Ứng dung quyền chọn chứng khoán để kinh doanh và phòng ngừa rủi ro trên cơ sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

14 159 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 22:12

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH DƯƠNG VĂN NAM ỨNG DỤNG QUYỀN CHỌN CHỨNG KHOÁN ĐỂ KINH DOANH VÀ PHÒNG NGỪA RỦI RO TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – NĂM 2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH DƯƠNG VĂN NAM ỨNG DỤNG QUYỀN CHỌN CHỨNG KHOÁN ĐỂ KINH DOANH VÀ PHÒNG NGỪA RỦI RO TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành : Kinh tế tài – Ngân hàng Mã số : 60.31.12 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ Người Hướng Dẫn Khoa Học : PGS.TS NGUYỄN VĂN SĨ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – NĂM 2011 LỜI CẢM ƠN Trước tiên, xin chân thành cảm ơn thầy Nguyễn Văn Sĩ phòng Đào tạo sau đại học tận tình bảo hướng dẫn giúp hoàn thành luận văn tốt nghiệp Và qua xin gởi lời cảm ơn tới tất quý thầy cô tận tình truyền đạt kiến thức cho trình học tập trường Và sau cùng, xin cảm ơn cha mẹ em hết lòng quan tâm giúp đỡ (anh) hoàn thành luận văn Dương Văn Nam LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thực Mọi thông tin số liệu luận văn trích dẫn nguồn tài liệu đầy đủ danh mục tài liệu tham khảo hoàn toàn trung thực Tp Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 09 năm 2011 Tác giả luận văn Dương Văn Nam DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TTCK : Thị trường chứng khoán NĐT : Nhà đầu tư TTLKCK : Trung tâm lưu ký chứng khoán SGDCK : Sở giao dịch chứng khoán HTTT : Hệ thống thông tin OTC : Thị trường phi tập trung (Over The Counter) TPCP : Trái phiếu Chính phủ CBOE : Thị trường quyền chọn Chicago (Chicago Board Options Exchange) OCC : Công ty toán hợp đồng quyền chọn(Option Clearing Corporation) CNH – HĐH : Công nghiệp hóa, đại hóa UBCKNN : Ủy ban chứng khoán Nhà nước DNNN : Doanh nghiệp Nhà nước HOSE : Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh HNX : Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hà Nội NYSE : Sở giao dịch chứng khoán New York (New York Stock Exchange) AMEX : Thị trường chứng khoán Mỹ (American Stock Exchange) VN INDEX : Chỉ số giá chứng khoán Việt Nam NASDAQ : Sàn giao dịch chứng khoán điện tử Mỹ (sàn OTC) GDP : Tổng sản phẩm quốc dân (Gross Domestic Product) ITM : Tình trạng quyền chọn có lời (In The Money) ATM : Tình trạng quyền chọn hòa vốn (At The Money) OTM : Tình trạng quyền chọn bị thua lỗ (Out of The Money) DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ ĐỒ THỊ Biểu đồ 2.1 : Lãi (lỗ) chiến lược quyền chọn Bull Spread tỷ lệ………………………… 22 Biểu đồ 2.2 : Lãi (lỗ) chiến lược quyền chọn Bear Spread tỷ lệ………………………… 24 Biểu đồ 2.3 : Lãi (lỗ) chiến lược quyền chọn Straddle ngắn hạn ………………………… 26 Biểu đồ 2.4 : Lãi (lỗ) chiến lược quyền chọn Strangle ngắn hạn ………………………… 27 Biểu đồ 2.5 : Lãi (lỗ) chiến lược quyền chọn Straddle dài hạn…………………………… 29 Biểu đồ : Lãi (lỗ) chiến lược quyền chọn Strangle dài hạn…………………………… 30 Biểu đồ 3.1 : Chỉ số VN – INDEX từ năm 2000 đến 2011……………………………… 39 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU :…………………………………………………………………………… CHƯƠNG :CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUYỀN CHỌN CHỨNG KHOÁN VÀ PHÒNG NGỪA RỦI RO TRÊN TTCK…………………………………………………………… 1.1 Sự đời quyền chọn……………………………………………………………….3 1.2 Tổng quan quyền chọn……………………………………………………………… 1.2.1 Khái niệm quyền chọn…………………………………………………………… 1.2.2 Đặc điểm quyền chọn…………………………………………………………… 1.2.3 Các dạng hợp đồng quyền chọn………………………………………………… 1.3 Chức kinh tế quyền chọn…………………………………………………… 1.3.1 Ứng dụng quyền chọn kinh doanh………………………………………….9 1.3.2 Ứng dụng quyền chọn phòng ngừa rủi ro……………………………………… 10 1.4 Lợi nhuận rủi ro hợp đồng quyền chọn……………………………………… 10 1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến giá quyền chọn…………………………………………13 1.5.1 Gía thị trường chứng khoán sở giá thực ………………………… 13 1.5.2 Thời gian đáo hạn……………………………………………………13 1.5.3 Độ bất ổn giá cổ phiếu sở………………………………………… 13 1.5.4 Cổ tức…………………………………………………………………………… 14 1.5.5 Lãi suất ngắn hạn phi rủi ro …………………………………………………… 14 1.5.6 Lãi suất coupon 14 1.6 Những điều kiện cần thiết để ứng dụng quyền chọn……………………………………14 1.6.1 Điều kiện luật pháp…………………………………………………………… 14 1.6.2 Điều kiện sở hạ tầng kỹ thuật…………………………………………… 14 1.6.3 Điều kiện thị trường chứng khoán ……………………………………… 15 1.7 Những mặt tích cực tiêu cực ứng dụng quyền chọn…………………………… 15 1.7.1 Những mặt tích cực…………………………………………………………… 15 1.7.2 Những mặt tiêu cực…………………………………………………………… 15 1.8 Bài học kinh nghiệm ứng dụng quyền chọn Sở giao dịch CK TP.HCM………… 16 1.8.1 Thị trường phái sinh Thái Lan……………………………………………….16 1.8.2 Thị trường chứng khoán Trung Quốc………………………………………….16 CHƯƠNG :VẬN DỤNG CÁC CHIẾN LƯỢC QUYỀN CHỌN ĐỂ KINH DOANH VÀ PHÒNG NGỪA RỦI RO TRONG CÁC ĐIỀU KIỆN CỦA THỊ TRƯỜNG…………… 19 2.1 Ứng dụng quyền chọn chứng khoán kinh doanh ……………………………… 19 2.1.1 Kinh doanh quyền chọn điều kiện thị trường hướng lên (Bull Market) 20 2.1.1.1 Mua quyền chọn mua………………………………………………… 20 2.1.1.2 Chiến lược quyền chọn mua Bull Spread…………………………… 20 2.1.1.3 Chiến lược quyền chọn bán Bull Spread…………………………… 21 2.2.1.4 Chiến lược quyền chọn Bull Spread tỷ lệ…………………………… 21 2.1.2 Kinh doanh quyền chọn điều kiện thị trường hướng xuống (Bear Market)……………………………………………………………… 22 2.1.2.1 Mua quyền chọn bán………………………………………………… 22 2.1.2.2 Chiến lược quyền chọn bán Bear Spread…………………………… 23 2.1.2.3 Chiến lược quyền chọn mua Bear Spread…………………………… 23 2.1.2.4 Chiến lược quyền chọn Bear Spread tỷ lệ…………………………… 24 2.1.3 Kinh doanh quyền chọn điều kiện thị trường biến động nhiều giá (Neutral Market)………………………………………………………………25 2.1.3.1 Chiến lược quyền chọn Straddle ngắn hạn……………………………25 2.1.3.2 Chiến lược quyền chọn Strangle ngắn hạn……………………………26 2.1.4 Kinh doanh quyền chọn điều kiện thị trường có biến động mạnh giá (Volatile Market)……………………………………………………………………27 2.1.4.1 Chiến lược quyền chọn Straddle dài hạn…………………………… 28 2.1.4.2 Chiến lược quyền chọn Strangle dài hạn…………………………… 29 2.2 Ứng dụng quyền chọn chứng khoán phòng ngừa rủi ro………………………….31 2.2.1 Mua quyền chọn mua………………………………………………………… 31 2.2.1.1 Mua quyền chọn mua để chốt giá mua cổ phiếu…………………… 31 2.2.1.2 Mua quyền chọn mua để bảo vệ vị bán khống cổ phiếu………… 31 2.2.2 Mua quyền chọn bán………………………………………………………… 32 2.2.2.1 Mua quyền chọn bán bảo vệ vị nắm giữ cổ phiếu dài hạn……… 32 2.2.2.2 Mua quyền chọn bán để bảo vệ lợi nhuận chưa thực cho cổ phiếu đầu tư dài hạn……………………………………………………………………………….32 2.2.3 Bán quyền chọn mua có phòng ngừa………………………………………… 32 2.2.4 Bán quyền chọn bán có phòng ngừa………….……………………………….34 2.2.5 Quyền chọn mua quyền chọn bán lai tạp………………………………… 34 CHƯƠNG : THỰC TRẠNG SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ SỰ CẦN THIẾT ỨNG DỤNG QUYỀN CHỌN CHỨNG KHOÁN………… 36 3.1 Thực trạng Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh… ………………… 36 3.1.1 Giới thiệu Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM…………………………….36 3.1.2 Nhận diện rủi ro sở giao dịchh chứng khoán TP.HCM………………… 39 3.2 Giới thiệu thị trường quyền chọn Chicago…………………………………………… 43 3.2.1 Thị trường quyền chọn Chicago……………………………………………… 43 3.2.2 Những thành phần tham gia giao dịch thị trường quyền chọn ………… 44 3.2.2.1 Nhà tạo lập thị trường…………… ………………………………….44 3.2.2.2 Nhà môi giới sàn………………………………………………… 44 3.2.2.3 Nhân viên giữ sổ lệnh……………………………….……………… 44 3.2.2.4 Công ty toán hợp đồng quyền chọn ………………………… 45 3.2.2.5 Những nhà kinh doanh quyền chọn sàn ……………………… 45 3.2.3 Cơ chế giao dịch toán hợp đồng quyền chọn………… …………… 46 3.2.3.1 Đặt lệnh mở ……………………………………………………… 46 3.2.3.2 Vai trò trung tâm toán.…………………………………… 47 3.2.4 Yết giá quyền chọn…………………………………………………………… 47 3.2.4.1 Điều kiện niêm yết…………….…………………………………… 47 3.2.4.2 Quy mô hợp đồng…… ,…….…………….………………………….48 3.2.4.3 Giá thực hiện… …………………………………………………… 48 3.2.4.4 Ngày đáo hạn………………………………………………………….48 3.2.5 Các tài liệu cung cấp cho nhà đầu tư trước tham gia giao dịch……………50 3.3 Bài học kinh nghiệm triển khai quyền chọn chứng khoán SGDCK TP.HCM…… 51 3.3.1 Những quy định chi tiết hợp đồng quyền chọn chứng khoán………… 51 3.3.2 Hệ thống niêm yết…………………………………………………………… 51 3.3.3 Hệ thống công bố thông tin…………………………………………………… 52 3.3.4 Hệ thống quản lý giám sát…………………………………………………… 52 3.3.5 Xây dựng tài liệu quyền chọn để cung cấp cho nhà đầu tư….………… 52 3.4 Sự cần thiết ứng dụng quyền chọn chứng khoán SGDCK TP.HCM…………… 53 3.4.1 Giảm thiểu rủi ro lợi nhuận nhà đầu tư…………………………… 53 3.4.2 Gia tăng lợi nhuận từ việc kinh doanh quyền chọn chứng khoán………… 53 3.4.3 Cải thiện tính khoản thị trường chứng khoán…………… 54 3.4.4 Tạo mục tiêu để công ty niêm yết phấn đấu…………………………….54 CHƯƠNG : CÁC GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG QUYỀN CHỌN CHỨNG KHOÁN ĐỂ KINH DOANH VÀ PHÒNG NGỪA RỦI RO TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM .55 4.1 Định hướng phát triển Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM………………………… 55 4.1.1 Các mục tiêu phát triển SGDCK TP.HCM…………………………………… 55 4.1.2 Các giải pháp phát triển Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM……………… 56 4.2 Các giải pháp ứng dụng quyền chọn chứng khoán SGDCK TP.HCM…………… 58 4.2.1 Các giải pháp phòng ngừa rủi ro quyền chọn chứng khoán………… 58 4.2.1.1 Đối với nhà môi giới…………………………………………… 58 4.2.1.2 Đối với nhà đầu tư…………………………………………………….58 4.2.1.3 Điều kiện môi trường pháp lý…………………………………… 59 4.2.1.4 Điều kiện hạ tầng kỹ thuật…………………………………………60 4.2.1.5 Điều kiện hệ thống thông tin tuyên truyền…………………… 60 4.2.2 Các giải pháp ứng dụng quyền chọn chứng khoán kinh doanh 61 4.2.2.1 Thiết lập danh sách cổ phiếu tham gia giao dịch thị trường quyền chọn ………………………………………………………………………….61 4.2.2.2 Cải thiện tính khoản thị trường chứng khoán…………… 62 4.2.2.3 Bảo vệ tính sáng minh bạch thị trường chứng khoán… 62 4.2.2.4 Giải pháp tổ chức quản lý sàn giao dịch quyền chọn………… 63 4.2.2.5 Cổ phần hóa doanh nghiệp lớn Nhà nước…………………… 64 4.3 Các giải pháp hỗ trợ…………………………………………………………………… 64 4.3.1 Đối với Chính phủ quan quản lý Nhà nước…………………………64 4.3.2 Đối với công ty chứng khoán định chế tài trung gian……… 65 4.3.3 Đào tạo nguồn nhân lực……………………………………………………… 65 PHẦN KẾT LUẬN…………………………………………………………………………67 TÀI LIỆU THAM KHẢO………………………………………………………………… 68
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dung quyền chọn chứng khoán để kinh doanh và phòng ngừa rủi ro trên cơ sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, Ứng dung quyền chọn chứng khoán để kinh doanh và phòng ngừa rủi ro trên cơ sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, Ứng dung quyền chọn chứng khoán để kinh doanh và phòng ngừa rủi ro trên cơ sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay