Thực trạng công tác kiểm toán các khoản mục ước tính kế toán trong quy trình kiểm toán BCTC tại Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn Thuế ATAX

110 219 0
  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 22:10

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH tế H uế KHOÁ LUẬN TỐT NGHI ỆP ĐẠI HỌC ĐỀ TÀI THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM TOÁN CÁC KHOẢN MỤC ại họ cK in h ƯỚC TÍNH KẾ TOÁN TRONG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BCTC TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN Đ & TƯ VẤN THUẾ ATAX” Lê Thị Diệu Ánh Khóa học: 2010 – 2014 ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH tế H uế KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ĐỀ TÀI THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM TOÁN CÁC KHOẢN MỤC ại họ cK in h ƯỚC TÍNH KẾ TOÁN TRONG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BCTC TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN Đ & TƯ VẤN THUẾ ATAX” Sinh viên: Lê Thị Diệu Ánh Lớp: K44A Kế toán –Kiểm toán Tên Giáo viên hướng dẫn Thạc sĩ Đào Nguyên Phi Niên khoá: 2010 – 2014 Huế, tháng 05 năm 2014 Lời cảm ơn Trong suốt trình học tập hoàn thành luận văn này, nhận bảo, hướng dẫn tận tình thầy cô Trường Đại Học Kinh tế Huế anh chị đoàn kiểm toán công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Thuế ATAX Đầu tiên, với lòng kính trọng biết ơn sâu sắc xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới Thạc sĩ Đào Nguyên Phi – người thầy kính mếm hết lòng giúp đỡ, dạy bảo, động viên hướng dẫn cho suốt trình học tập hoàn tế H uế thành luận văn tốt nghiệp Xin chân thành cảm ơn anh chị làm việc Phòng Kiểm toán I – Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Thuế ATAX nhiệt tình giúp đỡ tham gia công tác kiểm toán số đơn vị khách hàng nghiên cứu hồ sơ kiểm toán để ại họ cK in h hoàn thành luận văn Do giới hạn thời gian tìm hiểu thiếu kinh nghiệm thực tế lý thuyết chuyên môn nên đề tài tránh khỏi thiếu sót Vì mong nhận góp ý thầy cô để viết thêm hoàn chỉnh Đ Xin chân thành cảm ơn, Đ ại họ cK in h tế H uế DANH MỤC VIẾT TẮT Bảng cân đối kế toán BCĐPS Bảng cân đối phát sinh BCKT Báo cáo kiểm toán BCTC Báo cáo tài CMKiT Chuẩn mực kiểm toán CMKT Chuẩn mực kế toán ại họ cK in h HTK tế H uế BCĐKT Hàng tồn kho KSNB Kiểm soát nội KTV Kiểm toán viên Đ TK TSCĐ Tài khoản Tài sản cố định iii DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 – Bảng tình hình lao động công ty ATAX Bảng 2.2 – Bảng mức trọng yếu áp dụng thực kiểm toán Bảng 2.3 – Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn Công ty ABC Bảng 2.4 – Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn Công ty XYZ Bảng 2.5 – Bảng phân tích tuổi nợ khoản nợ hạn toán ABC tế H uế Bảng 2.6 – Bảng hoàn nhập dự phòng giảm giá HTK Công ty ABC Bảng 2.7 – Bảng trích lập dự phòng giảm giá HTK Công ty XYZ Bảng 2.8 – Bảng xác định thời gian sử dụng hữu ích TSCĐ Công ty ABC ại họ cK in h Bảng 2.9 – Bảng trích khấu hao TSCĐ Công ty ABC Bảng 2.10 – Bảng phân bổ chi phí trả trước dài hạn Công ty ABC Bảng 2.11 – Bảng ước tính lương phép công nhân sản xuất ABC Bảng 3.1 – Bảng câu hỏi đánh giá thủ tục kiểm soát Đ Bảng 3.3 – Bảng thủ tục phân tích TSCĐ Bảng 3.4 – Bảng trích lập dự phòng giảm giá HTK iv DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1 – Sơ đồ quy trình kiểm toán BCTC Sơ đồ 2.1 – Sơ đồ cấu tổ chức Công ty A.T.A.X Sơ đồ 2.2 – Sơ đồ quy trình kiểm toán báo cáo tài theo phương Đ ại họ cK in h tế H uế pháp AS/2 v MỤC LỤC Lời cảm ơn i Danh mục chữ viết tắt ii Danh mục bảng biểu iii Danh mục sơ đồ iv Mục lục Đ ại họ cK in h tế H uế PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ: I.1 Lý chọn đề tài: .1 I.2 Mục tiêu đề tài: I.3 Đối tượng nghiên cứu: .2 I.4 Phạm vi nghiên cứu I.5 Các phương pháp nghiên cứu: I.6 Điểm đề tài I.7 Cấu trúc đề tài: .5 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC KIỂM TOÁN CÁC ƯỚC TÍNH KẾ TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BCTC: 1.1 Khái quát chung kiểm toán BCTC .6 1.2 Khái quát chung kiểm toán ước tính kế toán 1.2.1 Khái niệm ước tính kế toán: 1.2.2 Tính chất ước tính kế toán: 1.2.3 Nội dung ước tính kế toán: 1.2.3.1 Ước tính tiêu phát sinh: 1.2.3.2 Ước tính tiêu chưa phát sinh: .10 1.3 Công tác kiểm toán ước tính quy trình kiểm toán BCTC .10 1.3.1 Giai đoạn kế hoạch kiểm toán ước tính kế toán: 10 1.3.2 Giai đoạn thực kiểm toán ước tính kế toán: 14 1.3.2.1 Các thủ tục kiểm toán chung khoản ước tính kế toán 14 1.3.2.2 Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính: .16 1.3.2.3 Dự phòng nợ phải thu khó đòi: 18 1.3.2.4 Dự phòng giảm giá HTK 19 1.3.2.5 Chi phí khấu hao TSCĐ: 21 1.3.2.6 Chi phí trả trước: 22 1.3.2.7 Chi phí trích trước: 24 1.3.3 Giai đoạn hoàn thành kiểm toán ước tính kế toán: 25 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM TOÁN CÁC ƯỚC TÍNH KẾ TOÁN ĐƯỢC ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY ATAX 26 2.1 Tổng quan công ty 276 2.1.1 Giới thiệu sơ lược công ty: 276 2.1.1.1 Tên công ty: 276 2.1.1.2 Địa liên hệ: .276 2.1.1.3 Hình thức: 276 2.1.2 Quá trình hình thành phát triển: 287 2.1.3 Lĩnh vực hoạt động kinh doanh: .287 2.1.4 Cơ cấu tổ chức máy điều hành: 298 2.1.4.1 Sơ đồ cấu tổ chức máy điều hành Trụ sở chính: 298 Đ ại họ cK in h tế H uế 2.1.4.2 Chức phận: 3029 2.1.5 Chương trình kiểm toán báo cáo tài ATAX áp dụng: .29 2.1.6 Nguồn lực: 310 2.1.7 Quy trình kiểm toán tài công ty: 310 2.2 Thực trạng công tác kiểm toán ước tính kế toán áp dụng công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Thuế ATAX 33 2.2.1 Giai đoạn chuẩn bị kiểm toán ước tính kế toán: 333 2.2.2 Giai đoạn thực kiểm toán ước tính kế toán: .366 2.2.2.1 Các thủ tục kiểm toán chung: 366 2.2.2.2 Kiểm toán dự phòng giảm giá đầu tư tài chính: .366 2.2.2.3 Kiểm toán dự phòng nợ phải thu khó đòi: 400 2.2.2.4 Kiểm toán dự phòng giảm giá HTK: .444 2.2.2.5 Kiểm toán chi phí khấu hao TSCĐ: .488 2.2.2.6 Kiểm toán chi phí trả trước: 533 2.2.2.7 Kiểm toán chi phí trích trước: .588 2.2.3 Giai đoạn hoàn thành kiểm toán ước tính kế toán: 600 3.1 Nhân xét công tác kiểm toán ước tính kế toán áp dụng công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Thuế ATAX 63 3.1.1 Giai đoạn chuẩn bị kiểm toán ước tính kế toán: 633 3.1.2 Giai đoạn thực kiểm toán ước tính kế toán: .633 3.1.3 Giai đoạn hoàn thành kiểm toán ước tính kế toán: 666 3.2 Đề xuất giải pháp để hoàn thiện công tác kiểm toán ước tính kế toán áp dụng công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Thuế ATAX 68 3.2.1 Bổ sung thủ tục đánh giá hệ thống KSNB chi tiết cho khoản mục ước tính giai đoạn chuẩn bị kiểm toán: 678 3.2.2 Bổ sung phương pháp kiểm toán dự phòng nợ phải thu khó đòi: 700 3.2.3 Bổ sung phương pháp kiểm toán chi phí khấu hao tài sản cố định 711 3.2.4 Bổ sung phương pháp kiểm toán dự phòng giảm giá HTK: 722 PHẦN III KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO: 754 1- Kết Luận: .754 - Một số đề xuất cho hướng nghiên cứu tiếp theo: 765 Danh mục tài liệu tham khảo 76 Phụ lục - Chính sách áp dụng số khoản mục ước tính kế toán v Phụ lục - Thử nghiệm chi tiết số khoản mục ước tính kế toán x Phụ lục - Biên trích lập dự phòng giảm giá HTK xvii Phụ lục - Bảng tổng hợp đối chiếu công nợ xix Phụ lục - Đánh giá chung Hệ thống kiểm soát nội xx Phụ lục - Báo cáo kiểm toán xxiii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Đào Nguyên Phi PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ: I.1 Lý chọn đề tài: Ước tính kế toán vấn đề kế toán kiểm toán Việt Nam năm gần Bản thân khoản mục mang tính xét đoán chủ quan đơn vị có ảnh hưởng trực tiếp đến kết hoạt động kinh doanh nghĩa vụ nộp Thuế doanh nghiệp Tồn rủi ro đơn vị sử dụng khoản mục ước tính để xử lý theo hướng có lợi cho công ty Việc lập ước tính kế toán không hợp lý dẫn đến định sai lầm nhà đầu tư sử dụng BCTC gây thất tế H uế thoát số thuế phải nộp cho Nhà nước Vì vậy, công tác kiểm toán ước tính kế toán trình quan trọng quy trình kiểm toán BCTC đơn vị bên liên quan đặc biệt quan tâm Kiểm toán ước tính kế toán nằm quy trình kiểm toán BCTC Tuy ại họ cK in h nhiên, kiểm toán khoản mục ước tính khó so với kiểm toán khoản mục khác BCTC lẽ thân số xấp xỉ ước tính cách chủ quan người lập báo cáo Việc trích lập khoản ước tính đòi hỏi cần có chứng xác thực chứng minh cho khoản trích Và nhiệm vụ KTV phải đánh giá xem liệu chứng đủ sức thuyết phục, hợp lý hay chưa Do đó, KTV cần phải có đầy đủ kiến thức kinh nghiệm kiểm toán đánh giá Đ chênh lệch Nhận thức vấn đề trên, trình thực tập Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Thuế ATAX, định chọn đề tài: “Thực trạng công tác kiểm toán khoản mục ước tính kế toán quy trình kiểm toán BCTC Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn Thuế ATAX” để thực khoá luận tốt nghiệp SVTH: Lê Thị Diệu Ánh - K44A Kiểm toán  Thử nghiệm chi tiết khoản mụcdự phòng nợ phải thu khó đòi MỤC TIÊU KIỂM TOÁN THỬ NGHIỆM CHI TIẾT Kiểm tra chứng từ kèm theo bảng trích lập chứng minh khoản phải thu trích lập dự phòng khoản phải thu thuộc doanh nghiệp Sự đầy đủ Kiểm tra việc trả tiền khoản nợ phải thu sau ngày kết thúc niên độ kế toán để xem có khoản phải thu nợ hạn doanh nghiệp chưa lập dự phòng cho khoản nợ tế H uế Sự tồn Chọn mẫu kiểm tra khoản phải thu mà kiểm toán xác thực khó thu hồi xem lập dự phòng hay chưa Đối chiếu số liệu bảng trích lập dự phòng với sổ Báo cáo tài xem có khớp số liệu hay không Sự đánh giá KTV tự lập Bảng phân tích tuổi nợ dựa tài liệu Hợp đồng kinh tế, sổ chi tiết nợ phải thu hay xác nhận công nợ so sánh với Bảng phân tích tuổi nợ doanh nghiệp lập để kiểm xem doanh nghiệp phân tích tuổi nợ đắn chưa K in h Sự xác ại h ọc Xem xét tỷ lệ trích lập dự phòng doanh nghiệp lập có phù hợp với bảng phân tích tuổi nợ theo quy định theo Thông tư 228/2009/TT-BTC hay không Đ Tiến hành tính toán lại khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi theo quy định đối chiếu với mức trích lập dự phòng mà doanh nghiệp lập Sự phê chuẩn Kiểm tra bảng lập dự phòng nợ phải thu khó đòi có chữ ký phê duyệt Giám đốc (hoặc người đứng đầu) hay chưa Sự trình bày công bố KTV kiểm tra Bảng cân đối kế toán xem khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi có ghi âm phần tài sản hạch toán điều chỉnh cho khoản nợ phải thu khó đòi không Đồng thời kiểm tra xem thuyết minh BCTC có trình bày khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi hay không xii Thử nghiệm chi tiết khoản mụcdự phòng giảm giá hàng tồn kho MỤC TIÊU KIỂM TOÁN THỬ NGHIỆM CHI TIẾT Chứng kiến kiểm kê HTK cuối kỳ kiểm tra Biên kiểm kê HTK cuối kỳ doanh nghiệp để kiểm tra tính có thật HTK cuối kỳ, đối chiếu với Bảng trích lập dự phòng giảm giá HTK doanh nghiệp lập xem có mặt hàng lập dự phòng lại không tồn vào ngày lập báo cáo tài doanh nghiệp không Sự đầy đủ Kiểm tra biên kiểm kê KTV kiểm tra, xem xét xem có HTK bị giảm giá doanh nghiệp chưa liệt kê vào Bảng kê HTK bị giảm giá không h tế H uế Sự tồn Đối chiếu số liệu bảng trích lập dự phòng với sổ Báo cáo tài xem có khớp số liệu hay không Đ Sự xác ại h ọc K in Kiểm tra HTK bị giảm giá nêu bảng kê HTK bị giảm giá xem doanh nghiệp lập dự phòng cho khoản mục HTK chưa cách đối chiếu với bảng kê trích lập dự phòng giảm giá HTK.Kiểm tra nghiệp vụ bán hàng trước sau ngày kết thúc niên độ để xem có mặt hàng bán với giá thấp giá gốc lại không lập dự phòng Sự đánh giá KTV kiểm tra tài liệu giá trị thực HTK Đối với HTK sản phẩm, hàng hóa, KTV cần kiểm tra giá bán gần sản phẩm, hàng hóa giá bán sản phẩm, hàng hóa sau ngày kết thúc niên độ cách kiểm tra chứng từ gốc hóa đơn bán hàng Đối với HTK vật tư, KTV cần kiểm tra giá mua gần mặt hàng cách kiểm tra chứng từ gốc hóa đơn mua hàng, chứng từ vận chuyển… KTV kiểm tra xem việc ước tính khoản dự phòng giảm giá HTK hợp lý chưa cách tính lại mức dự phòng giảm giá HTK cho mặt hàng dựa thông tin giá gốc giá trị thực HTK thu thập Sau đó, so sánh bảng với Bảng trích lập dự phòng giảm giá HTK mà khách hàng lập xem có xiii không Sự phê chuẩn Kiểm tra bảng trích lập dự phòng giảm giá HTK có chữ ký phê duyệt Giám đốc (hoặc người đứng đầu) hay chưa Sự trình bày công bố KTV kiểm tra Bảng cân đối kế toán xem khoản dự phòng giảm giá HTK có ghi âm phần tài sản hạch toán điều chỉnh cho khoản HTK hay không Đồng thời kiểm tra xem thuyết minh BCTC có trình bày khoản dự phòng giảm giá HTK hay không  Thử nghiệm chi tiết khoản mục chi phí khấu hao tài sản cố định MỤC TIÊU KIỂM TOÁN tế H uế Sự tồn THỬ NGHIỆM CHI TIẾT Đối chiếu Bảng trích khấu hao tài sản cố định với Biên kiểm kê tài sản cố định cuối kỳ trước để xem xét có tài sản trích khấu hao lại không tồn doanh nghiệp K in h Dựa vào hồ sơ tăng giảm TSCĐ, KTV xác định thời điểm bắt đầu trích khấu hao ngừng trích khấu hao có phù hợp với thời điểm bàn giao tài sản đưa vào sử dụng thời điểm giảm tài sản hay không ại h ọc Kiểm tra khấu hao tài sản cố định tăng kỳ cách đối chiếu Bảng trích khấu hao tài sản với hồ sơ tài sản cố định tăng kỳ nhằm phát sai sót việc trích lập khấu hao tài sản giá trị tăng kỳ (như chưa đưa vào sử dụng) Đ Kiểm tra Biên lý, nhượng bán tài sản cố định kỳ đối chiếu với Bảng trích khấu hao tài sản cố định doanh nghiệp lập để xem có tài sản cố định giảm kỳ doanh nghiệp tiếp tục tính khấu hao cho tài sản không Kiểm tra hồ sơ tài sản cố định, để chứng minh tài sản cố định thuộc quyền kiểm soát doanh nghiệp có tài sản cố định hữu doanh nghiệp vào thời điểm cuối kỳ lại tài sản doanh nghiệp Kiểm tra cột thời gian sử dụng tài sản cố định Bảng trích khấu hao, rà soát lại ngày tháng bắt đầu sử dụng tài sản cố định hồ sơ gốc sổ tài sản cố định xem có tài sản cố định khấu hao hết nguyên giá sử dụng doanh nghiệp tiếp tục trích khấu hao Sự đầy đủ Đối chiếu Bảng tăng giảm tài sản cố định kỳ với Bảng trích khấu hao tài sản cố định xem có tài sản cố định tăng, bắt đầu phải xiv trích khấu hao doanh nghiệp lại không trích hay không Sự xác Đối chiếu số liệu bảng trích lập khấu hao TSCĐ với sổ Báo cáo tài xem có khớp số liệu hay không Sự đánh giá Kiểm tra phương pháp tính khấu hao doanh nghiệp lựa chọn có phù hợp với đặc điểm sử dụng tài sản cố định doanh nghiệp hay không Xem xét tính quán sách khấu hao qua thời kỳ khác tế H uế So sánh nguyên giá tài sản cố định năm trước với nguyên giá tài sản cố định năm xem có nhiều thay đổi hay không, tìm hiểu nguyên nhân; so sánh phương pháp khấu hao tài sản cố định năm với năm trước xem doanh nghiệp có sử dụng phương pháp khấu hao quán không Nếu phát có không quán với năm trước, KTV cần vấn doanh nghiệp điều tìm hiểu nguyên nhân K in h Kiểm tra lại thời gian sử dụng tài sản cố định doanh nghiệp ước tính có hợp lý không, có phù hợp với khung thời gian sử dụng hữu ích quy định văn Nhà nước quy định chế độ quản lý, sử dụng trích khấu hao tài sản cố định hay không, xem xét giả định nhà quản lý ước tính thời gian khấu hao ại h ọc Tiến hành tính toán lại chi phí khấu hao TSCĐ theo phương pháp doanh nghiệp lựa chọn thời gian sử dụng doanh nghiệp ước tính Sau đối chiếu Bảng trích khấu hao doanh nghiệp Nếu có chênh lệch phải tìm hiểu nguyên nhân xử lý Kiểm tra bảng trích lập khấu hao TSCĐ có chữ ký phê duyệt Giám đốc (hoặc người đứng đầu) hay chưa Đ Sự phê chuẩn Sự trình bày công bố KTV kiểm tra Bảng cân đối kế toán xem khoản khấu hao TSCĐ có ghi âm phần tài sản hạch toán điều chỉnh cho khoản TSCĐ không Đồng thời kiểm tra xem thuyết minh BCTC có trình bày khoản hay không xv tế H uế  Thử nghiệm chi tiết khoản mụcchi phí trả trước MỤC TIÊU KIỂM TOÁN Yêu cầu doanh nghiệp cung cấp chứng từ chứng minh cho khoản chi phí hợp đồng bảo hiểm, chi phí thuê nhà trả trước… báo cáo chi tiết phân bổ khoản chi phí trả trước, xem xét nội dung, chất khoản chi có phải phân bổ nhiều kỳ kế toán hay không K in h Sự tồn THỬ NGHIỆM CHI TIẾT Kiểm tra chứng từ gốc hợp đồng bảo hiểm, hóa đơn chi trả tiền thuê nhà trả trước, phiếu xuất kho công cụ dụng cụ … để xem khoản chi phí ghi nhận vào chi phí trả trước hay chưa Đ Sự đầy đủ ại h ọc Đối với chi phí trả trước công cụ dụng cụ xuất dùng, kiểm tra phiếu xuất kho công cụ dụng cụ để xem xét có thật công cụ dụng cụ xuất dùng kỳ sử dụng nhiều kỳ hay không Sự xác Đối chiếu số liệu bảng trích lập phân bổ chi phí trả trước với sổ Báo cáo tài xem có khớp số liệu hay không Sự đánh giá Tỷ lệ phân bổ chi phí trả trước lại đầu kỳ có quán kỳ trước cách đối chiếu với tỷ lệ phân bổ kỳ trước chi tiết cho khoản chi phí Tỷ lệ phân bổ chi phí trả trước phát sinh kỳ có hợp lý không Kiểm tra việc tính toán doanh nghiệp có không cách tính toán lại mức phân bổ chi phí trả trước vào chi phí sản xuất kinh doanh kỳ đối chiếu với bảng phân bổ chi phí trả trước doanh nghiệp xvi Sự phê chuẩn Kiểm tra bảng trích lập phân bổ chi phí trả trước có chữ ký phê duyệt Kế toán trưởng hay chưa Sự trình bày công bố KTV kiểm tra Bảng cân đối kế toán xem khoản chi phí trả trước có ghi phần tài sản, cụ thể khoản Tài sản khác hay không tế H uế Đồng thời kiểm tra xem thuyết minh BCTC có trình bày khoản hay không  Thử nghiệm chi tiết khoản mục chi phí trích trước MỤC TIÊU KIỂM TOÁN h THỬ NGHIỆM CHI TIẾT Yêu cầu chứng chứng minh việc ghi sổ khoản trích trước như: định trích trước chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định, định trích trước tiền lương nghỉ phép, hợp đồng vay xác nhận người cho vay (đối với chi phí lãi vay trả sau)… Sự đầy đủ Kiểm tra tất hợp đồng vay số trái phiếu trả lãi sau để xem việc tính số lãi trích trước có đầy đủ ại h ọc K in Sự tồn Đ Kiểm tra chứng từ kế hoạch trích trước chi phí sửa chữa tài sản cố định, quy định trích trước tiền lương nghỉ phép… kiểm tra xem trích trước vào chi phí kỳ chưa Sự xác Đối chiếu số liệu bảng trích lập phân bổ chi phí trích trước với sổ Báo cáo tài xem có khớp số liệu hay không Sự đánh giá Kiểm tra bảng chi tiết chi phí phải trả cuối kỳ, sổ chi tiết, sổ tài liệu khác liên quan, đối chiếu với chứng từ kế hoạch trích trước, hợp đồng vay…để xác định số trích trước có hợp lý không Kiểm tra số trích trước chi phí phải trả với chi phí thực tế phát sinh thời gian từ sau ngày kết thúc niên độ đến ngày ký báo cáo kiểm toán để đánh giá tính hợp lý việc trích trước Kiểm tra việc tính toán bảng kê bảng kê chi phí lãi vay… xvii Kiểm tra bảng trích lập phân bổ chi phí trích trước có chữ ký phê duyệt Kế toán trưởng hay chưa Sự trình bày công bố KTV kiểm tra Bảng cân đối kế toán xem khoản chi phí trích trước có ghi phần Nợ ngắn hạn, cụ thể khoản Chi phí phải trảĐồng thời kiểm tra xem thuyết minh BCTC có trình bày khoản hay không Đ ại h ọc K in h tế H uế Sự phê chuẩn xviii PHỤ LỤC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc CÔNG TY CỔ PHẦN SXTM ABC BIÊN BẢN TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ HTK Hôm nay, ngày 31/12/2013, thành phần gồm có: Ông Trần Mỹ P - Phó Tổng Giám đốc điều hành Ông Lê Nguyễn Văn N – Phụ trách kế hoạch sản xuất Ông Nguyễn Minh T – Kế toán trưởng Căn giá thị trường HTK thời điểm thực được, Hội đồng thống trích lập dự phòng giảm giá HTK số nguyên vật liệu tồn kho lâu ngày từ năm 2010 sau: Giá trị 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 m cuộn cuộn cuộn cuộn cuộn 4.265 737 4.168 16 4.850 632 986 28 50.000 yd m yd m m m m m m m m 2.631 548 492 20 854 1.584 7.302 955 277 3.662 46 Giá trị thực tế thời điểm tế H uế 160.000 ại h Băng cài Áo bảo hộ lao động Chỉ coton Chỉ may tay Chỉ nilon 210d3 Chỉ nilon 840d4 Chỉ thêu Giấy douplex Móc cước Vật tư, vải, da Cosmo (China) Cosmo (Korea) Canvas jisheng Dao cắt Double tex Kalico Nowoven Nowoven (Korea) Nhựa TPR sheet Tricot Vải bạt Đ 10 gói Số lượng Giá trị sổ sách 590.123.500 248.916.350 8.494.110 h Tổng số Vật tư phụ liệu Bột chống ẩm Đơn vị tính 31.690.880 34.123.100 99.198.060 425.000 42.143.160 25.504.120 5.041.300 180.600 2.116.020 303.066.550 49.200.400 7.370.300 27.300.600 5.503.950 410.260 9.967.920 35.020.200 106.050.500 34.600.680 7.340.500 18.700.250 1.600.990 K in Hàng tồn kho ọc STT Giá trị trích lập dự phòng 177.058.360 74.674.900 2.548.230 413.065.140 174.241.450 5.945.880 9.507.270 10.236.930 29.759.420 127.500 12.642.950 7.651.230 1.512.390 54.180 634.800 90.941.290 14.771.540 2.211.390 8.187.480 1.651.180 123.080 2.990.370 10.506.070 31.814.250 10.385.600 2.200.660 5.614.270 485.400 22.183.610 23.886.170 69.438.640 297.500 29.500.210 17.852.890 3.528.910 126.420 1.481.220 212.125.260 34.428.860 5.158.910 19.113.120 3.852.770 287.180 6.977.550 24.514.130 74.236.250 24.215.080 5.139.840 13.085.980 1.115.590 xvii Giá trị 23 24 25 26 27 28 Vật tư công cụ dụng cụ Bút sáp Bút bạc TL-VN Cọ loại Đá mài $100 Kim (Tồn kho cũ) Tân phô 40w Vật tư hoá chất Keo C-3000PR Keo C-1000 Keo C-609L Keo D-tac 610HH Keo latex Keo 80A+80B Đơn vị tính Số lượng cây viên 288 158 1.002 10 kg kg kg kg kg kg 100 100 200 195 10 40 Giá trị sổ sách 2.547.470 240.000 308.160 20.440 60.000 1.676.880 241.990 35.593.130 5.249.000 5.157.000 8.190.000 12.358.130 679.000 3.960.000 Giá trị thực tế thời điểm Giá trị trích lập dự phòng 764.240 72.000 92.450 6.130 18.000 503.060 72.600 10.677.930 1.574.700 1.547.100 2.457.000 3.707.430 203.700 1.188.000 1.783.230 168.000 215.710 14.310 42.000 1.173.820 169.390 24.915.200 3.674.300 3.609.900 5.733.000 8.650.700 475.300 2.772.000 177.058.360 413.065.140 Tổng Cộng K in h 29 30 31 32 33 34 Hàng tồn kho tế H uế STT 590.123.500 ại h ọc Tổng số trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho nguyên vật liệu tồn kho lâu năm (từ 2010) thống là: 413.065.140 đồng Phòng điều hành sản xuất Kế toán trưởng (Đã ký) (Đã ký) (Đã Ký) Trần Mỹ P Lê Nguyễn Văn N Nguyễn Minh T Phó Tổng Đ Giám đốc điều hành xviii PHỤ LỤC CTY CỔ PHẦN SX-TM ABC BẢNG TỔNG HỢP ĐỐI CHIẾU CÔNG NỢ TK 131 – Phải thu khách hang (Từ ngày 01/01/2013 đến ngày 31/12/2013) uế Số dư 31/12/2013 Nợ Có 6.500.500 3.600.300 9.000.200 130.500.000 2.600.700 6.700.200 14.300.300 10.800.200.700 10.800.200.700 5.487.455.160 172.409.168.670 161.720.813.510 5.200.900.000 15.000.000 13.400.000 394.400.500 394.400.500 1.254.959.000 1.254.959.000 127.000 10.380.090 29.561.645.497 24.167.400.870 8.217.256.827 1.132.452.273 1.132.452.273 1.227.588.500 7.623.757.700 9.003.101.810 8.945.040 927.343.000 918.397.960 5.890.800.700 223.709.653.840 197.090.053.240 26.765.000.500 394.400.500 K in h tế H Phát sinh kì Nợ Có ại họ c Hội chợ HN 2011 Nguyễn Thị Kim T Hội chợ QN 2011 Công ty TNHH QH Phan Hoài T Trần Kiến T Cửa hàng FOT Công ty CP Phát triển TV Công ty CP Đầu tư BC Shop Hoàng Phước T Nguyễn Thị Thanh T Bán lẻ Cửa hàng GTSP Công ty CP PAC Công ty cổ phần Phước Kỳ N Công ty TNHH CVR Nguyễn Văn T Cơ sở Quốc H Cộng Số dư 31/12/2012 Nợ Có 6.500.500 3.600.300 9.000.200 130.500.000 2.600.700 6.700.200 14.300.300 28.400.000 10.253.090 2.823.012.200 Đ Khách hàng 1.227.588.500 1.379.344.110 5.641.800.100 Kế toán (Đã ký) Lê Thị Thuỳ V Kế toán trưởng (Đã ký) Nguyễn Minh T xix ATAX A610 Trang 1/3 Khách hàng Công ty CP SXTM ABC Người thực NTNP 01/03/2014 Ngày khoá sổ 31/12/2013 Người soát xét NTT 01/03/2014 Nội dung ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HỆ THỐNG Người soát xét KIỂM SOÁT NỘI BỘ CỦA ĐƠN VỊ A MỤC TIÊU: Đánh giá hệ thống KSNB cấp độ DN giúp KTV xác định sơ nhân tố rủi ro, gian lận, lập kế hoạch kiểm toán xác định nội dung, lịch trình phạm vi thủ tục kiểm toán B NỘI DUNG CHÍNH: CÁC THÀNH PHẦN CỦA HỆ THỐNG KSNB MÔI TRƯỜNG KIỂM SOÁT Có Không Mô tả/ Ghi Tham chiếu h tế H uế Hệ thống KSNB cấp độ DN thường có ảnh hưởng rộng khắp tới mặt hoạt động DN Do đó, hệ thống KSNB cấp độ DN đặt tiêu chuẩn cho cấu phần khác hệ thống KSNB Hiểu biết tốt hệ thống KSNB cấp độ DN cung cấp sở quan trọng cho việc đánh giá hệ thống KSNB chu trình kinh doanh quan trọng KTV sử dụng xét đoán chuyên môn để đánh giá hệ thống KSNB cấp độ DN cách vấn, quan sát kiểm tra tài liệu Việc đánh giá giới hạn 03 thành phần cấu thành hệ thống KSNB: (1) Môi trường kiểm soát; (Control Enviroment) (2) Quy trình đánh giá rủi ro; (Risk Assessement) (3) Giám sát hoạt động kiểm soát (Monitoring) K in 1.1 Truyền thông thực thi tính trực giá trị đạo đức DN Có quy định giá trị đạo đức giá trị có thông tin đến phận DN không?  - Có quy định để giám sát việc tuân thủ nguyên tắc tính trực giá trị đạo đức không?  - Các sai phạm tính trực giá trị đạo đức xử lý nào? Cách thức xử lý có quy định rõ áp dụng đắn?  ại h ọc - Đ 1.2 Cam kết lực trình độ nhân viên - Các nhà quản lý có danh tiếng chứng lực họ không?  - DN thường có thiên hướng thuê nhân viên có lực hay nhân viên tốn chi phí nhất?  - DN xử lý nhân viên lực?  1.3 Phong cách điều hành triết lý nhà quản lý DN - Thái độ nhà quản lý DN hệ thống KSNB?  - Phương pháp tiếp cận họ rủi ro?  - Thu nhập nhà quản lý có dựa vào kết hoạt động hay không?  - Mức độ tham gia nhà quản lý DN vào trình lập BCTC?  xx A610 2/3 CÁC THÀNH PHẦN CỦA HỆ THỐNG KSNB Có Không Mô tả/ Ghi Tham chiếu 1.4 Cấu trúc tổ chức - Cơ cấu tổ chức có phù hợp với quy mô, hoạt động kinh doanh vị trí địa lý kinh doanh đơn vị không?  - Cầu trúc DN có khác biệt với DN có quy mô tương tự ngành không?  1.5 Phân định quyền hạn trách nhiệm DN có sách thủ tục cho việc uỷ quyền phê duyệt nghiệp vụ mức độ phù hợp không?  - Có giám sát kiểm tra phù hợp hoạt động phân quyền cho nhân viên không?  - Nhân viên DN có hiểu rõ nhiệm vụ hay không?  - Những người thực công tác giám sát có đủ thời gian để thực công việc giám sát không?  - Sự bất kiêm nhiệm có thực phù hợp đơn vị không? (ví dụ, tách biệt vị trí kế toán công việc mua sắm tài sản) 1.6 Chính sách nhân thực tế quản lý nhân tế H uế -  Đơn vị có sách tiêu chuẩn cho việc tuyển dụng, đào tạo, đánh giá, đề bạt, sa thải nhân viên không? - Các sách có xem xét cập nhật thường xuyên không?  - Các sách có truyền đạt đến nhân viên đơn vị không?  - Những nhân viên có nhận thức trách nhiệm họ kỳ vọng BGĐ không?  - Kết công việc nhân viên có đánh giá soát xét định kỳ không? QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ RỦI RO   Đ ại h ọc K in h - Rủi ro kinh doanh liên quan tới BCTC - Các nhà quản lý xác định rủi ro kinh doanh liên quan tới BCTC nào? Qua vấn, nhà quản lý xác định rủi ro nên đánh giá yếu tố - Ước tính ảnh hưởng mặt tài chính? Tương tự - Đánh giá khả xảy rủi ro kinh doanh? Tương tự - Các rủi ro kinh doanh phát giải nào? Tương tự GIÁM SÁT CÁC HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT 3.1 Giám sát thường xuyên định kỳ - Việc giám sát thường xuyên có xây dựng hoạt động DN không?  xxi A610 3/3 CÁC THÀNH PHẦN CỦA HỆ THỐNG KSNB Có - DN có sách xem xét lại hệ thống KSNB định kỳ đánh giá tính hiệu hệ thống không? (Mô tả việc đánh giá có)  - DN có trì phận kiểm toán nội phù hợp không?  - Bộ phận kiểm toán nội có đủ kinh nghiệm chuyên môn đào tạo đắn không?  - Bộ phận kiểm toán nội có trì hồ sơ đầy đủ hệ thống KSNB kiểm tra hệ thống KSNB đơn vị không?  - Bộ phận kiểm toán nội có quyền tiếp cận sổ sách, chứng từ kế toán phạm vi hoạt động họ không bị hạn chế?  Không Mô tả/ Ghi Tham chiếu DN có sách, thủ tục để đảm bảo thực kịp thời biện pháp sửa chữa thiếu sót hệ thống KSNB không?  - BGĐ có xem xét ý kiến đề xuất liên quan đến hệ thống KSNB đưa KTV độc lập (hoặc KTV nội bộ) thực đề xuất không?  - Bộ phận kiểm toán nội có gửi báo cáo phát thiếu sót hệ thống KSNB lên HĐQT Ban Kiểm soát kịp thời không?  - Bộ phận kiểm toán nội có theo dõi biện pháp sửa chữa BGĐ không?  - Bộ phận kiểm toán nội có quyền tiếp cận trực tiếp HĐQT Ban Kiểm soát không?  Đ C KẾT LUẬN ại h ọc K in tế H uế - h 3.2 Báo cáo thiếu sót hệ thống KSNB Rủi ro trọng yếu Những yếu tố giúp rủi ro giảm Các thủ tục kiểm toán bổ sung Không có xxii BÁO CÁO KIỂM TOÁN Về Báo cáo tài năm 2013 Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại ABC Kính gửi: Hội đồng quản trị Ban Tổng Giám đốc Công ty CP Sản xuất Thương mại ABC Chúng kiểm toán Báo cáo tài năm 2013 Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại ABC (sau gọi tắt “Công ty”), gồm Bảng cân đối kế toán ngày 31/12/2013, Báo cáo kết hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Thuyết minh báo cáo tài cho năm tài kết thúc ngày Trách nhiệm Ban Tổng Giám đốc Kiểm toán viên Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập trình bày Báo cáo tài Trách tế H uế nhiệm đưa ý kiến Báo cáo tài dựa kết kiểm toán Báo cáo tài năm 2012 Công ty kiểm toán Do hạn chế phạm vi kiểm toán bất đồng xử lý kế toán đưa ý kiến chấp nhận phần Báo cáo kiểm toán số 31-XXXX/BC-ATAX ngày 14/03/2013 h Cơ sở ý kiến K in Chúng thực công việc kiểm toán theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam Các chuẩn mực yêu cầu phải lập kế hoạch thực công việc kiểm toán để đạt đảm bảo hợp lý Báo cáo tài không chứa đựng sai sót trọng ọc yếu Công việc kiểm toán bao gồm việc kiểm tra, sở chọn mẫu, chứng xác ại h minh cho số liệu thông tin thuyết minh Báo cáo tài Chúng đồng thời tiến hành đánh giá việc tuân thủ chuẩn mực nguyên tắc kế toán áp dụng, ước tính quan trọng Ban Tổng Giám đốc việc trình bày thông tin Báo Đ cáo tài Chúng tin tưởng công việc kiểm toán cung cấp sở hợp lý cho ý kiến Giới hạn phạm vi kiểm toán Như trình bày mục V.8 – Thuyết minh Báo cáo tài chính, Công ty sở hữu 40.000 cổ phiếu Công ty CP Bắc Trung Bộ, trị giá 400.000.000 VND, chiếm tỷ lệ 5% vốn đầu tư đơn vị Trong năm tài 2013, Công ty trích lập dự phòng giảm giá khoản đầu tư với số tiền 64.959.980VND dựa vào giá trị vốn chủ sở hữu thực có ngày 31/12/2013 đơn vị Cho đến nay, chưa nhận chứng kiểm toán để xét xem liệu khoản trích lập dự phòng có phù hợpvới quy định hành hay không xxiii KTV phát nợ tồn đọng lâu ngày với giá trị 173.202.200, công ty không nhận đối chiếu nên không trích dự phòng Ý kiến kiểm toán viên Theo ý kiến chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng (nếu có) hạn chế phạm vi kiểm toán trình bày đoạn nêu trên, Báo cáo tài kèm theo phản ánh trung thực hợp lý, khía cạnh trọng yếu, tình hình tài Công ty ngày 31 tháng 12 năm 2013 kết hoạt động kinh doanh tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài kết thúc ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Việt Nam hành qui định pháp lý có liên quan Ngoài ra, lưu ý vấn đề sau: tế H uế Như trình bày thuyết minh III.4 – Thuyết minh báo cáo tài chính, ngày 31/12/2013, nợ phải trả ngắn hạn vượt tài sản ngắn hạn với số tiền 6.125.844.100 VND, lỗ lũy 31/12/2013: 32.546.111.280 VND, chiếm 50% vốn đầu tư chủ sở hữu Tình hình cho thấy tồn yếu tố không chắn trọng yếu gây h nghi ngờ đáng kể khả hoạt động liên tục đơn vị Tuy nhiên, Ban Tổng Giám đốc K in Công ty có kế hoạch kinh doanh cho năm 2014 năm để cải thiện tình hình tài Bên cạnh đó, cổ đông cam kết tiếp tục tài trợ nguồn lực cần thiết để Công ty tiếp tục hoạt động Do vậy, Báo cáo tài ọc lập sở giả định hoạt động liên tục ại h CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN THUẾ ATAX Phó Giám đốc Đ Kiểm toán viên (Đã ký) (Đã ký) Nguyễn Thị Nam P Nguyễn Thường T xxiv
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng công tác kiểm toán các khoản mục ước tính kế toán trong quy trình kiểm toán BCTC tại Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn Thuế ATAX, Thực trạng công tác kiểm toán các khoản mục ước tính kế toán trong quy trình kiểm toán BCTC tại Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn Thuế ATAX, Thực trạng công tác kiểm toán các khoản mục ước tính kế toán trong quy trình kiểm toán BCTC tại Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn Thuế ATAX, PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ:, I.7 Cấu trúc của đề tài:, CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC KIỂM TOÁN CÁC ƯỚC TÍNH KẾ TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BCTC:, 2 - MỘT SỐ ĐỀ XUẤT CHO HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO:

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay