Đề cương đấu thầu

6 427 19
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 22:40

ĐỀ CƯƠNG ĐẤU THẦU Câu 1: Tại đấu thầu có nhiều khoản đặt cọc? Nhà thầu nhận bảo đảm dự thầu trường hợp nào? Gói thầu dịch vụ tư vấn có bắt buộc phải thực bảo đảm dự thầu không? Tại sao? Đấu thầu trình lựa chọn nhà thầu để ký kết thực hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hành hóa, xây lắp, lựa chọn nhà đầu tư để ký kết thực hợp đồng dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, dự án đầu tư có sử dụng sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch hiệu kinh tế Tại đấu thầu lại có nhiều khoản đặt cọc? Thông thường, mua bán, người ta hay sử dụng việc đặt cọc để đảm bảo cho việc mua hàng hay người mua người chi trả khoản đặt cọc Tuy nhiên, tham gia đấu thầu, nhà thầu tức người bán phải thực nhiều lần đặt cọc khác trình bảo đảm dự thầu, bảo lãnh hợp đồng, bảo lãnh tạm ứng dự án Vì việc tổ chức đấu thầu diễn phức tạp đòi hỏi nhiều chi phí thành lập tổ chuyên gia đấu thầu, tổ kiểm định, tổ chức buổi đầu thầu… nên khoản đặt cọc đảm bảo cho bên mời thầu không bị thiệt nhà thầu bỏ tham gia đấu thầu Câu 2: Phân biệt loại giá đấu thầu? Nếu phương pháp lựa chọn nhà thầu phương pháp giá đánh giá nhà thầu có giá đánh giá thấp hay cao xếp hạng thứ nhất? Hãy lấy ví dụ minh họa? Câu 3: Hãy nêu hình thức lựa chọn nhà thầu nay? Phân biệt đấu thầu rộng rãi đấu thầu hạn chế? Câu 4: Hãy nêu vai trò kế hoạch LCNT BMT trình bày quy trình lập KHLCNT? Câu 5: Hãy nêu vai trò việc soạn thảo HSMT? Quy trình nội dung chi tiết lập HSMT gói thầu tư vấn? Vai trò việc soạn thảo HSMT - Là cho NT chuẩn bị hồ sơ dự thầu - Là để bên MT đánh giá HSDT NT Yêu cầu việc soạn thảo HSMT - Đầy đủ nội dung, chi tiết rõ ràng - Không hạn chế cạnh tranh tính sáng tạo NT việc lập HSDT Quy trình soạn thảo HSMT - Chuẩn bị nhân sự: lựa chọn cá nhân tham gia soạn thảo HSMT sở nhân lựa chọn BMT tiến hành phân công nhiệm vụ cụ thể cho cá nhân đảm bảo chất lượng HSMT tiến độ - Lập kế hoạch soạn thảo + Phân công công việc + Khi hoàn thành việc soạn thảo + Khi hoàn thành hình thức HSMT + Thẩm định HSMT nào? + Thời gian phát hành HSMT nào? Nội dung chi tiết soạn thảo HSMT gói thầu dịch vụ tư vấn - Chỉ dẫn cụ thể cho NT + Tư cách hợp lệ NT + Điều khoản sử dụng NT phụ + Ngôn ngữ (trong nước: tiếng việt, nước ngoài: tiếng việt, tiếng Anh) đồng tiền sử dụng (trong nước: tiếng Việt, nước ngoài: tiếng Anh) + Yêu cầu chuẩn bị HSDT: time, chi phí, địa điểm cách nộp HSDT + Thời gian có hiệu lực HSDT + Các điều kiện kiên loại bỏ HSDT điều kiện ưu tiên - Điều kiện tham chiếu + Nội dung, phương án cụ thể gói thầu + Số lượng, khối lượng công việc gói thầu + Những yêu cầu khác có liên quan đến gói thầu - Yêu cầu kỹ thuật, tiến độ nhân + Các tiêu chuẩn chất lượng cần đáp ứng: yêu cầu kỹ thuật +Thời gian cần thiết để hoàn thành gói thầu: yêu cầu tiến độ + Cần người, chuyên môn trình độ nào: yêu cầu nhân - Phương pháp đánh giá HSDT + Nêu phương pháp đánh giá HSDT + Căn lựa chọn phương pháp đánh giá gì: đặc điểm gói thầu, quy mô, độ phức tạp + Nội dung đánh giá chi tiết phương pháp chọn Lưu ý: Phương pháp đánh giá HSDT với gói thầu + PP giá thấp nhất: giá dự thầu thấp chọn + PP giá cố định: giá dự thầu 600 triệu, NT phương án kỹ thuật + PP kết hợp kỹ thuật giá: áp dụng với gói thầu có giá trị lớn, phức tạp kỹ thuật + PP dựa kỹ thuật: không cân nhắc đến giá, NT có phương án kỹ thuật tốt chọn - Dự thảo hợp đồng + Mẫu hợp đồng dự thảo ký kết hai bên + Bao gồm phần: điều khoản chung điều khoản cụ thể riêng Vai trò hợp đồng dự thảo tiết kiệm thời gian, chi phí việc soạn thảo HĐ đảm bảo tính công khai minh bạch Câu 6: Hãy nêu vai trò việc soạn thảo HSMT? Quy trình nội dung chi tiết lập HSMT gói thầu xây lắp? Câu 7: Nguyên tắc đánh giá hồ sơ dự thầu gì? Đối với gói thầu dịch vụ tư vấn có phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu nào? Nguyên tắc đánh giá hồ sơ dự thầu Câu 8: Trình bày nguyên tắc đánh giá hồ sơ dự thầu? Hãy nêu phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, gói thầu hỗn hợp? Câu 9: Trong giai đoạn đánh giá HSDT, việc hủy thầu thực trường hợp nào? Nếu gói thầu phải hủy thầu theo quy định, người có thẩm quyền chủ đầu tư giải gói thầu nào? Việc hủy đấu thầu thực trường hợp - Thay đổi mục tiêu, phạm vi đầu tư nêu hồ sơ mời thầu; - HSMT, HSYC không tuân thủ quy định pháp luật đấu thầu quy định khác pháp luật dẫn đến NT, NĐT lựa chọn không đáp ứng yêu cầu thực gói thầu, dự án - Có chứng việc nhận, đưa, môi giới hối lộ, BMT thông đồng với NT, gian lận, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu dẫn đến sai lệch kết lựa chọn NT, NĐT - Tất HSDT không đáp ứng yêu cầu HSMT - Có chứng cho thất tất NT có thông đồng làm ảnh hưởng đến lợi ích BMT - Căn vào định người có thẩm quyền, BMT có trách nhiệm thông báo đến nhà thầu tham gia đấu thầu việc hủy đấu thầu Nếu gói thầu phải hủy thầu theo quy định, người có thẩm quyền chủ đầu tư giải gói thầu sau: Khi nói đến hủy thầu, phải biết nguyên nhân, hay xác hủy thầu Chính nguyên nhân để hủy thầu nói lên công việc tiếp Câu 10: HSDT bị loại bỏ trường hợp nào? Nếu HSDT thiếu hồ sơ lực kinh nghiệm có tiếp tục đánh giá không? HSDT bị loại bỏ trường hợp sau - Không đáp ứng yêu cầu quan trọng HSMT - Không đáp ứng yêu cầu mặt kỹ thuật theo tiêu chuẩn đánh giá; - Có lỗi số học với tổng giá trị tuyệt đối lớn 10% giá dự thầu, trừ gói thầu dịch vụ tư vấn NT không chấp nhận lỗi số học BMT phát hiện; - Có sai lệch với tổng giá trị tuyệt đối lớn 10% giá dự thầu, trừ gói thầu dịch vụ tư vấn Nếu HSDT thiếu hồ sơ lực kinh nghiệm Câu 11: Hãy nêu vai trò quản lý nhà nước đấu thầu? Trình bày nội dung quản lý nhà nước đấu thầu? Câu 12: Vì dự án sử dụng vốn ODA WB lại có nhiều điều khoản ưu đãi cho nhà thầu nước mà JICA lại không? Câu 13: Đấu thầu qua mạng gì? Nêu giải pháp tăng cường hiệu hoạt động đấu thầu qua mạng Việt Nam nay? Câu 14: Các nguyên tắc Chương Mua sắm phủ (Mua sắm công) Hiệp định Đối tác chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) Theo em, thách thức nhà thầu nước Việt Nam tham gia hiệp định TPP gì? Câu 15: Thực trạng hoạt động đấu thầu Việt Nam nay? Trình bày giải pháp nhằm chuyên nghiệp hóa hoạt động đấu thầu Việt Nam?
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương đấu thầu, Đề cương đấu thầu, Đề cương đấu thầu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay