Thực trạng công tác tổ chức kế toán thuế tại Công ty Xăng dầu Quảng Bình

98 198 0
  • Loading ...
1/98 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 22:10

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH tế H uế -  - Đề tài: ại họ cK in h KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN Đ THUẾ TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU QUẢNG BÌNH Sinh viên thực hiện: Giảng viên hướng dẫn: Cao Thanh Huyền Th.S Nguyễn Quốc Tú Lớp: K44A Kiểm Toán Niên khóa: 2010 - 2014 Huế 05/2014 Lời Cảm Ơn Đ ại họ cK in h tế H uế Lời em xin chân thành cảm ơn đến q Thầy, Cơ trƣờng Đại học Kinh tế, Đại học Huế, ngƣời trực tiếp giảng dạy, truyền đạt kiến thức bổ ích cho chúng em, tảng bản, hành trang vơ q giá, bƣớc cho em bƣớc vào nghiệp sau tƣơng lai Cám ơn nhà trƣờng tạo điều kiện cho chúng em đƣợc tiếp xúc thực tế thơng qua đợt thực tập nghề nghiệp để hiểu rõ cơng tác đào tạo làm việc mơi trƣờng Đặc biệt cảm ơn Thầy Nguyễn Quốc Tú tận tình, quan tâm, giúp đỡ em, giải đáp thắc mắc q trình thực tập Nhờ đó, em hồn thành đƣợc báo cáo thực tập Bên cạnh đó, em xin đƣợc gởi lời cảm ơn chân thành tới anh, chị phòng Kế Tốn - Tài Chính Cơng ty Xăng dầu Quảng Bình, dù bận rộn với cơng việc nhƣng dành thời gian bảo, hƣớng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi để em tìm hiểu thu thập thơng tin phục vụ cho báo cáo Trong q trình thực tập làm báo cáo, giới hạn mặt thời gian nhƣ kiến thức có hạn nên đề tài nhiều điểm thiếu sót, kính mong nhận đƣợc góp ý, nhận xét từ phía q Thầy, Cơ nhƣ anh chị Cơng ty để kiến thức em ngày hồn thiện rút đƣợc kinh nghiệm bổ ích áp dụng vào thực tiễn cách hiệu Kính chúc q Thầy Cơ Anh chị cơng ty dồi sức khỏe thành cơng cơng việc Em xin chân thành cảm ơn! Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Quốc Tú MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT .v PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Lý lựa chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài Đối tƣợng nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu tế H uế Phạm vi nghiên cứu đề tài .3 PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƢƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ THUẾ VÀ KẾ TỐN THUẾ 1.1 Khái qt chung thuế: ại họ cK in h 1.1.1 Khái qt thuế: 1.1.2 Khái niệm thuế: .4 1.2 Lý luận chung thuế kế tốn thuế .5 1.2.1 Lý luận chung thuế kế tốn thuế MB 1.2.1.1 Khái niệm 1.2.1.2 Đối tƣợng nộp thuế, đối tƣợng tính thuế 1.2.1.3 Kê khai thuế nộp thuế Đ 1.2.1.4 Kế tốn thuế MB 1.2.2 Lý luận chung thuế kế tốn thuế GTGT 1.2.2.1 Khái niệm 1.2.2.2 Ðối tƣợng nộp thuế GTGT, đối tƣợng chịu thuế 1.2.2.3 Căn tính thuế: .7 1.2.2.4 Thời điểm xác định thuế GTGT nhƣ sau: 1.2.2.5 Phƣơng pháp tính thuế GTGT: 1.2.2.6 Kê khai, nộp thuế 1.2.2.7 Hồn thuế GTGT 10 1.2.2.8 Kế tốn thuế GTGT 10 SVTH: Cao Thanh Huyền – K44A Kiểm Tốn i Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Quốc Tú 1.2.3 Lý luận chung thuế kế tốn thuế BVMT 11 1.2.3.1 Khái niệm: Thuế BVMT loại thuế gián thu, thu vào sản phẩm, hàng hóa sử dụng gây tác động xấu đến mơi trƣờng .11 1.2.3.2 Đối tƣợng chịu thuế 11 1.2.3.3 Ngƣời nộp thuế 12 1.2.3.4 Căn phƣơng pháp tính thuế .12 1.2.3.5 Thời điểm tính thuế, khai thuế nộp thuế 12 1.2.3.6 Kế tốn thuế BVMT 13 1.2.4 Lý luận chung thuế kế tốn thuế TNCN 13 tế H uế 1.2.4.1 Khái niệm: 13 1.2.4.2 Thu nhập chịu thuế: 13 1.2.4.3 Đăng ký thuế, khấu trừ thuế, khai thuế, tốn thuế, hồn thuế 14 1.2.4.4 Kế tốn thuế TNCN 15 ại họ cK in h 1.2.5 Lý luận chung thuế kế tốn thuế TNDN 16 1.2.5.1 Khái niệm: 16 1.2.5.2 Kỳ tính thuế: 16 1.2.5.3 Căn phƣơng pháp tính thuế .17 1.2.5.4 Nơi nộp thuế: 17 1.2.5.5 Chuyển lỗ: 17 1.2.5.6 Kế tốn thuế TNDN 17 Đ CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CƠNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TỐN THUẾ .20 TẠI CƠNG TY XĂNG DẦU QUẢNG BÌNH 20 2.1 Giới thiệu tổng quan Cơng ty Xăng dầu Quảng Bình 20 2.1.1 Q trình hình thành phát triển Cơng ty xăng dầu Quảng bình 20 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ : 20 2.1.2.1 Chức hoạt động: .20 2.1.2.2 Nhiệm vụ: 20 2.1.3 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh tổ chức máy quản lý cơng ty xăng dầu Quảng bình: 21 2.1.3.1 Đặc điểm mặt hàng SXKD: 21 SVTH: Cao Thanh Huyền – K44A Kiểm Tốn ii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Quốc Tú 2.1.3.2 Tổ chức mạng lƣới kinh doanh: 22 2.1.3.3 Tổ chức máy quản lý Cơng ty : 23 2.1.4 Mơ hình tổ chức máy kế tốn Cơng ty: 24 2.1.4.1 Tổ chức máy kế tốn: 24 2.1.4.2 Mơ hình tổ chức máy kế tốn: .25 2.1.5 Tổ chức chế độ kế tốn 28 2.1.5.1 Tổ chức hệ thống tài khoản: .28 2.1.5.2 Tổ chức hệ thống chứng từ : .28 2.1.6 Hình thức sổ kế tốn hệ thống sổ kế tốn: 29 tế H uế 2.1.7 Tổ chức hệ thống báo cáo Cơng ty: 30 2.1.8 Các sách kế tốn đƣợc áp dụng chủ yếu Cơng ty 30 2.1.9 Tình hình cơng ty năm ( 2011-2013) 30 2.1.9.1.Tình hình Tài sản – Nguồn vốn 31 ại họ cK in h 2.1.9.2.Kết hoạt động sản xuất kinh doanh 36 2.2 Thực trạng cơng tác tổ chức kế tốn thuế Cơng ty Xăng dầu Quảng Bình 38 2.2.1 Thuế MB: .39 2.2.1.1 Tài khoản sử dụng: 39 2.2.1.2 Chứng từ kế tốn sử dụng: .39 2.2.1.3 Kế tốn thuế MB 39 2.2.2 Thuế GTGT 42 Đ 2.2.2.1 Tài khoản sử dụng 42 2.2.2.2 Chứng từ kế tốn sử dụng .42 2.2.2.3 Kế tốn thuế GTGT cơng ty Xăng dầu Quảng Bình 43 2.2.2.4 Hồ sơ khai thuế GTGT 58 2.2.3 Thuế BVMT 58 2.2.3.1 Tài khoản sử dụng: 58 2.2.3.2 Chứng từ kế tốn sử dụng: .58 2.2.3.3 Kế tốn thuế BVMT Cơng ty Xăng dầu Quảng Bình: 58 2.2.4 Thuế TNCN 61 2.2.4.1 Tài khoản sử dụng: 61 SVTH: Cao Thanh Huyền – K44A Kiểm Tốn iii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Quốc Tú 2.2.4.2 Chứng từ kế tốn sử dụng: .61 2.2.4.3 Kế tốn thuế TNCN Cơng ty Xăng dầu Quảng Bình: 61 2.2.5 Thuế TNDN 67 2.2.5.1 Tài khoản sử dụng: 67 2.2.5.2 Chứng từ kế tốn sử dụng: .67 2.2.5.3 Thực trạng kê khai thuế TNDN cơng ty 67 CHƢƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TỐN THUẾ TẠI CƠNG TY XĂNG DẦU QUẢNG BÌNH 72 3.1 Đánh giá khái qt cơng tác kế tốn Cơng ty Xăng dầu Quảng Bình 72 tế H uế 3.1.1 Về tổ chức quản lý 72 3.1.2 Về tổ chức máy kế tốn 72 3.1.3 Về tổ chức cơng tác kế tốn .72 3.1.4 Vận dụng chế độ kế tốn .73 ại họ cK in h 3.2 Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác tổ chức kế tốn thuế Cơng ty Xăng dầu Quảng Bình .73 3.2.1 Nhận xét, đánh giá: 73 3.2.1.1 Ƣu điểm: 74 3.2.1.2 Nhƣợc điểm 75 3.3 Sự cần thiết u cầu hồn thiện kế tốn thuế 78 3.3.1 Sự cần thiết kế tốn thuế .78 Đ 3.3.2 u cầu việc hồn thiện kế tốn thuế Cơng ty 78 3.3.3 Ý nghĩa việc hồn thiện kế tốn thuế 78 3.4 Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn thuế Cơng ty Xăng dầu Quảng Bình .79 PHẦN III: KẾT LUẬN 81 PHỤ LỤC 83 SVTH: Cao Thanh Huyền – K44A Kiểm Tốn iv Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Quốc Tú DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT :Giá trị gia tăng MB : Mơn BVMT : Bảo vệ mơi trƣờng TNCN : Thu nhập cá nhân TNDN :Thu nhập doanh nghiệp NSNN : Ngân sách Nhà nƣớc HHDV : Hàng hóa, dịch vụ TTĐB : Tiêu thụ đặc biệt XNK : Xuất, nhập DN : Doanh nghiệp SXKD : Sản xuất kinh doanh ại họ cK in h tế H uế GTGT : Tài sản cố định CKTM : Chiết khấu thƣơng mại NK : Nhập TNCT : Thu nhập chịu thuế TNTT : Thu nhập tính thuế TC : Tài NN : Nhà nƣớc NNT : Ngƣời nộp thuế Đ TSCĐ SVTH: Cao Thanh Huyền – K44A Kiểm Tốn v Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Quốc Tú DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Sơ đồ 1.1: Sơ đồ hạch tốn thuế GTGT 11 Sơ đồ 1.2: Kế tốn thuế TNCN .16 Sơ đồ 1.3: Kế tốn thuế TNDN .19 Sơ đồ 1.4: Sơ đồ Cơng nghệ 22 Sơ đồ 1.5: hệ thống tổ chức SX-KD đơn vị 22 Sơ đồ 1.6: tổ chức máy quản lý Cơng ty xăng dầu Quảng Bình 24 Sơ đồ 1.7: tổ chức máy kế tốn Cơng ty 25 tế H uế Sơ đồ 1.8: Quy trình hạch tốn thuế phần mền 29 Biểu đồ 1.1:Biểu đồ cấu tài sản 32 Đ ại họ cK in h Biểu đồ 1.2:Biểu diễn cấu nguồn vốn cơng ty 34 SVTH: Cao Thanh Huyền – K44A Kiểm Tốn vi Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Quốc Tú DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 : Tình hình tài sản nguồn vốn Cơng ty Xăng dầu Quảng Bình năm (2011-2013) 31 Bảng 1.2: Kết sản SXKD Cơng ty Xăng dầu Quảng Bình qua hai năm (2012- Đ ại họ cK in h tế H uế 2013) 37 SVTH: Cao Thanh Huyền – K44A Kiểm Tốn vii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Quốc Tú PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ Lý lựa chọn đề tài Trong điều kiện kinh tế nay, nƣớc ta chuyển từ mơ hình kế hoạch hóa tập trung sang xây dựng kinh tế hàng hố nhiều thành phần vận hành theo chế thị trƣờng có quản lý Nhà nƣớc (NN), theo định hƣớng xã hội chủ nghĩa, để tồn phát triển, doanh nghiệp phải tự chủ hoạt động sản xuất kinh doanh tìm cách để tối đa hố lợi nhuận Muốn thực điều doanh nghiệp khơng ngừng đổi mới, hồn thiện máy quản lý, cải tiến sở vật chất kỹ thuật, đầu tƣ cho việc áp dụng tiến khoa học nâng cao trình độ đội ngũ cán tế H uế cơng nhân viên tăng cƣờng cơng tác hạch tốn kinh tế Sự chuyển đổi đòi hỏi doanh nghiệp phải tổ chức quản lý sản xuất, tự lấy thu bù chi tiêu thụ sản phẩm nhƣ để đạt đƣợc hiệu cao Cơng ty Xăng dầu Quảng Bình đơn vị thành viên Tổng cơng ty Xăng dầu ại họ cK in h Việt Nam (PETROLIMEX), kinh doanh mặt hàng xăng dầu với vị trí mặt hàng chiến lƣợc thiết yếu phục vụ cho nhu cầu kinh tế - xã hội, Petrolimex ln giữ vai trò chủ đạo cung cấp nguồn xăng dầu cho tồn kinh tế, thị phần chiếm giữ 60% thị trƣờng nội địa tồn quốc Tuy nhiên, trƣớc xu phát triển mạnh mẽ kinh tế nƣớc ta; đặc biệt nƣớc ta gia nhập Tổ chức thƣơng mại Thế giới (WTO), tham gia Diễn đàn Châu Á Thái Bình Dƣơng (APEC) Diễn đàn kinh tế Á – Âu Đ (AEAM), nhiều hội thách thức xuất tác động mạnh trực tiếp tồn doanh nghiệp tồn kinh tế, có Tổng cơng ty Xăng dầu Việt Nam đƣơng nhiên tác động đến Cơng ty Xăng dầu Quảng Bình Trong điều kiện mới, bên cạnh cạnh tranh vốn có ngày gay gắt Petrolimex với đầu mối xăng dầu nƣớc nhƣ Petec, Cơng ty Xăng dầu Qn đội, Petrovietnam, Petromekong,… xuất hãng xăng dầu quốc tế có quy mơ lực cạnh tranh mạnh tham gia kinh doanh thị trƣờng nội địa nƣớc ta, điều kiện kinh doanh ngày khó khăn khắc nghiệt Petrolimex thân Cơng ty Xăng dầu Quảng Bình phải khẩn trƣơng hoạch định chiến lƣợc phát triển doanh nghiệp đắn, khoa học phù hợp với xu vận động kinh tế SVTH: Cao Thanh Huyền – K44A Kiểm Tốn Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Quốc Tú Kế tốn áp dụng phƣơng pháp khấu trừ thuế GTGT hồn tồn phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh cơng ty Cơng ty thực quy định nộp thuế NN, khoản thuế đƣợc kê khai đầy đủ kịp thời, thuận lợi cho q trình quản lý theo dõi thuế Cuối kỳ kế tốn thuế thƣờng tiến hành kiểm tra lại hệ thống chứng từ, sổ sách kế tốn doanh nghiệp để điều chỉnh kịp thời sai sót Khi tiến hành lập tờ khai thuế, kế tốn thuế ln cố gắng đối chiếu kiểm tra hóa đơn đầu vào, đầu với bảng kê mua vào, bán để tránh tình trạng bỏ sót hóa đơn, chứng từ để đảm bảo số liệu ln đƣợc tổng hợp xác ty nhằm ngày hồn thiện tế H uế Cơng ty thƣờng xun lấy góp ý phần mềm từ nhân viên Cơng Phần mềm hoạt động dựa mạng Internet nên thuận tiện cho nhân viên sử dụng lúc nơi có cài đặt sẵn phần mềm máy tính ại họ cK in h Trong SAP có hai phần “chính thức” “ học tập” dành cho nhân viên thức nhƣ nhân viên vào thực tập tốt Các nhân viên đƣợc ấn định hạn mức truy cập phần mềm định với User Pass riêng nên tránh đƣợc việc nhân viên khác thay đổi liệu theo mong muốn họ Cơng ty thƣờng xun tổ chức buổi học cho nhân viên phần mềm Đ SAP EGAS, điều giúp ích cho cơng việc sau đƣợc tốt Các số liệu in đƣợc đối chiếu chặt chẽ nhân viên đƣợc ký xét duyệt kế tốn Tổng hợp kế tốn trƣởng Các thơng báo Tổng cơng ty nhƣ Ban lãnh đạo đƣợc thơng báo qua mail nhân viên để kịp thời thực hiện, đồng thời kế tốn tổng hợp thƣờng xun cập nhật thơng tin để đơn đốc nhân viên phòng thực kịp thời 3.2.1.2 Nhƣợc điểm Về thuế TNCN: Về quy trình kiểm sốt đăng ký mã số thuế Về cá nhân làm việc Cơng ty đƣợc hƣớng dẫn làm hồ sơ đăng ký mã số thuế (MST) theo quy định Tuy nhiên, phận cá nhân chƣa SVTH: Cao Thanh Huyền – K44A Kiểm Tốn 75 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Quốc Tú quan tâm chí khơng thực đăng ký MST, điều ảnh hƣởng lớn đến việc kiểm sốt thu nhập cho Cục thuế Theo quy định tổ chức chi trả thực khấu trừ thay cho cá nhân có thu nhập Tuy nhiên thực tế, Cơng ty tiến hành khấu trừ thuế trƣớc chi trả thu nhập theo tháng nhƣng lại khơng kê khai tạm nộp thuế theo tháng/ q mà thực lần tốn vào cuối năm, lúc nộp thuế thay cho cơng nhân viên kế tốn cho việc làm tiết kiệm thời gian cơng sức Điều khơng tn thủ theo Luật thuế thu nhập cá nhân Về thuế TNDN: Chƣa phân biệt rõ mối quan hệ lợi nhuận theo mục tiêu tế H uế tài theo mục tiêu tính thuế Điều dẫn đến cách hiểu sai lệch ngƣời chịu trách nhiệm việc lập trình bày BCTC, nhƣ đối tƣợng sử dụng thơng tin kế tốn bên ngồi doanh nghiệp Cơng ty ln cập nhật Luật thuế nhƣ thơng tƣ hƣớng dẫn nên ln cố gắng làm cho lợi nhuận chịu thuế ại họ cK in h với lợi nhuận kế tốn, kế tốn cho điều giúp kế tốn tránh khỏi việc điều chỉnh sau tốn thuế Bên cạnh tiện ích mà phần mềm SAP EGAS đem lại cơng việc tồn hạn chế sau:  Do phần mềm hoạt động dựa Internet hoạt động Tập đồn Xăng dầu Việt Nam diễn cập nhật SAP nên số lƣợng ngƣời truy cập lớn, đơi lúc bị q tải thời gian nâng cấp nên cơng việc nhân viên bị Đ gián đoạn  Phần mềm phức tạp sử dụng tiếng Anh nên đòi hỏi nhân viên phải am hiểu thuật ngữ kinh tế, kế tốn Tiếng Anh Đồng thời nhân viên phải tiếp xúc nhiều với phần mềm để làm việc hiểu  Có q nhiều phần mềm sử dụng đồng thời q trình làm việc, phần mềm lại u cầu có mật Nếu nhân viên ấn định phần mềm mật khác gây nhiều khó khăn cơng việc nhân viên nhiều, việc ghi nhớ nhiều mật lúc lại khơng dễ Do nhân viên nên cố định mật để thuận tiện q trình làm việc SVTH: Cao Thanh Huyền – K44A Kiểm Tốn 76 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Quốc Tú Trong thời gian vừa qua hàng loạt Nghị định, Thơng tƣ liên tục đƣợc ban hành để hƣớng dẫn thực loại thuế nhƣ thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN, Có thể nói sắc thuế đƣợc quan tâm nhiều khơng mà loại thuế mang lại nguồn thu đáng kể cho NSNN ảnh hƣởng đến NNT Với tầm quan trọng loại thuế này, kế tốn thuế cần có đƣợc quan tâm tƣơng xứng với tầm quan trọng Những hạn chế kế tốn thuế Cơng ty Xăng dầu Quảng Bình ngun nhân sau:  Phòng kế tốn Cơng ty chƣa có kế tốn chun trách thuế Số liệu thuế GTGT cập nhật vào máy khơng phải ngƣời mà tồn kế tốn tế H uế phòng cửa hàng xăng dầu cập nhật họ nhận đƣợc chứng từ có liên quan đến phần hành kế tốn thuế GTGT Ngƣời phụ trách kế tốn thuế GTGT tiến hành tổng hợp số liệu vào cuối kỳ.Với cách tiến hành cơng việc nhƣ việc cập nhật số liệu khơng bị trùng lặp, hóa đơn, chứng từ liên quan đến thuế ại họ cK in h GTGT đƣợc cập nhật lần Nhƣng bên cạnh đó, cách thức có hạn chế: Khơng phải tất kế tốn viên am hiểu sâu phần hành kế tốn nên việc sai sót khó tránh khỏi Bởi lẽ nhƣ đề cập, thuế GTGT sắc thuế quan trọng việc hƣớng dẫn kế tốn thuế GTGT lại chƣa nhiều kịp thời Trong việc thực cơng việc kế tốn khơng phải đơn giản kể với phần hành kế tốn truyền thống khó khăn cơng việc kế tốn Cơng việc khơng đòi hỏi ngƣời kế tốn phải nắm vững hƣớng dẫn kế Đ tốn thuế GTGT mà phải hiểu sâu Luật thuế GTGT, có nghiệp vụ vào hƣớng dẫn kế tốn thuế GTGT chƣa thể xử lý đƣợc Điều đặt u cầu cần phải đầu tƣ thời gian, cơng sức để tìm hiểu Nhƣng khơng thể khơng cần thiết tất kế tốn viên phải tìm hiểu sâu nhƣ ngƣời đảm nhận phần cơng việc định Chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp đƣợc gộp chung vào tài khoản 641, điều làm cho cơng tác quản lý chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp khơng đạt đƣợc hiệu tối ƣu Nhìn chung, tổ chức cơng tác kế tốn Cơng ty Xăng dầu Quảng Bình khoa học, hợp lý có hiệu Do ngun nhân khách quan nhƣ chủ quan mà SVTH: Cao Thanh Huyền – K44A Kiểm Tốn 77 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Quốc Tú cơng tác kế tốn nói chung, kế tốn thuế nói riêng tồn hạn chế Mặc dù hạn chế khơng lớn, khơng ảnh hƣởng nghiêm trọng nhƣng đƣợc khắc phục góp phần hồn thiện cơng tác kế tốn nói chung kế tốn thuế nói riêng 3.3 Sự cần thiết u cầu hồn thiện kế tốn thuế 3.3.1 Sự cần thiết kế tốn thuế Nhƣ nêu ta thấy việc hồn thiện kế tốn thuế cần thiết - Thuế đảm bảo nguồn thu ổn định cho NSNN - Thuế có vai trò khuyến khích đầu tƣ, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh 3.3.2 u cầu việc hồn thiện kế tốn thuế Cơng ty bảo u cầu mang tính ngun tắc là: tế H uế Việc hồn thiện cơng tác kế tốn cần thiết Tuy vậy, việc hồn thiện cần đảm  Việc hồn thiện cơng tác kế tốn Cơng ty phải tơn trọng xác, chế độ hành NN chế độ kế tốn ại họ cK in h  Những giải pháp để hồn thiện cơng tác kế tốn phải phù hợp với đặc điểm đơn vị Khơng nên áp dụng cách máy móc mơ hình đơn vị khác vào đơn vị điều kiện, đặc điểm, tổ chức quản lý, sản xuất kinh doanh khơng giống Từ thực tế đơn vị áp dụng cách linh hoạt chế độ, sách chung vào hoạt động đơn vị Phù hợp phù hợp với trình độ, khả đội ngũ cán với trang thiết bị, phƣơng tiện ghi chép, tính tốn Cơng ty Có nhƣ phát huy đƣợc mạnh việc đổi Đ  Một nhiệm vụ kế tốn cung cấp thơng tin, số liệu kế tốn theo quy định pháp luật Vì vậy, hồn thiện cơng tác kế tốn phải đảm bảo cung cấp thơng tin đầy đủ, kịp thời cho đối tƣợng cần sử dụng thơng tin  Hồn thiện cơng tác kế tốn nói chung cần phải đảm bảo tính khả thi, tiết kiệm có hiệu Có khả thi thực gải pháp hồn thiện có ý nghĩa Nhƣng thực đƣợc khơng phải cách mà cần phải quan tâm đến tiết kiệm thời gian, chi phí, cơng sức từ tạo hiệu cơng việc 3.3.3 Ý nghĩa việc hồn thiện kế tốn thuế Việc hồn thiện kế tốn thuế có ý nghĩa quan trọng Nó góp phần làm giảm bớt tình trạng trốn thuế Tăng thêm nguồn thu cho NSNN SVTH: Cao Thanh Huyền – K44A Kiểm Tốn 78 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Quốc Tú 3.4 Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn thuế Cơng ty Xăng dầu Quảng Bình Trên sở nhận xét chủ quan, qua tìm hiểu thực tế cơng tác kế tốn thuế Cơng ty kết hợp với kiến thức, lý luận đƣợc học tập nghiên cứu nhà trƣờng, em xin đƣa số ý kiến kế tốn thuế Cơng ty nhƣ sau: Cơng ty cần phân cơng kế tốn chun trách thuế Ngƣời kế tốn chịu trách nhiệm việc kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp chứng từ, hóa đơn Việc kiểm tra nhằm tránh tƣợng khơng đƣợc khấu trừ thuế GTGT kê khai khơng thời hạn quy định khơng đủ hóa đơn, chứng từ chứng minh Sau tế H uế kiểm tra chặt chẽ hóa đơn, chứng từ có liên quan đến thuế GTGT tiến hành cập nhật số liệu máy Điều tránh đƣợc hạn chế, vƣớng mắc q trình thực phần hành kế tốn Khi chun sâu vào lĩnh vực giúp ngƣời kế tốn nghiên cứu sâu sơn, vận dụng linh hoạt chế độ kế tốn vào điều kiện cụ thể ại họ cK in h đơn vị Đặc biệt giai đoạn nay, NN có chủ trƣơng để doanh nghiệp tự kê khai nộp thuế khối lƣợng cơng việc kế tốn thuế ngày phức tạp Để tránh tình trạng nhiều lao động thuộc đối tƣợng nộp thuế TNCN nhƣng lại khơng có MST nhƣ gây có khó khăn cho quản lý thu thuế Vậy để tạo điều kiện thuận lợi cho cơng tác kê khai nộp thuế TNCN ngành thuế nên tiến hành cấp MST cho tất đối tƣợng lao động có thu nhập Đồng thời với việc cấp MST Đ quan thuế dễ dàng thuận tiện cơng tác tra, kiểm tra đối tƣợng nộp thuế khiến cho số đối tƣợng nộp thuế khơng thể trốn thuế đƣợc họ chịu quản lý quan thuế Mặc dù cơng việc kế tốn thuế bận rộn nhƣng kế tốn nên tn thủ quy định Luật thuế tiến hành kế khai tạm nộp thuế TNCN hàng tháng/ q cho Cơ quan thuế Các nhà quản lý cơng ty cần thay đổi nhận thức lợi nhuận, lợi nhuận kế tốn lợi nhuận chịu thuế lợi nhuận “hợp pháp” Cần nhận thức rằng, quan thuế vào lợi nhuận kế tốn thực điều chỉnh để xác SVTH: Cao Thanh Huyền – K44A Kiểm Tốn 79 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Quốc Tú định lợi nhuận chịu thuế khơng phải nghiêm cấm doanh nghiệp khơng đƣợc phép đƣa nghiệp vụ khơng có “chứng từ hợp lệ” vào sổ sách kế tốn Cơng ty nên sử dụng hệ thống sổ sách kế tốn với hai báo cáo kết kinh doanh theo mục tiêu tài theo mục tiêu tính thuế nhằm đáp ứng nhu cầu thơng tin cho ngƣời sử dụng bên ngồi cơng ty nhƣ than cơng ty Ngồi giải pháp trên, để phần giúp cho kế tốn quản trị Cơng ty vấn đề quản lý thuế GTGT Cơng ty nên tiến hành phân tích thuế GTGT với tiêu nhƣ Tỷ suất thuế GTGT phải nộp doanh thu, Tỷ suất thuế GTGT đƣợc khấu trừ Trong đó: Tỷ suất thuế GTGT = tế H uế Thuế GTGT phải nộp kỳ Doanh thu kỳ phải nộp doanh thu ại họ cK in h Thuế GTGT đƣợc khấu trừ kỳ Tỷ suất thuế GTGT đƣợc khấu trừ = Thuế GTGT phải nộp kỳ Qua tỷ suất thuế GTGT phải nộp doanh thu dự đốn đƣợc số thuế phải nộp kỳ biết doanh thu kỳ Từ có kế hoạch chuẩn bị cho cơng tác nộp thuế số tiền lớn hàng tháng Thơng qua tỷ suất thuế GTGT đƣợc khấu trừ dự đốn đƣợc thuế GTGT Đ đƣợc khấu trừ biết thuế GTGT phải nộp kỳ Khi tỷ suất kỳ thay đổi đột biến kiểm tra, rà sốt lại nghiệp vụ phát sinh kỳ để phát chỗ sai phạm Ngồi phân tích, so sánh tiêu kỳ dự đốn đƣợc xu hƣớng thay đổi thuế GTGT đƣợc khấu trừ, thuế GTGT phải nộp Chi phí quản lý doanh nghiệp chi phí bán hàng nên đƣợc tách biệt thành hai tài khoản: TK 641 “chi phí bán hàng’ TK 642 “ chi phí quản lý doanh nghiệp” Việc làm giúp cho cơng tác quản lý hai khoản chi phí đƣợc hồn thiện SVTH: Cao Thanh Huyền – K44A Kiểm Tốn 80 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Quốc Tú PHẦN III: KẾT LUẬN Cơng ty Xăng dầu Quảng Bình doanh nghiệp hạch tốn độc lập Trải qua q trình hoạt động kinh doanh Cơng ty Xăng dầu Quảng Bình khẳng định vị thƣơng trƣờng; đóng vai trò bình ổn thị trƣờng; phục vụ tốt nhu cầu sản xuất, đời sống nhân dân, hồn thành tốt nhiệm vụ cấp giao, đời sống vật chất lẫn tinh thần ngƣời lao động bƣớc đƣợc nâng cao Trong phát triển chung Cơng ty, phận kế tốn thực phận quan trọng hệ thống quản lý kinh tế, quản lý kinh doanh doanh nghiệp có ƣu điểm đáng kể Bộ máy kế tốn cơng ty gọn nhẹ, tế H uế xếp phù hợp cho q trình ghi chép, quản lý việc lƣu trữ, ln chuyển chứng từ, phát huy lực sẵn có Cơng ty Trong Cơng ty có đồn kết tốt, phối hợp cao nhân viên phòng, thƣờng xun tham mƣu cho Giám đốc sách NN, ngành tài – kế tốn Bộ máy kế tốn thực cơng tác quản lý đắc ại họ cK in h lực q trình kinh doanh tạo nhiều cơng ăn việc làm cho ngƣời lao động Trên kết thời gian em thực tập tìm hiểu mơ hình nhƣ cơng tác tổ chức hạch tốn kế tốn thuế Cơng ty Xăng dầu Quảng Bình Tuy nhiên thời gian thực tập thực tế khơng nhiều, kiến thức hạn chế nên luận văn em khơng tránh khỏi sai sót Em mong nhận đƣợc góp ý, bảo Thầy, Cơ trƣờng nhƣ anh chị phòng kế tốn Sau em xin chân thành cảm ơn hƣớng dẫn tận tình Thầy Nguyễn Quốc Tú, tồn thể Đ anh chị phòng kế tốn Cơng ty Xăng dầu Quảng Bình tồn thể thầy, khoa Kế tốn – Tài nhà trƣờng tạo điều kiện thuận lợi cho em hồn thành luận văn Em xin chân thành cảm ơn! SVTH: Cao Thanh Huyền – K44A Kiểm Tốn 81 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Quốc Tú DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Sách Thuế đồng chủ biên: Th.S Khúc Đình Nam, Th.S Nguyễn Thu Hiền Th.S Nguyễn Thị Bình Minh Thơng tƣ 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 Bộ tài Hƣớng dẫn thực Nghị định số 75/2002/NĐ-Cổ phần ngày 30/08/2002 phủ việc điều chỉnh mức thuế MB (hiệu lực từ 01/01/2013) Thơng tƣ 42/2003/TT-BTC ngày 07/05/2003 Bộ tài Hƣớng dẫn bổ sung, sửa đổi thơng tƣ số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 tài hƣớng dẫn thực nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/8/2002 phủ việc điều tế H uế chỉnh mức thuế MB (hiệu lực từ 01/04/2003) Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày tháng năm 2008 Thơng tƣ hƣớng dẫn số 06/2012/TT-BTC hƣớng dẫn thi hành thuế GTGT, luật thuế GTGT thơng tƣ ban hành Bộ tài ại họ cK in h Luật thuế BVMT số 57/2010/QH12 Quốc hội Thơng tƣ số 152/2011/TT-BTC hƣớng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng năm 2011 Chính phủ quy định chi tiết hƣớng dẫn thi hành số điều Luật thuế BVMT Thơng tƣ số 159/2012/TT-BTC sửa đổi bổ sung số điều Thơng tƣ 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011, hƣớng dẫn thi hành Nghi định số 67/2011/NĐCP ngày 08/08/2011và hƣớng dẫn thi hành số điều Luật thuế BVMT Đ Thơng tƣ số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 hƣớng dẫn thực Luật thuế TNCN, Luật sửa dổi, bổ sung số điều Luật thuế TNCN 10 Thơng tƣ số 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012 Bộ Tài hƣớng dẫn thi hành số điều Luật Thuế TNDN số 14/2008/QH12 hƣớng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008, Nghị định số122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Thuế TNDN SVTH: Cao Thanh Huyền – K44A Kiểm Tốn 82 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Quốc Tú PHỤ LỤC Phụ lục 1: Biểu thuế thuế mơn Bậc thuế MB Vốn đăng ký Mức thuế MB năm Bậc Trên 10 tỷ 3.000.000 Bậc Từ đến 10 tỷ 2.000.000 Bậc Từ 2- dƣới tỷ 1.500.000 Bậc Dƣới tỷ 1.000.000 Bậc Phần thu nhập tính thuế/năm Phần thu nhập tính thuế (triệu đồng) tế H uế Phụ lục 2: Bậc thuế TNCN lũy tiến phần thuế/tháng (triệu đồng) Thuế suất (%) Đến 60 Đến 5 Trên 60 đến 120 Trên đến 10 10 Trên 120 đến 216 Trên 10 đến 18 15 Trên 216 đến 384 Trên 18 đến 32 20 Trên 384 đến 624 Trên 32 đến 52 25 Trên 624 đến 960 Trên 52 đến 80 30 Trên 960 Trên 80 35 Đ ại họ cK in h SVTH: Cao Thanh Huyền – K44A Kiểm Tốn 83 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Quốc Tú Phụ lục 3: Biểu thuế tồn phần Thu nhập tính thuế Thuế suất (%) Thu nhập từ đầu tƣ vốn Thu nhập từ quyền, nhƣợng quyền thƣơng mại Thu nhập từ trúng thƣởng 10 Thu nhập từ thừa kế, q tặng 10 Thu nhập từ chuyển nhƣợng vốn 20 Thu nhập từ chuyển nhƣợng chứng khốn 0,1 Thu nhập từ chuyển nhƣợng bất động sản (xác định đƣợc giá mua) 25 Đ ại họ cK in h tế H uế Thu nhập từ chuyển nhƣợng bất động sản (khơng XĐ đƣợc giá mua) SVTH: Cao Thanh Huyền – K44A Kiểm Tốn 84 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Quốc Tú Phụ lục 4: Trình tự tiến hành việc hạch tốn thuế GTGT phần hành kế tốn liên quan:  Đầu tiên, kế tốn đăng nhập vào phần mềm SAPlogon hình hiển tế H uế thị nhƣ sau:  Kế tốn nhập user pass để vào phần hành liên quan mình, Đ ại họ cK in h hình hiển thị SVTH: Cao Thanh Huyền – K44A Kiểm Tốn 85 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Quốc Tú  Đối với nhân viên thức click chuột vào “chính thức”, hình tế H uế xuất ại họ cK in h  Kế tiếp, kế tốn click vào mục cần nhập hay điều chỉnh số liệu, ví dụ mục SỔ QUỸ TIỀN MẶT hình SAP thị cửa sổ kế tốn tiến hành nhập liệu hóa đơn về: loại, tên khách hàng, diễn giải, ký Đ hiệu hóa đơn, số hóa đơn, ngày tháng, giá trị tiền,… SVTH: Cao Thanh Huyền – K44A Kiểm Tốn 86 GVHD: Th.S Nguyễn Quốc Tú Đ ại họ cK in h tế H uế Khóa luận tốt nghiệp Các liệu đƣợc tự động cập nhật vào tài khoản liên quan SVTH: Cao Thanh Huyền – K44A Kiểm Tốn 87 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Quốc Tú Phụ lục 5: Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Nhập xuất tồn hóa đơn GTGT CHXD AA/13P 01GTKT2/001 Từ số Đến số SL Từ số Đến số SL Từ số Đến số SL Tổng SD/mất hủy 961 Đến số Hủy Di chuyển SL Số Số Từ số 599 Đến số TỒN CUỐI SL Tổng xuất Từ số Đến số 699 SL 352 152800 11 192790 152800 11 195205 195797 195850 54 195201 196150 950 195201 195204 195216 195853 196150 298 195206 195215 10 195256 195217 195255 39 195303 195257 195302 46 195305 195304 195204 195724 195306 195723 418 195725 195727 195730 195726 195732 195737 195731 195739 195796 58 195851 195852 ọc LẬP BIỂU Từ số Mất 152790 ại h TỔNG CỘNG Sử dụng 609 K Mẫu số XUẤT Di chuyển Mua ngồi Đ Sê-ri NHẬP TỒN ĐẦU in h HĨA ĐƠN GTGT tế H uế Từ ngày 01/12/2013 Đến ngày 31/12/2013 23:59 CHXD: 41001 - CHXD Minh Hóa Seri Chọn đầu 961 609 599 699 352 CỬA HÀNG TRƢỞNG SVTH: Cao Thanh Huyền – K44A Kiểm Tốn 88 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Quốc Tú Phụ lục 6: Kết hoạt đọng sản xuất kinh doanh năm 2013 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013 Dành cho NNT thuộc ngành sản xuất, thƣơng mại, dịch vụ Đơn vị tiền: đồng STT CHỈ TIÊU MÃ SỐ SỐ TIỀN (1) (2) (3) (4) [01] Trong đó: - Doanh thu bán hàng hố, dịch vụ xuất [02] Các khoản giảm trừ doanh thu ([03]=[04]+[05]+[06]+[07]) [03] A Chiết khấu thƣơng mại [04] B Giảm giá hàng bán C Giá trị hàng bán bị trả lại D Thuế TTĐB, thuế XK, thuế GTGT theo phƣơng pháp trực tiếp pnộp [07] Doanh thu hoạt động tài [08] 711.022.809 Chi phí sản xuất, kinh doanh HHDV ([09]=[10]+[11]+[12]) [09] 1.464.703.515.582 A Giá vốn hàng bán [10] 1.394.932.632.810 B Chi phí bán hàng [11] 69.770.882.772 C Chi phí quản lý doanh nghiệp [12] Chi phí tài [13] 3.767.518.076 Trong đó: Chi phí lãi tiền vay dùng cho sản xuất, kinh doanh [14] 1.103.429.347 Lợi nhuận từ hoạt động kdoanh ([15]=[01]-[03]+[08]-[09]-[13]) [15] 288.466.617 Thu nhập khác [16] 1.312.631.818 Chi phí khác [17] 481.943.393 Lợi nhuận khác ([18]=[16]-[17]) [18] 830.688.425 10 Tổng lợi nhuận kế tốn trƣớc thuế TNDN ([19]=[15]+[18]) [19] 1.119.155.042 ại họ cK in h tế H uế Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Đ SVTH: Cao Thanh Huyền – K44A Kiểm Tốn 1.517.212.693.737 49.164.216.271 [05] [06] 89
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng công tác tổ chức kế toán thuế tại Công ty Xăng dầu Quảng Bình, Thực trạng công tác tổ chức kế toán thuế tại Công ty Xăng dầu Quảng Bình, Thực trạng công tác tổ chức kế toán thuế tại Công ty Xăng dầu Quảng Bình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay