Thực trạng công tác kế toán thuế GTGT và thuế xuấ nhập khẩu tại công ty cổ phần sợ Phú Bài

90 193 0
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 22:10

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN cK in h tế H uế - - họ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Đ ại THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ GTGT VÀ THUẾ XNK TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ng SỢI PHÚ BÀI GVHD: Ths Đỗ Sông Hương Tr ườ SVTH: Lưu Sỹ Nhân Lớp: K46 A Kiểm toán Niên khóa: 2012-2016 Huế, 05/2016 MỤC LỤC PHẦN I: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1.1 Tầm quan trọng đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu .2 1.3 Đối tượng nghiên cứu uế 1.4 Phạm vi nghiên cứu .2 1.5 Phương pháp nghiên cứu tế H 1.6 Kết cấu đề tài PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THUẾ, KẾ TOÁN THUẾ GTGT VÀ THUẾ XNK TRONG DOANH NGHIỆP Khái niệm in 1.1.1 h 1.1 Những vấn đề thuế .4 cK 1.1.2 Đặc điểm thuế 1.1.3 Vai trò thuế kinh tế quốc dân 1.2 Thuế giá trị gia tăng thuế thu nhập doanh nghiệp họ 1.2.1 Thuế giá trị gia tăng 1.2.1.1 Khái niệm Đ ại 1.2.1.2 Đối tượng chịu thuế, đối tượng nộp thuế GTGT .6 1.2.1.3 Căn phương pháp tính thuế GTGT ng 1.2.1.4 Nộp thuế, hoàn thuế GTGT 13 1.2.2 Thuế Xuất nhập .17 ườ 1.2.2.1 Khái niệm 17 Tr 1.2.2.2 Đối tượng chịu thuế, đối tượng nộp thuế XNK 17 1.2.2.3 Căn phương pháp tính thuế XNK 18 1.2.2.4 Kê khai, nộp thuế Xuất nhập 20 1.2.2.5 Miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế truy thu thuế Xuất nhập 21 1.3 Kế toán thuế GTGT thuế XNK .25 1.3.1 Kế toán thuế GTGT (Theo TT 200/2014/TT-BTC) .25 1.3.1.1 Chứng từ kế toán 25 1.3.1.2 Tài khoản sử dụng 25 1.3.1.3 Phương pháp hạch toán .27 1.3.2 Kế toán thuế XNK 28 1.3.2.1 Chứng từ kế toán 28 uế 1.3.2.2 Tài khoản sử dụng 29 1.3.2.3 Phương pháp hạch toán 29 tế H CHƯƠNG II THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ GTGT VÀ THUẾ XNK TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI 33 2.1 Giới thiệu tổng quan Công Ty Cổ Phần Sợi Phú Bài 33 Tổng quan máy tổ chức, quản lý Công ty 34 in 2.1.2 h 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 33 cK 2.1.2.1 Cơ cấu tổ chức máy quản lý công ty 34 2.1.2.2 Tổ chức máy kế toán công ty .37 Chế độ kế toán áp dụng công ty 38 2.1.4 Khái quát tình hình tài sản nguồn vốn qua năm 2013-2015 40 2.1.5 Khái quát tình hình kết kinh doanh qua năm 2013-2015 .41 2.1.6 Khái quát tình hình lao động qua năm 2013-2015 43 Đ ại họ 2.1.3 2.2 Thực trạng công tác kế toán thuế giá trị gia tăng thuế xuất nhập Công ty Cổ Phần Sợi Phú Bài .44 ng 2.2.1 Kế toán thuế giá trị gia tăng 44 ườ 2.2.1.1 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán thuế GTGT .44 2.2.1.2 Chứng từ sử dụng .44 Tr 2.2.1.3 Tài khoản sử dụng 44 2.2.1.4 Quy trình luân chuyển chứng từ xử lý phần mềm 45 2.2.1.5 Báo cáo thuế GTGT 53 2.2.2 Kế toán thuế Xuất nhập 55 2.2.2.1 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán thuế XNK 55 2.2.2.2 Chứng từ sử dụng 55 2.2.2.3 Tài khoản sử dụng .56 2.2.2.4 Quy trình kế toán thuế Xuất nhập 56 2.2.2.5 Kê khai, nộp thuế nhập 62 2.2.2.6 Hoàn thuế .62 uế CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ GTGT VÀ THUẾ XNK TẠI CÔNG TY .63 tế H 3.1 Nhận xét đánh giá công tác kế toán công ty Sợi Phú Bài 63 3.1.1 Đánh giá công tác kế toán chung 63 3.1.1.1 Ưu điểm 63 Đánh giá công tác kế toán thuế GTGT thuế XNK 65 in 3.1.2 h 3.1.1.2 Nhược điểm 64 cK 3.1.2.1 Ưu điểm 65 3.1.2.2 Nhược điểm 66 3.2 Một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán Công ty .66 Một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán thuế GTGT 67 họ 3.2.1 3.3.2 Một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán thuế XNK 68 Đ ại PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 70 Kết luận 70 Kiến nghị Công ty 71 Hướng tiếp tục nghiên cứu để tài 71 Tr ườ ng TT DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TỪ VIẾT TẮT GIẢI THÍCH TT Thông tư NSNN Ngân sách nhà nước GTGT Giá trị gia tăng XNK Xuất nhập TS Tài sản CP Cổ phần BTC Bộ Tài Chính 10 TK Tài khoản 11 TSCĐ Tài sản cố định 12 SDĐK 13 SDCK 14 BCTC 15 DN 16 CBCNV Cán công nhân viên 17 NVL Nguyên vật liệu tế H h in cK họ Số dư cuối kỳ Báo cáo tài Doanh nghiệp HTK Hàng tồn kho NV Nguồn vốn TNDN Thu nhập doanh nghiệp 21 LNST Lợi nhuận sau thuế 22 CCT HQ Chi cục thuế hải quan 23 TSCĐ Tài sản cố định 24 NVL Nguyên vật liệu 25 SXXK Sản xuất xuất 19 ườ ng 20 Tr Số dư đầu kỳ Đ ại 18 uế DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Biến động tài sản - nguồn vốn Công ty……………… .……….40 Bảng 2.2 Biến động KQKD Công ty……………… .…….42 Tr ườ ng Đ ại họ cK in h tế H uế Bảng 2.3 Biến động tình hình nhân Công ty………………………… 43 DANH MỤC SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ Sơ đồ 1.1:Quy trình hạch toán thuế GTGT đầu vào……………………………27 Sơ đồ 1.2: Quy trình hạch toán thuế GTGT đầu ra…………………………….27 Sơ đồ 1.3: Quy trình hạch toán thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp…….28 uế Sơ đồ 2.1 - Sơ đồ máy tổ chức công ty………………………… ……………35 tế H Sơ đồ 2.2 – Tổ chức máy kế toán công ty………………… ……………37 Tr ườ ng Đ ại họ cK in h Sơ đồ 2.3 – Hệ thống kế toán máy tính công ty…… ……….……… 40 DANH MỤC PHỤ LỤC Phụ lục 1: Đối tượng không chịu thuế GTGT Phụ lục 2: Một số hình thức khuyến mại cụ thể sau: Phụ lục 3: Giá đất trừ để tính thuế GTGT Phụ Lục 4: Ảnh chụp hình phần mềm cho nghiệp vụ thuế GTGT đầu vào Tr ườ ng Đ ại họ cK in h tế H uế Phụ Lục 5: Ảnh chụp hình phần mềm cho nghiệp vụ thuế GTGT đầu KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP PHẦN I: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1.1 Tầm quan trọng đề tài Thuế đời gắn liền với đời Nhà nước, thuế nguồn thu chủ yếu NSNN đồng thời công cụ quản lý điều tiết kinh tế vĩ mô Vì uế vậy, thuế có tầm ảnh hưởng quan trọng đến kinh tế quốc gia nói chung thành phần kinh tế nói riêng tế H Khi kinh tế nước ta ngày hội nhập với kinh tế khu vực giới hoạt động ngoại thương cần phải quan tâm có sách phù hợp Trong đó, thuế XNK xem “chìa khóa” hữu hiệu cho việc kiểm soát hoạt h động quan trọng Thuế XNK nguồn thu lớn NSNN vừa công cụ in điều tiết kinh tế thông qua việc điều chỉnh thuế suất thuế XNK để hạn chế xuất nhập hay bảo hộ sản xuất nước Ngoài thuế XNK, thuế GTGT quốc gia cK loại thuế đóng vai trò quan trọng có ảnh hưởng lớn đến kinh tế Đối với doanh nghiệp, thuế tác động đến hoạt động kinh doanh, ảnh họ hưởng đến việc xác định giá bán, chi phí kết kinh doanh Do đó, việc tiến hành theo dõi, hạch toán kế toán thuế lập báo cáo quan trọng Kế toán thuế Đ ại việc tuân thủ sách, chuẩn mực kế toán phải thực đầy đủ theo luật thuế Trong đó, luật thuế chưa ổn định, tiếp tục sửa đổi, bổ sung điều chỉnh công tác kế toán thuế cần phải trọng ng Công ty CP Sợi Phú Bài công ty sản xuất kinh doanh sản phẩm cung cấp cho thị trường nội địa xuất nước Chính thế, thuế XNK thuế ườ GTGT hai loại thuế mà doanh nghiệp cần phải quan tâm Tuy nhiên, việc Việt Nam thức ký kết Hiệp định TPP vào ngày 04/02/2016 nguyên Tr tắc rào cản phi thuế quan phải loại bỏ Trong tiến trình hội nhập, đòi hỏi quốc gia phải tuân thủ nguyên tắc ràng buộc thuế nhập phải xác định lộ trình để thực cam kết Điều đặt vô vàng thách thức, biết tận dụng thời mạng lại nhiều lợi ích cho cán cân thương mại Nhận thức tầm quan trọng công tác kế toán thuế doanh nghiệp, với kiến thức học kết hợp với thời gian tìm hiểu thực tế công ty, SVTH: Lưu Sỹ Nhân Lớp: K46A Kiểm toán MSSV: 1240510209 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP định lựa chọn đề tài: “THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ GTGT VÀ THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI PHÚ BÀI” 1.2 Mục đích nghiên cứu uế Hệ thống hóa lại kiến thức thuế kế toán thuế Tìm hiểu tình hình hoạt động kinh doanh công ty qua tìm hiểu thực tế H trạng công tác kế toán thuế XNK thuế GTGT công ty CP Sợi Phú Bài Đề xuất số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán thuế Công ty nhanh chóng, xác đáp ứng phù hợp điều kiện Công ty với chi phí thấp 1.3 Đối tượng nghiên cứu in h Đối tượng nghiên cứu đề tài công tác kế toán thuế XNK thuế GTGT 1.4 Phạm vi nghiên cứu cK công ty CP Sợi Phú Bài Phạm vi không gian: Đề tài triển khai nghiên cứu công ty CP Sợi Phú Bài, địa Đường số 2, KCN Phú Bài, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy họ Phạm vi thời gian: Đề tài tập trung phân tích tình trạng tài công ty dựa số liệu tài liệu khác liên quan năm 2013-2014 Đề tài tập trung Đ ại phân tích thực trạng công tác kế toán thuế XNK thuế GTGT công ty dựa số liệu tài liệu khác liên quan năm 2015 Phạm vi nội dung: Công tác kế toán thuế XNK thuế GTGT công ty cổ ng phần Sợi Phú Bài 1.5 Phương pháp nghiên cứu ườ Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Thu thập thông tin liên quan đến đề tài, tham khảo tài liệu thư viện trường, quy định pháp luật, tham khảo Tr báo, giáo trình, luật thuế, viết liên quan website,… Phương pháp quan sát vấn trực tiếp: Tiến hành trao đổi trực tiếp với nhân viên phòng kế toán, phòng hành chính, nhằm tìm hiểu thông tin liên quan đến đề tài, đặc biệt công tác kế toán thuế XNK thuế GTGT công ty SVTH: Lưu Sỹ Nhân Lớp: K46A Kiểm toán MSSV: 1240510209 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP trình kiểm tra chứng từ để chứng minh tất hóa đơn mà công ty nhận liên quan đến giao dịch mua hàng hợp lệ nhận (3) Mối quan hệ số liệu kế toán tờ khai thuế GTGT uế hàng - Rủi ro: Có thể xảy chênh lệch số liệu sổ kế toán Tờ khai thuế tế H GTGT - Giải pháp: + Khi nhận hóa đơn từ phía nhà cung cấp phát hành hóa đơn GTGT, việc kê h khai vào Bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào Bảng kê hóa đơn, in chứng từ hàng hóa dịch vụ bán phải tiến hành đồng thời với việc hạch toán vào sổ sách kế toán cK + Kiểm tra tờ khai số liệu thuế GTGT đầu ra, đầu vào phát sinh tháng để đảm bảo tính xác thống trước nộp tờ khai họ 3.3.2 Một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán thuế XNK (1) Khi phát sinh thuế nhập nghiệp vụ nhập nguyên vật liệu phục vụ SXXK kế toán nên theo dõi tài khoản 1388 Đ Nợ TK 1388: ại Khi phát sinh thuế nhập khẩu: Có TK 33331 g Khi khoản: ờn Nợ TK 33331: Có TK 111/112: Tr (2) Bảng tổng hợp theo dõi chi tiết công nợ phải trả công nợ phải thu khách hàng mà toán ngoại tệ nên theo dõi ngoại tệ để tiện theo dõi biến động ngoại tệ Công ty KẾT LUẬN CHƯƠNG III Trong giai đoạn nay, thuế GTGT thuế XNK với công tác kế toán vấn đề quan tâm nước ta thời buổi hội nhập Việc áp dụng Luật thuế SVTH: Lưu Sỹ Nhân Lớp: K46A Kiểm toán MSSV: 1240510209 68 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP đem lại sức sống cho kinh tế Việt Nam mà tạo nguồn thu đáng kể cho ngân sách Nhà nước Thuế GTGT, thuế XNK kích thích sản xuất, gia tăng tiêu dùng, đẩy mạnh xuất khẩu, đầu tư, giúp doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh uế có lãi Hơn nữa, việc áp dụng thuế GTGT, thuế TNDN bước hội nhập kinh tế nước ta với khu vực giới Điều cốt yếu ban ngành chức tế H nghiên cứu, tìm tòi mô hình áp dụng tối ưu, đại phù hợp với kinh tế thị trường nước ta Năm 2005, Bộ tài ban hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập 2005 làm móng vững cho quy định, hướng dẫn h Trong tương lai, việc ban hành chuẩn mực kế toán thuế GTGT cần in thiết Chuẩn mực nêu quy định, hướng dẫn việc hạch toán thuế GTGT, từ hạn chế thất thóat không nhỏ cho số thu ngân sách Nhà nước, góp phần ổn cK định nâng cao đời sống cho nhân dân Sau thời gian triển khai thực hiện, thuế GTGT thuế XNK dần bắt kịp với sống thực tiễn Nó cầu nối thiếu doanh nghiệp với Nhà nước, họ kích thích doanh nghiệp phát huy yếu tố nội lực ngoại lực muốn tồn phát triển kinh tế đầy cạnh tranh Trong thời gian thực tập phòng kế ại toán Công ty Sợi Phú Bài, sâu vào tìm hiểu thực tế công tác kế toán thuế, em Đ nhận thấy ưu điểm hạn chế tồn tại, qua đưa số giải pháp Tr ờn g với mong muốn góp phần vào việc hoàn thiện công tác kế toán thuế công ty SVTH: Lưu Sỹ Nhân Lớp: K46A Kiểm toán MSSV: 1240510209 69 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận  Mức độ hoàn thiện mục tiêu đề tài: uế Thứ nhất, chương thân hệ thống hóa sở lý luận liên tế H quan đến kế toán thuế GTGT kế toán thuế XNK Nguồn tham khảo phong phú từ giáo trình thuế, kế toán tài chính, quy định phủ liên quan học sưu tầm, luận văn khái quát số kiến thức chủ yếu, đặt tảng cho việc tìm hiểu thực trạng đánh giá chủ đề luận văn h Thứ hai, Nắm khung lý thuyết sở lý luận vững chắc, chương in luận văn làm sáng tỏ phần thực trạng công tác kế toán thuế GTGT thuế cK XNK khoảng thời gian cho phép Như Chương II hoàn thành mục tiêu nghiên cứu phân tích thực trạng công tác kế toán thuế GTGT XNK Công ty Sợi Phú Bài họ Thứ ba, Từ tìm hiểu thực trạng phân tích ưu nhược điểm công tác kế toán thuế GTGT XNK, luận văn đưa số giải pháp góp phần nhỏ để hoàn thiện công tác kế toán thuế GTGT thuế XNK Công ty ại  Hạn chế đề tài Đ Trong khoảng thời gian ngắn, thân cố gắng tìm hiểu học hỏi không khỏi thiếu sót, cần khắc phục: g Thứ nhất, đề tài không phản ánh hết nghiệp vụ phát sinh nghĩa vụ thuế ờn Công ty Thứ hai, đề tài không phản ánh thực trạng loại kế toán thuế khác Tr Công ty nên phạm vi đề tài chưa bao quát hết tình hình kế toán thuế Công ty Thứ ba, kiến thức hạn hẹp bó buộc khuôn khổ trường học, kinh nghiệm thực tế hạn chế nên đề tài dễ vi phạm lỗi sau: nhiều góc nhìn phiến diện, mang ý chủ quan, nặng lý thuyết, chưa nêu bật chất việc SVTH: Lưu Sỹ Nhân Lớp: K46A Kiểm toán MSSV: 1240510209 70 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Với hạn chế trên, để nghiên cứu vào thực tiễn tốt cần chung tay giúp sức, đóng góp chân tình từ phía thầy cô giáo nhà trường anh chị phòng kế toán Công ty uế Kiến nghị Công ty - Hoàn thiện máy tổ chức kế toán Công ty tế H Tình hình hoạt động Công ty tốt nên công việc phòng kế toán bận rộn, nhiều thời điểm năm vào mùa vụ cuối năm lập BCTC, kế toán chịu nhiều áp lực nên dễ xảy sai sót nhầm lẫn Cần tăng cường hiệu xử lý kế toán h công tác tra kiểm tra nội Công ty in - Hoàn thiện công tác kế toán thuế GTGT thuế XNK Cần nâng cao hiểu biết vận dụng linh hoạt luật thuế liên quan, trình độ chuyên môn cK thường xuyên bồi dưỡng cho nhân viên kế toán khóa học ngắn hạn để nâng cao họ Hướng tiếp tục nghiên cứu để tài Đề tài dừng lại nghiên cứu thực trạng công tác kế toán thuế GTGT thuế XNK từ có đánh giá sơ Đây đề tài phức tạp đặc biệt mang tính ại thời sâu sắc lộ trình áp dụng hiệp định TPP mang nhiều hội lẫn thách thức Đ thời gian tiếp cận kỹ thực tế hạn chế nên chưa giải tất vấn đề Vì vậy, hướng nghiên cứu đề tài là: “Hoàn thiện g công tác kế toán thuế GTGT thuế XNK Công ty Sợi Phú Bài” ờn Do mặt hạn chế nêu trên, nên luận văn cần góp ý chân thành từ giáo Tr viên nhà trường Ban lãnh đạo Công ty để luận văn hoàn thiện SVTH: Lưu Sỹ Nhân Lớp: K46A Kiểm toán MSSV: 1240510209 71 DANH MỤC THAM KHẢO (1) Bộ Tài Chính (2013) THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT THUẾ GIÁ uế TRỊ GIA TĂNG VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 209/2013/NĐ-CP NGÀY 18/12/2013 CỦA tế H CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG truy cập ngày 07/05/2016 từ http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-219-2013-TT-BTC-huongdan-Luat-thue-gia-tri-gia-tang-va-Nghi-dinh-209-2013-ND-CP-220761.aspx h (2) Bộ Tài Chính (2014) THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH in NGHIỆP Truy cập ngày 07/05/2016 từ http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanhnghiep/Thong-tu-200-2014-TT-BTC-huong-dan-Che-do-ke-toan-Doanh-nghiep- cK 263599.aspx (3) Chính Phủ (2010) NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Thuế họ xuất khẩu, Thuế nhập Truy cập ngày 07/05/2016 từ http://www.customs.gov.vn/Lists/VanBanPhapLuat/ViewDetails.aspx?List=b83d20623090-4797-af61-7498eff47f51&ID=5832&Web=c00daeed-988b-468d-b27c- ại 717ca31ae3ff Đ (4) Gaston Jeze, Tài công (5) Quốc Hội (2005) LUẬT THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU Truy cập g ngày 07/05/2016 từ ờn http://chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail &document_id=93625 Quốc Tr (6) Hội (2014) Luật Hải Quan Truy cập ngày 07/05/2016 từ http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Luat-Hai-quan-2014-238637.aspx (7) TS NGUYỄN THỊ MỸ LINH, TRANG (2014), Bài giảng đại cương thuế (8) Quốc Hội (2005) LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG Truy cập ngày 07/05/2016 từ http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?mode=detail&docu ment_id=70797 g ờn Tr Đ ại h in cK họ PHỤ LỤC uế tế H Phụ lục 1: Đối tượng không chịu thuế GTGT, Theo TT 219/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 Sản phẩm trồng trọt (bao gồm sản phẩm rừng trồng), chăn nuôi, thủy sản, hải uế sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành sản phẩm khác qua sơ chế thông thường tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán khâu nhập tế H Sản phẩm giống vật nuôi, giống trồng, bao gồm trứng giống, giống, giống, hạt giống, cành giống, củ giống, tinh dịch, phôi, vật liệu di truyền khâu nuôi trồng, nhập kinh doanh thương mại h Tưới, tiêu nước; cày, bừa đất; nạo vét kênh, mương nội đồng phục vụ sản xuất in nông nghiệp; dịch vụ thu hoạch sản phẩm nông nghiệp Sản phẩm muối sản xuất từ nước biển, muối mỏ tự nhiên, muối tinh, muối cK i-ốt mà thành phần Na-tri-clo-rua (NaCl) Nhà thuộc sở hữu nhà nước Nhà nước bán cho người thuê Chuyển quyền sử dụng đất họ Bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khoẻ, bảo hiểm người học, dịch vụ bảo hiểm khác liên quan đến người; bảo hiểm vật nuôi, bảo hiểm trồng, dịch vụ ại bảo hiểm nông nghiệp khác; bảo hiểm tàu, thuyền, trang thiết bị dụng cụ cần thiết Đ khác phục vụ trực tiếp đánh bắt thủy sản; tái bảo hiểm Các dịch vụ tài chính, ngân hàng, kinh doanh chứng khóan sau đây: g a) Dịch vụ cấp tín dụng gồm hình thức: ờn - Cho vay; - Chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng giấy tờ có giá khác; Tr - Bảo lãnh ngân hàng; - Cho thuê tài chính; - Phát hành thẻ tín dụng Trường hợp tổ chức tín dụng thu loại phí liên quan đến phát hành thẻ tín dụng khoản phí thu từ khách hàng thuộc quy trình dịch vụ cấp tín dụng (phí phát hành thẻ) thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT - Bao toán nước; bao toán quốc tế - Bán tài sản bảo đảm tiền vay tổ chức tín dụng quan thi hành án thực theo quy định pháp luật xử lý tài sản bảo đảm tiền vay Trường hợp bên thỏa thuận người có tài sản bảo đảm tự bán tài sản bảo đảm để uế trả nợ, người có tài sản bảo đảm người nộp thuế GTGT tài sản đem bán thuộc đối tượng chịu thuế GTGT phải kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định tế H Trường hợp tổ chức tín dụng nhận tài sản bảo đảm để thay cho việc thực nghĩa vụ trả nợ tổ chức tín dụng thực hạch toán tăng giá trị tài sản phục vụ sản xuất kinh doanh theo quy định Khi tổ chức tín dụng bán tài sản phục vụ hoạt động kinh h doanh tài sản thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tổ chức tín dụng phải kê khai, nộp in thuế GTGT theo quy định - Dịch vụ cung cấp thông tin tín dụng đơn vị, tổ chức thuộc Ngân hàng nhà nước Luật Ngân hàng nhà nước cK cung cấp cho tổ chức tín dụng để sử dụng hoạt động cấp tín dụng theo quy định - Hình thức cấp tín dụng khác theo quy định pháp luật họ b) Hoạt động cho vay riêng lẻ, hoạt động kinh doanh, cung ứng thường xuyên người nộp thuế tổ chức tín dụng ại c) Kinh doanh chứng khóan Đ d) Chuyển nhượng vốn đ) Bán nợ; g e) Kinh doanh ngoại tệ; ờn g) Dịch vụ tài phái sinh h) Bán tài sản bảo đảm khoản nợ tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn Tr điều lệ Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu tổ chức tín dụng Việt Nam Dịch vụ y tế, dịch vụ thú y, bao gồm dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, phòng bệnh cho người vật nuôi, dịch vụ sinh đẻ có kế hoạch, dịch vụ điều dưỡng sức khoẻ, phục hồi chức cho người bệnh, vận chuyển người bệnh, dịch vụ cho thuê phòng bệnh, giường bệnh sở y tế; xét nghiệm, chiếu, chụp, máu chế phẩm máu dùng cho người bệnh Trường hợp gói dịch vụ chữa bệnh (theo quy định Bộ Y tế) bao gồm sử dụng thuốc chữa bệnh khoản thu từ tiền thuốc chữa bệnh nằm gói dịch vụ chữa bệnh thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT uế 10 Dịch vụ bưu chính, viễn thông công ích Internet phổ cập theo chương trình Chính phủ; Dịch vụ bưu chính, viễn thông từ nước vào Việt Nam (chiều đến) tế H 11 Dịch vụ trì vườn thú, vườn hoa, công viên, xanh đường phố, chiếu sáng công cộng; dịch vụ tang lễ Các dịch vụ nêu khoản không phân biệt nguồn kinh phí chi trả Cụ thể: h 12 Duy tu, sửa chữa, xây dựng nguồn vốn đóng góp nhân dân (bao gồm in vốn đóng góp, tài trợ tổ chức, cá nhân), vốn viện trợ nhân đạo công trình văn hóa, nghệ thuật, công trình phục vụ công cộng, sở hạ tầng nhà cho đối cK tượng sách xã hội Trường hợp có sử dụng nguồn vốn khác vốn đóng góp nhân dân, vốn viện trợ nhân đạo mà nguồn vốn khác không vượt 50% tổng số nguồn vốn sử dụng cho họ công trình đối tượng không chịu thuế toàn giá trị công trình 13 Dạy học, dạy nghề theo quy định pháp luật ại 14 Phát sóng truyền thanh, truyền hình nguồn vốn ngân sách nhà nước Đ 15 Xuất bản, nhập khẩu, phát hành báo, tạp chí, tin chuyên ngành, sách trị, sách giáo khoa, giáo trình, sách văn pháp luật, sách khoa học-kỹ thuật, sách in g chữ dân tộc thiểu số tranh, ảnh, áp phích tuyên truyền cổ động, kể dạng ờn băng đĩa ghi tiếng, ghi hình, liệu điện tử; tiền, in tiền 16 Vận chuyển hành khách công cộng xe buýt, xe điện vận chuyển hành Tr khách công cộng xe buýt, xe điện theo tuyến nội tỉnh, đô thị tuyến lân cận ngoại tỉnh theo quy định Bộ Giao thông vận tải 17 Hàng hóa thuộc loại nước chưa sản xuất nhập 18 Vũ khí, khí tài chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh 19 Hàng nhập hàng hóa, dịch vụ bán cho tổ chức, cá nhân để viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại 20 Hàng hóa chuyển khẩu, cảnh qua lãnh thổ Việt Nam; hàng tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu; hàng tạm xuất khẩu, tái nhập khẩu; nguyên liệu, vật tư nhập để sản bên nước uế xuất, gia công hàng hóa xuất theo hợp đồng sản xuất, gia công xuất ký kết với 21 Chuyển giao công nghệ theo quy định Luật chuyển giao công nghệ; chuyển tế H nhượng quyền sở hữu trí tuệ theo quy định Luật sở hữu trí tuệ 22 Vàng nhập dạng thỏi, miếng loại vàng chưa chế tác thành sản phẩm mỹ nghệ, đồ trang sức hay sản phẩm khác h 23 Sản phẩm xuất tài nguyên, khóang sản khai thác chưa chế biến thành in sản phẩm khác 24 Sản phẩm nhân tạo dùng để thay cho phận thể người bệnh, bao cK gồm sản phẩm phận cấy ghép lâu dài thể người; nạng, xe lăn dụng cụ chuyên dùng khác dùng cho người tàn tật 25 Hàng hóa, dịch vụ hộ, cá nhân kinh doanh có mức doanh thu hàng năm từ họ trăm triệu đồng trở xuống 26 Các hàng hóa, dịch vụ sau: ại a) Hàng hóa bán miễn thuế cửa hàng bán hàng miễn thuế theo quy định Đ Thủ tướng Chính phủ b) Hàng dự trữ quốc gia quan dự trữ quốc gia bán g c) Các hoạt động có thu phí, lệ phí Nhà nước theo pháp luật phí lệ phí ờn d) Rà phá bom mìn, vật nổ đơn vị quốc phòng thực công Tr trình đầu tư nguồn vốn ngân sách nhà nước Phụ lục 2: Tại khoản khoản điều Thông tư 219/2013/TT-BTC có nêu số hình thức khuyến mại cụ thể sau: uế a) Đối với hình thức khuyến mại đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử trả tiền, tặng hàng hóa cho khách hàng, cung ứng dịch vụ tế H không thu tiền giá tính thuế hàng mẫu, dịch vụ mẫu xác định b) Đối với hình thức bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp giá bán hàng, dịch vụ trước giá tính thuế GTGT giá bán giảm áp dụng thời gian h khuyến mại đăng ký thông báo in c) Đối với hình thức khuyến mại bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ kê khai, tính thuế GTGT phiếu Tr ờn g Đ ại họ cK mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ tặng kèm Phụ lục 3: a) Giá đất trừ để tính thuế GTGT quy định cụ thể sau: a.1) Trường hợp Nhà nước giao đất để đầu tư sở hạ tầng xây dựng nhà để uế bán, giá đất trừ để tính thuế GTGT bao gồm tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách nhà nước (không kể tiền sử dụng đất miễn, giảm) chi phí bồi thường, giải phóng tế H mặt theo quy định pháp luật a.2) Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất Nhà nước, giá đất trừ để tính thuế giá trị gia tăng giá đất trúng đấu giá h a.3) Trường hợp thuê đất để đầu tư sở hạ tầng thuê, xây dựng nhà để bán, in giá đất trừ để tính thuế giá trị gia tăng tiền thuê đất phải nộp ngân sách nhà nước (không bao gồm tiền thuê đất miễn, giảm) chi phí đền bù, giải phóng mặt cK theo quy định pháp luật Riêng trường hợp thuê đất xây dựng nhà để bán, kể từ ngày 01/7/2014 thực theo quy định Luật Đất đai năm 2013 a.4) Trường hợp sở kinh doanh nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất họ tổ chức, cá nhân giá đất trừ để tính thuế GTGT giá đất thời điểm nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất bao gồm giá trị sở hạ tầng (nếu có); sở kinh ại doanh không kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào sở hạ tầng tính Đ giá trị quyền sử dụng đất trừ không chịu thuế GTGT Nếu giá đất trừ không bao gồm giá trị sở hạ tầng sở kinh doanh g kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào sở hạ tầng chưa tính giá trị ờn quyền sử dụng đất trừ không chịu thuế giá trị gia tăng Trường hợp không xác định giá đất thời điểm nhận chuyển nhượng giá Tr đất trừ để tính thuế giá trị gia tăng giá đất Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định thời điểm ký hợp đồng nhận chuyển nhượng a.5) Trường hợp sở kinh doanh bất động sản thực theo hình thức xây dựng - chuyển giao (BT) toán giá trị quyền sử dụng đất giá đất trừ để tính thuế giá trị gia tăng giá thời điểm ký hợp đồng BT theo quy định pháp luật; thời điểm ký hợp đồng BT chưa xác định giá giá đất trừ giá để toán công trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh định theo quy định pháp luật a.6) Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh bất động sản có nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp người dân theo hợp đồng chuyển nhượng, sau quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng sang thành uế đất để xây dựng chung cư, nhà để bán giá đất trừ tính thuế GTGT giá đất nông nghiệp nhận chuyển nhượng từ người dân chi phí khác bao gồm: tế H khoản tiền sử dụng đất nộp NSNN để chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở, thuế thu nhập cá nhân nộp thay người dân có đất chuyển nhượng (nếu bên có thỏa thuận doanh nghiệp kinh doanh bất động sản nộp thay) h b) Trường hợp xây dựng, kinh doanh sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển in nhượng cho thuê, giá tính thuế GTGT số tiền thu theo tiến độ thực dự án tiến độ thu tiền ghi hợp đồng trừ (-) giá đất trừ tương ứng với tỷ lệ % Tr ờn g Đ ại họ cK số tiền thu tổng giá trị hợp đồng Tr ờn g Đ ại họ cK in h tế H uế Phụ Lục 4: Ảnh chụp hình phần mềm cho nghiệp vụ thuế GTGT đầu vào Tr ờn g Đ ại họ cK in h tế H uế Phụ Lục 5: Ảnh chụp hình phần mềm cho nghiệp vụ thuế GTGT đầu
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng công tác kế toán thuế GTGT và thuế xuấ nhập khẩu tại công ty cổ phần sợ Phú Bài, Thực trạng công tác kế toán thuế GTGT và thuế xuấ nhập khẩu tại công ty cổ phần sợ Phú Bài, Thực trạng công tác kế toán thuế GTGT và thuế xuấ nhập khẩu tại công ty cổ phần sợ Phú Bài

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay