Thực trạng công tác kế toán thuế tại Công ty Cổ phần Huetronics

98 208 0
  • Loading ...
1/98 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 22:10

Đ ại họ cK in h tế H uế Lời em xin chân thành cảm ơn đến quý Thầy, Cô trường Đại học Kinh tế Huế, người trực tiếp giảng dạy, truyền đạt kiến thức bổ ích cho em, tảng bản, hành trang vô quý giá, bước cho em bước vào nghiệp tương lai sau Cám ơn nhà trường tạo điều kiện cho em có hội thực tập công ty để hiểu rõ công tác đào tạo làm việc môi trường làm việc thực tế Đặc biệt cảm ơn Thầy Hoàng Giang tận tình, quan tâm, giúp đỡ em ba tháng qua, giải đáp thắc mắc trình thực tập Nhờ đó, em hoàn thành báo cáo thực tập Bên cạnh đó, em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới anh, chị phòng Kế Toán - Tài Chính Công ty Cổ phần Huetronics, dù bận rộn với công việc dành thời gian bảo, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi để em tìm hiểu thu thập thông tin phục vụ cho khóa luận Trong trình thực tập làm khóa luận, giới hạn mặt thời gian kiến thức có hạn nên đề tài nhiều điểm thiếu sót, kính mong nhận góp ý, nhận xét từ phía quý Thầy, Cô anh chị Công ty để kiến thức em ngày hoàn thiện rút kinh nghiệm bổ ích áp dụng vào thực tiễn cách hiệu Kính chúc quý Thầy Cô Anh chị công ty dồi sức khỏe thành công công việc Em xin chân thành cảm ơn ! Huế, ngày 15 tháng năm 2014 Nguyễn Khoa Hiếu Khóa luận tốt nghiệp Khóa học 2010 - 2014 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Bảo hiểm xã hội CBCNV Cán công nhân viên CCDV Cung cấp dịch vụ CNTT Công nghệ thông tin CP Cổ phần GTGT Giá trị gia tăng HHDV Hàng hóa dịch vụ HTK Hàng tồn kho HTKK Hỗ trợ kê khai KD Kinh doanh NSNN Ngân sách Nhà nước SXKD Sản xuất kinh doanh TGĐ Tổng Giám đốc TNDN Thu nhập doanh nghiệp TSCĐ Tài sản cố định Đ ại họ cK in h tế H uế BHXH Sinh viên: Nguyễn Khoa Hiếu Giáo viên hướng dẫn: Th.S Hoàng Giang Khóa luận tốt nghiệp Khóa học 2010 - 2014 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Tình hình tài sản - nguồn vốn công ty (2011 - 2013) .28 Đ ại họ cK in h tế H uế Bảng 2.2 Tình hình sản xuất kinh doanh công ty (2011-2013) 31 Sinh viên: Nguyễn Khoa Hiếu Giáo viên hướng dẫn: Th.S Hoàng Giang Khóa luận tốt nghiệp Khóa học 2010 - 2014 DANH MỤC SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ Sơ đồ 1.1 Sơ đồ hạch toán thuế GTGT đầu vào khấu trừ 17 Sơ đồ 1.2 Sơ đồ hạch toán thuế GTGT đầu 19 Sơ đồ 2.1 Sơ đồ tổ chức máy quản lý Công ty Cổ phần Huetronics 24 Sơ đồ 2.2 Sơ đồ tổ chức máy kế toán .33 Đ ại họ cK in h tế H uế Sơ đồ 2.3 Trình tự kế toán theo hình thức Kế toán máy .35 Sinh viên: Nguyễn Khoa Hiếu Giáo viên hướng dẫn: Th.S Hoàng Giang Khóa luận tốt nghiệp Khóa học 2010 - 2014 MỤC LỤC PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu đề tài 1.3 Đối tượng nghiên cứu .2 1.4 Phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.5.1 Phương pháp nghiên cứu số liệu .2 1.5.2 Phương pháp thu thập tài liệu tế H uế 1.5.3 Phương pháp xử lý số liệu 1.6 Tính đề tài 1.7 Kết cấu đề tài .3 Phần II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ại họ cK in h Chương I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI .4 1.1 Vấn đề thuế 1.1.1 Khái niệm thuế 1.1.2 Đặc điểm 1.1.3 Vai trò 1.2 Thuế GTGT Đ 1.2.1 Khái niệm, đặc điểm, vai trò thuế GTGT 1.2.1.1 Khái niệm 1.2.1.2 Đặc điểm .5 1.2.1.3 Vai trò 1.2.2 Đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, người nộp thuế 1.2.2.1 Đối tượng chịu thuế 1.2.2.2 Đối tượng không chịu thuế 1.2.2.3 Người nộp thuế 1.2.3 Căn tính thuế .6 1.2.3.1 Giá tính thuế .6 Sinh viên: Nguyễn Khoa Hiếu Giáo viên hướng dẫn: Th.S Hoàng Giang Khóa luận tốt nghiệp Khóa học 2010 - 2014 1.2.3.2 Thuế suất 1.2.4 Phương pháp tính thuế .7 1.2.5 Kê khai, nộp thuế, khấu trừ thuế, hoàn thuế 1.2.5.1 Kê khai thuế 1.2.5.2 Khấu trừ thuế 1.2.5.3 Nộp thuế .9 1.2.5.4 Hoàn thuế 10 1.3 Thuế TNDN 11 1.3.1 Khái niệm, đặc điểm, vai trò thuế TNDN 11 tế H uế 1.3.1.1 Khái niệm 11 1.3.1.2 Đặc điểm 11 1.3.1.3 Vai trò .11 1.3.2 Người nộp thuế 11 ại họ cK in h 1.3.3 Căn tính thuế .12 1.3.3.1 Thu nhập tính thuế 12 1.3.3.2 Thuế suất 14 1.3.4 Phương pháp tính thuế .14 1.3.5 Kê khai, nộp thuế .15 1.3.5.1 Kê khai thuế 15 1.3.5.2 Quyết toán thuế .15 Đ 1.3.5.3 Nộp thuế 15 1.4 Kế toán thuế GTGT 15 1.4.1 Kế toán thuế GTGT đầu vào 15 1.4.1.1 Chứng từ sử dụng .15 1.4.1.2 Tài khoản sử dụng 16 1.4.1.3 Phương pháp hạch toán 17 1.4.2 Kế toán thuế GTGT đầu 18 1.4.2.1 Chứng từ sử dụng .18 1.4.2.2 Tài khoản sử dụng 18 1.4.2.3 Phương pháp hạch toán 19 Sinh viên: Nguyễn Khoa Hiếu Giáo viên hướng dẫn: Th.S Hoàng Giang Khóa luận tốt nghiệp Khóa học 2010 - 2014 1.5 Kế toán thuế TNDN 19 1.5.1 Chứng từ sử dụng 19 1.5.2 Tài khoản sử dụng 20 1.5.2.1 Tài khoản 3334 – Thuế TNDN hành 20 1.5.2.2 Tài khoản 8821 – Chi phí thuế TNDN hành 20 1.5.3 Phương pháp hạch toán 21 Chương II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ 22 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HUETRONICS .22 2.1 Tổng quan công ty .22 2.1.2 tế H uế 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 22 Chức năng, nhiệm vụ công ty 23 2.1.2.1 Chức 23 2.1.2.2 Nhiệm vụ 23 ại họ cK in h 2.1.3 Lĩnh vực hoạt động kinh doanh .24 2.1.4 Đặc điểm tổ chức máy quản lý công ty .24 2.1.5 Tình hình tài sản, nguồn vốn công ty qua năm 2011 – 2013 28 2.1.6 Tình hình sản xuất kinh doanh công ty qua năm 2010 – 2012 30 2.1.7 Khái quát công tác kế toán công ty 33 2.1.7.1 Tổ chức máy kế toán công ty 33 2.1.7.2 Tổ chức công tác kế toán 34 Đ 2.2 Thực trạng công tác kế toán thuế Công ty Cổ phần Huetronics 36 2.2.1 Thuế GTGT .36 2.2.1.1 Đặc điểm tổ chức công tác thuế GTGT 36 2.2.1.2 Chứng từ sử dụng .37 2.2.1.3 Tổ chức kế toán thuế GTGT đầu vào .38 2.2.1.4 Tổ chức kế toán thuế GTGT đầu 41 2.2.1.5 Kê khai, khấu trừ, nộp thuế 44 2.2.2 Thuế TNDN .50 2.2.2.1 Đặc điểm tổ chức công tác thuế TNDN 50 2.2.2.2 Chứng từ sử dụng 50 Sinh viên: Nguyễn Khoa Hiếu Giáo viên hướng dẫn: Th.S Hoàng Giang Khóa luận tốt nghiệp Khóa học 2010 - 2014 2.2.2.3 Tài khoản sử dụng 51 2.2.2.4 Sổ sách kế toán liên quan 51 2.2.2.5 Phương pháp xác định thuế TNDN tạm tính thuế TNDN phải nộp, toán thuế cuối năm .51 2.2.2.6 Kê khai, nộp thuế TNDN tạm tính, toán thuế TNDN cuối năm 55 Chương III: ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HUETRONICS 60 3.1 Tổ chức công tác kế toán nói chung .60 3.1.1 Ưu điểm 60 tế H uế 3.1.2 Nhược điểm .61 3.1.3 Giải pháp 62 3.2 Tổ chức công tác kế toán thuế 62 3.2.1 Ưu điểm 62 ại họ cK in h 3.2.2 Nhược điểm .62 3.2.3 Giải pháp 64 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 67 Kết luận 67 1.1 Mức độ đáp ứng mục tiêu đề tài 67 1.2 Hạn chế đề tài 67 Kiến nghị 68 Đ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 70 PHỤ LỤC Sinh viên: Nguyễn Khoa Hiếu Giáo viên hướng dẫn: Th.S Hoàng Giang Khóa luận tốt nghiệp Khóa học 2010 - 2014 PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Lý chọn đề tài Hiện nay, kinh tế Việt Nam không ngừng hội nhập với kinh tế nước khu vực giới nên doanh nghiệp nước có nhiều điều kiện thuận lợi để tiếp cận với công nghệ sản xuất tiên tiến đại phát triển mạnh mẽ Tuy nhiên bên cạnh đó, việc hội nhập thách thức lớn buộc doanh nghiệp phải đổi mới, mở rộng quy mô sản xuất để cạnh tranh lành mạnh với công ty, tập đoàn lớn khác giới Trong năm vừa qua, phủ ta có sửa đổi, bổ sung văn tế H uế pháp luật quy định thuế hệ thống kế toán nhiều mặt để không ngừng phù hợp với đổi hiệu quản lý kinh tế hội nhập phát triển kinh tế nước ta Đối với doanh nghiệp thay đổi luật thuế có tác động lớn ại họ cK in h đến trình hoạt động sản xuất kinh doanh công tác kế toán thuế việc thực nộp thuế doanh nghiệp Do công tác kế toán thuế nói chung thuế GTGT, thuế TNDN nói riêng doanh nghiệp cần có điều chỉnh để phù hợp với luật định Chính việc am hiểu thực kế toán thuế với quy định luật thuế quan trọng người làm kế toán doanh nghiệp Nhất sinh viên chuẩn bị trường em, nhiều bỡ ngỡ, Đ việc hiểu thực với pháp luật thuế một tất yếu để làm tốt công tác kế toán thuế sau Hiểu điều đó, đồng thời để củng cố lại kiến thức học thuế kế toán thuế trình tìm hiểu thực tập Công ty Cổ phần Huetronics, em định chọn đề tài “Thực trạng công tác kế toán thuế Công ty Cổ phần Huetronics” để thực việc nghiên cứu làm đề tài khóa luận tốt nghiệp Việc thực đề tài khoản thời gian với nhiều biến động kinh tế nước giới mặt khó khăn, thử thách đặt cho em để hoàn thiện làm, mặt khác giúp cho em tích lũy thêm kiến thức quý báu, vận dụng SVTH: Nguyễn Khoa Hiếu GVHD: Th.S Hoàng Giang Khóa luận tốt nghiệp Khóa học 2010 - 2014 kiến thức học Vì trình thực nhiều thiếu sót nên em mong nhận góp ý, bổ sung quý thầy cô giáo để khóa luận hoàn thiện 1.2 Mục tiêu đề tài Đề tài thực nhằm đạt mục tiêu sau:  Thứ nhất: Hệ thống hóa vấn đề lý luận kế toán thuế GTGT, TNDN để làm khung lý thuyết cho vấn đề nghiên cứu  Thứ hai: Tìm hiểu thực trạng công tác kế toán thuế GTGT, TNDN công ty  Thứ ba: Phân tích đánh giá ưu điểm, nhược điểm tác kế toán nói tế H uế chung kế toán thuế nói riêng công ty  Thứ tư: Đề xuất số giải pháp kiến nghị để hoàn thiện công tác kế thuế cho công ty, góp phần cải thiện việc cung cấp kế toán cho hoạt động quản lý công ty 1.3 Đối tượng nghiên cứu ại họ cK in h Đối tượng nghiên cứu đề tài công tác kế toán thuế GTGT, TNDN Công ty Cổ phần Huetronics 1.4 Phạm vi nghiên cứu  Không gian: Công ty Cổ phần Huetronics  Thời gian làm đề tài: từ 10/2/2014 đến 10/5/2014 Các số liệu kế toán thu thập để phục vụ cho việc thực thực đề tài từ hệ thống thông tin kế toán công ty qua năm 2011 – 2013, đặc biệt năm 2013 Đ 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.5.1 Phương pháp nghiên cứu số liệu Phương pháp sử dụng để nghiên cứu tài liệu có liên quan đến đề tài như: sách, giáo trình, nguồn thông tin Internet, tạp chí tài liệu kế toán thu thập đơn vị Ngoài ra, phương pháp sử dụng để nghiên cứu văn bản, pháp quy, quy định nhà nước doanh nghiệp 1.5.2 Phương pháp thu thập tài liệu  Đối với số liệu thứ cấp: em thu thập tài liệu công ty thông qua việc chép chứng từ, hóa đơn, sổ sách kế toán, báo cáo kế toán, … SVTH: Nguyễn Khoa Hiếu GVHD: Th.S Hoàng Giang Khóa luận tốt nghiệp Khóa học 2010 - 2014 Mẫu số: 01GTKT3/001 Hình thức toán: CK/TM .MST: Số lượng ại họ cK in h STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Chân tủ lạnh LG- Hàng Cái KM không thu tiền Tủ lạnh LG GN-185SS Cái tế H uế HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG Ký hiệu: CA/12P Liên 3: Nội Số: 0014568 Ngày……01…tháng…12……năm 2013 Đơn vị bán hàng: CÔNG TY CỔ PHẦN HUETRONICS Mã số thuế: 3300100699 Địa chỉ: 05-07 Hoàng Hoa Thám, TP.Huế, Tỉnh TT.Huế Số tài khoản Điện thoại: Xuất kho: /Thời hạn toán: Họ tên người mua hàng .Lê Thị Tâm Tên đơn vị Địa Cụm 2, La Chữ, Hương Chữ, Hương Trà, TT Huế Số tài khoản Đơn giá Thành tiền 6=4x5 0 4.409.091 4.409.091 Đ Chiết khấu: Cộng tiền hàng: 4.409.091 Thuế suất GTGT: 10 % Tiền thuế GTGT: … …… 440.909 Tổng cộng tiền toán: …………………………… ……………….……………… 4.850.000 Số tiền viết chữ: Bốn triệu tám trăm năm mươi ngàn đồng chẵn Người mua hàng (Ký, ghi rõ họ, tên) Người bán hàng (Ký, ghi rõ họ, tên) Thủ trưởng đơn vị (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên) (Cần kiểm tra, đối chiếu lập, giao, nhận hoá đơn) In Công ty CP In & Dịch vụ TT Huế, 57 Bà Triệu – TP.Huế, MST: 3300101318 Sinh viên: Nguyễn Khoa Hiếu Giáo viên hướng dẫn: Th.S Hoàng Giang Khóa luận tốt nghiệp Khóa học 2010 - 2014 Công ty Cổ phần Huetronics 05-07 Hoàng Hoa Thám – Tỉnh TT.Huế Điện thoại: 054.3599880 Fax: Mã số thuế: 3300100699 Số: PT210 PHIẾU THU Ngày 01 tháng 12 năm 2013 Nợ TK 1111 4.850.000 Có TK 5111 4.409.091 Có TK 33311 440.909 (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) ại họ cK in h (Ký, họ tên, đóng dấu) tế H uế Họ tên người toán: Đặng Thị Thiên Nga Địa quan: Showroom 243 Trần Hưng Đạo Số tiền: 4.850.000 đ Bằng chữ (VND): Bốn triệu tám trăm năm mươi ngàn đồng chẵn Diễn giải: Thu tiền bán hàng Kèm theo: Chứng từ gốc: Ngày 01 tháng 12 năm 2013 Giám đốc Kế toán trưởng Người nộp tiền Người lập phiếu Thủ quỹ (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Đ Đã nhận đủ số tiền (viết chữ): + Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý): + Số tiền quy đổi: Sinh viên: Nguyễn Khoa Hiếu Giáo viên hướng dẫn: Th.S Hoàng Giang Khóa luận tốt nghiệp Khóa học 2010 - 2014 Mẫu số: 01GTKT3/001 tế H uế HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG Ký hiệu: CA/12P Liên 3: Nội Số: 0014685 Ngày……06…tháng…12……năm 2013 Đơn vị bán hàng: CÔNG TY CỔ PHẦN HUETRONICS Mã số thuế: 3300100699 Địa chỉ: 05-07 Hoàng Hoa Thám, TP.Huế, Tỉnh TT.Huế Số tài khoản Điện thoại: Xuất kho: /Thời hạn toán: Họ tên người mua hàng Tên đơn vị .Chi nhánh Công ty Cổ phần Huetronics Đà Nẵng Địa chỉ: 288 Nguyễn Tri Phương, Phường Thạc Gián - Quận Thanh Khê -Thành phố Đà Nẵng Số tài khoản Hình thức toán: CK/TM .MST: 3 0 0 9 – 0 Số lượng 200 ại họ cK in h STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Nguồn Jetek Model D650 Cái Đơn giá 133.440 Thành tiền 6=4x5 26.688.000 Đ Chiết khấu: Cộng tiền hàng: 26.688.000 Thuế suất GTGT: 10 % Tiền thuế GTGT: … ……2.668.800 Tổng cộng tiền toán: …………………………… ……………….………………29.356.800 Số tiền viết chữ: Hai mươi chín triệu ba trăm năm mươi sáu ngàn tám trăm đồng chẵn…… Người mua hàng (Ký, ghi rõ họ, tên) Người bán hàng (Ký, ghi rõ họ, tên) Thủ trưởng đơn vị (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên) (Cần kiểm tra, đối chiếu lập, giao, nhận hoá đơn) In Công ty CP In & Dịch vụ TT Huế, 57 Bà Triệu – TP.Huế, MST: 3300101318 Sinh viên: Nguyễn Khoa Hiếu Giáo viên hướng dẫn: Th.S Hoàng Giang Khóa luận tốt nghiệp Khóa học 2010 - 2014 Mẫu số: 01GTKT3/001 tế H uế HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG Ký hiệu: CA/12P Liên 3: Nội Số: 0014653 Ngày……02…tháng…12……năm 2013 Đơn vị bán hàng: CÔNG TY CỔ PHẦN HUETRONICS Mã số thuế: 3300100699 Địa chỉ: 05-07 Hoàng Hoa Thám, TP.Huế, Tỉnh TT.Huế Số tài khoản Điện thoại: Xuất kho: /Thời hạn toán: Họ tên người mua hàng Bà Tin – Quảng Trị (tôm) Tên đơn vị Địa chỉ: Số tài khoản Thành tiền 6=4x5 402.000.000 ại họ cK in h Hình thức toán: Tiền mặt .MST: STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Tôm thẻ Kg 3216 125.000 Đ Chiết khấu: Cộng tiền hàng: 402.000.000 Thuế suất GTGT: % Tiền thuế GTGT: … …………… Tổng cộng tiền toán: …………………………… ……………….…………… 402.000.000 Số tiền viết chữ: .Bốn trăm lẻ hai triệu đồng chẵn………………….…… Người mua hàng (Ký, ghi rõ họ, tên) Người bán hàng (Ký, ghi rõ họ, tên) Thủ trưởng đơn vị (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên) (Cần kiểm tra, đối chiếu lập, giao, nhận hoá đơn) In Công ty CP In & Dịch vụ TT Huế, 57 Bà Triệu – TP.Huế, MST: 3300101318 Sinh viên: Nguyễn Khoa Hiếu Giáo viên hướng dẫn: Th.S Hoàng Giang Khóa luận tốt nghiệp Khóa học 2010 - 2014 Công ty Cổ phần Huetronics 05-07 Hoàng Hoa Thám – Tỉnh TT.Huế Điện thoại: 054.3599880 Fax: Mã số thuế: 3300100699 Số: PT213 PHIẾU THU Ngày 02 tháng 12 năm 2013 Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) tế H uế Họ tên người toán: Ngô Thị Liễu Địa quan: Hương Sơ Số tiền: 402.000.000 đ Bằng chữ (VND): Bốn trăm lẻ hai triệu đồng chẵn Diễn giải: Thu tiền bán hàng Kèm theo: Chứng từ gốc: Nợ TK 1111 402.000.000 Có TK 5112 402.000.000 Người nộp tiền (Ký, họ tên) Ngày 02 tháng 12 năm 2013 Người lập phiếu Thủ quỹ (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Đ ại họ cK in h Đã nhận đủ số tiền (viết chữ): + Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý): + Số tiền quy đổi: Sinh viên: Nguyễn Khoa Hiếu Giáo viên hướng dẫn: Th.S Hoàng Giang Khóa luận tốt nghiệp Khóa học 2010 - 2014 Công ty Cổ phần Huetronics 05-07 Hoàng Hoa Thám 054.3599880 3300100699 SỔ CÁI ại họ cK in h tế H uế Thời gian: từ 01/12/2013 đến 31/12/2013 Tài khoản: 133 Trung tâm: CT – Công ty Cổ phần Huetronics Phát sinh TK đối Tên tài khoản ứng Nợ Có SỐ DƯ ĐẦU KỲ Tiền gửi ngân hàng –VND 1121 5.719.758 Phải trả cho người bán 331 908.236.397 Tiền mặt Việt Nam 1111 25.472.811 Phải trả nội 336 334.947.896 Tiền gửi ngân hàng – Ngoại tệ 1122 2.112 Thuế GTGT hàng nhập 33312 407.634.709 Phải thu khách hàng 131 1.002.100 Thuế GTGT đầu 33311 1.639.802.998 CỘNG PHÁT SINH TRONG KỲ 1.683.015.783 1.639.802.998 SỐ DƯ CUỐI KỲ 43.212.785 Đ Người lập sổ Nguyễn Thanh Thùy Dung Sinh viên: Nguyễn Khoa Hiếu Giáo viên hướng dẫn: Th.S Hoàng Giang Ngày 12 tháng 01 năm 2014 Kế toán trưởng Khóa luận tốt nghiệp Khóa học 2010 - 2014 ại họ cK in h tế H uế Công ty Cổ phần Huetronics 05-07 Hoàng Hoa Thám 054.3599880 3300100699 SỔ NHẬT KÝ RIÊNG TÀI KHOẢN Thời gian: từ 01/12/2013 đến 31/12/2013 Tài khoản (*): 1331 Trung tâm: CT – Công ty Cổ phần Huetronics Chứng từ Phát sinh TK đối Diễn giải ứng Số Ngày Nợ Có 0 30/11/2013 SỐ DƯ ĐẦU KỲ … … … … … … UNC 02/12/2013 Chuyển tiền điện 1121 176.631 T10/13 – 15NTMK 0000213 03/12/2013 Thuế GTGT đầu vào Chi nhánh Công ty 336 850.000 CP Huetronics Đà Nẵng – HĐ 0000213 0002838 06/12/2013 Thuế GTGT – HĐ 1121 450.000 0002838 TK171855 10/12/2013 Chi phí NK 33312 2.175.122 HCM23 TK171855 HCM23 0004403 15/12/2013 Thuế GTGT – HĐ 1121 440.901 0004403 … … … … … … CỘNG PHÁT 1.683.015.783 1.639.802.998 SINH TRONG KỲ SỐ DƯ CUỐI KỲ 43.212.785 Đ Người lập sổ Nguyễn Thanh Thùy Dung Sinh viên: Nguyễn Khoa Hiếu Giáo viên hướng dẫn: Th.S Hoàng Giang Ngày 12 tháng 01 năm 2014 Kế toán trưởng Khóa luận tốt nghiệp Khóa học 2010 - 2014 Công ty Cổ phần Huetronics 05-07 Hoàng Hoa Thám 054.3599880 3300100699 SỔ NHẬT KÝ RIÊNG TÀI KHOẢN Thời gian: từ 01/12/2013 đến 31/12/2013 Tài khoản (*): 33311 Trung tâm: CT – Công ty Cổ phần Huetronics Số Chứng từ Ngày Diễn giải Phát sinh Nợ … 274.964.224 … 131 320.000 131 320.000 1111 440.901 1368 2.668.000 … … … ại họ cK in h Đ Có … tế H uế 30/11/2013 SỐ DƯ ĐẦU KỲ … … … 0014566 01/12/2013 Thuế GTGT đầu Lê Ngọc Thịnh – HĐ 0014566 0014567 01/12/2013 Thuế GTGT đầu Lê Hồng Liên – HĐ 0014567 0014568 01/12/2013 Thuế GTGT đầu – Lê Thị Tâm HĐ 0002838 0014685 06/12/2013 Thuế GTGT đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Huetronics Đà Nẵng – HĐ 0014685 … … … CỘNG PHÁT SINH TRONG KỲ SỐ DƯ CUỐI KỲ TK đối ứng 1.639.802.998 1.639.802.998 Người lập sổ Ngày 12 tháng 01 năm 2014 Nguyễn Thanh Thùy Dung Kế toán trưởng Sinh viên: Nguyễn Khoa Hiếu Giáo viên hướng dẫn: Th.S Hoàng Giang Khóa luận tốt nghiệp Khóa học 2010 - 2014 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠM TÍNH Mẫu số 01A/TNDN (Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 tế H uế (Dành cho người nộp thuế khai theo thu nhập thực tế phát sinh) [01] Kỳ tính thuế: Quý Năm 2013 [02] Lần đầu [x] [03] Bổ sung lần thứ   Doanh nghiệp có sở sản xuất hạch toán phụ thuộc [04] Tên người nộp thuế: CÔNG TY CỔ PHẦN HUETRONICS 3 0 0 9 [05] Mã số thuế: [06] Địa trụ sở: 05-07 Hoàng Hoa Thám [07] Quận/huyện: Phường Phú Nhuận [08] Tỉnh/thành phố: THÀNH PHỐ HUẾ [09] Điện thoại: 0543.599881 [10] Fax: 0543.599880 [11] Email: Đ ại họ cK in h Đơn vị tiền: đồng Việt Nam STT Chỉ tiêu Mã số Số tiền Doanh thu phát sinh kỳ [21] 73.212.567.851 Chi phí phát sinh kỳ [22] 73.144.124.344 Lợi nhuận phát sinh kỳ ([23]=[21]-[22]) [23] 64.443.507 Điều chỉnh tăng lợi nhuận theo pháp luật thuế [24] Điều chỉnh giảm lợi nhuận theo pháp luật thuế [25] Thu nhập chịu thuế ([26]=[23]+[24]-[25]) [26] 64.443.507 Thu nhập miễn thuế [27] Số lỗ chuyển kỳ [28] TN tính thuế ([29]=[26]-[27]-[28]) [29] 64.443.507 10 Thuế suất thuế TNDN (%) [30] 25 11 Thuế TNDN dự kiến miễn, giảm [31] 12 Thuế TNDN phải nộp kỳ ([32]=[29]x[30]-[31]) [32] 16.110.877 Emcam đoan số liệu khai chịu trách nhiệm trước pháp luật số liệu khai / NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ Họ tên: Chứng hành nghề số: Ngày 27 tháng 07 năm 2013 NGƯỜI NỘP THUẾ ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ đóng dấu (nếu có) Sinh viên: Nguyễn Khoa Hiếu Giáo viên hướng dẫn: Th.S Hoàng Giang Khóa luận tốt nghiệp Khóa học 2010 - 2014 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠM TÍNH Mẫu số 01A/TNDN (Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 tế H uế (Dành cho người nộp thuế khai theo thu nhập thực tế phát sinh) [01] Kỳ tính thuế: Quý Năm 2013 [02] Lần đầu [x] [03] Bổ sung lần thứ   Doanh nghiệp có sở sản xuất hạch toán phụ thuộc [04] Tên người nộp thuế: CÔNG TY CỔ PHẦN HUETRONICS 3 0 0 9 [05] Mã số thuế: [06] Địa trụ sở: 05-07 Hoàng Hoa Thám [07] Quận/huyện: Phường Phú Nhuận [08] Tỉnh/thành phố: THÀNH PHỐ HUẾ [09] Điện thoại: 0543.599881 [10] Fax: 0543.599880 [11] Email: Đ ại họ cK in h Đơn vị tiền: đồng Việt Nam STT Chỉ tiêu Mã số Số tiền Doanh thu phát sinh kỳ [21] 69.525.716.313 Chi phí phát sinh kỳ [22] 69.472.891.614 Lợi nhuận phát sinh kỳ ([23]=[21]-[22]) [23] 52.824.699 Điều chỉnh tăng lợi nhuận theo pháp luật thuế [24] Điều chỉnh giảm lợi nhuận theo pháp luật thuế [25] Thu nhập chịu thuế ([26]=[23]+[24]-[25]) [26] 52.824.699 Thu nhập miễn thuế [27] Số lỗ chuyển kỳ [28] TN tính thuế ([29]=[26]-[27]-[28]) [29] 52.824.699 10 Thuế suất thuế TNDN (%) [30] 25 11 Thuế TNDN dự kiến miễn, giảm [31] 12 Thuế TNDN phải nộp kỳ ([32]=[29]x[30]-[31]) [32] 13.206.175 Emcam đoan số liệu khai chịu trách nhiệm trước pháp luật số liệu khai / NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ Họ tên: Chứng hành nghề số: Ngày 25 tháng 10 năm 2013 NGƯỜI NỘP THUẾ ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ đóng dấu (nếu có) Sinh viên: Nguyễn Khoa Hiếu Giáo viên hướng dẫn: Th.S Hoàng Giang Khóa luận tốt nghiệp Khóa học 2010 - 2014 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠM TÍNH Mẫu số 01A/TNDN (Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 tế H uế (Dành cho người nộp thuế khai theo thu nhập thực tế phát sinh) [01] Kỳ tính thuế: Quý Năm 2013 [02] Lần đầu [x] [03] Bổ sung lần thứ   Doanh nghiệp có sở sản xuất hạch toán phụ thuộc [04] Tên người nộp thuế: CÔNG TY CỔ PHẦN HUETRONICS 3 0 0 9 [05] Mã số thuế: [06] Địa trụ sở: 05-07 Hoàng Hoa Thám [07] Quận/huyện: Phường Phú Nhuận [08] Tỉnh/thành phố: THÀNH PHỐ HUẾ [09] Điện thoại: 0543.599881 [10] Fax: 0543.599880 [11] Email: Đ ại họ cK in h Đơn vị tiền: đồng Việt Nam STT Chỉ tiêu Mã số Số tiền Doanh thu phát sinh kỳ [21] 103.225.416.997 Chi phí phát sinh kỳ [22] 103.128.716.278 Lợi nhuận phát sinh kỳ ([23]=[21]-[22]) [23] 96.700.719 Điều chỉnh tăng lợi nhuận theo pháp luật thuế [24] Điều chỉnh giảm lợi nhuận theo pháp luật thuế [25] Thu nhập chịu thuế ([26]=[23]+[24]-[25]) [26] 96.700.719 Thu nhập miễn thuế [27] Số lỗ chuyển kỳ [28] TN tính thuế ([29]=[26]-[27]-[28]) [29] 96.700.719 10 Thuế suất thuế TNDN (%) [30] 25 11 Thuế TNDN dự kiến miễn, giảm [31] 12 Thuế TNDN phải nộp kỳ ([32]=[29]x[30]-[31]) [32] 24.175.180 Emcam đoan số liệu khai chịu trách nhiệm trước pháp luật số liệu khai / NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ Họ tên: Chứng hành nghề số: Ngày 28 tháng 01 năm 2014 NGƯỜI NỘP THUẾ ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ đóng dấu (nếu có) Sinh viên: Nguyễn Khoa Hiếu Giáo viên hướng dẫn: Th.S Hoàng Giang Khóa luận tốt nghiệp Khóa học 2010 - 2014 Mẫu số: 01- 4A/GTGT PHỤ LỤC (Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 Bộ Tài chính) BẢNG PHÂN BỔ SỐ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG CỦA HÀNG HOÁ DỊCH VỤ MUA VÀO ĐƯỢC KHẤU TRỪ TRONG KỲ ại họ cK in h tế H uế (Kèm theo tờ khai thuế GTGT theo mẫu số 01/GTGT ngày 14 tháng 01 năm 2014) [01] Kỳ tính thuế: Tháng 12 năm 2013 [02] Tên người nộp thuế: CÔNG TY CỔ PHẦN HUETRONICS [03] Mã số thuế: 3 0 0 9 [04] Tên đại lý thuế (nếu có):…………………………………… [05] Mã số thuế: Đơn vị tiền: đồng Việt Nam A Thuế GTGT HHDV mua vào kỳ: 1.683.015.783 đồng Trong đó: - Thuế GTGT HHDV mua vào dùng riêng cho SXKD HHDV chịu thuế đủ điều kiện khấu trừ: - Thuế GTGT HHDV mua vào không đủ điều kiện khấu trừ: - Thuế GTGT HHDV mua vào dùng chung cho SXKD HHDV chịu thuế không chịu thuế đủ điều kiện khấu trừ: 1.683.015.783 B Phân bổ số thuế GTGT HHDV mua vào khấu trừ kỳ sau: STT Tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán kỳ (1) Doanh thu HHDV bán chịu thuế kỳ (2) Tỷ lệ % doanh thu HHDV bán chịu thuế tổng doanh thu kỳ kê khai (3) = (2) / (1) Thuế GTGT HHDV mua vào cần phân bổ kỳ (4) Thuế GTGT HHDV mua vào khấu trừ kỳ (5) = (4) x (3) Đ Chỉ tiêu Số tiền 16.815.135.205 16.398.205.205 0,98 1.683.015.783 1.649.355.467 Tôi cam đoan số liệu khai chịu trách nhiệm trước pháp luật số liệu khai./ NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ Họ tên:…… Chứng hành nghề số: Ngày 14 tháng 01 năm 2014 NGƯỜI NỘP THUẾ ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ đóng dấu (nếu có) Sinh viên: Nguyễn Khoa Hiếu Giáo viên hướng dẫn: Th.S Hoàng Giang Khóa luận tốt nghiệp Không ghi vào khu vực Khóa học 2010 - 2014 GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ Tiền mặt  chuyển khoản  (Đánh dấu X vào ô tương ứng) Mẫu số: C1- 02/NS Theo TT số 128/2011/TT-BTC Ngày 24/12/2011 BTC NƯỚC Mã hiệu:………………… Số:……………… Nội dung khoản nộp NS 01 Thuế GTGT TK171855 HCM23 Mã Mã ngành chương KT (K) ại họ cK in h ST T tế H uế Người nộp thuế: Công ty Cổ Phần Huetronics 3300100699 Mã số thuế: Địa chỉ: 05-07 Hoàng Hoa Thám Huyện: Tỉnh, TP: TP Huế Người nộp thay: Mã số thuế: Địa : Huyện : Tỉnh, TP : Đề nghị NH (KBNN): No & PTNT TTHuế 4000211001012 trích TK số: (hoặc) nộp tiền mặt để chuyển cho KBNN: Tỉnh, TP: Quận – TP HCM Để ghi thu NSNN  nộp vào TK tạm thu số: Cơ quan quản lý thu: Chi cục HQ CK Cảng SG Khu vực (Cát Lái) Tài khoản : 7111.0.2995342 Tờ khai HQ, QĐ số: 171855 ngày: 10/12/2013 Loại hình XNK: NKD01 (hoặc) Bảng kê Biên lai số: ngày ……… Mặt hàng Vỏ thùng máy vi tính Jetek 554 194 Mã Kỳ NDKT thuế (TM) 1702 Tổng cộng Số tiền 2.175.122 2.175.122 đ Tổng số tiền ghi chữ: Hai triệu trăm bảy mươi lăm nghìn trăm hai mươi hai đồng Đ PHẦN KBNN GHI Mã quỹ: Mã ĐBHC: Nợ TK: Mã KBNN: Mã nguồn NS: Có TK: ĐỐI TƯỢNG NỘP TIỀN Ngày… tháng… năm… Người nộp tiền Kế toán trưởng Thủ trưởng NGÂN HÀNG A Ngày……tháng……năm…… Kế toán Kế toán trưởng NGÂN HÀNG B Ngày……tháng……năm…… Kế toán Kế toán trưởng KHO BẠC NHÀ NƯỚC Ngày……tháng… năm…… Thủ quỹ Kế toán Kế toán trưởng Sinh viên: Nguyễn Khoa Hiếu Giáo viên hướng dẫn: Th.S Hoàng Giang Khóa luận tốt nghiệp Không ghi vào khu vực Khóa học 2010 - 2014 Mẫu số: C1- 02/NS Theo TT số 128/2011/TT-BTC Ngày 24/12/2011 BTC GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Mã hiệu:………………… Tiền mặt  chuyển khoản  Số:……………… (Đánh dấu X vào ô tương ứng) Nội dung khoản nộp NS 01 Thuế TNDN tạm tính quý I/2013 Mã Mã Mã chương ngành KT NDKT Kỳ thuế (K) (TM) ại họ cK in h ST T tế H uế Công ty Cổ Phần Huetronics Người nộp thuế: Mã số thuế: 3300100699 Địa chỉ: 05-07 Hoàng Hoa Thám Huyện: Tỉnh, TP: Thành phố Huế Người nộp thay: Mã số thuế: Đề nghị NH (KBNN): No & PTNT TTHuế trích TK số: 4000211001012 (hoặc) nộp tiền mặt để chuyển cho KBNN: tỉnh Thừa Thiên Huế Tỉnh, TP: Để ghi thu NSNN  nộp vào TK tạm thu số: Cơ quan quản lý thu: Cục thuế Tỉnh Thừa Thiên Huế Tài khoản : Tờ khai HQ, QĐ số:…….ngày: ………….Loại hình XNK: ………………… (hoặc) Bảng kê Biên lai số: ngày 554 Tổng cộng 194 1052 Năm 2013 Số tiền 20.214.920 20.214.920 Tổng số tiền ghi chữ: Hai mươi triệu hai trăm mười bốn ngàn chín trăm hai mươi đồng PHẦN KBNN GHI Nợ TK: Mã KBNN: Mã nguồn NS: Có TK: Đ Mã quỹ: Mã ĐBHC: ĐỐI TƯỢNG NỘP TIỀN Ngày… tháng… năm… Người nộp tiền Kế toán trưởng Thủ trưởng NGÂN HÀNG A Ngày……tháng……năm…… Kế toán trưởng Kế toán NGÂN HÀNG B Ngày……tháng……năm…… Kế toán Kế toán trưởng KHO BẠC NHÀ NƯỚC Ngày……tháng… năm…… Thủ quỹ Kế toán Kế toán trưởng Sinh viên: Nguyễn Khoa Hiếu Giáo viên hướng dẫn: Th.S Hoàng Giang Khóa luận tốt nghiệp Không ghi vào khu vực Khóa học 2010 - 2014 Mẫu số: C1- 02/NS Theo TT số 128/2011/TT-BTC Ngày 24/12/2011 BTC GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Mã hiệu:………………… Tiền mặt  chuyển khoản  Số:……………… (Đánh dấu X vào ô tương ứng) Nội dung khoản nộp NS 01 Thuế TNDN Mã Mã Mã chương ngành KT NDKT Kỳ thuế (K) (TM) 554 194 1052 Năm 2013 ại họ cK in h ST T tế H uế Người nộp thuế: Công ty Cổ Phần Huetronics Mã số thuế: 3300100699 05-07 Hoàng Hoa Thám Địa chỉ: Huyện: Tỉnh, TP: Thành phố Huế Người nộp thay: Mã số thuế: Đề nghị NH (KBNN): No & PTNT TTHuế trích TK số: 4000211001012 (hoặc) nộp tiền mặt để chuyển cho KBNN: tỉnh Thừa Thiên Huế Tỉnh, TP: Để ghi thu NSNN  nộp vào TK tạm thu số: Cơ quan quản lý thu: Cục thuế Tỉnh Thừa Thiên Huế Tài khoản : Tờ khai HQ, QĐ số:…….ngày: ………….Loại hình XNK: ………………… (hoặc) Bảng kê Biên lai số: ngày Tổng cộng Số tiền 617.489.937 617.489.937 Tổng số tiền ghi chữ: Sáu trăm mười bảy triệu bốn trăm tám mươi chín nghìn chín trăm ba mươi bảy đồng Đ PHẦN KBNN GHI Mã quỹ: Mã ĐBHC: Nợ TK: Mã KBNN: Mã nguồn NS: Có TK: ĐỐI TƯỢNG NỘP TIỀN Ngày… tháng… năm… Người nộp tiền Kế toán trưởng Thủ trưởng NGÂN HÀNG A Ngày……tháng……năm…… Kế toán Kế toán trưởng NGÂN HÀNG B Ngày……tháng……năm…… Kế toán Kế toán trưởng KHO BẠC NHÀ NƯỚC Ngày……tháng… năm…… Thủ quỹ Kế toán Kế toán trưởng Sinh viên: Nguyễn Khoa Hiếu Giáo viên hướng dẫn: Th.S Hoàng Giang
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng công tác kế toán thuế tại Công ty Cổ phần Huetronics, Thực trạng công tác kế toán thuế tại Công ty Cổ phần Huetronics, Thực trạng công tác kế toán thuế tại Công ty Cổ phần Huetronics, PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ, Chương I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI, TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HUETRONICS, BẢNG KÊ HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ CỦA HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ MUA VÀO, Chương III: ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ, PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay