Dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp môn tiếng anh lớp 7

28 415 1
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 22:28

Dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp môn tiếng anh lớp 7 Dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp môn tiếng anh lớp 7 Dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp môn tiếng anh lớp 7 Dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp môn tiếng anh lớp 7 Dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp môn tiếng anh lớp 7 Dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp môn tiếng anh lớp 7 Dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp môn tiếng anh lớp 7 Dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp môn tiếng anh lớp 7 Dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp môn tiếng anh lớp 7 Dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp môn tiếng anh lớp 7 Dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp môn tiếng anh lớp 7 Dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp môn tiếng anh lớp 7 Dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp môn tiếng anh lớp 7 Dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp môn tiếng anh lớp 7 Dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp môn tiếng anh lớp 7 Dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp môn tiếng anh lớp 7 Dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp môn tiếng anh lớp 7 Dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp môn tiếng anh lớp 7 Dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp môn tiếng anh lớp 7 Dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp môn tiếng anh lớp 7 Dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp môn tiếng anh lớp 7 Dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp môn tiếng anh lớp 7 Dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp môn tiếng anh lớp 7 Dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp môn tiếng anh lớp 7 Dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp môn tiếng anh lớp 7 Dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp môn tiếng anh lớp 7 Dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp môn tiếng anh lớp 7 Dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp môn tiếng anh lớp 7 Dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp môn tiếng anh lớp 7 Dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp môn tiếng anh lớp 7 Dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp môn tiếng anh lớp 7 Dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp môn tiếng anh lớp 7 Dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp môn tiếng anh lớp 7 Dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp môn tiếng anh lớp 7 Dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp môn tiếng anh lớp 7 Teacher : Tran Thanh Mai Linh nam secondary school The powerful (quyền lực) presidents A gentle (dịu dàng),beautiful singer Make the similar dialogues : A: Do you like …… ? B: No, not very much I prefer ……… A: Why ? B: Because ……… is a better …… than …… A: I guess so B: What about you ? A: My favorite …… is …… B: Really ? A: Yes I think …… is very …… I New words : General (n) :Đại tướng Commander – In – Chief (n) : Tổng tư lệnh battle (n) : trận chiến đấu force (n) : lùc l­îng,quân defeat (v) = win : ®¸nh bại People’s Army (n) : Qu©n ®éi nh©n d©n lead - led (v) : l·nh ®¹o,dẫn dắt quiz (n) : c©u ®è 1.General (n) a lực lượng battle (n) b Qu©n đội nh©n d©n force (n) c l·nh đạo, dẫn dắt defeat (v) d đ¸nh bại People’ s Army (n) e trận chiến đấu lead - led (v) f đại tướng Ba Liz Exercise Guess True or False , then correct the false sentences doesn’ t know a Liz knows a lot about General Giap b The People’ s Army of Viet Nam defeated the French in 1956 1954 c The People’ s Army of Viet Nam won the battle of Dien Bien Phu d General Giap was born in 1920 1911 e Ba does like history f Liz will borrow lend Ba some history books F F T F T F Exercise 2: Answer the questions 1.What is General Giap famous for? When did the People’s Army of Vietnam defeat the French? When was General Giap born? Does Ba like history? Are you interested in Vietnamese history? 6.Name some famous people in Dien Bien Phu battle PLAY A GAME Does Ba like history? Yes, he does PLAY A GAME Are you interested in Vietnamese history? Why? Yes, I Because it is interesting ( It depends.) PLAY A GAME Name some famous people in Dien Bien Phu battle? Phan Dinh Giot , To Vinh Dien , Tran Can… PLAY A GAME When was General Giap born? He was born in 1911 PLAY A GAME  PLAY A GAME What is General Giap famous for? He is famous for leading the People’s Army of Vietnam at Dien Bien Phu Hò Kéo Pháo Hò dzô ta kéo pháo ta vượt qua đèo… Hò dzô ta nào… kéo pháo ta vượt qua núi… Dốc núi cao cao lòng tâm cao núi Vực sâu thăm thẳm vực sâu chí căm thù Kéo pháo ta lên trận địa vùi xác quân thù……… Exercise 3: Complete General Vo Nguyen Giap’ s Biography Name: Year of birth: Job: Famous for: The battle: Vo Nguyen Giap 1911 General / Commander-In- Chief Leading Vietnamese people at Dien Bien Phu Dien Bien Phu Exercise 4: Tell about General Vo Nguyen Giap Now begin with: “ General Vo Nguyen Giap was born in ………… May 7th Vietnamese people regret and miss him forever Homework 1* Learn by heart the new words 2*Do exercises 2,4 again and write in your notebook 3*Write a passage about Dien Bien 4*Find and tell a film about DBP battle (group 1,2) 5*Find and read the poem “Hoan hô chiến sĩ Điện Biên”(group3.4) [...]... interested in Vietnamese history? Why? Yes, I do Because it is interesting ( It depends.) PLAY A GAME 6 Name some famous people in Dien Bien Phu battle? Phan Dinh Giot , To Vinh Dien , Tran Can… PLAY A GAME 7 When was General Giap born? He was born in 1911 PLAY A GAME  PLAY A GAME 1 What is General Giap famous for? He is famous for leading the People’s Army of Vietnam at Dien Bien Phu Hò Kéo Pháo Hò dzô... 1911 General / Commander-In- Chief Leading Vietnamese people at Dien Bien Phu Dien Bien Phu Exercise 4: Tell about General Vo Nguyen Giap Now begin with: “ General Vo Nguyen Giap was born in ………… May 7th Vietnamese people regret and miss him forever Homework 1* Learn by heart the new words 2*Do exercises 2,4 again and write in your notebook 3*Write a passage about Dien Bien 4*Find and tell a film
- Xem thêm -

Xem thêm: Dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp môn tiếng anh lớp 7, Dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp môn tiếng anh lớp 7, Dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp môn tiếng anh lớp 7, Exercise 1. Guess True or False , then correct the false sentences

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay