Thực trạng công tác kế toán thuế GTGT và thuế TNDN tại công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải

123 190 0
  • Loading ...
1/123 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 22:09

Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TH.S Phạm Thị Ái Mỹ MỤC LỤC PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Sự cần thiết vấn đề nghiên cứu: Mục tiêu nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu: Phạm vi nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu: Nội dung kết cấu đề tài: PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Đ ại họ cK in h tế H uế CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Những vấn đề thuế: 1.1.1 Khái niệm: 1.1.2 Đặc điểm thuế: 1.1.3 Vai trò thuế kinh tế quốc dân: 1.2 Thuế giá trị gia tăng thuế thu nhập doanh nghiệp: 1.2.1 Thuế giá trị gia tăng: 1.2.2 Thuế thu nhập doanh nghiệp: 12 1.3 Kế toán thuế GTGT thuế TNDN: 17 1.3.1 Kế toán thuế GTGT: 17 1.3.2 Kế toán thuế TNDN: 21 1.3.3 Tổ chức sổ sách kế toán thuế GTGT, thuế TNDN: 22 1.3.4 Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán thuế doanh nghiệp: 23 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ GTGT VÀ THUẾ TNDN TẠI CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN SƠN HẢI 24 2.1 Tổng quan công ty TNHH Tập Đoàn Sơn Hải: 24 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển: 24 2.1.2 Chức nhiệm vụ công ty: 25 2.1.3 Đặc điểm tổ chức quản lý công ty: 25 2.1.4 Tình hình kết kinh doanh công ty qua năm (2011 – 2013): 28 2.1.5 Đặc điểm tổ chức máy kế toán công ty: 36 2.2 Thực trạng công tác kế toán thuế GTGT thuế TNDN công ty TNHH Tập Đoàn Sơn Hải: 40 2.2.1 Thực trạng công tác kế toán thuế GTGT: 40 2.2.2 Thực trạng công tác kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp: 63 CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ NÊU RA MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ TẠI CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN SƠN HẢI 78 3.1 Đánh giá tình hình tổ chức công tác kế toán công ty TNHH Tập Đoàn Sơn Hải ……………………………………………………………………………………………………………………… 78 3.1.1 Tổ chức công tác kế toán nói chung: 78 3.1.2 Tổ chức công tác kế toán thuế: 80 SVTH: Lê Thị Quỳnh Anh – K44A Kiểm Toán Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TH.S Phạm Thị Ái Mỹ 3.2 Một số giải pháp góp phần hoàn thiện công tác kế toán thuế công ty TNHH Tập Đoàn Sơn Hải: 83 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 85 KẾT LUẬN: 85 1.1 Mức độ đáp ứng mục tiêu đề tài: 85 1.2 Hạn chế đề tài: 86 KIẾN NGHỊ: 86 KẾT LUẬN: 88 Đ ại họ cK in h tế H uế TÀI LIỆU THAM KHẢO 89 SVTH: Lê Thị Quỳnh Anh – K44A Kiểm Toán Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TH.S Phạm Thị Ái Mỹ DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Cụm từ viết tắt Nghĩa cụm từ viết tắt Thuế giá trị gia tăng Thuế TNDN Thuế thu nhập doanh nghiệp TK Tài khoản BCTC Báo cáo tài SDĐK Số dư đầu kỳ tế H uế Thuế GTGT Số dư cuối kỳ SDCK Ngân sách nhà nước NSNN Hàng hóa dịch vụ HHDV Giá vốn hàng bán ại họ cK in h GVHB Thu nhập chịu thuế TNCT TSCĐ Tài sản cố định Bộ tài BTC Sản xuất kinh doanh SXKD Chính phủ CP Quốc hội TNHH TT Đ QH HĐ GTGT Trách nhiệm hữu hạn Thông tư Hóa đơn giá trị gia tăng SVTH: Lê Thị Quỳnh Anh – K44A Kiểm Toán Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TH.S Phạm Thị Ái Mỹ DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Sơ đồ hạch toán thuế GTGT đầu vào 18 Sơ đồ 1.2: Sơ đồ hạch toán thuế GTGT đầu 20 Sơ đồ 1.3: Sơ đồ hạch toán thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp 21 Sơ đồ 1.4: Sơ đồ hạch toán kế toán thuế TNDN hành 22 Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức máy quản lý công ty TNHH Tập Đoàn Sơn Hải 26 Sơ đồ 2.2: Quy trình công trình công nghệ sản xuất sản phẩm xây dựng 27 tế H uế Sơ đồ 2.3: Tổ chức máy kế toán Công ty TNHH tập đoàn Sơn Hải 36 Đ ại họ cK in h Sơ đồ 2.4: Trình tự luân chuyển chứng từ theo hình thức kế toán chứng từ ghi sổ 39 SVTH: Lê Thị Quỳnh Anh – K44A Kiểm Toán Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TH.S Phạm Thị Ái Mỹ DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Tình hình tài sản – nguồn vốn công ty (2011-2013) 30 Bảng 2.2: Kết sản xuất kinh doanh công ty (2011 – 2013) 35 Bảng 2.3: Hóa đơn Gía Trị Gia Tăng 43 Bảng 2.4: Sổ 133 tháng 05-2013 46 Bảng 2.5: Sổ chi tiết 133 tháng 05-2013 47 Bảng 2.6: Hóa đơn GTGT đầu 48 Bảng 2.7: Sổ 333 tháng 05/2013 50 tế H uế Bảng 2.8: Sổ chi tiết 3331 tháng 05/2013 51 Bảng 2.9: Bảng kê số thuế GTGT nộp doanh thu xây dựng vãng lai ngoại tỉnh 52 Bảng 2.10: Giấy rút vốn đầu tư dự án hồ chứa nước Iamor 53 ại họ cK in h Bảng 2.11: Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào 56 Bảng 2.12: Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ bán 58 Bảng 2.13: Tờ khai thuế GTGT tháng 05/2013 60 Bảng 2.14: Tờ khai thuế TNDN tạm tính quý II năm 2013 69 Bảng 2.15: Tờ khai toán thuế TNDN năm 2013 72 Bảng 2.16: Giấy nộp tiền vào NSNN 74 Bảng 2.17: Sổ TK 821 (chi phí thuế TNDN) 76 Đ Bảng 2.18: Sổ TK 333 76 Bảng 2.19: Sổ chi tiết 3334 76 Bảng 2.20: Sổ TK 911 77 SVTH: Lê Thị Quỳnh Anh – K44A Kiểm Toán Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TH.S Phạm Thị Ái Mỹ PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Sự cần thiết vấn đề nghiên cứu: Thuế đời, tồn phát triển với phát triển nhà nước, vấn đề quan trọng quốc gia giới Thuế coi công cụ quan trọng để điều tiết vĩ mô kinh tế Thuế nguồn thu quan trọng, chủ yếu ngân sách nhà nước, thiết lập công xã hội, bình đẳng thành phần tầng lớp dân cư mà ảnh hưởng to lớn đến công phát triển, mở rộng lưu thông hàng hóa, nâng cao hiệu kinh tế Vì nghiên cứu vấn đề thuế tế H uế cần thiết Trong điều kiện nay, kinh tế nước ta bước hội nhập với kinh tế giới, Nhà nước ta có thay đổi sách kinh tế vĩ mô sách thuế, chế độ kế toán Kế toán với chức giúp chủ ại họ cK in h doanh nghiệp công tác tổ chức kế toán, thống kê nhằm cung cấp thông tin hoạt động kinh tế - tài doanh nghiệp cách đầy đủ kịp thời Kế toán thuế công cụ quản lý điều hành kinh tế, có vai trò quan trọng Nhà nước nói chung doanh nghiệp nói riêng Là phần hành quan trọng, nhiên kế toán thuế lại chưa quan tâm mức Kế toán thuế việc tuân thủ theo nguyên tắc, chuẩn mực kế toán phải thực công việc cho phù hợp với quy định pháp luật Đ thuế Trong đó, luật thuế lại chưa ổn định, luật thuế GTGT thuế TNDN điều chỉnh bổ sung liên tục gây không khó khăn cho người thực Việc hạch toán số thuế phải nộp giúp cho Doanh nghiệp thuận tiện việc thực nghĩa vụ Nhà nước Một chấp hành nghiêm chỉnh thực đầy đủ nghiệp vụ nộp thuế, doanh nghiệp nâng cao uy tín thị trường đồng thời đóng góp vào nguồn ngân sách làm lợi cho đất nước Tại công ty TNHH Tập Đoàn SƠN HẢI, thuế GTGT thuế TNDN hai sắc thuế chủ yếu, phát sinh thường xuyên, đóng góp không nhỏ đến lợi nhuận sau thuế Công tác kế toán thuế GTGT thuế TNDN công ty, ưu điểm số tồn cần khắc phục SVTH: Lê Thị Quỳnh Anh – K44A Kiểm Toán Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TH.S Phạm Thị Ái Mỹ Nhận thức tầm quan trọng vấn đề trên, với thời gian tìm hiểu thực tế mong muốn học hỏi thân, em định chọn đề tài: “THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ GTGT VÀ THUẾ TNDN TẠI CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN SƠN HẢI” 1.2 Mục tiêu nghiên cứu: Mục tiêu nghiên cứu đề tài bao gồm: - Tổng hợp sở lý luận thuế kế toán thuế GTGT, thuế TNDN hành - Tìm hiểu tình hình công ty thực trạng công tác kế toán thuế GTGT, thuế TNDN công ty TNHH tập đoàn SƠN HẢI Đánh giá thực trạng đưa giải pháp, kiến nghị góp phần giúp doanh tế H uế - nghiệp tổ chức công tác kế toán hiệu 1.3 Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu đề tài công tác kế toán thuế GTGT thuế TNDN 1.4 - Phạm vi nghiên cứu: Phạm vi không gian: Đề tài thực công ty TNHH TẬP ĐOÀN SƠN HẢI - Phạm vi thời gian: Đề tài thực từ ngày 17/02/2014 đến 17/05/2013 1.5 Phạm vi nội dung: Công tác kế toán thuế GTGT, thuế TNDN hành Phương pháp nghiên cứu: Đ - ại họ cK in h công ty TNHH TẬP ĐOÀN SƠN HẢI - Phương pháp tham khảo tài liệu: Tham khảo tài liệu thư viện trường, quy định pháp luận, tham khảo báo, viết liên quan website nhằm hệ thống hóa sở lý luận thuế kế toán thuế GTGT, TNDN hành - Phỏng vấn trực tiếp: Tiến hành trao đổi trực tiếp với nhân viên phòng kế toán, phòng hành nhằm tìm hiểu thông tin liên quan đến đề tài, đặc biệt quy trình công tác kế toán thuế GTGT, TNDN hành - Phương pháp phân tích, so sánh, đánh giá: Nhằm phân tích tình hình hoạt động công ty thời gian qua, tình hình công tác kế toán thuế GTGT, TNDN SVTH: Lê Thị Quỳnh Anh – K44A Kiểm Toán Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TH.S Phạm Thị Ái Mỹ Từ đưa giải pháp kiến nghị góp phần nâng cao hiệu công tác kế toán thuế công ty 1.6 Nội dung kết cấu đề tài: Đề tài gồm có phần: Phần I: Đặt vấn đề Phần II: Nội dung kết nghiên cứu Chương I: Cơ sở lý luận vấn đề nghiên cứu Chương II: Thực trạng công tác kế toán thuế GTGT thuế TNDN công ty TNHH TẬP ĐOÀN SƠN HẢI tế H uế Chương III: Đánh giá thực trạng nêu số giải pháp góp phần hoàn thiện công tác kế toán thuế GTGT, thuế TNDN công ty TNHH TẬP ĐOÀN SƠN HẢI Đ ại họ cK in h Phần III: Kết luận kiến nghị SVTH: Lê Thị Quỳnh Anh – K44A Kiểm Toán Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TH.S Phạm Thị Ái Mỹ PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Những vấn đề thuế: 1.1 1.1.1 Khái niệm: Thuế khoản đóng góp bắt buộc pháp nhân, thể nhân cho Nhà nước theo mức độ thời hạn pháp luật quy định, không mang tính chất hoàn trả trực tiếp, nhằm sử dụng cho mục đích chung toàn xã hội Sự đời thuế tất yếu khách quan gắn liền với đời, tồn phát triển Nhà nước tế H uế Về kinh tế học, thuế biện pháp đặc biệt, theo Nhà nước sử dụng quyền lực để chuyển phần nguồn lực từ khu vực tư sang khu vực công Về phân phối thu nhập thuế hình thức phân phối phân phối lại tổng sản phẩm xã hội thu nhập quốc dân Về người nộp thuế, thuế coi khoản đóng góp bắt ại họ cK in h buộc 1.1.2 Đặc điểm thuế: - Thứ nhất, thuế khoản thu hồi không bồi hoàn, không mang tính hoàn trả trực tiếp, nộp thuế nghĩa vụ công dân - Thứ hai, thuế khoản thu mang tính bắt buộc, để đảm bảo tập trung thuế phạm vi toàn xã hội Cho nên, trốn thuế hay gian lận thuế bị coi hành vi phạm pháp phải chịu xử phạt hành hình Đ - Thứ ba, pháp nhân thể nhân phải nộp cho Nhà nước khoản thuế pháp luật quy định 1.1.3 Vai trò thuế kinh tế quốc dân: - Là công cụ chủ yếu huy động nguồn lực vật chất cho Nhà nước - Là công cụ điều tiết vĩ mô phù hợp vói phát triển kinh tế thời kỳ - Là công cụ điều hòa thu nhập, thực công xã hội phân phối - Là công cụ thực kiểm tra, kiểm soát hoạt động SXKD SVTH: Lê Thị Quỳnh Anh – K44A Kiểm Toán Khóa luận tốt nghiệp 1.2 GVHD: TH.S Phạm Thị Ái Mỹ Thuế giá trị gia tăng thuế thu nhập doanh nghiệp: 1.2.1 Thuế giá trị gia tăng: 1.2.1.1 Hệ thống văn pháp quy thuế giá trị gia tăng: Một số văn pháp quy doanh nghiệp áp dụng đến năm 2013 số văn mới: - Luật thuế giá trị gia tăng – số 13/2008/QH12, ban hành ngày 03/06/2008 - Luật thuế giá trị gia tăng – số 31/2013/QH13, ban hành ngày 19/06/2013 - Nghị định 123/2008/NĐ-CP, ngày 08/12/2008, quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều luật thuế GTGT Thông tư 06/2012/TT-BTC, ngày 11/01/2012, hướng dẫn thi hành nghị định 123 - Thông tư 28/2011/TT-BTC, ngày 28/02/2011, hướng dẫn thi hành số điều luật quản lý thuế - tế H uế - Thông tư 156/2013/TT-BTC, ngày 06/11/2013, hướng dẫn thi hành, sửa đổi, bổ sung số điều luật quản lý thuế nghị định 83/2013/NĐ-CP ại họ cK in h 1.2.1.2 Khái niệm: Thuế GTGT thuế tính khoản giá trị tăng thêm hàng hóa, dịch vụ phát sinh trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng 1.2.1.3 Đối tượng nộp thuế, đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế GTGT: Người nộp thuế: Người nộp thuế GTGT tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng (sau gọi sở kinh doanh) tổ chức, cá nhân nhập Đ hàng hóa chịu thuế giá trị gia tăng (sau gọi người nhập khẩu) Đối tượng chịu thuế: Hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh tiêu dùng Việt Nam đối tượng chịu thuế GTGT, trừ đối tượng không chịu thuế Đối tượng không chịu thuế: HHDV thuộc đối tượng không chịu thuế theo luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 có nhóm sau: - Sản phẩm nông nghiệp, dịch vụ phục vụ nông nghiệp (ví dụ: sản phẩm từ trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, đánh bắt chưa chế biến thành sản phẩm khác SVTH: Lê Thị Quỳnh Anh – K44A Kiểm Toán Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TH.S Phạm Thị Ái Mỹ Chứng hành nghề số: Bảng 1.13: Tờ khai thuế GTGT tháng 05/2013 bổ sung lần CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Mẫu số: 01/GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 Bộ Tài chính) TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (GTGT) (Dành cho người nộp thuế khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ) [01] Kỳ tính thuế: Tháng 05 năm 2013 [02] Lần đầu [ ] [03] Bổ sung lần thứ [ ] [04] Tên người nộp thuế: CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN SƠN HẢI [05] Mã số thuế: 3100196175 [06] Địa chỉ: 117 Hữu Nghị [07] Quận/huyện: T.P Đồng Hới [08] Tỉnh/thành phố: Quảng Bình [09] Điện thoại: 0523825755 [10] Fax: 0523825755 [11] E-mail: Đơn vị tiền: đồng Việt Nam A Không phát sinh hoạt động mua, bán kỳ (đánh dấu "X") B Thuế GTGT khấu trừ kỳ trước chuyển sang C Kê khai thuế GTGT phải nộp Ngân sách nhà nước I Hàng hoá, dịch vụ (HHDV) mua vào kỳ Giá trị thuế GTGT hàng hoá, dịch vụ mua vào Tổng số thuế GTGT khấu trừ kỳ Giá trị HHDV (chưa có thuế GTGT) tế H uế Chỉ tiêu STT [21] [23] 35.416.179.944 ại họ cK in h II Hàng hoá, dịch vụ bán kỳ Hàng hóa, dịch vụ bán không chịu thuế GTGT Hàng hóa, dịch vụ bán chịu thuế GTGT ([27]= [29]+[30]+[32]; [28]= [31]+[33]) a Hàng hoá, dịch vụ bán chịu thuế suất 0% b Hàng hoá, dịch vụ bán chịu thuế suất 5% Hàng hoá, dịch vụ bán chịu thuế suất 10% Tổng doanh thu thuế GTGT HHDV bán ([34] = [26] + [27]; [35] = [28]) III Thuế GTGT phát sinh kỳ ([36] = [35] - [25]) c Thuế GTGT [22] 3.623.115.423 [24] 3.541.221.304 [25] 3.541.221.304 [26] [27] 48.265.047.605 [28] 4.826.504.765 [29] [30] [31] [32] 48.265.047.605 [33] 4.826.504.765 [34] 48.265.047.605 [35] 4.826.504.765 [36] 1.285.283.461 IV Điều chỉnh tăng, giảm thuế GTGT kỳ trước Điều chỉnh tăng thuế GTGT kỳ trước Điều chỉnh giảm thuế GTGT kỳ trước Đ [38] V Tổng số thuế GTGT nộp doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh VI Xác định nghĩa vụ thuế GTGT phải nộp kỳ: Thuế GTGT phải nộp hoạt động sản xuất kinh doanh kỳ (nếu [40a] = [36] - [22] + [37] - [38] -[39] >0) Thuế GTGT mua vào dự án đầu tư (cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) bù trừ với thuế GTGT phải nộp hoạt động sản xuất kinh doanh kỳ tính thuế Thuế GTGT phải nộp kỳ ([40]=[40a]-[40b]) [37] Thuế GTGT chưa khấu trừ hết kỳ (nếu ([41] = [36] - [22] + [37] - [38] -[39] 0) Thuế GTGT mua vào dự án đầu tư (cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) bù trừ với thuế GTGT phải nộp hoạt động sản xuất kinh doanh kỳ tính thuế Thuế GTGT phải nộp kỳ ([40]=[40a]-[40b]) [22] 1.468.289.617 [26] ([27]= [29]+[30]+[32]; [28]= [31]+[33]) Hàng hoá, dịch vụ bán chịu thuế suất 0% Thuế GTGT [21] ại họ cK in h II tế H uế A Giá trị HHDV (chưa có thuế GTGT) Chỉ tiêu STT Đ [38] Thuế GTGT chưa khấu trừ hết kỳ (nếu ([41] = [36] - [22] + [37] - [38] -[39]
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng công tác kế toán thuế GTGT và thuế TNDN tại công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải, Thực trạng công tác kế toán thuế GTGT và thuế TNDN tại công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải, Thực trạng công tác kế toán thuế GTGT và thuế TNDN tại công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải, PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ, CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU, CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ GTGT VÀ THUẾ TNDN TẠI CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN SƠN HẢI, CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ NÊU RA MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ TẠI CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN SƠN HẢI., PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ, TÀI LIỆU THAM KHẢO, TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ HOÀN THUẾ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay