Tình hình thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Khu kinh tế Vũng Áng – Hà Tĩnh giai đoạn 2011 – 2013

77 146 0
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 22:12

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KINH TẾ PHÁT TRIỂN TÊ ́H U Ế  K IN H KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Đ A ̣I H O ̣C TÌNH HÌNH THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI (FDI) VÀO KHU KINH TẾ VŨNG ÁNG - HÀ TĨNH GIAI ĐOẠN 2011 - 2013 NGUYỄN ĐÔN TUỆ KHÓA HỌC: 2010-2014 ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KINH TẾ PHÁT TRIỂN ́H U Ế  IN H TÊ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Đ A ̣I H O ̣C K TÌNH HÌNH THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI (FDI) VÀO KHU KINH TẾ VŨNG ÁNG - HÀ TĨNH GIAI ĐOẠN 2011 - 2013 Sinh viên thực Giáo viên hướng dẫn NGUYỄN ĐÔN TUỆ Ths LÊ SỸ HÙNG Lớp: K44B KH-ĐT Niên khóa: 2010-2014 HUẾ, 05/2014 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Sỹ Hùng LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này, nhận giúp đỡ nhiệt tình nhiều cá nhân tổ chức Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Thầy giáo – Thạc sỹ Lê Sỹ Hùng Người Ế tận tình giúp đỡ bảo, hướng dẫn suốt trình thực hoàn U thành khoá luận tốt nghiệp ́H Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban lãnh đạo toàn thể cán bộ, nhân viên TÊ Trung tâm xúc tiến đầu tư cung ứng nhân lực Khu kinh tế Vũng Áng giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành tốt tập H Tôi xin chân thành biết ơn tận tình dạy dỗ tất quý thầy cô Khoa IN Kinh tế Phát triển - Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế K Tôi xin chân thành cảm ơn tới gia đình, bạn bè ủng hộ động viên ̣C suốt trình thực đề tài O Mặc dù cố gắng nhiều khoá luận không tránh khỏi sai sót, ̣I H kính mong Quý thầy cô, bạn bè đóng góp ý kiến để đề tài hoàn thiện Đ A Xin chân thành cảm ơn! SVTH: Nguyễn Đôn Tuệ - Lớp: K44B KH - ĐT iii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Sỹ Hùng MỤC LỤC PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Tính cấp thiết đề tài .1 Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu .2 Phương pháp nghiên cứu .2 PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Ế CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .3 U 1.1 Khái niệm, chất, đặc điểm vai trò đầu tư trực tiếp nước 1.1.1 Các khái niệm ́H 1.1.1.1 Khái niệm đầu tư TÊ 1.1.1.2 Các khái niệm đầu tư trực tiếp nước 1.1.2 Bản chất đặc điểm đầu tư trực tiếp nước H 1.1.3 Các hình thức đầu tư trực tiếp nước IN 1.1.3.1 Hợp đồng hợp tác kinh doanh 1.1.3.2 Doanh nghiệp liên doanh K 1.1.3.3 Doanh nghiệp 100% vốn nước ̣C 1.1.3.4 Các hình thức đầu tư FDI khác O 1.1.4 Những tác động vốn FDI kinh tế 1.1.4.1 Tác động tích cực .8 ̣I H 1.1.4.2 Tác động tiêu cực .11 1.1.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến việc thu hút FDI 14 Đ A 1.1.5.1 Môi trường trị- xã hội .14 1.1.5.2 Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên 15 1.1.5.3 Trình độ phát triển kinh tế 15 1.1.5.4 Các nhân tố khác 15 1.2 Cơ sở thực tiễn .16 1.2.1 Xu hướng dòng vốn FDI toàn cầu 16 1.2.2 Một số kinh nghiệm từ mô hình phát triển khu kinh tế .17 1.2.2.1 Kinh nghiệm số nước khu vực 17 1.2.2.2 Kinh nghiệm số địa phương nước 18 SVTH: Nguyễn Đôn Tuệ - Lớp: K44B KH - ĐT iv Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Sỹ Hùng CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI (FDI) VÀO KHU KINH TẾ VŨNG ÁNG GIAI ĐOẠN 2011 – 2013 20 2.1 Vai trò, vị trí Khu kinh tế Vũng Áng phát triển kinh tế - xã hội Hà Tĩnh 20 2.1.1 Vị trí vị Khu kinh tế Vũng Áng 20 2.1.2 Vai trò Khu kinh tế Vũng Áng qui hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020 21 2.2 Đặc điểm tự nhiên, kinh tế – xã hội Khu kinh tế Vũng Áng 22 Ế 2.2.1 Đặc điểm tự nhiên 22 U 2.2.2 Đặc điểm kinh tế xã hội .23 ́H 2.2.3 Đánh giá chung lợi hạn chế khu kinh tế Vũng Áng 27 TÊ 2.3 So sánh sách ưu đãi đầu tư Khu kinh tế Vũng Áng với Khu kinh tế vùng kinh tế trọng điểm miền Trung 27 2.4 Tình hình thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước vào Khu kinh tế Vũng Áng 30 H 2.4.1 Tốc độ tăng giảm vốn FDI Khu kinh tế Vũng Áng giai đoạn 2011 – 2013 30 IN 2.4.3 Cơ cấu vốn đầu tư theo lĩnh vực 32 K 2.4.4 Cơ cấu vốn đầu tư theo quốc gia, lãnh thổ 34 2.4.5 Cơ cấu vốn đầu tư theo hình thức đầu tư 36 ̣C 2.5 Hiệu sử dụng vốn FDI Khu kinh tế Vũng Áng 37 O 2.5.1 Hệ số ICOR khu vực FDI Khu kinh tế Vũng Áng so với tỉnh nước .37 ̣I H 2.5.2 Đóng góp vào GDP toàn tỉnh vào Khu kinh tế Vũng Áng 37 2.5.3 Tỷ lệ đóng góp đóng góp vào thu ngân sách tỉnh Hà Tĩnh khu vực FDI Khu Đ A kinh tế Vũng Áng 38 2.5.4 Tỷ lệ đóng góp khu vực FDI vào việc gải việc làm tỉnh Khu kinh tế Vũng Áng giai đoạn 2011 – 2013 39 2.6 Phân tích môi trường đầu tư vào Khu kinh tế Vũng Áng .40 2.6.1 Lập ma trận SWOT cho thu hút vốn đầu tư vào Khu kinh tế Vũng Áng 40 2.6.2 Lựa chọn chiến lược phối hợp 41 CHƯƠNG III: ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀO KHU KINH TẾ VŨNG ÁNG 43 3.1 Định hướng mục tiêu phát triển chức chủ yếu Khu kinh tế Vũng Áng 43 SVTH: Nguyễn Đôn Tuệ - Lớp: K44B KH - ĐT v Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Sỹ Hùng 3.1.1 Mục tiêu phát triển .43 3.1.2 Kế hoạch 2014 định hướng 2020 FDI Khu kinh tế Vũng Áng .44 3.2 Đánh giá chung tình hình thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước vào Khu kinh tế Vũng Áng 45 3.2.1 Những thành công việc thu hút vốn FDI vào Khu kinh tế Vũng Áng 45 3.2.2 Những hạn chế nguyên nhân 48 3.2.2.1 Hạn chế .48 3.2.2.2 Nguyên nhân 52 Ế 3.3 Một số giải pháp thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước vào Khu kinh tế Vũng U Áng hiệu bền vững 55 ́H 3.3.1 Tăng cường đầu tư phát triển sở hạ tầng kỹ thuật tạo hấp dẫn cho nhà TÊ đầu tư nước .56 3.3.2 Thúc đẩy hoạt động xúc tiến thu hút vốn FDI 58 3.3.3 Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch 59 H 3.3.4 Phát triển công nghiệp hỗ trợ 60 IN 3.3.5 Cải cách thủ tục hành .60 K 3.3.6 Đầu tư phát triển nguồn nhân lực 62 3.3.7 Đẩy mạnh công tác tra, kiểm tra, thực biện pháp chống chuyển giá 63 ̣C 3.3.8 Nhiệm vụ giải pháp môi trường 64 O Phần III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 65 ̣I H KẾT LUẬN 65 KIẾN NGHỊ .65 Đ A 2.1 Đối với Bộ ngành Trung ương: 65 2.2 Đối với UBND tỉnh 65 2.3 Đối với huyện Kỳ Anh, Sở, Ban, ngành đơn vị liên quan .66 2.4 Đối với nhà đầu tư 66 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO SVTH: Nguyễn Đôn Tuệ - Lớp: K44B KH - ĐT vi Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Sỹ Hùng DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU Đầu tư trực tiếp nước (Foreign Direct Investment) GCNĐT: Giấy chứng nhận đầu tư ODA: Viện trợ phát triển thức (Official Development Assitance) UBND: Ủy ban nhân dân BOT: Hợp đồng xây dựng – kinh doanh chuyển giao BTO: Hợp đồng xây dựng – chuyển giao kinh doanh BT: Hợp đồng xây dựng chuyển giao PPP: Hợp tác công – tư AFTA: Khu vực mậu dịch tự ASEAN ASEAN: Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á WTO: Tổ chức thương mại giới FPI: Đầu tư gián tiếp nước IMF: Quỹ tiền tệ giới UNCTAD: Ủy ban thương mại phát triển Liên hợp quốc TÊ H IN O ̣C K Đ A CSHT: Khu vực mậu dịch tự ASEAN Trung Quốc ̣I H CAFTA: KCX: ́H U Ế FDI: Khu chế xuất Cơ sở hạ tầng TTCN: Trung tâm công nghiệp GPMB: Giải phóng mặt GPĐT: Giấy phép đầu tư SVTH: Nguyễn Đôn Tuệ - Lớp: K44B KH - ĐT vii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Sỹ Hùng DANH MỤC BẢNG BIỂU, BẢN ĐỒ BẢNG Bảng 2.1: Số nắng tháng năm Khu kinh tế Vũng Áng .23 Bảng 2.2: Tổng hợp trạng sử dụng đất năm 2013 khu kinh tế Vũng Áng 24 Bảng 2.3: So sánh sách ưu đãi đầu tư số Khu kinh tế khu vực miền Trung 28 Bảng 2.4: Tình hình đầu tư FDI vào Khu kinh tế Vũng Áng giai đoạn 2011 - 2013 31 Ế Bảng 2.5: Thu hút vốn theo lĩnh vực đầu tư đến năm 2013 33 U Bảng 2.6: Phân loại dự án theo quốc gia, lãnh thổ đến năm 2013 Khu kinh tế Vũng ́H Áng 35 Bảng 2.7: Tình hình đầu tư theo hình thức đầu tư đến năm 2013 36 TÊ Bảng 2.8: Hệ số ICOR khu vực FDI Khu kinh tế Vũng Áng so với Hà Tĩnh nước.37 Bảng 2.9: Đóng góp khu vực FDI Khu kinh tế Vũng Áng theo giá thực tế H GDP Hà Tĩnh giai đoạn 2011 – 2013 .37 IN Bảng 2.10: Thu ngân sách khu vực FDI Khu kinh tế Vũng Áng tỉnh Hà Tĩnh giai K đoạn 2011 – 2013 38 Bảng 2.11: Số lao động khu vực FDI Khu kinh tế Vũng Áng tỉnh Hà Tĩnh giai O ̣C đoạn 2011 – 2013 39 ̣I H Bảng 2.12: Ma trận phân tích SWOT 40 Đ A Bảng 3.1: Kế hoạch 2014 định hướng 2020 FDI Khu kinh tế Vũng Áng 45 BẢN ĐỒ Bản đồ: 2.1 Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vũng Ánh Tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 .21 SVTH: Nguyễn Đôn Tuệ - Lớp: K44B KH - ĐT viii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Sỹ Hùng TÓM TẮT NGHIÊN CỨU  Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn vấn đề thu hút vốn đầu tư vào Khu kinh tế Vũng Áng - Nghiên cứu thực trạng thu hút vốn đầu tư vào Khu kinh tế Vũng Áng - Đánh giá thành tựu hạn chế việc thu hút vốn đầu tư vào Khu kinh tế Vũng Áng, sở nhân tố ảnh hưởng đến trình thu hút vốn Ế đầu tư vào Khu kinh tế Vũng Áng U - Đề xuất phương hướng giải pháp để tăng cường thu hút vốn đầu tư vào ́H Khu kinh tế Vũng Áng thời gian tới TÊ  Dữ liệu phục vụ cho nghiên cứu Thu thập phân tích số liệu thứ cấp: xem xét văn pháp quy,  Phương pháp nghiên cứu H sách phát triển, tư liệu nghiên cứu liên quan IN - Phương pháp vật biện chứng K - Phương pháp thu thập số liệu - Phương pháp tổng hợp phân tích ̣C - Phương pháp tham khảo ý kiến chuyên gia O Ngoài ra, sử dụng phương pháp toán kinh tế; phương pháp tư lôgic; ̣I H phương pháp minh họa biểu đồ, đồ xử lý số liệu phương pháp thống kê  Các kết đạt Đ A - Sự đổi sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư nhằm tạo môi trường đầu tư hấp dẫn Khu kinh tế Vũng Áng - Tình hình thu hút đầu tư hiệu đầu tư vào Khu kinh tế Vũng Áng thông qua kết hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Khu kinh tế tiêu liên quan - Những thành tựu hạn chế trình thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Vũng Áng Đồng thời, cung cấp thông tin nhân tố ảnh hưởng đến hiệu thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Vũng Áng - Các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế Khu kinh tế Vũng Áng nhằm nâng cao khả thu hút vốn đầu tư Khu kinh tế SVTH: Nguyễn Đôn Tuệ - Lớp: K44B KH - ĐT ix Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Sỹ Hùng PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ Tính cấp thiết đề tài Trong xu hội nhập ngày sâu rộng vào kinh tế khu vực giới, Việt Nam thành viên thức tổ chức thương mại giới (WTO), thu hút FDI tỉnh Hà Tĩnh nói chung Khu kinh tế Vũng Áng nói riêng đứng trước hội thách thức mới, đòi hỏi phải nhanh chóng cải thiện môi trường đầu tư, tìm mô hình kinh tế phù hợp nhằm khuyến khích đầu tư nước, Ế đẩy mạnh cạnh tranh thu hút đầu tư nước ngoài, chớp thời đón nhận luồng đầu U tư mới, đáp ứng nhu cầu vồn đầu tư, tạo đà tăng tốc cho phát triển kinh tế ́H Khu kinh tế Vũng Áng – Hà Tĩnh thành lập theo định số TÊ 72/2006/QĐ-TTg ngày 03/4/2006 thủ tướng phủ; mô hình kinh tế mới, áp dụng thể chế, chế, sách thông thoáng nhằm thu hút mạnh H mẽ đầu tư nước Mục tiêu Khu kinh tế Vũng Áng thành IN phố công nghiệp, thương mại, du lịch, dịch vụ động hiệu quả, có tầm cỡ khu vực quốc tế với hoạt động là: dịch vụ cảng biển nước sâu, công nghiệp, K thương mại, dịch vụ, tài chính, phát triển văn hóa xã hội bền vững với môi trường sinh thái, có sức hấp dẫn lớn nhà đầu tư, du khách người dân, bên cạnh ̣C bước hình thành hoàn thiện mô hình Khu kinh tế tỉnh miền Trung, với O Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô, Chu Lai, Dung Quất, Nhơn Hội, đến năm 2020 tạo ̣I H thành chuỗi Khu kinh tế ven biển miền Trung liên kết chặt chẽ với thành hạt nhân tăng trưởng vùng kinh tế trọng điểm miền Trung Mục tiêu có đạt Đ A hay không tùy thuộc lớn vào kết thu hút vốn đầu tư, đặc biệt đầu tư nước để tạo bứt phá giai đoạn đầu hình thành phát triển; đòi hỏi cần phải có giải pháp công tác quy hoạch, chế sách, môi trường đầu tư để đẩy mạnh hoạt động thu hút vốn đầu tư vào khu vực Do vậy, việc nghiên cứu đề tài “ Tình hình thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước (FDI) vào Khu kinh tế Vũng Áng – Hà Tĩnh giai đoạn 2011 – 2013 ” cần thiết Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn đầu tư trực tiếp nước thu hút đầu tư nước - Nghiên cứu thực trạng thu hút vốn đầu tư vào Khu kinh tế Vũng Áng SVTH: Nguyễn Đôn Tuệ - Lớp: K44B KH - ĐT Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Sỹ Hùng Thứ năm, chất lượng lao động thấp trình độ quản lý Nhà nước FDI hiệu Tỷ lệ lao động có tay nghề thấp, phần lớn doanh nghiệp phải tuyển dụng tự đào tạo lao động, điều làm cho họ thời gian chi phí đào tạo, dự án FDI tìm kiếm nhân cấp cao, có trình độ khó khăn Cơ cấu lao động Hà Tĩnh cân đối, yếu, công nhân kỹ thuật có tay nghề cao ít, cấu lao động bất hợp lý, thiếu lao động ngành công nghệ cao, ngành mũi nhọn, lĩnh vực quan trọng đời sống xã hội Chất lượng lao động chưa cao, kỷ Ế luật lao động thấp, chưa có khoảng cách xa với yêu cầu công nghiệp hóa, U đại hóa Nguồn nhân lực phân phối chưa hợp lý sử dụng chưa hiệu ́H Ngoài ra, chế, sách, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ… bộc lộ TÊ nhiều bất cập Các trường đào tạo nguồn nhân lực mang nặng lý thuyết, tuyển dụng công ty phải đào tạo lại, làm tăng thêm chi phí dự án lãng phí nguồn lực xã hội H Kiến thức kinh nghiệm lĩnh vực FDI tỉnh Hà Tĩnh yếu Cán IN tham gia quản lý điều hành doanh nghiệp liên doanh chưa đáp ứng đầy đủ K yêu cầu công tác chưa đào tạo cách Bên cạnh đó, có tượng bố trí cán quản lý khu vực FDI cách tùy tiện, không theo lực, ̣C buông lỏng quản lý, giám sát hoạt động FDI, thiếu ý thức kỹ nghề nghiệp, O không nắm vững pháp luật, không thông thạo ngoại ngữ… Kết cán quản ̣I H lý lúng túng trước nhà đầu tư nước ngoài, chí có trường hợp ý đến lợi ích cá nhân, không thực vai trò quản lý Nhà nước, bảo vệ lợi ích đất Đ A nước Quản lý Nhà nước FDI nhiều bất cập như: - Công tác bồi thường, giải phóng mặt nhiều thời gian làm triển khai dự án bị chậm tiến độ - Quy trình, thủ tục đầu tư chưa đồng từ chủ trương, khảo sát địa điểm, cấp giấy chứng nhận đầu tư đến thủ tục thuê đất, giao đất cấp phép xây dựng - Chưa chủ động theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực để kịp thời giải đáp, tháo gỡ vướng mắc cho nhà đầu tư nước Chưa kiên việc thu hồi dự án khả triển khai, hỗ trợ dự án kéo dài chưa giải dứt điểm Một số dự án lĩnh vực du lịch dịch vụ có vốn đầu tư lớn, chiếm nhiều diện tích đất lực chủ đầu tư có hạn khó triển khai SVTH: Nguyễn Đôn Tuệ - Lớp: K44B KH - ĐT 54 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Sỹ Hùng chủ đầu tư cố tình giữ đất để chờ sách gây trở ngại cho nhà đầu tư khác muốn vào mà quan nhà nước chưa có biện pháp xử lí kịp thời Thứ sáu, cải cách thủ tục hành chưa tốt, công tác quy hoạch nhiều bất cập Công tác cải cách thủ tục hành nhìn chung chưa đáp ứng yêu cầu tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước Việc triển khai thực có lúc, có nơi tình trạng nhũng nhiễu, gây khó khăn với nhà đầu tư Việc giải phóng mặt bằng, đền bù tái định cư gặp nhiều khó khăn nguyên nhân quan trọng Ế làm ách tắc trình triển khai thực dự án Chính sách đền bù đất đai, nhà U cửa, hoa màu cho nhân dân chưa hợp lí, thường thấp so với thị trường; ́H sách an sinh xã hội, hỗ trợ tái định cư, đào tạo nghề cho người nông dân TÊ nhiều trở ngại, chưa đến nơi đến chốn Công tác quản lý quy hoạch thiếu tính khoa học đặc biệt chưa trọng đến hoạt động sau cấp phép đầu tư nên dẫn đến tình trạng số dự án sau vào hoạt H động vi phạm quy hoạch, gây ô nhiễm môi trường sinh thái IN Thứ bảy, dịch vụ hỗ trợ sau cấp phép cho nhà đầu tư chưa tốt K Dịch vụ hành sau cấp phép kém, doanh nghiệp FDI cho nên có đơn vị đầu mối chung để giải vấn đề liên quan đến thủ tục hành ̣C công cung cấp văn liên quan đến nhà đầu tư, đảm bảo an ninh tài O sản cho người lao động ̣I H Hệ thống xử lý môi trường chưa quan tâm mức, cần có hệ thống xử lí môi trường tập trung nước thải, xanh, bụi khói Đ A Các yếu tố điện nước phục vụ hoạt động Khu công nghiệp thiếu, nhà đầu tư nước phải tiếp tục hoàn thiện; trình qua nhiều thủ tục liên quan đến nhiều quan khác làm cho trình đầu tư chậm tiến độ 3.3 Một số giải pháp thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước vào khu kinh tế Vũng Áng hiệu bền vững Mặc dù thời gian qua, hoạt động thu hút đầu tư trực tiếp nước địa bàn Hà Tĩnh nói chung, Khu kinh tế Vũng Áng nói riêng đạt kết tích cực, nhiều yếu tố thị trường, lao động, giải tỏa mặt bằng… nhà nước cần phải trọng để hoàn thiện môi trường đầu tư như: sách đầu SVTH: Nguyễn Đôn Tuệ - Lớp: K44B KH - ĐT 55 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Sỹ Hùng tư, minh bạch, rỏ ràng quy định pháp luật, hỗ trợ sau đầu tư, hỗ trợ thông tin cho nhà đầu tư để từ tạo điều kiện thuận lợi cho họ trình tiếp cận dự án đầu tư, tiếp cận thị trường, công tác quy hoạch vùng, ngành nghề, lĩnh vực yếu thiếu; yếu hệ thống sở hạ tầng Khu kinh tế nhân tố gây tâm lí lo ngại cho nhà đầu tư; tình trạng thiếu hụt nhân lực có trình độ cao; việc đền bù thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, tái định cư, tình trạng gây ô nhiễm môi trường…cùng với số vấn đề phát sinh bắt đầu có tác Ế động tiêu cực đến môi trường đầu tư, làm hạn chế khả thu hút sử dụng vốn U đầu tư khu vực Để thu hút đầu tư có hiệu quả, cần phải có định hướng giải ́H pháp thời gian tới 3.3.1 Tăng cường đầu tư phát triển sở hạ tầng kỹ thuật tạo hấp dẫn TÊ cho nhà đầu tư nước Cải thiện, nâng cấp sở hạ tầng kỹ thuật sở để thu hút thực H dự án FDI có hiệu Đồng thời tiếp tục đại hóa, mở rộng hệ thống sở hạ IN tầng không điều kiện để tăng hấp dẫn môi trường đầu tư, tạo điều K kiện thuận lợi để triển khai dự án mà hội để thu hút FDI vào lĩnh vực hạ tầng Do vậy, thời gian tới Khu kinh tế Vũng Áng cần có chế, sách, O ̣C thu hút sử dụng nguồn vốn khác xã hội vào sở hạ tầng cách ̣I H có hiệu quả, nguồn vốn từ ngân sách nhà nước đóng vai trò chủ đạo, tập trung vào công trình then chốt, mang tính đầu mối, mà thành phần kinh tế khác Đ A khả đầu tư không muốn đầu tư đòi hỏi vốn lớn, thời gian hoàn vốn dài, cụ thể: - Đối với nguồn vay thương mại, thời gian tới tích cực phòng chống thất thoát, lãng phí tham nhũng sử dụng, nguồn vốn thường có chi phí cao nên phải xem xét, coi trọng hiệu sử dụng vốn - Đối với nguồn vốn ODA, nên sử dụng ODA không hoàn lại cho dự án khả hoàn vốn, nghiên cứu phát triển thể chế, tăng cường chất lượng lao động bảo vệ môi trường Sử dụng vốn ODA có ưu đãi cao với thời gian ưu đãi dài, lãi suất thấp…ưu tiên cho xây dựng phát triển sở hạ tầng đô thị đồng bộ, đại SVTH: Nguyễn Đôn Tuệ - Lớp: K44B KH - ĐT 56 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Sỹ Hùng - Thu hút khu vực tư nhân tham gia cung ứng dịch vụ sở hạ tầng qua mô hình hợp tác công – tư, cần đẩy mạnh sách xã hội hóa khu vực tư nhân vào sở hạ tầng việc xây dựng định chế ổn định khuôn khổ pháp lí thích hợp Khuyến khích việc đầu tư theo hình thức BOT, BT, BTO, PPP… để gia tăng tham gia khu vực kinh tế tư nhân vào đầu tư sở hạ tầng Muốn vậy, Hà Tĩnh phải có quy định pháp lý, giá rõ ràng thông thoáng, nhà đầu tư có quyền định đoạt giá phí để thu hồi vốn sở thỏa thuận với UBND tỉnh theo nguyên tắc Ế người đầu tư chấp nhận Bên cạnh đó, nên tập trung vào công tác khảo sát, thiết U lập kế hoạch tổng thể quy hoạch chi tiết công trình, bố trí vốn ́H công trình cam kết với nước nhằm đảm bảo tốc độ giải ngân vốn cho giải phóng mặt Ngoài đầu tư sở hạ tầng, cần nâng cấp bước đại TÊ hóa sở hạ tầng như: đường giao thông, cảng biển, hệ thống điện, nước, thông tin liên lạc… H - Khu kinh tế cần nhanh chóng hoàn thiện sở hạ tầng nhằm làm đòn bẩy IN cho việc thu hút FDI: K + Với số dự án làm ăn có hiệu quả, có nhu cầu phát triển ban quản lí Khu kinh tế nên có biện pháp cấp thêm đất, hỗ trợ nhà đầu tư.đối với dự án O ̣C nhỏ nên cân nhắc để giảm bớt diện tích, tránh lãng phí quỹ đất ̣I H + Nhanh chóng thực việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhà đầu tư Ưu đãi mức cao dự án phát triển hạ tầng xã hội đồng với Đ A Khu kinh tế nhà cho công nhân, trường học, trường dạy nghề, sở khám chữa bệnh, thương mại dịch vụ đời sống, cần coi trọng phát triển hệ thống dịch vụ rộng khắp, đa dạng có chất lượng cao y tế, giáo dục, giải trí đặc biệt dịch vụ hải quan, tài – ngân hàng, thương mại, tư vấn đầu tư xuất nhập khẩu, nghiên cứu thị trường, giải tranh cấp… + Tạo điều kiện tối đa, khuyến khích nhà đầu tư nước đầu tư vào sơ sở hạ tầng Nhà nước nên tập trung đầu tư vào công trình quan trọng, mang tính chiến lược, công trình mà nhà đầu tư không làm + Tiếp tục đẩy nhanh phát triển sở hạ tầng Khu kinh tế đẩy nhanh tiến độ dự án giao thông tuyến quốc lộ 1A, đường Việt-Lào…cần đặc biệt SVTH: Nguyễn Đôn Tuệ - Lớp: K44B KH - ĐT 57 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Sỹ Hùng trọng đến việc xây dựng cảng nước sâu Sơn Dương với số cảng biển nhỏ lẻ khác để tạo điều kiện thuận lợi vận chuyển từ Khu kinh tế đến nơi khác 3.3.2 Thúc đẩy hoạt động xúc tiến thu hút vốn FDI Trong thời gian qua, hoạt động xúc tiến thu hút đầu tư yếu cần có biện pháp để nâng cao hiệu hoạt động xúc tiến thu hút vốn FDI, hoạt động xúc tiến đầu tư chung phải trọng xúc tiến đầu tư theo địa nhằm lôi kéo trực tiếp nhà đầu tư đa quốc gia có trình độ công nghệ cao có khả Ế tạo ảnh hưởng tới phát triển ngành kinh tế nội địa nhằm tạo cân đối U thu hút đầu tư Như vậy, thời gian tới, công tác xúc tiến cần thực theo ́H hướng sau đây: - Tăng cường công tác quảng bá, tiếp thị dự án đầu tư với nhiều TÊ hình thức đa dạng hơn, rộng lớn phạm vi nước lẫn quốc tế xây dựng thành chiến lược tổng hợp xúc tiến đầu tư như: thông tin quảng cáo, áp phích, H pano, phim ảnh, sách báo, hội nghị, hội thảo, hội chợ, internet, tài liệu tuyên truyền, IN triển lãm diễn đàn hoạt động có tính xã hội khác K - Kết hợp sức mạnh tổng hợp thông tin, giới thiệu dự án như: quan hệ ngoại giao kết hợp với phát triển hợp tác kinh tế quốc tế, kết hợp với đội ngũ người Việt O ̣C Nam nước thông tin đội ngũ để thông tin dự án đầu tư… Sử dụng ̣I H kênh trung gian xúc tiến đầu tư từ thị trường mục tiêu thông qua việc thiết lập quan hệ hợp tác với quan quản lí Nhà nước hợp tác đầu tư như: tổ chức Đ A phi Chính phủ, hiệp hội ngành lĩnh vực xuất khẩu, thường vụ Đại sứ quán, trung tâm xúc tiến thương mại quốc tế, hiệp hội, các công ty tư vấn xúc tiến đầu tư quốc tế, công ty môi giới đầu tư… để tiếp cận với nhà đầu tư thị trường mục tiêu lựa chọn - Liên kết với tỉnh miền Trung việc kêu gọi dự án đầu tư, chẳng hạn: Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế… Cần thống chế độ ưu đãi môi trường đầu tư, tránh tình trạng cạnh tranh không cần thiết Sự hỗ trợ tỉnh miền Trung cho doanh nghiệp địa bàn chắn tạo tiềm to lớn việc thu hút vốn FDI SVTH: Nguyễn Đôn Tuệ - Lớp: K44B KH - ĐT 58 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Sỹ Hùng - Đa dạng hóa đối tác đầu tư, ưu tiên dự án cho nước phát triển để tận dụng học tập công nghệ Đặc biệt, trọng nước khu vực, điều kiện nước không khác nhiều nước ta nói chung Hà Tĩnh nói riêng Sự tương đồng nước tạo thích nghi nhanh chóng hiểu biết trình thực dự án đầu tư - Thực thưởng hoa hồng, môi giới đầu tư kịp thời để động viên cá nhân, tổ chức tỉnh tích cực môi giới Ế - Triển khai nhanh chóng việc thiết lập số văn phòng đại diện số ́H tăng cường quảng bá hình ảnh Khu kinh tế Vũng Áng U thị trường tiềm như: Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc…đồng thời - Tạo điều kiện thuận lợi đơn giản thủ tục mở văn phòng đại diện, chi TÊ nhánh công ty nước hoạt động Khu kinh tế Thường xuyên tổ chức hội nghị văn phòng đại diện nước để nắm bắt thuận lợi khó khăn H doanh nghiệp FDI từ đề hướng giải IN 3.3.3 Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch K Công tác quy hoạch năm qua đạt số thành tựu số han chế định Chiến lược phát triển Khu kinh tế Vũng Áng cần O ̣C phù hợp với quy hoạch phát triển vùng kinh tế trọng điểm, phối hợp hệ thống Khu ̣I H kinh tế gắn biển Chu Lai, Chân Mây- Lăng Cô, Nghi Sơn…tạo chuỗi liên kết hỗ trợ phát triển tỉnh miền Trung sở khai thác tối đa lợi so sánh để Đ A thu hút có hiệu vốn đầu tư Vì vậy, việc xây dựng quy hoạch cần phải đánh giá mức quan trọng vai trò quản lí nhà nước công tác quy hoạch Trong thời gian tới cần: - Thực thống quy định luật đầu tư công tác quy hoạch Cần đổi phương pháp quy hoạch từ truyền thống sang áp dụng phương pháp quy hoạch tiên tiến giới như: Quy hoạch chiến lược hợp nhất, kế hoạch đầu tư đa ngành nghề Đồng thời hợp tác với tổ chức quốc tế để tiến hành đào tạo, nâng cao lực quy hoạch sách sử dụng đất để phát triển hạ tầng Khu kinh tế - Tiến hành rà soát, điều chỉnh, phê duyệt công bố quy hoạch kết cấu hạ tầng năm tới làm cở để thu hút phát triển kết cấu hạ tầng, khẩn trương SVTH: Nguyễn Đôn Tuệ - Lớp: K44B KH - ĐT 59 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Sỹ Hùng triển khai loại quy hoạch ngành, xây dựng, phát triển đô thị, sử dụng dất đến năm 2020 - Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, phê duyệt quy hoạch thiếu bổ sung, điều chỉnh loại quy hoạch duyệt cho phù hợp với quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội Khu kinh tế tỉnh, cam kết quốc tế nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư việc xác định xây dựng dự án như: Quy hoạch sản phẩm, vùng nguyên liệu cho công nghiệp chế biến nông – lâm – thủy sản, quy Ế hoạch đô thị, quy hoạch sử dụng đất, lập, trình phê duyệt, quy hoạch chi tiết Khu kinh U tế Vũng Áng ́H 3.3.4 Phát triển công nghiệp hỗ trợ Hiện tại, dự án Khu kinh tế đa số dự án thuộc ngành công TÊ nghiệp nặng công nghiệp khai thác nhiệt điện, sản xuất gang thép… nên việc phát triển công nghiệp hỗ trợ nhằm cân đối phát triển vùng cần thiết H Trong thời gian tới, Khu kinh tế Vũng Áng cần tập trung vào: IN - Xây dựng Khu công nghiệp hỗ trợ, có định hướng hợp lí cho phát triển K công nghiệp hỗ trợ, ban hành sách có liên quan Tập trung thu hút dự án FDI ngành công nhiệp phụ trợ cho ngành điện, sản xuất gang thép O ̣C - Phải có sách ưu đãi cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ như: ̣I H ưu đãi vốn vay, thuế, mặt xây dựng, hỗ trợ khoa học công nghệ, hỗ trợ đào tạo, tạo điều kiện cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ doanh nghiệp Đ A nhà đầu tư nước gặp theo hướng hai bên có lợi hợp tác lâu dài 3.3.5 Cải cách thủ tục hành - Thường xuyên thực cải cách thủ tục hành chính, loại bỏ thủ tục hành rườm rà, không cần thiết, gây phiền toái cho nhà đầu tư theo định hướng phát triển kinh tế xã hội dựa sở pháp luật không cấm làm Phân công trách nhiệm cụ thể cho quan, phòng ban, trung tâm gắn với thời gian cụ thể liên quan đến đầu tư như: xử lí hồ sơ, thủ tục đền bù, giải phóng mặt thực tiến độ Giải nhanh chóng thủ tục ưu đãi, hỗ trợ đầu tư theo quy định hành; đảm bảo tính ổn định lâu dài sách ưu đãi đầu tư Hoàn thiện thủ tục cấp phép theo hướng công khai, minh bạch quán triệt nguyên tắc “dân biết, dân bàn, SVTH: Nguyễn Đôn Tuệ - Lớp: K44B KH - ĐT 60 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Sỹ Hùng dân kiểm tra” trước cấp phép dự án Thu hẹp dự án gây ô nhiễm môi trường, thô lỗ kéo dài, đóng góp vào ngân sách tỉnh tính toán ban đầu… kiên đóng cửa di chuyển khỏi khu vực đông dân cư trung tâm doanh nghiệp gây ô nhiễm, buộc giải thể doanh nghiệp làm ăn thua lỗ triền miên… Tăng giám sát cộng đồng, lựa chọn dự án có tác động tích cực đến môi trường - Thực tốt chế “ cửa, liên thông” nhằm tạo điều kiện tối đa thủ Ế tục hành cho nhà đầu tư nước theo hướng: U + Xác định rõ đầu mối quy trình thực giao dịch hành chính, ́H nơi tiếp nhận thủ tục hành cần thiết cho việc giải quan hệ hành (quan hệ thủ tục hành chính, quan hệ công việc) nơi cung cấp kết TÊ cuối sau thực bước tác nghiệp theo quy định Phải có vai trò huy, đầu mối điều hành, kiểm tra, giám sát “dòng chảy” quy trình, để bước thực H không bị tắc khâu trung chuyển quan, đơn vị IN + Xác định xây dựng hệ thống chuẩn hóa văn bản, hồ sơ, tính pháp lí kèm K theo, xác định chuyên môn, chuyên ngành, định mức tiêu chuẩn cần phải tuân thủ cần thiết cho khâu, công đoạn thuộc quy trình Khi quy định pháp O ̣C lý chức năng, thẩm quyền thủ tục cho việc thực quan hệ hành ̣I H xác định rõ ràng, đầy đủ công việc quan liên quan thuận lợi việc thiết lập đảm bảo vận hành theo chế “một cửa, liên thông” Đ A - Xây dựng hệ thống mạng lưới thông tin điện tử để giải thủ tục hành cụ thể: + Xây dựng mạng lưới thông tin điện tử liên thông quan Khu kinh tế với tỉnh Trung ương để nhanh chóng giải công việc + Đưa thủ tục hành liên quan đến hoạt động đầu tư lên mạng, cán hành quản lý phải có hòm thư điện tử riêng để nhanh chóng trả lời vướng mắc mà nhà đầu tư gặp phải + Công bố thủ tục hành lên Website Khu kinh tế Vũng Áng, Website quan ban ngành liên quan khác phải công bố chi tiết, cụ thể thủ tục liên quan đến lĩnh vực phụ trách để nhà SVTH: Nguyễn Đôn Tuệ - Lớp: K44B KH - ĐT 61 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Sỹ Hùng đầu tư tự tìm hiểu hoàn thiện hồ sơ tài liệu, nhấn mạnh khen thưởng nhà đầu tư pháy cán hành cố tình gây nhũng nhiễu, đồng thời có biện pháp xử lí kịp thời, thích đáng cán độ 3.3.6 Đầu tư phát triển nguồn nhân lực Khi đầu tư vào Hà Tĩnh nói chung Khu kinh tế Vũng Áng nói riêng, nhà đầu tư nước quan tâm đến nhân tố thuộc nhà nước Vì vậy, nâng cao lực quản lý, trình độ chuyên môn nghiệp vụ đội ngũ cán giải pháp ưu tiên cần Ế thực Phải nói thực tế đặt yêu cầu cao người U cán bộ, cán làm việc lĩnh vực đầu tư trực tiếp nước Yêu ́H cầu phẩm chất, lực thực thi công vụ, yêu cầu đồng hóa tiêu chuẩn hóa đội ngũ cán TÊ Về đào tạo đội ngũ có tay nghề làm việc doanh nghiệp FDI: Nhà nước cần phải quan tâm hỗ trợ cách chủ động phối hợp với doanh nghiệp FDI để H giúp họ quản lý đào tạo tay nghề công nhân đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh IN Kế hoạch đào tạo phải đưa vào danh mục dự án kêu gọi đầu tư trực K tiếp nước để nhà đầu tư thấy hỗ trợ tích cực quyền địa phương Các trường Cao đẳng, kĩ thuật Hà Tĩnh địa cam kết đào tạo, O ̣C giúp nhà đầu tư nước đào tạo theo yêu cầu họ Và cam kết ̣I H phải thông tin mạng, cung cấp cho nhà đầu tư Đặc biệt, ưu tiên việc kêu gọi đầu tư nhà đầu tư xây dựng trường Đ A đào tạo, trung tâm huấn luyện nghề nghiệp chuyển giao khu công nghệ Khu kinh tế Tiến hành đào tạo nghề người dân vùng giúp người dân chuẩn bị thích nghi với sống Xây dựng định hướng phát triển nguồn nhân lực, đẩy mạnh công tác định hướng, phân luồng hướng nghiệp người lao động Đồng thời, có chiến lược thực việc đào tạo, thu hút sử dụng hợp lý phát huy có hiệu nguồn nhân lực; nghiên cứu sách quản lý phát triển nguồn nhân lực phù hợp để thu hút chất xám Có sách hỗ trợ đào tạo lao động kỹ thuật, tạo hội cho người lao động tìm việc làm Khu kinh tế SVTH: Nguyễn Đôn Tuệ - Lớp: K44B KH - ĐT 62 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Sỹ Hùng 3.3.7 Đẩy mạnh công tác tra, kiểm tra, thực biện pháp chống chyển giá Hành vi chuyển giá nhà đầu tư nước giải pháp để xử lý tác động xấu kinh tế giảm thu ngân sách nhà nước, tạo môi trường cạnh tranh không bình đẳng chủ thể kinh tế, điều kiện nhà đầu tư nước thực hành vi chuyển giá thu lợi nhuận cao so với nhà đầu tư không thực hành vi Vì thời Ế gian tới công tác tra, kiểm tra, thực biên pháp chống chuyển giá cần U đẩy mạnh: ́H - Hoàn thiện hệ thống thông tin có tính lịch sử giá giao dịch loại thiết bị mà nhà đầu tư nước đưa vào, liệu người nộp thuế, tiến hành TÊ thu thập thông tin, chứng thông qua phương tiện thông tin đại chúng, qua người dân, qua người làm việc cho nhà đầu tư nước ngoài…trên sở IN để phát điểm chênh lệch giá H tiến hành rà soát lại, lập biểu so sánh loại giá thành doanh nghiệp với K - Trên sở báo cáo nhà đầu tư nước ngoài, tiến hành nghiên cứu tiêu tài như: nộp thuế, mức độ lãi lỗ qua năm, cách ưu đãi O ̣C hưởng, quy mô vốn…đặc biệt, tiến hành rà soát doanh nghiệp báo cáo thô lỗ ̣I H nhiều năm, phân tích hiệu kinh doanh so sánh với doanh nghiệp nước với điều kiện tương tự Đ A - Tiến hành làm rõ loại chi phí đầu vào nhà đầu tư nước ngoài: + Cần tham khảo giá giao dịch loại thiết bị máy móc thị trường quốc tế để so sánh, quy định rõ chế thẩm định giá máy móc thiết bị như: đơn vị phép thẩm định, thời gian thẩm định, tiêu chuẩn quốc tế…đồng thời có chế giải có không thống thẩm định giá máy móc thiết bị + Đối với nguyên vật liệu đầu vào cần xác định rõ giá nhập nguyên vật liệu có giá trị thông thường hàng hóa bán nước xuất khẩu, đồng thời tiến hành điều tra khảo sát doanh nghiệp xuất nguyên vật liệu doanh nghiệp sản xuất sản phẩm tương tự làm sở dẫn chứng xác định giá nhập nguyên vật liệu cách xác SVTH: Nguyễn Đôn Tuệ - Lớp: K44B KH - ĐT 63 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Sỹ Hùng - Cần tiến hành điều tra, kiểm soát kỹ lưỡng giá bán sản phẩm xuất đối tác có mối quan hệ lợi ích với nhà đầu tư nước có vốn góp cổ phần, nơi có ưu đãi thuế - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, trao đổi qua đấu tranh sở lý luận thực tiễn để nhà đầu tư nước hiểu chấp hành sách pháp luật thuế, hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với thực tế khách quan trình họa động sản xuất kinh doanh Ế 3.3.8 Nhiệm vụ giải pháp môi trường U - Xây dựng quy hoạch môi trường văn pháp lý đồng nhằm thực ́H tốt công tác quản lý môi trường - Thực chặt chẽ công tác đánh giá tác động môi trường với loại dự án, TÊ thực công tác bảo vệ môi trường từ khâu chuẩn bị đến kết thúc đầu tư Các dự án Khu kinh tế phải hoàn tất công trình xử lý chất thải phép hoạt H động IN - Nhanh chóng đầu tư xây dựng thiết chế đảm bảo môi trường nhà máy K cung cấp nước, hệ thống xử lý chất thải, nước thải, vệ sinh môi trường… trình đầu tư hệ thống hóa sở hạ tầng Trong năm trước mắt, cần hoàn thiện O ̣C hệ thống cống dẫn nước, cung cấp nước đến tất dự án Từng bước quy ̣I H hoạch, xây dựng bãi xử lý chất thải rắn phục vụ Khu kinh tế Vũng Áng - Chú trọng trồng lại rừng phòng hộ ven biển, xung quanh Khu kinh tế, nhà Đ A máy để tạo không gian đẹp Khu kinh tế - Chú trọng thường xuyên nâng cao ý thức người dân, nhà đầu tư công tác bảo vệ môi trường khu vực, áp dụng đồng biện pháp bảo vệ môi trường sinh thái Quan tâm cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường sinh thái, đảm bảo tính bền vững cho giai đoạn phát triển sau SVTH: Nguyễn Đôn Tuệ - Lớp: K44B KH - ĐT 64 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Sỹ Hùng PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Với sách mở cửa, chủ động hội nhập, sẵn sàng làm bạn với quốc gia giới, Việt Nam bước đạt thành công định trình thu hút sử dụng vốn FDI, phục vụ cho trình phát triển kinh tế Việt Nam Khu kinh tế Vũng Áng mô hình kinh tế mới, thể đổi đường Ế lối phát triển kinh tế đảng tâm hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam U nhằm tạo đột phá (trong phát triển kinh tế địa phương) khu vực với mục ́H tiêu tập trung thu hút mạnh mẽ nguồn vốn FDI Với nét đặc trung hấp dẫn riêng, Khu kinh tế Vũng Áng có nhiều xu đón bắt xu hợp tác thu hút đầu TÊ tư lớn Để xây dựng thành công Khu kinh tế Vũng Áng yếu tố quan trọng có tính chất định phải đáp ứng cầu vốn đầu tư cho phát triển kinh H tế Thực tế, điều kiện nguồn vốn đầu tư từ ngân sách hạn chế, công IN tác thu hút vốn đầu tư từ dự án đầu tư nước cho đầu tư phát triển bước K thích hợp cho trình xây dựng phát triển Khu kinh tế Vũng Áng KIẾN NGHỊ O ̣C 2.1 Đối với Bộ ngành Trung ương: ̣I H - Tiếp tục quan tâm tạo điều kiện tốt chế, sách, nguồn vốn để phát triển Khu kinh tế Vũng Áng thành Khu kinh tế trọng điểm nước Đ A - Hoàn thành thể chế sách, đảm bảo tính đồng bộ, ổn định kích thích mạnh loại hình đầu tư - Rà soát, xem xét lại việc phân cấp ủy quyền đảm bảo việc thuận lợi tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm công tác quản lý Nhà nước, tham mưu cho Quốc hội ban hành Luật Khu kinh tế 2.2 Đối với UBND tỉnh - Tiếp tục quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ Ban, Phân cấp, Uỷ quyền cho Ban lĩnh vực thuộc quyền quản lý Khu kinh tế để chủ động thực nhiệm vụ giao SVTH: Nguyễn Đôn Tuệ - Lớp: K44B KH - ĐT 65 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Sỹ Hùng -Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đạo cấp, ngành, tổ chức trị xã hội, huyện, thành, thị, lực lượng vũ trang phối hợp chặt chẽ, chia sẻ Ban trình triển khai nhiệm vụ - Chỉ đạo UBND huyện Kỳ Anh, quyền xã Khu kinh tế tăng cường giải pháp nhằm quản lý hiệu quy hoạch, đất đai, tài nguyên môi trường…, kiểm tra rà soát, kiên xử lý kịp thời tổ chức, cá nhân xây dựng mới, cơi nới vùng quy hoạch; áp dụng biện pháp cần thiết để đình chỉ, buộc Ế tháo gỡ công trình vi phạm U 2.3 Đối với huyện Kỳ Anh, Sở, Ban, ngành đơn vị liên quan ́H - UBND huyện Kỳ Anh, Sở, Ban, Ngành theo chức nhiệm vụ giao thường xuyên tăng cường phối kết hợp với Ban để triển khai công tác GPMB TÊ triển khai thực chế, sách liên quan đến tổ chức, hoạt động Ban doanh nghiệp, nhà đầu tư để Khu kinh tế Vũng Áng ngày phát triển H - Các quan truyền thông đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, IN sách Đảng Nhà nước, tỉnh việc phát triển Khu kinh tế Vũng Áng, K Khu công nghiệp 2.4 Đối với nhà đầu tư O ̣C - Tích cực, chủ động giải khó khăn, vướng mắc trình triển giúp đỡ ̣I H khai thực dự án, mạnh dạn đề xuất ý kiến để quan ban ngành kịp thời Đ A - Chú trọng thực quy hoạch kế hoạch đề nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp mình, từ nâng cao hiệu hoạt động toàn thể Khu kinh tế SVTH: Nguyễn Đôn Tuệ - Lớp: K44B KH - ĐT 66 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Lê Sỹ Hùng DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Trung tâm cung ứng nhân lực xúc tiến đầu tư Khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh (2011, 2012, 21013), Báo cáo tình hình thực nhiệm vụ phương hướng hoạt động hàng năm Ế Chính phủ Việt Nam (2005), Luật đầu tư U ThS Hồ Tú Linh (2011), Giáo trình Kinh tế đầu tư, Khoa Kinh tế phát ́H triển, Trường Đại học Kinh tế Huế Cục thống kê tỉnh Hà Tĩnh (2011, 2012, 2013), Niên giám thống kê tỉnh Hà Tĩnh TÊ “Tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước (FDI) vào Nghệ An” nghiên cứu sinh Đặng Thành Cương năm 2012 H Đặng Thị Hoài Trâm (2008), nghiên cứu thu hút đầu tư trực tiếp nước IN vào Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế, Luận văn thạc sỹ Kinh tế K Các website: - http://www.hatinh.gov.vn ̣C - http://khucongnghiep.com.vn O - http://kktvungang-hatinh.gov.vn Đ A ̣I H - http://dpihatinh.gov.vn SVTH: Nguyễn Đôn Tuệ - Lớp: K44B KH - ĐT GVHD: Th.S Lê Sỹ Hùng Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Ế Khóa luận tốt nghiệp SVTH: Nguyễn Đôn Tuệ - Lớp: K44B KH - ĐT iii
- Xem thêm -

Xem thêm: Tình hình thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Khu kinh tế Vũng Áng – Hà Tĩnh giai đoạn 2011 – 2013, Tình hình thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Khu kinh tế Vũng Áng – Hà Tĩnh giai đoạn 2011 – 2013, Tình hình thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Khu kinh tế Vũng Áng – Hà Tĩnh giai đoạn 2011 – 2013

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay