Thực trạng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ở tỉnh Gia Lai

81 153 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 22:11

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN -- - ́H U Ế KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÊ THỰC TRẠNG THU HÚT ĐẦU TƯ H TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI Đ A ̣I H O ̣C K IN Ở TỈNH GIA LAI HỒ THỊ NHƯ NGỌC KHÓA HỌC: 2010 - 2014 ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN -- - ́H U Ế KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÊ THỰC TRẠNG THU HÚT ĐẦU TƯ H TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI Đ A ̣I H O ̣C K IN Ở TỈNH GIA LAI Sinh viên thực hiện: Giáo viên hướng dẫn: Hồ Thị Như Ngọc ThS Mai Chiếm Tuyến Lớp: K44B Kế hoạch - Đầu tư Niên khóa: 2010 – 2014 Huế, tháng năm 2014 lời cảm ơn Khóa luận tốt nghiệp hoàn thành kết từ trình học tập nghiên cứu suốt năm học Trường Đại học Kinh tế Huế Trong trình nghiên cứu viết khóa luận em nhận quan tâm giúp đỡ tận tình nhiều cá nhân tập thể Trước hết em xin chân thành cám ơn quý Thầy Cô Trường Đại Học Ế Kinh Tế Huế tận tình giảng dạy cho em suốt thời gian học tập trường, U giúp em trang bị kiến thức cần thiết cho việc hoàn thành khóa luận nghề ́H nghiệp tương lai TÊ Đặc biệt em xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc đến Thầy giáo – Thạc sĩ Mai Chiếm Tuyến tận tình, chu đáo hướng dẫn, giúp đỡ em H hoàn thành khóa luận IN Em xin chân thành cảm ơn đến anh chị cô Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Gia Lai tạo điều kiện cho em thực tập cung cấp số liệu K để hoàn thành khóa luận ̣C Cuối em xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè người thân O quan tâm động viên giúp đỡ em trình học tập ̣I H hoàn thành đề tài Vì điều kiện thời gian có hạn, kinh nghiệm thực tiễn chưa nhiều nên Đ A nghiên cứu không tránh khỏi sai sót Rất mong nhận góp ý Thầy Cô bạn đọc để đề tài hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Huế, tháng năm 2014 Sinh viên thực Hồ Thị Như Ngọc MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU iv DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii TÓM TẮT NGHIÊN CỨU viii PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ Ế Tính cấp thiết đề tài .1 U Mục tiêu nghiên cứu ́H Phương pháp nghiên cứu .2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu .2 TÊ PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC H NGOÀI IN 1.1 Cơ sở lý luận thu hút đầu tư trực tiếp nước K 1.1.1 Khái niệm đặc điểm FDI 1.1.1.1 Khái niệm ̣C 1.1.1.2 Đặc điểm O 1.1.2 Bản chất phân loại FDI .4 ̣I H 1.1.2.1 Bản chất 1.1.2.2 Phân loại .6 Đ A 1.1.3 Vai trò FDI 10 1.1.3.1 Lợi ích nước nhận đầu tư .10 1.1.3.2 Mặt hại nước nhận đầu tư 12 1.1.4 Tác động FDI 12 1.1.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến thu hút FDI .14 1.1.5.1 Các yếu tố thuộc môi trường nước nhận đầu tư 14 1.1.5.2 Các yếu tố thuộc môi trường quốc tế .17 1.1.6 Một số tiêu đánh giá thực trạng thu hút đầu tư nước 19 1.2 Cơ sở thực tiễn thu hút đầu tư trực tiếp nước 20 i 1.2.1 Thực trạng thu hút FDI Việt Nam 20 1.2.2 Cơ cấu FDI theo lĩnh vực đầu tư 22 1.2.3 Cơ cấu FDI theo hình thức đầu tư .24 1.2.4 Cơ cấu FDI theo đối tác đầu tư 25 1.2.2 Những học kinh nghiệm thu hút FDI 26 1.2.2.1 Bài học từ số quốc gia khu vực 26 1.2.2.2 Bài học từ số tỉnh thành khác nước 30 TRỰC TIẾP NƯỚC Ế CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG THU HÚT ĐẦU TƯ U NGOÀI Ở TỈNH GIA LAI 32 ́H 2.1 Đặc điểm tự nhiên kinh tế - xã hội tỉnh Gia Lai 32 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên 32 TÊ 2.1.1.1 Vị trí địa lý 32 2.1.1.2 Đặc điểm địa hình 32 H 2.1.1.3 Khí hậu .34 IN 2.1.1.4 Thủy văn 34 K 2.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội 35 2.1.2.1 Tình hình dân số, lao động .35 O ̣C 2.1.2.2 Tình hình phát triển kinh tế xã hội 36 ̣I H 2.2 Quy trình thẩm định, phê duyệt dự án FDI sách thu hút FDI tỉnh Gia Lai 40 Đ A 2.2.1 Quy trình thẩm định phê duyệt dự án FDI .40 2.2.2 Chính sách thu hút FDI 40 2.3 Đánh giá thực trạng thu hút vốn FDI tỉnh Gia Lai 42 2.3.1 Cơ cấu FDI Gia Lai so với nước 42 2.3.2 Tình hình chung đầu tư trực tiếp nước vào tỉnh Gia Lai 45 2.3.3 Đầu tư trực tiếp nước phân theo quy mô tính chất dự án 45 2.3.4 Đầu tư trực tiếp nước phân theo ngành .46 2.3.5 Đầu tư trực tiếp nước phân theo hình thức đầu tư 47 2.3.6 Đầu tư trực tiếp nước phân theo đối tác đầu tư 47 2.3.7 Đầu tư trực tiếp nước phân theo địa bàn đầu tư 49 ii 2.3.8 Đóng góp dự án, doanh nghiệp FDI vào phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Gia Lai .50 2.4 Phân tích SWOT thu hút FDI tỉnh Gia Lai 52 2.4.1 Điểm mạnh 52 2.4.2 Điểm yếu 53 2.4.3 Cơ hội 53 2.4.4 Thách thức 53 Ế 2.5 Hạn chế nguyên nhân việc thu hút FDI 54 U CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG THU HÚT ĐẦU ́H TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO GIA LAI 56 3.1 Định hướng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước Tỉnh Gia Lai 56 TÊ 3.2 Các giải pháp tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước Tỉnh Gia Lai57 3.2.1 Tạo lập môi trường đầu tư hấp dẫn .57 H 3.2.1.1 Môi trường trị 57 IN 3.2.1.2 Môi trường pháp luật, sách .58 K 3.2.1.3 Cơ sở hạ tầng 59 3.2.2 Giải pháp xúc tiến đầu tư .59 O ̣C 3.2.3 Phát triển nguồn nhân lực 60 ̣I H 3.2.4 Giải pháp quy hoạch 60 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 62 Đ A Kết luận 62 Kiến nghị 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO .64 PHỤ LỤC 65 iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU Bình quân CC Cơ cấu CCN Cụm công nghiệp CN – XD Công nghiệp – xây dựng CN Công nghiệp CNH-HĐH Công nghiệp hóa- Hiện đại hóa DA Dự án DH Duyên hải DS Dân số DSNT Dân số nông thôn DV Dịch vụ ́H TÊ H Đồng IN ĐB Đầu tư K ĐT FDI ̣I H O GCNĐT ̣C ĐTNN KD U Ế BQ Đầu tư nước Đầu tư trực tiếp nước Giấy chứng nhận đầu tư kinh doanh Khu công nghiệp KD Kinh doanh KKTCK Khu kinh tế cửa MN Miền núi NN Nông nghiệp QLBVR Quản lý bảo vệ rừng SL Số lượng STT Số thứ tự SX Sản xuất TL Tỷ lệ Đ A KCN iv Công ty xuyên quốc gia TNDN Thu nhập doanh nghiệp TNHH Trách nhiệm hữu hạn Tr.USD Triệu đô la Mỹ Tr.đ Triệu đồng TSCĐ Tài sản cố định TTBQ Tăng trưởng bình quân UBND Ủy ban nhân dân VĐT Vốn đầu tư Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Ế TNCs v DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ Biểu đồ1: Cơ cấu FDI theo lĩnh vự đầu tư Việt Nam giai đoạn 2009 – 2013 22 Biểu đồ 2: Cơ cấu FDI theo hình thức đầu tư Việt Nam giai đoạn 2009 – 2013 23 Biểu đồ 3: Cơ cấu FDI theo đối tác đầu tư Việt Nam giai đoạn 2009 – 2013 24 Ế Biểu đồ 4: Phân loại (4a) cấu (4b)FDI theo quy mô tính chất dự án tỉnh U Gia Lai giai đoạn 2009- -2013 .46 ́H Biểu đồ 5: Phân loại FDI tỉnh Gia Lai theo đối tác đầu tư giai đoạn 2009 - TÊ 2013 47 Biểu đồ 6: cấu FDI tỉnh Gia Lai theo đối tác đầu tư giai đoạn 2009 – 2013 48 Đ A ̣I H O ̣C K IN H Sơ đồ 1: Quy trình thẩm định phê duyệt dự án FDI 38 vi DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1: Phân loại dự án đầu tư Bảng : Tình hình thu hút FDI Việt Nam giai đoạn 2009 -2013 21 Bảng 3: Tình hình dân số tỉnh Gia Lai giai đoạn…………………………… 34 Bảng 4: Cơ cấu kinh tế theo khu vực tỉnh Gia Lai giai đoạn 2011 - 2013 35 Bảng : Cơ cấu FDI Gia Lai so với nước giai đoạn 2009 – 2013 .42 Ế Bảng 6: Tình hình FDI phân theo ngành Gia Lai giai đoạn 2009 – 2013 45 U Bảng 7: Tình hình FDI theo đối tác đầu tư Gia Lai giai đoạn 2009 – 2013 46 Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H Bảng 8: Cơ cấu đóng góp doanh nghiệp FDI .47 vii - Hoạt động xúc tiến đầu tư hiệu thiếu nguồn kinh phí để tổ chức vận động đầu tư nước để hoàn chỉnh tài liệu xúc tiến đầu tư, phương pháp chưa dẫn đến việc tiếp cận nhà đầu tư khó khăn - Nguồn lực lao động, nguồn lực lao động tỉnh dồi trình độ tay nghề lại thấp, chưa có tác phong công nghiệp, tình độ học vấn không cao gây trở ngại khó khăn cho qua trình đào tạo - Danh mục dự án quốc gia kêu gọi đầu tư nước thiếu thông Ế tin cần thiết chủ đầu tư quan tâm Mặt khác, danh mục chưa bao quát hết nhu U cầu kêu gọi đầu tư nước đáp ứng yêu cầu phát triển giai đoạn ́H - Việc đa dạng hoá hình thức ĐTNN để khai thác thêm kênh thu hút đầu tư việc thành lập triển khai số mô hình khu kinh tế mở TÊ chậm - Thủ tục thẩm định, cấp Giấy phép đầu tư cải tiến H phức tạp, thời gian thẩm định số dự án dài phải thống ý kiến IN bộ, ngành Gây lãng phí thời gian tiền bạc cho nhà đầu tư K - Bên cạnh đó, tỉnh chưa quan tâm mức đến doanh nghiệp FDI, tương lai doanh nghiệp địa bàn gặp khó khăn để O ̣C quan chức địa bàn giải góp phần củng cố niềm tin Đ A ̣I H cho doang nghiệp FDI tiếp tục hoạt động ngày tốt 55 CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO GIA LAI 3.1 Định hướng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước Tỉnh Gia Lai Tỉnh Gia Lai tương lai tiếp tục thu hút kêu gọi đầu tư trực tiếp nước vào lĩnh vực tỉnh có lợi so sánh U Ế  Về nông nghiệp ́H - Tiếp tục đầu tư phát triển ngành trồng trọt đặc biệt công nhiệp dài ngày cao su,cà phê, tiêu công nghiệp ngắn ngày điều, phát triển theo xu TÊ hướng chuyên canh hóa, áp dụng khoa học kỹ thuật để không ngừng nâng cao suất chất lượng mặt hàng nông sản nhằm trì đầu vào ổn định cho H danh nghiệp chế biến địa bàn tỉnh nói riêng khu vực khác nói chung IN - Bên cạnh cần đầu tư phát triển ngành chăn nuôi theo hướng trang trại, K tạo thương hiệu riêng cho tỉnh, cung mạnh vùng nhằm thu hút đầu tư nước ngào vào ngành O ̣C  Về công nghiệp ̣I H -Tiếp tục có chế, sách tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp - Đảm bảo nguồn nguyên liệu cho nhà máy chế biến, áp dụng công nghệ Đ A để áp dụng vào sản xuất công nghiệp; nâng cao hiệu kinh tế; giảm giá thành sản phẩm, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh sản phẩm công nghiệp gắn với nhu cầu thị trường nước xuất khẩu; - Ưu tiên phát triển công nghiệp thu hút nhiều lao động chế biến nông lâm sản, sản xuất mặt hàng truyền thống hàng thủ công mỹ nghệ phục vụ du lịch, hàng mây tre đan, dệt thổ cẩm,…  Về dịch vụ 56 Tu bổ, đầu tư vào danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử kêu gọi cấc nhà đầu tư khai thác nguồn tài nguyên cách hiệu 3.2 Các giải pháp tăng cường thu hút FDI Tỉnh Gia Lai 3.2.1 Tạo lập môi trường đầu tư hấp dẫn Vấn đề mang tính quan trọng then chốt việc tổ chức nhằm thu hút FDI Ế tạo lập môi trường đầu tư hấp dẫn Môi trường đầu tư tổng thể phận mà U chúng tác động qua lại lẫn chi phối mạnh mẽ đến hoạt động đầu tư Buộc ́H nhà đầu tư phải tự điều chỉnh mục đích, hình thức phạm vi hoạt động cho thích hợp, tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh đưa đến hiệu cao kinh TÊ doanh Người ta phân loại môi trường đầu tư theo nhiều tiêu thức khác Căn phạm vi không gian: có môi trường đầu tư nội doanh nghiệp, môi IN - H tiêu thức phân loại lại hình thành môi trường thành phần khác nhau: - K trường đầu tư nước môi trường đầu tư quốc tế Căn vào lĩnh vực: có môi trường trị, môi trường luật pháp, môi Căn vào tính hấp dẫn: có môi trường đầu tư có tính cạnh tranh cao, môi O - ̣C trường kinh tế, môi trường văn hoá xã hội, sở hạ tầng… ̣I H trường đầu tư có tính trung bình, môi trường đầu tư có tính cạnh tranh thấp môi Đ A trường đầu tư tính cạnh tranh 3.2.1.1 Môi trường trị Đầu tiên tạo lập môi trường trị Điều quan trọng cần ưu tiên hàng đầu, trị có ổn định khuyến khích thu hút FDI nhân tố quan trọng hàng đầu mà nhà đầu tư quan tâm Môi trường trị tỉnh Gia Lai không ổn định nguyên nhân giải thích nội dung Để giải vấn đề theo tỉnh, huyện địa phương phải: - Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tầng lớp nhân dân; giữ vững ổn định an ninh trị trật tự an toàn xã hội Bằng cách: thường xuyên tổ chức buổi tuyên truyền đặc biệt đến vùng dân tộc thiểu số để họ biết âm 57 mưu kẻ phản động; định kỳ hàng tháng hàng quý tổ chức gặp mặt Già Làng, thăm hỏi thể quan tâm, giúp đỡ Đảng Nhà nước đồng thời thể tinh thần anh em đoàn kết, gắn bó không kẻ thù có hội lợi dụng chia rẽ tình anh em dân tộc gây bất ổn trị - Tuyên truyền, huy động khuyến khích cho em đồng bào học nâng cao dân trí không để lực thù địch lợi dụng - Không ngừng tăng cường sức mạnh quốc phòng toàn dân gắn với Ế trận an ninh nhân dân Đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, xây U dựng lực lượng vũ trang địa phương đủ sức ứng phó tình Bảo vệ ́H vững chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ quốc gia TÊ 3.2.1.2 Môi trường pháp luật, sách Môi trường đầu tư tỉnh Gia Lai thiếu tính cạnh tranh, khả thu hút H đầu tư trực tiếp nước yếu, điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế IN Một yêu cầu cần thiết hoàn thiện sách liên quan đến thu hút đầu tư K - Tiếp tục thực công tác cải cách hành chính, bảo đảm trì nâng cao ̣C hiệu chế “một cửa”, mở rộng chế “một cửa” liên thông Đấu tranh chống O tham nhũng tập trung vào khâu:, quản lý đất đai, nhà ở, cấp phát sử dụng vốn ngân ̣I H sách, xây dựng bản, ngân hàng, thuế xuất nhập khẩu, v.v - Thường xuyên rà soát pháp luật, sách đầu tư, kinh doanh để sửa đổi Đ A nội dung không đồng thiếu quán, bổ sung nội dung thiếu loại bỏ điều kiện phù hợp - Thực phối hợp thường xuyên quan kinh tế đối ngoại để giúp cho việc cải cách hành hiệu Sự chống chéo quan nhà nước thực tế chưa tháo gỡ được, văn hướng dẫn không rõ ràng dẫn đến việc thực khác - Nâng cao công tác quản lý trình độ chuyên môn nghiệp vụ đội ngũ cán Đây xem điều kiện để thực giải pháp cải cách hàng Vì lực lượng thực cải cách hành đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước mà hết họ 58 điểm xuất phát giải vướng mắc, rườm rà thủ tục hành 3.2.1.3 Cơ sở hạ tầng - Tiến hành tổng rà soát, điều chỉnh, phê duyệt công bố quy hoạch kết cấu hạ tầng đến năm 2020, làm sở thu hút đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Phát triển đa dạng loại hình vận tải khác đường đường không, giao thông đường hình thức giao thông chủ yếu Đặc biệt tỉnh nên tập trung xây Ế dựng hoàn thiện sở hạ tầng, trục đường đến khu, cụm công nghiệp U như: KCN Trà Đa, KCN phía tây Pleiku, cụm công nghiệp Chư Sê, KKTCK Lệ ́H Thanh ; Nâng cấp sân bay Pleiku để tăng cường chuyến bay – đến từ Pleiku TÊ - Phát triển hệ thống thủy lợi kết hợp phục vụ đa ngành, khai thác tổng hợp, đáp ứng tốt yêu cầu chuyển đổi trồng, vật nuôi chuyển dịch cấu kinh tế nông H nghiệp IN - Nâng cấp, bước đại hóa toàn hệ thống truyền tải phân phối điện, bảo đảm cấp điện ổn định với chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế K - xã hội địa bàn; trọng xây dựng công trình thủy điện nhỏ mạng lưới ̣C cấp điện cho vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số O - Tiếp tục đầu tư, nâng cấp đồng hệ thống cấp nước sinh hoạt cho đô thị, ̣I H khu dân cư nông thôn, tu bổ sửa chữa công trình bị hư hỏng nhằm đảm bảo đủ Đ A yêu cầu nước sinh hoạt nhân dân - Xây dựng đồng hệ thống thoát nước mưa; thu gom xử lý nước thải, đặc biệt khu đô thị, khu, cụm công nghiệp Để thực công việc cần tranh thủ tối đa nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đặc biệt nguồn vốn ngân sách tỉnh nhà 3.2.2 Giải pháp xúc tiến đầu tư Công tác đầu tư có công đoạn xúc tiến, cấp phép triển khai Tuy nhiên, công đoạn xúc tiến đầu tư nhiều địa phương tổ chức theo thông lệ phong cách cũ, công tác xúc tiến làm tự phát tỉnh Gia Lai không ngoại 59 lệ Theo để khắc phục tình trạng này, nâng cao khả thu hút nhà đầu tư nước nên tiến hành biện pháp sau: - Quảng bá hình ảnh, mở đại hội xúc tiến đầu tư, thông qua đại sứ, lãnh quán, kiều bào, bạn bè , kết hợp chuyến thăm làm việc nước lãnh đạo cấp cao Đảng, Quốc hội, Chính phủ để quảng bá môi trường đầu tư - Chủ động tìm kiếm, xác định đối tác đầu tư tiềm năng, cách, lĩnh vực kêu gọi đầu tư, NĐT đầu tư có kinh nghiệm, có uy tín ta nên tìm U Ế đến bàn bạc, thương lượng ́H - Danh mục dự án kêu gọi đầu tư cần cung cấp thông tin chi tiết hơn, cụ TÊ thể hơn, phải đưa ưu đãi, hộ trợ cụ thể để NĐT biết - Tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng cán làm công tác xúc tiến đầu tư nói riêng quản lý đầu tư nói chung Vận động phối hợp tổ chức quốc tế hỗ H trợ mở lớp đào tạo xúc tiến va uản lý ĐTNN Phối hợp chặt chẽ nâng cao IN hiệu hoạt động xúc tiến đầu tư-thương mại- du lịch, khẩn trương khiển khai việc K thành lập phận xúc tiến đầu tư địa bàn trọng điểm theo kế hoạch ̣C 3.2.3 Phát triển nguồn nhân lực O - Triển khai quy hoạch phát triển nguồn nhân lực, sở có sách ̣I H hỗ trợ đào tạo nhân tài, nâng cao trình độ kỹ thuật tay nghề cho người lao động, tăng nhanh tỷ lệ lao động qua đào tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển nhiều ngành nghề Đ A đẩy mạnh xuất lao động Xây dựng trung tâm dạy nghề huyện phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội khu vực; trọng đào tạo nghề cho niên đồng bào dân tộc thiểu số; trường đào tạo tỉnh nâng cao chất lượng, đào tạo có trọng điểm, có địa chỉ; mở rộng nhiều hình thức đào tạo để thu hút nhiều đối tượng tham gia; quan tâm đào tạo đội ngũ cán sở để thực tốt chương trình xây dựng phát triển nông thôn - Tiếp tục thực sách thu hút cán có trình độ cao; hợp tác với các trường đại học để mở lớp đào tạo đại học, đại học ngành, lĩnh vực cần thiết 60 - Nhà nước cần phải quan tâm hỗ trợ cách chủ động phối hợp với doanh nghiệp FDI để giúp họ quản lý đào tạo tay nghề công nhân đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh Kế hoạch đào tạo phải đưa vào danh mục dự án kêu gọi đầu tư để nhà đầu tư thấy tích cực từ phía nhà nước địa phương 3.2.4 Giải pháp quy hoạch - Đẩy nhanh tiến độ xây dựng (KKTCK Lệ Thanh ) phê duyệt quy hoạch thiếu; rà soát để định kỳ bổ sung, điều chỉnh quy hoạch lạc hậu U Ế nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư việc xây dựng xác định dự án ́H - Hoàn chỉnh quy hoạch sử dụng đất, công bố rộng rãi quy hoạch, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt cho dự án đầu tư, rà soát, kiểm tra, TÊ điều chỉnh quy hoạch sử sụng đất cách hiệu quả, địa phương Đ A ̣I H O ̣C K IN H có KCN 61 PHẦN III: KẾT LUẬN kiến nghị Kết luận Kết qủa nghiên cứu cho thấy, giai đoạn 2009 – 2013, tình hình thu hút đầu tư trực tiếp nước tỉnh Gia Lai so với tỉnh khu vực Tây Nguyên thường chiếm tỷ trọng cao có năm chiếm đến 94,13% (2011), tín hiệu đáng mừng cho thấy Gia Lai tiến dần tới mục tiêu trở thành trung tâm phát triển khu vực Ế Tây Nguyên; so với nước tình hình thu hút FDI tỉnh Gia Lai lại không khả U quan ́H Trong giai đoạn 2009 – 2013, FDI tỉnh Gia Lai tăng mức trung bình 16,48% Năm 2012 năm tỉnh thu hút nhiều vốn FDI đạt 126,32 triệu TÊ USD Đầu tư vào Gia Lai có số nước Singapore, Đài Loan Cộng hòa H Liên Bang Đức Những nước đầu tư vào hai lĩnh vực công nghiệp chế IN biến nông sản KCN Trà Đa thuộc thành phố Pleiku công nghiệp khai thác khoáng K sản huyện Kông Chro (ngành đầu tư năm 2013) Vì tỉnh có nghiều cụm, khu công nghiệp trình xây dựng sở ̣C hạ tầng chưa hoàn thiện với phân bố nguồn ngyên liệu nên địa bàn đầu tư O tập trung chủ yếu vào hai khu vực Và tất doanh nghiệp FDI địa ̣I H bàn hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình thức công ty 100% cốn nước Đ A Nhờ vào hoạt động doanh nghiệp FDI đóng góp phần nhỏ vào thu ngân sách tỉnh, cao chiếm 1,42% năm 2011 đa góp phần vào phát triển sở hạ tầng, y tế, giáo dục , quan trọng tạo thêm công ăn việc làm cho 3.400 người lao động nâng cao mức sống họ, vậy, người lao động tiếp cận công nghệ mới, nâng cao tay nghề Nghiên cứu cho biết hoạt động thu hút FDI tỉnh Gia Lai giai đoạn 2009 – 2013 gặp nhiều khó khăn Nguyên nhân trị không ổn định, hoạt động xúc tiến đầu tư không hiệu quả, lao động có tay nghề thấp Chính tỉnh Gia Lai cần thực giải pháp đồng như: cải thiện 62 môi trường trị điều quan trọng nhất, tiếp đến giải pháp xúc tiến đầu tư, phát triển nguồn nhân lực giải pháp quy hoạch Kiến nghị  Đối với Nhà nước - Nhà nước cần hoàn thiện hệ thống pháp luật, sách liên quan đến đầu tư theo hướng quán, công khai, minh bạch, có tính dự báo, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư vvaf có tính cạnh tranh so với nước khu vực ́H - Đổi hoạt động xúc tiến đầu tư U - Hoàn thiện tiêu chí cấp giấy chứng nhận đầu tư Ế - Điều chỉnh số nguyên tắc quản lý phân cấp đầu tư TÊ - Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động đầu tư  Đối với UBND tỉnh ngành chức H - Trước tiên, phải củng cố lại môi trường trị biện pháp kể IN - Thứ hai, phải thay đổi quan điểm có “trâu tìm cọc”, phải K chủ động tiếp cận tìm kiếm nhà đầu tư ̣C - Thứ ba, danh mục dự án kêu gọi đầu tư nên bổ sung thêm nội dung O NĐT đầu tư vào tỉnh hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cần cụ thể hóa ưu ̣I H đãi mà NĐT hưởng không nên nói chung chung - Thứ tư, tỉnh nên quan tâm đến doanh nghiệp FDI để doanh Đ A nghiệp, nhà đầu tư hiểu họ không đơn độc mà có sát cánh hợp tác, hỗ trợ, chia sẻ quyền cấp, định kỳ tổ chức gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp giải khó khăn, vướng mắc nhằm giải kịp thời, tạo niềm tin cho NĐT 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Kế hoạch Đầu tư (2009, 2010, 2011, 2012, 2013) Báo cáo tình hình đầu tư trực tiếp nước Việt Nam, website: www.mpi.gov.vn Cục Thống kê tỉnh Gia Lai (2013) Niên giám thống kê 2012 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Gia Lai (2009, 2010, 2011, 2012, 2013) Báo cáo Ế tình hình đầu tư trực tiếp nước tỉnh Gia Lai U UBND tỉnh Gia Lai (2013) Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND, ngày 19/3/2012 ́H ưu đãi hỗ trợ đầu tư, quy trình thủ tục thực ưu đãi hỗ trợ đầu tư áp TÊ dụng địa bàn tỉnh Gia Lai UBND tỉnh Gia Lai (2009,2010,2011,2012,2013), Báo cáo tình hình thu ngân H sách tỉnh Gia Lai IN ThS Hồ Tú Linh (2010), Bài giảng Kinh tế đầu tư, Trường Đại học Kinh tế Huế Th.S Hồ Tú Linh (2010), Bài giảng Quản lý dự án, Trường Đại học Kinh tế K Huế ̣C Ngọc Tuấn (24/3/2011), Kinh nghiệm thu hút FDI tỉnh Đồng Nai, báo đầu tư, O website: www.baodautu.vn ̣I H Lê Mỹ (13/4/2012), Kinh nghiệm thu hút FDI tỉnh Bình Dương, báo đầu tư, website: www.baodautu.vn Đ A 10 Trung Hiếu (6/12/2011), Kinh nghiệm thu hút FDI số nước, tạp chí, website: www.tinmoi.vn 64 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Danh sách dự án FDI tỉnh Gia Lai giai đoạn 2009 – 2013 Tên DA/DN Ngành lĩnh vực Hình thức Nước đăng ký VTH (USD) Năm 2009 Ế Sản xuất tinh bột sắn Công nghiệp - sản 100% vốn sản phẩm chế Đài xuất, chế biến tinh nước biến tinh bột sắn/Cty Loan bột sắn TNHH VEYU 100% vốn Singapo nước re TÊ nghiêp-chế 28,250 H Nhà máy chế biến điều/Chi nhánh Cty Công TNHH OLAM Việt biến Nam tỉnh Gia Lai ́H U 263,500 6,960,00 ̣C K IN Chế biến cá phê 100% vốn nông sản/ Cty TNHH Công nghiệp- chế Singapo LOUIS DREYFUS nước biến re COMMODITIES Việt Nam Năm 2010 24,370,0 00 Nhà máy chế biến Công nghiệp- thu 100% vốn điều/chi nhánh Cty Singapo mua điều chế nước TNHH OLAMViệt re biến xuất Nam tỉnh Gia Lai 2,003,00 Đ A ̣I H O Chế biến cá phê nghiêp-chế 100% vốn nông sản/ Cty TNHH Công Singapo LOUIS DREYFUS biến cà phê nông nước re COMMODITIES sản Việt Nam Năm 2011 Sản xuất tinh bột sắn Công nghiệp - sản 100% vốn sản phẩm chế Đài xuất, chế biến tinh nước biến tinh bột sắn/Cty Loan bột sắn TNHH VEYU 340,000 65 Chế biến cá phê nghiệp-chế 100% vốn nông sản/ Cty TNHH Công Singapo LOUIS DREYFUS biến cà phê nông nước re COMMODITIES sản Việt Nam 101,010, 000 Nhà máy chế biến Công nghiệp-thu 100% vốn Singapo điều/chi nhánh Cty mua điều chế nước TNHH OLAM Việt re biến xuất Nam tỉnh Gia Lai 7,760,00 U Chế biến cà phê nông sản/ Cty TNHH Công nghiệp-chế 100%vốn LOUIS DREYFUS biến cà phê nông nước COMMODITIES sản Việt Nam Ế Năm 2012 110,920, 000 Nhà máy chế biến Công nghiệp thu 100% vốn Singapo điều/chi nhánh Cty mua điều chế nước TNHH OLAM Việt re biến xuất Nam tỉnh Gia Lai 15,400,0 00 IN H TÊ ́H Singapo re K Năm 2013 CHLB Đức 700,000 O ̣C Khai thác chế biến Công nghiệp-khai 100% vốn đá/ Cty THHN MTV thác chế biến đá nước Đá Viet EURO Bazan STONE Gia Lai 1,500,00 Công nghiệp- thu mua, chế biến xuất cà khê, ca cao; trung tâm huấn 100% vốn Singapo luyện khuyến nước re nông; hoạt động gia công cà phê xuất cho đơn vị nước; 3,150,00 Đ A ̣I H Chế biến cá phê nông sản/ Cty TNHH Công nghiệp-chế 100% vốn Singapo LOUIS DREYFUS biến cà phê nông nước re COMMODITIES sản Việt Nam Nhà máy chế biến cà phê ACOM/ Cty TNHH Thương phẩm ATLANTIC Việt Nam 66 Mở rộng nhà máy chế biến nông sản Công nghiệp chế 100% vốn Singapo OLAM/ Chi nhánh biến hạt tiêu gia nước re Cty TNHH OLAM vị Việt Nam Gia Lai 4,000,00 Nhà máy thu mua, sơ chế nông sản/ chi Công nghiệp- thu 100% vốn Singapo nhánh Cty TNHH mua chế biến cà nước re OLAM Việt Nam phê Pleiku 4,000,00 Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Ế (Nguồn: Sở Kế hoạch Đầu tư) 67 Phụ lục 2: Danh mục dự án kêu gọi đầu tư tỉnh Gia Lai đến năm 2020 STT Tên DA Địa điểm Nguồn vốn (tỷ đồng) Điều kiện Nuôi cá tan Huyện K'Bang, Chư Pã, Ia Grai, An Khê 100% 1,240 vốn nước (280hax8) Các hồ thủy điện diện tích mặt nước 4.350ha Chăn nuôi bò thịt Chư Sê, Krông Pa 100% vốn nước U ́H TÊ IN 10.000 vùng nguyên liệu toàn tỉnh 100% vốn nước 65 76.400 cà phê, SL 14.000 tấn/năm 100% vốn nước 65 1.720 lạc, SL1.640 Chư Sê, 100% Ajun Pa, An vốn nước Khê 56 Nguồn nguyên liệu sẵn có K 86 ̣I H KCN Trà Đa, Chư Sê Đ A Nhà máy chế biến súc sản 100 khí hậu thổ nhưỡng phù hợp Diện tích toàn tỉnh 55.360ha, SL 19.4230 Nhà máy KCN Trà chế biến dầu Đa thực vật Nhà máy chế biến thức ăn gia súc 100 100% vốn nước O Nhà máy chế biến cà phê hòa tan KCN Trà Đa, An Khê, Chư Sê ̣C Nhà máy chế biến bột ngô 100% vốn nước Ế 2,625 76.500 cao su;70.000 mủ khô KCN Nhà máy Pleiku, An chế biến hoa khê, Đăk Đoa 100% vốn nước H Nhà máy KCN Trà sản xuất săm Đa lốp ôtô Hình thức ĐT KCN Trà Đa 100% vốn nước Nguồn nguyên liệu: đàn bò336.300 con, 40 lợn 353.600 con, trâu 12.360con 68 Nhà máy sản xuất 10 thuốc BVTV KCN Trà Đa 100% vốn nước 38 Phục vụ cho nhu cầu phát triển vùng Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Ế (Nguồn: Sở Kế hoạch Đầu tư) 69
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ở tỉnh Gia Lai, Thực trạng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ở tỉnh Gia Lai, Thực trạng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ở tỉnh Gia Lai

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay