Thực trạng quy trình và thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư tại Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế

77 203 0
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 22:11

́H U Ế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN TÊ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Đ A ̣I H O ̣C K IN H THỰC TRẠNG QUY TRÌNH VÀ THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ TẠI SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Sinh viên thực Giảng viên hướng dẫn ThS Hồ Tú Linh Lê Thị Trung Thu Lớp: K44B KHĐT Niên khóa: 2010-2014 Huế, 05/2014 Khóa luận tốt nghiệp Khóa học 2010 - 2014 Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Ế Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp với đề tài “Thực trạng quy trình thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế” em nhận quan tâm, giúp đỡ tận tình cô quan thực tập, thầy cô trường Đại Học Kinh Tế Huế đặc biệt cô giáo hướng dẫn ThS Hồ Tú Linh Em xin gửi lời cám ơn chân thành đến: Các thầy cô trường Đại Học Kinh Tế - Huế tận tình giảng dạy cho em suốt thời gian học tập trường, giúp em trang bị kiến thức cần thiết cho việc hoàn thành khóa luận cho nghề nghiệp tương lai Đặc biệt cô giáo ThS Hồ Tú Linh tận tình hướng dẫn cho em suốt thời gian làm khóa luận Cô Lê Thị Hồng Mai, Trưởng phòng Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế tạo điều kiện giúp đỡ cho em suốt thời gian thực tập Toàn thể cô Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệt tình đóng góp ý kiến giúp em hoàn thành tốt đề tài khóa luận Cuối cùng, em xin gửi lời cảm ơn đến ii Khóa luận tốt nghiệp toàn động thời thực luận Khóa học 2010 - 2014 thể bạn bè gia viên, khuyến khích gian học tập tập để hoàn thành tốt nghiệp đình em thời tốt suốt gian khóa Ế Huế, ngày 20 tháng năm 2014 Sinh viên thực Lê Thị Trung Thu ́H U MỤC LỤC Trang TÊ LỜI CẢM ƠN ii ̣C K IN H DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .viii DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ ix DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU x TÓM TẮT NGHIÊN CỨU .xi PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHÂN ĐẦU TƯ 1.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ O 1.1.1 Khái niệm Giấy chứng nhận đầu tư ̣I H 1.1.2 Vai trò Giấy chứng nhận đầu tư 1.1.2.1 Đối với quan Quản lý Nhà nước Đ A 1.1.2.2 Đối với nhà đầu tư .4 1.1.3 Nội dung Giấy chứng nhận đầu tư .4 1.2 CƠ SỞ THỰC TIỄN VỀ VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ 1.2.1 Cấp Giấy chứng nhận đầu tư số nước giới .5 1.2.1.1 Luật đầu tư Singapore 1.2.1.2 Qui định đầu tư Trung quốc 1.2.2 Cấp Giấy chứng nhận đầu tư Việt Nam 1.2.2.1 Văn pháp luật quy định việc cấp Giấy chứng nhận đầu tư 1.2.2.2 Quy trình cấp Giấy chứng nhận đầu tư 1.2.2.3 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư .10 iii Khóa luận tốt nghiệp Khóa học 2010 - 2014 1.2.2.4 Tình hình cấp Giấy chứng nhận đầu tư Việt Nam giai đoạn từ năm 2006 - 2013 14 1.2.2.4.1 Tình hình chung nước 14 1.2.2.4.1.1 Tình hình cấp Giấy chứng nhận đầu tư dự án đầu tư trực tiếp nước 14 1.2.2.4.1.2 Tình hình cấp Giấy chứng nhận đầu tư dự án đầu tư nước 16 1.2.2.4.1.3 Tình hình cấp Giấy chứng nhận đầu tư dự án đầu tư nước 17 Ế 1.2.2.4.2 Tình hình số tỉnh, thành phố 18 U CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUY TRÌNH VÀ THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ́H ĐẦU TƯ TẠI SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 21 TÊ 2.1 Giới thiệu chung Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế .21 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 21 2.1.2 Vị trí chức Sở Kế hoạch & Đầu tư Thừa Thiên Huế 22 H 2.1.3 Nhiệm vụ quyền hạn 22 IN 2.1.3.1 Về quy hoạch kế hoạch .22 K 2.1.3.2 Về đầu tư nước 23 2.1.3.3 Về quản lý vốn ODA nguồn viện trợ phi phủ (NGO) 23 ̣C 2.1.3.4 Về quản lý đấu thầu 24 O 2.1.3.5 Về quản lý KCN KCX 24 ̣I H 2.1.3.6 Về doanh nghiệp ĐKKD kinh tế hợp tác xã .24 2.1.4 Cơ cấu tổ chức máy biên chế 24 Đ A 2.2 Thực trạng quy trình thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế .25 2.2.1 Quy trình thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư Sở Kế hoạch & Đầu tư Thừa Thiên Huế 25 2.2.1.1 Quy trình thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư dự án thuộc diện đăng ký đầu tư 25 2.2.1.1.1 Đối với dự án nước có quy mô vốn đầu tư 15 tỷ đồng không thuộc danh mục đầu tư có điều kiện 25 2.2.1.1.2 Đối với dự án nước có quy mô vốn đầu tư từ 15 tỷ đến 300 tỷ đồng không thuộc danh mục đầu tư có điều kiện .27 iv Khóa luận tốt nghiệp Khóa học 2010 - 2014 2.2.1.1.3 Đối với dự án nước có quy mô vốn đầu tư 300 tỷ đồng không thuộc danh mục đầu tư có điều kiện 27 2.2.1.1.4 Đối với dự án đầu tư nước có quy mô vốn đầu tư 15 tỷ đồng 30 2.2.1.2 Quy trình thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư dự án thuộc diện thẩm tra 31 2.2.1.2.1 Đối với dự án nước có quy mô vốn đầu tư 300 tỷ đồng không thuộc danh mục đầu tư có điều kiện 31 Ế 2.2.1.2.2 Đối với dự án có quy mô vốn đầu tư 300 tỷ đồng thuộc danh mục đầu tư có điều kiện 32 ́H U 2.2.1.2.3 Đối với dự án có quy mô vốn đầu tư 300 tỷ đồng thuộc danh mục đầu tư có điều kiện 33 TÊ 2.2.1.2.4 Đối với dự án quan trọng quốc gia chấp thuận Thủ tướng Chính phủ 33 2.2.1.2.5 Đối với dự án nước quy mô vốn đầu tư 300 tỷ đồng không thuộc danh mục đầu tư có điều kiện 34 IN H 2.2.1.2.6 Đối với dự án đầu tư nước có quy mô vốn đầu tư 15 tỷ đồng 35 K 2.2.2 Thực trạng cấp Giấy chứng nhận đầu tư Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế 39 O ̣C 2.2.2.1 Tình hình cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư nước thời kỳ 2007- 2013 39 ̣I H 2.2.2.1.1 Tình hình chung hoạt động cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư nước 39 2.2.2.1.2 Phân theo lĩnh vực đầu tư 40 Đ A 2.2.2.1.3 Phân theo địa bàn đầu tư 41 2.2.2.2 Tình hình cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư nước thời kỳ 2006 - 2013 42 2.2.2.2.1 Tình hình chung hoạt động cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư nước 42 2.2.2.2.2 Phân theo lĩnh vực đầu tư 45 2.2.2.2.3 Phân theo đối tác đầu tư 46 2.2.2.2.4 Phân theo địa bàn đầu tư 47 2.2.2.3 Tình hình cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư đầu tư nước .48 v Khóa luận tốt nghiệp Khóa học 2010 - 2014 2.2.3 Đánh giá tình hình hoạt động cấp Giấy chứng nhận đầu tư nước 48 2.2.3.1 Những thành tựu đạt .48 2.2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân chúng .50 CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN QUY TRÌNH VÀ THỦ TỤC CẤP GCNĐT TẠI SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ GIAI ĐOẠN 2014 - 2020 56 Ế 3.1 Định hướng cải thiện quy trình thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2014 - 2020 56 U 3.1.1 Quan điểm, mục tiêu cải thiện quy trình thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư 56 ́H 3.1.2 Định hướng hoàn thiện văn pháp luật .56 TÊ 3.2 Những giải pháp cải thiện quy trình thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2014 - 2020 57 3.2.1 Đẩy mạnh thực cải cách hành quy trình thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư 57 H 3.2.2 Nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn cho cán 58 IN 3.2.3 Nâng cao khả thu hút dự án có nguồn vốn đầu tư nước .58 K 3.2.4 Hoàn thiện chế sách pháp luật Nhà nước Luật Đầu tư 58 3.2.4.1 Nâng cao, cải cách Luật Đầu tư .58 ̣C 3.2.4.2 Giải pháp thực quy định điều kiện đăng ký, thẩm tra dự án đầu tư 59 O 3.2.4.3 Giải pháp quy định đầu tư nước 59 ̣I H PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 60 Kết luận 60 Đ A Kiến nghị 60 2.1 Đối với Sở Kế hoạch & Đầu tư, tỉnh Thừa Thiên Huế 60 2.2 Đối với Chính phủ Bộ, Ngành 61 TÀI LIỆU THAM KHẢO 62 PHỤ LỤC 63 vi Khóa học 2010 - 2014 Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Ế Khóa luận tốt nghiệp vii Khóa luận tốt nghiệp Khóa học 2010 - 2014 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Ủy ban nhân dân DA Dự án DAĐT Dự án đầu tư GCNĐT Giấy chứng nhận đầu tư VĐT Vốn đầu tư ĐKKD Đăng ký kinh doanh BVMT Bảo vệ môi trường ĐKĐT Đăng ký đầu tư ĐTNN Đầu tư nước VĐK Vốn đăng ký NĐT Nhà đầu tư Tổ chức thương mại giới ̣C K WTO KCN O KCX Đ A ̣I H HĐND U ́H TÊ H Hồ sơ IN HS FDI Ế UBND Đầu tư trực tiếp nước Khu công nghiệp Khu chế xuất Hội đồng nhân dân ODA Nguồn hỗ trợ phát triển thức NGO Nguồn viện trợ phi phủ Y/c Yêu cầu PCI Chỉ số lực cạnh tranh cấp tỉnh viii Khóa luận tốt nghiệp Khóa học 2010 - 2014 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Biểu đồ 1.1 Tên Trang Đầu tư trực tiếp nước cấp GCNĐT năm 2013 phân theo đối tác đầu tư 2.1 15 Số DA cấp GCNĐT tỉnh Thừa Thiên Huế từ năm 39 2.2 Cơ cấu % số DA cấp GCNĐT theo lĩnh vực đầu tư 41 2.3 Cơ cấu % số DA có VĐT nước cấp GCNĐT Ế 2006 - 2013 1.1 Tên TÊ Sơ đồ H IN K Quy trình thủ tục cấp GCNĐT DA thuộc diện thẩm ̣C tra 10 Cơ cấu tổ chức máy Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh O 2.1 Trang Quy trình cấp GCNĐT DAĐT nước thuộc diện ĐKĐT 1.3 45 Quy trình cấp GCNĐT DAĐT nước thuộc diện ĐKĐT 1.2 ́H U theo lĩnh vực đầu tư 25 2.2 Quy trình cấp GCNĐT dự án loại A 26 2.3 Quy trình cấp GCNĐT dự án I 30 2.4 Quy trình cấp GCNĐT dự án loại C 32 2.5 Quy trình cấp GCNĐT dự án chấp thuận Đ A ̣I H Thừa Thiên Huế Chính phủ 2.6 34 Quy trình cấp GCNĐT DAĐT nước có quy mô VĐT 15 tỷ đồng 35 ix Khóa luận tốt nghiệp Khóa học 2010 - 2014 DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng Tên Trang 1.1 Đơn vị cấp GCNĐT theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP 1.2 Thủ tục cấp GCNĐT dự án thuộc diện ĐKĐT 1.3 Tình hình cấp GCNĐT đầu tư trực tiếp nước tư năm 2006 - 2013 1.4 Tình hình cấp GCNĐT DAĐT nước từ Ế 17 U Quy trình thủ tục cấp GCNĐT DA thuộc diện TÊ Quy trình cấp GCNĐT DA C, F, G, E thuộc diện thẩm tra Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế 2.3 H IN K ̣C O 40 ̣I H Tình hình cấp GCNĐT DA có VĐT nước phân theo địa bàn đầu tư từ năm 2007 - 2013 41 Tình hình cấp GCNĐT DA có VĐT nước Đ A 2.7 39 Tình hình cấp GCNĐT DA có VĐT nước phân theo lĩnh vực đầu tư từ năm 2007 - 2013 2.6 37 Tình hình chung hoạt động cấp GNCĐT cho NĐT nước từ năm 2007 - 2013 2.5 36 Quy trình cấp GCNĐT DA loại H K thuộc diện thẩm tra Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế 2.4 28 ́H ĐKĐT Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế 2.2 11 15 năm 2010 - 2013 2.1 thời kỳ 2006 - 2013 43 2.8 Tình hình cấp GCNĐT phân theo lĩnh vực đầu tư từ 2006 - 2013 45 2.9 Tình hình cấp GCNĐT DA có VĐT nước phân theo đối tác đầu tư từ năm 2006 - 2013 2.10 Tình hình cấp GCNĐT phân theo địa bàn đầu tư từ năm 2006 - 2013 2.11 46 47 Tình hình nộp ngân sách DA có VĐT nước tỉnh Thừa Thiên Huế 50 x Khóa luận tốt nghiệp Khóa học 2010 - 2014 làm thay đổi diện mạo kinh tế - xã hội tỉnh Tuy nhiên thu hút VĐT nước Thừa Thiên Huế chưa cao, vốn FDI không sôi động địa phương khác, số lượng DA không nhiều, hai khía cạnh nguồn vốn quy mô doanh nghiệp Tỷ trọng FDI lĩnh vực cân đối lớn, DA triển khai chậm; tình hình thu hút đầu tư thấp; DA chưa đa dạng nội dung lẫn hình thức; tình hình đầu tư ngành nghề ít; môi trường đầu tư đặc biệt cải cách hành nhiều việc phải làm; chưa trọng đẩy mạnh sản xuất hàng hóa xuất Ế doanh nghiệp có FDI Những tồn tại, hạn chế nêu khu vực FDI U có nguyên nhân từ yếu nội kinh tế hạn chế việc hoạch định ́H thực thi sách, pháp luật FDI Thực tế đặt nhiều vấn đề, đòi hỏi Thừa Thiên Huế phải có giải pháp TÊ phù hợp nhằm đẩy mạnh thu hút FDI có hiệu góp phần đẩy mạnh nội lực kinh tế tỉnh H 2.2.3.2.5 Về sách pháp luật IN Luật Đầu tư chung hai luật kinh doanh quan trọng (cùng với Luật K Doanh nghiệp thống nhất) để đẩy nhanh tốc độ phát triển khu vực kinh tế tư nhân đầu tư nước góp phần kích thích tăng trưởng kinh tế Tuy nhiên ̣I H bất cập O ̣C trình áp dụng Luật đầu tư 2005 nay, trình thực nảy sinh Thứ nhất: Theo Luật Đầu tư 2005, việc áp dụng thủ tục cấp GCNĐT đồng thời Đ A Giấy chứng nhận ĐKKD nhiều quy định coi cải cách Luật Việc tích hợp hai thủ tục hướng đến mục tiêu giảm thủ tục hành cho NĐT song chưa tính đặc thù hai loại thủ tục Thực tiễn cho thấy, GCNĐT Giấy chứng nhận ĐKKD khác nội dung, chất giá trị pháp lý, làm phức tạp thủ tục cho NĐT lẫn quan quản lý nhà nước Một vướng mắc điển hình trường hợp NĐT chậm triển khai DAĐT dẫn đến phải thu hồi GCNĐT, GCNĐT đồng thời Giấy chứng nhận ĐKKD nên doanh nghiệp phải giải thể bắt buộc thu hồi giấy này, vi phạm NĐT không thuộc diện phải giải thể doanh nghiệp 52 Khóa luận tốt nghiệp Khóa học 2010 - 2014 Thứ hai: Các lĩnh vực địa bàn khuyến khích đầu tư dàn trải, thiếu tính thống chưa thật hướng mạnh vào thu hút DAĐT với chất lượng hiệu cao Các quy định điều kiện thủ tục đầu tư thiếu tính minh bạch, khả thi đồng bộ, chưa thật tạo lập mặt pháp lý bình đẳng cho NĐT nước NĐT nước Các quy định thủ tục cấp GCNĐT triển khai thực DA phức tạp, tồn nhiều đầu mối xem xét, giải quyết, không phù hợp với chủ trương đơn giản hóa thủ tục hành cho người dân doanh nghiệp Ế 2.2.3.2.6 Những quy định pháp luật DA thuộc diện ĐKĐT, thẩm tra U DAĐT nước ́H Theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP Chính phủ, DA thuộc diện ĐKĐT, thẩm tra DAĐT nước công cụ sử dụng nhằm đạt mục tiêu TÊ quản lý nhà nước hoạt động đầu tư doanh nghiệp Tuy nhiên, quy định pháp luật DA thuộc diện ĐKĐT, thẩm tra đầu tư nước H nhiều điều chưa hợp lý IN * Đối với DA thuộc diện ĐKĐT thẩm tra K Việc đăng ký, thẩm tra DAĐT bất cập gây tốn trình thực hoạt động đầu tư doanh nghiệp Thực tế cho thấy: O ̣C + Thủ tục đăng ký/thẩm tra đầu tư dường áp dụng hầu hết ̣I H hoạt động đầu tư, kể DAĐT nước nước (trừ DA < 15 tỷ NĐT nước) Như vậy, kể từ Luật đầu tư có hiệu lực, thủ tục đối Đ A với NĐT nước + Sau thực thủ tục đăng ký, thẩm tra đầu tư, để tiếp tục triển khai thực hoạt động hay DAĐT, NĐT phải thực hàng loạt thủ tục có liên quan, từ xin giấy phép, thực thủ tục đất, xây dựng,… Thực tế cho thấy có trùng lặp lớn thủ tục đầu tư theo Luật Đầu tư thủ tục đất đai, xây dựng công trình bảo vệ môi trường Sự trùng lặp không tương thích thủ tục, đặc biệt trùng lặp lớn HS trùng lặp tiêu chí giải thủ tục, nên NĐT lúng túng thực thủ tục trước, thủ tục sau Hơn nữa, giá trị pháp lý GCNĐT chưa rõ ràng, không giúp giảm bớt mà tạo 53 Khóa luận tốt nghiệp Khóa học 2010 - 2014 thêm thủ tục Điều làm cho giá trị pháp lý GCNĐT không rõ ràng không tạo thêm giá trị đáng kể cho hoạt động quản lý Nhà nước hoạt động đầu tư * Đối với DAĐT nước (theo Điều 13, 14 Nghị định Quy định đầu tư trực tiếp nước ngoài) nhiều bất cập gây khó khăn cho NĐT trình làm thủ tục Thứ nhất, việc cấp GCNĐT nước chưa phân cấp, tập trung Bộ Kế hoạch Đầu tư Các doanh nghiệp địa phương muốn đầu tư nước Ế phải tốn thời gian đến Bộ Kế hoạch Đầu tư để xin phép U Khó khăn thứ hai, doanh nghiệp nước muốn có giấy phép đầu tư ́H nước phải có văn cho phép thoả thuận với bên nước Tuy nhiên, có nhiều quốc gia lại có quy định phép đầu tư vào quốc gia TÊ cho phép quốc gia mà doanh nghiệp đầu tư mang quốc tịch Sự trái quy định cấp phép đầu tư gây không khó khăn cho doanh nghiệp muốn đem IN đầu tư nước NĐT H vốn nước kinh doanh Điều gây hạn chế, trình thực K Nguyên nhân dẫn đến bất cập, hạn chế trình cấp GCNĐT tỉnh Thừa Thiên Huế: O ̣C Thứ nhất: So với môi trường pháp lý nước ASEAN, Việt Nam xếp ̣I H hạng mức trung bình thấp Mặc dù Việt Nam không ngừng cải thiện môi trường sách pháp luật đầu tư, minh chứng qua lần sửa đổi bổ sung Luật Đ A Đầu tư 2005 hiệu thấp tồn nhiều sách chồng chéo, thiếu đồng bộ, quy định thủ tục đăng ký thẩm tra nhiều rườm rà tính hiệu lực thực chưa cao, chưa công khai, minh bạch, thống thủ tục đầu tư Thứ hai: Trình độ chuyên môn cán thẩm tra, trình độ chuyên môn Sở, Ban ngành tham gia thẩm tra, thẩm định DA nhiều hạn chế Với sức ép thời gian làm việc nên nhiều DA thực quy trình, thời gian nhiên chất lượng chưa cao Bên cạnh nguyên nhân phía cán Sở việc thực công tác quản lý nhà nước hạn chế Tại tỉnh tăng cường thu hút đầu tư trọng đến chất lượng hiệu DA, không tuân thủ quy hoạch phát triển ngành 54 Khóa luận tốt nghiệp Khóa học 2010 - 2014 lãnh thổ, buông lỏng việc kiểm tra giám sát thiếu chế tài ràng buộc trách nhiệm NĐT việc thực DA Đây nguyên nhân dẫn đến tình trạng số DA cấp GCNĐT, không triển khai theo tiến độ, gây lãng phí nguồn lực Bên cạnh đó, chế phối hợp quan Trung ương địa phương chưa hoàn thiện kịp thời bối cảnh thực chế độ phân cấp gây nhiều khó khăn hoạt động quản lý đầu tư Thứ ba: Thông tin quy trình thủ tục cấp GCNĐT chưa công Ế khai, minh bạch U Đối với quan hành chính: Mặc dù, Sở Kế hoạch & Đầu tư quan tham ́H mưu UBND tỉnh công tác cấp GCNĐT Tuy nhiên, trang thông tin mạng điện tử Sở Kế hoạch & Đầu tư lại không công khai hướng dẫn quy trình thủ tục TÊ cấp GCNĐT, giúp NĐT, tổ chức truy cập hiểu rõ trình tự bước thực thủ tục Trong đó, tỉnh khác thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, H Bình Dương quy trình công khai, minh bạch thông tin mạng điện tử IN Điều gây cản trở lớn NĐT nước họ thủ K tục cấp GCNĐT để thực đầu tư tỉnh Đối với NĐT: Do hạn chế kiến thức quy trình thủ tục cấp O ̣C GCNĐT chưa truyền bá rộng rãi phương tiện đại chúng, nên việc thực Đ A ̣I H quy trình gây khó khăn lớn trình thực thủ tục NĐT 55 Khóa luận tốt nghiệp Khóa học 2010 - 2014 CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN QUY TRÌNH VÀ THỦ TỤC CẤP GCNĐT TẠI SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ GIAI ĐOẠN 2014 - 2020 3.1 Định hướng cải thiện quy trình thủ tục cấp GCNĐT Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2014 - 2020 3.1.1 Quan điểm, mục tiêu cải thiện quy trình thủ tục cấp GCNĐT - Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư; nâng cao chất lượng, hiệu thu hút đầu tư phù hợp với định hướng nêu Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam giai Ế đoạn 2014-2020 U - Hoàn thiện quy định Luật nhằm giải khó khăn hoạt ́H động đầu tư NĐT đặc biệt vướng mắc việc áp dụng quy định TÊ điều kiện đầu tư thủ tục đầu tư; - Nâng cao hiệu hiệu lực công tác quản lý Nhà nước hoạt động H đầu tư, đồng thời hoàn thiện chế độ phân cấp quản lý đầu tư quy định thủ tục IN đầu tư theo nguyên tắc đơn giản hóa thủ tục, phải đảm bảo thực có hiệu qủa công tác quản lý Nhà nước, tăng cường chế độ kiểm tra, giám sát phối hợp K quan quản lý Trung ương địa phương ̣C 3.1.2 Định hướng hoàn thiện văn pháp luật O Với quan điểm mục tiêu nêu trên, Luật Đầu tư cần hoàn thiện theo ̣I H hướng: - Sửa đổi, bổ sung quy định điều kiện đầu tư lĩnh vực đầu tư có điều kiện Đ A phù hợp với chủ trương thu hút đầu tư nước giai đoạn đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế - Hoàn thiện quy định lĩnh vực địa bàn ưu đãi đầu tư nhằm nâng cao hiệu thu hút đầu tư nước ngoài, ưu tiên thực DA có công nghệ đại, thân thiện với môi trường, sử dụng có hiệu nguồn tài nguyên, khoáng sản, đất đai ; quy định thống Danh mục lĩnh vực địa bàn ưu đãi đầu tư làm sở để áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu, tiền thuê đất, - Sửa đổi quy định thủ tục đầu tư theo hướng bãi bỏ quy định GCNĐT đồng thời Giấy chứng nhận ĐKKD; hoàn thiện quy định thủ tục đăng ký, thẩm tra 56 Khóa luận tốt nghiệp Khóa học 2010 - 2014 cấp GCNĐT nhằm làm rõ HS, quy trình, thủ tục, thời hạn thực , đồng thời bổ sung tiêu chí thẩm tra DA phù hợp với quy hoạch yêu cầu quản lý nhằm tránh tình trạng cấp phép tùy tiện, phá vỡ quy hoạch - Hoàn thiện quy định phân cấp cấp GCNĐT theo hướng đảm bảo quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch ngành quy hoạch vùng lãnh thổ; nâng cao hiệu phối hợp quan quản lý nhà nước trình thẩm tra quản lý hoạt động DA Ế - Hoàn thiện quy định thủ tục thực DAĐT, đặc biệt quy định U thủ tục góp vốn, mua cổ phần NĐT nước doanh nghiệp Việt Nam, thủ ́H tục chuyển nhượng DAĐT thủ tục có liên quan đến việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, chuyển đổi hình thức đầu tư, hình thức doanh nghiệp TÊ - Bổ sung quy định xúc tiến đầu tư nhằm hình thành khung pháp lý xúc tiến đầu tư đáp ứng yêu cầu vận động thu hút đầu tư thời gian tới H 3.2 Những giải pháp cải thiện quy trình thủ tục cấp GCNĐT Sở Kế IN hoạch & Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2014 - 2020 K 3.2.1 Đẩy mạnh thực cải cách hành quy trình thủ tục cấp GCNĐT O ̣C Nhìn trình thủ tục cấp GCNĐT chi tiết, hoàn chỉnh Nó góp ̣I H phần làm tăng số lượng NĐT nước vào tỉnh Thừa Thiên Huế Tuy nhiên, thực tế bước quy trình thủ công Chẳng hạn, Đ A NĐT muốn cấp GCNĐT, từ lần đầu NĐT phải chuẩn bị đầy đủ HS đến nộp Sở Kế hoạch & Đầu tư, trực tiếp người có thẩm quyền xem xét đánh giá Nếu HS không hợp lệ phải bổ sung, điều tốn nhiều thời gian lại công sức Ngày nay, thương mại điện tử trở nên phổ biến hầu hết ngành nghề Với tác động thương mại điện tử, NĐT gửi HS qua mạng, quan có thẩm quyền xem xét HS chưa hợp lệ bổ sung thông báo qua mạng để sửa chữa Như NĐT nhiều lần hoàn chỉnh thủ tục cấp GCNĐT 57 Khóa luận tốt nghiệp Khóa học 2010 - 2014 Với hình thức cải cách hành qua mạng điện tử, giúp phần giải vấn đề thủ tục nhanh gọn hơn, rút ngắn thời gian cấp GCNĐT thu hút NĐT nước 3.2.2 Nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn cho cán Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cách xây dựng kế hoạch, nội dung đào tạo phù hợp với nhu cầu thực tế, gắn với công việc hàng ngày cán bộ, bảo đảm trang bị thêm kiến thức cập nhật hành pháp luật để hướng dẫn, tư vấn NĐT Ế thủ tục đầu tư; bồi dưỡng ngoại ngữ để đáp ứng nhu cầu cho doanh U nghiệp ĐTNN Bên cạnh đó, cần nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cán ́H trình thực công việc kiểm tra, giám sát DAĐT để có biện pháp phù hợp nghiêm khắc, với DA chậm tiến độ, gây ảnh hưởng đến hoạt TÊ động đầu tư tỉnh 3.2.3 Nâng cao khả thu hút DA có nguồn VĐT nước H Tăng cường công tác quảng bá, tiếp thị DAĐT với nhiều hình thức IN đa dạng hơn, rộng lớn phạm vi nước lẫn quốc tế xây dựng thành K chiến lược tổng hợp xúc tiến đầu tư như: thông tin quảng cáo, áp phích, phim ảnh, sách báo, hội nghị, hội thảo, hội chợ, internet, tài liệu tuyên truyền, triển lãm diễn O ̣C đàn hoạt động có tính xã hội khác Kết hợp sức mạnh tổng hợp thông tin, giới thiệu ̣I H DA như: quan hệ ngoại giao kết hợp với phát triển hợp tác kinh tế quốc tế; sắc, truyền thống Huế với phát triển kinh tế du lịch; kết hợp với đội ngũ người Việt Nam Đ A nước thông qua đội ngũ để thông tin DAĐT Đa dạng hóa đối tác đầu tư, ưu tiên DA cho nước phát triển để tận dụng học tập công nghệ Đặc biệt, trọng nước khu vực, điều kiện nước không khác nhiều nước ta nói chung Thừa Thiên Huế nói riêng Sự tương đồng nước tạo điều kiện thích nghi nhanh chóng hiểu biết trình thực DAĐT 3.2.4 Hoàn thiện chế sách pháp luật Nhà nước Luật Đầu tư 3.2.4.1 Nâng cao, cải cách Luật Đầu tư Để đảm bảo tính ổn định, công bằng, dự thảo Luật Đầu tư cần sửa nhiều nội dung cho phù hợp với thực tiễn 58 Khóa luận tốt nghiệp Khóa học 2010 - 2014 Trong đó, cần bãi bỏ quy định GCNĐT đồng thời giấy ĐKKD (quy định Điều 20 Luật Doanh nghiệp 2005) để tránh rườm rà, phức tạp trình thực thủ tục đầu tư Đối với Ban quản lý khu công nghiệp, KCX cấp giấy chứng nhận - đồng thời giấy chứng nhận ĐKKD cần có quan chịu trách nhiệm cấp GCNĐT ban quản lý khu công nghiệp, KCX Bên cạnh đó, cần tạo sân chơi bình đẳng cho NĐT không phân biệt đối xử NĐT nước nươc Điều này, giúp tạo dựng môi trường đầu tư an toàn, tin cậy Ế có sức hấp dẫn so với nước khu vực U 3.2.4.2 Giải pháp thực qui định điều kiện đăng ký, thẩm tra DAĐT ́H Để nâng cải cách quy định quy trình thủ tục DA thuộc diện ĐKĐT thẩm tra cần: TÊ - Khẩn trương ban hành Luật để khắc phục nhược điểm, vướng mắc chồng chéo Luật liên quan đến hoạt động đầu tư (Luật đất đai, Luật doanh nghiêp, H Luật môi trường.) Đảm bảo tính thống nhất, tránh xung đột, Luật đầu tư Luật IN liên quan lĩnh vực địa bàn ưu đãi đầu tư K - Đảm bảo theo dõi, giám sát có hiệu quan nhà nước việc triển khai DAĐT theo cam kết NĐT, tránh tình trạng “đầu cơ, chiếm dụng đất” O ̣C - Các quan Nhà nước có thẩm quyền phải công khai hoá quy trình thủ tục ̣I H cấp GCNĐT để sở NĐT nước nước biết chủ trương, sách, qui hoạch Nhà nước để có định hướng đầu tư phù hợp Đ A - Tăng cường biện pháp chế tài thực chế độ báo cáo thống kê định kỳ doanh nghiệp để có sở đánh giá tình hình thực DAĐT nước 3.2.4.3 Giải pháp quy định đầu tư nước - Việc cấp GCNĐT nước cần phân cấp cho quan quản lý khác thực cấp GCNĐT không nên tập trung nhiều khâu Bộ Kế hoạch Đầu tư Điều này, giúp quy trình giải diễn nhanh có hiệu - Đối với doanh nghiệp muốn đầu tư nước Bộ Kế Hoạch Đầu tư cần tạo điều kiện hỗ trợ việc cấp phép đầu tư cho NĐT để doanh nghiệp có hội thực DAĐT nước 59 Khóa luận tốt nghiệp Khóa học 2010 - 2014 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Đầu tư nhân tố làm thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước, việc thu hút nguồn VĐT nước quan trọng Việc thu hút NĐT nước đòi hỏi phải có môi trường đầu tư thực hấp dẫn mà yếu tố giữ vai trò quan trọng môi trường đầu tư sách pháp luật nói chung thủ tục đầu tư nói riêng Ế Qua nghiên cứu thực trạng quy trình thủ tục cấp GCNĐT tỉnh Thừa U Thiên Huế thấy bên cạnh thuận lợi cải cách thủ tục hành ́H “một cửa”, với hỗ trợ chuyên viên Sở Kế hoạch & Đầu tư TÊ chế sách ưu đãi tỉnh NĐT nước Tỉnh Thừa Thiên Huế gặp nhiều tồn tại, khó khăn sách chồng chéo, qui H định thủ tục đăng ký thẩm tra nhiều rườm rà, tính hiệu lực thực thấp IN Nhưng với mục tiêu đưa kinh tế tỉnh Thừa Thiên Huế chuyển dịch cấu theo hướng phát triển chủ yếu công nghiệp dịch vụ, xa đạt mục tiêu K trở thành thành phố trực thuộc trung ương, cần tháo gỡ khó khăn trên, ̣C cách không ngừng tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm quy trình thủ tục cấp O GCNĐT, với hệ thống quản lý, chế sách thông thoáng, tinh thần trách ̣I H nhiệm cao đội ngũ cán bộ, điều bàn đạp vững để tạo lòng tin , tạo nên sức hấp dẫn để NĐT, doanh nghiệp nước mạnh dạn đầu tư vào tỉnh nhà Đ A góp phần tích cực vào phát triển bền vững tỉnh Thừa Thiên Huế Kiến nghị 2.1 Đối với Sở Kế hoạch & Đầu tư, tỉnh Thừa Thiên Huế - Tiếp tục tổ chức lớp tập huấn Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp nhằm nâng cao lực cho cán quản lý DA cấp ngành doanh nghiệp, NĐT - Sở Kế hoạch & Đầu tư cần phối hợp với quan tổ chức tra, kiểm tra DA sau cấp GCNĐT, kiên thu hồi GCNĐT DA chưa triển khai thực để kêu gọi NĐT khác vào thực DA Bên cạnh việc thực thi quy định pháp luật Luật Đầu tư năm 2005, Sở Kế hoạch & Đầu tư cần linh hoạt, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho NĐT trình cấp GCNĐT 60 Khóa luận tốt nghiệp Khóa học 2010 - 2014 2.2 Đối với Chính phủ Bộ, Ngành - Đề nghị Chính Phủ, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ ngành liên quan rà soát, điều chỉnh quy định không phù hợp với thực tiễn; bổ sung quy định theo hướng đơn giản hoá thủ tục văn pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý đầu tư xây dựng mà trước hết văn hướng dẫn Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Ế thi hành Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, Nghị định có liên quan 61 Khóa luận tốt nghiệp Khóa học 2010 - 2014 TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo thống kê “ Tình hình cấp GCNĐT DAĐT nước tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2007-2013” Báo cáo thống kê “Tình hình cấp GCNĐT DAĐT trực tiếp nước tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2006-2013” Nghị định số 108/2006/NĐ-CP Chính phủ: Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Ế số điều Luật Đầu tư U http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mod ́H e=detail&document_id=16135 TÊ Cơ cấu tổ chức máy biên chế Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế H http://skhdt.thuathienhue.gov.vn/ IN Luật Đầu tư 2005 số 59/2005/QH11 Quốc hội http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&m ̣C K ode=detail&document_id=29555 O Báo cáo rà soát, văn pháp luật Luật đầu tư, Nghị định 108/2006/NĐ-CP ̣I H http://luatsuadoi.vibonline.com.vn/Baocao/Luat-Dau-tu-2.aspx Đ A Bài báo “Những bất cập Luật Đầu tư 2005” http://vi.sblaw.vn/tin-tuc/nhung-bat-cap-cua-luat-dau-tu-2005 Luật Đầu tư trực tiếp nước http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-dinh-78-2006-ND-CP-dau-tu-truc-tiep-ranuoc-ngoai-vb13441.aspx Báo cáo tình hình đầu tư Việt Nam nước Quý I/2013 http://fia.mpi.gov.vn/News.aspx?ctl=newsdetail&p=&aID=1464 62 Khóa luận tốt nghiệp Khóa học 2010 - 2014 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Những lĩnh vực đầu tư thuộc quyền hạn Thủ tướng Chính phủ cấp GCNĐT DAĐT không phân biệt nguồn vốn, quy mô đầu tư (Theo quy định Khoản Điều 37) bao gồm: - Xây dựng kinh doanh cảng hàng không; vận tải hàng không - Xây dựng kinh doanh cảng biển quốc gia - Thăm dò, khai thác, chế biến dầu khí; thăm dò, khai thác khoáng sản Ế - Phát thanh, truyền hình U - Kinh doanh casino ́H - Sản xuất thuốc điếu TÊ - Thành lập sở đào tạo đại học - Thành lập khu công nghiệp, KCX, KCN cao khu kinh tế H Phụ lục 2: Những lĩnh vực đầu tư thuộc quyền hạn Thủ tướng Chính phủ IN cấp GCNĐT DAĐT không thuộc quy định Khoản điều 37, không phân biệt nguồn vốn có quy mô VĐT từ 1.500 tỷ đồng Việt Nam trở lên bao K gồm: ̣C - Kinh doanh điện; chế biến khoáng sản; luyện kim O - Xây dựng kết cấu hạ tầng đường sắt, đường bộ, đường thuỷ nội địa ̣I H - Sản xuất, kinh doanh rượu, bia Phụ lục 3: Những lĩnh vực đầu tư thuộc quyền hạn Thủ tướng Chính phủ Đ A cấp GCNĐT DA có VĐT nước bao gồm: - Kinh doanh vận tải biển - Thiết lập mạng cung cấp dịch vụ bưu chính, chuyển phát, viễn thông internet; thiết lập mạng truyền dẫn phát sóng - In ấn, phát hành báo chí; xuất - Thành lập sở nghiên cứu khoa học độc lập Trường hợp DAĐT quy định phụ lục 1, 2, nằm quy hoạch Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ủy quyền phê duyệt đáp ứng điều kiện theo quy định pháp luật điều ước quốc tế mà Việt Nam thành viên 63 Khóa luận tốt nghiệp Khóa học 2010 - 2014 quan cấp GCNĐT thực thủ tục cấp GCNĐT mà trình Thủ tướng Chính phủ định chủ trương đầu tư Trường hợp DAĐT quy định phụ lục 1, 2, không nằm quy hoạch Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ủy quyền phê duyệt DA không đáp ứng điều kiện mở cửa thị trường quy định điều ước quốc tế mà Việt Nam thành viên quan cấp GCNĐT chủ trì, lấy ý kiến Bộ quản lý ngành, Bộ Kế hoạch & Đầu tư quan khác có liên quan để tổng hợp, trình Thủ tướng Ế Chính phủ định chủ trương đầu tư U Trường hợp DAĐT quy định phụ lục 1, 2, thuộc lĩnh vực chưa có ́H quy hoạch quan cấp GCNĐT lấy ý kiến Bộ quản lý ngành, Bộ Kế hoạch Đầu tư quan khác có liên quan để tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ TÊ định chủ trương đầu tư Phụ lục 5: Quy trình cấp GCNĐT DAĐT nước nước H thuộc diện ĐKĐT Đ A ̣I H O ̣C K IN DA thuộc diện Quy trình ĐKĐT DA nước Trường hợp DA thuộc diện ĐKĐT nước có quy mô VĐT 15 tỷ đồng Việt Nam không thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện NĐT không làm thủ tục ĐKĐT Trường hợp NĐT có yêu cầu cấp GCNĐT xác nhận ưu đãi đầu tư quan cấp GCNĐT vào nội dung văn ĐKĐT để cấp GCNĐT thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận HS đầy đủ Trong thời hạn ngày làm việc kể từ ngày cấp GCNĐT, quan cấp GCNĐT gửi GCNĐT đến Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ tài chính, Bộ thương mại, Bộ quản lý ngành quan có liên quan DA nước Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận HS ĐKĐT HS ĐKKD hợp lệ, quan cấp GCNĐT kiểm tra tính hợp lệ HS ĐKĐT , HS ĐKKD (đối với trường hợp thành lập tổ chức kinh tế gắn với DAĐT) cấp GCNĐT mà không yêu cầu bổ sung thêm giấy tờ khác Trong thời hạn ngày làm việc kể từ ngày cấp GCNĐT, quan cấp GCNĐT gửi GCNĐT đến Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ tài chính, Bộ thương mại, Bộ quản lý ngành quan có liên quan 64 Khóa luận tốt nghiệp Khóa học 2010 - 2014 Phụ lục 6: Quy trình cấp GCNĐT DA thuộc diện thẩm tra Bước 1: NĐT nộp HS cho Sở Kế hoạch & Đầu tư 08 HS DAĐT, có HS gốc DA UBND tỉnh cấp GCNĐT; nộp cho Ban Quản lý HS DAĐT, có HS gốc DA Ban Quản lý cấp GCNĐT Bước 2: Trong thời hạn ngày làm việc kể từ ngày nhận HS DAĐT, quan tiếp nhận HS kiểm tra tính hợp lệ HS gửi HS lấy ý kiến thẩm tra Sở, Ngành liên quan; trường hợp cần thiết gửi HS lấy ý kiến Bộ, Ngành liên quan U Ế Trường hợp HS không hợp lệ, quan tiếp nhận HS thông báo văn cho ́H NĐT biết để sửa đổi, bổ sung HS Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận HS DAĐT, TÊ quan hỏi ý kiến thẩm tra văn chịu trách nhiệm vấn đề DA thuộc chức quản lý H Bước 4: Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ HS hợp lệ, Sở Kế IN hoạch & Đầu tư lập báo cáo thẩm tra, trình UBND tỉnh định Trong thời hạn K ngày làm việc kể từ ngày nhận báo cáo thẩm tra, UBND tỉnh cấp GCNĐT Đối với DA Ban Quản lý cấp GCNĐT, thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ̣C ngày nhận đủ HS hợp lệ, Ban quản lý tổng hợp ý kiến quan hỏi ý kiến để O định cấp GCNĐT ̣I H Trường hợp DAĐT không chấp thuận, quan tiếp nhận HS DAĐT gửi thông báo văn cho NĐT, nêu rõ lý Đ A Bước 5: Trong thời hạn ngày làm việc kể từ ngày cấp GCNĐT, quan tiếp nhận HS DAĐT gửi GCNĐT đến Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ tài chính, Bộ thương mại , Bộ Tài nguyên môi trường, Bộ quản lý ngành quan có liên quan Phụ Lục 7: Đầu tư trực tiếp nước cấp GCNĐT năm 2013 phân theo đối tác đầu tư chủ yếu 65 Khóa luận tốt nghiệp Khóa học 2010 - 2014 Đơn vị: Triệu đồng VĐK 1.295,03 3.014,07 3.752.09 2.276.59 1.021,69 57 66 39 16 Đối tác Số DA VĐK 14 18 4 67,10 44,78 0,12 41,44 31,40 604,05 399,8 360,45 283,37 333,68 Canada Samoa Luxembourg Bermuda Thụy Sĩ 23,76 22,35 15,58 15,00 0,69 13 208.73 5,00 12 180,62 CH Seychelles Hungary 0,05 21 19 33 29,75 66,25 55,36 0,92 0,75 ́H U Ế Brunei Pháp Costan Rica Đan Mạch Indonesia TÊ Nhật Bản Singapore Hàn Quốc Trung Quốc Liên Bang Nga Hồng Kông Đài Loan Thái Lan Hà Lan Cayman Island British VirginIsland Vương quốc Anh Malaysia Australia Hoa Kỳ Tây Ban Nha Cộng Hòa Séc Số DA 291 105 366 89 11 H Đối tác Đ A ̣I H O ̣C K IN Guatemala 0,10 Mauritius 3,00 Bỉ 2,84 Ấn Độ 1,77 Quốc đảo 1,00 Mashall Thụy Điển 0,66 New Zealand 1,46 Jordan 0,50 TVQ Ả Rập 0,20 thống Philippines 0,10 Bungary 1,08 Israel 0,35 Pakistan 0,24 Bangladesh 0,33 Maldvies 0,03 Phần Lan 0,33 Italia 0,25 Ireland 0,27 Tổng 1275 14.272 Phụ lục 8: Những lĩnh vực thuộc quyền hạn Thủ tướng Chính phủ chấp thuận đầu tư nước DAĐT thuộc lĩnh vực ngân hàng, kinh doanh bảo hiểm, tài chính, tín dụng, báo chí, phát thanh, truyền hình, viễn thông có sử dụng vốn nhà nước từ 150 tỷ đồng Việt Nam trở lên vốn thành phần kinh tế từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên DAĐT không quy định khoản Điều có sử dụng vốn nhà nước từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên vốn thành phần kinh tế từ 600 tỷ đồng Việt Nam trở lên 66
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng quy trình và thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư tại Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế, Thực trạng quy trình và thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư tại Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế, Thực trạng quy trình và thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư tại Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay