ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP NVKDXNK

32 115 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 22:47

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP NVKDXNK CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ NVKDXNK Khái niệm: NVKDXNK đc hiểu là: cách thức tiến hành công việc để thực thương vụ KD hay định KD => chất NVKDXNK tất công việc cụ thể mang tính thực hành, để phục vụ cho việc định KD thực định KD Các nhân tố ảnh hưởng đến thực NVKDXNK a Môi trường phát lý quốc gia: hệ thống PL, định, nghị định Các văn thay đổi theo thời kỳ quốc già, quy định DN đc phép làm k đc phép làm quy định việc phải ntn cần ý theo dõi cập nhật thay đổi đề thực , tránh làm làm lại nhiều lần tốn nhiều công sức chi phí Liên hệ VN: Để gia nhập WTO khuyến khích đầu tư nước VN phải thay đổi ban hành nhiều sách thuế khác nhằm thu hút đầu tư b Môi trường văn hóa quốc gia: gồm thuộc quan niệm, thói quen, nhận thức, tập quán, giáo dục tôn giáo đc pha trộn lần tồn XH Từng yếu tố VH ảnh hưởng đến cách thức tiến hành trao đổi TM tập quán TM, quy mô TM, loại hàng hóa cụ thể, mà quốc gia dó tiến hành trao đổi thời kỳ VD: châu Âu k ăn thịt chó, TQ kỵ số 4, Người NB làm việc c Trình độ phát triển KT quốc gia: kinh tế phát triển, kt phát triển hay kt phát triển Gần người ta gọi số quốc gia kt chuyển đổi (VN,TQ) Trình độ phát triển quốc gia ảnh hưởng đến quan niệm, trình độ gia dịch cách thức giao dịch với đối tác thuộc KT khác VD: đàm phán, trình độ phát triển quốc gia nhiều định sức mạnh quốc gia đàm phán điều khoản Một số nghiệp vụ KDXNK (11 NV) - NV giao dịch KDXNK Mục đích: trang bị cho người học kỹ thuật giao dịch chủ yếu có hiệu hình thức giao dịch KD QT - NV chuẩn bị đàn phán kỹ thuật đàm phán hợp đồng KDXNK: cho người học kũ thuật chuẩn bị cho đàm phán kỹ thuật đàm phám hợp đồng KDXNK - NV lập hợp đồng KDXNK: kỹ thuật để soạn thảo hợp đồng KD ngoại thương chặt chẽ súc tích - NV làm giao nhận vận tải hàng hóa XNK: kỹ thuật để lựa chọn DV giao nhận hàng hóa DV vận tải hàng hóa XNK - NV quảng cáo tiếp thị: kỹ thuật để lựa chọn hình thức quảng cáo tiếp thị cho phù hợp, hiệu - NV tổ chức hội trợ triển lãm HH QT: kỹ thuật chuẩn bị tổ chức hội chợ triển lãm hàng hóa QT thực hành tổ chức hội chợ triển lãm quốc tế - NV lập phương án KD XNK: ký thuật soạn thảo tính toán hiệu phương án KD đồng thời cung cấp thông tin hữu hiệu để lựa chọn đc phương án KD tối ưu - NV toán QT: kỹ thuật lựa chọn hình thức toán QT thực có hiệu NV toán QT - NV Bảo hiểm hàng hóa XNK: kỹ thuật lựa chọn hình thức mua BH QT đv hàng hóa XNK - NV mua bán, thuê mướn thiết bị: kỹ thuật NK thiết bị toàn bộ, NV thuê cho thuê thiết bị để hạn chế rủi ro thu hiệu - NV đấu giá đấu thầu QT: kỹ thuật chuẩn bị cho đấu giá đầu thầu QT, đồng thời trang bị kỹ thuật tham gia vào đấu giá, đấu thầu QT CHƯƠNG II: CÁC PHƯƠNG THỨC GIAO DỊCH TMQT Xuất nhập khẩu: XNK hoạt động mua bán hàng hóa – Dv chủ thể có quốc tịch khác phải tuân thủ pháp luật điều lệ quốc tế, pháp luật QG tham gia trao đổi mua bán nhằm mục đích thu lợi nhuận cao Đặc điểm hoạt động XNK: + có hoạt động mau bán hàng hóa + có yếu tố nước + Luật pháp phức tap hơn, sử dụng luật pháp vủa QG thứ đc bên thống + có vận chuyển hàng hóa từ nước sang nước khác + Phương thức hình thức toán: tùy thuộc vào thỏa thuận bên thường sd theo nước mạnh đồng thời đồng tiền có giá trị quy đổi cao Xuất trực tiếp: Là hoạt động mua bán bên mua bên bán trực tiếp giao dịch với Việc mua bán không ràng buộc với tức bên bán bán mà không mua, bên mua mua không bán Quy trình thực mua bán trực tiếp: bước Bước 1: Hỏi hàng (Enquiry – Inquiry): đc xem lời đề nghị bước vào giao dịch (nếu xét từ ý nghĩa pháp lý) va việc người mua thể cho người bán biết quan tâm đến mặt hàng người bán muốn bán đề nghị người bán báo cho biết giá Đk để mua hàng ( xét theo ý nghĩa thương mại) - Nội dung hỏi hàng gồm: Tên hàng; quy cách; phẩm chất, số lượng, time giao hàng mong muốn; loại tiền toán; phương thức toán, giao hàng Bước 2: Chào hàng (offer): luật pháp coi lời đề nghị ký kết hợp đồng người chào hàng (người bán) người đc chào hàng (người mua) Trong mua bán hàng hóa quốc tế chào hàng việc người XK đưa giá thể rõ ý định bán hàng - Trong chào hàng cần nêu rõ: tên hàng, quy cách, phẩm chất, số lượng, giá cả, đk sở giao hàng, thời hạn giao hàng, điều kiện toán, bao bì, ký mã hiệu - Tùy theo cứ, người ta phân biệt loại chào hàng: + Căn vào tính chủ động: Chào hàng chủ động (active offer): người bán chủ động chào hàng chưa nhận đc hỏi hang người mua • Chào hàng thụ động (Passive offer – reply to enquiry): chào hàng người bán sau nhận đc yêu cầu (hỏi hàng) người mua • + Căn vào ràng buộc trách nhiệm người chào hàng: (chủ yếu đc sd TMQT) Chào hàng cố định (firm offer): việc chào bán lô hàng định cho người mua, có nêu rõ thời hạn mà người chào hàng bị ràng buộc trách nhiệm lời đề nghị • Chào hàng tự (free offer): loại chào hàng không ràng buộc trách nhiệm người phát • So sánh Firm offer free offer: Chào hàng cố định (Firm offer) Chào hàng tự (Free offer) - ràng buộc trách nhiệm đv người chào - không ràng buộc trách nhiệm với người hàng chào hàng - Time hiệu lực: ghi rõ xác - Time hiệu lực: không ghi or thay thông tin đổi Bước 3: Đặt hàng (order): đề nghị ký kết hợp đồng người mua đưa Trong đặt hàng người mua nêu cụ thể hàng hóa nội dung cần thiết cho việc ký kết hợp đồng - ND: Tên hàng, quy cách, phẩm chất, số lượng, time giao hàng, số Đk khác Bước 4: Hoàn giá ( counter offer): mặc giá đk giao dịch Khi người nhận đc chào hàng không chấp nhận hoàn toàn đk chào hàng đó, mà đưa đề nghị đề nghị trả giá (bid) Khi có trả giá, chào hàng trước coi hủy bỏ Trong buôn bán QT, lần giao dịch thường trải qua nhiều lần trả giá đến thống  hoàn giá bao gồm nhiều trả giá Bước 5: Chấp nhận ( acceptance): đồng ý hoàn toàn tất điều kiện chào hàng đặt hàng mà phía bên đưa Khi hợp đồng đc giao kế Một chấp nhận muốn có hiệu lực mặt pháp luật, cần phải đảm bảo đk sau đây: • • • • Đc người nhận giá chấp nhận Đồng ý hoàn toàn vô Đk nội dung chào hàng (đặt hàng) Chấp nhận thời hạn hiệu lực chào hàng Chấp nhận đc truyền đạt đến người phát đề nghị Bước 6: Xác nhận ( Confimation): hai bên mua bán, sau thống thỏa thuận với đk giao dịch, có cần thận trọng ghi lại điều thoải thuận gửi cho đối tác Đó văn xác nhận Văn bên bán gửi thường đc gọi giấy xác nhận bán hàng, bên mua gửi giấy xác nhận mua hàng Xác nhận thường đc lập thành bản, bên lập xác nhận ký trước gửi cho bên Bên nhận đc, ký xác nhận, giữ lại gửi lại cho bên lập Giao dịch qua trung gian Bên thứ trung gian mua bán, phổ biến thị trường gồm đại lý môi giới a Đại lý: Là tự nhiên nhân pháp nhân tiến hành hay nhiều hành vi theo ủy thác người ủy thác (Principal) Quan hệ người ủy thác với đại lý quan hệ hợp đông đại lý - Phạm vi quyền hạn ( cách phân loại đại lý): + Đại lý toàn quyền (universal agent): thay mặt người ủy thác thực công việc + Tổng đại lý (General agent): đc ủy quyền thực phần công việc, phụ trách hệ thống đại lý phụ thuộc + Đại lý đặc biệt (special agent): người đc ủy thác làm việc cụ thể VD: mua máy cụ thể với giá xác định - Nội dung quan hệ đại lý với bên ủy thác: + Đại lý thụ ủy (Mandatory agent): định để hành động thay cho người ủy thác, với danh nghĩa chi phí người ủy thác Thù lao đại lý thụ ủy khoản tiền mức % tính kim ngạch công việc + Đại lý hoa hồng (Commission Agent): đc ủy thác tiến hành hoạt động với danh nghĩa mình, với chi phí người ủy thác Thù lao đại lý hoa hồng khoản tiền hoa hồng người đại lý người ủy thác thỏa thuận tùy theo khối lượng tính chất công việc ủy thác + Đại lý kinh tiêu ( Merchant Agent): hoạt động với danh nghĩa chi phí Thù lao đại lý khoản chênh lệch giá bán giá mua - Một số loại đại lý giới: + Factor: đại lý đc giao quyền chiếm hữu hàng hóa chứng từ sở hữu hàng hóa, đc phép dùng tên bán hay cầm cố hàng hoá với cho có lợi cho người ủy thác, đc trực tiếp nhận tiền hàng từ người mua + Đại lý gửi bán (consignee or agent carrying stock): đại lý đc ủy thác bán hàng, với danh nghĩa chi phí người ủy thác, hàng hóa người ủy thác giao cho để bán từ kho người đại lý + Đại lý bảo hành toán (Del Credete Agent): đại lý đứng bảo đảm bồi thường cho người ủy thác, người mua hàng (người thứ 3) ký hợp đồng với không toán tiền hàng + Đại lý độc quyền (Sole Agent): đại lý cho người ủy thác để thực hành vi bán hàng, mua hàng, thuê tàu khu vực time hợp đồng quy định b Môi giới (Boker): Là thương nhân trung gian người bán người mua, đc người bán or người mua ủy thác tiến hành bán mua hàng hóa DV Khi tiến hành nghiệp vụ, người môi giới không đc đứng tên mà đứng tên người ủy thác, không chiếm hữu hàng hóa không chịu trách nhiệm cá nhân trước người ủy thác việc khách hàng không thực hợp đồng Người môi giới không tham gia vào việc thực hợp đồng, trừ trường hợp đc ủy quyền Quan hệ người môi giới người ủy thác dựa lần ủy thác, không dựa vào hợp đồng dài hạn Mục đích việc sử dụng trung gian: Việc sử dụng trung gian TM (đại lý môi giới) có lợi ích sau: - Các trung gian thường hiểu biết rõ tình hình thị trường, luật pháp tập quán địa phương  họ có khả đẩy mạng việc buôn bán tránh bớt rủi ro cho người ủy thác - Các trung gian, địa lý thường có sở vật chất định người ủy thác đỡ phải đầu tư trực tiếp nước sử dụng trung gian - Nhờ dịch vụ người trung gian việc lựa chọn, phân loại, đóng gói, người ủy thác giảm bớt chi phí vận tải * Nhược điểm: - Công ty kinh doanh XNK liên hệ trực tiếp với TT - Công ty thường phải đáp ứng yêu sách đại lý hay môi giới - Lợi nhuận bị chia sẻ Buôn bán đối lưu (Counter – Trade) - Khái niệm: Là phương thưc giao dịch trao đổi hàng hóa, XK kết hợp chặt chẽ với NK, người bán đồng thời người mua, giá trị hàng giao tương ứng với giá trị hàng nhận Ở mục đích XK nhằm thu khoản ngoại tệ mà nhằm thu hàng hóa khác có giá trị tương đương  Giá trị sủ dụng hàng hóa đc trao đổi (H-H) - Đặc điểm buôn bán đối lưu: + Mỗi bên vừa người mua (NK) vừa người bán (XK) + Việc mua bán khởi đầu lấy GTSD làm thước đo - Lý phát triển: + Chế độ quản lý ngoại hối chặt chẽ Thương nhân tiến hành buôn bán đối lưu + Sau giành độc lập, nhiều quốc gia có nhu cầu cao mặt hàng phục vụ cho việc xây dựng CN QG cho việc nâng cao đời sống nhân dân + Sau hệ thống thuộc địa bị tan dã, nhiều đế quốc cũ không nắm đc nguồn nguyên liệu rẻ mạt trước Muốn tiếp tục có nguyên liệu cho CN nước mình, họ phải thực buôn bán đối lưu - Yêu cầu buôn bán đối lưu: Yêu cầu cân Trong buôn bán đối lưu, người ta trọng đến yêu cầu cân Đó yêu cầu phải có cân đối nghĩa vụ quyền lợi bên Yêu cần cân thể chỗ: + Cân mặt hàng: hàng có giá trị đổi lấy hàng có giá trị; hàng tồn kho khó bán đổi lấy hàng tồn kho, khó bán + Cân giá cả: so với giá QT, giá hàng nhập cao xuất cho đối phương, giá hàng xuất phải tính cao tương ứng Ngược lại giá hạ + Cân tổng giá trị hàng giao cho nhau: di chuyển tiền tệ, hai bên thường quan tâm cho tổng giá trị hàng hóa dịch vụ giao cho phải tương đối cân với + Cân điều kiện giao hàng: xuất theo đk CIF phải nhập theo đk CIF  điều kiện xuất nhập phải thống với - Các loại hình buôn bán đối lưu: a Nghiệp vụ hàng đổi hàng (Barter) Là phương thức trao đổi mặt hàng lấy mặt hàng khác, hàng hóa có giá trị tương đương, việc giao hangg diễn gần đồng thời + Trong nghiệp vụ đổi hàng cổ điển, đông tiền không đc dùng để toán có hai bên tham gia + Trong nghiệp vụ hàng đổi hàng tại, người ta sử dụng tiền để toán phần tiền hàng, thu hút 3,4 bên tham gia b Nghiệp vụ trừ (Compensation) Hai bên trao đổi hàng hóa với sở ghi lại giá trị hàng giao hàng nhận Đến cuối kỳ hạn, hai bên đối chiếu sổ sách, so sánh trị giá hàng giao với trị giá hàng nhận Nếu có bù trừ tiền hàng mà số dư số tiền đc giữ lại để chi trả theo yêu cầu bên chủ nợ khoản chi tiêu bên chủ nợ nước bị nợ Hay: nghiệp vụ : trao đổi nhiều mặt hàng thời gian dài đc bên giao nhận hàng ghi lại Kết thúc kỳ KD toán vè bù trừ cho * Đặc điểm: Tổng giá trị hàng giao khác tổng giá trị hàng nhận; time từ 10 đến 20 năm - Nghiệp vụ bù bao gồm nhiều loại hình: * Xét thời hạn giao hàng đối lưu: • • • Bù trừ theo thực nghĩa Bù trừ trước; (Pre – Compensation) Bù trừ song hành (Parallel – Compensation) * Xét vể cân trị giá hàng giao với trị giá hàng đối lưu: • • • Bù trừ toàn phần ( Full compensation linked purchase) Bù trừ phần (Partial compensation) Bù trừ tài khảo bảo chứng (Escrow account) c Nghiệp vụ buôn bán có toán bình hành (clearing) Hai chủ thể định NH toán Nh mở tài khoản, gọi khoản clearing để ghi chép tổng giá trị hàng giao nhận bên Sau time quy định, NH toán tài khoản clearing bên nợ phải trả khoản nợ bội chi (nhận nhiều người mà giao ít) mà gây - Thanh toán bình hành là: Bình hành công (public clearing): chủ thể nhiều nhà nước, NH giữ tài khoản clearing NH quốc gia nước • Bình hành tư nhân (Private clearing): chủ thể hai (hoặc nhiều) doanh nghiệp, NH giữ tài khoản Clearing NH hai (hoặc nhiều) bên thỏa thuận định • d Nghiệp vụ mua bán đối lưu (counter – purchase) - Một bên giao thiết bị mua hàng hóa từ nhà nhập thiết bị Hàng hóa sản phẩm chế biến, bán thành phẩm, nguyên vật liệu - Mục đích: Chuyển giao CN; tận dụng nguồn lao động, nguyên liệu - Time: từ 1-5 năm - Hàng hóa toán thường không đạt 100% giá trị giao hàng e Nghiệp vụ chuyển nợ (Switch) Bên nhận hàng chuyển khoản nợ tiền hàng cho bên thứ để bên thứ trả tiền f Nghiệp vụ bồi hoàn (offset) - Đổi hàng hóa DV lấy ưu đãi (ưu đãi đầu tư or giúp đỡ bán sp) - Giao dịch bồi hoàn chiếm gần ¼ hợp đồng buôn bán đối lưu - Nó thường xảy lĩnh vực buôn bán kỹ thuật quân đắt tiền, việc giao chi tiết cụm chi tiết, khuôn khổ hợp tác CN g Nghiệp vụ mua lại sản phẩm (Buy- backs) Một bên cung cấp thiết bị toàn sáng chế or bí kỹ thuật, đồng thời cam kết mua lại sp thiết bị / sáng chế/ bí kỹ thuật chế tạo Gia công quốc tế - Khái niệm: Gia công QT hoạt động kinh doanh TM, bên (bên nhận gia công) nhập nguyên liệu bán thành phẩn bên khác (bên đặt gia công) để chế biến thành thành phẩm, giao lại cho bên đặt gia công nhận thù lao (phí gia công).==> gia công QT hoạt động XNK gắn liền với hoạt động sx Hay Gia công TM: Là hoạt động thương mại, theo bên nhận gia công sử dụng phần or toàn nguyên liệu, vật liệu bên đặt gia công để thực or nhiều công đoạn trình sx theo yêu cầu bên đặt gia công để hưởng thù lao - Đặc điểm gia công QT: + Xét phân công lao động quốc tế: người xuất (NVL) người nhập (thành phẩm) bên (bên sx) + thu nhập GCQT đem lại thường nhỏ, không dáng kể + Ở nước hoạt động thường đc miễn thuế - Các hình thức gia công QT: + Xét quyền sở hữu nguyên liệu: Bên đặt gia công giao NL or bán thành phẩm cho bên nhận gia công sau time sx, chế tạo, thu hồi thành phẩm trả phí gia công Trong trường hợp này, time chế tạo, quyền sở hữu nguyên liệu thuộc bên đặt gia công • Bên đặt gia công bán đứt NL cho bên nhận gia công sau time sx, chế tạo mua lại sp Trong trường hợp NL đc chuyển quyền sở hữu từ bên đặt gia công sang bên nhận gia công • Kết hợp: bên đặt gia công giao NL chính, bên nhận gia công cung cấp NVL phụ kiện • + Xét mặt giá gia công: Hợp đồng thực thi chi thực ( Cost plus contract) Trong bên nhận gia công toán với bên đặt gia công toàn chi phí thực tế cộng với tiền thù lao gia công (CP thực tế +tiền thù lao gia công) • Hợp đồng khoán: người ta xác định giá định mức (Target price) cho sp, bao gồm chi phí định mức thù lao định mức Dù chi phí thực tế nhận gia công bn, bên toán với theo giá định mức • + Xét số bên tham gia gia công • • Gia công bên: có bên đặt gia công bên nhận gia công Gia công nhiều bên (gia công chuyển tiếp): bên nhận gia công số DN mà sp gia công đơn vị trước đối tượng gia công đơn vị sau, bên đặt gia công Tái xuất - Khái niệm: Là phương thức giao dịch người KD tái XK hàng hóa nhập trước không qua chế biến gì, nhằm thu khoản chênh lệch - Đặc điểm: • • Người bán vừa người mua Sau giao dịch có toán tiền - Phân loại: + Tái xuất theo nghĩa: hàng hóa từ nước XK đến nước tái xuất lại đc XK từ nước tái xuất sang nước NK Ngược chiều vận động hàng hóa vận động dòng tiền toán: nước tái xuất trả tiền trước cho nước XK thu tiền từ nước NK + Chuyển khẩu: hàng hóa đc XK trực tiếp từ nước XK sang nước NK Nước tái xuất trả tiền trước cho nước XK thu tiền từ nước NK Có hình thức chuyển khẩu: + Hàng từ nước XK đc chở thẳng sang nước NK + Hàng từ nước XK đc trở đến nước tái xuất không làm thủ tục vào nước tái xuất mà đc chở sang nước NK + Hàng từ nước XK đc chở đến nc tái xuất, làm thủ tục nhập vào kho ngoại quan nước tái xuất, sau NK sang nước NK * Ưu nhược điểm gia dịch tái xuất: Ưu điểm Nhược điểm + Hợp đồng gia công, chuyển giao công nghệ - Theo hình thức hợp đồng: Hình thức văn bản; hình thức miệng Cơ cấu hợp đồng XNK Gồm phần: phần mở đầu, thông tin chủ thể hoạt động, nội dung, ký kết a Phần mở đầu: Quốc hiệu; Tên hợp đồng, số, ký hiệu hợp đồng; Thời gian địa điểm ký hợp đồng; Những xác lập hợp đống b Thông tin chủ thể hợp đồng: Tên; Địa chỉ; Các số máy fax, telex, phone, địa mail, website( có) c Nội dung điều khoản hợp đồng + Những điều khoản chủ yếu: điều khoản bản, quan trọng hợp hợp đồng + Những điều khoản thường lệ: điều khoản pháp luật ghi nhận bên không ghi vào văn hợp đồng coi bên công nhận có nghĩa vụ thực định + Những điều khoản tùy nghi: điều khoản bên tự thỏa thuận với chưa có định nhà nước có định bên phép linh hoạt vào hoàn cảnh thực tế mà không trái pháp luật d Phần ký kết hợp đồng: điều khoản kèm chữ ký Các điều kiện sở giao hàng - Khái niệm: điều kiện sở giao hàng có tính nguyên tắc việc giao nhận hàng hóa bên bán bên mua, quy định bao gồm: + Trách nhiệm giao nhận hàng hóa: việc thuê mướn công cụ vận tải (thuê tàu, lưu cước, …) bốc hàng, dỡ hàng, mua bảo hiểm, khai hải quan, nộp thuế, xuất khẩu, thuế nhập + Chi phí giao hàng: chi phí chuyên chở, chi phí bốc hàng, dỡ hàng, lưu kho, mua bảo hiểm, tiền thuế… + Rủi ro giao hàng: di chuyển từ người bán hàng sang người mua hàng rủi ro tổn thất hàng hóa + Các điều kiện sở giao hàng định incoterm - Mục đích incoterms: + Cung cấp quy tắc quốc tế giải thích điều kiện thương mại thông dụng ngoại thương + Giúp bên mua bán tránh vụ tranh chấp kiện tụng làm lãng phí thời gian tiền bạc - Phạm vi áp dụng incoterms: + Incoterms điều chỉnh vấn đề quyền nghĩa vụ cuả bên ký kết hoạt động liên quan đến việc giao hàng ( với ý nghĩa hàng hóa hữu hình) + Mang tính chất khuyến khích không bắt buộc áp dụng - Sự khác biệt incoterms 2000 2010 + Incoterms 2000 gồm 13 điều khoản: EXW, FOB,CPT, DES, DDP, FCA, CFR, CIP, DEQ, FAS, CIF, DAF, DDU + Incoterm 2010 bỏ điều khoản: DAF, DES, DEQ, DDU thêm vào điều khoản thương mại mới: DAT, DAP - Nội dung điều khoản incoterms 2010 Gồm 11 điều kiện thương mại chia làm hai nhóm: a nhóm I gồm điều kiện thương mại áp dụng với loại phương tiện vận tải +EXW: Ex works (named place): giao hàng xưởng (địa điểm quy định) +FCA: Free carrier (named place): giao hàng cho người vận tải ( địa điểm quy định) + CPT: carrieage paid to (named place of destination): cước phí trả tới (nơi đích quy định) + CIP: carriage and insurance paid to ( named place of destination): cước phí, bảo hiểm trả tới (nơi đích quy định) + DAT: delivered at terminal (named place of… terminal): giao hàng địa điểm cuối chặng hành trình vận tải + DAP: delivered at place (named place of…place of destination): giao hàng địa điểm đến + DDP: delivered duty paid (named place of destination): giao hàng nộp thuế quan (tại nơi đích quy định) b nhóm II gồm điều kiện thương mại áp dụng cho vận tải đường thủy (đường biển đường sông) quốc tế nội địa: + FAS: Free alongside ship (named port of shipment): giao hàng dọc mạn tàu (tại cảng bốc hàng quy định) + FOB: free on board (named port of shipment): giao hàng tàu (tại cảng bốc hàng quy định) + CFR: cost and freight (named port of shipment): tiền hàng cước phí (cảng đến quy định) + CIF: cost, in surance and freight (named port of destination): tiền hàng, bảo hiểm cước phí (cảng đến quy định) Nội dung điều khoản hợp đồng (nhận xét sửa điều khoản hợp đồng XNK) Điều khoản định nghĩa Điều khoản tên hàng:là ND thiếu đc all HĐ mua bán hàng hóa + Tên chung, tên riêng + Tùy loại hàng hóa mà bên lưa chọn xd tên hàng: tên + xuất xứ, tên + nhà sản xuất, tên thương mại, tên khách hàng, tên kèm theo công dụng, đặc điểm, tên theo nhãn hàng hóa bao bì đóng gói + Ghi kèm mã HS hàng hóa Điều khoản chất lượng hàng hóa + Chất lượng hàng hóa tên hàng hóa (giúp bên xác định hàng hóa cách rõ ràng, chi tiết) + Chất lượng sản phẩm, hàng hóa thể thông qua tiêu kỹ thuật đặc trưng chúng Xác định chất lượng hàng hóa tùy hàng hóa xác định, dựa vào lý hóa, thuộc tính khác sản phẩm + Chất lượng hàng hóa dựa vào mẫu hàng, tính chất, nhãn hiệu, trạng hàng hóa Điều khoản số lượng: thể mặt lượng hàng hóa hợp đồng + Đơn vị tính sản phẩm, số lượng phương pháp xác định số lượng sản phẩm + Đối với hợp đồng XNK cần quy định cụ thể cách xác định số lượng đơn vị hệ thống đo lường nước có khác biệt (nếu không phải ghi định nghĩa) + Đối với hàng hóa có số lượng lớn đặc trưng hàng hóa tự thay đổi tang giảm số lượng theo thời tiết cần định độ dung sai (tỷ lệ sai lệch) tổng số lượng phù hợp Điều khoản bao bì: bên cần thỏa thuận với về: + Về bao bì: Chất lượng bao bì, phương thức cung cấp bao bì, giá bao bì + Ký/mã hiệu: ký hiệu chữ hình vẽ dùng để hướng dẫn trình giao nhận, vận chuyển, bảo quản hàng hóa Điều khoản giá + Đơn giá, tổng giá trị + Đồng tiền tính giá + Về đơn giá xác định giá cố định giá di động + Giảm giá + Điều kiện sở giao hàng tương ứng CIF/FOB Điều khoản giao hàng Nội dung xác định thời hạn, địa điểm, phương thức thông báo giao hàng + Thời gian giao hàng: có kiểu quy định: định kỳ (quy định cụ thể), không định kỳ (chung chung), + Địa điểm giao hàng: quy định rõ cảng (ga) giao hàng, cảng đến, cảng thông quan + Phương thức giao hàng: quy định việc giao nhận tiến hành nơi giao nhận sơ giao nhận cuối cùng, quy định giao nhận số lượng, chất lượng + Thông báo giao hàng: quy định lần thông báo nội dung cần thông báo + Quy định khác: cho phép giao đợt, giao lần/cho phép chuyển tải/vận đơn đến chậm chấp nhận Điều khoản toán: cách thức mà bên giao nhận tiền mua bán hàng hóa Quy định đồng tiền toán, thời hạn trả tiền, hình thức trả tiền, chứng từ để trả tiền + Đồng tiền toán + Thời hạn toán: trả ngay, trả trước, trả sau, kết hợp + Hình thức toán: L/C, Clean collection, D/A, D/P, T/T, M/T, C.A.D, tiền mặt, cheque phương thức có ưu nhược điểm khác + Bộ chứng từ toán gồm: phương tiện toán chứng từ gửi hàng, B/L (vận đơn đường biển sạch), đơn giấy chứng nhận bảo hiểm (nếu bán CIF), hóa đơn thương mại, giấy chứng nhận, giấy chứng nhận phẩm chất hàng hóa, giấy chứng nhận trọng/khối lượng, giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, giấy chứng nhận đóng gói bao bì, giấy kiểm dịch động vật (nếu hàng bán phải kiểm dịch) Điều khoản bảo hành + Thời gian bảo hành: quy định rõ ràng + Nội dung bảo hành: đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, đặc điểm kỹ thuật phù hợp với quy định hợp đồng với điều kiện ng mua phải thực cách sdung 10 Điều khoản phạt bồi thường thiệt hại Quy định biện pháp hợp đồng không thực Các trường hợp phạt: phạt chậm giao hàng, phạt giao hàng không phù hợp số lượng chất lượng, áp dụng theo tỷ lệ tiền phạt 11 Điều khoản bảo hiểm Thỏa thuận người mua bảo hiểm, điều kiện bảo hiểm cần mua 12 Điều khoản bất khả kháng Bất khả kháng trường hợp xảy làm cho hợp đồng trở thành thực được, mà không bị coi chịu trách nhiệm.các kiện mang đặc điểm: + Không thể lường trước + Không thể vượt qua + Xảy từ bên ngoài… 13 Điều khoản khiếu nại + Quy định trình tự tiến hành khiếu nại, thời hạn nộp đơn khiếu nại, quyền hạn nghĩa vụ bên liên quan đến phát đươn khiếu nại, phương pháp điều chỉnh khiếu nại + Gồm cá tài liệu: tên hàng, số lượng, xuất xứ hàng hóa, sở khiếu nại kèm theo dẫn thiếu sót…, yêu cầu điều chỉnh khiếu nại + Đơn khiếu nại gửi kèm theo chứng từ cần thiết: biên giám định, biên chứng nhận tổn thất, mát, vận đơn, liệt kê chi tiết, giấy chứng nhận chất lượng 14 Điều khoản trọng tài:Ai đứng phân xử; Luật áp dụng vào việc xét xử; Địa điểm tiến hành xét xử; Phân định chi phí trọng tài CHƯƠNG IV: CHUẨN BỊ GIAO DỊCH, TIẾN TỚI KÝ KẾT HỢP ĐỒNG Trước giao dịch: - Nghiên cứu thị trường: - XD phương án KD: + Đánh giá tình hình thị trường, đối tác, đối thủ cạnh tranh + Lựa chọn mặt hàng Thời cơ, đk & phương thức KD +Đề m.tiêu: lượng hàng bán ra, thị phần +Đưa bp t/h cụ thể:đầu tư vào sx, nâng cao c lượng sp… + Đánh giá sơ hiệu kt HĐ KD thông qua tiêu # -Kiểm tra tính giá hàng hóa xnk *Đàm phán gd xnk: -k/n: đàm phán trình gồm nhiều khâu, hội đàm & kết thúc giải trọn vẹn thực tế v đề đc đưa bàn bạc -phương thức tiếp cận: + tiếp cận hợp tác (cooperative approach): bên tìm cách xích lại gần nhau, cộng tác vs để tìm tiếng nói chung, đáp số chung để bên có lợi (Win-win) + tiếp cận cạnh tranh (competitive approach): bên lấn át bên kia, áp đặt gp cho đối tác khiến họ rơi vào tình trạng bất lợi (win-lost) -Các giai đoạn đàm phán: + Chuẩn bị đàm phán: chuẩn bị tốt yếu tố: ngôn ngữ, t tin; lực ng/ đoàn đàm phán; thời gian & địa điểm đàm phán +Tiến hành đàm phán: ng tắc cần t/h: lễ phép, lịch sự; hòa khí, thiện cảm; không xa rời m đích định; chủ động - Sau đàm phán: -Các hình thức đàm phán: +gd qua thư tín: +gd qua điện thoại: +gd qua loại điện tín(telax-fax): +gd qua mạng internet: B2B, B2C, C2C, B2G +gặp gỡ trực tiếp: CHƯƠNG V: TỔ CHỨC THỰC HIỆN HDKDXNK Các nguyên tắc chấp hành hợp đồng: nguyên tắc - Nguyên tắc thực thực hợp đồng: Người bán phải giao hàng thực người mua phải nhận hàng thực theo thỏa thuận nêu hợp đồng - Nguyên tắc thực điều kiện hợp đồng: Đòi hỏi bên ký kết hợp đồng phải chấp hành không sai với điều thỏa thuận hợp đồng - Có hợp tác với nhau: để thực đk hợp đồng hai bên cần có hợp tác với sở hỗ trợ thực điều khoản hợp đồng Trình tự thực hợp đồng.(8 bước) Bước 1: Xin giấy phép xuất nhập Giấy phép XNK biện pháp quan trọng để NN quản lý hoạt động XNK, hàng năn nhà nước thường công bố danh mục hàng hóa XK or NK phải có giấy phép XK or NK Bước 2: Chuẩn bị hàng xuất + Thu gom tập trung làm thành hàng XK + Đóng gói bao bì XK: loại bao bì: hòm; bao bì, kiệm hay bì, thùng Chịu ảnh hưởng nhân tố: Đk vận tải, ĐK khí hậu ĐK luật pháp thuế quan; Đk CPVC +Ký mã hiệu hàng XK: kí hiệu số or hình vẽ ghi bao bì nhằm thông báo cần thiết cho việc giao nhận, bốc dỡ or bảo quản hàng hóa +Kiểm tra chất lượng: • • Kiểm nghiệm kiểm dịch hàng hóa XK Kiểm tra chất lượng hàng hóa NK Bước 3: Thuê phương tiện vận tải Việc tiến hành thuê phương tiện vận tải đc tiến hành dựa vào cứ: + Các điều khoản hợp đồng XK: Đặc điểm hàng hóa mua bán; đk vận tải + Có loại hợp đồng ủy thác thuê tài: hợp đồng ủy thác thuê phương tiện vận tải năm; hợp đồng ủy thác chuyến Bước 4: Mua bảo hiểm Có loại BH: BH rủi ro; BH tổn thất riêng; BH miễn tổn thất riêng Việc lựa chọn Bh phải dựa cứ: Điều khoản hợp đồng; t/c hàng hóa; t/c bao bì phương thức xếp hàng; loại tàu chuyên chở Bước 5: Làm thủ tục hải quan Gồm bước sau: Khai báo hải quan; Xuất trình hàng hóa; Thực định HQ Bước 6: Giao nhận hàng hóa với tàu - Giao hàng XK: chủ yếu giao đường biển, giao hàng chủ hàng phải làm công việc sau: + Lập bảng đăng ký hàng chuyên trở với người vận tải để lấy hồ sơ xếp hàng + Liên hệ với điều độ cảng để nắm vững ngày làm hàng + Đưa hàng vào cảng xếp hàng lên tàu + Lấy biên lai thuyền phó đổi thành vận đơn đường biển - Nếu hàng giao container đủ container chủ hàng phải đăng ký thuê container đóng hàng vào container lập bảng kê hàng container - Khi hàng hóa chuyên chở đường sắt chủ hàng phải đăng ký với đường sắt để xin cấp to axe phù hợp với tính chất hàng hóa khối lượng hàng hóa Khi có toa xe chủ hàng tổ chức bốc xếp hàng, niêm phong kẹp chì va làm chứng từ vận tải, mà chủ yếu vận đơn đường sắt - Giao nhận hàng NK: Đơn vị kinh doanh nhập phải trực tiếp thông qua đơn vị nhận ủy thác giao nhận ( forwarder) tiến hành: + Ký kết hợp đồng ủy thác cho quan vận tải việc giao nhận hàng từ tàu nước + Xác nhận với quan vận tải kế hoạch tiếp nhậ hàng nhpaaj năm, quý, lịch tàu , cấu mặt hàng, điều kiện kỹ thuậ bốc dỡ, vận chuyển, giao nhận + Cung cấp tài liệu cần thiết cho việc giao nhận + Thông báo cho đơn vị nước đặt mua hàng nhập + Thanh toán cho quan vận tải khoản phí tổn giao nhận, bốc xếp, bảo quản vận chuyển hàng nhập + Theo dõi việc giao nhận, đôn đốc quan vận tải lập biên hàng hóa giải phạm vi vấn đề xảy việc giao nhận - Trường hợp hàng xếp container: + Nếu đủ container( FCL) cảng giao chủ hàng nhận sở hải quan tiến hành kiểm hóa sở chủ hàng + Nếu hàng không đủ container( LCL) cảng giao cho chủ hàng có nhiều hàng container mang sở để dỡ hàng phân chia cho chủ hàng khác giám sát hải quan Bước 7: Làm thủ tục toán - Thanh toán thư tín dụng: + Thực hợp đồng xuất khẩu: hợp đồng quy định phải toán thư tín dụng đơn vị kinh doanh hàng xuất khâu phải đôn đốc người mua nước mở L/C hạn sau nhận L/C phải kiểm tra nội dung khả thuận tiện việc thu tiền L/C Nếu nội dung không đáp ứng yêu câu thỏa thuận yêu câu người mua phải sửa đổi, bổ sung giao hàng + Thực hợp đồng nhập khẩu: Bên mua phải mở L/C Nếu hợp đông không quy định thời gian mở L/Cphuj thuộc vào thời gian giao hàng + Căn mở L/C điều khoản hợp đồng, dựa vào người nhập khảu điền vào mẫu gọi ‘giấy xin mởi tài khoản tín dụng nhập khẩu’, kèm theo hợp đồng, giấy phép nhập khẩu( cần) chuyển đến ngân hàng ngoại thương với hai nhiệm vụ • • Ủy nhiệm chi đẻ ký quỹ theo quy định mở L/C Ủy nhiệm chi trả thủ tục phí cho ngan hàng việc mở L/C Bước 8: Khiếu lại giải khiếu lại - Trường hợp nhập khẩu: Nếu thấy thiếu, đổ vỡ, rò rỉ quan kinh doanh xuất nhập cần phải lập hồ sơ khiếu nại không bị bỏ lỡ thời hạn khiếu lại - - - Đối tượng khiếu nại là: Người bán; Người vận tải; Công ty bảo hiểm - Đơn khiếu nại phải kèm theo chứng tổ thất,hóa đơn vạn tải đường biển, bảo hiểm đơn - Trường hợp xuất + Nếu chủ hàng bị khiếu nại đòi bồi thường càn phải có thái độ nghiêm túc việc xem xét yêu cầu khách hàng Nếu thấy việc khiếu nại có sở, sai sót thuộc phải tìm cách sửa sai hợp lý nhất, tránh thiệt hại nhiều tốt kể việc phải thực yêu cầu khách hàng Trường hợp khiếu nại không hợp lý, cớ sở xác định lỗi người xuất phải khách hàng xem xét nghiêm túc, xác định rõ phần trách nhiệm bên phải khéo léo chứng minh lỗi Đây công tác khó tế nhị, đòi hỏi người thực có công vụ có trình độ nghiệp vụ giỏi, có tác phong ngoại giao khéo léo,lập luận vững vàng có sức thuyết phục - Nếu bên tranh chấp không tự giải với cách thỏa đáng kiện hội đồng trọng tài tòa án Chứng từ thực hợp đồng xnk - Bộ chứng từ hàng hóa gồm hóa đơn thương mại, bảng kê chi tiết, phiếu đóng gói, giấy chứng nhận lượng hàng hóa, giấy chứng nhận số lượng hàng hóa - Bộ chứng từ vận tải gồm vận đơn vận chuyển, biên lai thuyền phó, giấy gửi hàng đường biển, phiếu gửi hàng, sơ đồ xếp hàng, bảng tính thường bốc dỡ, bảng kế toán nhận hàng, biên hàng đổ vỡ, giấy chứng nhận hàng thiếu - Chứng từ bảo hiểm gồm đơn bảo hiểm, giấy chứng nhận bảo hiểm, biên lại kho hàng, chứng lưu kho - Chứng từ hải quan gồm tờ khai hải quan xuất nhập thông thường tờ khai hải quan điện tử CHƯƠNG 7:BẢO HIỂM HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU I Bảo hiểm khái niệm liên quan - Bảo hiểm chuyên chở hàng hóa XNK: cam kết bồi thường mặt kinh tế công ty bảo hiểm cho người mua bảo hiểm có rủi ro tổn thất, tai nạn xảy hàng hóa XNK trình chuyên chở Ngược lại, người đc bảo hiểm có trách nhiệm đóng cho công ty Bảo hiểm khoản tiền gọi phí bảo hiểm theo điều kiện quy định hợp đồng bảo hiểm - Người bảo hiểm (Insurer): người nhận trách nhiệm rủi ro, hưởng phí BH từ người mua bảo hiểm phải bồi thường có tổn thất xảy theo thỏa thuận hai bên - Người bảo hiểm (the insured): người có lợi ích bảo hiểm ( insurable interest), bị thiệt hại có rủi ro, tổn thất xảy nhận bồi thường từ công ty Bảo hiểm - Đối tượng bảo hiểm (subject/ martter insured): tài sản/ lợi ích mang bảo hiểm tài sản (property), người (personel) trách nhiệm (liabilyty) người thứ - Phí bảo hiểm (insurance premium): khoản tiền mà người bảo hiểm phải trả cho người BH để BH cho đối tượng BH - Rủi ro (Risk): Là đe dọa nguy hiểm mà người không lường trước đc Là nguyên nhân gây nên tổn thất cho đối tượng BH + Phân loại rủi ro: Căn vào nguồn gốc phát sinh: rủi ro thiên tai; rủi ro trượn CT-XH; rủi ro chất tính chất đặc biệt đối tượng BH; tai nạn bất ngờ khác • Căn vào điều kiện bảo hiểm: rủi ro thông thường đc BH; rủi ro phải bảo hiểm riêng rủi ro không đc BH • - Tổn thất ( Loss/ Damage/ average): thiệt hại, mát, hư hỏng đối tượng BH rủi ro gây • • Tổn thất mát – Loss Tổn thất hư hỏng – Damage + Phân loại tổn thất: Nguồn gốc tổn thất: Tổn thất “động” tổn thất “tĩnh” Mức độ tổn thất: tổn thất phận tổn thất toàn Căn vào quyền lợi, trách nhiệm: tổn thất riêng tổn thất chung Tổn thất phận (Partial Loss): dạng tổn thất mà phần đối tượng BH bị hư hỏng, mát, thiệt hại số lượng, trọng lượng, giá trị Tổn thất toàn (Total Loss): toàn đối tượng BH theo hợp đồng BH bị thiệt hại, hư hỏng, mát - Có hai loại: Tổn thất toàn thực tổn thất toàn ước tính • • • - Từ bỏ hàng hóa: hành động người bảo hiểm từ bỏ quyền lợi liên quan đến đối tượng BH cho người BH để bồi thường tổn thất toàn thực tế + Nguyên tắc: Phải đc làm văn (NOA – Notice OF Abandoment), gửi công ty BH thời hạn Là từ bỏ cách vô điều kiện hợp lý * lưu ý: NOA đc chấp nhận k đc rút lại; Người BH có quyền chấp nhận or không chấp nhận NOA; Sự im nặng người BH k đc coi chấp nhận hay từ chối bỏ hàng Tổn thất riêng (Particular average): thiệt hại, mát đối tượng BH rủi ro bất ngờ, ngẫu nhiên gây Có thể tổn thất phận tổn thất toàn - Xảy ngẫu nhiên – chủ hảng phải tự chịu or đòi cty BH, không phân bổ tổn thất cho chủ tàu chủ hàng khác Tổn thất chung ( General average): hi sinh hay chi phí đặc biệt, tiến hành cố ý, hợp lý nhằm mục đích an toàn chung cho tàu hàng hóa thoát khỏi nguy hiểm chung thực - Hi sinh tổn thất chung (G/A sacrificies): thiệt hại vật chất tàu hàng hóa thiệt hại cưới phí người chuyên chở hành động tổn thất chung gây - Chi phí tổn thất chung ( G/A Expenditure): chi phí phải trả cho người thứ hành vi tổn thất chung từ việc cứu nguy cho tàu hàng hóa thoát nạn, chi phí làm cho tàu tiếp tục khởi hành - Hành động tổn thất chung (General avarage AcT): hi sinh chi phí bất thường tiến hành cách cố ý hợp lý an toàn chung nhằm mục đích cứu tài sản khỏi tai nạn hành trình chung biển + Nguyên tắc tổn thất chung: Vì an toàn chung lợi ích chung - Điều kiện tổn thất chung (Quy tắc York Antwerp 1890): + Nguy hiểm chung + Phải có hi sinh thực + Nỗ lực để tránh nguy chung xảy phải thành công + Tổn thất phải đáng hợp lý + Nhằm BV an toàn chung hàng tàu - Cách tính toán, phân bổ tổn thất chung: + XĐ hi sinh, CP công nhận tổn thất chung + XĐ tỷ lệ đóng góp ( số phân bổ): Tỉ lệ đóng góp = Tổng giá trị tổn thất chung/ tổng giá trih chịu phân bổ (contribitory Value) + Tính số tiền phải đóng góp (contribution): Số tiền đóng góp = tỉ lệ đóng góp * giá trị đóng góp quyền lợi - Điều kiện BH hàng hóa XNK: II Hợp đồng bảo hiểm XNK -Khái niệm: HĐ bảo hiểm XNK văn đc ký kết người BH người đc BH Người BH cam kết bồi thường cho người đc BH tổn thất thực tế hàng hóa rủi ro đc thoải thuận gây trình vận chuyển Người đc BH có trách nhiệm đóng góp cho người BH chi phí BH theo đk đc quy định HĐBH Khi có tổn thất xảy đv hàng hóa người BH bồi thường cho người đc BH số tiền bồi thường thiệt hại không vượt giá trị đối tượng BH - Tính chất: HĐBH chuyên chở hàng hóa XNK hợp đồng hội tụ đủ t/c sau: + Là hợp đồng bồi thường (contract of Indemnity) có tổn thất xảy ra, người BH có trách nhiệm bồi thường cho người BH + Là hợp đồng lòng trung thực (Contract of good faith) người mua BH phải khai báo trung thực ý đồ xấu làm hại người BH, ngược lại người BH có nghĩa vụ đảm bảo bồi thường mức - Phân loại: có loại Hợp đồng BH chuyến: hợp đồng BH chuyến hàng gửi từ địa điểm đến địa điểm khác ghi hợp đồng Trách nhiệm người BH nằm chuyến hàng đó, bắt đầu kết thúc theo điều kiện từ kho đến kho Vì hợp đồng BH chuyến đc gọi HĐ hỗn hợp (Mixer policy) việc BH đc kết hợp vừa chuyến vừa thời hạn - HĐBH chuyến thường đc thể đơn BH (policy) giấy chứng nhận BH (Certificate of Insurance), người bảo hiểm cấp có nội dung hợp đồng BH Mặt sau đơn ghi điều lệ hay quy tắc BH hàng hóa có liên quan Hợp đồng BH bao: hợp đồng BH mà cty BH thực BH cho loạt chuyến hàng kinh doanh XK cty XNK - Hợp đồng BH bao chia thành loại: - Hợp đồng BH thả (Floating policy): loại hợp đồng mà người BH phải dự kiến trước số tiền định đủ để BH vài lô hàng đưa vận chuyển Trước lần gửi lô hàng cụ thể (trong tổng số hàng dự kiến) người mua BH phải thông báo cho người BH: Giá trị BH, chi tiết hàng hóa theo hợp đồng BH Giá trị BH lô hàng đc khấu trừ vào tổng số chung giá trị HĐBH cty BH phát hành giấy chứng nhận Bh để đưa vào chứng từ gửi hàng Sau lần gửi lô hàng cụ thể tiến hành toán cho lô hàng Hợp đồng BH thả xác định giá trị - Hợp đồng BH bao nhiều chuyến (Open Policy): loại HĐBH nhiều chuyến hàng time định Người BH nhận BH toàn hàng hóa người đc BH Giá trị lô hàng có giá trị định Khác với hợp đồng BH thả nổi, HĐBH nhiều chuyến không đưa dự kiến tổng số tiền mà ấn định thời hạn việc BH hàng hóa đc tiến hành  Ưu điểm: - HĐ bao nhiều chuyến có t/c “tự động” “ linh hoạt” nghĩa có chuyến hàng XK or NK tự động người BH chịu trách nhiệm BH người đc BH chưa kịp khai báo hàng hóa, lý chưa kịp gửi giấy yêu cầu BH mà hàng hóa bị tổn thất HĐ bao nhiều chuyến đc ký kết theo thương lượng thống bên vào time định trước thực (thông thường 30 ngày), có đk BH thêm rủi ro chiến tranh người BH phải tuyên bố chấp nhận BH rủi ro trước 48h - Nội dung HĐBH hàng hóa XNK               Tên người đc BH Tên hàng hóa cần đc BH Loại phong bì, quy cách đóng gói ký mã hiệu hàng hóa cần đc BH Trọng lượng hay số lượng hàng hóa cần đc BH Tên tàu biển hay loại phương tiện BH Cách thức xếp hàng đc BH xuống tàu: hầm hay boong Nơi bắt đầu vận chuyển, nơi chuyển tải nơi cuối nhận đc hàng hóa đc BH Ngày tháng phương tiện vận chuyển bắt đầu rời bến Số vận đơn Giá trị hàng hóa đc BH Điều kiện BH Nơi toán, bồi thường Địa điểm ngày tháng ký HĐ Tên cty BH chữ ký người phụ trách Lưu ý: hợp đồng BH đc ký kết cty BH có chấp thuận vb cấp cho người đc BH cấp cho người đc BH đơn BH Trường hợp ký hợp đồng BH mà chi tiết nêu thiếu (trừ giá trị đc BH, tên hàng hóa đc mua BH), người mua BH xét thấy cần bổ sung hay sửa đổi chi tiết BH người mua BH phải báo cho cty BH để cty làm giấy sửa đổi bổ sung kịp thời Giấy sửa đổi bổ sung phận k thể tách rời cty BH Tuy nhiên, người mua BH cần bổ sung thêm rủi ro để đảm bảo an toàn cho hàng hóa rủi ro thêm đc bổ sung trước có cố xảy - Ngoài người có nhu cầu BH phải báo cho người BH biết thêm tình quan trọng khác mà họ biết để giúp cho người bán BH phán đoán đc rủi ro - Người BH có quyền hủy bỏ hợp đồng BH phí BH không đc toán thời hạn quy định - Những vấn đề cần nắm vững mua BH cho hàng hóa XNK a Trị giá BH – V (value insured) Trị giá BH hàng hóa XNK theo đk CIF, or CIP đc tính giá trị hàng hóa tính theo CIF, or CIP cộng thêm 10% lời dự tính: Nếu kinh doanh theo đk CIF: V=110% Nếu kinh doanh theo đk CIP: V= 110% Trong đó, CIF = C+I+F (I= R*CIF); Hoặc CIF= C+(R*CIF)+F= (C+F)/(1-R); Tóm lại: CIF = (C+F)/(1-R)  V= [(C+F)*(a+1)]/(1-R) Với: + V: giá trị BH; F: cước phí vận tải; C: giá FOB hàng hóa; R: tỷ lệ phí BH; A: tỉ lệ % dự tính (theo tập quán quốc tế a= 100%) b, Tỷ lệ phí BH- R(rates oF premium): số (%) dùng để tính phí BH, tỷ lệ thường dao động từ 2/1000 đến 2% phụ thuộc vào yếu tố sau: - Đặc điểm, tính chất hàng hóa chuyên chở Tuổi tàu, cấp tàu, quốc tích tàu, chủ tàu Đk bốc dỡ hàng cảng đến, hành trình tàu Loại bao bì hàng (hàng rời, bao kiện hay container ) Sự lựa chọn đk BH: A,B,C Tỷ lệ BH bình quân theo thông lệ QT là: 8/1000 c, Chi phí BH – I (prenium): khoản tiền mà người mua BH phải trả cho cty Bh để đc bồi thường có rủi ro xảy với hàng hóa trình vận chuyển Phí BH đc tính theo công thức: I= [(C+F)/(1-R)]*(a+1)*R Trong a tiền lời dự tính thông thường 10% Cụ thể: Hàng nhập Hàng xuất I= CIF*R=[(C+F)/(1/R)]*R Trường hợp tàu già I= CIFF*R’ Với R’= R+R1+R2 Trong đó: R1:tỷ lệ thu phí R2: tỷ lệ phí tàu già I= (CIF +10%CIF)*R I=[(C+F)/(1-R)] * (a+1)*R
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP NVKDXNK, ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP NVKDXNK, ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP NVKDXNK

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay