Tiểu luận Phương pháp dạy học Nêu và giải quyết vấn đề

16 358 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 22:12

Tiểu luận Phƣơng pháp dạy học “Nêu Giải vấn đề” GVHD: Trần Hữu Thi PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC “NÊU GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ” A Dẫn nhập: Nghị Hội nghị Trung ương khóa XI đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo nêu: “Tiếp tục đổi mạnh mẽ phương pháp dạy học theo hướng đại phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo vận dụng kiến thức, kỹ người học khắc phục lối truyền thụ áp đặt chiều, ghi nhớ máy móc Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo sở để người học tự cập nhật đổi tri thức, kỹ năng, phát triển lực ” Như vậy, đổi phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo người học đặt ra, định hướng quan trọng cải cách giáo dục nước ta Dưới sóng đó, yêu cầu cấp thiết đặt giáo dục phải đào tạo người động sáng tạo, có tính thích nghi cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội Với phương châm “dạy học lấy người học làm trung tâm”, bao gồm nhiều phương pháp dạy học khác như: Phương pháp dạy học chương trình hóa, phương pháp dạy hợp tác, dạy học khám phá, dạy học theo dự án Trong đó, phương pháp dạy học “Nêu giải vấn đề” phương pháp dạy học phù hợp với yêu cầu đổi giáo dục nước ta Mặc dù, dạy học không đơn truyền thụ kiến thức mà trình người lĩnh hội, tự kiến tạo kỹ năng, tri thức cần thiết cho sống mình, nhằm đáp ứng thách thức sống mà người học đối diện Việc áp dụng phương pháp dạy học “Nêu giải vấn đề” giúp cho người học chủ động, tích cực việc học sống tương lai HVTH: Lê Văn Trung Trực Trang GVHD: Trần Hữu Thi Tiểu luận Phƣơng pháp dạy học “Nêu Giải vấn đề” B Nội dung: Một số khái niệm đƣợc dùng phƣơng pháp dạy học “Nêu giải vấn đề”: Khái niệm vấn đề: Theo I.Ia lence: “Vấn đề câu hỏi nảy hay đặt cho chủ thể mà chủ thể chưa biết lời giải từ trước phải tìm tòi sáng tạo lời giải, chủ thể có sẵn số phương tiện ban đầu sử dụng thích hợp vào việc tìm tòi đáp án” Theo quan niệm V-okon, vấn đề học tập có số nét đặc trưng như: vấn đề đặt phải tương đối hấp dẫn, có tính tự nhiên, gần gũi với sống người học Như thế, vấn đề có khả kích thích thính tích cực người tham gia vào giải vấn đề đó; Vấn đề phải bao hàm khó khăn lớn cần giải Cảm giác thấy khó khăn điểm xuất phát để đặt vấn đề nêu lên giả thuyết; Vấn đề hàm chứa tính động – chuyển tiếp cách tự nhiên từ giả thuyết sang giả thuyết khác, hay chuyển tiếp từ giai đoạn sang giai đoạn khác để đến kết giải vấn đề Vì vậy, theo ông: “vấn đề học tập hình thành từ khó khăn lý luận hay thực tiễn mà việc giải khó khăn kết tính tích cực nghiên cứu thân học sinh” Vấn đề đặt phải có chưa biết biết tất không để suy nghĩ, tìm kiếm Đồng thời, vấn đề phải có biết hay có không cho nhận thức điều Cuối cùng, vấn đề phải có điều kiện quy định mối liên hệ nhân tố biết với nhân tố chưa biết tạo điều kiện cho người học tháo gỡ vấn đề Khái niệm tình có vấn đề HVTH: Lê Văn Trung Trực Trang GVHD: Trần Hữu Thi Tiểu luận Phƣơng pháp dạy học “Nêu Giải vấn đề” Tình có vấn đề mâu thuẫn nhận thức “cái biết” (kinh nghiệm, tri thức cách thức hành động biết chủ thể để tự tìm kiếm tri thức với nỗ lực lớn trí tuệ thể lực) “cái chưa biết” (những tri thức cách thức hành động nội dung dạy học mà chủ thể chưa biết, cần phải tìm tòi đạt tới) Mâu thuẫn phải vừa sức với người học để với nổ lực cao trí tuệ ý chí người học giải mâu thuẫn, tháo gỡ khó khăn tạo thoải mái, phấn khởi giải nhiệm vụ Nếu khó khăn đề dễ khó có khả làm xuất nhu cầu nhận thức người học (trạng thái tâm lý chủ thể có liên quan đến xuất định hướng để kích thích hoạt động nhận thức) tình có vấn đề giá trị Cơ chế phát sinh tình có vấn đề dạy học giải vấn đề: “Hoạt động nhận thức - học tập học viên hoạt động có đối tượng… Bản thân tồn toán oristic chưa làm trở thành đối tượng hoạt đông nhận thức sinh viên giảng đường Nó trở thành đối tượng hoạt động chừng làm xuât ý thức sinh viên mâu thuẫn nhận thức tự giác, nhu cầu bên muốn giải mâu thuẫn (tức toán) Như vậy, toán mà giáo viên đưa chứa đựng mâu thuẫn Nhưng mâu thuẫn tồn cách khách quan người học Chỉ người học tiếp nhận toán, thấy mâu thuẫn có nhu cầu giải mâu thuẫn toán người học chủ thể hoạt động nhận thức mà toán đối tượng Khi ấy, tình có vấn đề xuất tồn ý thức người học Phân loại tình có vấn đề, dạy học thường có loại tình có vấn đề sau: + Tình nghịch lý: Đó tình nhìn tưởng vô lý, ngược lại lý thuyết công nhận chung Đối với người học, tình tạo cách giới thiệu kiện, tượng HVTH: Lê Văn Trung Trực Trang GVHD: Trần Hữu Thi Tiểu luận Phƣơng pháp dạy học “Nêu Giải vấn đề” trái với quan điểm thông thường, với kinh nghiệm cá nhân họ Việc giải tình đem lại lý thuyết mới, phế bỏ lý thuyết lỗi thời + Tình lựa chọn: Đó tình xuất người học đứng trước nhiều phương án giải quyết, phương án có lý Nhưng lựa chọn phương án mà + Tình bác bỏ: Đó tình đặt người học đứng trước kết luận, luận đề sai lầm, phản khoa học Nhiệm vụ người học đưa luận chứng để bác bỏ chúng + Tình sao: Là tình có kiện, tượng mà với kinh nghiệm cũ người học giải câu hỏi “Tại sao” Trong dạy học, tình phổ biến hiệu nghiệm Dạy học “Nêu giải vấn đề”: Dạy học “Nêu giải vấn đề” phân hệ phương pháp dạy học tập hợp nhiều phương pháp cụ thể thành chỉnh thể nhằm đạt mục đích sư phạm, tổ chức hoạt động nhận thức sáng tạo người học, sở vừa tiếp thu kiến thức vừa hình thành kinh nghiệp kỹ sở tìm tòi nghiên cứu Trong dạy học “Nêu giải vấn đề”, có đặc trưng đặt người học tình có vấn đề, mà tình có vấn đề người học chứa đựng vấn đề chưa biết, phù hợp với nhu cầu, khả vốn có cá nhân giải vấn đề, cá nhân đạt bước phát triển Như vậy, phương pháp dạy học “Nêu giải vấn đề” xây dựng dựa chất hoạt động dạy học, xem hoạt động dạy học trình nhận thức tích cực Ngoài ra, phương pháp dạy học “Nêu giải vấn đề” xây dựng “trên nguyên tắc tính tích cực, tự giác, độc lập nhận thức người học giáo dục bời khêu gợi động học tập” HVTH: Lê Văn Trung Trực Trang GVHD: Trần Hữu Thi Tiểu luận Phƣơng pháp dạy học “Nêu Giải vấn đề” Đặc điểm, chất phƣơng pháp dạy học “Nêu giải vấn đề”: Phương pháp dạy học “Nêu giải vấn đề” hệ thống phương pháp xây dựng tình có vấn đề trung tâm đạo, liên kết phương pháp khác thành hệ thống chặc chẽ Mục đích Phương pháp dạy học “Nêu giải vấn đề” không giúp người học có tri thức mà thông qua trình giải vấn đề để rèn cho người học lực giải vấn đề, tinh thần sáng tạo, tự học Phương pháp dạy học “Nêu giải vấn đề” thực theo hướng quy nạp, nghĩa nội dung tiếp cận thông qua trình giải vấn đề thay giải vấn đề sau giới thiệu nội dung Trong phương pháp dạy học “Nêu giải vấn đề” có tác dụng tích cực hóa hoạt động người học Đặt người học vào tình có vấn đề, thúc đẩy người học sẵn sàng hoạt động cách tự giác, tích cực, có động cơ, có mục đích vấn đề giải quyết, người học có niềm vui động lực cho lần học sau Cấu trúc dạy học “Nêu giải vấn đề”: “Một phương pháp dạy học có khả bồi dưỡng phẩm chất tư thực phát động, thúc đẩy suy nghĩ tích cực người học dẫn dắt suy nghĩ theo đường ngắn nhất, hợp lý nhất, để đạt tới kiến thức kỹ năng” Dạy học giải vấn đề phương pháp Trên sở thành tựu nghiên cứu tư duy, người học đứng trước tình có vấn đề, người học băn khoăn suy nghĩ, tìm cách giải lại chưa biết suy nghĩ đâu, theo phương hướng HVTH: Lê Văn Trung Trực Trang GVHD: Trần Hữu Thi Tiểu luận Phƣơng pháp dạy học “Nêu Giải vấn đề” Ở phải có bước tiến lên mang chất lượng mới: ý thức (Hoặc biểu đạt được) vấn đề, thường thể chỗ “đặt câu hỏi” “nêu thắc mắc” (trong nghiên cứu xác định đề tài khoa học) Nếu thiếu khả thiếu kiến thức cần thiết, không ý thức vấn đề, không đặt câu hỏi đặt câu hỏi vụng Lúc người người dạy cần giúp đỡ ngưởi học cách nêu câu hỏi gợi ý cho người học nêu lên thắc mắc cần thiết Vậy, học sinh từ chỗ biết “ở có điều chưa biết” đến chỗ thấy rõ “mình chưa biết gì?” tư thực diễn Hình bên xem cấu trúc dạy học nêu giải vấn đề theo quan điểm V-okon Và lẻ sơ đồ trình tư trọn vẹn nên sở cho cách phân chia giai đoạn dạy học nêu giải vấn đề Cũng theo V-okon, tóm tắt hình thức sơ đồ trình tư trọn vẹn bao gồm khâu sau: HVTH: Lê Văn Trung Trực Trang GVHD: Trần Hữu Thi Tiểu luận Phƣơng pháp dạy học “Nêu Giải vấn đề” - Băn khoăn, thắc mắc, ý thức có vấn đề cần giải - Ý thức vấn đề: Đâu lả cần biết - Gợi lại kinh nghiệm tri thức có, đối chiếu với câu hỏi - Gợi lại nguyên tắc tổng quát biết để giải vấn đề, đối chiếu với câu hỏi - Phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, trừu tượng hóa….những kiến thức gợi lại, câu hỏi đặt nhằm tìm quan hệ mới, đáp ứng câu hỏi(dưới dạng ban đầu dạng biến đổi nhờ thao tác tư duy) - Thoải mái, phấn khởi giải xong vấn đề, đạt tới tri thức Hình 1: Cấu trúc Dạy học “nêu giải vấn đề” HVTH: Lê Văn Trung Trực Trang GVHD: Trần Hữu Thi Tiểu luận Phƣơng pháp dạy học “Nêu Giải vấn đề” Giai đoạn thực hiện/Quy trình dạy học “Nêu giải vấn đề”: Ở đây, chia quy trình dạy học giải vấn đề thành giai đoạn: 4.1 Giai đoạn 1: Đặt vấn đề/Nêu vấn đề Ở giai đoạn này, người dạy giao nhiệm vụ nhận thức thông qua việc làm xuất tình vấn đề, phân tích tình đặt nhằm giúp người học nhận biết vấn đề, sẵn sàng mong muốn tham gia giải vấn đề Với dẫn dắt người dạy, giai đoạn thực theo bước: Bước 1: Giới thiệu tình có vấn đề Tùy vào tình có vấn đề nêu mà sử dụng nhiều cách thức khác để giới thiệu kể câu chuyện, xem đoạn video, đưa câu hỏi, sử dụng tình thực tế xảy sống…chứa đựng vấn đề người dạy dự định trước Tuy nhiên, việc lựa chọn cách thức giới thiệu phải thận trọng, không làm thời gian gây nhầm lẫn người học, khiến người học khó tiếp cận vấn đề nêu Bước 2: Làm sáng tỏ vấn đề Mục đích bước giúp người học nhận diện vấn đề tồn tình Trong thực tế dạy học, tất người học nhận vấn đề sau tình đưa Lúc đó, người dạy sử dụng hệ thống câu hỏi có liên quan đến tình đưa để giúp đỡ người học Theo đó, có hai dạng câu hỏi đề cập Một là, câu hỏi gợi lại dấu hiệu biết tình Hai là, câu hỏi giúp người học xác định điều mà chúng cần biết thêm Cùng với việc giới thiệu tình có vấn đề làm sáng tỏ vấn đề việc kích thích hứng thú nhận thức người học điều quan trọng giai đoạn Muốn vậy, hình thức giới thiệu phải lôi sau HVTH: Lê Văn Trung Trực Trang GVHD: Trần Hữu Thi Tiểu luận Phƣơng pháp dạy học “Nêu Giải vấn đề” đứa người học nhận diện vấn đề cần làm cho chúng hiểu vấn đề mà việc giải hêt sức cần thiết với người học 4.2 Giai đoạn 2: Giải vấn đề Sau nắm bắt vấn đề, tiếp nhận nhiệm vụ nhận thức người học dựa biết có liên quan đến vấn đề đưa cách giải vấn đề sau lựa chọn cách giải lên kế hoạch thực Giai đoạn thực theo bước: Bước 1: Đề xuất ý tưởng, giả thuyết Thông qua việc thảo luận với hỗ trợ phù hợp từ phía người dạy (nếu cần), nhóm đưa ý tưởng giả thuyết vấn đề Tại thời điểm này, ý tưởng giả thuyết chưa kiểm chứng, chưa có chắn Bước 2: Xác định kiến thức cần cho việc giải vấn đề Dựa ý tưởng, giả thuyết nêu bước 1, người học liệt kê kiến thức cần có để kiểm chứng đồng thời xác định kiến thức danh mục kiến thức cần có để giải vấn đề Trong bước này, vai trò người dạy quan trọng việc định hướng cho người học tự xác định xác nội dung cần nghiên cứu Bước 3: Tìm hiểu kiến thức có liên quan Sau xác định đâu kiến thức cần có thêm để giải vấn đề người học có định hướng nguồn thông tin cần tham khảo Đó giáo trình, tài liệu học tập thông tin internet, tham vấn người dạy, chuyên gia bạn bè học…Ở bước này, người học chia nhóm, phân chia nội dung cần nghiên cứu sau thu thập đủ thông tin, nhóm thảo luận, chia sẻ hệ thống hóa kiến thức nhận Điều đảm bảo cho tất thành viên hiểu nội dung kiến thức từ biết ý nghĩa việc đánh giá ý tưởng, giả thuyết HVTH: Lê Văn Trung Trực Trang GVHD: Trần Hữu Thi Tiểu luận Phƣơng pháp dạy học “Nêu Giải vấn đề” Bước 4: Kiểm nghiệm, đánh giá ý tưởng, giả thuyết Từng ý tưởng, giả thuyết xem xét, kiểm chứng tính đắn Trên sở đó, vấn đề giải Nếu kiểm chứng, không giả thuyết đưa chấp nhận cần phải quay trở lại vấn đề ban đầu, đề xuất giả thuyết mới, kiểm chứng lại Kết thúc giai đoạn này, người học giải vấn đề nêu Có thể nói, giai đoạn mà người học phải vận dụng tri thức, kỹ năng, kỹ xảo có, tiến hành thao tác tư để đưa giả phương án giải vấn đề gặp phải Các phương án tìm cần phân tích, so sánh đánh giá xem có thực việc giải vấn đề hay không, so sánh để lựa chọn phương án tối ưu Nếu trình thực kế hoạch giải vấn đề gặp trở ngại, người học quay trở lại xem xét vấn đề lựa chọn phương án khác, phù hợp Vì thế, việc khuyến khích người học đưa nhiều phương án việc làm quan trọng giai đoạn Việc tin tưởng dành thời gian cho người học thực nghiệm phương án lựa chọn cần thiết Làm việc nhóm giúp người học rút ngắn thời gian giải vấn đề, dễ dàng việc lựa chọn phương án tối ưu giúp cho môi trường học tập trở nên thân thiện, cởi mở, tạo động lực cho việc giải khó khăn 4.3 Giai đoạn 3: Kiểm tra cách giải vấn đề, kết luận vấn đề/Trình bày kết quả: Kết việc giải vấn đề thể thông qua việc hiểu vấn đề lí giải hợp lý cho vấn đề Sự hiểu biết vấn đề người học thể thông qua việc viết báo cáo vấn đề, tạo sản phẩm, nêu giải pháp vấn đề… Cũng có thời gian học tập định, người học giải vấn đề thay trình bày kết thu sau giải vấn đề, người học trao đổi, thảo luận thu được, HVTH: Lê Văn Trung Trực Trang 10 GVHD: Trần Hữu Thi Tiểu luận Phƣơng pháp dạy học “Nêu Giải vấn đề” tồn động chưa giải quyết, nảy sinh vấn đề lấy làm sở cho việc tiếp tục giải vấn đề cũ giải vấn đề phát sinh Như vậy, thông qua việc phân tích cấu trúc dạy học giải vấn đề, thấy suốt trình giải tình có vấn đề đặt đầu buổi học, người học gặp phải nhiều vấn đề khác Vì chu trình thực bước thực nhiều lần, bước thực lúc Nhưng nhìn chung, xét tổng thể học vận dụng phương pháp dạy học nêu giải vấn đề có cấu trúc gồm ba giai đoạn nêu Các mức độ hay phƣơng pháp dạy học dạy học “Nêu giải vấn đề” Việc xác định mức độ dạy học nêu vấn đề tùy thuộc vào mức độ tham gia người học vào việc giải vấn đề học tập mức độ tổ chức, hướng dẫn, điều khiển trình người học tiếp xúc giải vấn đề người học Tương ứng với mức độ phương pháp hệ phương pháp dạy học Nêu giải vấn đề + Mức độ - phương pháp thuyết trình (diễn giảng) nêu vấn đề: Đây mức thấp dạy học giải vấn đề Giảng viên nêu vấn đề, đặt đứa người học vào tình có vấn đề để định hướng cho hoạt động tư người học, người học người trực tiếp giải vấn đề mà người quan sát, tư để hiểu cách giải vấn đề giảng viên Như vậy, mức độ này, người học nắm bắt vấn đề vai trò tích cực, chủ động người học chưa phát huy + Mức độ - Phương pháp tìm tòi phận: Ở mức độ này, sau đặt đứa người học vào tình có vấn đề, làm xuất người học nhu cầu giài tình có vấn đề giảng viên định hướng tổ chức cho người học hành động giải phần tình có vấn đề cách xây HVTH: Lê Văn Trung Trực Trang 11 GVHD: Trần Hữu Thi Tiểu luận Phƣơng pháp dạy học “Nêu Giải vấn đề” dựng hệ thống câu hỏi để người học suy nghĩ, giải đáp giải vấn đề (phương pháp đàm thoại nêu vấn đề) giảng viên chia nhỏ nhiệm vụ học tập phức tạp thành nhiệm vụ học tập nhỏ vừa sức Người học tự giải nhiệm vụ nhỏ, lớn dần cuối giải vấn đề học + Mức độ - Phương pháp dạy học Nêu giải vấn đề có tính chất nghiên cứu: Đây phương pháp mà tình có vấn đề giảng viên tạo người học chủ động tạo trình giải vấn đề hoàn toàn người học độc lập thực hướng dẫn giảng viên Trong phương pháp nêu trên, phương pháp thuyết trình nêu vấn đề phương pháp tìm tòi phận đánh giá phù hợp với người học trình độ sơ cấp trung cấp nghề Tuy nhiên, thấy rằng, với mục tiêu nội dung phù hợp hoàn toàn vận dụng phương pháp dạy học Nêu giải vấn đề có tính chất nghiên cứu cho đối tượng học viên học nghề mà cụ thể hình thức tiếp cận dạy học theo dự án thử nghiệm thực thời gian gần Những lƣu ý áp dụng phƣơng pháp dạy học “Nêu giải vấn đề”: Vấn đề đưa phải phù hợp với thời điểm, hoàn cảnh đặc biệt phải phù hợp với đối tượng người học, đảm bảo đưa người học vào tình có vấn đề Đặt vấn đề khó hay dễ đưa người học vào tình có vấn đề Mức độ thành công phương pháp phụ thuộc nhiều vào nghệ thuật đặt vấn đề dẫn dắt giải vấn đề người dạy Muốn thành công, người dạy phải nắm kiến thức, phải hiểu người học Vì thế, giáo án, dạy lớp khác nêu vấn đề theo cách thức mức độ khác Sau đặt vấn đề, việc hướng dẫn người học trình giải vấn đề linh hoạt Kịp thời khuyến khích hướng khuyến HVTH: Lê Văn Trung Trực Trang 12 GVHD: Trần Hữu Thi Tiểu luận Phƣơng pháp dạy học “Nêu Giải vấn đề” khích giải pháp tốt đồng thời uốn nắn giải pháp chưa hợp lý chưa sát với mục đích mà người dạy hướng trình nhận thức người học đạt tới Phần tóm tắt, hệ thống hóa kiến thức phần hay toàn phải cô đọng, ngắn gọn, nêu giải pháp giải vấn đề cần tìm Chú ý quản lý thời gian tiến trình giảng cho tốt Trong khuôn khổ thời gian dạy, cách nêu vấn đề không chuẩn bị kĩ, hướng dẫn thảo luận nhận xét giải pháp mà người học đưa lan man, việc tổng kết không trọng tâm, trọng điểm dễ làm cho giảng thiếu thời gian, không đạt kết mong muốn Nên phối hợp phương pháp với phương pháp giảng dạy khác Không nên áp dụng đơn điệu phương pháp Trong dạy nên có phương pháp chủ đạo nhiều phương pháp khác bổ trợ C Kết luận Dạy học “Nêu giải vấn đề” phương pháp dễ áp dụng dễ đạt hiệu cao Áp dụng phương pháp kích hoạt tính tích cực người học, tạo điều kiện cho người học chủ động tìm kiếm tri thức, nâng cao hiệu học tập, có điều kiện rèn luyện toàn diện thân Những khó áp dụng phương pháp người dạy phải hiểu trình độ người học, phải nắm vững nội dung dạy linh hoạt khéo léo đưa người học vào hoàn cảnh có vấn đề, giúp họ giải vấn đề để thoát khỏi tình Ngoài ra, người dạy phải luôn quản lí tốt thời gian tiến trình giảng Cuối cùng, người dạy phải biết kết hợp với phương pháp dạy học khác cần thiết Có đạt dạy thành công Dạy học Nêu giải vấn đề phương pháp dạy học phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo, cá nhân học viên nhằm chuần bị cho học viên học nghề thích ứng hội nhập tốt xã hội HVTH: Lê Văn Trung Trực Trang 13 GVHD: Trần Hữu Thi Tiểu luận Phƣơng pháp dạy học “Nêu Giải vấn đề” phát triển thay đổi liên tục Học tập với Phương pháp dạy học Nêu giải vấn đề, kiến thức, kĩ hình thành học viên cách vững -oOo - HVTH: Lê Văn Trung Trực Trang 14 Tiểu luận Phƣơng pháp dạy học “Nêu Giải vấn đề” GVHD: Trần Hữu Thi TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu nƣớc: Nguyễn Lăng Bình (2010), Dạy học tích cực, Một số phương pháp kỹ thuật dạy học (Dự án Việt-Bỉ), Nhà xuất Đại học Sư phạm Hà Nội Lê Huy Hoàng (2010), Dạy học Giải vấn đề, Nhà xuất Đại học Sư phạm, Hà Nội Trần Thị Hương (2012), Dạy học tích cực, Nhà xuất Đại học Sư phạm Tp Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Khôi (2010), Mô đun dạy học dựa giải vấn đề, Nhà xuất Giáo dục Việt Nam Lê Nguyên Long (1998), Thử tìm phương pháp dạy học hiệu quả, Nhà xuất Giáo dục, Hà Nội Nguyễn Hữu Lương (2002), Dạy học hợp quy luật trí óc, Nhà xuất Văn hóa thông tin Hà Nội Lê Văn Năm (2008), Dạy học nêu vấn đề lý thuyết ứng dụng, Nhà xuất Đại học Quốc gia, Hà Nội Nguyễn Cảnh Toàn (1998), Quá trình dạy-tự học, Nhà xuất Giáo dục, Hà Nội Thái Duy Tuyên (2001), Giáo dục học đại, Nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội HVTH: Lê Văn Trung Trực Trang 15 GVHD: Trần Hữu Thi Tiểu luận Phƣơng pháp dạy học “Nêu Giải vấn đề” Tài liệu nƣớc ngoài: I.F Kharlamop (1978), Phát huy tính tích cực học tập học sinh nào, Nxb Giáo dục Hà Nội V O Kon (1976), Những sở việc dạy học nêu vấn đề, Nhà xuất Giáo dục Hà Nội I.IA Lecne (1977), Dạy học nêu vấn đề, Nhà xuất Giáo dục, Hà Nội Machiuskin A M (1972), Các tình có vấn đề tư dạy học, Nhà xuất Giáo dục học, Mat-Sco-Va M.A Makhamutop (1977), Dạy học nêu vấn đề, Nhà xuất Giáo dục Carl Rogers (2001), Phương pháp dạy học hiệu quả, Nhà xuất Trẻ, Tp Hồ Chí Minh -oOo - HVTH: Lê Văn Trung Trực Trang 16
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận Phương pháp dạy học Nêu và giải quyết vấn đề, Tiểu luận Phương pháp dạy học Nêu và giải quyết vấn đề, Tiểu luận Phương pháp dạy học Nêu và giải quyết vấn đề

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay