CHƯƠNG 2

42 255 0
  • Loading ...
1/42 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 22:45

CHƯƠNG II CHUẨN BỊ ĐẤU THẦU NỘI DUNG CHÍNH • Lập kế hoạch đấu thầu • Sơ tuyển nhà thầu • Lập hồ sơ mời thầu Kế hoạch đấu thầu Kế hoạch đấu thầu Cách thức lập kế hoạch đấu thầu Trình duyệt, thẩm định phê duyệt kế hoạch đấu thầu KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU • Kế hoạch đấu thầu bảng phân chia tất công việc đấu thầu thuộc dự án (bao gồm gói thầu, công việc thực trước phê duyệt dự án, thực sau dự án phê duyệt) • Đặc điểm:  Có tính bắt buộc, điều kiện cần để thực hoạt động đấu thầu, thể việc kế hoạch đấu thầu có tính pháp lý (hay phê duyệt) hoạt động đấu thầu không thực Ngoài ra, việc tổ chức hoạt động đấu thầu phức tạp tùy theo giá trị dự án mà sai sót nhỏ khiến cho nhà đầu tư, bên mời thầu hay bên dự thầu phải chịu nhiều hậu  Kế hoạch đấu thầu lập cho toàn dự án, dự toán mua sắm, gói thầu phân chia với số lượng nội dung rõ ràng, quy mô hợp lý, theo tính chất kỹ thuật trình tự thực phải đảm bảo tính đồng dự án, dự toán mua sắm CÁCH THỨC LẬP KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU • Trình tự Căn lập kế hoạch Thực bước đấu thầu sau Xây dựng nội dung kế hoạch Trình duyệt, thẩm định kế hoạch Phê duyệt kế hoạch CĂN CỨ LẬP KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU • Căn lập kế hoạch đấu thầu pháp lý liên quan đến việc đầu tư cho dự án đấu thầu bao gồm:  Quyết định phê duyệt dự án, định đầu tư tài liệu sở định đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư Trong trường hợp gói thầu cần thực trước có định phê duyệt dự án( ví dụ: gói thầu tư vấn chuẩn bị dự án) lập kế hoạch đấu thầu theo định người đứng đầu chủ đầu tư đơn vị giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án  Thiết kế, dự toán, tổng dự toán duyệt (nếu có)  Nguồn vốn cho dự án  Các văn pháp lý khác có liên quan (nếu có) CĂN CỨ LẬP KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU • Nếu dự toán mua sắm thường xuyên, để lập kế hoạch đấu thầu bao gồm:  Quyết định mua sắm phê duyệt  Tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị, phương tiện làm việc quan, tổ chức, đơn vị cán bộ, công nhân viên chức, trang thiết bị, phương tiện làm việc có cần thay thế, bổ sung, mua sắm phục vụ cho công việc  Nguồn vốn, dự toán mua sắm thường xuyên duyệt  Đề án mua sắm trang bị cho toàn ngành Thủ tướng Chính phủ duyệt (nếu có)  Kết thẩm định giá quan, tổ chức có chức cung cấp dịch vụ thẩm định giá báo giá (nếu có) Khi đảm bảo trên, kế hoạch đấu thầu bắt đầu lập XÂY DỰNG NỘI DUNG KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU • Tên gói thầu • Giá gói thầu • Nguồn vốn • Hình thức lựa chọn nhà thầu phương thức đấu thầu • Thời gian lựa chọn nhà thầu • Hình thức hợp đồng • Thời gian thực hợp đồng TÊN GÓI THẦU • Tên gói thầu thể hiện:  Tính chất, nội dung phạm vi công việc gói thầu, phù hợp với nội dung nêu dự án, dự toán mua sắm Trường hợp đủ điều kiện đặc thù dự án, gói thầu bao gồm nội dung công việc lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, lập báo cáo nghiên cứu khả thi thiết kế kỹ thuật Trường hợp gói thầu gồm nhiều phần riêng biệt (gồm nhiều lô), kế hoạch đấu thầu cần nêu rõ tên phần GIÁ GÓI THẦU • Giá gói thầu (bao gồm dự phòng) xác định sở tổng mức đầu tư, dự toán duyệt dự án (nếu có), dự toán mua sắm thường xuyên quy định liên quan • Giá gói thầu tính đúng, tính đủ toàn chi phí để thực gói thầu kể chi phí dự phòng, phí, lệ phí thuế Giá gói thầu cập nhật thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu cần thiết • Đối với gói thầu dịch vụ tư vấn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, giá gói thầu xác định sở thông tin sau: giá trung bình theo thống kê dự án thực liên quan ngành khoảng thời gian xác định, ước tính tổng mức đầu tư theo định mức suất đầu tư dự án thuộc lĩnh vực chuyên ngành; sơ tổng mức đầu tư • Trường hợp gói thầu gồm nhiều lô phải nêu rõ giá trị ước tính cho lô giá gói thầu LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU Căn lập hồ sơ mời thầu Xây dựng nội dung hồ sơ Phê duyệt hồ sơ mời thầu 3.1 CĂN CỨ LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU  Những lập hồ sơ mời thầu bao gồm:  Quyết định phê duyệt dự án định đầu tư tài liệu để định đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đầu tư; Quyết định phê duyệt dự toán mua sắm mua sắm thường xuyên tài liệu liên quan; Quyết định người đứng đầu CĐT người đứng đầu đơn vị giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án  Kế hoạch đấu thầu duyệt  Các quy định pháp luật đấu thầu, điều ước quốc tế (Dự án ODA)  Các sách nhà nước thuế, tiền lương, ưu đãi đấu thầu QT quy định có liên quan  Các tài liệu thiết kế kèm theo tổng dựa án, dự toán duyệt, yêu cầu đặc tính, thông số kỹ thuật đôí với với hàng hóa(nếu có) 3.2 XÂY DỰNG HỒ SƠ MỜI THẦU • HSMT xây dựng mẫu hồ sơ mời thầu Bộ KH&ĐT ban hành Tùy theo loại hình, hình thức hay phương thức gói thầu mà BMT lựa chọn mẫu hồ sơ mời thầu phù hợp Nội dung bao gồm: Chỉ dẫn nhà thầu (giới thiệu dự án, gói thầu, nguồn vốn, hướng dẫn để nhà thầu lập hồ sơ dự thầu) Bảng liệu đấu thầu Bảng liệu bao gồm nội dung chi tiết số mục tương ứng phần dẫn nhà thầu) Yêu cầu kỹ thuật 3.2 XÂY DỰNG HỒ SƠ MỜI THẦU  Yêu cầu tài chính, thương mại Phần bao gồm chi phí thực gói thầu, giá chào biểu giá chi tiết, điều kiện giao hàng phương thức, điều kiện toán, đồng tiền thầu…  Tiêu chuẩn đánh giá BMT nêu rõ tiêu chuẩn đánh giá lực, kinh nghiệm, kỹ thuật, tài chính, đánh giá tổng hợp 3.3 TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ MỜI THẦU • Tiêu chuẩn đánh giá lực kinh nghiệm • Tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật • Tiêu chuẩn đánh giá tài TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM • Sử dụng tiêu chí: “Đạt/không đạt” để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá lực kinh nghiệm HSMT dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp Trong phải quy định rõ mức yêu cầu tối thiểu để đánh giá đạt nội dung kinh nghiệm nhà thầu:  Kinh nghiệm thực gói thầu tương tự (về quy mô, tính chất kỹ thuật, điều kiện địa lý…) kinh nghiệm hoạt động lĩnh vực sản xuất, kinh doanh có liên quan đến việc thực gói thầu;  Năng lực kỹ thuật: sản xuất kinh doanh, sở vật chất kỹ thuật, số lượng, trình độ cán chuyên môn, người trực tiếp thực gói thầu, khả giao hàng có liên quan đến việc thực gói thầu;  Năng lực tài chính: Tổng tài sản, tổng nợ phải trả, tài sản ngắn hạn, doanh thu, lợi nhuận, giá trị hợp đồng thực dở dang tiêu cần thiết khác để đánh giá lực tài nhà thầu TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC TÀI CHÍNH STT Nội dung Đạt Không đạt Có báo cáo tài năm gần Có Không có Lợi nhuận sau thuế năm gần Có lợi nhuận Không có lợi nhuận Số lượng dự án thực với giá trị tỷ 03 dự án trở lên Dưới 03 dự án TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ KỸ THUẬT Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa: • Sử dụng tiêu chí “đạt/không đạt” phương pháp chấm điểm theo thang điểm 100 để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật, phải quy định mức điểm tối thiểu mức điểm tối đa tiêu chuẩn tổng quát, tiêu chuẩn chi tiết sử dụng PP chấm điểm Bao gồm:  Đặc tính, thông số kỹ thuật hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo công nghệ  `Tinh hợp lý hiệu kinh tế giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt hàng hóa TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ KỸ THUẬT  Mức độ đáp ứng yêu cầu bảo hành, bảo trì  Khả thích ứng mặt địa lý, môi trường  Tác động môi trường biện pháp giải  Khả cung cấp tài (nếu có yêu cầu)  Các yếu tố điều kiện thương mại, thời gian thực hiện, đào tạo chuyển giao công nghệ  Tiến độ cung cấp hàng hóa  Uy tín nhà thầu thông qua việ thực hợp đồng trước  Các yếu tố cần thiết khác Yêu cầu kỹ thuật gói thầu cung cấp máy tính xách tay STT Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng Đạt Không đạt Chủng loại cung cấp Máy tính xách tay Không chủng loại Số lượng máy 30 FBS 880/553 Không hỗ trợ công nghệ Core Duo Cache [...]... gói thầu, chỉ dẫn việc chuẩn bị và nộp hồ sơ dự sơ tuyển gói thầu và các yêu cầu sau đây đối với các nhà thầu:  Yêu cầu về năng lực kỹ thuật  Yêu cầu về năng lực tài chính  Yêu cầu về kinh nghiệm 2. 2 THÔNG BÁO MỜI SƠ TUYỂN • Thông báo mời sơ tuyển (đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, gói thầu hỗn hợp) hoặc thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm (đối với gói thầu dịch... HSMQT và được kéo dài đến hết khi hết hạn nộp hồ sơ dự sơ tuyển (đóng thầu) 2. 3 TIẾP NHẬN VÀ QUẢN LÝ HỒ SƠ DỰ SƠ TUYỂN • Hồ sơ dự sơ tuyển và hồ sơ quan tâm là toàn bộ tài liệu do nhà thầu lập theo yêu cầu của hồ sơ mời sơ tuyển Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự sơ tuyển và hồ sơ quan tâm tối thiểu là 10 ngày đối với ĐT trong nước và 20 ngày đối với đấu thầu quốc tế • BMT tiếp nhận hồ sơ dự sơ tuyển do các... đôí với với hàng hóa(nếu có) 3 .2 XÂY DỰNG HỒ SƠ MỜI THẦU • HSMT được xây dựng trên mẫu hồ sơ mời thầu do Bộ KH&ĐT ban hành Tùy theo loại hình, hình thức hay phương thức của gói thầu mà BMT lựa chọn mẫu hồ sơ mời thầu phù hợp Nội dung bao gồm: 1 Chỉ dẫn đối với nhà thầu (giới thiệu về dự án, gói thầu, nguồn vốn, các hướng dẫn để các nhà thầu có thể lập hồ sơ dự thầu) 2 Bảng dữ liệu đấu thầu Bảng dữ... quyết định đầu tư, người đứng đầu cơ quan CĐT hoặc người đứng đầu đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án trong TH gói thầu được thực hiện trước khi có quyết định đầu tư có trách nhiệm phê duyệt KHĐT 2 SƠ TUYỂN NHÀ THẦU Lập hồ sơ mời sơ tuyển Thông báo mời sơ tuyển Tiếp nhận và quản lý hồ sơ dự sơ tuyển Thông báo kết quả sơ tuyển Phê duyệt hồ sơ dự sơ tuyển Đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển LẬP HỒ SƠ MỜI... do các nhà thầu nộp và quản lý theo chế độ hồ sơ “mật” HS dự sơ tuyển, hồ sơ quan tâm được nộp theo đúng yêu cầu ghi trong HSMQT, HSMST của BMT và sẽ được mở công khai ngay sau thời điểm đóng sơ tuyển 2. 4 ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ SƠ TUYỂN • Việc đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ quan tâm do tổ chuyên gia đấu thầu thực hiện theo tiêu chuẩn đánh giá nêu trong HSMQT, HSMST • Nhà thầu có HSDST được đánh giá đạt... lực và kinh nghiệm sẽ được đưa vào danh sách ngắn • Đối với đấu thầu hạn chế, danh sách ngắn gồm tối thiểu 3 nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của gói thầu và có nhu cầu tham dự thầu 2. 5 TRÌNH VÀ PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ SƠ TUYỂN • Trên cơ sở báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ quan tâm, bên mời thầu chịu trách nhiệm trình CĐT phê duyệt kết quả sơ tuyển, trong đó nêu rõ ý kiến... bằng văn bản Văn bản phê duyệt phải có danh sách ngắn các nhà thầu trúng sơ tuyển và nội dung cần lưu ý • Trong TH ko phê duyệt được danh sách ngắn văn bản phê duyệt kết quả sơ tuyển phải nêu rõ lý do 2. 6 THÔNG BÁO KẾT QUẢ SƠ TUYỂN • Sau khi CĐT phê duyệt kết quả sơ tuyển, BMT có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về kết quả sơ tuyển đến các nhà thầu tham dự sơ tuyển và mời các nhà thầu trúng sơ tuyển... kế hoạch đấu thầu • BMT cũng phải lựa chọn phương thức đấu thầu cho dự án thống nhất và công khai theo yêu cầu của chủ đầu tư, như: phương thức đấu thầu 1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ, phương thức đấu thầu 2 giai đoạn, 1 túi hồ sơ THỜI GIAN LỰA CHỌN NHÀ THẦU • Nêu thời gian tổ chức thực hiện việc lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu để bảo đảm tiến độ của gói thầu Thời gian lựa chọn nhà thầu được tính từ... dẫn để các nhà thầu có thể lập hồ sơ dự thầu) 2 Bảng dữ liệu đấu thầu Bảng dữ liệu bao gồm các nội dung chi tiết đối với một số mục tương ứng trong phần chỉ dẫn đối với nhà thầu) 3 Yêu cầu về kỹ thuật 3 .2 XÂY DỰNG HỒ SƠ MỜI THẦU  Yêu cầu về tài chính, thương mại Phần này bao gồm các chi phí thực hiện gói thầu, giá chào và biểu giá chi tiết, điều kiện giao hàng và phương thức, điều kiện thanh toán, đồng... dang và các chỉ tiêu cần thiết khác để đánh giá năng lực về tài chính của nhà thầu TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC TÀI CHÍNH STT Nội dung Đạt Không đạt 1 Có báo cáo tài chính 4 năm gần Có nhất Không có 2 Lợi nhuận sau thuế các năm gần nhất Có lợi nhuận Không có lợi nhuận 3 Số lượng các dự án đã thực hiện với giá trị trên 4 tỷ 03 dự án trở lên Dưới 03 dự án TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ KỸ THUẬT 1 Đối với gói
- Xem thêm -

Xem thêm: CHƯƠNG 2, CHƯƠNG 2, CHƯƠNG 2, 3 TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ MỜI THẦU

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay