 bn mu v bn s dng 25 Cỏc yu t nh hng n cht lng sn phm in 25 1.5.1 Nguyờn vt liu 25 1.5 1.5.2 Thit b, cụng ngh 26 1.5.3 Mụi trng lm vic 27 1.5.4 Con ngi 28 Chng CễNG TC QUN Lí CHT LNG SN PHM IN CA 30 XNG IN TRNG CAO NG CễNG NGHIP IN 2.1 Cụng tỏc qun lý cht lng 30 2.1.1 Cỏc ngun lc phc v sn xut kinh doanh 30 2.1.1.1 Ngun nhõn lc 30 2.1.1.2 Thit b cụng ngh 31 2.1.2 Cụng tỏc qun lý cht lng 33 2.1.2.1 Quy trỡnh sn xut kinh doanh ca phũng sn xut 33 2.1.2.2 Quy trỡnh cụng ngh sn xut ca phõn xng ch bn 34 2.1.2.3 Quy trỡnh cụng ngh sn xut ca phõn xng in 35 2.1.2.4 Quy trỡnh cụng ngh sn xut ca phõn xng gia cụng 37 2.2 ỏnh giỏ cụng tỏc qun lý cht lng 38 Chng PHNG PHP XY DNG TIấU CHUN CHT LNG SN 40 PHM IN 3.1 Nguyờn tc xõy dng tiờu chun cht lng 40 3.2 Xõy dng tiờu chun bng phng phỏp thng kờ 43 3.2.1 Kim soỏt cht lng bng cụng c thng kờ 43 3.2.2 Cụng c thng kờ truyn thng kim soỏt cht lng 46 S lu trỡnh 47 3.2.2.2 S nhõn qu 47 1.2.2.1 3.2.2.3 Biu Pareto 49 3.2.2.4 Phiu kim tra cht lng 51 3.2.2.5 Biu phõn b mt 51 3.2.2.6 Biu kim soỏt 52 Chng XY DNG TIấU CHUN IN ễFFSET CHO XNG IN TRNG CAO NG CễNG NGHIP IN 58 4.1 Thit b o s dng kho sỏt 58 4.1.1 Mỏy o mt 58 4.1.2 Mỏy o bn 60 4.2 i tng kho sỏt 61 4.3 Phng phỏp kho sỏt xõy dng tiờu chun cht lng cho xng in Trng cao ng cụng nghip in 62 4.3.1 Phng phỏp kho sỏt xõy dng 62 4.3.2 Phng phỏp xõy dng tiờu chun bng biu kim soỏt giỏ tr trung 66 bỡnh 4.4 Kt qu xõy dng tiờu chun cht lng cho xng in Trng cao ng cụng nghip in 68 4.4.1 Mt tụng nguyờn 68 4.4.2 chớnh xỏc chng mu 72 4.4.3 sai lch in sn lng 76 4.4.5 tng phn in 81 KT LUN 87 TI LIU THAM KHO 89 LI M U Doanh nghip mun phỏt trin sn xut u phi tuõn theo quy lut cnh tranh ca kinh t th trng Trong đó, chất l-ợng yếu tố để mang li lợi th-ơng tr-ờng Sự cnh tranh khốc lit trờn th-ơng trng, doanh nghip khụng cũn cỏch no khỏc l phi nõng cao cht lng sn phm Đảm bảo, nâng cao chất l-ợng hàng hoá, dịch vụ yêu cầu quan trọng phát triển kinh tế xã hội nói chung hoạt động sản xuất kinh doanh nói riêng Do vậy, để đảm bảo không ngừng nâng cao chất l-ợng sản phẩm theo tiêu chuẩn định, doanh nghiệp cần phải áp dụng hệ thống tiêu chuẩn chất l-ợng phù hợp với trình tổ chức sản xuất sản phẩm doanh nghiệp Các doanh nghiệp in Việt Nam không nằm quy luật phát triển thị tr-ờng, sản phẩm in gắn liền phục vụ thành phần kinh tế, góp phần tăng sức hấp dẫn cạnh tranh hàng hoá dịch vụ Trong xu hội nhập kinh tế giới doanh nghiệp in cần nhận thức đ-ợc tồn phát triển doanh nghiệp gắn liền lợi ích khách hàng Vì việc xây dựng áp dụng hệ thống tiêu chuẩn chất l-ợng sản phẩm yêu cầu cần thiết cú ý ngha sng cũn Chính lý trên, em chọn đề tài nghiên cứu là:"Xõy dng tiờu chun cht lng sn phm xng in trng Cao ng cụng nghip in Cu Din Ni dung lun gm chng nh sau: Chng 1: Tng quan v cht lng v qun lý cht lng Chng 2: Cụng tỏc qun lý cht lng sn phm in ca xng in Trng cao ng Cụng nghip In Chng 3: Phng phỏp xõy dng tiờu chun cht lng bng phng phỏp thng kờ, bng cỏc dng biu kim soỏt Chng 4: Xõy dng tiờu chun in offset cho xng in Trng cao ng Cụng nghip In Chng TNG QUAN V CHT LNG V QUN Lí CHT LNG 1.1 t Việt Nam năm gần doanh nghiệp nhận thức đ-ợc chất l-ợng sản phẩm yếu tố định thành công môi tr-ờng cạnh tranh khốc liệt Việt Nam gia nhập WTO Các n-ớc phát triển xây dựng đ-ợc lĩnh vực lý luận tảng quản lý chất l-ợng cho riêng nhằm nâng cao ổn định chất l-ợng sản phẩm môi tr-ờng cạnh tranh toàn cầu Trong đó, hệ thống quản lý chất l-ợng theo ISO đ-ợc nhiều công ty thuộc loại hình sản xuất giới áp dụng Phỏt trin bền vng công ty sản xuất kinh doanh chủ yếu họ nhận thức giải thành công toán chất l-ợng việc đáp ứng thoả mãn nhu cầu khách hàng n-ớc Khoa học công nghệ phát triển cho phép nhà sản xuất nhạy bén có khả đáp ứng ngày cao nhu cầu khách hàng tạo lợi cạnh tranh Các sản phẩm in nh- tem nhãn, sách báo, tạp chí, cataloge phận cấu thành gắn liền với phát triển ngành nghề Do doanh nghiệp in Việt Nam năm gần kết hợp đầu t- đổi công nghệ thiết bị thay đổi ph-ơng thức quản lý chất l-ợng sản phẩm theo hệ thống tiêu chuẩn nhằm thỏa mãn nhu cầu ngày cao khách hàng Xng in Trng cao ng cụng nghip In hin l mt c s in c trang b dõy chuyn cụng ngh ng b, h thng mỏy múc thit b khỏ hin i, cú kh nng in nhng sn phm cht lng cao Trong nhng nm gn õy, ngoi vic thc hin nhim v o to, in nhng ti liu ni b, Xng in cng c phộp in nhng sn phm ngoi ngnh phc v kinh t xó hi nhm tn dng kh nng mỏy múc thit b, nhõn lc, tng thờm thu nhp cho cụng qu, nõng cao i sng cỏn b cụng nhõn viờn Nhm thu hỳt thờm khỏch hng v nõng cao uy tớn, nhn thc rừ vic ỏp dng h thng qun lý cht lng sn phm theo tiờu chun ISO l ht sc cp thit chun b cho vic ny, trc mt cn phi ỏnh giỏ nng lc ca cỏc thit b, cht lng sn phm ca Xng 10 93 16 110 112 17 113 115 18 110 104 19 102 10 107 20 106 p dng phng phỏp tớnh toỏn trờn ta cú: Bng 4.5: Giỏ tr lch chng mu ca cỏc mu kho sỏt Giỏ tr chng mu trung bỡnh ca cỏc mu C, M, Y so vi mu K (m) X L = 101 Giỏ tr lch chun (m) Giỏ tr tiờu chun sai lch chng mu (m) SL = 11.3 X L SL = 101 22.6 Biu kim soỏt lch chng mu c trỡnh by hỡnh 4.10 Hỡnh 4.9: Biu kim soỏt lch chng mu T kt qu kho sỏt bng 4.4;4.5 v cỏc kt qu tớnh toỏn trờn ta tớnh c xỏc xut lp li vựng lch chun v xỏc xut lp li vựng tiờu chun c nờu bng 4.6 75 Bng 4.6: Xỏc xut lp sai lch chng mu vựng lch chun v tiờu chun Sai lch chng mu CMY Xỏc sut lp li vựng lch chun (%) Xỏc sut lp li vựng tiờu chun (%) 14/20 = 70% 19/20 = 95% - Nhn xột: Nh vy tiờu chun sai lch chng mu c thit lp ỏn ny: L SL = 101 22.6m T kt qu thu c ta cú th khng nh rng lch chng mu quỏ trỡnh in ti Xng in l chp nhn c Giỏ tr lch chun l 11.3àm so vi giỏ tr sai lch chng mu trung bỡnh l 101 àm (tng ng vi bin ng 11%) l cao hn so vi tiờu chun quc t ( 90% (xem bng 4.11) Xỏc xut lp li cỏc kt qu o vựng tiờu chun v vựng lch chun l ln, th hin rng quỏ trỡnh in sn lng khụng cú nhiu t bin v nm tm kim soỏt iu ú cng khng nh õy l tiờu chun thớch hp cho Xng in Trng cao ng cụng nghip in hin ti v vic ỏp dng tiờu chun ny nh l mt ch tiờu k thut s giỳp cho quỏ trỡnh sn xut in n nh, cht lng in ng u vi mi sn phm 4.4.4 tng phn in tng phn in tng i cng c tớnh t giỏ tr mt tụng nguyờn Dv v mt tụng tram Dr, giỏ tr Dr õy c o tụng 3/4 (o ụ 80%) 81 ( ) (Dv: giỏ tr mt tụng nguyờn; Dr: giỏ tr mt tụng 80%) Bng 4.12: Giỏ tr mt mu tụng nguyờn 100% Mu C 100% M 100% Y 100% 1.43 1.28 1.15 1.4 1.23 1.18 1.33 1.21 1.09 1.46 1.26 1.15 1.34 1.33 1.22 1.38 1.22 1.12 1.45 1.23 1.13 1.34 1.2 1.1 1.42 1.26 1.17 10 1.39 1.25 1.14 11 1.37 1.19 1.09 12 1.48 1.32 1.2 13 1.32 1.25 1.15 14 1.36 1.33 1.2 15 1.4 1.21 1.12 16 1.43 1.25 1.14 17 1.42 1.33 1.22 18 1.45 1.22 1.15 19 1.41 1.2 1.08 20 1.32 1.19 1.07 S liu cỏc giỏ tr mt mu ti tụng 80% trờn cỏc mu giy Coucher c trỡnh by bng bng 4.13 Bng 4.13: Giỏ tr mt mu ti tụng 80% Mu C 80% 1.17 M 80% 0.99 82 Y 80% 0.92 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1.13 1.14 1.28 0.99 1.12 1.16 1.09 1.16 1.12 1.11 1.29 0.95 1.17 1.15 1.27 1.14 1.29 1.16 1.05 0.92 1.01 1.02 0.96 0.93 0.99 0.97 0.93 1.05 0.91 0.99 0.91 0.98 0.94 1.05 1.02 1.01 0.92 0.87 0.88 0.9 0.95 0.91 0.83 0.84 0.85 0.85 0.97 0.88 0.93 0.85 0.89 0.82 0.91 0.94 0.89 0.9 0.8 T s liu bng giỏ tr o mt tụng nguyờn v giỏ tr o mt ụ 80%, v theo cụng thc tớnh tng phn, ta tớnh c kt qu tng phn bng sau: Bng 4.14: Kt qu tng phn in tụng 80% Mu 10 C% 18 19 14 12 26 19 20 19 18 19 M% 23 25 17 19 28 24 20 19 26 16 83 Y% 20 25 17 17 25 26 26 23 27 15 11 19 12 13 13 28 14 14 15 18 16 11 17 20 18 11 19 18 20 20 p dng phng phỏp tớnh toỏn trờn ta cú: 24 25 27 26 22 16 23 17 23 27 19 23 26 26 27 20 23 23 17 25 Bng 4.15: Giỏ tr tng phn in tụng 80% Giỏ tr tng phn in trung bỡnh ca cỏc mu C, M, Y (%) Giỏ tr lch chun tng phn in (%) Giỏ tr tiờu chun tng phn in (%) X C = 17.86 SC = 4.2 X M = 22.35 SM = 3.84 X M SM = 22.35 7.68 X Y = 22.51 SY = 3.72 X Y SY = 22.51 7.44 X C SC = 17.86 8.4 - th: Biu kim soỏt giỏ tr tng phn in tụng 80% (hỡnh 4.14; 4.15; 4.16) Hỡnh 4.13: Biu kim soỏt tng phn in ti tụng 80% (mu Cyan) 84 Hỡnh 4.14: Biu kim soỏt tng phn in ti tụng 80% (mu Magenta) Hỡnh 4.15: Biu kim soỏt tng phn in ti tụng 80% (mu Yellow) T kt qu kho sỏt bng 4.12;4.13;4.14;4.15 v cỏc kt qu tớnh toỏn trờn ta tớnh c xỏc xut lp li vựng lch chun v xỏc xut lp li vựng tiờu chun tng ng vi cỏc mu C, M, Y ca t in v c nờu bng 4.16 sau: Bng 4.16: Xỏc xut lp tng phn in ti tụng 80% vựng lch chun v tiờu chun Mt mu Xỏc sut lp li vựng lch chun (%) Xỏc sut lp li vựng tiờu chun (%) C 13/20 = 65% 19/20 = 95% M 12/20 = 60% 20/20 = 100% Y 14/20 = 70% 19/20 = 95% 85 - Nhn xột: Nh vy tiờu chun tng phn in c xỏc lp ỏn ny l: X X X C M Y S C = 17.86 8.4 % S M = 22.35 7.68 % S Y = 22.51 7.44 % Qua s liu thng kờ ta thy c giỏ tr tng phn in trung bỡnh ti tụng 80% quỏ trỡnh in l cao ( t 20% n 25% i vi cỏc mu ln lt Y, M, C) Cú th thy rng cht lng in ti Xng in xột theo thụng s ny l tng i tt Vi cỏc giỏ tr lch chun khỏ ln, khong 16% ca giỏ tr trung bỡnh, ta cú th thy rng mc bin ng chung mang tớnh h thng l tng i cao chng t tớnh n nh ca tng phn quỏ trỡnh in l cha cao Giỏ tr tiờu chun tng phn in (khong 25% 7%) rt gn vi cỏc c s in nc cú trỡnh v nng lc thit b tng ng Da vo giỏ tr tiờu chun ó c thit lp ca ỏn ny, thỡ cú th thy rng cỏc bin ng ln nht nm gii hn cho phộp theo tiờu chun quc t iu ny cng c khng nh ta nhỡn vo kt qu tớnh toỏn xỏc sut lp li vựng tiờu chun ca d liu thng kờ > 95% (xem bng 4.16) Xỏc xut lp li cỏc kt qu o vựng tiờu chun l ln, th hin rng giỏ tr tng phn in khụng cú nhiu t bin v nm tm kim soỏt m bo mt mu din tớch in nn bt n nh thỡ ngoi vic phi gi cho tm cao su luụn sch cũn cn phi chỳ ý n nhng yu t cú th nh hng n kt qu in nh sau: - Cht lng bc ng v ỏp lc in - Tm cao su v lp lút tm cao su - Vic truyn m - Mc in v ph gia mc in 86 KT LUN Bản luận văn gii thiu tng quỏt v cht lng v qun lý cht lng sn phm, khảo sát, ỏnh giỏ thc trng cụng tỏc qun lý cht lng sn phm xng in Trng cao ng cụng nghip In Trờn c s lý thuyt v phng phỏp thng kờ bng biu kim soỏt ó nờu v bng nhng thit b o c v kim tra hin i, ta thu c nhng bng d liu, s liu thng kờ c th, chớnh xỏc, mt cỏch logic v khoa hc cỏc thụng s cht lng in offset nh mt mu tụng nguyờn, chớnh xỏc chng mu, sai lch mt mu in sn lng, tng phn in Sau ú tớnh toỏn, xõy dng biu , so sỏnh kt qu vi cỏc tiờu chun hin hnh, phõn tớch cỏc nguyờn nhõn nh hng gõy bin ng T ú xõy dng tiờu chun cht lng in offset ca xng in Trng phự hp vi iu kin thc t v xut cỏc gii phỏp quỏ trỡnh in nhằm trì ổn định chất l-ợng sản phẩm Kt qu xõy dng cỏc tiờu chun cht lng cho in offset c kho sỏt ti xng Trng cao ng cụng nghip in nh sau: - Tiờu chun mt mu tụng nguyờn (theo àm): X C SC = 1.383 0.1 X M SM = 1.238 0.094 X Y SY = 1.137 0.09 - Tiờu chun chớnh xỏc chng mu (theo àm): X L SL = 101 22.6 - Tiờu chun sai lch mt mu (theo %) quỏ trỡnh in sn lng: XC = X C XM = X M SM = 3.76 2.22 XY = X Y SY = 3.75 2.1 SC = 3.37 2.32 - Tiờu chun tng phn in (theo %): XC = X C SC = 17.86 8.4 87 XM = X M SM = 22.35 7.68 XY = X Y SY = 22.51 7.44 Nhng tiờu chun ó xõy dng c nh trờn l hon ton mi v nhỡn chung l khỏ phự hp vi cỏc tiờu chun hin hnh mt s nc khu vc Mt khỏc ni dung lun cng ó trỡnh by nhn xột, gii thớch nhng cha phự hp v cht lng t in mu trờn mỏy in ó kho sỏt ti Xng Trờn c s ú tỏc gi ó a nhng gii phỏp ti u v cụng ngh, thit b v ngi Bc u, luận văn gúp phn ỏng k vo vic kim soỏt, trì ổn định, nõng cao cht lng sn phm ng thi to tin m nh hng phỏt trin hon thin vic qun lý cht lng sn phm cho Xng in Trng Cỏc kt qu thu c ca lun khụng ch ỏp dng cho Xng in Trng cao ng cụng nghip in m cũn gi m cho cỏc c s in ang quỏ trỡnh xõy dng v trin khai h thng tiờu chun cht lng Lun ó úng gúp mt phn cụng cuc tiờu chun húa cht lng ngnh in Vit Nam 88 TI LIU THAM KHO Stevenson.D (1994), Handbook of printing processes, GATF, Pittsburgh (PA), 1994 B Vn húa-Thụng tin, Bỏo cỏo tng kt hot ng in (2002-2005), ti hi ngh ngnh in ton quc (2005) Phm Bỏ Cu (1997), Qun lý cht lng ton din, Tng cc o lng cht lng, H Ni Nguyn Quc C (1998), Qun lý cht lng sn phm, NXB Khoa hc k thut, H Ni Tng cc Tiờu chun o lng Cht lng, (2008), H thng qun lý cht lng-Cỏc yờu cu (TCVN ISO 9001:2008),H Ni Phan , Hong Th Kiu Nguyờn (2009), Qun lý v kim tra cht lng sn phm ngnh in, NXB Khoa hc v k thut TS Ngụ Anh Tun (2010), Mu sc lý thuyt & ng dng, NXB i hc Quc gia TP H Chớ Minh Ngụ Anh Tun (2004), K thut o mt - dựng qun lý cht lng in, Trng HSP thnh ph H Chớ Minh Ngụ Anh Tun (2002), Qun lý cht lng sn phm in, Trng HSP thnh ph H Chớ Minh 10 Chu Th Tuyờn (1998), Cụng ngh in Offset, NXB Vn hoỏ thụng tin 11 TCVN 7781: 2008 (2008), Hng dn s dng k thut thng kờ TCVN ISO 9001:2008, H Ni 2008 12 Nguyn Cao Vn & Trn Thỏi Ninh (2002), Lý thuyt xỏc sut v thng kờ toỏn, NXB giỏo dc H Ni, 2002 89 [...]... vi ng dng khỏc nhau Chng hn cụng ngh in Offset l phng phỏp in giỏn tip s dng bn in dng phng rt thớch hp vi vic sn xut cỏc sn phm in trờn nn giy nh sỏch bỏo tp chớ, trong khi ú in Flexo l phng phỏp in trc tip s dng bn in cao li ph bin in cỏc sn phm bao bỡ trờn cht liu giy bỡa hoc mng polymer Tt nhiờn vi s phỏt trin mnh m ca khoa hc k thut, mi cụng ngh u cú nhng ci tin m rng th phn v do ú ranh gii phm... ngng c ci tin v i mi, ngy cng cú nng lc cao hn, khụng ch rỳt ngn thi gian sn xut m cũn nõng cao cht lng sn phm mt cỏch ỏng k n c nh cỏc mỏy in Offset t ri ó phỏt trin rt nhanh t cỏc mỏy in 1 mu sang mỏy in nhiu mu, cú th in 2 mt o tr, t nng sut 5.000t/h lờn 15.000 t/h, t vic iu khin cn chnh th cụng trc tip trờn mỏy chuyn sang ch iu khin qua mỏy tớnh, t kh nng in hỡnh nh vi phõn gii 100 lpi tin ti 200... trỡnh, cỏc k thut thao tỏc v iu kin cụng ngh to ra sn phm Cú th khng nh rng cht lng ca cụng ngh quyt nh cht lng sn phm Vic la chn cụng ngh khụng phự hp hoc cỏc k thut, iu kin thc hin cụng ngh cha chun xỏc chc chn s khụng th to ra cỏc sn phm cú cht lng cao to ra sn phm in hin nay ngi ta s dng nhiu loi hỡnh cụng ngh khỏc nhau nh cụng ngh in Offset, in Flexo, in ng ng, in phun, in laser Mi cụng ngh cú nhng... tng ng C, M, Y, K khi in Bờn cnh ú, vi nhng ti liu yờu cu cht lng cao hay do yờu cu ca khỏch hng thỡ Xng truyn d liu v xut d liu ra bn (CTP) bờn ngoi ri mang v Xng in sn xut 2.1.2.3 Quy trỡnh cụng ngh sn xut ca phõn xng in 35 Lnh sn xut Chun b Giy Mc Lờn khuụn Mỏy in In th Bn in Húa cht Kim tra In sn T in hon chnh lng Hình 2.3: L-u đồ tổng quy trình phân x-ởng in Vic chun b in bao gm cỏc bc sau: 1... ci tin tng bc v ci tin ln Ci tin liờn tc hiu sut v hiu qu ca tt c cỏc quỏ trỡnh Giỏo dc v o to tng thnh viờn ca doanh nghip v cỏc phng phỏp v cụng c ci tin liờn tc Thit lp bin phỏp v mc tiờu hng dn v tỡm kim cỏc ci tin Tha nhn cỏc ci tin g Nguyờn tc 7: Quyt nh da trờn s kin Mi quyt nh v hnh ng ca h thng qun lý hot ng kinh doanh mun cú hiu qu phi c xõy dng da trờn vic phõn tớch d liu v thụng tin Vic... bn s dng bn mu: l s bin i mu ca hỡnh nh in sau khi s dng Núi cỏch khỏc bn mu c ỏnh giỏ bng khong thi gian s dng gõy nờn s bin i mu sc trong phm vi no ú Giỏ tr ca phm vi ny c xỏc nh theo tng iu kin chun v c quy nh bi cỏc t chc qun lý cht lng bin mu ca hỡnh nh in thng th hin vic gim mt mu, b phai nht hoc b bin i tụng bn s dng ch kh nng duy trỡ tớnh nng s dng ca sn phm in theo thi gian tựy theo... Trong cụng on ch khuụn, ú l cỏc k thut phi, hin v chnh sa bn, cỏc iu kin v trang thit b v mụi trng thc hin quỏ trỡnh phi, hin Trong cụng on in, ú l cỏc thao tỏc chun b in (chun b nguyờn vt 26 liu, cn chnh thit b, iu kin lm vic), k thut in Trong cụng on gia cụng l cỏc k thut gp, vo bỡa, úng xộn Mt iu cn lu ý l to ra sn phm, tham gia vo quỏ trỡnh thc hin cụng ngh cũn cú cỏc nguyờn vt liu m tớnh cht... v s th hin tng phn ca nh Ngoi ra cỏc loi vt liu ph nh bỡnh, bng dớnh, giy can cng nh hng khụng nh n cht lng Cỏc nguyờn vt liu tham gia vo quỏ trỡnh ch khuụn cú th k n nh bn in, thuc hin, thuc tỳt sa, gụm phõn gii hỡnh nh, bn khuụn in, s mt mỏt chi tit nh ph thuc ch yu vo bn in v dung dch hin Trong cụng on in, mu sc hỡnh nh, s truyn t chi tit nh, s gia tng tng th, s tng phn in, bn sn phm in , núi... Montakop 1 c 5 My phi bn SBK 1150 1 c 6 Mỏy ch bn CTP 1 c 7 Mỏy hin v ra bn PS 1 c 31 8 Mỏy hin v ra bn CTP 1 c 9 Mỏy in Cannon 3 Nht Bng 2.6 Thit b phõn xng ch bn PHN XNG MY IN T RI Nc sn Tờn mỏy STT xut Cu hỡnh mỏy Kh in n v (cm) in mu Nm sn xut 1 Heidelberg print master c 36x52 1 1993 2 Heidelberg print master c 36x52 1 1993 3 Heidelberg print master c 36x52 2 1994 4 Heidelberg speed master c 54x76cm... hin hỡnh i vi cỏc t in cú hỡnh nh, film s c out thnh bn tm theo bn mu mc in: mu C (Cyan), M (Magenta), Y (Yellow), K (Black) Output phim xong (k c hin) thỡ film c chuyn sang phi bn in Phi bn: Khi ó cú 4 tm phim bn mu, ngi ta em phi tng tm mt lờn bn inthng gi l bn km (hiu mt cỏch n gin hn l em chp hỡnh nh ca tng tm phim lờn tng tm bn km bng mỏy phi bn in) , kt thỳc cụng vic ny chỳng ta cú c cỏc bn in
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm xưởng in trường cao đẳng công nghiệp in cầu diễn , Xây dựng tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm xưởng in trường cao đẳng công nghiệp in cầu diễn , Xây dựng tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm xưởng in trường cao đẳng công nghiệp in cầu diễn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay