Tiểu luận môn học Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin Phân tích và thiết kê hệ thống quản lý thời khóa biểu khoa CNTT

22 146 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 22:11

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP ĐÔNG ĐÔ KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KÊ HỆ THỐNG QUẢN LÝ THỜI KHÓA BIỂU KHOA CNTT GVHD: Đào Thanh Tĩnh SVTH: Phạm Ánh Dương Lớp: A - K11 - CNTT Hà Nội: 6-2014 MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG I: Nêu toán,các vấn đề phạm vi giải Bài toán Các vấn đề .4 Phạm vi giải CHƯƠNG II: Mô tả hệ thống Các phân hệ chức hệ thống Một vài chức hệ thống Quy trình hoạt động .12 Mẫu thời khóa biểu 13 CHƯƠNG III: Phân tích hệ thống 14 Sơ đồ chức nghiệp vụ 14 Sơ đồ dòng liệu 16 Sơ đồ mức khung cảnh 17 Sơ đồ thực thể liên kết 18 KẾT LUẬN .20 LỜI NÓI ĐẦU Sự phát triển ngành công nghệ thông tin năm gần đem lại thành tựu to lớn việc phát triển kinh tế Những chương trình tin học ứng dụng ngày nhiều, nhiều công việc thủ công trước xử lý phần mềm chuyên dụng giảm đáng kể công sức, nhanh chóng xác Để có phần mềm ứng dụng đáp ứng yêu cầu công việc đặt người làm tin học phải biết phân tích thiết kế hệ thống làm việc chương trình để từ xây dựng lên phần mềm ứng dụng quản lý chương trình Khác với việc quản lý theo phương pháp thủ công truyền thống, việc quản lý máy tính khắc phục khó khăn yếu quản lý theo phương pháp truyền thống, giảm số lượng người tham gia quản lý , vòng quy trình xử lý, tốc độ việc cập nhật lấy thông tin tăng lên nhiều, thông tin tập trung gọn nhẹ không cồng kềnh, việc quản lý máy giảm tối thiểu sai sót Trong tiểu luận này, em xin nghiên cứu đề tài: “Phân tích thiết kế hệ thống quản lí thời khóa biểu khoa CNTT” Kết cấu tiểu luận gồm Lời mở đầu, Nội dung (gồm chương) phần kết luận CHƯƠNG I BÀI TOÁN, CÁC VẤN ĐỀ VÀ PHẠM VI GIẢI QUYẾT Bài toán Bài toán xếp Thời khóa biểu toán khó, mang tính khoa học đồng thời tính thực tiễn cao Bài toán đặt yêu cầu xây dựng thời khoá biểu nhằm mục đích cung cấp thông tin giảng dạy cho giảng viên sinh viên Thời khóa biểu xây dựng phải đáp ứng nhu cầu dạy học cách nhanh chóng, thuận tiện xác Các vấn đề toán Tính phức tạp toán xếp Thời khóa biểu nằm qui định, ràng buộc môn học chặt chẽ, ràng buộc nghỉ không nghỉ giảng viên phức tạp, đa dạng, chí mâu thuẫn lẫn Chính điều làm cho việc xếp Thời khóa biểu trường học trở nên khó khăn nhiều Công việc lập thời khóa biểu thực tế tất trường học giải phần mềm lập thủ công Công việc lập thời khóa biểu thủ công gặp nhiều khó khăn như: - Để lập thời khóa biểu cho trường học phải nhiều thời gian để xếp, chỉnh, sửa, thay đổi,… - Việc quản lý thời khóa biểu phức tạp: gặp phải yêu cầu đổi tiết, xin nghỉ,… thường gọi tình gặp nhiều khó khăn lẽ phải dò thời khóa biểu giảng viên, lớp sau dó đưa định - Việc tra cứu, in ấn thời khóa biểu hạn chế Thường trường in thời khóa biểu theo lớp học, việc xây dựng thời khóa biểu cho giảng viên giảng viên phải tự làm Phạm vi giải Vì công việc lập thời khóa biểu cho trường đại học gặp nhiều khó khăn liên quan tới số lượng sinh viên, lớp học, số giảng viên… lớn Vì khuân khổ đề tài em xin nghiên cứu phân tích thiết kế hệ thống quản lý thời khóa biểu cho khoa CNTT CHƯƠNG II MÔ TẢ HỆ THỐNG Các phân hệ hệ thống 1.1 Phân hệ quản lý hệ thống Phân hệ bao gồm phận: - Bộ phận thiết kế - Bộ phận xét duyệt - Bộ phận lưu trữ 1.1.1 Bộ phận thiết kế a Cập nhật - Tình trạng giảng viên - Phòng học - Địa điểm - Số môn học - Số trình - Tổng số tiết b Quản lý sở liệu: - Xoá tiết - Xóa môn học - Xóa thời khóa biểu - Thay đổi giảng viên - Thay đổi phòng học - Chuyển tiết - Hoán vị tiết c Xếp thời khóa biểu theo tiêu chí ưu tiên - Ưu tiên theo lớp - Ưu tiên theo giảng viên - Ưu tiên theo môn học - Ưu tiên theo tiết cố định - Ưu tiên theo ca học d Tính toán khối lượng giảng dạy giảng viên theo chu kỳ học, theo tuần theo ngày e Tính toán khối lượng học tập sinh viên theo học kỳ, theo tuần theo ngày f Tìm kiếm giảng viên dạy thay cho tiết học 1.1.2 Bộ phận xét duyệt a Khóa liệu xếp thời khóa biểu theo kiểu: khóa toàn bộ, theo lớp, theo môn học, theo giảng viên,… 1.1.3 Bộ phận thông tin a Xuất kết xếp thời khóa biểu sang file HTML, file liên kết chặt chẽ thuận tiện cho việc tra cứu, đưa lên Website cho giảng viên sinh viên tra cứu thuận tiện b Gửi thời khóa biểu cho giảng viên sinh viên qua Email c In ấn thời khóa biểu, báo cáo d Sao lưu phục hồi liệu 1.2 Phân hệ người dùng * Giảng viên: a Biết lịch xác ngày lên lớp, dạy lớp nào, phòng học b Tìm kiếm thông tin vào ngày cụ thể có tiết dạy hay không c Gửi yêu cầu xếp lại thời khóa biểu d Thông báo nghỉ, yêu cầu dạy thay e Thống kê số lượng tiết dạy, ngày dạy theo tuần theo học kỳ * Sinh viên: a Biết lịch xác ngày học, học môn nào, phòng học b Tìm kiếm thông tin vào ngày cụ thể có học hay không c Thống kê số lượng tiết học, ngày học môn theo tuần theo học kỳ Một vài chức hệ thống 2.1 Quản lý thông tin địa điểm học - Hỗ trợ cho việc xếp thời khóa biểu lớp, giảng viên, phòng học hợp lý - Cho phép nhập, xóa, sửa thông tin địa điểm học 2.2 Quản lý thông tin danh mục ngày nghỉ - Hỗ trợ cho việc tính toán khối lượng giản dạy giảng viên/ khối lượng học tập sinh viên - Cho phép nhập, xóa, sửa ngày nghỉ 2.3 Quản lý thông tin giảng viên - Quản lý giảng viên tham gia giảng dạy, giảng ày xếp lịch giảng dạy - Cho phép nhập, xóa, sửa thông tin giảng viên - Các yêu cầu riêng giảng viên / nhóm giảng viên 2.4 Quản lý thông tin môn học - Quản lý môn học khoa để xếp thời khóa biểu - Cho phép nhập, xóa, sửa thông tin môn học - Các yêu cầu riêng theo môn học 2.5 Quản lý thông tin lớp học - Quản lý danh sách lớp học nhà khoa quản lý - Cho phép nhập, xóa, sửa thông tin lớp học 2.6 Quản lý thông tin phòng học - Quản lý phòng học sử dụng để xếp thời khóa biếu - Mỗi phòng học định vị địa điểm để phục vụ cho trình xếp thời khóa biểu tốt - Phân biệt hai loại phòng học: Phòng học lý thuyết phòng học thực hành - Cho phép nhập, xóa, sửa thông tin phòng học 2.7 Phân công giảng dạy - Phân công giảng viên dạy ( số) môn học cho lớp - Cho phép nhập, xóa, sửa thông tin, tạo mục phan công giảng viên 2.8 Kiểm tra liệu thời khóa biểu ( kiểm tra tính hợp lệ liệu thời khóa biểu) - Kiểm tra phân bố bất hợp lý môn học, số tiết,… cho lớp - Kiểm tra phân công giảng dạy bất hợp lý cho giảng viên - Kiểm tra liệu thiếu - Kiểm tra liệu sai 2.9 Xếp thời khóa biểu a Xếp tự động toàn khoa - Tự động xếp thời khóa biểu cho tất giảng viên, lớp, phòng học khoa b xếp tiếp thời khóa biểu - Tiếp tục xếp tự động tất tiết chưa xếp thời khóa biểu 10 2.10 Xem Thời Khoá Biểu Lớp/Phòng/Giảng viên - Xem Thời Khoá Biểu Lớp : chọn lớp để xem Thời Khoá Biểu Lớp - Xem Thời Khoá Biểu Phòng học: chọn Phòng học kỳ để xem Thời Khoá Biểu Phòng học - Xem Thời Khoá Biểu giảng viên: chọn Giảng viên kỳ để xem Thời Khoá Biểu Giảng viên 2.11 Tạo Thời Khoá Biểu - Tạo Thời Khoá Biểu mà nhập lại liệu 2.12 Xoá Thời Khoá Biểu - Cho phép xoá Thời Khoá Biểu Giảng viên / Lớp học / Phòng học / Một số tiết học / Một Môn học 2.13 Chỉnh sửa Thời Khoá Biểu * Cho phép chỉnh sửa Thời Khoá Biểu sau xếp tự động * Các thao tác chỉnh sửa: a) Xoá tiết Thời Khoá Biểu 11 12 b) Xoá Môn học Thời Khoá Biểu c) Thay đổi Phòng học: - Đổi Phòng học số tiết học Thời Khoá Biểu lớp d) Thay đổi Cán giảng dạy Môn học: - Đổi Cán giảng dạy Môn học Thời Khoá Biểu lớp e) Chuyển tiết học: - Chuyển số tiết học sang vị trí khác trống Thời Khoá Biểu lớp f) Hoán vị tiết học: - Hoán đổi tiết học vị trí khác Thời Khoá Biểu lớp cho 2.14 Tìm Giảng viên dạy thay - Tìm Giảng viên dạy thay cho Giảng viên 2.15 In ấn - In Thời Khoá Biểu Lớp : cho phép chọn lớp để in Thời Khoá Biểu - In Thời Khoá Biểu Giảng viên: cho phép chọn Giảng viên để in Thời Khoá Biểu - In Thời Khoá Biểu Phòng học: cho phép chọn Phòng học để in Thời Khoá Biểu - Nội dung báo cáo thời khoá biểu lớp có thông tin môn học giảng viên tiết học tuần 13 - In báo cáo khác 2.16 Thống kê khối lượng giảng dạy giảng viên - Thống kê tổng số tiết dạy giảng viên hoc kỳ khoảng thời gian 2.17 Thống kê khối lượng học tập lớp - Cho phép thống kê tổng số tiết học lớp học kỳ học khoảng thời gian 2.18 Xuất liệu - Xuất Thời Khoá Biểu sang file HTML: đưa lên Website mạng LAN trường - Các tệp HTML xuất tổ chức có cấu trúc rõ ràng theo Giảng viên, Phòng học, Lớp thuận tiện cho việc tra cứu Thời Khoá Biểu, xem website hoàn chỉnh Thời Khoá Biểu - Xuất Thời Khoá Biểu sang EXCEL 2.19 Sao lưu phục hồi liệu - Hỗ trợ chức lưu liệu để phục hồi lại có vấn đề với liệu làm việc máy tính bị hỏng, file liệu chuyển đến máy khác để tiếp tục làm việc 2.20 Khoá liệu Thời Khoá Biểu - Khi xếp xong Thời Khoá Biểu số tiết, số Môn học, giảng viên, lớp khoá liệu Thời Khoá Biểu để tránh thay đổi liệu không theo ý muốn 2.21 Đăng nhập hệ thống - Hệ thống cung cấp sẵn người sử dụng có quyền quản trị - Người sử dụng phần mềm xếp Thời khoá biểu phải sử dụng tên đăng nhập hệ thống cung cấp để đăng nhập vào hệ thống 14 - Người sử dụng đăng nhập vào hệ thống sử dụng tên đăng nhập có quyền quản trị bổ sung thêm người dùng khác gán quyền cho người dùng - Cho phép người sử dụng thay đổi mật họ 2.22 Quản lý phương án xếp Thời Khoá Biểu - Giúp cho nhà trường tạo nhiều phương án xếp Thời Khoá Biểu khác học kỳ Quy trình hoạt động Bộ phận kiểm duyệt Bộ phận thiết kế Bộ phận thông tin Quy trình hoạt động: phận thiết kế thu thập thông tin (giảng viên, khóa biểu sinh viên, môn học…) để đưa raThời phác thảo thời khoá biểu Sau gửi tới phận kiểm duyệt, phận kiểm duyệt xem xét hồi đáp lại phận thiết kế thông báo chỉnh sửa thời khoá biểu Khi thời khóa biểu duyệt đưa đến phận thông tin để tiến hành cập nhật thông tin, lưu trữ in thời khoá biểu Mẫu thời khoá biểu Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Ghi Môn học Số tiết Thời gian Địa điểm 15 CHƯƠNG III thập thông PHÂNThu TÍCH HỆ tin: THỐNG Giảng viên, sinh viên, môn học, phòng học Sơ đồ chức nghiệp vụ 1.1 Sơ đồ chức phận thiết kế Bộ phận thiết kế Đầu vào Thời khoá biểu mẫu Đầu 16 1.2 Sơ đồ chức phận kiểm duyệt phân thông tin Thời khoá biểu mẫu Thời khoá biểu Bộ phận kiểm duyệt Thời khoá biểu thông tin hồi đáp Bộ phận thông tin Lưu trữ, in ấn thời khoá biểu 17 Sơ đồ dòng liệu Bộ phận kiểm duyệt Gửi thời khoá biêu Địa điểm Tạo flie html Giảng viên Môn học Tra cứu Bộ phận thiết kế Bộ phận thông tin Sinh viên Tổng số trình Phòng học In ấn báo cáo Tiêu chí ưu tiên Sao lưu phục hồi liệu Thời khoá biểu 18 Sơ đồ mức khung cảnh Giảng viên Sinh viên Hệ thống quản lý thời khoá biểu Bộ phận thiết kế Bộ phận kiểm duyệt Trên sơ đồ mức khung cảnh có tác nhân liên quan đến hệ thống: - Giảng viên - Sinh viên - Bộ phận thiết kế - Bộ phận kiểm duyệt 19 Sơ đồ thực thể liên kết Mã SV Tên SV Mã GV Ngày sinh Quê quán Sinh viên Email Tên GV Giảng viên Địa Đỉa SĐT SĐT Email Khoá KHOA CNTT Mã mộn hoc Mã phòng học Môn học Tên môn học Phòng học Sức chứa Số trình Diện tích Địa điểm 20 Ta thấy sơ đồ thực thể liên kết gồm có thực thể chính: Thực thể sinh viên, thực thể giảng viên, thực thể môn học, thực thể phòng học * Thực thể sinh viên - Mã SV - Tên SV - Năm sinh - Quên quán - Địa - Khóa - Sđt - Email * Thực thể giảng viên - Mã GV - Tên GV - Địa - Sđt - Email * Thực thể môn học - Mã môn học - Tên môn học - Số trình * Thực thể phòng học - Mã phòng học - Diện tích - Sức chứa - Địa điểm 21 KẾT LUẬN Trên nội dung để hoàn thành tiểu luận với đề tài “PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KÊ HỆ THỐNG QUẢN LÝ THỜI KHÓA BIỂU KHOA CNTT” Hệ thống giúp cho người quản lý xếp thời khoá biểu nhanh chóng, xác thuận tiện Em xin cảm ơn thầy giáo Đào Thanh Tĩnh giáo viên trực tiếp giảng dạy môn Phân tích thiết kế hệ thống giúp em hoàn thành tiểu luận Tuy nhiên khuôn khổ thời gian cho phép để làm tiểu luận, em chưa hoàn tất đầy đủ chức hệ thống thông tin, nên tiểu luận nhiều hạn chế, nhiều thiếu sót 22
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận môn học Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin Phân tích và thiết kê hệ thống quản lý thời khóa biểu khoa CNTT, Tiểu luận môn học Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin Phân tích và thiết kê hệ thống quản lý thời khóa biểu khoa CNTT, Tiểu luận môn học Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin Phân tích và thiết kê hệ thống quản lý thời khóa biểu khoa CNTT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay