Bai 7 công dân với các quyền dân chủ GDCD 12

9 236 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016, 22:09

BÀI GV : …………………………… CÂU HỎI VÀO BÀI CÁC EM HIỂU THẾ NÀO LÀ NHÀ NƯỚC CỦA DÂN, DO DÂN VÀ VÌ DÂN? CÁC EM HÃY LẤY VÍ DỤ Ở ĐỊA PHƯƠNG MÌNH VỀ VIỆC NHÂN DÂN THỰC HIỆN CHỦ TRƯƠNG ”DÂN BIẾT, DÂN BÀN, DÂN LÀM, DÂN KIỂM TRA” NHƯ THẾ NÀO? NHÂN DÂN THỰC HIỆN QUYỀN LỰC CHÍNH TRỊ (QUYỀN LÀM CHỦ ĐẤT NƯỚC; QUYỀN THAM GIA QUẢN LÍ, ĐIỀU HÀNH ĐỜI SỐNG HẰNG NGÀY CỦA XÃ HỘI VÀ QUYẾT ĐỊNH CÁC VIỆC LỚN, TRỌNG ĐẠI CỦA QUỐC GIA) CỦA MÌNH BẰNG CÁC HÌNH THỨC CHỦ YẾU NÀO? Có hai hình thức chủ yếu để nhân dân thực quyền lực trị mình, là: • Dân chủ trực tiếp: hình thức dân chủ với qui chế, thiết chế để nhân dân thảo luận, biểu quyết, tham gia trực tiếp định công việc cộng đồng, Nhà nước • Dân chủ gián tiếp: mà biểu dân chủ đại diện, hình thức dân chủ với qui chế, thiết chế để nhân dân bầu người đại diện, thay mặt định công việc cộng đồng, Nhà nước 1 QUYỀN BẦU CỬ VÀ QUYỀN ỨNG CỬ VÀO CÁC CƠ QUAN ĐẠI BIỂU CỦA NHÂN DÂN: Quyền bầu cử quyền ứng cử quyền dân chủ công dân lĩnh vực trị, sở để thực thi chế độ dân chủ đại diện Trước CMT8 6/1/1946 ?: Nhìn hình ảnh em có suy nghĩ gì? 20/5/2007 a Ai có quyền bầu cử có quyền ứng cử vào quan đại biểu nhân dân? Câu hỏi: Các em tham gia bầu cử nào? Trong lớp em, có bạn tự ứng cử vào BCS lớp chưa? Nhân dân sử dụng quyền lực Nhà nước thông qua quan nào? Ai có quyền bầu cử có quyền ứng cử vào quan đại biểu nhân dân? Hiến phápTỉqui định, lệ đại biểu Quốcmọi công dân Tỉ lệ đại biểu Quốc hội người dân tộc hội nữ có Việt Nam đủ 18 tuổi trở nên thiểu số quyền bầu đủ 21 tuổi trở nên SV bầu Quốc hội khóa II cử, 15.4% 13.5% Người cao tuổi bầu Quốc hội khóa VIII 14.1% 18% có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội Quốc hội khóa X 17.33% 26.22% Quốc hội nhân khóa XI dân đồng theo qui định 17.27% 27.31%của pháp luật Người Mường bầu Chức sắc giáo sứ bầu Theo em, người đại biểu nhân dân phải có phẩm chất qì? + Đức, tài, hiền, minh b Công dân thực quyền bầu cử vàquyền ứng cử nào? Các nguyên tắc bầu cử: + Bầu cử phổ thông Mọi công dân đủ 18 tuổi Đảngtham Nhà nước đãtrừ thực nguyênhợp gia bầutacử trường tắc bầu phổbịthông thếcấm (ai có đặccử biệt phápnhư luật quyền bầu cử bị cấm bầu cử)? Về nguyên tắc bầu cử phổ thông, nước ta có khác với nước khác? + Bầu cử bình đẳng, trực tiếp, bỏ phiếu kín: Mỗi cử tri có phiếu với giá trị ngang nhau, tự độc lập thể trực tiếp lựa chọn người danh sách ứng cử viên việc tự viết phiếu, tự bỏ phiếu Mỗi người phiếu Kiểm tra thùng phiếu Tự bỏ phiếu vào thùng Chọn đại biểu cho
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 7 công dân với các quyền dân chủ GDCD 12 , Bai 7 công dân với các quyền dân chủ GDCD 12 , Bai 7 công dân với các quyền dân chủ GDCD 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay